Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

Znění účinné od 28. 2. 2003 do 31. 12. 2013.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 440/2001 Sb.,
o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 50/2003 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 367/2000 Sb., a podle § 203 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb. a zákona č. 74/1994 Sb.:

§ 1

Základní ustanovení

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen „škoda na zdraví“), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen „odškodnění“).

§ 2

Odškodnění bolesti

(1) Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen „poškozený“). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

(2) Pokud není bodové ohodnocení posuzované škody na zdraví uvedeno v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za škodu na zdraví, s níž lze posuzovanou škodu po stránce bolesti nejspíše srovnávat.

§ 3

Odškodnění ztížení společenského uplatnění

(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen „následky“). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.

(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.

(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.

Určování bodového ohodnocení
pro stanovení výše odškodnění
v jednotlivých případech

§ 4

(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1) Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.

(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.

(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.

(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.

§ 5

(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.

(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.

(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.

§ 6

(1) Pokud škoda na zdraví

a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,
c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.

(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.

§ 7

Výše odškodnění bolesti
a ztížení společenského uplatnění

(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.

(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.

(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud2) výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.

§ 8

Lékařský posudek

(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech

a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,3)
b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3)

(2) Lékařský posudek se vydává

a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví. Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.

(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.

(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3)

(5) V lékařském posudku se vždy uvádí

a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.

(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 9

Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

§ 10

Zrušují se:

1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,
4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.

§ 11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.


Účinnost novely:

předpisúčinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 50/2003 Sb.28. února 2003.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů


KódKlasifikace poškození zdraví
počet bodů

S00Povrchní poranění hlavy 
S000Povrchní poranění vlasové části hlavy (1% tělesného povrchu) 
2
S001Kontuze očního víčka a periokulární krajiny 
5
S002Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 
5
S003Povrchní poranění nosu 
5
S004Povrchní poranění ucha 
5
S005Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 
5
S007Mnohočetná povrchní poranění hlavy součet bodů přísl. však 15 bodů
S008Povrchní poranění jiných částí hlavy 
5
S01Rána hlavy 
S0100Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti á1 cm 
1
S0101- pronikající ke kosti a 1 cm 
2
S0110Rána očního víčka a periokulární krajiny 
15
S0111- s porušením okraje víčka a tarsální ploténky  
30
S0112- s porušením slzných cest  
40
S012Rána nosu 
7
S013Rána ucha 
7
S014Rána tváře a temporomandibulární krajiny 
5
S0150Rána rtu 
5
S0151Rána dutiny ústní 
7
S017Mnohočetné rány hlavy
součet bodů přísl.položek nejvýše však 80 bodů
S02Zlomenina kostí lebky a obličeje 
S0200Zlomenina lebeční klenby-fissura 
10
S0201- imprese 
30
S0202- tříštivá 
40
S0203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S0210Zlomenina lebeční spodiny 
100
S0211- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S0220Zlomenina nosních kostí 
20
S0221- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S023Zlomenina spodiny očnice 
20
S0240Zlomeniny horní čelisti 
40
S0241- otevřená připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S025Ztráta zubu 
10
S0260Zlomenina dolní čelisti 
20
S0261- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S027Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 250 bodů
S028Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost)
10
S03Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy 
S030Vymknutí čelisti 
30
S031Vymknutí chrupavky přepážky nosní 
10
S032Dislokace zubu 
10
S034Podvrtnutí a namožení čelisti 
5
S04Poranění mozkových nervů 
S040Poranění nervu a drah zrakového nervu 
100
S041Poranění okohybného nervu 
70
S042Poranění kladkového nervu 
40
S043Poranění trojklaného nervu 
70
S044Poranění odvádějícího nervu 
40
S045Poranění lícního nervu 
70
S046Poranění sluchového nervu 
100
S047Poranění postranního smíšeného systému 
70
S048Poranění jiných mozkových nervů 
30
S05Poranění oka a očnice 
S050Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 
20
S0510Kontuze očního bulbu a tkání očnice 
15
S0511- s krvácením do přední komory nebo sklivce 
30
S0512- s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 
50
S0513- se změnou polohy nebo poraněním čočky 
90
S0514- s odchlípením sítnice 
100
S052Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 
150
S053Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 
120
S0540Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 
30
S0541Pronikající rána očnice s cizím tělesem 
50
S0550Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikajícím bělimou 
65
S0551- pronikající rohovkou 
80
S0552- komplikovaná poraněním čočky 
100
S0553- pronikající krajinou řasnatého tělesa 
110
S0554- komplikovaná odchlípením sítnice 
150
S0560Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 
40
S0561- pronikající rohovkou bez zasažení čočky 
60
S0562- pronikající rohovkou s postižením čočky 
90
S0563- pronikající krajinou řasnatého tělesa 
80
S0564- komplikovaná odchlípením sítnice 
120
S0565- komplikovaná výhřezem očních tkání 
150
S057Avulze - vytržení - oka 
200
S0580Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica 
10
S0581
cizí tělísko zaseknuté do rohovky
 
