Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 56/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 8. 3. 2006 do 31. 8. 2008.Přehled účinností

ZÁKON
č. 56/2006 Sb.,
kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNĺ
Změna zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Do dne zahájení činnosti centrálního depozitáře se na Středisko cenných papírů vztahuje ustanovení § 115 odst. 5 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a na jeho změnu se použijí ustanovení zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Prospekt dluhopisového programu, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za základní prospekt schválený podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, uveřejněný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za prospekt cenného papíru uveřejněný podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Prospekt cenného papíru a užší prospekt cenného papíru, schválený přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a dosud neuveřejněný, se uveřejní podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Řízení o schválení prospektu cenného papíru, užšího prospektu cenného papíru nebo jejich dodatku, zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Příspěvky do Garančního fondu obchodníků s cennými papíry (dále jen "Garanční fond") za rok 2006 se vypočítají podle § 129 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příspěvky do Garančního fondu za rok 2005 se vypočítají podle dosavadních právních předpisů.

8. Lhůty pro výplatu náhrad z Garančního fondu za pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona se řídí dosavadními právními předpisy.

9. Úprava poskytování podkladů pro výpočet náhrad z Garančního fondu ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona se vztahuje i na pohledávky přihlášené před účinností tohoto zákona, u kterých nedošlo k vyplacení celé náhrady.

10. Komise pro cenné papíry může navrhnout zproštění funkce správce konkursní podstaty i pro konkursní řízení obchodníků s cennými papíry zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Pokud promlčecí lhůta pro právo zákazníka na vyplacení náhrady z Garančního fondu počala běžet přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, řídí se počátek a běh této lhůty dosavadními právními předpisy.

12. Pokud zákazník před účinností tohoto zákona přihlásil svou pohledávku za obchodníkem s cennými papíry do konkursního řízení na majetek tohoto obchodníka s cennými papíry, stává se Garanční fond dnem účinnosti tohoto zákona namísto zákazníka konkurzním věřitelem obchodníka s cennými papíry v úpadku v rozsahu, v jakém do této doby vyplatil náhradu tomuto zákazníkovi. Na žádost Garančního fondu vyznačí správce konkurzní podstaty tuto změnu bez zbytečného odkladu v seznamu přihlášených pohledávek.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna občanského zákoníku

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Smlouvy o službách bankovních, platebních, úvěrových a pojistných, smlouvy týkající se penzijního připojištění, smlouvy týkající se poskytování investičních služeb a smlouvy týkající se obchodů na trhu s investičními nástroji, při jejichž uzavření byly použity prostředky komunikace na dálku a které byly uzavřeny přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí dosavadními právními předpisy.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Bylo-li řízení ve věci předmětu poplatku zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vybere se poplatek podle dosavadních právních předpisů, a to i v případech, kdy se poplatek stane splatným po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PATNÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XXI

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení čl. XX bodů 2 až 11 lze použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

2. Ustanovení § 19 odst. 1 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se poprvé použije za zdaňovací období, které započalo v roce 2006.

3. Nájemce movitých a nemovitých věcí zároveň, který uplatňuje odpisy v základu daně podle článku II bodu 3 zákona č. 492/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, postupuje ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2005, podle § 24 odst. 2 písm. h) bodu 1 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění tohoto zákona.

4. Pokud poplatník použil ustanovení § 23 odst. 17 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., za zdaňovací období, které započalo v roce 2005, nemůže použít ustanovení § 24 odst. 2 písm. zg) zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 438/2003 Sb.

5. Ustanovení § 32a odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije již pro zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

6. Ustanovení § 34 odst. 7 a 8 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., lze použít i za zdaňovací období, které započalo v roce 2005.

7. Ustanovení § 37b zákona č. 586/1992 Sb., ve znění zákona č. 545/2005 Sb., se použije na přemístění zapsaného sídla evropské společnosti35f) nebo evropského družstva z území České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo některého ze států, které tvoří Evropský hospodářský prostor, které je účinné po 31. prosinci 2005.

8. Ustanovení čl. XX bodu 12 se použije i pro zdaňovací období, které započalo v roce 2006 a vztahuje se také na smlouvy o úvěru na financování bytové potřeby uzavřené po 1. lednu 2006.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. XXIII

Přechodné ustanovení

Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2006 mohou osoby, které jsou pověřeny správcem daně výhradně přijímat od daňových dlužníků platby na daň v hotovosti, přijímat tyto platby bez omezení jejich výše.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Účinnost

Čl. XXIV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
(pozn. redakce: tj. dnem 8. března 2006)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.