Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů

Znění účinné od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2004.Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 51/1989 Sb., O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A BEZPEČNOSTI PROVOZU PŘI ÚPRAVĚ A ZUŠLECHŤOVÁNÍ NEROSTŮZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ Všeobecná ustanovení [§ 1 - § 21]ČÁST PRVNÍ, DÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení [§ 1 - § 3]§ 1 Rozsah platnosti§ 2 Výklad pojmů§ 3 Odpovědnost za dodržování vyhláškyČÁST PRVNÍ, DÍL DRUHÝ Objekty, pracoviště a zařízení [§ 4 - § 10]§ 4 Vstup do objektů a na pracoviště§ 4a Požadavky na objekty§ 5 Provozní dokumentace§ 6§ 6a Práce ve výškách§ 7 Prohlídky pracovišť§ 8 Evidence pracovníků§ 9 Inspekční služba§ 10 zrušenČÁST PRVNÍ, DÍL TŘETÍ Pracovníci [§ 11 - § 17]§ 11 Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy§ 12 Přidělování práce§ 13 Samostatný výkon práce§ 14 Obsazení pracovišť§ 15 Povinnosti pracovníků§ 16 Povinnosti při nebezpečí§ 17 Předák a jeho povinnostiČÁST PRVNÍ, DÍL ČTVRTÝ Mimořádné události [§ 18 - § 20]§ 18 Havarijní plán§ 18a Vypracování a uložení havarijního plánu§ 18b Části havarijního plánu§ 18c Vedoucí likvidace havárie§ 18d Úkoly vedoucího likvidace havárie§ 18e Seznamování s havarijním plánem§ 19§ 20ČÁST PRVNÍ, DÍL PÁTÝ Základní dokumentace [§ 21]§ 21 Dokumentace a záznamyČÁST DRUHÁ Požadavky na pracovní prostředí [§ 22 - § 27]§ 22 zrušen§ 27 První pomocČÁST TŘETÍ Odvaly a odkaliště [§ 28 - § 33]§ 28 Zřizování odvalů a odkališť§ 29 Provoz odvalů§ 30 Odvodňování odvalů§ 31 Odkaliště§ 32 Ochrana odvalů a odkališť proti průvalu vod a bahnin§ 33 Dokumentace odvalů a odkališťČÁST ČTVRTÁ Elektrická a strojní zařízení [§ 34 - § 79]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL PRVNÍ Společná ustanovení [§ 34 - § 47]§ 34 Základní ustanovení§ 35 Dokumentace zařízení§ 36 Požadavky na zařízení a jeho části§ 37 Automaticky a dálkově ovládaná zařízení§ 38 Ochranná zařízení§ 39 Ovládače a sdělovače§ 40 Potrubí§ 41 Části zařízení pod podlahou a na plošinách§ 42 Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení§ 43 Obsluha zařízení§ 44 Povinnosti obsluhy§ 45 Uvedení zařízení do provozu§ 46 Provoz zařízení§ 47 Údržba, montáž a demontáž zařízeníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ Elektrická zařízení [§ 48 - § 62]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL PRVNÍ Požadavky na zřizování elektrických zařízení [§ 48 - § 54]§ 48 Základní ustanovení§ 49 Elektrické stanice a rozvodná zařízení§ 50 Kabely a kabelová vedení§ 51 Kabely pohyblivých zařízení§ 52 Ovládací a bezpečnostní obvody§ 53 Plovoucí čerpací stanice§ 54 Bezpečnostní tabulky a vybaveníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL DRUHÝ Provoz elektrických zařízení [§ 55 - § 57]§ 55 Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržbyelektrických zařízení§ 56 Práce na elektrickém zařízení§ 57 Údržba elektrických zařízeníČÁST ČTVRTÁ, DÍL DRUHÝ, ODDÍL TŘETÍ Osvětlování [§ 58 - § 62]§ 58 Vybavení pracovníků osobními svítidly§ 59 Výdej a převzetí důlních osobních svítidel§ 60 Zacházení s důlními osobními svítidly§ 61 Osvětlení pevnými svítidly§ 62 Místa se stálým osvětlenímČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ Strojní zařízení [§ 63 - § 79]ČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL PRVNÍ Stroje pro zemní a stavební práce [§ 63]§ 63 Rypadla a nakladačeČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL DRUHÝ Stroje a zařízení pro dopravu [§ 64 - § 68]§ 64 Vrátky§ 65 Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot§ 66 Lanové kotouče a kladky§ 67 Průmyslové a důlní úzkorozchodné lokomotivy§ 68 Důlní vozyČÁST ČTVRTÁ, DÍL TŘETÍ, ODDÍL TŘETÍ Energetická a ostatní zařízení [§ 69 - § 79]§ 69 Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu§ 70 Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovacípotrubí§ 71 Tlakovzdušný rozvod§ 72 Vzduchové a plynové motory§ 73 Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí§ 74 Kotle a jejich příslušenství§ 75 Parní kotle§ 76 Kapalinové kotle§ 77 Práce uvnitř kotlů§ 78 Kotelny§ 79 Potrubí na horkou vodu a páruČÁST PÁTÁ Chůze, doprava a skladování [§ 80 - § 108]ČÁST PÁTÁ, DÍL PRVNÍ Cesty pro chůzi a dopravu [§ 80 - § 89]§ 80 Cesty pro chůzi§ 81 Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách§ 82 Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi§ 83 Dopravní cesty§ 84 Dopravní cesty s kolejovou tratí§ 85 Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu§ 86 Dopravní cesty s dopravníky§ 87 Dopravní cesty pro stavební stroje, motorová vozidla amotorové vozíky§ 88 Dopravní cesty pro dopravu samospádem§ 89 Prohlídky dopravních cestČÁST PÁTÁ, DÍL DRUHÝ Doprava [§ 90 - § 105]§ 90 Ruční doprava§ 91 Strojní doprava§ 92 Dopravní řád§ 93 Povinnosti řidiče§ 94 Návěštní zařízení§ 95 Spojování a rozpojování vozidel§ 96 Doprava hmot a předmětů§ 97§ 98 Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách§ 99 Zvedání vykolejených vozidel§ 100 Rychlost přepravy§ 101 Podmínky pro dopravu lanem§ 102 Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravulanem§ 103 Doprava lokomotivami§ 104 Doprava dopravníky§ 105 Doprava samospádemČÁST PÁTÁ, DÍL TŘETÍ Skladování hmot a materiálů [§ 106 - § 108]§ 106 Společná ustanovení§ 107 Skladování sypkých hmot§ 108 Skladování materiálůČÁST ŠESTÁ Provoz zařízení při úpravě a zušlechťování nerostů [§ 109 - § 131]ČÁST ŠESTÁ, DÍL PRVNÍ Všeobecná ustanovení [§ 109]§ 109 Zvláštní požadavky na provozní dokumentaciČÁST ŠESTÁ, DÍL DRUHÝ Ochrana proti výbuchu prachu [§ 110 - § 114]§ 110 Základní ustanovení§ 111 Určení prostředí§ 112 Technická opatření proti výbuchu prachu§ 113 Zneškodňování prachu vodou§ 114 Odprašovací zařízeníČÁST ŠESTÁ, DÍL TŘETÍ Přípravné a pomocné práce [§ 115 - § 116]§ 115 Laboratoře§ 116 VyhrnovačeČÁST ŠESTÁ, DÍL ČTVRTÝ Úprava nerostů [§ 117 - § 123]§ 117 Sušárny a sušiče§ 118 Třidiče, drtiče a mlýny§ 119 Přebírací dopravníky§ 120 Magnetické rozdružovače a odlučovače§ 121 Flotace§ 122 Úprava rtuťových rud§ 123 Úprava azbestuČÁST ŠESTÁ, DÍL PÁTÝ Zušlechťování nerostů [§ 124 - § 131]§ 124 Pece§ 125 Šachtové pece§ 126 Rotační pece§ 127 Aglomerace a peletizace§ 128 Briketárny§ 129 Briketovací sušiče a lisy§ 130 Briketové žlaby a chladicí pásy§ 131 Zvláštní opatření proti výbuchu prachu v briketárněČÁST SEDMÁ Přechodná a závěrečná ustanovení [§ 132 - § 135]§ 132 Přechodná ustanovení§ 133 Výjimky§ 134 Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů§ 135 ÚčinnostÚčinnost novel

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 51/1989 Sb.,
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškami č. 340/1992 Sb., č. 9/1994 Sb., nařízením vlády č. 237/1998 Sb. a vyhláškou č. 434/2000 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 a § 6 odst. 6 písm. a) zákonaČeské národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státníbáňské správě:

ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení

DÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Vyhláška stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti aochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu (dále jen „bezpečnost práce aprovozu“) při úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti sjejich dobýváním. 1)

(2) Vyhláška se nevztahuje na úpravu a zušlechťováníplynů, ropy a jiných kapalin prováděné v souvislosti s jejich dobýváním a naúpravu plynů a kapalin uskladňovaných v přírodních horninových strukturách a vpodzemních prostorech.2)

§ 2

Výklad pojmů

Pro účely této vyhlášky se považuje za

a) břemeno nadměrné hmotnosti předmět, jehož hmotnost je větší než základní (jmenovitá) nosnost použitého dopravního nebo zdvihacího zařízení nebo únosnost dopravní cesty,
b) břemeno nadměrných rozměrů předmět, jehož rozměry přesahují obrys dopravního zařízení nebo zasahují do mezer na dopravní cestě stanovených touto vyhláškou,
c) dlouhé břemeno předmět přesahující ložnou plochu vozidla v podélném směru tak, že pro připojení vozidla k dalšímu vozidlu musí být použito pomocné spojovací zařízení (táhlo, řetěz apod.),
d) návěští zákaz, výstraha, příkaz nebo informace vyjádřená zvukem, světlem, značkou, nápisem nebo návěštním znakem podle jeho polohy, pohybu nebo barvy,
e) ochranné zařízení technické nebo jiné zařízení bránící vzniku úrazů, provozních nehod nebo poruch technických zařízení,
f) ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení vzdálenost mezi ochranným zařízením a zdrojem ohrožujícím život nebo zdraví pracovníků (rotující, pohybující se nebo horké části strojů, části elektrických zařízení pod napětím apod.),
g) otevřený oheň záměrné a kontrolované hoření; za otevřený oheň se považuje i takový vývin tepelné energie nebo jiskření, který je důsledkem záměrně vyvolaných fyzikálních nebo chemických procesů nebo pochodů a mohl by být příčinou vzniku požáru nebo výbuchu,
h) práci spojenou se zvýšeným nebezpečím taková práce, při které hrozí pracovníkovi zvýšené nebezpečí úrazu. Jsou to práce stanovené touto vyhláškou, dále práce, při které je nařízen stálý dozor, a práce, o které tak rozhodne organizace,
ch) pracoviště prostor určený pracovníku k výkonu pracovní činnosti včetně technických zařízení v tomto prostoru, která souvisejí s určenou pracovní činností,
i) provozovnu obestavěný nebo jinak ohraničený prostor, v němž je zabudováno strojní nebo elektrické zařízení nebo který je určen k odstavování mobilních strojů,
j) provozně zabezpečovací systém soubor měřicích a kontrolních prvků včetně nutných ovládacích, případně jiných částí zařízení, které nepřetržitě nebo ve stanovených intervalech kontrolují bezpečný provoz daného zařízení a zajišťují jeho vypnutí za předem určených podmínek nebo za stavu, kdy by mohlo dojít k poškození daného zařízení v důsledku překročení, případně podkročení stanovených hodnot,
k) stálý dozor nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, při němž pracovník určený organizací se nesmí od pracovníků vzdálit a nesmí se zaměstnávat ničím jiným než dozorem,
l) údržbu zařízení činnost směřující k udržování zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Údržbou zařízení jsou i předepsané prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy zařízení, jakož i montáž a demontáž částí zařízení v rozsahu potřebném k provedení prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav zařízení,
m) úpravu nerostů soubor procesů, které na mechanických, fyzikálních, chemických nebo fyzikálně-chemických principech umožňují zlepšit jakostní znaky vydobytých nerostů tak, že se dají buď přímo použít nebo lépe zpracovat na konečné výrobky, tj. zbavit vydobyté nerosty nečistot a bezcenných součástí, s nimiž jsou v ložisku promíšeny nebo těsně spojeny a které se spolu s užitkovými nerosty vytěží. Úprava rud, uhlí a dalších nerostů se provádí tříděním, drcením, oddělováním užitkových nerostů od jaloviny (mechanická, magnetická, gravitační, flotační úprava apod.),
n)zušlechťování nerostů další zkvalitňování již očištěného nerostu, např. u uhlí briketování, u rudy pražení, peletizace a aglomerace, u žáruvzdorných jílů vypalování, u různých nerostů sušení.

§ 3

Odpovědnost za dodržování vyhlášky

Odpovědnost pracovníků na jednotlivých stupních řízení za plnění povinnostístanovených touto vyhláškou organizaci podrobně upraví organizační řád.

DÍL DRUHÝ
Objekty, pracoviště a zařízení

§ 4

Vstup do objektů a na pracoviště

(1) Objekty, pracoviště a zařízení musí být ohraženy nebojinak zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob.

(2) Otvory, prohlubně, propadliny a jiná místa, kde hrozínebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

(3) Organizace určí způsob zabezpečení míst uvedených vodstavci 1 proti vstupu nepovolaných osob a lhůty jejich kontrol.

(4) Zákaz vstupu nepovolaných osob do míst uvedených vodstavci 1 musí být vyznačen na bezpečnostních tabulkách3)u všech vchodů, přístupů a cest k nim.

(5) Do objektů a na pracoviště nesmějí vstupovat osoby,které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných prostředků;4) provádění namátkových kontrol dodržovánítohoto zákazu a jejich rozsah a způsob určí vedoucí pracovník nebo závodní dolunebo závodní lomu nebo jím pověřený pracovník.

(6) Vstup na pracoviště je dovolen pouze pracovníkůmurčeným k práci, kontrole nebo dozoru na tomto pracovišti; dalším osobám jen vdoprovodu určeného pracovníka.

(7) Každý, kdo vstupuje do míst s nebezpečím pádupředmětů, musí mít ochrannou přilbu.

§ 4a

Požadavky na objekty

(1) Podlahy nesmí mít nebezpečné překážky, otvory nebosklon a musí být pevné, stabilní a nekluzké.

(2) Půdorysná plocha (základna), výška a objem pracovníhoprostoru musí být navrženy a provedeny tak, aby pracovníci mohli provádět svojipráci, aniž by byla ovlivněna jejich dobrá pracovní pohoda, zdraví nebo bezpečnost.13)

(3) Prostor, který má pracovník na pracovišti k dispozici,musí být tak velký, aby pracovník měl při své činnosti dostatečnou volnost pohybua mohl bezpečně plnit své úkoly.

(4) Okna, světlíky a větrací zařízení, které mohou býtotevírány, uzavírány, přestavovány a zajišťovány, je nutno navrhovat akonstruovat tak, aby bylo zaručeno bezpečné zacházení s nimi. V otevřeném stavunesmí představovat nebezpečí pro pracovníky. Musí být umožněno bezpečnéčištění oken a světlíků.

(5) Průhledné nebo průsvitné stěny, přepážky vmístnostech nebo v blízkosti dopravních cest, dveře a vrata musí být ve výši očízřetelně označeny a vyrobeny z bezpečnostních materiálů nebo chráněny, aby vpřípadě, že dojde k jejich rozbití, bylo zabráněno zranění pracovníků.

(6) Je zakázán přístup na střechy z materiálů, kterénemají vyhovující odolnost vůči zatížení, pokud není k dispozici zařízení, sjehož pomocí lze příslušnou činnost provést bezpečně.

(7) Umístění, počet a rozměry dveří a vrat a materiálypro jejich zhotovení musí být voleny podle vlastností a způsobu využíváníprostorů a pracovišť.

(8) Dveře a vrata musí splňovat tyto požadavky:

a) kyvadlové (létací) dveře a vrata musí být průhledné nebo musí mít průhledné okénko,
b) posuvné dveře je nutno zajistit proti vysunutí a vypadnutí,
c) dveře a vrata, které se otevírají směrem nahoru, musí být zajistitelné proti nečekanému pádu zpět,
d) dveře na záchranných cestách se musí otevírat směrem ven, musí být označeny, jejich konstrukce musí umožňovat kdykoliv otevření i zevnitř bez použití pomocných prostředků a nesmí být uzamčeny,
e) vrata na cestách s dopravou, pokud průchod jimi pro chodce není bezpečný, musí být vybavena dalšími dobře viditelnými a stále přístupnými dveřmi pro průchod,
f) dveře a vrata ovládaná mechanickou silou nesmí svým pohybem ohrožovat pracovníky, musí být vybaveny zřetelným, dobře rozpoznatelným a lehce přístupným nouzovým vypínacím zařízením a s výjimkou případu, kdy se při poruše napájení samy automaticky otevřou, musí umožňovat též ruční otevření,
g)pokud je přístup na některém místě zamezen řetězy nebo podobným zařízením, musí být tyto řetězy nebo podobná zařízení zřetelně viditelná a označena odpovídajícími označeními zákazu nebo výstrahy.

(9) Pomocné provozní objekty, například dílna, kancelář,sklad nebo odpočívárna, musí být umístěny v prostoru bez nebezpečí výbuchu.

(10) Pokud jsou v provozním objektu instalovány měřicí akontrolní přístroje, do kterých je přiváděn plyn, musí být jejich odfukovépotrubí vyvedeno ven z objektu tak, aby se plyn nemohl vracet, a to ani zředěný.

(11) Provozní objekty musí být označeny názvem objektu.

§ 5

Provozní dokumentace

(1) Před započetím prací nebo činností, pro které je totouto vyhláškou stanoveno, musí být vypracována příslušná provozní dokumentace,a to technologický postup, pracovní postup, dopravní řád, provozní řád nebo pokynypro obsluhu a údržbu.

(2) Provozní dokumentace musí určit návaznost, případněsouběžnost pracovních operací, podmínky pro bezpečný výkon práce, ohroženámísta a způsob jejich označení, prostředky a přístrojovou techniku k zajištěníbezpečnosti práce a provozu a opatření k zajištění pracoviště po dobu, po kterouse na něm nepracuje.

(3) Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavkypředpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, rozhodnutími o povolení neboschválení činnosti, stavby nebo zařízení,5)technickými podmínkami výrobce nebo dodavatele zařízení nebo stavby a návodyvýrobce pro obsluhu a údržbu zařízení.

(4) Pro obdobné činnosti se může používat typová provoznídokumentace upravená na místní podmínky.

(5) Provozní dokumentace musí být při změně podmínekbezodkladně upravena.

(6) Pracovníci musí být před započetím práce seznámeni sprovozní dokumentací v rozsahu, který se jich týká.

(7) Provozní dokumentace musí být uložena na určenémmístě přístupném pro pracovníky, kteří jsou povinni ji dodržovat.