15
S0582
hluboká nepronikající rána rohovky
 
30
S0583
popálení obou víček II.-III. stupně
 
30
S0584
popálení nebo poleptání epitelu rohovky
 
20
S0585
popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou
 
70
S0586
poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/
 
100
S0587poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 
150
S0590Poúrazový a sekundární glaukom 
100
S0591Poúrazový vřed rohovky 
130
S0592Poúrazová (pooper.) endophtalmitis 
130
S06Nitrolební poranění 
S060Otřes mozku lehký 
20
 - těžký 
60
S061Traumatický otok (edém) mozku 
120
S062Difúzní axonální poranění mozku 
500
S063Ložiskové poranění mozku 
120
S064Epidurální krvácení 
150
S065Úrazové subdurální krvácení 
150
S066Úrazové subarachnoidální krvácení 
200
S067Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní 
400
S068Jiná nitrolební poranění 
200
S07Drtivé poranění hlavy 
S070Rozdrcení obličeje 
600
S071Rozdrcení lebky 
600
S078Rozdrcení jiných částí hlavy 
600
S08Traumatická amputace části hlavy 
S080Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 
40
S081Traumatická amputace ucha 
60
S088Traumatická amputace jiné části hlavy 
40
S09Jiná a neurčená poranění hlavy 
S090Poranění ductus paroticus 
60
S092Traumatická ruptura ušního bubínku 
60
S10Povrchní poranění krku 
S100Zhmoždění (kontuze) krku 
10
S101Jiná povrchní poranění krku 
10
S107Mnohočetná povrchní poranění krku
součet bodů přísl. položek
S108Povrchní poranění jiných částí krku 
10
S11Rána krku  
S110Rána postihující hrtan a průdušnici 
150
S111Rána postihující štítnou žlázu 
100
S112Rána postihující hltan a krční části jícnu 
100
S1180Rána krku povrchní á 1 cm 
2
S1181- hluboká á 1 cm 
3
S12Zlomenina krční páteře 
S1200Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace 
150
S1201- s dislokací 
250
S1202- otevřená (např. střelné poranění)
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S1210Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace 
50
S1211- s dislokací 
100
S1212- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S127Mnohočetné zlomeniny krční páteře
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 300 bodů
S128Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 
80
S129Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku 
20
S13Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovní krku 
S130Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky 
100
S131Vymknutí krčního obratle 
150
S132Vymknutí jiných neurčených částí krku 
50
S134Podvrtnutí a natažení krční páteře 
20
S135Pohmoždění hlubších struktur krčních 
25
S14Poranění nervů a míchy v úrovni krku 
S1400Otřes krční míchy 
60
S1401Otok (edém) krční míchy 
120
S1402Kontuze krční míchy 
320
S1403Transverzální léze krční míchy 
600
S1420Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) 
320
S1421Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) 
130
S143Poranění pažní pleteně 
200
S144Poranění periferních nervů krku 
20
S145Poranění krčních sympatických nervů 
60
S15Poranění krevních cév v úrovní krku 
S150Poranění krční tepny 
100
S151Poranění vertebrální tepny 
100
S152Poranění zevní hrdelní žíly 
15
S153Poranění vnitřní hrdelní žíly 
25
S157Mnohočetné poranění krevních cév
součet bodů přísl. v úrovní krku položek, nejvýše však 200 bodů
S158Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 
20
S16Poranění svalu a šlachy v úrovní krku 
20
S17Drtivé poranění krku 
S170Drtivé poranění hrtanu a průdušnice 
150
S178Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění) 
80
S19Jiná a neurčená poranění krku 
S197Mnohočetná poranění krku
součet bodů přísl. položek
S20Povrchní poranění hrudníku 
S200Zhmoždění (kontuze) prsu ženy 
30
S201Povrchní poranění prsu (1% tělesného povrchu) 
2
S202Zhmoždění stěny hrudníku 
10
S203Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1% tělesného povrchu) 
2
S204Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku 
10
S207Mnohočetná povrchní poranění hrudníku
součet bodů přísl. položek
S21Otevřená rána hrudníku 
S2100Rána prsu do 5 cm délky 
5
S2101- nad 5 cm délky 
10
S2110Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm 
2
S2111- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm 
3
S2112- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm 
5
S217Mnohočetné rány hrudní stěny
součet bodů přísl. položek
S22Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře 
S2200Zlomenina hrudního obratle bez posunu 
50
S2201- s posunem 
100
S2202- tříštivá 
150
S2203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S221Mnohočetné zlomeniny hrudní páteřesoučet bodů přísl. položek, nejvýše však 350 bodů
S2220Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná 
30
S2221- dislokovaná 
60
S2222- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S2230Zlomenina žebra 
15
S2231- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S224Mnohočetné zlomeniny žeber
součet bodů přísl. položek
S225Prolomený hrudník s respirační insuficiencí 
100
S228Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků 
20
S23Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku 
S230Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky 
100
S231Vymknutí hrudního obratle 
150
S233Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) 
25
S24Poranění nervů a míchy v úrovní hrudníku 
S2400Otřes hrudní míchy 
60
S2401Otok (edém) hrudní míchy 
100
S2402Kontuze hrudní míchy 
200
S2403Transverzální léze hrudní míchy 
400
S242Poranění nervového kořene hrudní míchy 
110
S243Poranění periferních nervů hrudníku 
80
S244Poranění hrudních sympatických nervů 
50
S25Poranění krevních cév hrudníku 
S250Poranění hrudní aorty 
250
S251Poranění podklíčkové tepny 
100
S252Poranění horní duté žíly 
250
S253Poranění podklíčkové žíly 
100
S254Poranění plicních krevních cév 
150
S255Poranění mezižeberních krevních cév 
40
S257Mnohočetné poranění krevních cév
součet bodů přísl. hrudníku položek, nejvýše však 500 bodů
S258Poranění ductus thoracicus 
50
S26Poranění srdce 
S2600- s hemoperikardem penetrující 
250
S2601- s hemoperikardem nepenetrující 
200
S2680- s arytmiemi 
150
S2681- bez arytmií 
120
S27Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů 
S270Traumatický pneumotorax 
70
S271Traumatický hemotorax 
70
S272Traumatický tenzní pneumotorax 
100
S2730Kontuze plic 
100
S2731Lacerace plic 
150
S274Poranění průdušky 
100
S275Poranění hrudní části průdušnice 
100
S276Poranění pohrudnice 
20
S277Mnohočetná poranění nitrohrudních
součet bodů přísl. orgánů položek, nejvýše však 300 bodů
S278Poranění bránice 
100
S28Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku 
S280Rozdrcený hrudník
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 450 bodů
S281Traumatická amputace prsu 
60
S29Jiná a neurčená poranění hrudníku 
S290Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku 
30
S30Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve 
S300Zhmoždění dolní části zad a pánve 
20
S301Zhmoždění břišní stěny 
20
S302Zhmoždění zevních pohlavních orgánů 
50
S307Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 70 bodů
S308Povrchní poranění břicha, dolní části zad¨a pánve (1% tělesného povrchu) 
2
S31Rána břicha, dolní části zad a pánve 
S3100Rána dolní části zad a pánve povrchní á1 cm 
2
S3101- hluboká á 1 cm 
3
S3110Rána břišní stěny povrchní á 1 cm 
2
S3111- hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm 
3
S3112- hluboká pronikající do dutiny á 1 cm 
5
S312Rána pyje 
30
S313Rána šourku a varlat 
30
S314Rána pochvy a vulvy 
30
S317Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 60 bodů
S32Zlomenina bederní páteře a pánve 
S3200Zlomenina bederního obratle bez posunu 
50
S3201- s posunem 
100
S3202- tříštivá 
150
S3203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3210Zlomenina kosti křížové 
150
S3211- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3220Zlomenina kostrče 
50
S3221- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3230Zlomenina kyčelní kosti 
150
S3231- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3240Zlomenina acetabula jednoduchá 
60
S3241- komplikovaná 
160
S3242- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3250Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) 
40
S3251- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S3270Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu 
160
S3271- s instabilitou pánevního kruhu 
200
S328Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků 
20
S329Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 250 bodů
S33Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve 
S330 Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky
100
S331Vymknutí bederního obratle
100
S332Vymknutí kloubu sakroiliakálního
100
S333Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve
35
S334Traumatická ruptura spony stydké
50
S335Podvrtnutí a natažení bederní páteře
20
S336Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu
20
S34Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S3400Otřes bederní míchy
60
S3401Otok (edém) bederní míchy
100
S3402Kontuze bederní míchy
200
S3403Transverzální léze bederní míchy
400
S342Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře
60
S343Poranění caudy equiny
120
S344Poranění lumbosakrální pleteně
120
S345Poranění bederních,křížových a pánevních sympatických nervů
60
S346Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve
30
S348Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
20
S35Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
S350Poranění břišní aorty
250
S351Poranění dolní duté žíly
250
S352Poranění břišní nebo mezenterické tepny
130
S353Poranění vrátnice nebo slezinné žíly
130
S354Poranění krevních cév ledviny
130
S355Poranění kyčelních krevních cév
130
S357Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 500 bodů
S358Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve
60
S36Poranění nitrobřišních orgánů
S3600Kontuze sleziny
60
S3601Ruptura sleziny
120
S3602Lacerace sleziny
180
S3610Kontuze jater nebo žlučníku 
60
S3611Ruptura jater nebo žlučníku
120
S3612Lacerace jater nebo žlučníku 
180
S3613Poranění žlučových cest 
180
S3620Kontuze slinivky břišní 
60
S3621Ruptura slinivky břišní 
120
S3622Lacerace slinivky břišní 
180
S3623Poranění ductus pancreaticus 
180
S363Poranění žaludku (perforace) 
100
S364Poranění tenkého střeva 
80
S365Poranění tračníku 
100
S366Poranění konečníku 
100
S367Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů
součet bodů přísl. položek
S368Poranění jiných nitrobřišních orgánů 
80
S37Poranění pánevních orgánů 
S3700Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) 
60
S3701Ruptura parenchymu ledviny 
120
S3702Lacerace ledviny 
180
S3703Poranění dutého systému ledviny 
180
S371Poranění močovodu 
80
S372Poranění močového měchýře 
80
S3730Pohmoždění močové trubice 
60
S3731Částečná ruptura močové trubice 
80
S3732Lacerace močové trubice 
120
S374Poranění adnex 
80
S3760Kontuze dělohy 
80
S3761Ruptura dělohy 
160
S377Mnohočetná poranění pánevních orgánů
součet bodů přísl. položek
S38Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, dolní části zad a pánve 
S380Rozdrcení zevních pohlavních orgánů
součet bodů přísl. položek
S382Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů 
200
S39Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve 
S390Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve 
40
S397Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve
součet bodů přísl. položek
S40Povrchní poranění ramene a paže 
S400Zhmoždění ramene a paže 
15
S407Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S408Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu) 
2
S41Rána ramene a paže 
