Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Znění účinné od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 207/2001 Sb., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON č. 301/2000 Sb., O MATRIKÁCH, JMÉNU A PŘÍJMENÍZáhlaví předpisuÚvodní ustanovení § 1 Matriční úřady a jejich správní obvody§ 2 Vzory matričních tiskopisů § 2a Tiskopisy§ 3 Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih § 4§ 5§ 6 Vynechání matričního listu § 7 Zrušení zápisu § 8 Uvádění data v zápisech§ 9 Uvedení místa matriční události§ 10 Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, rodného příjmení a trvalého pobytu§ 11 Zkratky § 12 Oprava zápisu§ 13 Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy§ 14 Dodatečný zápis§ 15 Dodatečný záznam§ 16 Způsob a postup při vedení rejstříkuPostup při zapisování do matričních knih § 17 Zápis narození§ 18 Zápis vícečetných porodů§ 19 Zápis mrtvě narozeného dítěte§ 20 Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti § 21 Zápis manželství§ 21a Zápis partnerství§ 22 Zápis úmrtí § 23 Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti§ 24 Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů, dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih§ 25§ 26 Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny§ 27 Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní § 28 § 29 Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství§ 30§ 31 Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu § 32§ 33 Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech § 34§ 35 Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře § 36§ 37§ 38 Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky § 39§ 40 Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci § 41§ 42 Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná § 43 § 44 Účinnost novelPříloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3Příloha č. 4Příloha č. 5Příloha č. 6

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 230/2001 Sb., č. 499/2001 Sb., č. 566/2002 Sb., č. 660/2004 Sb., č. 539/2005 Sb., č. 300/2006 Sb., č. 352/2006 Sb., č. 389/2007 Sb., č. 419/2008 Sb., č. 445/2008 Sb., č. 485/2009 Sb., č. 315/2010 Sb., č. 417/2011 Sb., č. 455/2012 Sb., č. 424/2013 Sb., č. 192/2014 Sb., č. 387/2015 Sb. a č. 413/2016 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

Úvodní ustanovení

§ 1

Matriční úřady a jejich správní obvody

(1) Matriční úřady jsou

a) obecní úřady,
b)v hlavním městě Praze úřady městských částí,
c)v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,
d)pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen „matriční kniha“) a vykonávají další činnosti stanovené zákonem.

(2) Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.

(3) Seznam registrujících matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 4.

§ 2

Vzory matričních tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:

1.Úvodní list matriční knihy narození
2.Úvodní list matriční knihy manželství
3.Úvodní list matriční knihy úmrtí
4.List podpisových vzorů
5.List matriční knihy narození
6.List matriční knihy manželství
7.List matriční knihy úmrtí
8.Abecední jmenný rejstřík
9.Rodný list
10.Oddací list
11.Úmrtní list
12.Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství
13.Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
14.Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství
15.Osvědčení k uzavření církevního sňatku
16.Dotazník k uzavření manželství
17.Protokol o uzavření manželství
18.Úvodní list matriční knihy partnerství
19.List matriční knihy partnerství
20.Doklad o partnerství
21.Dotazník k partnerství
22.Protokol o vstupu do partnerství.

§ 2a

Tiskopisy

(1) Matriční tiskopisy uvedené v příloze č. 2 ve vzorech 9 až 14 a vzoru 20 jsou přísně zúčtovatelnými tiskopisy se zajišťovacími prvky proti jejich padělání a pozměnění. Každý tiskopis je opatřen písmenem nebo písmeny označujícími sérii a šestimístnou číslicí každé série od 000001 do 999999. Po vyčerpání čísel dané série následuje série označená dalším písmenem dle abecedního pořadí.

(2) Matriční tiskopisy uvedené v odstavci 1 jsou tištěny na bezdřevém papíru formátu A4 ze 100% buničiny, 110 g/m2, bez optického zjasňovače s plnou chemickou ochranou.

(3) Zajišťovacími prvky matričních tiskopisů uvedených v odstavci 1 jsou vedle plné chemické ochrany papíru vlastní jedinečný a nezaměnitelný průběžný vodoznak lva ve štítu a lipové listy.

(4) Matriční úřad vede přehled o přijatých, vydaných, poškozených nebo znehodnocených tiskopisech uvedených v odstavci 1; poškozené a znehodnocené tiskopisy protokolárně zničí.

