Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Znění účinné od 5. 5. 2006 do 31. 7. 2007.Přehled účinností

ZÁKON
č. 179/2006 Sb.,
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

OVĚŘOVÁNÍ A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje

a) systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
b) kvalifikace,
c) kvalifikační standardy dílčí kvalifikace,
d) hodnotící standardy dílčí kvalifikace,
e) Národní soustavu kvalifikací,
f) pravidla udělování, prodlužování platnosti a odnímání autorizace k ověřování výsledků dalšího vzdělávání,
g) práva a povinnosti účastníků dalšího vzdělávání,
h) působnost orgánů vykonávajících státní správu v oblasti ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

(2) Ustanovení zvláštních právních předpisů1) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky nejsou tímto zákonem dotčena.

§ 2

Vymezení pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdělávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního předpisu2) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných podle zvláštního právního předpisu3) vysokými školami nebo jejich součástmi,
b) dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním,
c) úplnou kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání4),
d) dílčí kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu,
e) Národní soustavou kvalifikací veřejně přístupný registr všech úplných a dílčích kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky,
f) kvalifikačním standardem dílčí kvalifikace strukturovaný popis odborné způsobilosti fyzické osoby pro řádný výkon určité pracovní činnosti nebo souboru pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
g) hodnotícím standardem dílčí kvalifikace soubor kritérií, organizačních a metodických postupů a materiálních a technických předpokladů stanovených pro ověřování dosažení odborné způsobilosti vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních,
h) autorizací oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace, pro kterou bylo oprávnění uděleno,
i) autorizovanou osobou fyzická nebo právnická osoba, které byla udělena autorizace podle tohoto zákona,
j) autorizovaným zástupcem fyzická osoba, jež je členem, společníkem, orgánem, členem orgánu nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu a je oprávněna touto autorizovanou osobou, aby jejím jménem prováděla ověřování dosažení odborné způsobilosti podle tohoto zákona,
k) autorizujícím orgánem ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace na základě skutečnosti, že do jeho působnosti uvedené v příloze k tomuto zákonu náleží povolání, popřípadě pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná dílčí kvalifikace týká, nebo jehož působnost je danému povolání, popřípadě pracovním činnostem, nejbližší; v případě sporu určí příslušnost autorizujícího orgánu pro určité povolání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

HLAVA II

KVALIFIKACE, NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ,
KVALIFIKAČNÍ A HODNOTÍCÍ STANDARD

§ 3

Členění kvalifikací

Pro účely tohoto zákona se rozlišují kvalifikace úplné a kvalifikace dílčí; kvalifikace dílčí jsou zpravidla součástí kvalifikací úplných. Táž dílčí kvalifikace může být zároveň součástí dvou nebo více kvalifikací úplných.

§ 4

Úplné kvalifikace

(1) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje

a) dokladem nebo souborem dokladů (dále jen "doklad") o řádném ukončení příslušného akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu uvedeným v Národní soustavě kvalifikací,
b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání nebo stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací a vydaným po absolvování počátečního vzdělávání.

(2) Získání úplné kvalifikace pro určité povolání se potvrzuje též

a) vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři podle zvláštního právního předpisu5) ve školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání, uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, jemuž předcházelo získání příslušných dílčích kvalifikací potvrzených podle tohoto zákona, nebo
b) dokladem o dosažení příslušného stupně vzdělání uvedeným v Národní soustavě kvalifikací, vydaným po absolvování počátečního vzdělávání a získáním příslušné dílčí kvalifikace, nebo příslušných dílčích kvalifikací, které jsou potvrzeny podle tohoto zákona, uvedené v Národní soustavě kvalifikací.

(3) Seznam úplných kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací. Odborná způsobilost dosažená získáním stupně vzdělání v určitém oboru vzdělání podle zvláštního právního předpisu6) je v Národní soustavě kvalifikací vždy uváděna jako alespoň jedna úplná kvalifikace.

§ 5

Dílčí kvalifikace

(1) Seznam dílčích kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo s ohledem na potřeby trhu práce a zveřejňuje jej v Národní soustavě kvalifikací.

(2) Dílčí kvalifikace jsou vždy součástí úplné kvalifikace, pokud je získání úplné kvalifikace potvrzováno dokladem o dosažení stupně vzdělání v příslušném oboru vzdělání podle § 4 odst. 2 písm. a). Dílčí kvalifikace nemusí být součástí úplné kvalifikace, pokud je úplné kvalifikace dosahováno postupem podle § 4 odst. 2 písm. b). Členění úplných kvalifikací na kvalifikace dílčí zohledňuje ministerstvo při přípravě rámcových vzdělávacích programů podle zvláštního právního předpisu2).

