Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 259/2004 Sb., o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce

Znění účinné od 1. 5. 2004 do 14. 4. 2007.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
č. 259/2004 Sb.,
o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce

Komise pro cenné papíry stanoví podle § 199 odst. 2 písm. e) ve spojení s § 12 odst. 8 a § 14 odst. 7 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, (dále jen "zákon"):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje druhy odborných obchodních činností vykonávaných prostřednictvím makléře při poskytování investiční služby, druhy odborné specializace makléřů, způsob výkonu makléřské zkoušky (dále jen "zkouška"), její kategorie a organizaci a výši úplaty spojené se zkouškou.

§ 2

Druhy odborných obchodních činností obchodníka
s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře

Odbornou obchodní činností, kterou může obchodník s cennými papíry vykonávat pouze prostřednictvím makléře, je

a) přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů [§ 4 odst. 2 písm. a) zákona], při kterém obchodník s cennými papíry komunikuje se zákazníkem a může svým působením ovlivnit konečnou formulaci pokynu, zejména způsob nebo podmínky realizace pokynu,
b) provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet jiné osoby [§ 4 odst. 2 písm. b) zákona], jestliže k uskutečnění obchodu na základě pokynu dojde na regulovaném trhu,
c) obchodování s investičními nástroji na vlastní účet [§ 4 odst. 2 písm. c) zákona], jestliže k uskutečnění obchodu dojde na regulovaném trhu a
d) obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku investiční nástroj [§ 4 odst. 2 písm. d) zákona]; odborná obchodní činnost podle tohoto písmene však nezahrnuje výkon odborných obchodních činností uvedených v písmenech b) a c).

§ 3

Druhy odborné specializace makléře

Druhy odborné specializace makléře jsou

a) odborná specializace A, která zahrnuje výkon odborné obchodní činnosti podle § 2 písm. b) a c) ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona; pro výkon odborné specializace A se požaduje složení zkoušky kategorie I.,
b) odborná specializace AD, která zahrnuje výkon odborné obchodní činnosti podle § 2 písm. b) a c) ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) zákona; pro výkon odborné specializace AD se požaduje složení zkoušky kategorie I. a III.,
c) odborná specializace B, která zahrnuje výkon odborné obchodní činnosti podle § 2 písm. d) ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až c) zákona; pro výkon odborné specializace B se požaduje složení zkoušky kategorie II.,
d) odborná specializace BD, která zahrnuje výkon odborné obchodní činnosti podle § 2 písm. d) ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) zákona; pro výkon odborné specializace BD se požaduje složení zkoušky kategorie II. a III.,
e) odborná specializace C, která zahrnuje výkon odborné obchodní činnosti podle § 2 písm. a) ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) až d) zákona; pro výkon odborné specializace C se požaduje složení zkoušky kategorie IV. nebo kategorie I. a III. nebo kategorie II. a III., pro výkon odborné specializace C ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) zákona se požaduje složení zkoušky kategorie IV. nebo kategorie I. nebo kategorie II.

§ 4

Rozsah zkoušky

(1) Zkouška prověřuje znalosti

a) právních předpisů upravujících poskytování investičních služeb a právních předpisů souvisejících,
b) burzovních pravidel [§ 66 odst. 1 písm. a) zákona],
c) pravidel obchodování na mimoburzovním trhu (§ 81 zákona),
d) pravidel vypořádacího systému (§ 83 odst. 9 zákona),
e) provozního řádu centrálního depozitáře cenných papírů (§ 104 zákona),
f) všeobecně uznávaných postupů obchodování s investičními nástroji,
g) finančního trhu a jeho fungování a
h) investičních nástrojů (§ 3 zákona).

(2) Seznam právních předpisů podle odstavce 1 písm. a), seznam tématických okruhů ke zkoušce, seznam skupin tématických okruhů a seznam vzorových otázek ke zkoušce členěný podle tématických okruhů uveřejní Komise pro cenné papíry (dále jen "Komise") ve Věstníku Komise pro cenné papíry (dále jen "Věstník") a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem.

§ 5

Kategorie zkoušky

(1) Zkouška se dělí podle druhu odborné specializace makléře na čtyři kategorie označené číslicemi I. až IV.

(2) Zkouška kategorie I. prověřuje znalosti podle § 4 odst. 1 ohledně provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů s výjimkou derivátů a ohledně přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů s výjimkou derivátů.

(3) Zkouška kategorie II. prověřuje znalosti podle § 4 odst. 1 ohledně obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem, je-li součástí majetku některý z investičních nástrojů s výjimkou derivátů, ohledně poradenské činnosti týkající se investování do investičních nástrojů s výjimkou derivátů a ohledně přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů s výjimkou derivátů.

(4) Zkouška kategorie III. prověřuje znalosti o výkonu činností podle odstavců 2 a 3 týkajících se derivátů.

(5) Uchazeč může vykonat zkoušku kategorie III. až po úspěšném vykonání zkoušky kategorie I. nebo II.