S4100Rána ramene povrchní á 1 cm 
2
S4111- pronikající ke kosti á 1 cm 
5
S4110Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm 
2
S4111- pronikající ke kosti á 1 cm 
5
S417Mnohočetné rány ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S42Zlomenina ramene a paže 
S4200Zlomenina klíční kosti bez dislokace 
20
S4201- s dislokací 
40
S4202- tříštivá 
60
S4203- nitrokloubní 
80
S4204Zlomenina klíční kosti otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4210Zlomenina lopatky bez posunu 
20
S4211- s posunem 
40
S4212- tříštivá 
60
S4213- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4220Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace 
30
S4221- s dislokací 
60
S4222- tříštivá 
80
S4223- nitrokloubní 
100
S4224- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4230Zlomenina diafýzy pažní kosti bez dislokace 
40
S4231- s dislokací 
80
S4232- tříštivá 
100
S4233- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S4240Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace 
30
S4241- s dislokací 
60
S4243- tříštivá 
80
S4243- nitrokloubní 
100
S4244- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S427Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti
součet bodů přísl. položek
S43Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů ramenního pletence 
S430Vymknutí ramenního kloubu 
30
S431Vymknutí akromioklavikulárního kloubu 
30
S432Vymknutí sternoklavikulárního kloubu 
30
S434Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu 
10
S435Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu 
10
S436Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu 
10
S44Poranění nervů v úrovni ramene a paže 
S4400Přerušení loketního nervu v úrovni paže 
120
S4401Natažení loketního nervu 
20
S4410Přerušení středního nervu v úrovni paže 
130
S4411Natažení středního nervu 
30
S4420Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže 
140
S4421Natažení vřetenního nervu 
40
S4430Přerušení ramenního nervu 
110
S4431Natažení ramenního nervu 
20
S444Poranění svalově kožního nervu 
50
S445Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže 
50
S447Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S448Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže 
30
S45Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže 
S450Poranění podpažní tepny 
60
S451Poranění pažní tepny 
60
S452Poranění podpažní nebo pažní žíly 
60
S453Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže 
10
S457Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S46Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže 
S460Poranění šlachy manžety rotátorů ramene 
30
S461Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu 
30
S462Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu 
30
S463Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu 
30
S467Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S468Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže 
30
S47Drtivé poranění ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S48Traumatická amputace ramene a paže 
S480- v ramenním kloubu 
250
S481- v úrovni mezi ramenem a loktem 
200
S49Jiná a neurčená poranění ramene a paže 
S497Mnohočetná poranění ramene a paže
součet bodů přísl. položek
S50Povrchní poranění lokte a předloktí 
S500Zhmoždění lokte 
20
S501Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí 
20
S507Mnohočetná povrchní poranění předloktí
součet bodů přísl. položek
S51Rána předloktí 
S5100Rána předloktí povrchová á 1 cm 
1
S5101- pronikající ke kosti á 1 cm 
3
S517Mnohočetné otevřené rány předloktí
součet bodů přísl. položek
S52Zlomenina lokte a předloktí 
S5200Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace 
30
S5201- s dislokací 
60
S5202- tříštivá 
90
S5203- Zlomenina horního konce kosti loketního nitrokloubní 
100
S5204- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5210Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace 
30
S5211- s dislokací 
60
S5212- tříštivá 
90
S5213- nitrokloubní 
100
S5214- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5220Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace 
20
S5221- s dislokací 
40
S5222- tříštivá 
60
S5223- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5230Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace 
20
S5231- s dislokací 
40
S5232- tříštivá 
60
S5233- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S524Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní
součet bodů přísl. položek
S5250Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace 
20
S5251- s dislokací 
40
S5252- tříštivá 
60
S5253- nitrokloubní 
70
S5254- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S5260Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu 
30
S5261- s posunem 
60
S5262- tříštivá 
90
S5263- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S527Mnohočetné zlomeniny předloktí
součet bodů přísl. položek
S53Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte 
S530Vymknutí hlavičky kosti vřetenní 
30
S531Vymknutí lokte, NS 
30
S532Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu 
30
S533Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu 
30
S534Podvrtnutí a natažení lokte 
10
S535Bolestivá pronace u dětí 
10
S54Poranění nervů předloktí 
S5400Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí 
60
S5401Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí 
20
S5410Přerušení středního nervu v úrovni předloktí 
80
S5411Natažení středního nervu v úrovni předloktí 
20
S5420Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí 
80
S5421Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí 
20
S543Poranění kožního cítivého nervu v úrovni předloktí 
20
S547Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí
součet bodů přísl. položek
S548Poranění jiných nervů v úrovni předloktí 
20
S55Poranění krevních cév v úrovni předloktí 
S550Poranění loketní tepny v úrovni předloktí 
10
S551Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí 
10
S552Poranění žíly předloktí 
5
S557Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí
součet bodů přísl. položek
S56Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí 
S560Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí 
40
S561Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí 
40
S562Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí 
40
S563Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí 
40
S564Poranění svalu šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí 
40
S565Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí 
40
S567Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí
součet bodů přísl. položek
S57Drtivá poranění předloktí 
150
S570Drtivé poranění lokte 
S578Drtivé poranění jiných částí předloktí 
100
S58Traumatická amputace předloktí 
S580Traumatická amputace v úrovni lokte 
150
S581- v úrovni mezi loktem a zápěstím 
100
S59Jiná a neurčená poranění předloktí 
S597Mnohočetná poranění předloktí
součet bodů přísl. položek
S60Povrchní poranění zápěstí a ruky 
S600Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu 
5
S601- s poškozením nehtu 
10
S602Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky 
10
S607Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky
součet bodů přísl. položek
S61Rána zápěstí a ruky 
S610Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm 
1
S611- s poškozením nehtu á 1 cm 
S617Mnohočetné rány zápěstí a ruky
součet bodů přísl.položek
S618Rána jiných částí zápěstí a ruky á 1 cm 
2
S62Zlomenina zápěstí a ruky 
S6200Zlomenina kosti člunkové bez posunu 
30
S6201- s posunem 
60
S6202- tříštivá 
90
S6203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6210Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu 
20
S6211- s posunem 
40
S6212- tříštivá 
60
S6213- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6220Zlomenina první záprstní kosti bez posunu 
20
S6221- s posunem 
40
S6222- tříštivá 
60
S6223- nitrokloubní 
70
S6224- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6230Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu 
15
S6231- s posunem 
30
S6232- tříštivá 
45
S6233- nitrokloubní 
50
S6234- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S624Mnohočetná zlomenina záprstních kostí
součet bodů přísl. položek
S5250Zlomenina palce ruky bez posunu 
15
S6251- s posunem 
30
S6252- tříštivá 
45
S6253- nitrokloubní 
50
S6254- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S6260Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu 
10
S6261- s posunem 
20
S6262- tříštivá 
30
S6263- nitrokloubní 
40
S6264- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S627Mnohočetné zlomeniny prstů ruky
součet bodů přísl. položek
S63Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky 
S630Vymknutí zápěstí 
30
S631Vymknutí prstu (ruky) 
20
S632Mnohočetná vymknutí prstů ruky
součet bodů přísl. položek
S633Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu 
20
S634Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky 
20
S635Podvrtnutí a natažení zápěstí 
10
S636Podvrtnutí a natažení prstu ruky 
10
S64Poranění nervů v úrovní zápěstí a ruky 
S6400Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 
60
S6401Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 
20
S6410Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 
60
S6411Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 
20
S6420Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 
60
S6421Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí 
20
S6430Přerušení prstního nervu palce ruky 
30
S6431Natažení prstního nervu palce ruky 
10
S6440Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky 
20
S6441Natažení prstního nervu jiného prstu ruky 
10
S647Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí
součet bodů přísl. položek
S65Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky 
S650Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky 
10
S651Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky 
10
S652Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 
10
S653Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 
10
S66Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky 
S660Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 
40
S661Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 
40
S662Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 
40
S663Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 
40
S664Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 
40
S665Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 
40
S666Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky
součet bodů přísl. položek
S667Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky
součet bodů přísl. položek
S668Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 
40
S67Drtivé poranění zápěstí a ruky 
S670Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky 
75
S678Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 
50
S68Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky 
S680Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná) 
80
S681Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná) 
40
S682Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná)
součet bodů přísl. položek
S683Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky
součet bodů přísl. položek
S684Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 
100
S688Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 
80
S69Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky 
S697Mnohočetná poranění zápěstí a ruky
součet bodů přísl. položek
S70Povrchní poranění kyčle a stehna 
S700Zhmoždění (kontuze) kyčle 
15
S701Zhmoždění stehna 
15
S707Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1% tělesného povrchu) 
