Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Znění účinné od 19. 9. 2005 do 31. 12. 2005.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 364/2005 Sb.,
o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 28 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Rozsah a forma vedení školní matriky

§ 1

Údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta ve školní matrice školy1) obsahují podle povahy činnosti školy:

a) označení rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dítěte nebo žáka, popřípadě označení akreditovaného vzdělávacího programu, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání studenta,
b) označení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů2) platných v době, kdy je žákovi nebo studentovi v příslušné škole poskytováno vzdělávání,
c) označení třídy, oddělení nebo studijní skupiny, do níž je dítě, žák nebo student zařazen, a jméno a příjmení třídního učitele, vedoucího oddělení nebo vedoucího učitele studijní skupiny; jedná-li se o třídu, oddělení nebo studijní skupinu s upraveným vzdělávacím programem nebo s rozšířenou výukou některých předmětů nebo skupin předmětů nebo třídu se sportovním zaměřením, uvede se také tato skutečnost,
d) názvy příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech,
e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
f) počet splněných let povinné školní docházky, pokud žák plní ve škole povinnou školní docházku,
g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin,
h) údaje o případném přestupu žáka nebo studenta mezi školami nebo přeřazení do jiné třídy nebo studijní skupiny školy a
i) údaje o vydání vysvědčení, výučního listu nebo diplomu o absolutoriu.

§ 2

Škola a školské zařízení vedou školní matriku v elektronické nebo listinné formě.

Předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky

§ 3

(1) Právnické osoby a organizační složky státu vykonávající činnost škol nebo školských zařízení (dále jen "právnická osoba") předávají z dokumentace škol a školských zařízení a ze školních matrik:

a) údaje týkající se jednotlivých dětí, žáků nebo studentů (dále jen "individuální údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) údaje vzniklé agregací individuálních údajů a další údaje týkající se škol nebo školských zařízení (dále jen "agregované údaje") v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(2) K předávaným agregovaným údajům uvede právnická osoba své identifikační údaje3) a identifikační údaje škol a školských zařízení4), jichž se předávání údajů týká. Dále se uvede jméno a příjmení osoby, která příslušné údaje vložila, popřípadě také telefonické a faxové spojení a adresa elektronické pošty.

§ 4

(1) Individuální údaje se předávají v souladu s popisy struktur individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů zveřejněnými ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Agregované údaje se předávají na formulářích, které obsahují údaje podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a jejichž vzory se zveřejňují ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) přijat s odloženou účinností

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 19. září 2005), s výjimkou ustanovení § 4 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

(příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 364/2005 Sb.

(příloha není zpracována v elektronické podobě)

 

1)§ 28 odst. 2 písm. e) školského zákona.
2)§ 30 odst. 2 školského zákona.
3)§ 144 odst. 1 písm. b) školského zákona.
4)§ 144 odst. 1 písm. a) školského zákona.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1338 - Regionální školství, pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Celkem 47 předpisů v aktuálním znění je rozděleno do 3 kapitol: regionální školství (školský zákon vč. všech prováděcích předpisů, zákon o poskytování dotací; uznávání výsledků dalšího vzdělávání); pedagogičtí pracovníci; ústavní a ochranná výchova a preventivně výchovná péče. Od ...

Cena: 243 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.