(6) Zkouška kategorie IV. prověřuje znalosti podle § 4 odst. 1 písm. a) a e) až g) ohledně přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů.

§ 6

Organizace zkoušky

(1) Přihláška se podává na adresu Komise. Uchazeč je povinen zaplatit úplatu spojenou se zkouškou ve výši 4 000 Kč nebo v případě zkoušky kategorie III. ve výši 2 000 Kč na účet podle odstavce 5.

(2) V přihlášce uchazeč uvede

a) příjmení, jméno, titul, rodné příjmení,
b) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
c) datum narození,
d) místo narození; narodil-li se uchazeč v cizině, uvede pouze stát narození,
e) státní občanství,
f) adresu místa trvalého pobytu, u cizích státních příslušníků též místa pobytu v České republice,
g) adresu pro doručování písemností, je-li odlišná od adresy místa trvalého pobytu, případně místa pobytu v České republice u cizích státních příslušníků,
h) kategorii zkoušky, k jejímuž vykonání se hlásí a
i) požadovaný termín zkoušky.

(3) Uchazeč přiloží k přihlášce kopii dokladu o zaplacení úplaty. Uchazeč, který se hlásí k vykonání zkoušky kategorie III., přiloží dále k přihlášce úředně ověřenou kopii osvědčení o úspěšném vykonání zkoušky kategorie I. nebo II.

(4) Přihlášku ke zkoušce podává uchazeč na předepsaném formuláři, jehož vzor je uveden v příloze této vyhlášky. Přihláška musí být doručena Komisi nejpozději 21 dnů před zkušebním termínem.

(5) Zkušební termín, místo konání zkoušek a název a číslo účtu, na který se hradí úplata, uveřejní Komise nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 7

Výbor pro makléřské zkoušky a zkušební komise

(1) Výbor pro makléřské zkoušky (dále jen "výbor") se skládá z předsedy a dalších 10 členů. Prezidium Komise jmenuje předsedou výboru předsedu Komise nebo člena prezidia Komise. Další členy výboru jmenuje prezidium Komise z řad odborníků, zástupců poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a zaměstnanců Komise.

(2) Výbor stanovuje tematické okruhy ke zkoušce a jejich obsah, zajišťuje tvorbu, revizi a obměnu souboru otázek ke zkoušce a rozhoduje o vzorových otázkách ke zkoušce určených k uveřejnění.

(3) Zkušební komise se skládá z předsedy a dalších 8 členů. Předsedu a další členy zkušební komise jmenuje prezidium Komise. Předseda a alespoň další 4 členové zkušební komise musí být zaměstnanci Komise. Členem zkušební komise může být jmenován člen výboru. Členové zkušební komise zajišťují dozor nad řádným průběhem zkoušky.

(4) Výkon funkce předsedy nebo člena výboru nebo zkušební komise končí, jestliže

a) skončí jeho pracovní poměr ke Komisi,
b) skončí výkon jeho funkce předsedy Komise nebo člena prezidia Komise,
c) jej prezidium Komise z funkce odvolá,
d) na funkci rezignuje, nebo
e) funkci nevykonává déle než 6 měsíců; funkce nezaniká v případě, že předseda nebo člen výboru nebo zkušební komise nevykonával funkci proto, že se během 6 měsíců zkoušky nekonaly.

(5) Rezignuje-li předseda nebo člen výboru nebo zkušební komise na funkci podle odstavce 4 písm. d), skončí výkon jeho funkce doručením rezignace předsedovi Komise. Rezignuje-li na funkci předsedy výboru předseda Komise, skončí výkon jeho funkce doručením rezignace prezidiu Komise.

§ 8

(1) Zkušební komise zašle pozvánku k vykonání zkoušky každému uchazeči, který podal přihlášku se všemi náležitostmi ve lhůtě pro její podání a na předepsaném formuláři, nejpozději 14 dnů před zkušebním termínem.

(2) Uchazeč, který se z vážných důvodů nemůže ke zkoušce dostavit ve stanoveném zkušebním termínu a požádá Komisi o jeho změnu nejméně 2 pracovní dny před stanoveným zkušebním termínem, může vykonat zkoušku v jiném zkušebním termínu určeném Komisí. Uchazeč může požádat Komisi o změnu zkušebního termínu nejvýše jednou. V takovém případě úplatu znovu neplatí. Jestliže uchazeč nechce vykonat zkoušku v jiném zkušebním termínu a požádá o vrácení úplaty, Komise úplatu vrátí.

(3) Uchazeči, který se ke zkoušce z vážných důvodů nedostaví, svoji neúčast do 10 dnů ode dne zkušebního termínu řádně omluví a požádá o vrácení úplaty, Komise úplatu vrátí. Uchazeči, který místo žádosti o vrácení úplaty požádá o vykonání zkoušky v jiném zkušebním termínu, Komise určí jiný zkušební termín.

(4) Uchazeč, který se ke zkoušce nedostaví a řádně se neomluví do 10 dnů ode dne zkušebního termínu, může zkoušku vykonat po podání nové přihlášky a novém zaplacení úplaty.

