Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 160/1995 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
Znění účinné od 1. 10. 2004 do 31. 12. 2006.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 160/1995 Sb.,
kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 48/1997 Sb., č. 134/1997 Sb., č. 225/1999 Sb., č. 360/1999 Sb., č. 218/2000 Sb. a č. 436/2004 Sb.

Pozn. redakce:  v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

Čl. II

Změna zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.,
o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

100. Ve všech ustanoveních zákona se slova „důchodové zabezpečení“ nahrazují slovy „důchodové pojištění“, slovo „invalidita“ se nahrazuje slovy „plná invalidita“, slova „invalidní důchod“ se nahrazují slovy „plný invalidní důchod“ a slovo „invalidní“ se nahrazuje slovy „plně invalidní“.

Čl. III

Změna zákona České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, v znění pozdějších předpisů

45. Ve všech ustanoveních zákona se slova „důchodové zabezpečení“ nahrazují slovy „důchodové pojištění“.

Čl. XVII

Přechodná ustanovení

(1) Zvýšení důchodu pro bezmocnost, které podle předpisů platných před 1. lednem 1996 bylo přiznáno v nižších částkách, než které jsou uvedeny v čl. I bodu 1, nebo které nebylo přiznáno, protože by důchod (úhrn důchodů) spolu s ním přesáhl nejvyšší výměru stanovenou předpisy důchodového zabezpečení,6) popřípadě bylo z tohoto důvodu přiznáno v nižší částce, se na žádost přizná nebo zvýší na částky uvedené v čl. I bodu 1 nejdříve od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 1995.

(2) Pro placení pojistného na důchodové zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období před 1. lednem 1996 se použijí předpisy platné před tímto dnem; to platí též o povinnosti podat přehled o příjmech a výdajích týkajících se samostatné výdělečné činnosti za rok 1995 a zúčtovat zálohy na toto pojistné.

(3) Osoby samostatně výdělečně činné, které zahájily nebo ukončily samostatnou výdělečnou činnost před 1. lednem 1996, jsou povinny přihlásit se k účasti na důchodovém zabezpečení nebo odhlásit se z této účasti podle předpisů platných před 1. lednem 1996.

(4) Povinnosti, které osoby samostatně výdělečně činné byly povinny plnit podle předpisů platných před 1. lednem 1996 za své spolupracující osoby, jsou osoby samostatně výdělečně činné povinny splnit podle těchto předpisů i po 31. prosinci 1995, týká-li se plnění těchto povinností doby spolupráce před 1. lednem 1996. Odhláška z účasti spolupracující osoby na důchodovém zabezpečení se však nepodává, pokud tato účast zanikla ke dni 31. prosince 1995.

(5) U osob, které se podle předpisů platných ke dni 31. prosince 1995 považovaly pro účely důchodového zabezpečení za spolupracující osoby a po tomto dni bez přerušení vykonávají samostatnou výdělečnou činnost formou spolupráce, se považuje 1. leden 1996 za den zahájení samostatné výdělečné činnosti; tyto osoby jsou povinny platit v roce 1996 zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jen pokud podaly přihlášku k účasti na důchodovém pojištění s tím, že k příjmům dosaženým spoluprací při výkonu samostatné výdělečné činnosti před 1. lednem 1996 se nepřihlíží. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na spolupracující osobu, která byla ke dni 31. prosince 1995 současně osobou samostatně výdělečně činnou.

(6) Osoby samostatně výdělečně činné, které v roce 1995 vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, jsou povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti po 31. prosinci 1995 podle předpisů platných před 1. lednem 1996, a to až do podání přehledu o příjmech a výdajích podle § 15 odst. 1 zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.; tyto zálohy se považují za zálohy zaplacené podle předpisů platných po 31. prosinci 1995. Po podání přehledu uvedeného v předchozí větě jsou tyto osoby samostatně výdělečně činné povinny platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti podle předpisů platných po 31. prosinci 1995, pokud jejich příjem ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení za rok 1995 dosáhl výše, která podle předpisů platných po 31. prosinci 1995 zakládá účast na důchodovém pojištění.7)

(7) Osoby samostatně výdělečně činné, které byly ke dni 31. prosince 1995 účastny nemocenského pojištění a samostatnou výdělečnou činnost vykonávají i po tomto datu, jsou po tomto datu dále účastny nemocenského pojištění, a to za podmínek stanovených předpisy platnými po 31. prosinci 1995. Ustanovení předchozí věty platí obdobně i pro spolupracující osoby, pokud se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění do 31. ledna 1996.

(8) K účasti na důchodovém pojištění podle § 10 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění se lze přihlásit nejdříve ke dni 1. ledna 1996.

(9) Penále, které je osoba samostatně výdělečně činná povinna platit za dobu před 1. lednem 1996, se po 31. prosinci 1995 považuje za penále u pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čl. XVIII

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se § 10 odst. 1 a 4 zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona České národní rady č. 267/1991 Sb.

Čl. XX

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1996.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 48/1997 Sb. 1. dubna 1997,
Zákon č. 134/1997 Sb. 1. ledna 1998,
Zákon č. 225/1999 Sb. 1. prosince 1999,
Zákon č. 360/1999 Sb. 1. dubna 2000,
Zákon č. 218/2000 Sb. 1. ledna 2001,
Zákon č. 436/2004 Sb.1. října 2004.
Text odkazu o_160-95.htm#6) (idc: ) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_160-95.htm#7) (idc: ) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.