1
S71Rána kyčle a stehna 
S7100Rána kyčle povrchní á 1 cm 
2
S7101- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm 
3
S7102- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm 
5
S7110Rána stehna povrchní á 1 cm 
2
S7111- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm 
3
S7112- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm 
5
S717Mnohočetné rány kyčle a stehna
součet bodů přísl. položek
S72Zlomenina stehenní kosti 
S7200Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace 
70
S7201- s dislokací 
140
S7202- tříštivá 
200
S7203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7230Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace 
80
S7231- s dislokací 
160
S7232- tříštivá 
220
S7233- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S7240Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace 
70
S7241- s dislokací 
140
S7242- tříštivá 
200
S7243- nitrokloubní 
220
S7244- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S727Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti
součet bodů přísl. položek
S728Zlomenina trochanteru (izolovaně) 
60
S73Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle 
S730Vymknutí kyčle 
100
S731Podvrtnutí a natažení kyčle 
35
S74Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna 
S740Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 
120
S741Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 
120
S742Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kyčle a stehna 
25
S747Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna
součet bodů přísl. položek
S748Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 
25
S75Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna 
S750Poranění stehenní tepny 
40
S751Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna 
30
S752Poranění velké podkožní žíly v úrovní třísla a stehna 
10
S757Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna
součet bodů přísl. položek
S758Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna 
10
S76Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna 
S760Poranění svalu a šlachy kyčle 
30
S761Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu 
50
S762Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna 
20
S763Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna 
20
S764Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna 
20
S767Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna
součet bodů přísl. položek
S77Drtivé poranění kyčle 
S770Drtivé poranění kyčle 
300
S771Drtivé poranění stehna 
200
S772Drtivé poranění kyčle i stehna
součet bodů přísl. položek
S78Traumatická amputace kyčle a stehna 
S780Traumatická amputace v kyčelním kloubu 
350
S781Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem 
250
S79Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna 
S797Mnohočetná poranění kyčle a stehna
součet bodů přísl. položek
S80Povrchní poranění bérce 
S800Zhmoždění kolena 
10
S801Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce 
10
S807Mnohočetná povrchní poranění bérce
součet bodů přísl. položek
S808Jiná povrchní poranění bérce (1% tělesného povrchu) 
2
S81Rána bérce 
S8100Rána bérce a kolena povrchní á 1 cm 
2
S8101- hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm 
3
S8102- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm 
5
S817Mnohočetné rány bérce
součet bodů přísl. položek
S82Zlomenina bérce, včetně kotníku 
S8200Zlomenina čéšky bez dislokace 
30
S8201- s dislokací 
60
S8202- tříštivá 
90
S8203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8210Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace 
60
S8211- s dislokací 
120
S8212- tříštivá 
180
S8213- nitrokloubní 
220
S8214- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8220Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace 
70
S8221- s dislokací 
140
S8222- tříštivá 
210
S8223- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8230Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace 
50
S8231- s dislokací 
100
S8232- tříštivá 
150
S8233- nitrokloubní 
200
S8234- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8240Zlomenina samotné kosti lýtkové 
20
S8241- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8250Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace 
80
S8251- s dislokací 
100
S8252- tříštivá 
150
S8253Zlomenina vnitřního kotníku otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S8260Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace 
60
S8261- s dislokací 
100
S8262- tříštivá 
130
S8263- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S827Mnohočetné zlomeniny bérce
součet bodů přísl. položek
S828Zlomeniny jiných částí bérce 
80
S83Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena 
S830Vymknutí čéšky 
50
S831Vymknutí kolena 
70
S832Čerstvé poranění menisku 
70
S833Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena 
60
S8340Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena 
40
S8341Přerušení kolaterálního vazu kolena 
70
S8350Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena 
40
S8351Přerušení zkříženého vazu kolena 
70
S836Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena 
40
S837Poranění mnohočetných struktur kolena
součet bodů přísl. položek, nejvýše však 150 bodů
S84Poranění nervů v úrovni bérce 
S8400Natažení nervu tibiálního bérce 
20
S8401Přerušení nervu tibiálního bérce 
50
S8410Natažení nervu peroneálního bérce 
20
S8411Přerušení nervu peroneálního bérce 
70
S842Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce 
30
S847Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce
součet bodů přísl. položek
S848Poranění jiných nervů bérce 
30
S85Poranění krevních cév bérce 
S850Poranění podkolenní tepny 
40
S851Poranění holenní tepny (přední, zadní) 
20
S852Poranění tepny lýtkové 
20
S853Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce 
10
S854Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce 
5
S855Poranění podkolenní žíly 
20
S857Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce
součet bodů přísl. položek
S858Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce 
5
S86Poranění svalu a šlachy bérce 
S860Poranění Achillovy šlachy 
70
S861Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce 
40
S862Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce 
30
S863Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce 
30
S867Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce
součet bodů přísl. položek
S868Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce 
30
S87Drtivé poranění bérce 
S870Drtivé poranění kolena 
200
S878Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce 
130
S88Traumatická amputace bérce 
S880Traumatická amputace v úrovni kolena 
250
S881- mezi kolenem a kotníkem 
180
S89Jiná a neurčená poranění bérce 
S897Mnohočetná poranění bérce
součet bodů přísl. položek
S90Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním 
S900Zhmoždění kotníku 
20
S901Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu 
5
S902- s poškozením nehtu 
10
S903Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 
5
S907Mnohočetná povrchní poranění kotníku
součet bodů přísl. a nohy pod ním položek
S908Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) 
2
S91Rána kotníku a nohy 
S9100Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm 
1
S9101- hluboká pronikající ke kosti á 1 cm 
2
S917Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
S92Zlomenina nohy pod kotníkem 
S9200Zlomenina patní kosti bez dislokace 
50
S9201- s dislokací  
100
S9202Zlomenina patní kosti tříštivá 
150
S9203- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9210Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace 
40
S9211- s dislokací 
100
S9212- tříštivá 
150
S9213- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9220Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace 
25
S9221- s dislokací 
50
S9222- tříštivá 
100
S9223- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9230Zlomenina zanártní kosti bez dislokace 
25
S9231- s dislokací 
40
S9232- tříštivá 
50
S9233- nitrokloubní 
70
S9234- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9240Zlomenina palce nohy bez dislokace 
20
S9241- s dislokací 
40
S9242- tříštivá 
60
S9243- nitrokloubní 
60
S9244- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S9250Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace 
5
S9251- s dislokací 
10
S9252- tříštivá 
15
S9253- nitrokloubní  
15
S9254- otevřená
připočítat bodové ohodnocení rány v místě a poškození měkkých tkání
S927Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem
součet bodů přísl. položek
S93Vymknutí,podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S930Vymknutí kotníku 
100
S931Vymknutí prstu nohy 
20
S932Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním 
60
S933Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 
50
S934Podvrtnutí a natažení kotníku 
10
S935Podvrtnutí a natažení prstu nohy 
5
S94Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem 
S940Poranění zevního plantárního nervu 
30
S941Poranění vnitřního plantárního nervu 
30
S942Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 
30
S943Poranění kožního cítivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 
20
S947Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
S948Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 
20
S95Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S950Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem 
5
S951Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem 
5
S957Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
S96Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 
S960Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 
40
S961Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 
30
S962Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 
40
S967Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
S968Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 
30
S97Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním 
S970Drtivé poranění kotníku 
130
S971Drtivé poranění prstu nohy 
30
S978Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
S98Traumatická amputace kotníku pod ním 
S980Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 
160
S981- jednoho prstu nohy 
50
S982- dvou nebo více prstů nohy
součet bodů přísl. položek
S983- jiných částí nohy pod kotníkem 
100
S99Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním 
S997Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním
součet bodů přísl. položek
T17Cizí těleso v dýchacím ústrojí 
T170Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách 
10
T171- v hltanu 
20
T172- v hrtanu 
20
T173- v průdušnici 
30
T174- v průdušce 
50
T178- v jiných a více částech dýchacího ústrojí
součet bodů přísl. položek
T18Cizí těleso v trávicím ústrojí 
T180Cizí těleso v ústech 
5
T1810- v jícnu - odstranění endoskopicky 
30
T1811- odstranění operací 
60
T1820- v žaludku - odstraněné endoskopicky 
30
T1821- odstraněné operací 
60
T183- v tenkém střevě 
80
T184- v tračníku 
80
T185- v řiti a konečníku 
60
T19Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí 
T1900Cizí těleso v močové trubici - odstranění endoskopicky 
20
T1901- odstranění operací  
40
T1910Cizí těleso v močovém měchýři- odstranění endoskopicky 
20
T1911- odstranění operací 
60
T192- ve vulvě a pochvě 
30
T1930- v děloze 
30
T2700Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně 
150
T2701- těžkého stupně 
400
T271- s plícemi 
600
T280Popálenina úst a hltanu 
200
T281- jícnu 
400
T31Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu a stupně postižení
  