(8) Provozní dokumentace musí být uchována nejméně rok odukončení prací. Pokud při provádění prací došlo k hromadnému, těžkému nebosmrtelnému úrazu, musí být provozní dokumentace uchována nejméně 5 let od úrazu.

§ 6

Zařízení

(1) Při činnostech upravených touto vyhláškou mohou býtprovozovány a používány jen pracoviště, stroje, zařízení, přístroje, pomůcky,objekty a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavemodpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci abezpečnosti provozu. Do používání mohou být uvedeny jen výrobky, které svoukonstrukcí, provedením a technickým stavem splňují požadavky na bezpečný výrobek.5a)

(2) Při používání strojů, zařízení, přístrojů,pomůcek a materiálů musí být dodrženy pokyny nebo technické podmínky výrobce,návody a podmínky stanovené při jejich schválení nebo povolení.

(3) Zařízení, jakož i jiné prostředky a pomůcky, kteréslouží provozu a jeho bezpečnosti, případně ochraně života a zdraví pracovníků,musí být stále udržována v nezávadném a použitelném stavu. Zařízení mohouuvádět do chodu nebo používat jen pracovníci určení k jejich obsluze. Zařízenímohou být používána k úkonům, pro které jsou určena; k jiným úkonům jen zapodmínek určených organizací.

(4) Pokud jsou ochranná zařízení poškozena nebo znaléhavých důvodů přechodně vyřazena z činnosti, musí být co nejdřívevyměněna nebo uvedena do řádného stavu. Do té doby musí být bezpečnost práce aprovozu zajištěna vhodnými bezpečnostními opatřeními.

(5) Organizace je povinna zajistit nejméně jednou ročněprohlídky ocelových a dřevěných konstrukcí a staveb, pokud jsou vystaveny účinkůmvlhkosti nebo agresívních látek.

§ 6a

Práce ve výškách

(1) Pokud je pracovník ohrožen pádem, propadnutím nebosesutím z výšky nebo do hloubky 1,5 m nebo větší, musí být zajištěn proti pádu.Osobní zajištění se může použít jen v případě, kdy nelze použít kolektivnízajištění nebo toto by s ohledem na povahu práce nebo místní podmínky byloneúčinné.

(2) Za kolektivní zajištění proti pádu se považujeochranné nebo záchytné zábradlí, ohrazení nebo síť, které jsou dostatečněpevné, odolné a upevněné tak, aby snesly předpokládané namáhání.

(3) Za osobní zajištění proti pádu se považujezajištění bezpečnostním pásem nebo bezpečnostním postrojem. Bezpečnostní pássmí být použit jen jako polohovací prostředek v místě, kde se při pádu z výškynepředpokládá pohyb pracovníka volným pádem. Při použití bezpečnostníhopostroje bez tlumiče energie získané pádem nesmí výška volného pádu přesáhnout1,5 m, s tlumičem pak výšku 4 m.

§ 7

Prohlídky pracovišť

(1) Pokud tato vyhláška nebo zvláštní předpisy nestanovíjiné lhůty, je povinen pracoviště prohlédnout

a) směnový technik nejméně jednou za směnu; v nepracovních směnách může organizace od prohlídek pracovišť upustit,
b)technik bezprostředně nadřízený směnovému technikovi nebo jeho zástupce nejméně jednou za týden.

(2) Na určených odlehlých a roztroušených pracovištích sjednoduchými provozními poměry je povinen pracoviště prohlédnout

a) směnový technik nejméně jednou za týden,
b)technik bezprostředně nadřízený směnovému technikovi nebo jeho zástupce nejméně jednou za 2 týdny.

(3) Směnový technik, technik bezprostředně nadřízenýsměnovému technikovi a jeho zástupce (dále jen „dozorčí orgány“) aostatní technici jsou povinni při prohlídkách pracovišť kontrolovat dodržovánípříslušné provozní dokumentace, stav bezpečnostních zařízení a zaříditodstranění zjištěných závad. Pokud nelze zjištěné závady odstranit a pracovnícijsou zřejmě a bezprostředně ohroženi, jsou dozorčí orgány a ostatní technicipovinni zastavit práci a zařídit odchod pracovníků na bezpečné místo. O tomtoopatření jsou povinni ihned uvědomit dispečera nebo inspekční službu, kteří tooznámí také inspektoru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci orgánu společenskékontroly.

(4) Výsledky prohlídek a určená opatření musí býtzaznamenány [§ 21 odst. 1 písm. d)].

§ 8

Evidence pracovníků

(1) Přesná a jednotná evidence pracovníků musí být vedenaod jejich nástupu do práce až do ukončení pracovní směny.

(2) Pracovníci odpovědní za vedení evidence a dozorčíorgány jsou povinni nejpozději do jedné hodiny po skončení směny se přesvědčit,zda všichni pracovníci opustili svá pracoviště, případně byli převzati doevidence následující směny.

(3) Je-li někdo pohřešován, musí být po něm ihnedzahájeno pátrání.

§ 9

Inspekční služba

(1) Ve všech pracovních i nepracovních směnách musí býtzajištěna inspekční služba, jejíž organizaci a úkoly určí vedoucí pracovníknebo závodní dolu nebo závodní lomu. Touto službou může být pověřen jenpracovník způsobilý řídit likvidaci havárie (§ 18).

(2) Na pracovištích s jednoduchými provozními poměry můžeinspekční služba vykonávat svoji funkci i mimo pracoviště a pro více pracovišť.Pokud se na těchto pracovištích nepracuje, může vedoucí pracovník nebo závodnídolu nebo závodní lomu upustit od zajištění inspekční služby.

§ 10

zrušen

DÍL TŘETÍ
Pracovníci

§ 11

Seznámení pracovníků s bezpečnostními předpisy

(1) Organizace je povinna seznámit pracovníky, kteří práciprojektují, řídí, kontrolují a provádějí, s touto vyhláškou, případně sezvláštními předpisy, na které se tato vyhláška odvolává, s dalšími předpisy kzajištění bezpečnosti práce a provozu6) arozhodnutími orgánů státní báňské správy, a to nejméně v rozsahu potřebnémpro výkon jejich funkce. Lhůty opakovaného seznámení pracovníků s těmito předpisyurčí vedoucí pracovník nebo závodní dolu nebo závodní lomu. Organizace je povinnaumožnit pracovníkům nahlédnout do těchto předpisů a podat jim na jejichpožádání potřebné vysvětlení.

(2) Nově přijatí pracovníci musí být teoreticky iprakticky vyškoleni podle osnov vydaných vedoucím pracovníkem nebo závodním dolunebo závodním lomu a vyzkoušeni. Teoretické školení pracovníků, kteří dosudnepracovali při úpravě a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejichdobýváním nebo kteří takovou práci přerušili na dobu delší než 2 roky, musítrvat nejméně 8 vyučovacích hodin.

§ 12

Přidělování práce

(1) Pracovník může být zařazen na práci (funkci) apracoviště jen tehdy, byla-li předem posouzena jeho zdravotní způsobilost,7) ověřeny teoretické a praktické znalosti abyl-li seznámen s příslušnými předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(2) Před zařazením na pracoviště ohrožené sesuvy hornin azemin nebo průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin) je organizace povinna pracovníkypoučit také o těchto nebezpečích, o jejich příznacích a o tom, jak si majípočínat při jejich zjištění.

(3) Pracovník neznalý místních poměrů musí být alespoňna první směnu doveden na pracoviště pracovníkem, který je dobře zná.

(4) Práce spojené se zvýšeným nebezpečím mohou vykonávatjen pracovníci zkušení. K provedení těchto prací musí být vypracována provoznídokumentace a práce musí být prováděny za stálého dozoru.

(5) Práce k odstranění zřejmého a bezprostředníhoohrožení mohou být prováděny jen po vydání příkazu k jejich provedení a určenístálého dozoru.

(6) O tom, zda jde o práce podle odstavce 4 nebo 5, rozhodneorganizace.

§ 13

Samostatný výkon práce

(1) Samostatným výkonem práce může organizace pověřit jenpracovníka, který dovršil věk 18 let, prošel určeným zácvikem, v němž pracovalpod dohledem určeného kvalifikovaného pracovníka, a složil zkoušku z příslušnýchodborných znalostí a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu.

(2) Osnovu zácviku, jeho délku a způsob zkoušek určívedoucí pracovník nebo závodní dolu nebo závodní lomu podle druhu práce, pokud tytopožadavky nejsou stanoveny předpisy k zajištění bezpečnosti práce a provozu nebozvláštními předpisy.

(3) Zácvik a zkoušku může organizace prominoutpracovníkům, kteří jsou vyučeni v oboru, ve kterém mají pracovat, a absolventůmstředních odborných a vysokých škol příslušného směru.

§ 14

Obsazení pracovišť

Na pracovišti, ze kterého se není možno telefonicky nebo jiným způsobem dovolatnebo hlásit, musí být nejméně dva pracovníci. Na ostatních pracovištích můžebýt jeden pracovník; v takovém případě organizace určí způsob a čas dovolánínebo hlášení nebo kratší lhůty prohlídek pracovišť dozorčími orgány.

§ 15

Povinnosti pracovníků

(1) Pracovníci jsou povinni před započetím práce i běhemní ověřovat bezpečný stav pracoviště. Při ohrožení musí zastavit práci,oznámit to předákovi, případně vedoucímu skupiny (dále jen „předák“) apostupovat podle § 16. V práci mohou pokračovat, jakmile ohrožení pominulo.

(2) Kromě případů uvedených v § 12 odst. 5 nesmí pracovníci vstupovat do ohrožených míst, zdržovat se v nich aodstraňovat jejich případná označení.

(3) Pracovníci jsou povinni používat přidělené osobníochranné pracovní prostředky, při práci postupovat podle provozní dokumentace apředpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu a volit takové pracovní postupy,které jsou v souladu se zásadami bezpečné práce. Nesmějí bez příkazu nic měnitna provozních, bezpečnostních, požárních, hygienických a jiných zařízeních.Používat a obsluhovat mohou jen ty stroje, zařízení, nářadí a pomůcky, které jimbyly pro jejich práci určeny.

(4) Pracovníci se nesmějí vzdálit ze svého pracoviště bezsouhlasu předáka nebo je předčasně opustit bez souhlasu dozorčího orgánu, kroměnaléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.). Odchod znaléhavých důvodů jsou povinni co nejdříve vhodným způsobem ohlásit předákovi adozorčímu orgánu nebo dispečerovi.

(5) Pracovníci jsou povinni dodržovat pokyny vyplývající zbezpečnostních označení, výstražných signálů a upozornění. Jsou také povinniuposlechnout pokynů hlídek zabezpečujících bezpečnostní okruh (při trhacíchpracích apod.).

(6) V místech se zvýšeným požárním nebezpečím nesmípracovníci používat otevřený oheň a kouřit. Ve výjimečných případech mohoupoužít otevřený oheň jen na písemný příkaz organizace.8)

§ 16

Povinnosti při nebezpečí

Každý, kdo zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy lidínebo způsobit provozní nehodu (havárii) nebo poruchu technického zařízení,případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečíodstranit sám, oznámit to ihned dozorčímu orgánu nebo dispečerovi, případněinspekční službě a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly býttímto nebezpečím ohroženy.

§ 17

Předák a jeho povinnosti

(1) Ve skupině dvou a více pracovníků musí být určenpředák.

(2) Předákem může být jen ten, kdo má potřebnou odbornoupraxi a složil zkoušku z odborných znalostí a z příslušných předpisů kzajištění bezpečnosti práce a provozu. Délku odborné praxe, její náplň, způsobzkoušek a lhůty jejich opakování určí vedoucí pracovník nebo závodní dolu nebozávodní lomu.

(3) Předák je povinen zajistit bezpečnost pracovníků svéskupiny, bezpečný stav pracoviště, dodržování provozní dokumentace a plněnípříkazů organizace. Při zjištění závady je povinen zajistit její odstranění.Nemůže-li tak učinit a hrozí-li pracovníkům zřejmé a bezprostřední ohrožení,musí zastavit práci a odvést svou skupinu na bezpečné místo. O všech závadách aprovedených opatřeních je povinen uvědomit příslušný dozorčí orgán nebodispečera, který o případech zastavení práce uvědomí i inspektora bezpečnosti aochrany zdraví při práci orgánu společenské kontroly. O obnovení práce platí § 15 odst. 1.

(4) Při střídání směn je předák povinen upozornitnastupujícího předáka na důležité skutečnosti nebo závady na pracovišti.Nemůže-li tak učinit, podá o tom zprávu dozorčímu orgánu před nástupemstřídající směny.

DÍL ČTVRTÝ
Mimořádné události

§ 18

Havarijní plán

Pokud je organizace povinna vypracovat plán zdolávání závažných provozníchnehod (dále jen „havárií“),11)postupuje podle § 18a až 18e.

§ 18a

Vypracování a uložení havarijního plánu

(1) Havarijní plán musí být vypracován přehledně,stručně, srozumitelně a doplňován nebo pozměňován tak, aby odpovídalskutečnosti.

(2) Havarijní plán musí být uložen na takovém místě,aby byl kdykoliv dosažitelný osobám, jichž se týká.

(3) V případech, kdy při havárii může dojít k ohroženípracovníků sousedního dolu nebo lomu, musí být havarijní plán projednán též sezávodním takového dolu nebo lomu.

§ 18b

Části havarijního plánu

(1) Havarijní plán obsahuje část pohotovostní, operativnía mapovou. Nedílnou součástí havarijního plánu je dokumentace vypracovaná podlezvláštních předpisů.47)

(2) V části pohotovostní jsou určeny osoby, orgány aorganizace, kterým musí být havárie ohlášena, jakož i zvláštní povinnosti osob,orgánů a organizací v případě havárie.

(3) V části operativní jsou uvedeny předvídatelné druhyhavárií a rámcově též vlastní prostředky a postupy při záchraně osob, jejichošetření a transportu, jakož i prostředky pro likvidaci havárie, včetněprostředků první pomoci a jejich rozmístění. Dále též způsob vyhlašovánípoplachu pro pracovníky organizace, popřípadě báňskou záchrannou službu nebopožární útvar.

(4) V pohotovostní i operativní části havarijního plánujsou zahrnuta i případná opatření ve vztahu k sousedním dolům nebo lomům,popřípadě k důlním dílům.

(5) Mapová část obsahuje základní mapu závodu(provozovny) se zakreslením důlních děl, popřípadě další účelové mapy podlepotřeb organizace, vyhotovené podle zvláštního předpisu.48)V mapové dokumentaci musí být zakresleno umístění prostředků k záchraně osob,jejich ošetření a transportu zraněných osob.

§ 18c

Vedoucí likvidace havárie

(1) Vedoucím likvidace havárie je vedoucí pracovník nebozávodní dolu nebo závodní lomu. V případě jeho nepřítomnosti, do doby příchoduvedoucího likvidace havárie, řídí likvidaci havárie určený pracovník, který jeseznámen s místními podmínkami v rozsahu potřebném pro vedení likvidace havárie.Tímto pracovníkem může být pracovník vykonávající inspekční službu (§ 9 odst. 1).

(2) Vedoucí jednotek, které se zúčastní likvidace havárie(báňská záchranná služba, požární sbory apod.) postupují při likvidaci haváriev dohodě s vedoucím likvidace havárie.

(3) Vedoucí likvidace havárie písemně určí svéhozástupce pro případy, kdy nemůže vykonávat svou funkci. V době, kdy zástupcevedoucího likvidace havárie řídí zdolávání havárie, má všechna práva apovinnosti vedoucího likvidace havárie.

§ 18d

Úkoly vedoucího likvidace havárie

(1) Vedoucí likvidace havárie řídí práce na záchranulidí a zdolávání havárie. Všechny vydané příkazy a přijatá hlášení se suvedením času zaznamenávají. Příkazy se vyhotovují dvojmo; jedno vyhotoveníobdrží osoba, která dostává příkaz, popřípadě jej dále předává, druhévyhotovení zůstane u vedoucího likvidace havárie. Od písemného vyhotovenípříkazů lze upustit v případech, kdy to není možné (řízení na místě havárieapod.).

(2) Vedoucí likvidace havárie si může ustavit jako svůjporadní orgán havarijní, popřípadě jinou komisi.

(3) Vedoucí likvidace havárie po rozboru situace posoudí apřípadně upraví operativní část havarijního plánu, určí způsob zdoláváníhavárie a dává příkazy k

a) záchraně pracovníků, zejména jejich odvolání z ohrožené oblasti,
b) povolání pohotovosti báňské záchranné stanice, popřípadě jednotek požární ochrany,
c) vyrozumění zdravotnického dispečinku záchranné služby49) a zajištění jejich doprovodu, jsou-li havárií ohroženy životy nebo zdraví pracovníků,
d) provedení evidence pracovníků, kteří jsou na pracovišti, a to zejména se zvláštním zřetelem k pracovníkům v ohrožené oblasti,
e) provedení dalších opatření určených pro vzniklou havárii v operativní části havarijního plánu,
f) informování odpovědných pracovníků sousedních dolů nebo lomů, popřípadě jiných organizací, které by havárie mohla ohrozit,
g) povolání dalších pracovníků a organizací potřebných při zdolávání havárie,
h) přísun materiálu a zařízení potřebných pro zdolávání havárie,
ch)informování příslušných orgánů o povaze nehody, průběhu záchranných prací a postupu likvidace havárie.

(4) Vedoucí likvidace havárie nesmí být po dobu trváníhavárie pověřován jinými úkoly, které by mu bránily plnit úkoly vedoucíholikvidace havárie.

(5) Za osoby stanovené v havarijním plánu, které nemohouplnit zvláštní úkoly, určuje vedoucí likvidace havárie jiné vhodné osoby.

§ 18e

Seznamování s havarijním plánem

(1) Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o tom,jak se mají chovat v případě havárie.

(2) Všechny osoby, kterým havarijní plán ukládázvláštní povinnosti, musí být s nimi řádně seznámeny.

(3) Poučení pracovníků a seznámení osob s jejichzvláštními povinnostmi vyplývajícími z havarijního plánu musí být opakovánopři každé změně havarijního plánu, která se jich týká, nejméně však jednou zarok.

§ 19

Povinnosti organizace při mimořádných událostech

(1) Kromě povinností uložených zvláštním předpisem11x) je organizace povinna bezodkladně ohlásitpříslušnému obvodnímu báňskému úřadu12)také závažné události a nebezpečné stavy, a to

a) mimořádné události při používání vyhrazených technických zařízení,
b) skluzy a sesuvy odvalových svahů, jejichž zmáhání se předpokládá po dobu delší než 24 hodin nebo při nichž došlo k pracovnímu úrazu,
c) průvaly vod a bahnin (zvodněných hornin),
d) únik radioaktivních a jiných škodlivých látek,
e) hledání pohřešované osoby,
f) úmrtí osoby v objektu nebo na pracovišti organizace,
g) ztrátu radioaktivního zářiče a prokázanou netěsnost uzavřeného zářiče.

(2) Závažné události a nebezpečné stavy uvedené vodstavci 1 je organizace povinna vyhodnocovat a evidovat.