Zkouška

§ 9

(1) Uchazeč vykoná zkoušku formou testu v elektronické podobě. Doba trvání zkoušky kategorií I. a II. nesmí přesáhnout 4 hodiny, doba trvání zkoušky kategorií III. a IV. nesmí přesáhnout 2,5 hodiny.

(2) Průběh zkoušky je neveřejný. Kromě uchazečů a členů zkušební komise mohou být průběhu zkoušky přítomny též osoby, které předseda zkušební komise pověřil výkonem administrativních činností.

§ 10

(1) Uchazeč je povinen dodržovat zkušební řád (§ 15 odst. 1).

(2) Člen zkušební komise přítomný průběhu zkoušky může vyloučit ze zkoušky uchazeče, který v průběhu zkoušky využil cizí pomoci, použil pomocné materiály nepovolené zkušební komisí, komunikoval s jiným uchazečem, pořizoval opisy testu nebo výpisy z něj, použil telekomunikační zařízení, nebo jinak rušil průběh zkoušky. Vyloučenému uchazeči Komise úplatu nevrací.

§ 11

(1) Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena jedním bodem, každá nezodpovězená nebo nesprávně zodpovězená otázka není bodově hodnocena.

(2) Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky kategorií I., II. a IV. je dosažení alespoň 75 % nejvyššího možného bodového hodnocení v celé zkoušce a alespoň 60 % nejvyššího možného bodového hodnocení v každé skupině tematických okruhů. Podmínkou úspěšného vykonání zkoušky kategorie III. je dosažení alespoň 75 % nejvyššího možného bodového hodnocení v celé zkoušce.

§ 12

(1) O průběhu zkoušky vyhotoví zkušební komise do 7 dnů po zkušebním termínu protokol, ve kterém uvede

a) jméno a příjmení členů zkušební komise, kteří dohlíželi na řádný průběh zkoušky,
b) datum a místo konání zkoušky,
c) dobu zahájení a ukončení zkoušky a
d) důležité skutečnosti, které nastaly v průběhu zkoušky, zejména záznam o vyloučení uchazeče ze zkoušky podle § 10 odst. 2.

(2) Nedílnou součást protokolu tvoří seznam uchazečů a tištěný výstup obsahující hodnocení výsledků zkoušky. Protokol podepíší všichni členové zkušební komise, kteří dohlíželi na řádný průběh zkoušky.

(3) Protokol a data na nosiči dat v elektronické podobě vztahující se ke zkoušce Komise uloží v souladu s předpisy o archivnictví.1)

§ 13

(1) Zkušební komise vyrozumí uchazeče o výsledku zkoušky do 14 dnů po jejím vykonání.

(2) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o složení zkoušky (dále jen "osvědčení"). V osvědčení zkušební komise uvede jeho pořadové číslo, kategorii vykonané zkoušky a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení v celé zkoušce a v každé skupině tematických okruhů. Osvědčení podepisují předseda a další člen zkušební komise.

(3) Uchazeči, který zkoušku nevykonal úspěšně, vydá zkušební komise oznámení o výsledku zkoušky (dále jen "oznámení"). V oznámení zkušební komise uvede jeho pořadové číslo a výsledek zkoušky vyjádřený procentním počtem dosaženého bodového hodnocení v celé zkoušce a v každé skupině tematických okruhů. Oznámení podepisují dva členové zkušební komise dohlížející na průběh zkoušky. Uchazeč podle věty první může vykonat další zkoušku nejdříve po uplynutí 1 měsíce ode dne neúspěšného vykonání zkoušky.

§ 14

(1) Uchazeč může do 7 dnů od doručení osvědčení nebo oznámení podat odůvodněnou žádost o přezkoumání výsledku zkoušky. K přezkoumání je příslušný výbor.

(2) Uchazeč může proti vyloučení ze zkoušky podle § 10 odst. 2 podat do 7 dnů od dne, kdy byl vyloučen, odůvodněný protest. K posouzení protestu je příslušná zkušební komise.

(3) Komise písemně oznámí uchazeči výsledek přezkoumání podle odstavce 1 nebo posouzení podle odstavce 2 do 30 dnů od doručení žádosti o přezkoumání výsledku zkoušky nebo protestu proti vyloučení ze zkoušky.

§ 15

Zkušební a jednací řád

(1) Podrobnosti o průběhu konání zkoušky upraví zkušební řád. Zkušební řád schvaluje prezidium Komise.

(2) Podrobnosti o jednání a rozhodování výboru upraví jednací řád. Jednací řád schvaluje prezidium Komise.

(3) Komise uveřejní zkušební a jednací řád ve Věstníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 35 dnů před zkušebním termínem.

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 16

Zkouška příslušné kategorie (§ 5 odst. 1) podle vyhlášky č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce, ve znění vyhlášky č. 468/2002 Sb., se považuje za zkoušku příslušné kategorie podle této vyhlášky.

§ 17

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem, kdy nabývá účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
(pozn. redakce: tj. dnem 1. května 2004)

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

1) Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_259-04.htm#1) (idc: 471429) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.