Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Jednotný evropský akt

Znění účinné od 1. 5. 2004 dosud.Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
JEDNOTNÉHO EVROPSKÉHO AKTU
uveřejněného v Úředním věstníku L 169 ze dne 29. června 1987 (Celex 11986U),
jak vyplývá ze změn provedených smlouvou uveřejněnou v Úředním věstníku C 224 ze dne 31. srpna 1992 (Celex 11992M)

JEHO VELIČENSTVO KRÁL BELGIČANŮ, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA DÁNSKA, PREZIDENT SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, PREZIDENT ŘECKÉ REPUBLIKY, JEHO VELIČENSTVO KRÁL ŠPANĚLSKA, PREZIDENT FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY, PREZIDENT IRSKA, PREZIDENT ITALSKÉ REPUBLIKY, JEHO KRÁLOVSKÁ VÝSOST VELKOVÉVODA LUCEMBURSKA, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA NIZOZEMSKA, PREZIDENT PORTUGALSKÉ REPUBLIKY, JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNA SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

VEDENI vůlí pokračovat v díle započatém na základě smluv o založení Evropských společenství a přeměnit soubor vztahů mezi svými státy v Evropskou unii v souladu se stuttgartským Slavnostním prohlášením ze dne 19. června 1983,

ROZHODNUTI vytvořit tuto Evropskou unii jednak na základě Společenství fungujících podle svých vlastních pravidel, jednak na základě evropské spolupráce mezi signatářskými státy v oblasti zahraniční politiky, a tuto unii vybavit nezbytnými nástroji pro její činnost,

ODHODLÁNI společně podporovat demokracii zakládající se na základních právech přiznaných v ústavách a v zákonech členských států, v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a v Evropské sociální chartě, zejména na svobodě, rovnosti a sociální spravedlnosti,

PŘESVĚDČENI, že evropská myšlenka, výsledky dosažené v oblasti hospodářské integrace a politické spolupráce a potřeba dalšího rozvoje odpovídají přáním demokratických národů Evropy, pro něž představuje Evropský parlament volený na základě všeobecného volebního práva nezbytný prostředek vyjádření,

VĚDOMI SI odpovědnosti Evropy snažit se ve stále větší míře promlouvat jedním hlasem a jednat důsledně a solidárně, a tím účinněji chránit své společné zájmy a nezávislost, jakož i prosazovat zásady demokracie a dodržování práva a lidských práv, jimž jsou oddáni, aby tak mohli v souladu se závazky, které pro ně vyplývají z rámce Charty Spojených národů, společně přispívat k zachování světového míru a mezinárodní bezpečnosti,

ODHODLÁNI prohlubováním společných politik a sledováním nových cílů zlepšovat hospodářskou a sociální situaci a zajišťovat zlepšení činnosti Společenství tím, že umožní orgánům vykonávat jejich pravomoci za podmínek co nejvíce odpovídajících zájmům Společenství,

BEROUCE V ÚVAHU, že hlavy států a předsedové vlád na konferenci v Paříži ve dnech 19. až 21. října 1972 schválili jako cíl postupné uskutečňování hospodářské a měnové unie,

S OHLEDEM NA přílohu k závěrům zasedání předsednictví Evropské rady v Brémách ve dnech 6. a 7. července 1978 a k usnesení Evropské rady z Bruselu ze dne 5. prosince 1978 o zavedení Evropského měnového systému (EMS) a otázkách s ním spojených a zaznamenávajíce, že v souladu s tímto usnesením přijalo Společenství a centrální banky členských států řadu opatření k provedení měnové spolupráce,

SE ROZHODLI přijmout tento akt, a za tím účelem byli jmenováni tito zplnomocnění zástupci:

ZA JEHO VELIČENSTVO KRÁLE BELGIČANŮ:

pan Leo TINDEMANS,

ministr zahraničních věcí;

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU DÁNSKA:

pan Uffe ELLEMANN-JENSEN,

ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO:

pan Hans-Dietrich GENSCHER,

spolkový ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA ŘECKÉ REPUBLIKY:

pan Karolos PAPOULIAS,

ministr zahraničních věcí;