§ 20

Zachování stavu místa mimořádné události

(1) Na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz(smrtelný, životu nebezpečný nebo hromadný) nebo kde došlo k závažné provoznínehodě (havárii), poruše technického zařízení nebo jiné závažné události nebonebezpečnému stavu (§ 19 odst. 1) se nesmí nic měnit, dokudobvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo nerozhodl jinak, kroměpřípadů, kdy jde o záchranu postižených, případně o další záchranné prácenebo bezpečnost provozu. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou býtprovedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

(2) O místě mimořádné události podle odstavce 1 jeorganizace povinna pořídit výstižnou dokumentaci (náčrtek, plánek, fotografieapod.).

DÍL PÁTÝ
Základní dokumentace

§ 21

Dokumentace a záznamy

(1) Kromě knih požadovaných jinými předpisy k zajištěníbezpečnosti práce a provozu nebo zvláštními předpisy musí být vedeny

a)evidenční kniha, která musí obsahovat
1. základní údaje o pozemkovém vlastnictví, územních rozhodnutích, stavebních povoleních a jiných důležitých úředních rozhodnutích,
2. základní údaje o důležitých stavbách a zařízeních a rozhodnutí o povolení k jejich uvedení do provozu,
3. základní údaje o způsobu úpravy a zušlechťování nerostů,
b) provozní deník, do něhož se zapisují nebo zakládají rozhodnutí orgánů státní báňské správy, ústředního orgánu státní správy, orgánů hygienické služby a orgánů společenské kontroly a opatření a příkazy organizace týkající se bezpečnosti práce a provozu a racionálního využívání vydobytých nerostů při jejich úpravě a zušlechťování,
c) kniha mimořádných událostí,
d) knihy, do nichž dozorčí orgány a ostatní technici zaznamenávají výsledky svých pochůzek a předepsaných prohlídek.

(2) Vedoucí pracovník nebo závodní dolu nebo závodní lomunebo jím pověřený pracovník určí, kde a jakým způsobem musí být vedeny knihypodle odstavce 1 písm. a) až d).

(3) Záznamy dozorčích orgánů, hlášení údajůsnímačů, čidel apod., u kterých předpisy k zajištění bezpečnosti práce aprovozu nevyžadují formu knih, mohou být prováděny způsobem, který umožníuchovávání a využívání údajů pro určenou dobu.

(4) Výsledky předepsaných prohlídek, kontrol, měření arozborů jsou povinni zaznamenat pracovníci, kteří je provedli. Není-li stanovenojinak, musí být záznamy uchovány nejméně jeden rok.

(5) O školení, zácviku a zkouškách podle předpisů kzajištění bezpečnosti práce a provozu musí být vedeny záznamy.

ČÁST DRUHÁ
Požadavky na pracovní prostředí

§ 22 až 26

zrušeny

§ 27

První pomoc

(1) Utrpí-li pracovník na pracovišti úraz nebo náhleonemocní, musí mu být poskytnuta první pomoc a musí být dopraven s doprovodem dozdravotnického zařízení. Doprava postiženého má přednost před jinou dopravou.

(2) Jednou za 3 roky je organizace povinna zajistit školenítechniků, předáků, instruktorů středních odborných učilišť a koupelářů oprvní pomoci.16)

(3) Ověřování znalostí ze zdravotnického minima vposkytování první pomoci musí být součástí každé zkoušky z předpisů kzajištění bezpečnosti práce a provozu.

ČÁST TŘETÍ
Odvaly a odkaliště

§ 28

Zřizování odvalů a odkališť

(1) Odval a odkaliště musí být zřízeny v souladu sprojektovou dokumentací vypracovanou podle zvláštních předpisů.17)

(2) Odval určený k ukládání hmot náchylných ksamovznícení nebo z něhož mohou vycházet plynné škodliviny musí být dostatečněvzdálen od ústí vtažného důlního díla, nejméně však 60 m po převládajícímsměru větru.

(3) Odval nesmí být zřízen na výchozu uhelné sloje nebovrstvě hořlavého nerostu, není-li nad ní vrstva nehořlavých hornin o mocnostinejméně 10 m.

§ 29

Provoz odvalů

(1) Pro provoz odvalu musí být vypracován technologickýpostup, který určí bezpečnostní opatření pro ukládání a odběr hmot, způsobzneškodňování prachu, zajištění strojů a zařízení a podle potřeby takéměření teplot a koncentrace plynných škodlivin, chlazení nebo hašení hořícíhoodvalu.

(2) Na odval mohou být ukládány nebo z něho odebírányhmoty tak, aby tím nebyly vytvářeny podmínky pro samovznícení a šíření požárua nebyla narušena stabilita odvalu.

(3) Na odvale s hořlavými hmotami nesmí být rozdělávánoheň ani sypán žhavý popel nebo struska.

(4) Odval včetně jeho neprovozovaných částí musí býtkontrolován nejméně jednou za měsíc.

(5) Přístupové cesty na odval musí být označenybezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.

(6) Při ukládání a odběru hmot z hořícího odvalu musíbýt v ovzduší na pracovištích odvalu zjišťována přítomnost kysličníkůuhelnatého a siřičitého a sirovodíku. Místa s předpokládaným a zjištěnýmvýskytem plynných škodlivin musí být označena tabulkami.

§ 30

Odvodňování odvalů

(1) Před zřízením odvalu a před jeho postupem musí býtvýsypný prostor dostatečně odvodněn a zabezpečeno odvádění vody z paty odvalu.

(2) Nerovnosti a propadliny na pracovních plošinách, v nichžby se mohla shromažďovat voda, musí být průběžně urovnávány a zahrnovány neboupraveny tak, aby voda mohla odtékat.

(3) Konečné svahy musí být upraveny tak, aby nedocházelo khromadění srážkových vod.

§ 31

Odkaliště

(1) Pro zřizování a rekonstrukce odkališť musí býtzpracován projekt, který řeší:

a) zamezení, popřípadě snížení prašnosti a jejich kontrolu,
b) ochranu před negativním ovlivněním režimu podzemních i povrchových vod v okolí odkaliště a jejich znečištěním,
c) úpravu odkaliště a jeho objektů po ukončení provozu,
d) způsob sledování jakosti a množství průsakových i povrchových vod,
e) stabilitu hrází,
f) sledování látek znečišťujících ovzduší,
g) způsob a postup naplavování,
h) bezpečnost provozu za mimořádných okolností (povodně, živelní pohromy, přerušení dodávky elektrické energie, ohrožení jakosti vody),
ch) případný odběr materiálů z odkaliště a jeho vliv na okolí.

(2) Před uvedením do provozu musí být vypracován provoznířád, který obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 1 též provoznídokumentaci jednotlivých objektů a zařízení.

(3) Na odkaliště se mohou ukládat jen takové materiály, prokteré bylo odkaliště určeno.

(4) Odběr materiálu z odkaliště se provádí podletechnologického postupu, který je zpracován v souladu s provozním řádem.

§ 32

Ochrana odvalů a odkališť proti průvalu vod a bahnin

(1) Za zdroje nebezpečí průvalu vod a bahnin (zvodněnýchhornin) se považují zejména plavené výsypky, neodvodněné popílkové skládky,povrchové toky a vodní nádrže.

(2) Pokud nelze zdroje nebezpečí odvodnit nebo přítokůmzabránit, musí být určena ochranná opatření.

(3) Povrchové toky, vodní nádrže a stálé přítoky vod vpříslušném spádovém území musí být jako možný zdroj nebezpečného přítokuvody sledovány a kontrolovány v určených lhůtách v dohodě s příslušnýmvodohospodářským orgánem a zakresleny do mapy.

§ 33

Dokumentace odvalů a odkališť

V mapové dokumentaci 18) musí být zakreslen postup ukládání a odběru hmot.

ČÁST ČTVRTÁ
Elektrická a strojní zařízení

DÍL PRVNÍ
Společná ustanovení

§ 34

Základní ustanovení

Organizace je povinna vydat pokyny pro obsluhu a údržbu zařízení, které obsahujípožadavky pro zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokyny pro obsluhu a údržbumusí podle druhu zařízení obsahovat

a) povinnosti obsluhy před zahájením provozu zařízení ve směně,
b) povinnosti obsluhy při provozu zařízení,
c) rozsah, lhůty a způsob provádění údržby,
d) způsob zajištění zařízení při jeho provozu, přemísťování, odstavování z provozu a opravách a proti nežádoucímu uvedení do chodu,
e) způsob dorozumívání a dávání návěští,
f) umístění a zajištění zařízení po ukončení provozu,
g) zakázané úkony a činnosti,
h) způsob a rozsah záznamů o provozu a údržbě zařízení.

Návod pro obsluhu a údržbu vydaný výrobcem zařízení, který splňuje uvedenépožadavky, může organizace prohlásit za pokyny.

§ 35

Dokumentace zařízení

(1) Před zahájením montážních prací musí být kdispozici projektová, případně výkresová dokumentace zařízení.

(2) Dokumentace zařízení musí řešit zajištěníbezpečného provozu a údržby.

(3) Na zařízení mohou být provedeny pouze takové změny,které nezhorší bezpečnost práce a provozu. Změny musí být schváleny určenýmpracovníkem a zaznamenány do dokumentace.

(4) V dokumentaci elektrického zařízení musí být takéurčeno prostředí a prostory s ohledem na nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zhlediska krytí a umístění elektrického zařízení.20)

(5) Pro všechny části zařízení, které se majípřepravovat, musí být v dokumentaci udána jejich hmotnost a u částí, které majíbýt zdvihány zdvihacím zařízením, musí být určeno vázací schéma.

§ 36

Požadavky na zařízení a jeho části

(1) Zařízení musí mít potřebnou stabilitu, vyhovovatpředpokládanému zatížení a namáhání a svou konstrukcí odpovídat provoznímpodmínkám. Zařízení, u kterého může dojít účinkem sil k nežádoucímu pohybu,musí být bezpečně zakotveno. Přípustná je jen taková konstrukce zařízení,která umožní jeho bezpečné zakotvení.

(2) Zařízení nebo jeho části, které se mohou samovolněpohybovat i po přerušení hnací síly (uvolněním, sklopením, sjetím apod.), musíbýt zajištěny proti nežádoucímu pohybu.

(3) Zařízení musí svým provedením umožňovat bezpečnouobsluhu, čištění, údržbu, montáž a demontáž. Části zařízení vyžadujícíčastý přístup pracovníků (ovládače, maznice, seřizovací prvky apod.) musí býtsnadno přístupné.

(4) Zařízení nesmí svou konstrukcí a provozem způsobitpožár nebo výbuch hořlavých plynů a par21)nebo prachů. Na zařízení nesmí docházet k nežádoucímu hromadění hořlavýchkapalin.

(5) Měřicí přístroje ke sledování provozních údajůnezbytných pro bezpečnost provozu (tlakoměry, ampérmetry apod.) musí mít výrazněvyznačenou dovolenou hodnotu měřené veličiny.

(6) Zařízení musí být zabezpečeno proti překročení nebopodkročení určených provozních hodnot nebo poloh, pokud by toto mělo za následekohrožení bezpečnosti práce nebo provozu.

(7) Musí být vyloučena možnost nežádoucího uvedenízařízení do chodu a jeho spuštění z více míst současně.

(8) Části zařízení nebo materiál zařízenímzpracovávaný nebo dopravovaný, pokud svým pohybem, akumulovanou energií, teplotou,tvarem nebo jinak ohrožují bezpečnost práce nebo provozu, musí být zajištěnyvhodným ochranným zařízením. Není-li to možné, musí být nebezpečné části amísta trvale a výrazně označeny.

(9) Otvory zařízení, zejména zásobníků,22) drtičů, míchaček, nádrží a násypek, kdeje nebezpečí pádu nebo propadnutí osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo jinakzabezpečeny.

(10) Zařízení technologické linky se musí dát vypnout zestanoviště obsluhy; při tom se musí samočinně zastavit všechna zařízení linkyproti toku materiálu.

§ 37

Automaticky a dálkově ovládaná zařízení

(1) Automaticky nebo dálkově ovládané zařízení se musísamočinně zastavit, pokud

a) nejsou dodrženy určené provozní hodnoty,
b) vznikne porucha v přívodu energie,
c) vznikne porucha na automatickém nebo dálkově ovládaném zařízení nebo na provozně zabezpečovacím systému.

(2) Automaticky ovládané zařízení musí mít i ručníovládání. Při přepnutí na ruční ovládání musí být automatické ovládánívyřazeno z funkce. V místě dálkově ovládaného zařízení musí být blokováníznemožňující uvedení zařízení do chodu. Změna ovládání z automatického naruční a blokování dálkového ovládání musí být zajištěny uzamykatelnýmovládačem.

(3) Automatická, dálkově ovládaná a programově řízenázařízení musí být vybavena měřicími přístroji nebo sdělovači k informování oprobíhající pracovní fázi.

§ 38

Ochranná zařízení

(1) Ochranné zařízení musí zabránit přístupu osob donebezpečného prostoru.

(2) Ochranné zařízení nesmí znemožňovat mazání,prohlídky, seřizování nebo opravy zařízení.

(3) Ochranné zařízení musí plnit svou funkci i připřerušení dodávky energie.

(4) Otvory ochranného krytu musí mít velikost volenou sohledem na ochrannou vzdálenost od zdroje ohrožení.23)

(5) Ochranný kryt musí svým provedením umožňovat obsluhuzařízení bez jeho odnímání.

§ 39

Ovládače a sdělovače

(1) Zařízení musí mít hlavní ovládač umožňujícíodpojení od zdroje energie.

(2) Zařízení poháněné dvěma nebo více motory sesamostatnými spouštěcími ovládači musí být vybaveno alespoň jedním ovládačem,kterým lze zastavit celé zařízení.

(3) Ovládač musí svým provedením vyloučit možnostsamovolného zapnutí nebo vypnutí. Nesmí dovolit současné zapojení nežádoucíchfunkcí a musí mít označení poloh, případně funkcí a zařízení, které ovládá.

(4) Ovládač určený pro použití v mimořádných situacíchmusí být snadno a rychle dosažitelný ze stanoviště obsluhy, výrazně označen adobře viditelný. Ovládače zařízení, jejichž provoz nesmí být z bezpečnostníchdůvodů přerušen, musí být označeny jednotným způsobem.

(5) Ovládač musí být chráněn nebo umístěn tak, abynemohlo dojít k nežádoucímu ovládání zařízení pádem horniny nebo předmětů.

(6) Sdělovače mimořádných situací musí být provedenytak, aby jejich signály byly výrazně odlišeny od provozních signálů a provozníhohluku.

§ 40

Potrubí

(1) Potrubí musí být bezpečně uloženo, zavěšeno nebojiným způsobem zajištěno proti uvolnění nebo pádu.

(2) Pokud je zavěšeno více potrubí, musí být každé znich zavěšeno samostatně a na ostatních nezávisle.

(3) Potrubí musí být označeno podle účelu nebo druhuprotékající látky. K označení potrubí postačí barevné pruhy o šíři 20 cm vevzdálenosti po 30 m, a to

a) u požárního vodovodu tmavě červené (červeň rumělková),
b) u potrubí stlačeného vzduchu světle modré (modř světlá). Označení musí být také u každé odbočky a armatury potrubí. Způsob označení ostatních potrubí určí organizace.

(4) Kanály pro potrubí musí být nehořlavé. Nejsou-liprůchozí, musí být zakryty odnímatelnými kryty.

§ 41

Části zařízení pod podlahou a na plošinách

(1) Pro obsluhu a údržbu zařízení nebo jeho částiuložené pod podlahou musí být ponechán dostatečně volný prostor bezpečněpřístupný, větraný a podle potřeby osvětlený a odvodněný.

(2) Plošiny pro obsluhu a údržbu zařízení musí býtpevné, bezpečně přístupné po schodech nebo žebřících a opatřeny zábradlímpodle § 80 odst. 6 a 7. V odůvodněných případech může býtzábradlí odnímatelné. Podlahy plošin nesmí být kluzké.

§ 42

Provozovny a stanoviště obsluhy zařízení

(1) V provozovně a na stanovišti obsluhy zařízení musíbýt provozní dokumentace.

(2) Stanoviště obsluhy stabilního zařízení musí býturčeno tak, aby obsluha mohla zařízení bezpečně ovládat a kontrolovat. Uzařízení musí být ponechán volný prostor pro obsluhu o šířce nejméně 0,8 m; uelektrického zařízení musí být tato šířka podle zvláštního předpisu.25) Uvedené rozměry musí být dodrženy dovýše nejméně 2,1 m.

(3) Podlaha nesmí být kluzká a musí být tak pevná,případně podle potřeby dočasně vyztužena, aby snesla nejvyšší předpokládanézatížení, a to i při nutných pracích na příslušných zařízeních (údržba,montáž apod.).

(4) V provozovně se stálou obsluhou musí býttelekomunikační zařízení napojené na dispečink, případně jiné určené místo.

(5) V době, kdy je zařízení mimo provoz nebo bez dohledu,musí být dveře do provozovny zamknuty. Za přítomnosti pracovníků v provozovněmusí být alespoň jedny dveře odemčeny. Dveře se musí otvírat směrem ven a býtnehořlavé. Organizace určí, kdy musí být provozovna vybavena zařízením prokontrolu vstupujících osob.

(6) Nepovolaným je vstup do provozovny zakázán. Tabulka stímto zákazem musí být umístěna na vnější straně všech vstupních dveří.

(7) V provozovně mohou být uloženy jen pomůcky a materiálpotřebný pro provoz zařízení.

(8) Pro údržbu mobilních zemních a stavebních strojů,motorových vozidel, motorových vozíků a lokomotiv musí být zřízena odstavnámísta nebo garáže.

(9) Stanoviště stálé obsluhy zařízení musí býtchráněno před nepříznivými povětrnostními vlivy.

§ 43

Obsluha zařízení

(1) Samostatnou obsluhou zařízení může být pověřenpracovník, který

a) splňuje požadavky § 13,
b) dovršil věk 18 let, pokud pro obsluhu příslušného zařízení není stanovena vyšší věková hranice,
c) je odborně způsobilý,21) 22) 26) 27)
d) byl seznámen s provozní dokumentací.

(2) K obsluze jednoduchých elektrických zařízení do 1 kVmůže být pověřen pracovník s kvalifikací alespoň pracovníka seznámeného,26) k obsluze ostatních elektrických zařízenís kvalifikací alespoň pracovníka poučeného.26)

(3) Řidič lokomotivy musí být před zkouškou podle § 13 doporučen pro tuto funkci na základě psychotechnické zkouškya musí mít nejméně tříměsíční praxi u toho druhu dopravy, pro který má býtzkoušen. Zácvik podle § 13 musí být nejméně 200 hodin.Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro řidiče lokomotiv o rozchodu 900 a 1435 mm.28)

(4) Obsluha musí být pravidelně přezkušována z provoznídokumentace a předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu. Pokud lhůtyzkoušek nejsou stanoveny zvláštním předpisem nebo technickou normou, určí jeorganizace.