(3) Dílčí kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje za podmínek stanovených v § 17 až 20.

(4) Získání dílčí kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením vydaným podle § 19.

§ 6

Národní soustava kvalifikací

(1) Národní soustava kvalifikací je vedena a zveřejňována státní příspěvkovou organizací Národní ústav odborného vzdělávání v Praze (dále jen "Ústav") v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) V Národní soustavě kvalifikací jsou o úplných kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:

a) název a číselné označení (kód) úplné kvalifikace,
b) určení, kterého povolání4), popřípadě kterých povolání se úplná kvalifikace týká,
c) jde-li o kvalifikaci úplnou, členící se na kvalifikace dílčí, je u ní uváděn též seznam všech dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
d) doklady podle § 4 odst. 1 a 2, popřípadě jejich kombinace, potvrzující získání dané úplné kvalifikace.

(3) V Národní soustavě kvalifikací jsou o dílčích kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:

a) název a číselné označení (kód) dílčí kvalifikace,
b) kvalifikační standard dané dílčí kvalifikace, včetně návazností na jiné kvalifikace,
c) určení, kterého povolání4), popřípadě kterých povolání se dílčí kvalifikace týká,
d) hodnotící standard dané dílčí kvalifikace a údaje, zda se k vykonání zkoušky vyžaduje zdravotní způsobilost,
e) jde-li o kvalifikaci dílčí, která je součástí kvalifikace úplné, je u ní uváděn též seznam všech navazujících dílčích kvalifikací, jejichž získání je předpokladem získání kvalifikace úplné způsobem uvedeným v § 4 odst. 2,
f) název příslušného autorizujícího orgánu,
g) seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat podle tohoto zákona dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání dané dílčí kvalifikace, včetně údajů uvedených v § 15 písm. b) až f),
h) údaj, zda zkouška probíhá před autorizovanou osobou nebo před zkušební komisí, v případě zkoušky před zkušební komisí také počet členů komise pro danou dílčí kvalifikaci.

§ 7

Kvalifikační standard dílčí kvalifikace

(1) Kvalifikační standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem.

(2) Návrh kvalifikačního standardu nebo jeho změny připravuje Ústav ve spolupráci s Národní radou pro kvalifikace (dále jen "Rada"), Ministerstvem práce a sociálních věcí a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.

(3) Schválení, změna a zrušení kvalifikačních standardů se oznamuje ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník").

(4) Kvalifikační standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní soustavy kvalifikací.

§ 8

Hodnotící standard dílčí kvalifikace

(1) Hodnotící standardy jsou odvozeny od kvalifikačních standardů.

(2) Hodnotící standardy schvaluje, mění, popřípadě zrušuje ministerstvo.

(3) Návrh hodnotícího standardu nebo jeho změny připravuje Ústav ve spolupráci s Radou, Ministerstvem práce a sociálních věcí a příslušným autorizujícím orgánem a předkládá je ministerstvu ke schválení. Ústav při přípravě spolupracuje rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol.

(4) Schválení, změna a zrušení hodnotících standardů se oznamuje ve Věstníku.

(5) Hodnotící standardy zveřejňuje Ústav zařazením do Národní soustavy kvalifikací.

HLAVA III až V

§ 9 až 21

(přijaty s účinností od 1. srpna 2007)

HLAVA VI

ORGÁNY PŮSOBÍCÍ V OBLASTI OVĚŘOVÁNÍ
A UZNÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

§ 22

Autorizující orgány

Autorizující orgány vykonávají v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

a) podílejí se na přípravě kvalifikačních standardů a hodnotících standardů a jejich změn (§ 7 a 8),
b) až g)(přijaty s účinností od 1. srpna 2007)

§ 23

Ministerstvo

Ministerstvo vykonává v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání tyto činnosti:

a) koordinuje činnost ústředních správních úřadů vykonávanou podle tohoto zákona,
b) schvaluje, mění, zrušuje a vydává seznam úplných a dílčích kvalifikací členěný podle příslušnosti autorizujících orgánů,
c) schvaluje, mění a zrušuje kvalifikační standardy a hodnotící standardy (§ 7 a 8),
d) materiálně a finančně zabezpečuje činnost Rady,
e) vyčleňuje a prostřednictvím krajských úřadů poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které nezřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy,
f) vyčleňuje a poskytuje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení, které zřizuje stát nebo registrovaná církev nebo náboženská společnost s oprávněním zřizovat církevní školy13), finanční prostředky ze státního rozpočtu na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři osobami, které podle tohoto zákona získaly dílčí kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání a konají podle zvláštního právního předpisu14) ve střední škole nebo konzervatoři uvedené zkoušky, aniž by byly žákem dané školy.

