Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 308/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry
Znění účinné od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 308/2002 Sb.,
kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 257/2004 Sb. a č. 89/2012 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o Komisi pro cenné papíry
a o změně a doplnění dalších zákonů

Čl. II

Přechodné ustanovení

Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST DRUHÁ

(zrušena)

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o živnostenském podnikání

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Živnostenské oprávnění, na jehož základě byla dosud provozována živnost, která se tímto zákonem mění na živnost koncesovanou, pozbývá platnosti uplynutím 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud ve lhůtě 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona držitel živnostenského oprávnění podle věty první doloží živnostenskému úřadu doklady uvedené v § 50.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o daních z příjmů

Čl. XV

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 11/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., .zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb. a zákona č. 128/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 26 odst. 7 písm. a) bodu 3 se slova „zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni zrušení bez likvidace předcházejícímu rozhodný den fúze“ nahrazují slovy „přeměně (s výjimkou změny právní formy), zrušení bez likvidace, zániku bez likvidace, zrušení s likvidací nebo prohlášení konkursu z majetku evidovaného ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, ke dni ukončení pronájmu, ke dni předcházejícímu rozhodný den fúze“.

2. V § 26 odst. 7 písmeno d) zní:

"d)   z hmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka uvedeného v § 17 za zdaňovací období vymezené v § 17a písm. c), je-li toto zdaňovací období kratší než dvanáct měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích; toto se nepoužije u hmotného majetku zaevidovaného do majetku poplatníka v průběhu tohoto zdaňovacího období nebo v průběhu části zdaňovacího období předcházející tomuto zdaňovacímu období, za kterou se podává daňové přiznání podle § 38m odst. 3 písm. b).“.

3. V § 26 odst. 7 na konci se doplňuje věta, která zní: „Ustanovení tohoto odstavce se použije přiměřeně, dojde-li v průběhu zdaňovacího období ke změně právní formy veřejné obchodní společnosti nebo komanditní společnosti na jinou obchodní společnost nebo družstvo a akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným anebo družstva na veřejnou obchodní společnost nebo komanditní společnost.“.

4. V § 28 se na konci odstavce 1 doplňují věty, které znějí: „Pro účely tohoto zákona se při přeměnách podle zvláštního zákona70) považuje za vlastníka hmotného majetku zanikající společnosti nebo družstva nástupnická společnost nebo družstvo. To platí pro hmotný majetek ve vlastnictví zanikající společnosti nebo družstva k rozhodnému dni fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva a hmotný majetek, nabytý zanikající společností nebo družstvem od rozhodného dne do dne zápisu fůze, převodu jmění na společníka nebo rozdělení obchodní společnosti nebo družstva do obchodního rejstříku.“.

5. V § 30 odst. 12 návětí zní: „Ze vstupní ceny, ze které odpisoval původní vlastník a při zachování způsobu odpisování pokračuje v odpisování započatém původním vlastníkem“.

6. V § 30 odst. 12 písm. a) se na konci čárka zrušuje a doplňují se slova „a nástupnická společnost nebo družstvo,70)“.

Čl. XVI

Přechodná ustanovení

1.Ustanovení čl. XV lze použít již ve zdaňovacím období začínajícím v kalendářním roce 2001.
2.Ustanovení čl. XV lze přiměřeně použít pro nehmotný majetek evidovaný v majetku do 31. prosince 2000.

ČÁST DVANÁCTÁ
Účinnost

Čl. XVII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení (pozn. redakce: tj. dnem 12. července 2002), s výjimkou ustanovení § 80e zákona o cenných papírech, ve znění tohoto zákona, a ustanovení § 183d odst. 1 a 2 obchodního zákoníku, ve znění tohoto zákona, která nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost. Ustanovení § 25 odst. 2 a 3 a § 28 zákona č. 15/1998 Sb., ve znění tohoto zákona, nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2003.


Účinnost novel:

předpis  účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 257/2004 Sb. 1. května 2004,
Zákon č. 89/2014 Sb. 1. ledna 2014.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.