ZA JEHO VELIČENSTVo KRÁLE ŠPANĚLSKA:

pan Francisco FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ,

ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA FRANCOUZSKÉ REPUBLIKY:

pan Roland DUMAS,

ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA IRSKA:

pan Peter BARRY, T.D.,

ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA ITALSKÉ REPUBLIKY:

pan Giulio ANDREOTTI,

ministr zahraničních věcí;

ZA JEHO KRÁLOVSKOU VÝSOST VELKOVÉVODU LUCEMBURSKA:

pan Robert GOEBBELS,

státní tajemník ministerstva zahraničních věcí;

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU NIZOZEMSKA:

pan Hans van den BROEK,

ministr zahraničních věcí;

ZA PREZIDENTA PORTUGALSKÉ REPUBLIKY:

pan Pedro PIRES DE MIRANDA,

ministr zahraničních věcí;

ZA JEJÍ VELIČENSTVO KRÁLOVNU SPOJENÉHO KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA:

paní Lynda CHALKEROVÁ,

státní tajemnice pro zahraniční věci a Britské společenství národů;

KTEŘÍ se po výměně svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, dohodli na těchto ustanoveních:

HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Cílem Evropských společenství a Evropské politické spolupráce je společně přispívat k dosažení konkrétního pokroku na cestě k Evropské unii.

Evropská společenství jsou založena na smlouvách o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Evropského hospodářského společenství, Evropského společenství pro atomovou energii a na dalších smlouvách a aktech, které je pozměnily nebo doplnily.

Evropská politická spolupráce se řídí hlavou III. Ustanovení této hlavy potvrzují a doplňují postupy dohodnuté ve zprávách z Lucemburku (1970), z Kodaně (1973), z Londýna (1981), ve Slavnostním prohlášení o Evropské unii (1983) a zvyklosti, jež mezi sebou členské státy postupně zavedly.

Článek 2

(zrušen)

Článek 3

1. Orgány Evropských společenství, napříště označované tak, jak je uvedeno dále, vykonávají své pravomoci a působnost za podmínek a s přihlédnutím k cílům stanoveným smlouvami o založení Společenství a dalšími smlouvami a akty, které je pozměňují a doplňují, a ustanoveními hlavy II.

2. (zrušen)

HLAVA II
USTANOVENÍ O ZMĚNĚ SMLUV O ZALOŽENÍ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KAPITOLA I
USTANOVENÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ UHLÍ A OCELI

(pozn. redakce: platnost Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli již vypršela,
text této kapitoly najdete na str. 5 960 sdělení MZV č. 44/2004 Sb. m. s.
)

KAPITOLA II
USTANOVENÍ O ZMĚNĚ SMLOUVY O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

(pozn. redakce: tato kapitola je zapracována do úplného znění Smlouvy o založení Evropského společenství, text této kapitoly najdete na str. 5 961 sdělení MZV č. 44/2004 Sb. m. s.)

KAPITOLA III
USTANOVENÍ POZMĚŇUJÍCÍ SMLOUVU O ZALOŽENÍ EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ PRO ATOMOVOU ENERGII

(pozn. redakce: tato kapitola je zapracována do úplného znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, text této kapitoly najdete na str. 5 972 sdělení MZV č. 44/2004 Sb. m. s.)

KAPITOLA IV
OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 28

Ustanoveními tohoto aktu nejsou dotčena ustanovení dokumentů o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky k Evropským společenstvím.

Článek 29

V čl. 4 odst. 2 rozhodnutí Rady 85/257/EHS, Euratom ze dne 7. května 1985 o systému vlastních zdrojů Společenství se slova „jejichž výše a rozdělovací klíč se stanoví na základě jednomyslného rozhodnutí Rady“ nahrazují slovy „jejichž výše a rozdělovací klíč se stanoví na základě rozhodnutí Rady přijatého kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu dotyčných členských států“.

Tato změna nemá vliv na právní sílu výše uvedeného rozhodnutí.

HLAVA III

(zrušena)

HLAVA IV

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 31

Ustanovení Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli, Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství a Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, které se týkají pravomocí Soudního dvora Evropských společenství a jejich výkonu, se vztahují pouze na ustanovení hlavy II a na článek 32, a to  za stejných podmínek jako na ustanovení uvedených smluv.

Článek 32

S výhradou čl. 3 odst. 1 hlavy II a článku 31 nejsou žádnými ustanoveními tohoto aktu dotčeny smlouvy o založení Evropských společenství, ani následné smlouvy a akty, jež je pozměňují nebo doplňují.