§ 24

Rada

(1) Rada je poradním orgánem ministerstva pro oblast kvalifikací.

(2) Rada má 18 členů. Předsedu, místopředsedu a ostatní členy Rady jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(3) Členové Rady jsou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy jmenováni s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti

a) z osob navrhovaných
  1. ústředními správními úřady a jinými organizačními složkami České republiky,
  2. profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a vysokými školami,
b) z odborníků v oblasti vzdělávání, kvalifikací, pracovněprávních vztahů nebo financování dalšího vzdělávání.

(4) Členové Rady jsou jmenováni na dobu 3 let. Při prvním jmenování členů Rady určí ministr školství, mládeže a tělovýchovy jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 1 roce, a jednu třetinu členů, jejichž funkční období skončí po 2 letech. Členové Rady mohou být jmenováni opakovaně.

(5) Rada plní úkoly podle tohoto zákona, zejména

a) projednává záležitosti týkající se přípravy Národní soustavy kvalifikací a jejího uplatnění v praxi,
b) posuzuje další záležitosti týkající se kvalifikací nebo dalšího vzdělávání, které jí předloží ministerstvo, a vydává k nim stanovisko.

(6) Rada může pro odbornou přípravu svých jednání zřizovat pracovní skupiny.

(7) Způsob jednání Rady a jejích pracovních skupin a složení pracovních skupin upraví jednací řád Rady, který schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

(8) Činnost Rady je materiálně a finančně zabezpečována ministerstvem.

(9) Činnost členů Rady a jejích pracovních skupin je jiným úkonem v obecném zájmu15). Těmto osobám přísluší pracovní volno bez náhrady mzdy nebo platu a náhrada cestovních a stravovacích výdajů ve výši a v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem16) pro zaměstnance v pracovním poměru; mohou jim být poskytovány odměny ve výši stanovené ministerstvem a přísluší jim úhrada dalších prokazatelných ministerstvem určených nákladů spojených s výkonem funkce člena Rady nebo její pracovní skupiny.

HLAVA VII

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 25

(1) Postup upravený v § 4 až 8, 17 až 19 a 23 není postupem, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají, mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá17).

(2) až (5)  (přijaty s účinností od 1. srpna 2007)

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

§ 26

V § 7 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 18/2004 Sb. a zákona č. 362/2004 Sb., se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "a v oblasti získávání kvalifikací v systému dalšího vzdělávání podle zvláštního právního předpisu1a)".

Poznámka pod čarou č. 1a zní:

"1a) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání).".

ČÁST TŘETÍ

Změna školského zákona

§ 27

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. (přijat s účinností od 1. srpna 2007)

2. V § 8 se odstavec 8 zrušuje.

3. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:

"§ 8a

Název právnické osoby a organizační složky státu

(1) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle § 8 odst. 7, musí obsahovat vždy

a) označení příslušného druhu nebo typu školy, pokud vykonává činnost školy,
b) označení příslušného typu školského zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči, pokud vykonává činnost tohoto školského zařízení,
c) označení příslušného druhu nebo typu školského zařízení, které není uvedeno v písmeni b), pokud vykonává činnost pouze tohoto školského zařízení.

(2) Název právnické osoby a organizační složky státu, vykonávající činnost podle odstavce 1 písm. a) a b), může dále obsahovat označení všech druhů nebo typů školských zařízení, pokud vykonává činnost těchto školských zařízení.

(3) Součástí názvu může být upřesňující přívlastek, popřípadě čestný název, je-li ministerstvem udělen.".

4. V § 14 odst. 2 se slova "příslušného ročníku" zrušují.

5. V § 16 odst. 8 a 9 se slova "se souhlasem krajského úřadu" zrušují.

6. V § 16 se doplňuje odstavec 10, který zní:

"(10) Ke zřízení jednotlivé třídy, oddělení nebo studijní skupiny s upravenými vzdělávacími programy v rámci školy podle odstavce 8 a ke zřízení funkce asistenta pedagoga podle odstavce 9 je v případě škol zřizovaných ministerstvem či registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, nezbytný souhlas ministerstva, v případě škol zřizovaných ostatními zřizovateli souhlas krajského úřadu.".

7. V § 26 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "; v případě oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejvýše 46 povinných vyučovacích hodin týdně".