I.st.
II.st.
III.st.
T310méně než 0,25 % povrchu těla
0
5
15
T31010,25 % - méně než 1 % povrchu těla
5
10
75
T3111 % - méně než 5 % povrchu těla
25
50
150
T3125 % - méně než 10 % povrchu těla
50
100
300
T31310 % - méně než 20 % povrchu těla
100
200
600
T31420 % - méně než 30 % povrchu těla
150
300
900
T31530 % - méně než 40 % povrchu těla
200
400
1200
T31640 % - méně než 50 % povrchu těla
250
500
1500
T31750 % - méně než 60 % povrchu těla
300
600
1800
T31860 % - méně než 70 % povrchu těla
350
700
2100
T31970 % a více povrchu těla
400
800
2400
T63Toxický účinek styku s jedovatými živočichy
30
T67Účinky horka a světla
T670Úpal tepelný a sluneční
15
T671Mdloba (synkopa) z horka
35
T672Křeče z horka
20
T673Anhydrotické vyčerpání z horka
35
T674Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli
35
T676Přechodná únava z horka
0
T677Otok (edém) z horka
35
T678Jiné účinky horka a světla
15
T70Účinky tlaku vzduchu a vody
T700Ušní barotrauma
40
T701Barotrauma dutin
30
T790Vzduchová embolie
150
T791Tuková embolie
200
T792Traumatické sekundární rekurentní krvácení
100
T793Poúrazová infekce rány
50
T794Traumatický šok /bezprostřední, opožděný/
200
T795Traumatická anurie. Crush syndrom
200
T796Traumatická ischemie svalu
100
T797Traumatický podkožní emfyzém
50
T802Místní projevy po očkování /katar.zánět, nekroza/
70
T8060Sérová nemoc bez komplikací
200
T8061- s komplikacemi /např. arthralgiemi a pod./
300
T8860Anafylaktický šok bez komplikací
200
T8861- s komplikacemi /bezvědomí a pod./
350