Článek 33

1. Tento akt bude ratifikován Vysokými smluvními stranami v souladu s jejich ústavními předpisy. Ratifikační listiny budou uloženy u vlády Italské republiky.

2. Tento akt vstupuje v platnost prvním dnem měsíce následujícího po uložení ratifikační listiny tím signatářským státem, který tak učiní jako poslední.

Článek 34

Tento akt, sepsaný v jediném vyhotovení v jazyce anglickém, dánském, francouzském, irském, italském, německém, nizozemském, portugalském, řeckém a španělském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost, bude uložen v archivu vlády Italské republiky, která předá jeho ověřený opis všem vládám ostatních signatářských států.

Na důkaz čehož připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k tomuto Jednotnému evropskému aktu své podpisy.

V Lucemburku dne sedmnáctého února tisíc devět set osmdesát šest a v Haagu dne dvacátého osmého února tisíc devět set osmdesát šest.

 

ZÁVĚREČNÝ AKT

Konference představitelů vlád členských států, která byla svolána do Lucemburku dne 9. září 1986 a pokračovala ve svých jednáních v Lucemburku a Bruselu, přijala tento text:

I.

JEDNOTNÝ EVROPSKÝ AKT

II.

Při podpisu tohoto textu přijala konference níže uvedená prohlášení a připojila je k tomuto závěrečnému aktu:

1.Prohlášení o výkonných pravomocích Komise
2.Prohlášení o Soudním dvoru
3.Prohlášení k článku 8a Smlouvy o EHS
4.Prohlášení k článku 100a Smlouvy o EHS
5.Prohlášení k článku 100b Smlouvy o EHS
6.Obecné prohlášení k článkům 13 až 19 Jednotného evropského aktu
7.Prohlášení k čl. 118a odst. 2 Smlouvy o EHS
8.Prohlášení k článku 130d Smlouvy o EHS
9.Prohlášení k článku 130r Smlouvy o EHS
10.Prohlášení Vysokých smluvních stran k hlavě III Jednotného evropského aktu
11.Prohlášení k čl. 30 odst. 10 písm. g) Jednotného evropského aktu

Konference vzala rovněž na vědomí níže uvedená prohlášení připojená k tomuto závěrečnému aktu:

1.Prohlášení předsednictví o lhůtě, ve které se Rada vyjádří v prvním čtení (čl. 149 odst. 2 Smlouvy o EHS)
2. Politické prohlášení vlád členských států o volném pohybu osob
3.Prohlášení vlády Řecké republiky k článku 8a Smlouvy o EHS
4.Prohlášení Komise k článku 28 Smlouvy o EHS
5.Prohlášení vlády Irska k čl. 57 odst. 2 Smlouvy o EHS
6.Prohlášení vlády Portugalské republiky k čl. 59 odst. 2 a k článku 84 Smlouvy o EHS
7.Prohlášení vlády Dánského království k článku 100a Smlouvy o EHS
8.Prohlášení předsednictví a Komise o pravomocích Společenství v oblasti měnové politiky
9.Prohlášení vlády Dánského království o Evropské politické spolupráci

Prohlášení o výkonných pravomocích Komise

Konference žádá orgány Společenství, aby před vstupem aktu v platnost přijaly zásady a pravidla, na jejichž základě budou v jednotlivých případech vymezeny výkonné pravomoci Komise.

V této souvislosti vyzývá konference Radu, aby pro uplatňování výkonných pravomocí svěřených Komisi v oblasti působnosti článku 100a Smlouvy o EHS v zájmu rychlosti a účinnosti rozhodovacího procesu vymezila významné místo postupu poradního výboru.

Prohlášení o Soudním dvoru

Konference se dohodla, že čl. 32d odst. 1 Smlouvy o Evropském společenství uhlí a oceli, čl. 168a odst. 1 Smlouvy o Evropském hospodářském společenství a čl. 140a odst. 1 Smlouvy o Evropském společenství pro atomovou energii nepředjímají případné přenesení soudní pravomoci, které mohou stanovit dohody uzavřené mezi členskými státy.