8. V § 28 odst. 1 písm. c) se slova "dětí, žáků a studentů" nahrazují slovy "dětí, žáků, studentů a uchazečů".

9. V § 28 odst. 7 se za větu první vkládá věta "Na vysvědčeních, výučních listech a diplomech o absolutoriu se vždy uvádí rodné číslo žáka nebo studenta, bylo-li mu přiděleno.".

10. V § 60 odst. 8 větě první se slova "tak, aby přijímací řízení bylo ukončeno do konce srpna" zrušují.

11. V § 61 odst. 4 se věta první zrušuje.

12. V § 79 odstavec 6 zní:

"(6) Před zahájením či v průběhu maturitní zkoušky náleží žákům 5 vyučovacích dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky, a to v termínu stanoveném ředitelem školy.".

13. V § 80 odst. 10 se slova "Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání" nahrazují slovem "ministerstvem".

14. V § 81 odst. 6 se za větu první vkládá věta, která zní: "Žák, který již získal střední vzdělání s maturitní zkouškou vykonáním maturitní zkoušky podle předchozích právních předpisů, nekoná společnou část maturitní zkoušky.".

15. V § 94 se na konci odstavce 1 doplňuje věta "V přihlášce se vždy uvádí rodné číslo uchazeče, bylo-li mu přiděleno.".

16. až 18. (přijaty s účinností od 1. srpna 2007)

19. V § 174 odstavec 9 zní:

"(9) Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45), nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejméně 20 let praxe a splňuje další předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy45).".

20. V § 183 se doplňuje odstavec 7, který zní:

"(7) Ministerstvo, popřípadě jím zřízená organizace, je při sdružování a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školních matrik a při provádění statistických zjišťování49) oprávněno využívat rodných čísel uchazečů, dětí, žáků a studentů. Právnická osoba, která vykonává činnost školy nebo školského zařízení, je pro účely uvedené ve větě první povinna rodná čísla uchazečů, dětí, žáků a studentů poskytovat.".

21. V § 185 odst. 1 věta druhá zní: "Tímto dnem končí platnost učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů počínaje prvním ročníkem; do té doby se při přijímání ke vzdělávání, v jeho průběhu i při jeho ukončování postupuje podle těchto učebních dokumentů.".

22. V § 185 odst. 2 se číslovka "3" nahrazuje číslovkou "7" a za větu první se doplňuje věta druhá, která zní: "Vyšší odborné školy mohou uskutečňovat vzdělávání podle učebních dokumentů schválených podle dosavadních právních předpisů nejpozději do konce školního roku 2011/2012.".

23. V § 185 se doplňuje odstavec 24, který zní:

"(24) Ředitel školy postupuje podle § 60 odst. 4 druhé části písmene a), která začíná slovy "a dále výstupního hodnocení", od školního roku 2007/2008.".

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o pedagogických pracovnících

§ 28

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (zákon o pedagogických pracovnících), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., se mění takto:

1. § 32 zní:

"§ 32

Fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), může vykonávat přímou pedagogickou činnost po dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) pokud ke dni účinnosti tohoto zákona dosáhla 50 let věku a dlouhodobým výkonem přímé pedagogické činnosti na příslušném druhu nebo typu školy nejméně po dobu 15 let prokázala schopnost výkonu požadované činnosti,
b) nejdéle po dobu pěti let, pokud v této době nezahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí,
c) jestliže vysoké školy pro výuku odborných předmětů ve střední a vyšší odborné škole neumožňují přístup k vysokoškolskému vzdělání v akreditovaném studijním programu příslušného studijního oboru; v tomto případě je postačující získání nejvyššího dosažitelného vzdělání v příslušném oboru.".

2. Za § 32 se vkládá nový § 32a, který zní:

"§ 32a

Ředitelem školy může být fyzická osoba, která nesplňuje předpoklad podle § 3 odst. 1 písm. b), pokud získala vzdělání studiem v akreditovaném magisterském studijním programu a nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitele školy, zahájí studium, kterým potřebný předpoklad získá, a toto studium úspěšně ukončí.".

ČÁST PÁTÁ AŽ SEDMÁ

§ 29 až 31

(přijaty s účinností od 1. srpna 2007)

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

§ 32

V § 1 odstavec 3 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 562/2004 Sb., zní:

"(3) Dotace právnické osobě, která vykonává činnost základní umělecké školy, se poskytuje na zabezpečení vzdělávání určeného pro žáky před zahájením plnění povinné školní docházky, žáky plnící povinnou školní docházku, žáky vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve střední škole či konzervatoři a studenty vzdělávající se v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole.".