§ 44

Povinnosti obsluhy

(1) Před zahájením provozu zařízení ve směně je obsluhapovinna překontrolovat jeho stav podle provozní dokumentace. Zařízení může uvéstdo chodu jen při správné funkci ochranných a bezpečnostních zařízení.

(2) Před uvedením zařízení do chodu je obsluha povinna sepřesvědčit, že nikdo není v nebezpečné blízkosti zařízení. Není-li to možné,je povinna dát předem na ohrožená místa výstražné znamení způsobem určenýmprovozní dokumentací.

(3) Obsluha je povinna zajistit odstranění zjištěnýchzávad na zařízení. Zjistí-li závadu nebo poškození, které by mohlo ohrozitbezpečnost práce nebo provozu, nesmí zařízení uvést do chodu. Zjistí-li takovouzávadu během provozu, musí zařízení ihned zastavit a zajistit proti nežádoucímuuvedení do chodu. Nemůže-li obsluha závadu odstranit, ohlásí to předákovi nebojinému určenému pracovníkovi.

(4) Během provozu je obsluha povinna sledovat chod zařízenía tam, kde je to předepsáno, zaznamenávat určené údaje.

(5) Pokud provozní dokumentace nestanoví jinak, je obsluhapovinna při odchodu ze svého stanoviště zařízení vypnout a zajistit je protizásahu nepovolaných osob a nežádoucímu uvedení do chodu.

§ 45

Uvedení zařízení do provozu

Zařízení může být uvedeno do provozu jen v prostředí a podmínkách, pro kteréje určeno, a po provedení předepsaných prohlídek, zkoušek a revizí.

§ 46

Provoz zařízení

(1) Pro ovládání zařízení, kromě automaticky ovládanéhozařízení, musí být určena obsluha.

(2) Za chodu mohou být čištěny a mazány jen ty částizařízení, které nevytvářejí nebezpečí úrazu, a to pouze z místa, kde pracovníknení ohrožen provozem zařízení.

(3) Pohonné hmoty nesmí být doplňovány za chodu motoru,pokud provozní dokumentace neurčí jinak.

(4) Zařízení musí být při ruční výměně nástrojůnebo jiných prvků zastaveno a zajištěno proti uvedení do chodu, pokud zařízenínebo jeho upínací části nejsou konstruovány pro bezpečnou ruční výměnunástrojů za pohybu.

(5) Vznikají-li při provozu zařízení škodliviny, musíbýt účinně zneškodňovány.

§ 47

Údržba, montáž a demontáž zařízení

(1) Údržba zařízení musí být prováděna v rozsahu alhůtách určených provozní dokumentací. O jejich výsledcích musí být vedenyzáznamy.

(2) Organizace rozhodne, zda k zajištění bezpečnosti prácenebo provozu je nutné vypracovat pracovní postup pro montáž nebo demontážzařízení.

(3) Organizace je povinna pracovníky provádějící údržbuvybavit měřicími přístroji, nářadím a ostatními pomůckami potřebnými prozajištění bezpečnosti práce a provozu.

(4) Vyžaduje-li to povaha údržbářských prací, musí býtzařízení vypnuto a zajištěno proti nežádoucímu uvedení do chodu. Po ukončenítěchto prací musí být ověřena správná funkce zařízení.

DÍL DRUHÝ
Elektrická zařízení

ODDÍL PRVNÍ
Požadavky na zřizování elektrických zařízení

§ 48

Základní ustanovení

(1) Elektrická zařízení musí svým provedením odpovídatprostředí a prostorům,20) ve kterých jsouprovozována, a to zejména z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a výbuchuuhelného prachu nebo jiných látek tvořících se vzduchem výbušnou směs.

(2) Rozvod elektrické energie musí být zakreslen dopřehledového schématu.

§ 49

Elektrické stanice a rozvodná zařízení

(1) Elektrická stanice29)musí být umístěna a provedena tak, aby elektrické zařízení v ní nebylo vystavenonepříznivým vlivům, zejména působení vody a prachu a nebezpečí mechanickéhopoškození.

(2) Do uzavřené elektrické stanice mohou vstupovat jenpracovníci určení k obsluze nebo údržbě elektrických zařízení, kteří splňujíkvalifikační požadavky podle zvláštního předpisu.26)

(3) V elektrické stanici musí být jednopólové schémasilového rozvodu.

(4) V elektrické stanici a před elektrickým rozvaděčemnesmí být skladován materiál a musí zde být udržován volný prostor pro obsluhu aúdržbu.

§ 50

Kabely a kabelová vedení

(1) Kabely musí být ukládány, spojovány a připojoványtak, aby nebyly nepříznivě namáhány nebo poškozovány a aby napětí v tahu nebylopřenášeno na vodiče.

(2) Uložené, avšak nepoužívané kabely musí býtzkratovány a na obou koncích zaizolovány nebo jinak bezpečně ukončeny.

(3) Rychlospojky a zásuvková spojení mohou být použity jenu pohyblivých a přemístitelných kabelových vedení a nesmí ležet ve vodě a nablátivých místech. Obě spojované části musí být v rozpojeném stavu chráněnykrytem proti mechanickému poškození a proti znečištění.

(4) Kabely a vodiče musí být jištěny proti všemnadproudům takovým způsobem, aby při vzrůstu proudu nad výrobcem určenou meznemohlo dojít k ohrožení bezpečnosti práce a provozu.

§ 51

Kabely pohyblivých zařízení

(1) Pro vlečenou část přívodního vedení k pohyblivémuzařízení musí být použit vlečný kabel.

(2) Na vlečené části vlečného kabelu nesmí být použitarychlospojka ani jiná spojovací armatura.

(3) Vlečný kabel musí být zajištěn proti vytržení zvývodky. Žíly vlečného kabelu nesmí být ve vývodce namáhány tahem ani krutem.

(4) Pokud se na vývodku vlečného kabelu na pohyblivémzařízení přenáší tah kabelu, musí být stroj vybaven zajišťovacím zařízením,které vypne pohyblivé zařízení při překročení dovoleného tahu v kabelu.

(5) Vlečný kabel napájený ze soustavy s uzemněným uzlemmusí být samočinně odpojen od napětí při přerušení ochranného vodiče nebomusí být použito proudového chrániče v přívodu pro napájení vlečného kabelu.

(6) Způsob ukládání vlečného kabelu, kontrolu ukládánía manipulace s vlečným kabelem určí provozní dokumentace.

§ 52

Ovládací a bezpečnostní obvody

(1) Ovládací obvody automaticky, dálkově nebo programověovládaných zařízení musí být napájeny ze samostatného zdroje.

(2) Ovládací obvody se provádí jako izolované nebojednopólově propojené s ochranným vodičem.30)Jsou-li provedeny jako jednopólově propojené s ochranným vodičem, musí být cívkystykačů, relé a elektromagnetů připojeny vždy jedním pólem na zpětný(uzemněný) vodič. Všechny kontakty musí být zapojeny do neuzemněné větve, kterámusí být jištěna proti zkratu.

(3) Ovládací a bezpečnostní obvody technologickýchzařízení pro dopravu a nakládání musí být provedeny tak, aby při přerušeníovládacího obvodu nebo zkratu na něm nebo při ztrátě napětí došlo k zastavenízařízení. Tyto požadavky nemusí být splněny u těch ovládacích a bezpečnostníchobvodů, kde nemůže dojít k ohrožení pracovníků nebo zařízení.

(4) Při vyvedeném a propojeném uzlu na ochranný vodičnesmí být použito sdruženého napětí jako napětí ovládacího, kromě případu,kdy je správná funkce ovládacích obvodů zajištěna i při zemním spojení.

(5) U zařízení, u kterého při překročení určené polohymůže dojít k ohrožení bezpečnosti práce nebo provozu, musí být

a) koncový vypínač vymezující určenou polohu zapojený v silovém obvodu, nebo
b) dva koncové vypínače v ovládacím obvodu; v takovém případě musí být jeden koncový vypínač zapojen v ovládacím obvodu příslušného pohonu a druhý v obvodu ovládací cívky spínače, nebo
c) u zařízení řízeného programovým procesorem dva údaje koncové polohy v programovém vybavení.

(6) Je-li zařízení vybaveno elektrickým blokovánímzajišťujícím bezpečnost osob, musí při jeho působení dojít k zastavenízařízení. V takovém případě může být zařízení opětovně uvedeno do provozujen jeho vědomým odblokováním.

§ 53

Plovoucí čerpací stanice

(1) Plovoucí čerpací stanice musí být zakotvena, aby jejímpohybem nebyl přívodní kabel mechanicky namáhán.

(2) Přívodní kabel uložený ve vodě nebo nad vodou nesmíbýt spojován spojovacími armaturami.

(3) Hlavní ovládač musí být umístěn u zdroje napájenína břehu.

(4) Plovoucí čerpací stanice musí být uzemněna zemničemna břehu.

§ 54

Bezpečnostní tabulky a vybavení

(1) U elektrické stanice musí být bezpečnostní tabulka"Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“, u elektrické stanice se zařízenímnad 1 kV musí být také tabulka „Vysoké napětí - životu nebezpečno!“.

(2) U rozvodného zařízení nad 1 kV umístěného mimouzavřenou elektrickou stanici, kromě kabelu, musí být bezpečnostní tabulky"Vysoké napětí - životu nebezpečno dotýkat se elektrických zařízení!"a „Nehas vodou ani pěnovými přístroji!“. U ostatních rozvodnýchzařízení, pokud jsou umístěna ve vodivém prostředí (v místech mokrých, s vodivoupodlahou apod.) a kde by mohlo nastat nebezpečí nahodilého dotyku s živými částmi,musí být tabulka „Výstraha - životu nebezpečno dotýkat se elektrickýchzařízení!“.

(3) V uzavřené elektrické stanici musí být vyvěšen návodprvní pomoci při úrazu elektrickým proudem.

(4) V uzavřené elektrické stanici musí být

a)dielektrický koberec,
b)dielektrické rukavice v pouzdře,
c)zkoušečka napětí,
d)zkratovací souprava,
e) záchranný izolační hák,
f) souprava pro jednoduchou metodu oživování,
g) bezpečnostní tabulky podle zvláštního předpisu.31)

 

ODDÍL DRUHÝ
Provoz elektrických zařízení

§ 55

Pracovník pro řízení montáže, provozu a údržbyelektrických zařízení

(1) Organizace je povinna určit pracovníka pro řízenímontáže, provozu a údržby elektrických zařízení. Tento pracovník musí mítvysokoškolské vzdělání elektrotechnického směru, nejméně 3 roky praxe velektrotechnickém oboru a složit zkoušku před komisí obvodního báňského úřadu.

(2) Pokud pracovník určený podle odstavce 1 nemůže přímořídit montáž, provoz a údržbu elektrických zařízení, je organizace povinnaurčit dalšího pracovníka s kvalifikací podle zvláštního předpisu26) pro přímé řízení těchto činností.

§ 56

Práce na elektrickém zařízení

(1) Práce na elektrickém zařízení pod napětím,32) kromě sdělovacích zařízení, může býtprováděna jen výjimečně.

(2) Před zahájením práce na elektrickém zařízení podnapětím musí být v okruhu nejméně 1 m odstraněn a, není-li to možné,zneškodněn hořlavý prach.

(3) Práce na elektrickém zařízení pod napětím mohouprovádět pouze určení pracovníci s kvalifikací nejméně pro samostatnou činnost.26) 32)

(4) Další požadavky na zajištění bezpečnosti práce naelektrickém zařízení stanovuje zvláštní předpis.32)

§ 57

Údržba elektrických zařízení

(1) Údržba elektrických zařízení musí být prováděnapodle § 47 a zvláštních předpisů.33)

(2) Způsoby a lhůty prohlídek, údržby a revizíelektrických zařízení určí organizace v provozní dokumentaci.

(3) Při prohlídkách musí být kontrolováno, zda

a) elektrická zařízení a kabelové rozvody nejsou poškozeny nebo nesprávně používány,
b) vyhovuje ochrana před nebezpečným dotykovým napětím (ochranné uzemnění, kryty apod.),
c) je kolem elektrického zařízení udržována čistota a pořádek, dodržován volný prostor a jsou v dobrém stavu ochranné pomůcky a hasicí přístroje.

(4) Nadproudové ochrany do 1 kV musí být zkoušeny předuvedením do provozu a dále nejméně

a) jednou za 3 roky u zařízení s příkonem větším než 100 kVA,
b) jednou za 5 let u ostatních zařízení.

V prostorách bez nebezpečí výbuchu se tyto zkoušky provádí jen u zařízenízajišťujících stupeň dodávky I.34)

(5) Přímé nadproudové ochrany nad 1 kV musí být zkoušenya funkčně ověřeny před jejich uvedením do provozu a dále nejméně jedenkrát zatři roky.

(6) Na releových ochranách a automatikách musí býtprováděny

a) primární zkoušky na elektrických zařízeních vysokého a velmi vysokého napětí
1. při uvedení elektrického zařízení do provozu,
2. místo každé třetí sekundární zkoušky,
b) sekundární zkoušky
1. na elektrických zařízeních hlavních transformačních stanic vysokého a velmi vysokého napětí jednou za rok,
2. u ostatních elektrických zařízení vysokého a velmi vysokého napětí jednou za 2 roky,
3. u elektrických zařízení do 1 kV v rozsahu kontroly a ověření správné funkce jednou za 3 roky.

(7) Nadproudová ochrana se zkouší ve všech článcích.Článek jistící proti přetížení se zkouší vypnutím podle charakteristiky ochranypři nastavení na jmenovitý proud spotřebiče. Článek jistící proti zkratu, je-lijím ochrana vybavena, se zkouší při nejmenším proudu, při kterém má podle údajůvýrobce článek působit. Elektronické ochrany se zkouší podle návodu výrobce.

(8) Pro zkoušky releových ochran a automatik musí být kdispozici provozní dokumentace.

ODDÍL TŘETÍ
Osvětlování

§ 58

Vybavení pracovníků osobními svítidly

(1) Pracovníci, kteří pracují v prostorech s nebezpečímvýbuchu hořlavých plynů, par a prachů, nebo na tato místa docházejí, musí být zatmy nebo snížené viditelnosti vybaveni důlními osobními svítidly.36)

(2) Ostatní pracovníci, kteří vykonávají jinou pracovníčinnost na neosvětlených místech nebo vykonávají v rámci své činnosti pochůzky,musí být za tmy nebo snížené viditelnosti vybaveni vhodnými elektrickými svítidly.

§ 59

Výdej a převzetí důlních osobních svítidel

(1) Důlní osobní svítidlo musí při výdeji odpovídattechnickým podmínkám, musí být čisté a uzamčené. Akumulátor musí být nabit napředepsanou kapacitu.

(2) Přidělené důlní osobní svítidlo je pracovník povinenpřevzít ve výdejně osobně. Při převzetí je povinen vyzkoušet jeho funkci apřesvědčit se, zda není zjevně poškozeno. Při zjištění závady je povinenpožádat o výměnu svítidla.

(3) Důlní osobní svítidlo je pracovník povinen poukončení práce odevzdat osobně ve výdejně. Zjištěné závady, případněpoškození svítidla je povinen při odevzdání ohlásit určenému pracovníkovi.

§ 60

Zacházení s důlními osobními svítidly

(1) Organizace je povinna pracovníky poučit, jak majízacházet s přiděleným důlním osobním svítidlem a jaké následky mohou nastat jehopoškozením, neoprávněným otevřením nebo nedovoleným použitím.

(2) Pracovník je povinen důlní osobní svítidlo chránitpřed poškozením a nesmí je otvírat ani opravovat.

(3) Pracovník odpovídá za stav důlního osobního svítidlaod jeho převzetí do odevzdání.

(4) Zjistí-li pracovník na důlním osobním svítidlezávady, které znemožňují jeho bezpečné používání, nebo dojde-li k jehopoškození, je povinen to ohlásit dozorčímu orgánu a vyměnit je za náhradní.

§ 61

Osvětlení pevnými svítidly

(1) Místa, pro která tato vyhláška stanoví stáléosvětlení, musí být vybavena pevnými svítidly. Pevnými svítidly musí býtvybaveny také provozovny bez stálé obsluhy.

(2) Stav osvětlení pevnými svítidly musí odpovídatpožadavkům světelně technických parametrů37)a musí být kontrolován.

(3) Svítidla musí být umístěna tak, aby byla přístupnápro údržbu a čištění.

(4) Měření intenzity osvětlení musí být prováděno velhůtách určených podle provozních poměrů pracoviště.

§ 62

Místa se stálým osvětlením

(1) Stálé osvětlení v době provozu za tmy nebo sníženéviditelnosti musí mít

a) stálá pracoviště a ostatní místa, kde se zdržují pracovníci,
b) zařízení, která je třeba stále obsluhovat nebo která vyžadují stálou kontrolu,
c) ostatní určená místa (přechody a přejezdy dopravních cest apod.).

(2) Osvětlení pracovních prostorů mobilních strojů selektrickým pohonem musí být zajištěno vlastními svítidly stroje.

(3) Ostatní mobilní stroje (buldozery, nakladače, jeřábyapod.) musí být za tmy nebo snížené viditelnosti osvětleny tak, aby manipulace snimi a práce na pracovištích v jejich blízkosti byla bezpečná.

(4) Elektrické stanice a provozovny se stálou obsluhou, kde bypři selhání stálého osvětlení mohlo vzniknout nebezpečí úrazu, musí býtvybaveny nouzovým osvětlením. Toto osvětlení nemusí za tmy nebo sníženéviditelnosti svítit trvale, je-li zajištěno jeho samočinné zapnutí z náhradníhozdroje při poruše stálého osvětlení.

DÍL TŘETÍ
Strojní zařízení

ODDÍL PRVNÍ
Stroje pro zemní a stavební práce

§ 63

Rypadla a nakladače

(1) Řidič je povinen při rýpání pozorovat řez i pracovníplošinu a sledovat, zda se neprojevují příznaky případného sesuvu hmot.

(2) Při zjištění nebezpečí sesuvu je řidič povinenzastavit rýpání, odjet se strojem na bezpečné místo, upozornit ohroženépracovníky a vzniklou situaci ohlásit.

(3) Manipulovat s lopatou nad kabinou řidiče dopravníhoprostředku je zakázáno.

(4) Lopata může být čištěna jen při vypnutém motorustroje a na místě, kde nehrozí nebezpečí sesuvu hmot. Lopata při tom musí býtpoložena a mít uzavřenou klapku. Řidič je povinen po vyčištění lopaty sepřesvědčit, zda pracovník, který čistil lopatu, je v bezpečné vzdálenosti.

(5) Zavěšení břemene a manipulace s ním musí býtprováděna podle podmínek výrobce stroje.

(6) Při provozu rypadla nebo nakladače se nikdo nesmízdržovat v dosahu pracovního orgánu stroje. Pomocník řidiče (mazač) se můžezdržovat jen v místech a za podmínek určených řidičem nebo provozní dokumentací.Z určeného místa se může vzdálit jen se souhlasem řidiče. Začátek a konec svépráce je povinen vždy sdělit řidiči.