Prohlášení k článku 8a Smlouvy o EHS

Přijetím článku 8a si konference přeje vyjádřit svou pevnou politickou vůli přijmout do 1. ledna 1993 rozhodnutí nezbytná k dotvoření vnitřního trhu vymezeného v uvedeném článku, a zejména rozhodnutí nezbytná k provedení programu Komise, jak je popsán v Bílé knize o vnitřním trhu.

Stanovení dne 31. prosince 1992 nezakládá žádné automatické právní účinky.

Prohlášení k článku 100a Smlouvy o EHS

Pokud harmonizace vyžaduje úpravu stávajících zákonů v jednom nebo více členských státech, dává Komise ve svých návrzích podle čl. 100a odst. 1 přednost právní formě směrnice.

Prohlášení k článku 100b Smlouvy o EHS

Konference se domnívá, že vzhledem ke své obecné působnosti se článek 8c Smlouvy o EHS vztahuje rovněž na návrhy, jež má Komise učinit podle článku 100b této smlouvy.

Obecné prohlášení k článkům 13 až 19
Jednotného evropského aktu

Žádným z těchto ustanovení není dotčeno právo členských států přijímat opatření, která považují za nezbytná v oblasti kontroly přistěhovalectví ze třetích zemí a boje proti terorismu, trestné činnosti, nedovolenému obchodu s drogami, uměleckými díly a starožitnostmi.

Prohlášení k čl. 118a odst. 2 Smlouvy o EHS

Konference konstatuje, že při projednávání čl. 118a odst. 2 Smlouvy o EHS bylo dohodnuto, že stanovením minimálních požadavků na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků nezamýšlí Společenství neodůvodněně znevýhodňovat zaměstnance malých a středních podniků.

Prohlášení k článku 130d Smlouvy o EHS

Konference v této souvislosti připomíná závěry zasedání Evropské rady v Bruselu z března 1984 v tomto znění:

&„Reálná hodnota finančních prostředků přidělovaných z fondů bude s ohledem na Integrované programy pro Středomoří v mezích finančních možností podstatně zvýšena.“

Prohlášení k článku 130r Smlouvy o EHS

Ad odstavec 1 třetí odrážka

Konference potvrzuje, že činnost Společenství v oblasti ochrany životního prostředí nesmí zasahovat do politiky jednotlivých členských států týkající se využívání energetických zdrojů.

Ad odstavec 5 druhý pododstavec

Konference se domnívá, že čl. 130r odst. 5 druhý pododstavec se nevztahuje na právní větu vyplývající z rozsudku vyneseného Soudním dvorem ve věci AETR.

Prohlášení Vysokých smluvních stran k hlavě III
Jednotného evropského aktu

Vysoké smluvní strany, jež přijaly hlavu III o Evropské politické spolupráci, opětovně potvrzují svou otevřenost vůči ostatním evropským zemím, které sdílejí tytéž ideály a cíle. Souhlasí zejména s posílením svých vazeb k členským státům Rady Evropy a k ostatním demokratickým evropským zemím, s nimiž udržují přátelské vztahy a úzce spolupracují.

Prohlášení k čl. 30 odst. 10 písm. g)
Jednotného evropského aktu

Konference se domnívá, že čl. 30 odst. 10 písm. g) se nevztahuje na rozhodnutí představitelů vlád členských států ze dne 8. dubna 1965 o zatímním umístění některých orgánů a útvarů Společenství.

Prohlášení předsednictví o lhůtě, ve které se
Rada vyjádří v prvním čtení

(čl. 149 odst. 2 Smlouvy o EHS)

Pokud jde o prohlášení zasedání Evropské rady v Miláně, podle něhož musí Rada hledat způsoby ke zlepšení svých rozhodovacích postupů, vyhlásilo předsednictví záměr dokončit tento úkol co nejdříve.

Politické prohlášení vlád členských států o
volném pohybu osob

Aniž jsou dotčeny pravomoci Společenství, spolupracují členské státy za účelem podpory volného pohybu osob, zejména v oblasti vstupu, pohybu a pobytu státních příslušníků třetích zemí. Spolupracují rovněž v boji proti terorismu, trestné činnosti, nedovolenému obchodu s drogami, uměleckými díly a starožitnostmi.