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů


PoložkaKlasifikace poškození zdraví
počet bodů

01Hlava a smyslové orgány
0110Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže
150
0111- úplná u ženy
450
0112- částečná u muže
120
0113- částečná u ženy
360
0120Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2
75
0121
v rozsahu 2-10 cm2
210
0122
v rozsahu větším než 10 cm2
360
013Postkomoční syndrom
70-200
014Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy
500-3000
015Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy
900
016Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací (ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
500-1500
017Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu (např. fantomové bolesti po amputacích)
210
0180Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně
150
0181- těžkého stupně
600
019Traumatické postižení trojklanného nervu
150-350
0200Poškození obličeje provázené funkčními poruchami (zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu) nebo deformující jizvy lehkého stupně
200
0201- středně těžkého stupně
400
0202- těžkého stupně
600
021Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea)
300
022Ztráta chuti (čichu)
200-500
023Ztráta hrotu nosu
250
0240Ztráta nosu bez zúžení průduchů
450
0241Ztráta nosu se zúžením průduchů
550
025Deformace nosu
200
027Perforace nosní přepážky
50-80
03Zrak
500
0310Stav po vynětí oka
700
0311- u dítěte do 15 let
032Ztráta zraku - dle tabulky 1
0330Ztráta čočky u vidoucího oka
 - kompenzována artefakií, věk nad 50 let
100
0331- kompenzována artefakií, věk do 50 let
300
0332- kompenzována kontaktní čočkou
400
0333- kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí
500
0334- u dítěte do 15 let
700
0335- nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti
0340Traumatická porucha postavení očí
 - s dvojitým viděním svisle
600
0341- s dvojitým viděním vodorovně
400
0342- s dvojitým viděním jen při určitém pohledu
200
035Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.
0360Porušení průchodnosti slzných cest
 - v oblasti horního víčka
50
0361- v oblasti dolního víčka nebo níže
200
037Chybné postavení řas (trichiasa)
100
038Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka
100
039Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí
0391Deformace očnice
180
0392Deformace víček
170
0393Deformita oka (mimo změn zornice)
160
0400Traumatická porucha akomodace nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let
300
0401- ve věku nad 45 let
100
0402- ve věku nad 60 let
0
0403- u dítěte do 15 let
500
041Poúrazový lagoftalmus
210
042Ptóza horního víčka kryjící zornici
400
05Sluch
0510Ztráta jednoho boltce
210
0511- obou boltců
340
052Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový
300
0530Deformace boltce lehkého stupně
170
0531- těžkého stupně
350
0540Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně
100-200
0541- těžkého stupně
200-400
0542- velmi těžkého stupně
400-800
0550Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně
200-400
0551- těžkého stupně
400-800
0552- velmi těžkého stupně
800-1500
0560Hluchota jednostranná
500-1000
0561- oboustranná
3000
0562- ztráta sluchu druhého ucha
2500
0570Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu)
200-500
0571Neurotizující tinitus
100-300
06Poškození chrupu, jazyka, krku
0610Ztráta jednoho zubu
15
 (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady)
0612- více zubů násobek
15
0613Odlomení korunkové části jednoho zubu
10
0615- více zubů násobek
10
062Ztráta jazyka
1000
063Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi
200
0640Poškození hlasu částečná ztráta
200-700
0641- úplná ztráta (afonie)
1500
0642ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka)
300-1000
0643Porucha řeči centrálního původu po úrazu
1000-2000
0650Zúžení hrtanu lehkého stupně
150-300
0651- středně těžkého stupně
300-600
0652- těžkého stupně
600-1500
0653Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou
800
07Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha
0710Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic a stěny hrudní lehkého stupně
150
0711- středně těžké stupně
300
0712- těžké stupně
600
0713Jiné následky poranění plic - jednostranné
500
0714- oboustranné
1100
0720Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně
200
0721- středně těžkého stupně
500
0722- těžkého stupně
1000
073Píštěl jícnu
300
0740Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně
100
0741- lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění
200
0742- středně těžkého stupně
150
0743- středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění
300
0744- těžkého stupně
200
0745- těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění
400
0750Poúrazová - paraparéza
600
0751- kvadruparéza
1500
0752- paraplegie
2800
0753- kvadruplegie
3000
0754- hemiparéza
800
0755- hemiplegie
2600
0756- monoparéza
300
0757- monoplegie
1400
08Břicho, pánev, zažívací orgány
081Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu
250
082Porušení funkce zažívacích orgánů
200-550
083Ztráta sleziny
300
084Sterkorální píštěl
500-700
085Nedomykavost řitních svěračů
700
09Močové a pohlavní orgány
091Ztráta jedné ledviny
400
0920Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého stupně
150
0921- středně těžkého stupně
300
0922- těžkého stupně
500
093Píštěl močového měchýře nebo močové roury
700
094Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin
500
095Hydrokéla poúrazová
50
0960Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku
200
0961Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu) do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu) do 40 let ženy
1200
0962- od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy
600
0963- nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy
300
0970Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let
1200
0971- od 45 do 70 let
600
0972- nad 70 let
300
0980Ztráta jednoho prsu u ženy do 45 let
800
0981- od 45 do 70 let
500
0982- nad 70 let
250
0983Ztráta obou prsů u žen do 45 let
1200
0984- od 45 do 70 let
700
0985- nad 70 let
300
0990Výhřez pochvy a dělohy poúrazový
400
0991Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře s poruchou funkce dolních končetin - u žen do 45 let
800
0992- u žen starších 45 let
600
0993- u mužů
600
0994Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity
300
0995Předčasný porod v důsledku úrazu od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity
600
10Horní končetina
101Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
Dominantní
nedomin.
 - s pahýlem nevhodným k protézování
2000
1800
 - s pahýlem vhodným k protézování
1400
1200
1020Poškození ramene-úplná ztuhlost
600
500
1021omezení pohyblivosti ramenního kloubu (i po poranění svalů paže) těžkého stupně
400
350
1022- středního stupně
300
250
1023- lehkého stupně
200
150
1030Pakloub kosti pažní
600
550
1031Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti
500
450
104Habituální vykloubení ramene
450
400
1050Nenapravitelné vykloubení
 - sternoklavikulárního kloubu
300
300
1051- akromioklavikulárního kloubu
600
550
1060Poškození loketního kloubu-úplná ztuhlost
500
450
1061- omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně
350
300
1062- středního stupně
300
250
1063- lehkého stupně
250
200
1070Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost
450
400
1071- omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně
400
350
1072- středního stupně
350
300
1073- lehkého stupně
300
250
1080Pakloub obou kostí předloktí
500
450
1081Pakloub vřetenní kosti
350
300
1082Pakloub loketní kosti
300
250
109Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí
400
350
110Viklavý loketní kloub
500
450
1110Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu
1300
1200
1111Ztráta ruky v zápěstí
1200
1100
1112Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí)
1100
1050
1113Ztráta prstů ruky s výjimkou palce
1050
1000
112Úplná ztuhlost zápěstí
400
350
113Pakloub člunkové kosti
200
150
1140Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně
300
250
1141- středního stupně
250
200
1142- lehkého stupně
200
150
1150Ztráta palce včetně záprstní kosti
700
650
1151- obou článků
600
550
1152- koncového článku
450
400
1160Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce
400
350
1161- základního kloubu palce
350
300
1162- karpometakarpálního kloubu palce
450
400
1163- všech kloubů palce
600
550
117Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině
150
100
1180Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně
500
450
1181- středního stupně
400
350
1182- lehkého stupně
300
250
1190Ztráta ukazováku se záprstní kostí
500
450
1191- všech tří článků
400
350
1192- dvou článků
300
250
1193- koncového článku
200
150
1200Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů
350
300
1201- dvou kloubů
250
200
1202- jednoho kloubu
150
100
1203Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně
400
350
1204- středního stupně
300
250
1205- lehkého stupně
200
150
1210Ztráta prstu (II.,IV., nebo V.) se záprstní kostí
300
250
1211- všech tří článků
250
200
1212- dvou článků
200
150
1213- jednoho článku
150
100
1220Úplná ztuhlost prstu (III.,IV. nebo V.) všech tří kloubů
200
150
1221- dvou kloubů
100
50
1222Porucha úchopové funkce prstu (III. IV. nebo V.)
50
50
123Obrna pažního nervu (axilárního)
500
400
124Obrna vřetenního nervu
700
600
125Obrna středního nervu
600
500
126Obrna loketního nervu (obdobně nervus musculocutaneus)
600
500
127Obrna celé pleteně pažní
1400
1200
13Dolní končetina
131Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem
 - s pahýlem nevhodným k protézování
2000
 - s pahýlem vhodným k protézování
1400
132Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze
1200
133Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti
700
1340Zkrácení jedné dolní končetiny o 2-4 cm
100
1341- o 4-6 cm
300
1342- o 6 a více cm
500
135Deformity stehenní kosti
400
136Úplná ztuhlost kyčelního kloubu
1000
1370Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně
800
1371- středního stupně
600
1372- lehkého stupně
400
138Úplná ztuhlost kolenního kloubu
800
1390Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně
800
1391- středního stupně
600
1392- lehkého stupně
400
140Viklavost kolenního kloubu
800
141Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách
700
142Trvalé následky po poranění měkkého kolena
700
1430Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem
 - s pahýlem nevhodným k protézování
1300
 - s pahýlem vhodným k protézování
1000
1431Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem
 - s pahýlem nevhodným k protézování
1400
 - s pahýlem vhodným k protézování
1100
144Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce
1000
145Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce
500
146Poúrazové deformity kostí bérce
700
147Ztráta nohy v hlezenném kloubu
1000
148Ztráta chodidla v Chopartově kloubu
900
149Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu
700
150Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu - v příznivém postavení
600
1510Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně
800
1511- středního stupně
600
1512- lehkého stupně
400
152Úplná ztráta pronace a supinace nohy
500
1530Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně
300
1531- středního stupně
200
1532- lehkého stupně
100
154Viklavost hlezenného kloubu
500
155Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna
400
156Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy
300
1570Ztráta všech prstů nohy
700
1571- obou článků palce včetně záprstní kosti
700
1572- obou článků palce
600
1573- koncového článku palce
200
1574- malíku
150
1575- II., III. nebo IV. prstu
100
158Úplná ztuhlost palce nohy
200
159Omezení pohyblivosti palce nohy
100
160Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny
300-600
161Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny
200
162Obrna sedacího nervu
900
163Obrna stehenního nervu
900
164Obrna holenního nervu
500
165Obrna lýtkového nervu
700
17Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech
171Rozsáhlé plošné jizvy
100-400
172Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla)
100-400
173Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující)
100-400
174Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin)
900
18Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu
180Toxické poškození jater (subchronická hepatitis)
300-500
181Chronický atrofický zánět sliznice nosní
200
182Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu
300-600
19Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu
 omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10-15 