(7) Stroje musí být vybaveny dvěma podkládacími klínyproti ujetí.

ODDÍL DRUHÝ
Stroje a zařízení pro dopravu

§ 64

Vrátky

(1) Vrátek nebo pohonná stanice pro dopravu na úklonnýchdopravních cestách musí mít odlehčovací brzdu.

(2) Hlavní ovládač (vypínač) nesmí být umístěn mezidopravovaným vozidlem a vrátkem nebo pohonnou stanicí.

(3) Vrátek a pohonná stanice musí mít ochranný krytzamezující vtažení končetiny mezi lano a buben nebo lano a kotouč.

§ 65

Lana a spojovací zařízení pro dopravu hmot

(1) Lano a spojovací zařízení používané pro dopravu hmotmusí vykazovat

a) u vlečných vrátků nejméně čtyřnásobnou počáteční bezpečnost vzhledem k největšímu tahu vrátku,
b) u pohonných stanic při dopravě nekonečným lanem nejméně šestinásobnou počáteční bezpečnost vzhledem k největšímu tahu pohonné stanice zvětšenému o předpětí v laně.

(2) Lano musí být odloženo, je-li podle vnějších známekzjevné, že se jeho nosnost podstatně snížila, zejména

a) jsou-li dráty vnější vrstvy zeslabeny o více než polovinu svého průměru,
b) přibývá-li nápadně počet zlomených drátů,
c) dosáhne-li celkový jmenovitý průřez viditelných zlomených drátů na desetinásobku výšky vinutí pramenů v kterémkoliv úseku lana hodnoty více než 20 % z celkového nosného průřezu lana,
d) při poškození lana (smyčka, uzel, vytlačená vložka apod.), které nelze odstranit (zkrácením lana apod.).

(3) Spojovací zařízení se nesmí samovolně odpojit a musíbýt k lanu připojeno úvazkem.

§ 66

Lanové kotouče a kladky

Volně zavěšený lanový kotouč a kladka musí mít zajištění proti vypadnutílana a 2 na sobě nezávislá kotvení.

§ 67

Průmyslové a důlní úzkorozchodné lokomotivy

Průmyslová a důlní úzkorozchodná lokomotiva musí mít nejméně 2 nezávislébrzdové systémy, z nichž alespoň jeden musí být nezávislý na chodu motoru.Účinnost provozní brzdy musí být taková, aby brzdná dráha nebyla při přepravěhmot delší než 40 m.

§ 68

Důlní vozy

(1) Spojka nebo jiné spojovací zařízení důlního vozu propřepravu hmot musí mít nejméně šestinásobnou bezpečnost vzhledem k největšímustatickému zatížení v tahu.

(2) Spojovací zařízení se nesmí samovolně rozpojit.

(3) Vůz s čelními stěnami, který se může používat i kruční dopravě, musí mít na obou čelních stěnách chráněná držadla.

(4) Deformované nebo opotřebované spojovací zařízenímusí být vyměněno.

ODDÍL TŘETÍ
Energetická a ostatní zařízení

§ 69

Kompresory pro výrobu stlačeného vzduchu

(1) Organizace je povinna určit technika odpovědného za stava řízení provozu kompresorů.

(2) Mezi kompresorem a vzdušníkem nebo tlakovzdušnýmrozvodem musí být uzavírací armatura.

(3) Mezi uzavírací armaturou a pístovým nebo šroubovýmkompresorem musí být pojistný ventil a u turbokompresoru nebo rotačního kompresoruzpětná klapka a přepouštěcí ventil.

(4) Turbokompresor musí mít zařízení, které upozorníobsluhu na nedovolené zvýšení teploty stlačeného vzduchu za strojem a teploty olejea na pokles tlaku oleje. Ke sledování teploty stlačeného vzduchu musí být navhodných místech teploměry.

(5) U vícestupňového pístového kompresoru musí být navýtlačné straně každého stupně tlakoměr a pojistný ventil.

(6) Pojistný ventil musí být nastaven tak, aby po jehootevření nemohlo nastat překročení přípustného provozního tlaku při jmenovitémvýkonu kompresoru o více než 10 %. Funkcí pojistného ventilu je obsluha kompresorupovinna kontrolovat nadlehčením nejméně jednou za týden, technik odpovědný za stava řízení provozu kompresorů přetlakem nejméně jednou za rok při použitíkontrolního tlakoměru.

(7) Na výtlačné straně kompresoru musí být tlakoměr ateploměr.

(8) Vzduch nasávaný kompresorem musí být filtrován. Filtrymusí být z nehořlavého materiálu.

(9) Nejvyšší teplota stlačeného vzduchu měřená vprostoru výtlačné příruby kompresoru nesmí překročit 180 oC. U kompresorů spříkonem do 75 kW může organizace povolit zvýšení teploty do 220 oC.

(10) Voda používaná ke chlazení kompresoru, vmezistupňovém chladiči a dochlazovači nesmí obsahovat hořlavé a toxické látky animechanické nečistoty. Při vyšším obsahu látek způsobujících tvrdost vody musíbýt voda chemicky upravena. Nejvyšší dovolená teplota chemicky neupravené vody je 40oC.

(11) Průtok chladicí vody kompresorem musí býtkontrolován.

(12) Obsluha je povinna vypouštět kondenzovanou vodu a olej zmezistupňového chladiče, odlučovače, dochlazovače a vzdušníku ve lhůtáchurčených provozní dokumentací.

(13) U kompresoru o výkonu nad 1 000 m3.h-1 musí býtsledován tlak na každém stupni, teplota vystupujícího stlačeného vzduchu, tlakoleje, teplota chladicí vody na vstupu a výstupu a provozní údaje hnacíhozařízení. Zjišťované údaje musí být zaznamenávány nejméně jednou za 2 hodiny,pokud nejsou měřeny a zaznamenávány automaticky. U ostatních kompresorů určíprovozní dokumentace druh sledovaných údajů, lhůty zjišťování a způsob jejichzáznamů. Sledované údaje nemusí být zaznamenávány, pokud kompresor splňujepožadavky § 37.

(14) U kompresoru, který splňuje požadavky §37, je určený pracovník povinen kontrolovat funkci automatiky a provoznězabezpečovacího systému ve lhůtách a způsobem určeným provozní dokumentací.

(15) Jednotlivé části kompresoru a jeho příslušenstvímohou být demontovány jen tehdy, není-li v nich přetlak.

§ 70

Odlučovače, dochlazovače, vzdušníky a jejich spojovacípotrubí

(1) Za objemovým kompresorem nebo skupinou propojenýchobjemových kompresorů musí být zabudován odlučovač kondenzované vody a oleje avzdušník, případně i dochlazovač. Odlučovač, vzdušník a dochlazovač musí mítv nejnižším místě výpust.

(2) Odlučovač a dochlazovač musí být nejméně jednou zarok vyčištěn. Vzdušník a příslušná spojovací potrubí musí být čištěnynejméně jednou za 3 roky.

(3) Pokud je mezi objemovým kompresorem a vzdušníkem potrubío průměru větším než 200 mm, musí být kontrolováno nejméně jednou za rok; přitloušťce usazeniny nad 2 mm musí být potrubí vyčištěno.

§ 71

Tlakovzdušný rozvod

(1) Těsnění potrubí mezi kompresorem a vzdušníkem a tam,kde je teplota stlačeného vzduchu vyšší než 60 oC, musí být z nehořlavéhomateriálu. Porušené těsnění musí být neprodleně vyměněno.

(2) Na nejnižších místech hlavního vzduchovodu a podlepotřeby i u odboček ke spotřebičům musí být vestavěny odlučovače, ze kterýchmusí být kondenzovaná voda a olej vypouštěn.

(3) Hadice a její spoje s potrubím a zařízením musíodpovídat nejvyššímu dovolenému pracovnímu přetlaku a musí být kladena tak, abynetvořila ostré ohyby. Před připojením k zařízení musí být hadice profouknutastlačeným vzduchem.

(4) Hadice pro přívod stlačeného vzduchu do pohyblivéhostroje musí být zajištěna proti vytržení ze spoje.

(5) Práce na tlakovzdušném rozvodu pod tlakem je zakázána.Při práci na tlakovzdušném rozvodu musí být příslušné uzavírací armaturyzabezpečeny proti nežádoucímu otevření.

(6) Profukují-li se stlačeným vzduchem trubky, hadice,nástavce nebo jiné součásti, musí se postupovat tak, aby nikdo nebyl ohrožen.

(7) Organizace musí mít mapu tlakovzdušného rozvodu svyznačením délek a světlostí potrubí a rozmístění tlakových nádob a armatur. Vkompresorovně musí být schéma tlakovzdušného rozvodu mezi kompresorem avzdušníkem.

§ 72

Vzduchové a plynové motory

Vzduchové a plynové motory musí mít zajištění proti vniknutí cizích těles domotoru a proti překročení jmenovitých otáček.

§ 73

Kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí

Pro kompresory na zemní plyn a jejich rozvodná potrubí platí obdobně § 69 až 71 s tím, že těsnění rozvodného potrubí musí být znehořlavého materiálu a kompresory musí být dále vybaveny

a) automatikou, která zamezí překročení nejvyššího provozního tlaku na výtlačné straně a poklesu provozního tlaku na vstupní straně pod určenou mez,
b) kryty z nehořlavého materiálu,
c) automatickým hasicím zařízením.

§ 74

Kotle a jejich příslušenství

(1) Kotle na plynná a kapalná paliva musí být zajištěnytak, aby došlo k samočinnému přerušení přívodu paliva do hořáků přinedovolené změně provozního tlaku paliva a spalovacího vzduchu.

(2) Kotel s umělým tahem vytápěný plynem, kapalným palivemnebo uhelným práškem musí být vybaven bezpečnostním zařízením, které přinedovolené změně v dodávce paliva nebo při přerušení tahu spalin samočinnězastaví i přívod paliva hořáku.

(3) Hořák kotle pro spalování plynu nebo kapalného palivamusí být vybaven hlídačem plamene a kotel s hořákem pro spalování uhelnéhoprášku zařízením pro zabezpečení stabilního hoření.

(4) Dvířka topeniště a nahlížecího otvoru do topeništěmusí být za provozu kotle zajištěna proti otevření způsobenému přetlakem vespalovacím prostoru.

(5) Přívod napájecí vody musí být proveden tak, abynezpůsoboval rychlé ochlazování stěn tlakového celku.

(6) Kotel s mechanickým roštem nebo s práškovým topenímmusí být vybaven bezprašným odpopelňovacím zařízením.

(7) Odpopelňovací zařízení může být opravováno, jenje-li zařízení mimo provoz a jen za stálého dozoru.

(8) Kontrolní dvířka u odpopílkovačů se nesmějíotevřít, pokud není uzavřen uzávěr ve svodkách.

(9) Kotel umístěný mimo kotelnu musí být zabezpečen protimanipulaci nepovolanými osobami.

§ 75

Parní kotle

(1) Parní kotel musí být vybaven

a) alespoň jedním tlakoměrem s vyznačením nejvyššího dovoleného přetlaku, vodní smyčkou a trojcestným kohoutem nebo ventilem,
b) nejméně jedním přímým vodoznakem s označením nejnižší přípustné hladiny vody v kotli (mimo průtočný kotel),
c) přetlakovým pojistným zařízením,
d) plnicí a vypouštěcí armaturou,
e) napájecím zařízením,
f) odvzdušňovací armaturou.

(2) Zařízením uvedeným v odstavci 1 písm. b) a d) nemusíbýt vybaveny kotle na plynná a kapalná paliva, která mají trvalou kapalinovou náplňvzduchotěsně uzavřenou v kotlovém tělese.

§ 76

Kapalinové kotle

(1) Kapalinový kotel musí být vybaven

a) otevřenou expanzní nádobou nebo jiným pojistným zařízením,
b) plnicí a vypouštěcí armaturou,
c) u kotlů se jmenovitým výkonem nad 50 kW i teploměrem a tlakoměrem.

(2) Kotel musí být vybaven zařízením, které samočinněvyloučí překročení nejvyšší přípustné teploty kapaliny; kotel s ručnímpřikládáním musí být pro tento účel vybaven signalizací nebo musí mít stálouobsluhu.

(3) Odvzdušňovací a přepadové potrubí expanzní nádobynesmí vyúsťovat do venkovního prostoru.

§ 77

Práce uvnitř kotlů

(1) Před vstupem pracovníků do kotle musí být kotelbezpečně odpojen od sousedních kotlů a odběrného potrubí; ostatní potrubíústící do kotle musí být uzavřena a zajištěna.

(2) Prohlídky a práce v kotli nebo topeništi musí býtprováděny za stálého dozoru pracovníkem vně kotle. Před uzavřením vík, dvířekapod. a před uvedením do činnosti je nutno se přesvědčit, zda v kotli nebotopeništi nikdo není.

(3) Před vstupem do tlakového celku kotle nebo topeništěmusí být prověřeno, zda jsou tyto prostory dobře vyvětrány a vyprázdněny a zda vtopeništi nehrozí pád struskových nebo popelových nánosů, případně zdiva.

(4) Na části kotelního zařízení, ve kterém se pracuje,musí být umístěny bezpečnostní tabulky.

§ 78

Kotelny

(1) V kotelně musí být provozní řád a schéma napájecíhoa parního potrubí, případně potrubí na přívod paliva s vyznačenými délkami asvětlostmi potrubí.

(2) Do kotelny musí být zajištěn dostatečný přívodvzduchu pro spalování a větrání.

(3) Na dveřích do kotelny musí být bezpečnostní tabulky.

(4) Kotelny s půdorysnou plochou větší než 150 m2 musímít 2 únikové cesty, z nichž jedna musí vést přímo do volného prostoru.

(5) Popelna musí být vybavena přívodem vody ke škvárovýma popelovým výsypkám a těsnými uzávěry na škvárových a popelových výsypkách sbezpečným ovládáním a musí být dostatečně větrána.

§ 79

Potrubí na horkou vodu a páru

(1) Pro potrubí na horkou vodu a páru platí §40 s těmito doplňky:

a) potrubí musí být uloženo a vedeno tak, aby se mohlo přizpůsobovat změnám teploty,
b) musí být zabráněno popálení osob o potrubí.

(2) Práce na potrubí, v němž je horká voda nebo pára, jezakázána. Při práci na potrubí musí být příslušné uzavírací armaturyzabezpečeny proti nežádoucímu otevření.

(3) Užívá-li se páry nižšího tlaku než je v parnímkotli, musí být do potrubí zabudován redukční ventil a do části potrubí snižším tlakem pojistný ventil, který odpovídá nejvyššímu pracovnímu tlaku vtéto části potrubí. Způsob a lhůty kontrol redukčního a pojistného ventilu určíprovozní dokumentace.

(4) Na vhodných místech parního potrubí musí býtzabudován odlučovač vody.

ČÁST PÁTÁ
Chůze, doprava a skladování

DÍL PRVNÍ
Cesty pro chůzi a dopravu

§ 80

Cesty pro chůzi

(1) Cesty pro chůzi jsou cesty v úpravně a ostatní místa,která jsou pro chůzi určena.

(2) Cesty pro chůzi musí být bez překážek, odvodněny audržovány tak, aby chůze po nich byla bezpečná. Cesty s úklonem větším než 30stupňů musí být vybaveny držadly a stupadly, případně schody.

(3) Chodit jinými cestami než cestami pro chůzi mohou jendozorčí orgány a ostatní technici (§ 7 odst. 3) a tipracovníci, kteří k tomu dostali od dozorčího orgánu příkaz. Na dopravní cestěse nesmí zdržovat déle než je nezbytně nutné. Před setkáním s jedoucím vozidlemjsou povinni včas ustoupit do průchodu na dopravní cestě (§ 81 odst. 3) nebo jiné bezpečné místo.

(4) Mezi vozidly je dovoleno procházet jen když stojí a jemezi nimi ve směru možného pohybu vzdálenost nejméně 2 m.

(5) Cesty určené pro odchod pracovníků z úpravny nebojejích částí ohrožených havárií (záchranné cesty) musí být označeny sudáním směru ústupu.

(6) Cesty pro chůzi ve výšce větší než 1,5 m a cestypodél nebezpečných prohlubní musí mít na volných stranách zábradlí. Zábradlímusí být pevné a dobře zakotvené. Vrchní madlo musí být upevněno ve výšce 1,1m. Není-li k ohrazení použito zábradlí s plnou stěnou (plech, pletivo, pažení smezerami nejvíce 0,2 m apod.), musí být přibližně v polovině výšky upevněnadalší podélná tyč.

(7) Jestliže cesta pro chůzi vede nad jinou cestou nebomístem, kde se mohou zdržovat pracovníci, musí mít u podlahy ochrannou lištu ovýšce nejméně 0,1 m, není-li pádu předmětů z ní zabráněno jinak.

(8) Otvory a prohlubně na cestách pro chůzi musí býtzakryty nebo zajištěny tak, aby do nich nemohly spadnout osoby nebo předměty.

§ 81

Rozměry cest pro chůzi, přechody a průchody na dopravních cestách

(1) Cesty pro chůzi musí mít průřez o výšce nejméně 2,1m a šířce nejméně 0,75 m.

(2) Průchody mezi stabilními stroji musí mít průřez ovýšce nejméně 2,1 m a šířce nejméně 0,6 m.

(3) Průchody na dopravních cestách vybavených kolejovoutratí musí mít výšku nejméně 2,1 m a šířku nejméně 0,6 m na jedné stranětrati, u vícekolejové tratě po obou stranách dopravní cesty. Ustanovení tohotoodstavce neplatí pro průchody na dopravních cestách vybavených kolejovou tratí orozchodu 900 a 1 435 mm.

(4) Přechody přes dopravníky musí být provedeny podlezvláštního předpisu.38)

(5) Místa zmenšených průřezů na cestách pro chůzi musíbýt výrazně označena.

§ 82

Mosty, rampy, ochozy, lešení a žebříky pro chůzi

(1) Mosty, rampy, ochozy a lešení pro chůzi musí mít pevnoua rovnou podlahu a musí být technicky řešeny na nejvyšší předpokládanézatížení.

(2) Mosty, rampy, ochozy a lešení musí být kontrolovány vurčených lhůtách.

(3) Žebřík musí být zajištěn proti podklouznutí nebopřevážení. Horní výstupní otvor nebo plošinu musí přesahovat nejméně 1,1 mnebo musí být do této výšky pevná madla. Za příčlemi musí být volný prostornejméně 0,18 m.

(4) Použití převislého žebříku nebo žebříku jakopřechodového můstku je zakázáno.

(5) Žebříky se nesmí používat na vynášení nebosnášení břemen o hmotnosti větší než 20 kg.

(6) Na témže žebříku nesmí vystupovat nebo sestupovatsoučasně 2 nebo více pracovníků.

(7) Je-li třeba žebřík nastavit, musí být obě částibezpečně spojeny. V místě spojení nesmí být sklon žebříku ani vzdálenost mezipříčlemi měněna.