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 33

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2007, s výjimkou ustanovení části první hlavy I a II, § 22 písm. a), § 23 a 24, § 25 odst. 1, části druhé, části třetí bodů 2 až 15 a 19 až 23, části čtvrté a části osmé, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 5. května 2006).

Příloha k zákonu č. 179/2006 Sb.

Příslušnost ústředních správních úřadů k autorizaci pro povolání

ústřední správní úřadpříslušnost k autorizaci pro povolání v oblasti
Ministerstvo dopravydopravy a jejího uskutečňování
Ministerstvo financífinančního hospodaření, cen, finanční kontroly a auditu, účetnictví, daňového poradenství, hospodaření s majetkem státu, pojišťovnictví
Česká národní bankabankovnictví
Ministerstvo informatikyinformačních a komunikačních technologií, poštovních služeb
Ministerstvo kulturyumění, kulturně výchovné činnosti, péče o kulturní památky, církví a náboženských společností, tisku a jiných informačních prostředků, autorského zákona, výroby a obchodu v oblasti kultury
Ministerstvo obranyzabezpečování obrany České republiky, civilní ochrany
Ministerstvo práce a sociálních věcípracovněprávních vztahů, bezpečnosti práce, zaměstnanosti a rekvalifikace, důchodového zabezpečení, sociální péče, péče o rodinu a děti, péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc
Ministerstvo pro místní rozvojdomovního a bytového fondu, územního plánování a stavebního řádu, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví
Ministerstvo průmyslu a obchoduvyužívání nerostného bohatství, energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, hutnictví, strojírenství, elektrotechniky a elektroniky, průmyslu chemického a zpracování ropy, gumárenského a plastikářského, skla a keramiky, textilního a oděvního, kožedělného a polygrafického, papíru a celulózy a dřevozpracujícího a pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, vnitřního obchodu, zahraničního obchodu, technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, průmyslového výzkumu, rozvoje techniky a technologií, puncovnictví a zkoušení drahých kovů
Ministerstvo spravedlnostisoudů a státních zastupitelství, vězeňství, probace a mediace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyčinnosti škol a školských zařízení zařazených ve školském rejstříku, vysokých škol, vědy, výzkumu a vývoje, státní péče o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu
Ministerstvo vnitraveřejného pořádku, vnitřního pořádku a bezpečnosti, včetně dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu, evidence obyvatel, archivnictví a spisové služby, zbraní a střeliva, požární ochrany, pobytu cizinců a uprchlíků, krizového řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva a integrovaného záchranného systému, správního řízení, správního trestání, Policie České republiky, územních orgánů státní správy
Ministerstvo zahraničních věcízahraniční politiky a diplomatických služeb
Ministerstvo zdravotnictvízdravotní péče, ochrany veřejného zdraví, zdravotnické vědeckovýzkumné činnosti, vyhledávání, ochrany a využívání přírodních léčivých zdrojů, přírodních léčebných lázní a zdrojů přírodních minerálních vod, léčiv a prostředků zdravotnické techniky pro prevenci, diagnostiku a léčení lidí, zdravotního pojištění a zdravotnického informačního systému
Ministerstvo zemědělstvízemědělství (s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu), vodního hospodářství (s výjimkou ochrany přirozené akumulace vod), ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, potravinářského průmyslu, lesů, myslivosti a rybářství (s výjimkou území národních parků), komoditních burz, které organizují obchody se zbožím pocházejícím ze zemědělské a lesní výroby, včetně výrobků vzniklých jeho zpracováním, veterinární správy, kontroly a zkušebnictví pro oblasti zemědělství, plemenářství, veterinární péče, rostlinolékařské péče, péče o potraviny, péče o ochranu zvířat proti týrání a pro ochranu práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
Ministerstvo životního prostředíživotního prostředí, ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti povrchových a podzemních vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, provozování zoologických zahrad, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany horninového prostředí, včetně ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod, geologických prací a ekologického dohledu nad těžbou, odpadovým hospodářstvím, myslivosti, rybářství a lesního hospodářství v národních parcích, zabezpečení jednotného informačního systému o životním prostředí, včetně plošného monitoringu, hydrometeorologie

1)Například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb., zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
3)Zákon č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4)Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
5)§ 113a až 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
6)Nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání.
2)Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
4)Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
4)Například § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
13)§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
14)§ 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
13)§ 7 odst. 1 písm. e) zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech).
14)§ 113c zákona č. 561/2004 Sb., ve znění zákona č. 179/2006 Sb.
15)§ 124 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
16)Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.
17)§ 9 zákona č. 500/2004 Sb.
§ 65 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1447 - Regionální školství a pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 47 školských předpisů, které jsou rozděleny do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova ...

Cena: 273 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.