1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí

Zraková ostrost
6/6
6/9
6/12
6/18
6/24
6/30
6/36
6/60
3/60
1/60
0
6/6
0
60
120
220
330
440
550
650
750
850
1 000
6/9
60
120
220
330
440
550
650
750
850
980
1 100
6/12
120
220
330
440
550
650
750
850
980
1 100
1 300
6/18
220
330
440
550
650
750
850
980
1 100
1 300
1 550
6/24
330
440
550
650
750
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
6/30
440
550
650
750
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
6/36
550
650
750
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
2 300
6/60
650
750
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
2 300
2 500
3/60
750
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
2 300
2 500
2 700
1/60
850
980
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
2 300
2 500
2 700
2 850
0
1 000
1 100
1 300
1 550
1 800
2 050
2 300
2 500
2 700
2 850
3 000

2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole

Stupeň zúžení

(stupně)

60

POSTIŽENÍ

jednoho oka

150

obou očí zhruba stejně

300

jediného vidoucího oka

1 000

50
250
700
1 250
40
350
1 100
1 450
30
500
1 500
1 850
20
700
2 000
2 250
10
850
2 500
2 650
5
950
2 800
2 800

Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti

 

3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole

HEMIANOPSIE
BODY
homonymní levostranná
1 000
homonymní pravostranná
1 200
binasální
300
bitemporální
1 500
oboustranná horní
300
oboustranná dolní
1 000
nasální jednostranná
150
temporální jednostranná
600
horní jednostranná
150
dolní jednostranná
400
nasální kvadrantová horní
100
nasální kvadrantová dolní
150
temporální kvadrantová horní
150
temporální kvadrantová dolní
300

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání


Položka seznamu nemocí z povolánípočet bodů
    
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1-55Nemoc z chemické látky dle položky30-600
 Zhoubný nádor z chemické látky dle položky1000
    
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
1.Nemoc způsobená ionizujícím zářením100-600
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením50-300
5.Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem50-600
6.Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními30-150
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 
 Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. 
 Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně nejméně středně těžké poruše. 
 poškození středního nervu na nedominantní HK30-130
 poškození středního nervu na dominantní HK50-130
 poškození loketního nervu na nedominantní HK30-130
 poškození loketního nervu na dominantní HK50-130
9.Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti. 
 poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK30-100
 poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK50-150
 poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK30-100
 poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK40-120
 poškození svalů na nedominantních HK30-100
 poškození svalů na dominantní HK40-120
 poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině50-200
 poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině30-150
 poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách30-200
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše 
 poškození loketního nervu na nedominantní HK30-130
 poškození loketního nervu na dominantní HK50-150
 poškození středního nervu na nedominantní HK30-130
 poškození středního nervu na dominantní HK50-150
 poškození vřetenního nervu na nedominantní HK30-130
 poškození vřetenního nervu na dominantní HK50-150
 poškození holenního nervu30-150
 poškození lýtkového nervu30-150
11.Nemoci tíhových váčků z tlaku30-150
12.Poškození menisku30-250
    
Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic
1.Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy) 
 a)s typickými rtg znaky prašných změn100-300
 b)komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)300-600
 c)s přihlédnutím k dynamice vývoje0
2.Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu 
 a)azbestóza100-600
 b)hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí100-400
 c)mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice1000
 d)rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury1000
3.Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů100-600
4.Pneumokonióza ze svařování100-200
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého100-600
6.Rakovina plic z radioaktivních látek1000
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny1000
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních1000
9.Exogenní alergická alveolitida100-600
10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích  
 astma průduškové (bronchiále)100-600
 alergická rýma (rinitida)50-200
11.Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny30-400
   
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
1.Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory 
 mírné formy, malý rozsah (několik ložisek)30-200
 mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace), nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu200-400
 střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diseminace)400-600
 (pozn.: při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma, při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)
   
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
1.Nemoci přenosné a parazitární50-600
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů50-600
3.Tropické nemoci přenosné a parazitární50-600

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.

Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání


Položka seznamu nemocí z povolánípočet bodů
    
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1-55Nemoc z chemické látky dle položky100-3000
 Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, které jsou danou chemickou látkou postiženy 
Nervový systém
 toxické poškození centrálního nervového systému 
 (pozn.: jde především o difúzní toxické encefalopatie s organicky podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
 - lehké poruchy200-600
 - středně těžké poruchy600-1200
 - těžké poruchy1200-2000
 - zvláště těžké poruchy2000-2900
 toxické poškození periferního nervového systému 
 (jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, polyradikulopatickými či myopatickými)
 - lehké poruchy100-600
 - středně těžké poruchy600-1200
 - těžké poruchy1200-2000
Játra 
 toxická poškození 
 - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí100-400
 - lehké poruchy400-800
 - středně těžké poruchy800-1500
 - těžké poruchy1500-2500
 stav se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy, ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze2500-3000
 nádory jater 
 - po stabilizaci stavu2000-2800
 - nevyléčitelné formy3000
Ledviny 
 toxické poškození 
 postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)100-400
 postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně400-800
 - středně těžkého stupně800-1500
 - těžkého stupně1500-2500
 úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy)2500-3000
 nádory ledvin 
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
Krev 
 toxické poškození 
 panmyelopatie200-3000
 - mírné panmyelopatie s trombocytopenií200-800
 a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy800-1500
 - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)1500-2500
 - tento stav s přechodem do leukemie2500-3000
 anemie (různé formy)200-3000
 - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost)200-800
 - středně těžká anemie800-1500
 - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti1500-2500
 - progredující, neléčitelné formy anemie400-3000
 leukemie 
 - chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi400-800
 - s mírnými laboratorními a klinickými projevy800-1500
 - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevyléčitelné formy1500-3000
Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy
 perforace nosní přepážky50-80
 úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu200-500
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými plyny, parami a dýmy
 poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně200-800
 - středně těžkého stupně800-1800
 - těžkého stupně1800-2400
 zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2400-3000
Nádory dýchacích cest a plic
 rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu 
 - po stabilizaci stavu2000-2800
 - nevyléčitelné formy3000
 rakovina plic 
 - po stabilizaci stavu2000-2800
 - nevyléčitelné formy3000
Nádory močového měchýře
 po odstranění nádoru v časném stadiu900-1800
 - v pozdním stadiu1800-2800
 nevyléčitelné formy3000
Nádory prostaty
 po odstranění nádoru v časném stadiu900-1800
 - v pozdním stadiu1800-2800
 nevyléčitelné formy3000
Nádory kůže
 po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu200-800
 metastazující formy nádoru se závažnou prognózou2000-3000
   