§ 83

Dopravní cesty

(1) Dopravní cesty jsou cesty v úpravně a ostatní místa,která jsou určena pro dopravu strojů nebo hmot. Za vodorovné se považují dopravnícesty s úklonem do 35 mm.m-1. S větším úklonem až do 45 stupňů včetně jsoudopravní cesty úklonné.

(2) Dopravní cesty musí být udržovány a značeny tak, abyodpovídaly provozním podmínkám a přeprava po nich byla vždy bezpečná.

(3) Dopravní cesty, které se křižují nebo sbíhají, musíbýt vybaveny zabezpečovacím zařízením nebo musí být určena taková opatření,aby nemohlo dojít ke srážce. Zabezpečovací zařízení musí být konstruováno tak,aby i při poruše byla zajištěna bezpečnost práce a provozu.

(4) Prochází-li dopravní cesta nad jinou cestou nebopracovištěm, musí být zajištěno, aby nikdo nebyl ohrožen dopravními prostředky,padajícími hmotami nebo předměty.

(5) Na dopravních cestách s nepřetržitou dopravou, přeskteré je nutno přecházet, musí být zřízeny přechody (můstky, podchody apod.).

(6) Dopravní cesty, které se nesmí používat k chůzi vdobě přepravy, musí být na místech přístupu k nim označeny zákazem vstupu nebomusí být vstupu do nich zabráněno jiným způsobem.

§ 84

Dopravní cesty s kolejovou tratí

(1) Před zavedením strojní dopravy musí být kolejová traťznivelována. Lhůty dalších nivelací musí být určeny podle stavu dopravní cesty.

(2) Konec kolejové tratě musí být zabezpečen proti ujetívozidel. Kolejové tratě určené pro strojní dopravu musí být označeny tabulkaminebo návěštími.

(3) Jazyky výhybky při strojní dopravě nesmí být rovné amusí být v krajních polohách zajištěny závažím výměníku, pružinou nebo jinýmzpůsobem. Dálkově ovládaná výhybka musí mít optickou kontrolu polohy. Výhybkanesmí být umístěna na přejezdu kolejové tratě.

(4) Správná poloha točnic a přesuven musí býtzajistitelná. Na tratích se strojní dopravou se nesmí používat pološiny, točniceani přesuvny.

(5) Na místech, kde jsou důlní vozy tlačeny do obloukukolejové tratě posunovači nebo jiným zařízením a kde by mohly vykolejit, musí býtvnitřní strana oblouku koleje vybavena vodicí lištou.

(6) Odstavce 3 až 5 neplatí pro kolejové tratě o rozchodu900 a 1 435 mm.39)

§ 85

Umístění kolejových tratí a prostor pro obsluhu

(1) Mezi nejširšími částmi míjejících se vozidel nasouběžných kolejových tratích musí být mezera nejméně 0,2 m.

(2) Mezera mezi objekty, zařízením nebo uloženýmipředměty a obrysem největšího vozidla včetně nákladu musí být nejméně 0,25 m.

(3) Na dopravních cestách s kolejovými tratěmi, kde všechnytratě bývají zaplněny důlními vozy a kde se důlní vozy spojují nebo rozpojujíručně, musí mít každá kolejová trať na jedné straně prostor pro obsluhu ovýšce nejméně 2,1 m a šířce nejméně 0,6 m.

(4) Kolejové tratě o rozchodu 900 a 1 435 mm musí býtumístěny podle zvláštních předpisů.39)

§ 86

Dopravní cesty s dopravníky

(1) Dopravníky na dopravních cestách musí být umístěnypodle zvláštního předpisu.38)

(2) Mezera mezi nejvíce vyčnívajícím okrajem vozidlakolejové dopravy a konstrukcí dopravníku musí být nejméně 0,2 m.

§ 87

Dopravní cesty pro stavební stroje, motorová vozidla amotorové vozíky

(1) Mezera mezi objekty, zařízením nebo uloženýmipředměty a obrysem stavebního stroje, motorového vozidla, motorového vozíku nebopřepravovaného nákladu musí být nejméně 0,6 m. Nejsou-li řidič nebopřepravované osoby chráněny konstrukcí stroje, musí být mezera zachována i odtěchto osob.

(2) Opatření na zajištění bezpečnosti osob předcouvajícími stroji určí dopravní řád.

(3) Výsypná místa musí být chráněna proti přejetístroje do výsypu (zarážkou, zvýšeným okrajem sýpu apod.) a za tmy nebo sníženéviditelnosti osvětlena. Plocha okolo výsypného místa nesmí mít spád k výsypnémumístu.

§ 88

Dopravní cesty pro dopravu samospádem

(1) Skluzy a spádová potrubí musí být zhotoveny, upevněnya navzájem spojeny tak, aby nedocházelo k jejich výkyvům a ucpávání dopravovanýmihmotami.

(2) Otvor pro přísun hmot do skluzu, spádového potrubí azásobníku musí být vybaven zařízením umožňujícím zastavení přísunu hmot.Vypouštěcí otvor skluzu, spádového potrubí a zásobníku musí mít spolehlivýuzávěr.

(3) Zařízení pro dopravu samospádem musí být upraveno tak,aby neohrožovalo pracovníky pádem hmot.

(4) Stanoviště obsluhy zařízení pro dopravu samospádemmusí být za snížené viditelnosti osvětleno a umístěno tak, aby obsluha nebylaohrožena dopravovanými hmotami.

§ 89

Prohlídky dopravních cest

(1) Dopravní cesty a jejich vybavení jsou povinni pravidelněprohlížet určení pracovníci. Při prohlídkách musí být také ověřena funkcenávěštního a zabezpečovacího zařízení. Lhůty, způsob a rozsah prohlídek určídopravní řád.

(2) Dopravní cesta a její vybavení musí být taképrohlédnuty před zahájením přepravy v místě, kde došlo k mimořádné události, apo takové práci, která by mohla ovlivnit bezpečnost dopravy.

DÍL DRUHÝ
Doprava

§ 90

Ruční doprava

(1) Ruční doprava důlními vozy je dovolena na vodorovnýchdopravních cestách; na úklonných dopravních cestách je ruční doprava dovolena přiúklonu do 50 mm.m-1 do vzdálenosti 50 m, při větším úklonu, nejvíce 85 mm.m-1, jendo vzdálenosti 20 m.

(2) Vozit se na důlním voze, chodit při dopravě před nímnebo jej nechat volně jet je zakázáno.

(3) Důlní vozy mohou být přepravovány pouze jednotlivě.Vzdálenost mezi jednotlivě přepravovanými důlními vozy mimo plnicí a výsypnéstanice musí být nejméně 20 m.

(4) Důlní vůz se může pouze tlačit. Při přepravě dosvahu se může pouze táhnout.

(5) Jednotlivé důlní vozy nebo části rozpojené soupravymohou být od sebe odtlačovány pouze jsou-li v klidu, a to jen pákou nebo uchopením zestrany.

§ 91

Strojní doprava

(1) Zavedení strojní dopravy hmot schvaluje určenýpracovník.

(2) Organizace je povinna určit technika nebo technikyodpovědné za řízení montáže, provozu a údržby zařízení jednotlivých druhůstrojní dopravy. Tito pracovníci musí mít nejméně úplné střední odbornévzdělání strojního směru a nejméně dvouletou praxi.

(3) Pro tratě, pro které platí zvláštní předpis,39) neplatí ustanovení odstavců 1 a 2 a § 67, 68 , 92 až 95, § 100 odst. 1 a § 103.

§ 92

Dopravní řád

(1) Pro strojní dopravu organizace vydá dopravní řád,který musí určit

a) dopravní cesty, stroje a zařízení,
b) značení dopravních cest (značky před sníženými místy, výhybkami, křižovatkami, nebezpečnými místy apod.) a umístění návěštního zařízení,
c) místa pro nakládání, vykládání a překládání hmot, seřazování, couvání a odstavování vozidel apod.,
d) dovolenou zátěž jednotlivých dopravních zařízení,
e) dovolenou rychlost přepravy,
f) pokyny pro připojování a odpojování vozidel a jejich zajištění proti nežádoucímu pohybu, případně pro nakládání, vykládání a překládání hmot,
g) způsob a použití návěští, jejich význam a způsob dorozumívání obsluh,
h) bezpečnostní a provozní pokyny (pro současnou přepravu, chůzi při současné přepravě, pro přepravu nářadí, předmětů apod.),
i) opatření při přepravě břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů a při nehodách na dopravní cestě,
j) lhůty, způsob a rozsah prohlídek dopravních cest a jejich vybavení,
k) rozsah prohlídek dopravního zařízení před zahájením přepravy.

(2) Dopravní řád musí být vyvěšen na stanovištíchobsluhy v remízách, garážích a na odstavných místech.

§ 93

Povinnosti řidiče

(1) Řidič je povinen ovládat vozidlo ze svého stanoviště.Z jedoucího vozidla nesmí sestoupit.

(2) Vozidlo nesmí zůstat na dopravní cestě bez dozoru,není-li zajištěno proti uvedení do pohybu.

(3) Řidič je povinen při jízdě sledovat dopravní cestu.Hrozí-li nebezpečí, musí snížit rychlost jízdy nebo zastavit. Pokud řidič potkápracovníky, kteří nemají možnost ustoupit do bezpečí, nebo má-li na dopravnícestě překážku, je povinen včas zastavit. V jízdě může pokračovat až tehdy,přesvědčí-li se, že další jízdou nikoho neohrozí.

(4) Řidič vozidla je povinen dát výstražné znamení předvjezdem do nepřehledných a zúžených míst. Před těmito místy a při manipulaci naseřadišti, v nakládací, vykládací a překládací stanici je povinen včaspřiměřeně snížit rychlost.

(5) Řidič nesmí přenechat řízení vozidla jiné osobě svýjimkou osob, které zaučuje z příkazu organizace. Řidič může dovolit spolujízdupracovníka jen u těch dopravních prostředků, které jsou k tomu uzpůsobenyvýrobcem.

(6) Při rozjíždění je řidič povinen uvádět vozidlasoupravy do pohybu pozvolna a plynule.

(7) Jde-li průvodčí nebo pracovník určený k manipulaci svozidly vedle jedoucí soupravy, je řidič povinen jet nejvýše rychlostí jeho chůze amusí ho sledovat.

(8) Řidič vozidla s elektrickým pohonem je povinen předmanipulací s trolejovým sběračem nebo před připojením nebo odpojením přívodníhokabelu vypnout hlavní vypínač vozidla.

(9) Vyřazovat blokovací prvky a brzdit protiproudem svýjimkou nouzového brzdění je zakázáno.

§ 94

Návěštní zařízení

(1) Návěštní zařízení musí být při strojní dopravězřízeno, jakmile se obsluha dopravního zařízení nemůže spolehlivě dorozumět spracovníky zúčastněnými na dopravě. Při dopravě dopravníky musí býtnávěštní zařízení zřízeno vždy, jsou-li dopravníky delší než 15 m a jejichprovozem mohou být ohroženi pracovníci.

(2) Návěštní zařízení musí být provedeno a umístěnotak, aby bylo spolehlivé a jeho ovládání nebylo spojeno s nebezpečím. Současněmusí být zajištěna rozlišitelnost návěští pro více způsobů dopravy na jednédopravní cestě.

(3) U dvojité pohonné stanice se musí zvuková návěštívýrazně lišit.

(4) U návěštního zařízení musí být umístěny tabulky svýznamem určených návěští. Návěští „jedenkrát“ může býtpoužíváno jen jako znamení k zastavení.

(5) Obsluha dopravního zařízení je povinna před zahájenímpřepravy ve směně se přesvědčit o správné funkci návěštního zařízení.

(6) Před zahájením přepravy lanem je obsluha povinna dátnávěští na místo, kam se má přepravovat a počkat na zpětné návěští.

(7) Dopravní cesta s dopravou lanem musí být vybavenatakovým návěštním zařízením, aby z kteréhokoliv místa dopravní cesty bylomožno dát návěští k zastavení dopravy. Po celé délce dopravní cesty musí býtslyšitelné zvukové návěští upozorňující na zahájení přepravy.

(8) Obsluha může uvést zařízení do chodu nejdříve po 5sekundách a nejpozději do 30 sekund po obdržení návěští.

§ 95

Spojování a rozpojování vozidel

(1) Ručně spojována a rozpojována mohou být jen stojícívozidla kolejové dopravy a jen po domluvě s pracovníkem, který by je mohl uvést dopohybu. Ruční rozpojování za pohybu vozidel je dovoleno jen tehdy, pokud je vhodnýmzařízením vyloučena nutnost nahýbání pracovníka mezi vozidla a možnostpřevrácení vozidla na pracovníka. V žádném případě nesmějí pracovnícivstupovat mezi důlní vozy nebo se mezi ně nahýbat.

(2) Připojování a odpojování nekolejových přípojnýchvozidel musí být prováděno podle zvláštního předpisu.40)

§ 96

Doprava hmot a předmětů

(1) Hmoty a předměty musí být na vozidlo ukládány tak, abypři nakládání, překládání, přepravě nebo vykládání nedošlo k jejichnežádoucímu pohybu.

(2) Vykládané hmoty a předměty musí být ukládány tak,aby nezasahovaly do průjezdního průřezu dopravní cesty a současně nehrozilonebezpečí jejich převrácení, sesutí nebo pádu.

(3) Při ručním nakládání a vykládání musí být vozidlozajištěno proti nežádoucímu pohybu. Na vozidlo v pohybu je zakázáno ručněnakládat a vykládat z něho jakékoliv hmoty nebo předměty kromě sypkých hmot.

(4) Ručně mohou být vyklápěna pouze stojící vozidlazajištěná proti posunutí a převrácení.

(5) Stoupat na vozidlo nebo jeho část při vyklápění jezakázáno.

(6) Výklopná a samovýsypná vozidla musí být zajištěnatak, aby se při přepravě nemohla samovolně vyklopit nebo vyprázdnit a přivyklápění převrátit. Vyklápění a vyprazdňování vozidel musí být prováděnotak, aby hmotami nebyl nikdo ohrožen.

(7) Při přenášení a přepravě uzavřených radioaktivníchzářičů mohou být přítomny jen osoby, jejichž činnost je s touto přepravouspojena. Radioaktivní zářiče mohou být přepravovány jen v dopravníchprostředcích k tomu určených.

§ 97

Doprava břemen nadměrné hmotnosti nebo rozměrů

Před nakládáním břemene nadměrné hmotnosti je určený pracovník povinenzjistit, zda je dopravní zařízení dostatečně dimenzováno, zejména pokud jde opevnost jednotlivých částí a stabilitu dopravního prostředku. Před přepravou i poní je povinen prohlédnout všechny části dopravního zařízení, které budou nebobyly mimořádně namáhány a mohly být při přepravě poškozeny. Před přepravoubřemene nadměrných rozměrů je povinen provést kontrolu průjezdnosti dopravnícesty.

§ 98

Práce a odstraňování nehod na dopravních cestách

(1) Pracoviště a místo nehody na dopravní cestě musí býtpo dobu trvání práce nebo odstraňování nehody označeno způsobem určeným vdopravním řádu. Označení musí být umístěno ve vzdálenosti umožňujícíbezpečné zastavení přijíždějících vozidel, a to na všech přístupech kpracovišti nebo místu nehody.

(2) Při práci na dopravní cestě s trolejovým vedením musíbýt v provozní dokumentaci určena i opatření na ochranu před úrazem elektrickýmproudem.

(3) Práce na úklonné dopravní cestě se nesmí provádět,pokud vozidla (břemena) nebyla spolehlivě zajištěna proti ujetí nebo odstraněna zúklonné dopravní cesty. Za spolehlivé se nepovažuje zajištění jen lanem vrátkunebo lanem pohonné stanice.

§ 99

Zvedání vykolejených vozidel

(1) Vykolejené vozidlo může být zvedáno a nakolejováno jenprostředky určenými v dopravním řádu.

(2) Vykolejené vozidlo musí být zajištěno proti ujetí.Současně musí být zabráněno najetí dalšího vozidla na vykolejené vozidlo.

§ 100

Rychlost přepravy

(1) Rychlost přepravy lokomotivami musí být určena podletechnických podmínek lokomotivy a stavu kolejových tratí. Přitom musí být dodrženypožadavky § 67.

(2) Rychlost přepravy lanem nesmí překročit 1 m.s-1 přidopravě nekonečným lanem, používá-li se k připojení vozů na lano zámků.

(3) Rychlost přepravy při jiné strojní dopravě se řídídopravním řádem [§ 92 odst. 1 písm. e)].

§ 101

Podmínky pro dopravu lanem

(1) Lano musí být vedeno tak, aby se zabránilo jehonadměrnému tření (o trať dopravní cesty apod.) a aby při připojování vozidelnebo při nahodilém průvěsu nemohlo zachytit jiná vozidla nebo ohrozit pracovníky.

(2) Závora pod zhlavím může být otevřena teprve tehdy,jsou-li důlní vozy připojeny k lanu na úklonné dopravní cestě, lano napjato a dánozpětné návěští z místa, do kterého se přepravuje.

(3) Ostatní závory mohou být otevřeny teprve těsně předprůjezdem důlních vozů.

(4) Závory mohou být otevřeny jen na dobu průjezdu.

(5) Je-li na úklonné dopravní cestě nebo v jejím okolípracoviště, které by mohlo být ohroženo ujetými důlními vozy nebo vymrštěnýmpřepravovaným materiálem, může se přepravovat teprve tehdy, až když se pracovnícitěchto pracovišť zdržují na bezpečném místě.

§ 102

Provoz vrátků a pohonných a vratných stanic pro dopravulanem

(1) Vrátky a pohonné a vratné stanice pro dopravu lanemmusí být umístěny nebo chráněny tak, aby na ně nemohlo najet přepravovanévozidlo, břemeno nebo vyrovnávací závaží.

(2) Vrátek nebo pohonná stanice musí být bezpečnězakotveny způsobem určeným provozní dokumentací, přičemž bezpečnost ukotvenímusí být nejméně 1,2 násobná vzhledem ke jmenovité pevnosti lana.

(3) Navíjené lano nesmí být usměrňováno rukou.

(4) Užívá-li se dvoububnového vrátku k přepravě jenjedním lanem, musí být druhé lano zajištěno na bubnu tak, aby jím nikdo nebylohrožen.

(5) Na bubnu vrátku musí při přepravě zůstat nejméně 3závity lana.

§ 103

Doprava lokomotivami

(1) Doprava průmyslovými a důlními úzkorozchodnýmilokomotivami je přípustná do úklonu, který je určen technickými podmínkamilokomotivy.

(2) Za tmy nebo snížené viditelnosti musí být na předníčelní stěně lokomotivy rozsvícen reflektor s bílým světlem a na posledním vozidlesoupravy nebo na zadní stěně lokomotivy, jede-li sama, červené světlo; je-lisouprava lokomotivou tlačena, musí být vzadu na lokomotivě červené světlo a načelní stěně prvního vozidla svítidlo s bílým světlem. Při posunu na seřadištinemusí být světla měněna. Místo červeného světla lze použít jiný způsoboznačení konce soupravy schválený státní zkušebnou.