Podrobnosti o technickém způsobu
vedení matričních knih

§ 3

(1) Matriční knihu tvoří matriční tiskopisy svázané do svazků. Každý svazek matriční knihy obsahuje úvodní list matriční knihy, list podpisových vzorů, listy, na které se zapisuje narození, uzavření manželství, vznik partnerství nebo úmrtí, (dále jen „matriční list“) a listy pro abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík“). Jednotlivé matriční listy jsou předem očíslovány.

(2) Svazek matriční knihy obsahuje maximálně 300 matričních listů.

(3) Každý svazek matriční knihy má na přední straně vazby vyznačen druh matriční knihy, název matričního úřadu, název obce, města, v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech i název městské části nebo městského obvodu nebo označení vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů. Svazky matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí státních občanů České republiky (dále jen „občan“), ke kterým došlo v cizině, (dále jen „zvláštní matrika“) mají místo názvu obce uvedeno „Zvláštní matrika“.

(4) Úvodní list každého svazku matriční knihy vyplní zaměstnanec obce nebo Ministerstva obrany zařazený do matričního úřadu (dále jen „matrikář“). Uvedené údaje na tomto listu ověří zaměstnanec pověřený činností na úseku matrik

a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad s rozšířenou působností“) pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo
b) krajského úřadu pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně pro úřady městských částí, popřípadě městských obvodů těchto měst (dále jen „krajský úřad“).

(5) Matriční úřad vede matriční knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu samostatně. Registrující matriční úřad vede jednu knihu pro svůj správní obvod.

(6) Svazky matriční knihy se od účinnosti vyhlášky označí novou číselnou řadou začínající číslicí 1. U zvláštní matriky se před číselnou řadou každého svazku matriční knihy uvede „ZM“.

(7) Vede-li matriční úřad souběžně více než jeden svazek pro jeden druh matriční knihy pro jednu obec, městskou část, městský obvod, území vojenského újezdu nebo zvláštní matriku, označí se na přední straně vazby každý jednotlivý svazek matriční knihy římským číslem, počínaje číslem I lomeným arabským číslem svazku. Toto označení se uvede i na úvodním listu svazku matriční knihy a vyznačí se, pro jaké zápisy je tento svazek matriční knihy veden.

§ 4

(1) Zápis do matriční knihy provádí matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů příslušného matričního listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění. Písmo musí být čitelné.

(2) Oddíl matričního listu, který nelze vyplnit pro objektivní neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“.

(3) Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech matričního listu slovo „nezjištěno“, pokud není stanoveno jinak.

(4) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle matričního listu „Dodatečné záznamy a opravy“.

§ 5

(1) Do matriční knihy, s výjimkou matriční knihy vedené zvláštní matrikou, se zapisují narození, uzavření manželství, vznik partnerství a úmrtí (dále jen „matriční událost“), k nimž došlo v témže kalendářním roce. Za posledním zápisem kalendářního roku musí být ponechán přiměřený počet matričních listů pro dodatečné zápisy. V zápisech matričních událostí nastalých v následujících letech se pokračuje, pokud není popsán celý svazek matriční knihy. Přitom se zápisy v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví matričního listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku, a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis.

(2) Bude-li svazek matriční knihy popsán před skončením kalendářního roku, použije se svazek matriční knihy další, přičemž se v číslování zápisů pokračuje. Jednotlivé svazky matriční knihy následující za sebou se označí postupně arabským číslem.

§ 6

Vynechání matričního listu

Vynechá-li se jeden nebo více matričních listů, přeškrtne matrikář prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou „omylem vynecháno“. K doložce připojí svůj podpis a datum.

§ 7

Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno rovněž považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není ještě proveden další zápis.

§ 8

Uvádění data v zápisech

Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami.

§ 9

Uvedení místa matriční události

(1) Místo matriční události se v zápise uvede

a) názvem obce, a je-li členěna na části, též názvem její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí,
b)v hlavním městě Praze názvem obvodu, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.

(2) Nemá-li místo matriční události číslo popisné nebo evidenční, připojí se k názvu obce bližší označení místa matriční události. U místa uzavření manželství nebo vzniku partnerství lze vedle čísla popisného nebo evidenčního připojit bližší označení místa.

(3) Místo matriční události nastalé v cizině se uvede názvem obce, popřípadě bližším označením místa matriční události a názvem státu.