Prohlášení vlády Řecké republiky k článku 8a
Smlouvy o EHS

Řecko se domnívá, že rozvoj politik a akcí Společenství a přijímání opatření na základě čl. 70 odst. 1 a článku 84 se musí uskutečňovat tak, aby nebyla poškozována citlivá odvětví hospodářství členských států.

Prohlášení Komise k článku 28
Smlouvy o EHS

S ohledem na vlastní vnitřní postupy Komise zajistí, aby změny vyplývající ze změny článku 28 Smlouvy o EHS nevedly k průtahům v odpovědích na naléhavé žádosti o změnu nebo pozastavení účinnosti sazeb společného celního sazebníku.

Prohlášení vlády Irska k čl. 57 odst. 2
Smlouvy o EHS

Irsko potvrzuje svůj souhlas s hlasováním kvalifikovanou většinou podle čl. 57 odst. 2, přeje si však připomenout, že pojišťovnictví představuje v Irsku zvlášť citlivé odvětví a že vláda Irska musela přijmout zvláštní opatření na ochranu pojištěných i třetích osob. V souvislosti s harmonizací právních předpisů v oblasti pojišťovnictví vláda Irska očekává, že pokud by se Irsko ocitlo v situaci, kdy bude vláda Irska považovat za nezbytné přijmout zvláštní předpisy o postavení pojišťovnictví v Irsku, bude se moci spolehnout na pochopení Komise a ostatních členských států Společenství.

Prohlášení vlády Portugalské republiky
čl. 59 odst. 2 a k článku 84 Smlouvy o EHS

Portugalsko se domnívá, že vzhledem k tomu, že přechod od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou podle čl. 59 druhého pododstavce a článku 84 nebyl předpokládán při jednáních o přistoupení Portugalska ke Společenství a že podstatným způsobem mění acquis communautaire, nesmí poškozovat citlivá a klíčová odvětví portugalského hospodářství, a musí být přijímána zvláštní vhodná přechodná opatření, kdykoli to bude nezbytné, aby bylo zabráněno případným nepříznivým důsledkům pro tato odvětví.

Prohlášení vlády Dánského království k 
článku 100a Smlouvy o EHS

Dánská vláda konstatuje, že v případech, kdy má členský stát za to, že opatření přijatá za účelem harmonizace podle článku 100a nezachovávají vyšší požadavky na pracovní prostředí, ochranu životního prostředí a další požadavky uvedené v článku 36, umožňuje čl. 100a odst. 4 dotyčnému členskému státu přijmout vlastní opatření. Taková opatření budou přijata ke splnění výše uvedených požadavků a nesmějí vytvořit skrytý protekcionismus.

Prohlášení předsednictví a Komise o pravomocích
Společenství v oblasti měnové politiky

Předsednictví a Komise se domnívají, že ustanovení o pravomocích Společenství v oblasti měnové politiky vložená do Smlouvy o EHS nebrání možnosti dalšího rozvoje stávajících pravomocí.

Prohlášení vlády Dánského království o
Evropské politické spolupráci

Dánská vláda prohlašuje, že závěry hlavy III o spolupráci v oblasti zahraniční politiky není dotčena účast Dánska na spolupráci severských zemí v oblasti zahraniční politiky.

Předcházející text je ověřeným opisem jediného vyhotovení závěrečného aktu podepsaného v Lucemburku dne sedmnáctého února tisíc devět set osmdesát šest a v Haagu dne dvacátého osmého února tisíc devět set osmdesát šest při příležitosti podpisu Jednotného evropského aktu a uloženého v archivu vlády Italské republiky.

(podpis)

Oznámení o dni vstupu v platnost Jednotného evropského aktu podepsaného v Lucemburku dne 17. února 1986 a v Haagu dne 28. února 1986

Podmínky požadované pro vstup v platnost Jednotného evropského aktu podepsaného v Lucemburku dne 17. února 1986 a v Haagu dne 28. února 1986 byly splněny dne 24. června 1987, tato smlouva vstoupila v platnost podle svého článku 33 dnem 1. července 1987.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

ÚZ č. 1452 - Evropské právo

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje zakládací smlouvy – o fungování Evropské unie (dříve smlouva o založení Evropského společenství), o Evropské unii, o založení Evropského společenství pro atomovou energii, o přistoupení ČR k Evropské unii – a dále Jednotný evropský akt a Protokoly připojené k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.