(3) Vozy s dlouhými břemeny nesmí být přepravoványbezprostředně za lokomotivou.

(4) Pro současnou přepravu lokomotivami s jinou strojnídopravou musí být v dopravním řádu určena opatření k zajištění bezpečnostipráce a provozu.

§ 104

Doprava dopravníky

(1) Dopravník může být zaplňován jen tak, abynedocházelo ke spadávání přepravovaných hmot.

(2) Současně s rubaninou nesmí být přepravován jinýmateriál. Přeprava jiného materiálu musí být před zahájením oznámena všempracovníkům, kteří by touto přepravou mohli být ohroženi.

(3) Okolí pásových dopravníků musí být soustavněčištěno od napadaných hmot. V místech, kde hrozí nebezpečí zachycení pohyblivýmičástmi dopravníku nebo pád hmot z dopravníku, je čištění dopravníku a jehookolí za chodu zakázáno; může však být prováděno určenými mechanizačnímiprostředky.

(4) Je-li dopravník v chodu, nesmí se na jeho konstrukcinikdo zdržovat.

(5) Při rychlosti větru nad 17 m.s-1 musí být chodpásového dopravníku zastaven, pokud technické podmínky dopravníku neurčí jinak.

§ 105

Doprava samospádem

Hmoty v zásobníku a skluzu mohou být zvenku uvolňovány jen z bezpečného místaurčeným způsobem.

DÍL TŘETÍ
Skladování hmot a materiálů

§ 106

Společná ustanovení

(1) Umístění skládek a skladišť v ochranných pásmechmusí být řešeno podle zvláštních předpisů.41)

(2) Trvalé skladovací plochy musí být rovné, odvodněné,zpevněné a označené bezpečnostními tabulkami se zákazem vstupu nepovolaných osob.

(3) Skladovací prostor musí mít výšku odpovídajícízpůsobu skladování a používané mechanizaci; prostor, kde se mají pracovnícipohybovat a pracovat, musí mít výšku nejméně 2,1 m.

(4) Způsob skladování hmot a materiálů a šířkadopravních cest musí odpovídat používané mechanizaci.

(5) Při skladování musí být zajišťován bezpečnýpřísun, ukládání a odebírání hmot a materiálů.

(6) Skladovaný materiál musí být uložen tak, aby byla pocelou dobu skladování zajištěna jeho stabilita.

(7) Pracovníci, kteří mají pracovat v prostorechskladování, musí být obeznámeni s rozdělením skladovacích prostorů projednotlivé druhy hmot a materiálů a s podmínkami bezpečnosti práce a provozu přiskladování.

§ 107

Skladování sypkých hmot

(1) Skládka vytěženého nebo upraveného nerostunáchylného k samovznícení musí být dostatečně vzdálena od ústí vtažnéhodůlního díla a od pracovišť se stálou obsluhou, nejméně však 60 m popřevládajícím směru větrů. Umístění skládek jiných nerostů musí býtřešeno s ohledem na možnost nepříznivého ovlivnění okolních pracovišťškodlivinami ze skládky.

(2) Pro provoz skládky vytěženého nebo upraveného nerostumusí být vypracována provozní dokumentace, která určí bezpečnostní opatření propřísun, ukládání, skladování a odebírání hmot, zajištění a pohyb strojů připráci na skládce a případná opatření proti samovznícení.

(3) Sypké hmoty mohou být volně ukládány plněmechanizovaným způsobem do jakékoliv výšky, pokud jejich odebírání budemechanizováno. Při odebírání hmot musí být zamezeno vytváření převisů.Vytvoří-li se stěna, musí být odběr upraven tak, aby výška stěny nepřesáhla9/10 dovoleného dosahu nakládacího stroje.

(4) Při ručním ukládání a odebírání mohou být sypkéhmoty skladovány jen do výšky 2 m.

(5) Odebírají-li se sypké hmoty ručně nebo mechanickoulopatou, musí být odběr upraven tak, aby nevznikaly převisy a výška stěnynepřesáhla 1,5 m.

(6) Na skládce sypkých hmot se spodním odebíráním sepracovníci nesmí zdržovat v nebezpečné blízkosti odběrného místa.

§ 108

Skladování materiálů

(1) Zařízení skládek a skladišť, případně opěrnékonstrukce musí být provedeny tak, aby umožňovaly ukládání, skladování aodebírání kusového materiálu, kapalin a obalů v souladu s požadavky výrobce,případně zvláštních předpisů.42)

(2) Konstrukční prvky, které by při skladování na sebetěsně dolehly a nemají úchytné prvky, které by umožňovaly bezpečné uchopení,případně zavěšení (oka, držadla apod.), musí být uloženy na podklady; kulatina avrstvené podklady nesmí být použity.

(3) Kusový materiál pravidelných tvarů může býtskladován ručně do výšky 2 m. Kusový materiál nepravidelných tvarů (kámen,nepravidelné tvarovky apod.) může být v pevné hranici rovnán ručně do výšky 1,5m.

(4) Oblé předměty (plechovky, láhve apod.) přizabezpečení stability mohou být ručně ukládány na sebe do výšky 2 m. Roury,trubky a kulatina musí být zajištěny proti sesunutí.

(5) Pytle se sypkým materiálem mohou být ručně ukládánydo výšky 1,5 m, při ukládání mechanizovaným způsobem do výšky 3 m. Okraje hromadmusí být zajištěny pomocným zařízením (opěrou, stěnou apod.) nebo pytle uloženyv bezpečném sklonu a vazbě, u které nemůže dojít k sesunutí pytlů.

(6) Nádoby s kapalinami musí být uzavřeny a uloženy tak,aby plnicí (vyprazdňovací) otvor byl vždy nahoře. Sudy a podobné nádoby mohou býtukládány nastojato jen v jedné vrstvě. Naležato mohou být ukládány ve vícevrstvách za předpokladu, že jednotlivé vrstvy budou vzájemně stabilizovány,případně budou uloženy v konstrukci zabezpečující jejich stabilitu.

(7) Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu osobdo nich.

(8) Kyseliny a jiné nebezpečné látky musí být skladoványv obalech s označením druhu látky. Bezpečný způsob skladování určí organizacepodle druhu obalu.

(9) Upínání a odepínání vázacích prostředků přimanipulaci s materiálem se provádí ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlahtak, aby vázání nebylo prováděno ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínat aodepínat vázací prostředky z povrchu skladovaného materiálu lze jen v případě,kdy je vyloučen samovolný pohyb skladovaného materiálu. Manipulace s materiálem jemožná až poté, kdy se pracovník vzdálil na bezpečné místo.

(10) Pro skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami,jedy a jinými nebezpečnými látkami platí také zvláštní předpisy.43)

(11) Organizace může skladovat radioaktivní zářiče jen vprostorách k tomu účelu schválených.

ČÁST ŠESTÁ
Provoz zařízení při úpravě a zušlechťování nerostů

DÍL PRVNÍ
Všeobecná ustanovení

§ 109

Zvláštní požadavky na provozní dokumentaci

(1) Pro úpravu a zušlechťování nerostů44) musí být vypracována provozní dokumentace.

(2) Provozní dokumentace pro úpravu a zušlechťovánínerostů musí určit

a) dovolenou koncentraci pevných, kapalných a plynných škodlivin v pracovním prostředí, jejichž přítomnost na pracovišti nelze zcela vyloučit,
b) četnost a způsob odběrů a rozborů vzorků,
c) způsob manipulace s palivy a hořáky,
d) způsob dorozumívání mezi pracovišti,
e) způsob uvolňování materiálu a odstraňování nálepů v zařízení,
f) počet pracovníků pro obsluhu zařízení,
g) opatření pro provoz v zimním období,
h) pravidelnou kontrolu obsahu kysličníku uhelnatého při podezření na možnost samovznícení materiálu.

(3) Provozní dokumentace určí, které záznamy majípracovníci vést o výsledku svých kontrol, odběrů vzorků, rozborů a měření,případně o signálech a hlášeních snímačů nebo čidel.

(4) Pro poloprovozní zkoušky a pro úpravu azušlechťování nerostů zvláštními metodami (např. termické, elektrické,chemické, ultrazvukové) musí organizace vypracovat provozní dokumentaci.

DÍL DRUHÝ
Ochrana proti výbuchu prachu

§ 110

Základní ustanovení

(1) Jestliže se při úpravě a zušlechťování nerostůpoužívá způsobů, při nichž se tvoří nebo uvolňuje průmyslový hořlavý prach(dále jen „prach“), je organizace povinna zabezpečit určení výbušnýchvlastností dispersní směsi prachu se vzduchem (dále jen „určeníprostředí“) podle zvláštního předpisu.45)

(2) Na základě výsledků určení prostředí musí být naochranu úpravnického provozu proti výbuchu prachu navržena již v projektu technickáa organizační opatření.

(3) Organizace je povinna seznámit pracovníky s opatřenímina ochranu proti výbuchu prachu.

§ 111

Určení prostředí

(1) O výsledku určení prostředí musí být vypracovánatechnická zpráva s návrhem podmínek a opatření pro bezpečnost úpravnickéhoprovozu proti výbuchu prachu. Ve zprávě musí být též doporučen rozsah a lhůtyopakovaného určování prostředí.

(2) Určení prostředí musí být ověřeno za zkušebníhoprovozu. Za provozu musí být ověření opakováno při změně materiáluvstupujícího do úpravy a zušlechťování a při změně jejich způsobu nebo změněúpravnického zařízení, jestliže nelze vyloučit, že taková změna nemá nadosavadní určení prostředí vliv.

§ 112

Technická opatření proti výbuchu prachu

(1) Pro předcházení výbuchu musí být používánaúpravnická technologie a konstrukční řešení staveb, strojů a zařízení, kterénevyvolávají zbytečný rozpad upravovaných nerostů a rozviřování vznikléhoprachu. Objekty musí být řešeny tak, aby nevznikala místa s nahromaděním prachu.Pokud dochází k rozvíření nebo usazování prachu, musí být včas a účinněodstraňován. Současně musí být omezovány možné zdroje iniciace od elektrickýchzařízení, elektrostatických nábojů, tepelných účinků výrobních postupů a odfyzikálně-chemických pochodů (samovznícení usazeného prachu apod.).

(2) K odvrácení škodlivých následků případnéhovýbuchu na pracovníky úpravny, úpravnické zařízení a celospolečenské zájmy vokolí úpravny musí být provozní zařízení, v němž bylo prostředí určeno jakovýbušné, podle výsledků tohoto určení v provedení odolném proti tlakupřípadného výbuchu nebo vybaveno vhodným pojistným zařízením na snížení tlakuvýbuchu, popřípadě vhodným zařízením k zábraně přenosu výbuchu a požáru.Pokud zvláštní předpis45) nemá jinépožadavky, musí být toto zařízení navrženo, vybudováno a přezkoušeno podleprovozní dokumentace schválené organizací.

(3) Prostory úpravny, v nichž jsou zabudována provoznízařízení a jejich prostředí bylo určeno jako výbušné, musí mít část svéhovnějšího pláště (obvodové zdivo nebo střešní krytinu) jako výfukovou plochu prouvolnění tlakové vlny případného výbuchu.

(4) Tam, kde nelze zaručit včasné a spolehlivé vyvedenílidí z prostor ohrožených výbuchem, musí být úpravnický provoz v potřebnémrozsahu uspořádán pro řízení bez obsluhy.

§ 113

Zneškodňování prachu vodou

(1) Pro zneškodňování prachu vodou musí být instalovánvodovod, případně i potrubí nenaplněné vodou (suchovod), pokud nepostačují jinéprostředky (např. cisterna).

(2) Vodovod musí mít po celé délce přípojky pro hadice vtakových vzdálenostech, aby se dal prach zneškodňovat, případně odstraňovat jak nadopravních cestách, tak i u jednotlivých zařízení a na konstrukcích.

(3) Vodovody a přípojky pro hadice musí být stále vprovozuschopném stavu a voda ve vodovodu musí mít potřebný tlak.

(4) Pro zimní období musí být zajištěna zvláštníopatření pro zneškodňování prachu.

§ 114

Odprašovací zařízení

(1) Těsnění na odprašovacím zařízení musí býtprovedeno z nehořlavého materiálu.

(2) Vnitřní část elektrofiltrů včetně elektrod musíbýt čištěny nejméně jednou za rok a po každém odstavení sušiče.

(3) Při náhlém zastavení sušiče musí být elektrofiltrvypnut.

(4) Při ohni nebo podezření na oheň v elektrofiltru musíbýt elektrofiltr ihned vypnut a zajištěno účinné zdolávání ohně.

DÍL TŘETÍ
Přípravné a pomocné práce

§ 115

Laboratoře

(1) Zařízení, přístroje a nářadí musí být udržoványv provozuschopném a bezpečném stavu a musí být rozmístěny tak, aby nebránilypřirozenému větrání. Únikové cesty a prostory k manipulaci s materiály, uzávěryvody, plynu a elektrického proudu musí být trvale volné.

(2) Stroje a zařízení s vývinem škodlivin (drtiče,mlýny, brusky, řezací stroje, zdroje sálavého tepla, elektrické a plynové pece,spektrografy, roentgenové, laserové přístroje apod.) musí být rozmístěny s ohledemna fyzikální vlastnosti škodlivin.

(3) Stroje a zařízení s vývinem škodlivin, které nenímožné zabezpečit uzavřením tak, aby jejich vliv na okolí byl vyloučen, musí býtumístěny odděleně od ostatního provozu v izolované skupině se zařízením naodvádění a zneškodňování škodlivin. Když to není možné, musí být provedenazvláštní opatření k zabezpečení provozu před působením škodlivin.

(4) V laboratoři musí být chemikálie a hořlavé kapalinyuloženy v uzavřených nádobách chráněných před rozbitím a proti převrácení.

(5) Vedoucí laboratoře je povinen poučit pracovníky onebezpečí při práci a o účincích škodlivých látek, se kterými pracují.

(6) Při laboratorních pracích musí být učiněnaopatření odpovídající nebezpečí, které je možno předpokládat na základěvlastností a množství použitých látek a materiálů.

§ 116

Vyhrnovače

(1) Pojízdný vyhrnovač s dálkovým ovládáním musí býtvybaven i místním ovládáním. Rychlost vyhrnovače nesmí překročit 0,2 m.s-1.

(2) Ruční uvolňování materiálu v prostoru vyhrnovacíchramen je za chodu vyhrnovače zakázáno.

(3) Při provozu a pojezdu vyhrnovače nesmí nikdo vstupovatdo jeho dráhy.

DÍL ČTVRTÝ
Úprava nerostů

§ 117

Sušárny a sušiče

(1) Provozní dokumentace sušárny a sušiče musí určit

a) dovolenou teplotu pro sušení a způsob registrace měřených hodnot,
b) zamezení vznícení suroviny v sušiči,
c) opatření proti přerušení dodávky suroviny do sušiče,
d) způsob zamezení vnikání prachu do pracovních prostorů a okolního prostředí a působení tepla na technologické zařízení,
e) zamezení vzniku nežádoucích plynných zplodin, případně zajištění jejich účinného odvádění,
f) ochranu pracovníků před prachem a sálavým teplem.

(2) Provoz sušiče bez obsluhy je zakázán.

(3) Sušič v provozu musí být trvale zaplňován. Kontroluzaplňování průběžně provádí obsluha.

(4) Radioaktivní látky musí být sušeny jen v uzavřenýchprostorech s odsáváním přes srážeče prachu.

§ 118

Třidiče, drtiče a mlýny

(1) Třidiče, drtiče a mlýny musí být zabudovány avyváženy tak, aby nedocházelo k nebezpečnému rozkmitání budov. Nejméně jednoutýdně musí být posouzena vyváženost pohybujících se částí.

(2) Třidiče mohou být za chodu ručně čištěny, jennení-li pracovník strojem ohrožen. Použité nářadí, místo a způsob čištěnímusí být stanoven v provozní dokumentaci.

(3) Ze vstupní suroviny pro drtič musí být předemodstraněny nedrtitelné předměty ohrožující bezpečnost provozu.

(4) Materiál v drtiči a mlýnu může být ručněuvolňován jen po zastavení jeho chodu a vyloučení jeho pootočení nebo uvedení dochodu.

(5) Vstupovat do drtiče a mlýna je dovoleno jen po jehořádném vyvětrání, zajištění proti uvedení do chodu nebo pootočení a zastálého dozoru.

(6) Chod drtičů a mlýnů naprázdno je zakázán s výjimkoudoby jejich uvedení do chodu nebo při krátkodobém přerušení dodávky vstupnísuroviny.

§ 119

Přebírací dopravníky

(1) Přebírací dopravník pro přebírání kusovéhomateriálu se nesmí pohybovat rychlostí větší než 0,4 m.s-1 a nesmí být širšínež 1,2 m.

(2) Vzájemná vzdálenost pracovníků u přebíracíhodopravníku nesmí být menší než 1 m. Je-li přebírací dopravník širší než 0,8m, může se přebírat po obou stranách dopravníku.

(3) Okraje přebíracího dopravníku včetně nosnékonstrukce musí být upraveny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků.

(4) Vstupovat na přebírací dopravník, rozbíjet na němvelké kusy a ručně jej čistit za chodu je zakázáno.

(5) Přebírací dopravník musí být opatřen zařízenímpro okamžité zastavení chodu po celé délce a z každé obsluhované strany.

§ 120

Magnetické rozdružovače a odlučovače

(1) Ruční odstraňování předmětů nebo čištěníodlučovače během provozu je zakázáno.

(2) Manipulovat s kovovými předměty a ukládat je vblízkosti magnetických rozdružovačů a odlučovačů je zakázáno.

§ 121

Flotace

(1) Provozní dokumentace pro flotační úpravu musí určit

a) větrání prostorů flotačních zařízení a skladů flotačních činidel,
b) způsob vypouštění rmutu,
c) zábranu proti nežádoucímu uvedení zařízení do chodu,
d) způsob odstavení zařízení v případě nebezpečné události.

(2) Podlaha okolo flotačních cel a otevřených nádrží sflotačními činidly musí být odolná proti působení činidel a musí mít sklon kodpadovému kanálu.

(3) Nádoby na tekutá flotační činidla s nízkým bodemvznícení musí být označeny. Uzavřeny musí být tak, aby výpary mohly unikat bezvětšího tlaku. Při plnění těchto nádob musí být zabezpečena kontrola stavuhladiny flotačních činidel.

(4) Dávkovací nádrže, ovládací ventily a potrubí snebezpečnými flotačními činidly musí být těsné a přístupné pro obsluhu,kontrolu a opravu.

(5) Výtok ze zahušťovače do flotační cely musí býtvybaven dvěma uzávěry.

(6) Práce uvnitř flotačních cel mohou být prováděny jenpo jejich vyprázdnění, vyvětrání, zajištění rotačních částí proti uvedenído chodu a v případě použití jedovatých činidel za stálého dozoru.