§ 10

Uvedení místa narození, státního občanství,
pohlaví, rodného příjmení a trvalého pobytu

(1) Místo narození, nejde-li o zápis místa matriční události, se uvede v zápise

a)názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, v hlavním městě Praze názvem obvodu, jde-li o narození v České republice, nebo
b) názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) V zápise se k příjmení zapisované osoby vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, je-li její aktuálně užívané příjmení odlišné od příjmení rodného.

(5) Místo trvalého pobytu se v zápise uvede způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v § 9 odst. 3.

§ 11

Zkratky

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jméno, popřípadě jména, označení rodinného stavu a názvy obcí.

§ 12

Oprava zápisu

(1) Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede

a) před jeho uzavřením v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“,
b) po jeho uzavření v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“.

(2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo.

§ 13

Podpis zápisu, dodatečného zápisu,
dodatečného záznamu a opravy

(1) Matrikář podepíše každý zápis, dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu.

(2) Podpis matrikáře musí odpovídat podpisovému vzoru uvedenému v bodu 4 přílohy č. 2.

§ 14

Dodatečný zápis

(1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými.

(2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání.

(3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se

a) do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950,
b) do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku.

§ 15

Dodatečný záznam

(1) Dodatečný záznam se provede v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ u zápisu, ke kterému náleží.

(2) Je-li oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“ zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu matriční knihy u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do matriční knihy. Na vlepeném listu se uvede: „Dodatek k zápisu narození (uzavření manželství, vzniku partnerství, úmrtí) č. ... matriční knihy sv. ..... (označení matričního úřadu) .....“.

§ 16

Způsob a postup při vedení rejstříku

(1) Rejstřík se vede na konci každého svazku matriční knihy. Každý zápis matriční události se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo matričního listu. Pokud má matriční kniha více svazků pro matriční události nastalé v jednom kalendářním roce, může být veden společný rejstřík v prvním svazku této knihy; v tomto případě se v rejstříku vyznačí i číslo svazku matriční knihy, v němž je zápis proveden.

(2) V rejstříku se zapisují příjmení a jména do dvou sloupců, do levého mužů, do pravého žen. Příjmení se uvádějí vždy před jménem. Uzavřená manželství se zapíší do rejstříku, jak podle příjmení muže, tak podle příjmení ženy.

(3) Dojde-li ke změně jména nebo příjmení osoby zapsané v matriční knize, vyznačí se tato změna v rejstříku novým zápisem.

(4) Chybný nebo nesprávný údaj nebo chybně zapsané pořadové číslo v rejstříku se opraví jejich přeškrtnutím a nadepsáním správného údaje nebo správného čísla.

Postup při zapisování do matričních knih

§ 17

Zápis narození

(1) Zápis narození provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize narození podle učiněného oznámení.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede souhlasné prohlášení o určení otcovství a způsob užívání příjmení žen.

§ 18

Zápis vícečetných porodů

Zápisy vícečetných porodů provede matrikář v časovém pořadí narození dětí a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se vyznačí, pod kterým pořadovým číslem je proveden zápis sourozence.

§ 19

Zápis mrtvě narozeného dítěte

(1) Dítě mrtvě narozené zapíše matrikář jen do knihy narození.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ zápisu se vyznačí, že jde o dítě mrtvě narozené.

§ 20

Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti

Zápis narození nalezeného dítěte nezjištěné totožnosti se provede po ověření, že nebyl dosud v matriční knize proveden. V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede čas, místo a okolnosti, za kterých bylo dítě nalezeno, popis jeho zvláštních tělesných znaků, oděvu a označení jiných předmětů majících vztah ke zjištění jeho totožnosti včetně pravděpodobného věku.

§ 21

Zápis manželství

(1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení krajského úřadu k uzavření manželství zmocněncem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku4).

§ 21a

Zápis partnerství

(1) Zápis partnerství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize partnerství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede údaj o předložení vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí.

§ 22

Zápis úmrtí

Zápis úmrtí provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize úmrtí.

§ 23

Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti

(1) V zápise úmrtí osoby nezjištěné totožnosti se v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ uvede i čas, místo a okolnosti, za kterých byla osoba nalezena, popis oděvu a jiných předmětů majících vztah ke zjištění totožnosti této osoby, popřípadě zvláštní tělesné znaky, jakož i pravděpodobný věk.

(2) Jde-li o zápis nalezeného mrtvého novorozeněte, jehož totožnost byla, byť i dodatečně zjištěna, provede příslušný matriční úřad šetření, nebylo-li takové novorozeně zapsáno v matriční knize jako dítě živě narozené. Pokud takto zapsáno nebylo, zajistí provedení zápisu.