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
1.Nemoc způsobená ionizujícím zářením útlum krvetvorby 
 mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy200-800
 středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy800-1500
 těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)1500-2500
 tento stav s přechodem do leukemie2500-3000
 leukemie 
 chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi400-800
 - s mírnými laboratorními a klinickými projevy800-1500
 - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy1500-3000
 rakovina kůže 
 po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu200-800
 metastazující formy se závažnou prognózou2000-3000
 zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením100-600
 výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými200-1200
 zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace 
 - po stabilizaci stavu2000-2800
 - nevyléčitelné formy3000
2.Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 
 zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením100-600
3.Zákal čočky způsobený tepelným zářením100-600
4.Porucha sluchu způsobená hlukem 
 základ 800 bodů a za každých 5% celkové ztráty sluchu dle Fowlera nad limit přidat 100 bodů800-2000
 tinitus100-300
5.Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem200-2900
 (následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic analogicky např. s toxickým poškozením plic)
6.Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 
 vazospatické stadium na nedominantní ruce100-200
 vazospatické stadium na dominantní ruce150-250
 vazoparalytické stadium na nedominantní ruce200-350
 vazoparalytické stadium na dominantní ruce250-400
7.Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
 Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
 poškození loketního nervu na nedominantní HK150-250
 poškození loketního nervu na dominantní HK200-350
 poškození středního nervu na nedominantní HK150-250
 poškození středního nervu na dominantní HK200-350
8.Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
 aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK50-150
 aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK100-200
 artróza loketního kloubu na nedominantní HK100-350
 artróza loketního kloubu na dominantní HK200-450
 artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK70-200
 artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK100-250
9.Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
 poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK100-200
 poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK150-300
 poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK70-200
 poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK100-250
 poškození svalů na nedominantní HK100-200
 poškození svalů na dominantní HK150-300
 artróza loketního kloubu na nedominantní HK100-350
 artróza loketního kloubu na dominantní HK200-450
 artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK70-200
 artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK100-250
 artróza ramenního kloubu na nedominantní HK150-450
 artróza ramenního kloubu na dominantní HK200-500
 pes transversoplanus a halux valgus100-600
 artróza hlezenného kloubu100-600
 (poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečníků-tanečnic, špičkového baletu)
10.Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše 
 poškození loketního nervu na nedominantní HK150-250
 poškození loketního nervu na dominantní HK200-350
 poškození u středního nervu na nedominantní HK150-250
 poškození u středního nervu na dominantní HK200-350
 poškození vřetenního nervu na nedominantní HK150-250
 poškození vřetenního nervu na dominantní HK200-350
 poškození holenního nebo lýtkového nervu200-350
11.Nemoci tíhových váčků50-250
12.Poškození menisku 
 trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě100-300
 - při střední těžké poruše funkce kolenního kloubu300-500
 - při těžké poruše funkce kolenního kloubu500-1000
   
Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
1.Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou
 a)s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q3, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A,B,C) dle klasifikace ILO
 b)ve spojení s aktivní tuberkulózou mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
 c)s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO
 silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu (hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje)300-600
 silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních600-1000
 silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s lehkou poruchou funkcí plicních1000-2000
 silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí plicních nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná se středně těžkou poruchou funkcí plicních2000-2800
 silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích k pravostrannému srdečnímu selhávání2800-3000
 silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou)900-3000
 (poznámka: přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)
2.Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu 
 a)azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO
 b)hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 
 c)mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice 
 d)rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury 
 azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních600-1000
 azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních1000-2000
 azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních2000-2800
 azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2800-3000
 mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice 
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
 rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury 
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
3.Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů 
 pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních600-1000
 - se středně těžkou poruchou1000-2000
 - s těžkou poruchou2000-2800
 pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucích k pravostrannému srdečnímu selhávání2800-3000
4.Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2,r2 a výše dle klasifikace ILO 
 pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou200-800
 výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí800-1500
 (poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou, bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou) 
5.Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého400-3000
 (podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.) 
6.Rakovina plic z radioaktivních látek  
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
7.Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
8.Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních 
 po stabilizaci stavu2000-2800
 nevyléčitelné formy3000
9.Exogenní alergická alveolitida 
 exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních600-1000
 - se středně těžkou poruchou1000-2000
 - s těžkou poruchou2000-2800
 exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání2800-3000
10.Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích 
 astma průduškové (bronchiále)300-3000
 - astma bronchiále lehkého stupně300-900
 Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne. Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí. Hodnoty vrcholového průtoku PEF - jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatanciích. 
 - astma bronchiále středně těžkého stupně900-1600
 Exacerbace jsou častější než 1-2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně. Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta-2 mimetik. PEF je mezi 50-80% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20-30%. Po aplikaci bronchodilatancií dochází k normalizaci. 
 - astma bronchiále těžkého stupně1600-2600
 Excerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu. Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě. 
 - astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání2600-3000
 - alergická rýma (rinitida)100-400
11.Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny200-1200
   
Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní 
1.Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory 
 ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace150-450
 výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě450-1000
 rozsáhlé, dlouhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným snížením celkové výkonnosti1000-1700
 formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní1700-2600
 nádory kůže 
 po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu200-800
 metastazující formy nádoru se závažnou prognózou200-3000
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární 
1.Nemoci přenosné a parazitární200-3000
2.Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů200-3000
3.Tropické nemoci přenosné a parazitární 
 Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí. 
 - vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav, 
 - lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného stupně s mírným omezením celkové výkonnosti200-700
 - středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným omezením celkové výkonnosti700-1700
 - těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní onemocnění vzdorující léčbě1700-3000
 virová hepatitida 
 posthepatální únavový a dyspeptický syndrom200-400
 perzistující chronická hepatitida400-800
 chronická aktivní hepatitida800-1500
 cirhóza jaterní kompenzovaná1500-2500
 cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažnými portálním městnáním, s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze2500-3000
 cirhóza jaterní s rakovinou jater3000
Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 
1.Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas 
 uzlíky na hlasivkách300-600
 nedomykavost600-1000

1) § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 4(4)1) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 4(4)1) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 7(3)2) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 8(6)3) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 8(6)3) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.
Text odkazu o_440-01.htm#§ 8(6)3) (idc: 412898) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.