§ 122

Úprava rtuťových rud

(1) Provozní dokumentace pro úpravu rtuťových rud musíurčit

a) zamezení rozptylování, případně odstraňování rozptýlené rtuti na pracovišti,
b) opatření při dosažení mezní koncentrace rtuti v pracovním prostředí,
c) zabezpečení zvýšené osobní hygieny a zdravotní péče pro pracovníky v úpravně rtuťových rud.

(2) V době pražení rtuťového koncentrátu musí být vcelém systému pražení udržován podtlak, aby výpary neunikaly do okolí. Výpary pokondenzaci rtuti musí být před jejich vypouštěním neutralizovány.

(3) Vytěsňování rtuti musí být prováděno jen přizapnutém odsávacím zařízení.

(4) Místnosti, ve kterých se pracuje s kovovou rtutí, musímít hladké omyvatelné stěny a podlahu se sklonem do čisticího kanálu. Umývánímusí být prováděno studenými prostředky.

(5) Kovová rtuť může být plněna jen do uzavíratelných aoznačených nádob a skladována v uzamknuté místnosti.

§ 123

Úprava azbestu

(1) Provozní dokumentace pro úpravu azbestu musí určit

a) způsob a kontrolu uvolňování materiálu v zásobníku, jeho čištění, údržbu a opravu,
b) obsluhu, čištění, údržbu a opravu mlýna na jemné mletí a zařízení na výrobu vláknitých azbestů,
c) vyznačení kontrolovaných pásem v úpravně,
d) zabezpečení zvýšené osobní hygieny a zdravotní péče pro pracovníky v kontrolovaných pásmech.

(2) Mlecí zařízení, vzduchové třidiče a potrubí napřepravu azbestu musí být hermeticky uzavřeno.

(3) Boční dvířka mlýna na jemné mletí se mohou otvírataž po úplném zastavení chodu mlýna.

(4) Při sušení musí být kromě odsávání prachuzabezpečeno i odlučování pevných částic azbestu.

(5) Odpadní vody z odlučovače musí být odváděny doodkaliště potrubím.

(6) Čištění tkaninových odlučovačů musí býtprováděno bez přímého styku pracovníků s čištěným prachem.

(7) Přeprava mikroazbestu musí být prováděna jen vuzavřených nádobách.

DÍL PÁTÝ
Zušlechťování nerostů

§ 124

Pece

(1) Pec nesmí být v provozu bez vsázky a odsávání. Pecmusí být plněna tak, aby nikdo nemohl být do pece stržen a ohrožen unikajícímiplyny.

(2) Při provozu musí být zabezpečena kontrola stáléhohoření používaných hořáků. Při otevřených pozorovacích dvířkách nesmí býtdo pece podáváno palivo.

(3) Prostory pro obsluhu pecí musí být vybaveny zařízenímpro signalizaci úniku topného plynu a kouřových zplodin. Chlazení vypouštěné hmotymusí být prováděno tak, aby nedošlo k výbuchu nebo opaření pracovníků.

(4) Oprava pece je dovolena jen po jejím úplnémvyprázdnění a po poklesu teploty pod dovolenou hodnotu.

(5) Pec musí být vybavena teploměrem a tlakoměrem plynu avzduchu.

§ 125

Šachtové pece

(1) Vstupovat na vsázku v šachtové peci je zakázáno, ikdyž je její povrch chladný.

(2) Příklop pece musí být v otevřené poloze zajištěn.

(3) Při provozu pece musí být kychtové zařízeníuzavřeno.

§ 126

Rotační pece

(1) Rotační pec musí být vybavena záložním zdrojemenergie.

(2) Při odstraňování velkých nebo vzpříčenýchpředmětů na podávacím zařízení musí být zařízení i odebírací dopravníkzastaven.

(3) Podávací zařízení a dopravníky pro dopravu vsázky dopece musí být po dobu činnosti pod dohledem.

(4) V peci a v zařízení souvisejícím s jejím provozemmusí být takové tlakové poměry, aby plyny z pece neunikaly. Unikání plynu musíobsluha ihned hlásit dozorčímu orgánu.

(5) Pec může být zastavena až po úplném vychladnutí.Při chlazení vypouštěné pece a odpadových koryt nesmí být pára vypouštěna dosběrné nálevky.

(6) Při poruše nebo zastavení odsávacího zařízení musíbýt snížena teplota a vsázka do pece.

§ 127

Aglomerace a peletizace

(1) Provozní dokumentace pro aglomeraci a peletizaci musíurčit

a) způsob obsluhy a signalizace při uvedení do chodu a zastavení provozu i v době opravy a údržby zařízení,
b) způsob kontroly odvětrávání zplodin a odprašovacího zařízení,
c) opatření k zamezení vstupu na povrch horkého aglomerátu,
d) postup při výměně a zapalování hořáků a při odstavení zapalovací hlavy,
e) postup při výměně bočnic a roštů na aglomeračním páse a při jeho zastavení,
f) opatření k ochraně pracovníků před sálavým teplem,
g) opatření k protipožární bezpečnosti.

(2) Z odlučovače musí být pravidelně odstraňoványkovové předměty a usazený prach.

(3) Z chladiče aglomerátu nesmí být vypouštěn žhavýaglomerát na dopravní pás.

(4) Chod dopravníku, kterým se dopravuje peletizačnímateriál do zásobníku mlýnice, musí být samočinně zastaven, jestliže hladinamateriálu dosáhne nejvyšší dovolenou výšku. Chod dopravníku musí býtsignalizován do místa obsluhy.

(5) Elektrofiltr musí mít nejméně 2 nezávislá oddělení,přičemž každé oddělení musí mít schopnost zachytit prachové emise po dobunejméně 48 hodin v případě poruchy jednoho z nich.

(6) Práce při zdění peletizační pece mohou býtprováděny jen po jejím vyprázdnění, vychladnutí a za stálého dozoru.

§ 128

Briketárny

Uvedení briketárny do chodu a její zastavení s výjimkou nahřívání sušičůnesmí být provedeno během střídání směn a bez přítomnosti vedoucího směny.

§ 129

Briketovací sušiče a lisy

(1) Při uvádění sušiče nebo lisu do chodu musí býtdveře na výpadové straně otevřeny k pozorování. Jakmile na výpadové stranězačne vypadávat surovina, musí být dveře ihned zavřeny. Při otevírání azavírání dveří na výpadové straně sušiče musí pracovníci stát stranou.

(2) Sušič před zastavením musí být zcela vyprázdněn.Dveře na výpadové straně mohou být otevřeny jen po uzavření přívodu páry dosušiče a odstavení elektrofiltrů.

(3) Při zastavení sušiče naplněného surovinou musí býtihned uzavřen přívod páry do sušiče a snížen její tlak.

(4) Na uvedení sušiče nebo lisu do provozu musí býtobsluha elektrofiltru včas upozorněna. To se týká i každého přerušení nebozastavení přívodu suroviny.

(5) Lis nesmí být uveden do provozu, není-li v provozuodprašovací zařízení.

(6) Lis může být odstaven tehdy, až je násypka lisu aspádové potrubí vyprázdněno.

§ 130

Briketové žlaby a chladicí pásy

(1) Briketové žlaby musí být zařízeny tak, aby pásmabriket mohla být dělena při provozu bez nebezpečí.

(2) Briketové žlaby a chladicí pásy musí být opatřenyobsluhovacími lávkami.

§ 131

Zvláštní opatření proti výbuchu prachu v briketárně

(1) Mezi jednotlivými provozními odděleními musí být napřesypech dopravníků sušené suroviny vestavěny samočinné uzávěry; na ostatníchpřesypech mohou být ruční uzávěry.

(2) Vnitřní odprašovací zařízení krytých hřeblovýchdopravníků, přesypů a jiných dopravních cest pro dopravu sušené suroviny musípracovat odděleně od ostatních odprašovacích zařízení.

(3) Chod komůrkových uzávěrů, šneků a samočinnéhooklepávacího zařízení musí být kontrolován průběžně.

(4) Při plánovaném odstavení briketárny musí býtproveden výplach technologického zařízení včetně elektrofiltrů. Výplach musíbýt proveden též v případě, jestliže se briketárna nebo její část odstaví propodezření na zápar nebo oheň v sušiči nebo elektrofiltru.

(5) Je-li zajištěn zápar nebo oheň, musí být provozbriketárny v potřebném rozsahu ihned zastaven a dále postupováno podle havarijníhoplánu.

ČÁST SEDMÁ
Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 132

Přechodná ustanovení

(1) Stavby, odvaly, odkaliště a zařízení uvedená dopoužívání před nabytím účinnosti této vyhlášky se mohou používat zapředpokladu, že vyhovují požadavkům obecně závazných právních předpisůplatných v době jejich uvedení do používání. Při rekonstrukci nebo generálníopravě musí být tyto stavby, odkaliště a zařízení uvedeny do souladu s toutovyhláškou, pokud při povolování těchto prací nebude určeno jinak.

(2) Organizace přezkoumá svá opatření k zajištěníbezpečnosti práce a provozu vydaná před nabytím účinnosti této vyhlášky apřizpůsobí je této vyhlášce do 6 měsíců od nabytí její účinnosti.

(3) Povinnosti uvedené v § 42 odst. 4se musí plnit nejpozději od 1. ledna 1991.

§ 133

Výjimky

(1) Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit nanezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidínebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), pokud budou provedenanejnutnější bezpečnostní opatření.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se můžeorganizace od ustanovení této vyhlášky odchýlit se souhlasem Českého báňskéhoúřadu a za podmínek jím stanovených na návrh vedoucího pracovníka nebo závodníhodolu nebo závodního lomu doložený potřebnými náhradními opatřeními adoporučením příslušného orgánu společenské kontroly. Návrh se předkládáprostřednictvím obvodního báňského úřadu, a to jen v mimořádných případech aza předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost práce a provozu.

§ 134

Platnost rozhodnutí vydaných podle dosavadních předpisů

Rozhodnutí orgánů státní báňské správy vydaná podle dosud platnýchpředpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu zůstávají v platnosti, pokudorgán, který je vydal, nestanoví jinak.

§ 135

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1989.


Účinnost novel:

předpis   účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 340/1992 Sb.   1. července 1992,
Vyhláška č. 9/1994 Sb.   1. března 1994,
Nařízení vlády č. 237/1998 Sb.   1. dubna 1999,
Vyhláška č. 434/2000 Sb.   1. ledna 2001.
1) § 2 písm. d) a § 3 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Text odkazu o_051-89.htm#1) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
1) § 2 písm. d) a § 3 písm. a) a c) zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.
Text odkazu o_051-89.htm#1) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy (reg. v částce 33/1981 Sb.), ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_051-89.htm#2) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Např. ČSN 01 8012 Bezpečnostní značky a tabulky,
ČSN 34 3510 Bezpečnostní tabulky a nápisy pro elektrická zařízení,
ON 44 0090 Bezpečnostní značky a tabulky pro doly.
Text odkazu o_051-89.htm#3) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Zákon č. 120/1962 Sb., o boji proti alkoholismu. § 135 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákoníku práce.
Nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví.
Text odkazu o_051-89.htm#4) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 45/1966 Sb., o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb., vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 46/1978 Sbírky hygienických předpisů o hygienických požadavcích na pracovní prostředí (reg. v částce 21/1978 Sb.), ve znění pozdějších předpisů, směrnice hlavního hygienika ČSSR a Ústředního báňského úřadu č. 31/1966 Sbírky hygienických předpisů o ochraně zdraví pracujících před účinky škodlivé prašnosti v organizacích podléhajících hornímu zákonu (reg. v částce 8/1967 Sb.).
Text odkazu o_051-89.htm#13) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem.
Text odkazu o_051-89.htm#5) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5a) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
Text odkazu o_051-89.htm#5a) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 273 zákoníku práce.
Text odkazu o_051-89.htm#6) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky ze dne 21. května 1970 č. j. LP/1-265-19.5. o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci (reg. v částce 20/1970 Sb.).
Text odkazu o_051-89.htm#7) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) ČSN 05 0610 Svařování. Bezpečnostní ustanovení pro svařování plamenem a řezání kyslíkem.
ČSN 05 0630 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým obloukem.
ČSN 05 0650 Bezpečnostní ustanovení pro svařování elektrickým odporem.
Text odkazu o_051-89.htm#8) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 6 odst. 4 a 5 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#11) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
47) Zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.
Text odkazu o_051-89.htm#47) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
48) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem.
Text odkazu o_051-89.htm#48) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
49) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.¨
Text odkazu o_051-89.htm#49) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11x) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
Text odkazu o_051-89.htm#11x) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů.
Text odkazu o_051-89.htm#12) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) Metodický návod č. 33/1974 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, zásady organizace a poskytování první pomoci.
Text odkazu o_051-89.htm#16) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17) Vyhláška č. 104/1988 Sb.
Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.
ČSN 83 0910 Odkaliště.
Text odkazu o_051-89.htm#17) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
18) Výnos Českého báňského úřadu č. j. 700/1972, kterým se vydává důlně měřický předpis pro povrchové dobývání rud a nerud (reg. v částce 26/1972 Sb.).
Výnos Českého báňského úřadu č. j. 900/1987 o důlně měřické dokumentaci při povrchovém dobývání uhlí (reg. v částce 11/1987 Sb.).
Text odkazu o_051-89.htm#18) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
20) ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení.
ČSN 33 0330 Krytí elektrických zařízení. Předpisy a metody zkoušení.
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
ČSN 33 2310 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích.
ČSN 33 2320 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.
ČSN 33 2330 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.
ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.
Text odkazu o_051-89.htm#20) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
21) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.
Text odkazu o_051-89.htm#21) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
22) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 92/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály.
Text odkazu o_051-89.htm#22) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_051-89.htm#23) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
25) ČSN 33 3210 Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení.
Text odkazu o_051-89.htm#25) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
21) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par.
Text odkazu o_051-89.htm#21) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
22) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 92/1985 Sb., o zajištění bezpečnosti práce u stabilních zásobníků na sypké materiály.
Text odkazu o_051-89.htm#22) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
27) Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů.
Vyhláška ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.
ČSN 26 8805 Motorové vozíky. Provoz, údržba, opravy.
Text odkazu o_051-89.htm#27) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
28) Např. výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 16. listopadu 1979 č. j. 16 349/79 o pravidlech technického provozu vleček (reg. v částce 27/1979 Sb.),
ON 44 3066 Výcvikový a zkušební řád pro pracovníky důlních drah (D-A2).
Text odkazu o_051-89.htm#28) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
20) ČSN 33 0300 Elektrotechnické předpisy. Druhy prostředí pro elektrická zařízení.
ČSN 33 0330 Krytí elektrických zařízení. Předpisy a metody zkoušení.
ČSN 34 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
ČSN 33 2310 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v různých prostředích.
ČSN 33 2320 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení v místech s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par.
ČSN 33 2330 Předpisy pro elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých prachů.
ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin.
Text odkazu o_051-89.htm#20) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
29) ČSN 33 3210 ČSN 33 3220 Elektrotechnické předpisy. Společná ustanovení pro elektrické stanice.
Text odkazu o_051-89.htm#29) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
30) ČSN 33 2200 Elektrická zařízení pracovních strojů.
Text odkazu o_051-89.htm#30) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
31) ČSN 34 3510.
Text odkazu o_051-89.htm#31) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
32) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
Text odkazu o_051-89.htm#32) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 98/1982 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#26) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
32) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
Text odkazu o_051-89.htm#32) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
32) ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních.
Text odkazu o_051-89.htm#32) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
33) Např. ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů,
ČSN 34 3880 Revize elektrického přenosného nářadí v provozu. Bezpečnostní opatření,
ČSN 34 3881 Revize přenosného elektromechanického nářadí třídy II. a III. v provozu.
Text odkazu o_051-89.htm#33) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
34) ČSN 34 1610 Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.
Text odkazu o_051-89.htm#34) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
36) Vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních.
Text odkazu o_051-89.htm#36) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
37) ČSN 36 0010 Měření světla. Kmenová norma.
ČSN 36 0035 Denní osvětlení budov.
ČSN 36 0451 Umělé osvětlení průmyslových prostorů.
Text odkazu o_051-89.htm#37) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
38) ČSN 26 0003 Transportní zařízení. Projektování, konstruování a montáž.
Text odkazu o_051-89.htm#38) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
39) Např. výnos Českého báňského úřadu ze dne 12. května 1976 č. j. 3939/19/1976 a federálního ministerstva dopravy ze dne 13. července 1976 č. j. 16275/1976 o pravidlech technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D) - (reg. v částce 4/1979 Sb.),
ON 44 3061 Návěštní předpisy pro důlní dráhy (D-D1),
ON 44 3062 Dopravní předpisy pro důlní dráhy (D-D2).
Text odkazu o_051-89.htm#39) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
39) Např. výnos Českého báňského úřadu ze dne 12. května 1976 č. j. 3939/19/1976 a federálního ministerstva dopravy ze dne 13. července 1976 č. j. 16275/1976 o pravidlech technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D) - (reg. v částce 4/1979 Sb.),
ON 44 3061 Návěštní předpisy pro důlní dráhy (D-D1),
ON 44 3062 Dopravní předpisy pro důlní dráhy (D-D2).
Text odkazu o_051-89.htm#39) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
38) ČSN 26 0003 Transportní zařízení. Projektování, konstruování a montáž.
Text odkazu o_051-89.htm#38) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
39) Např. výnos Českého báňského úřadu ze dne 12. května 1976 č. j. 3939/19/1976 a federálního ministerstva dopravy ze dne 13. července 1976 č. j. 16275/1976 o pravidlech technického provozu pro důlní dráhy povrchových hnědouhelných dolů (PTP-D) - (reg. v částce 4/1979 Sb.),
ON 44 3061 Návěštní předpisy pro důlní dráhy (D-D1),
ON 44 3062 Dopravní předpisy pro důlní dráhy (D-D2).
Text odkazu o_051-89.htm#39) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
40) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel, ve znění vyhlášky ČÚBP č. 62/1981 Sb.
Text odkazu o_051-89.htm#40) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
41) Např. zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon),
zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon),
zákon č. 51/1964 Sb., o drahách, ve znění zákona č. 104/1974 Sb.,
zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).
Text odkazu o_051-89.htm#41) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
42) Např. ČSN 07 8304 Kovové tlakové nádoby k dopravě plynů. Provozní pravidla,
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace,
ČSN 26 9101 Palety a nástavby palet. Zásady bezpečné manipulace.
Text odkazu o_051-89.htm#42) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
43) Např. nařízení vlády ČSR č. 192/1988 Sb.,
ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady, ON 44 6670.
Text odkazu o_051-89.htm#43) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
44) ČSN 44 7300 Úpravnické zařízení. Názvosloví.
Text odkazu o_051-89.htm#44) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
45) ČSN 01 5140 Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení.
Text odkazu o_051-89.htm#45) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
45) ČSN 01 5140 Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení.
Text odkazu o_051-89.htm#45) (idc: 402705) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.