Postup při vydávání rodných listů, oddacích listů,
dokladů o partnerství, úmrtních listů, potvrzení
a doslovných výpisů z matričních knih

§ 24

(1) Rodný list, oddací list, doklad o partnerství nebo úmrtní list (dále jen „matriční doklad“) se vydává pouze z uzavřeného zápisu1) na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize se založí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 způsobem uvedeným v § 8 zákona. Kopie každého dalšího matričního dokladu, nejde-li o kopie uvedené ve větě třetí, se založí do spisové dokumentace.

(2) Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu.

(3) Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí názvem existujícím v době vydání matričního dokladu, který se uvede i do matriční knihy, není-li údaj o změně názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy vedené pro tuto obec. Na žádost lze původní název uvést do poznámky matričního dokladu.

§ 25

(1) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se vydá na základě žádosti a

a) po prokázání, že osoba uplatňuje nárok v cizině, nebo
b) stanoví-li tak zvláštní zákon.

(2) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje

a) označení matričního úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovaná skutečnost uvedená v matriční knize,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře, jeho podpis a otisk úředního razítka matričního úřadu.

(3) Doslovný výpis se vydá na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) nebo § 25a odst. 1 písm. a) zákona, státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti. Doslovný výpis opatří matrikář doložkou, v níž uvede, z jaké matriční knihy byl doslovný výpis pořízen. Připojí otisk úředního razítka matričního úřadu, jméno a příjmení, podpis a datum.

(4) Matriční doklady a potvrzení z matričních knih se

a) předávají žadateli na základě prokázání jeho totožnosti,
b) zasílají na doručenku do vlastních rukou,
c) zasílají matričnímu úřadu, který poskytl podklady pro zápis do matriční knihy, k jejich předání,
d) zasílají zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, pokud o vystavení požádá, nebo
e)zasílají úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, nebo krajský úřad po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí.

§ 26

Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny

(1) Požádá-li osoba o zaslání matričního dokladu do ciziny, zašle matriční úřad tento doklad na doručenku do vlastních rukou, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno.

(2) Pokud nebyl poplatek za vydání matričního dokladu uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno, zašle matriční úřad žadateli matriční doklad prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

(3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka2).

(4) Ověření se vyznačí formou ověřovací doložky na matričních, popřípadě dalších dokladech vydaných matričním úřadem nebo vyznačením ověřovací doložky na samostatném listu, který musí být pevně spojen s matričním dokladem.

Ověřovací doložka obsahuje

a)označení úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu,
b) číslo jednací,
c) konstatování, že se ověřuje pravost podpisu matrikáře s uvedením jeho jména a příjmení a konstatování, že se ověřuje pravost otisku úředního razítka matričního úřadu a jeho označení,
d) místo a datum ověření,
e)jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, nebo matrikáře krajského úřadu a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu.

(5) Na základě žádosti úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad

a) předá žadateli po prokázání jeho totožnosti,
b) zašle žadateli na adresu v České republice na doručenku do vlastních rukou,
c) zašle Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nebo
d) zašle matričnímu úřadu k předání žadateli.

Obecné podmínky pro vedení sbírky listin
a nahlížení do ní

§ 27

(1) Listiny, které tvoří sbírku listin,3) označí matrikář číslem zápisu, matričního listu, svazku a ročníku matriční knihy. Sbírku listin uloží matrikář odděleně od matriční knihy tak, aby byla zabezpečena proti zničení či poškození.

(2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu vyznačí matrikář též údaj o tom, kdy byly dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava provedeny. Současně matrikář připojí datum, podpis a úřední razítko matričního úřadu.

(3) Matriční úřad předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu matričního úřadu a názvu obce, městské části, městského obvodu nebo vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede. Dále uvede druh matriční knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených.

(4) Po provedení dodatečného zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy zápisu matriční události, která nastala do konce roku 1958, zašle matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, kromě listin uvedených v odstavci 1,

a) doslovný výpis z matriční knihy v případě dodatečného zápisu matriční události,
b) znění provedeného dodatečného záznamu a opravy.

(5) K nahlížení do sbírky listin se předkládá pouze ta její část, která se vztahuje k příslušné matriční události.

§ 28

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin obsahuje

a) označení úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře nebo matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, jeho podpis a otisk úředního razítka.

Postup při vydávání osvědčení pro uzavření
církevního sňatku, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření
manželství a vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství

§ 29

Osvědčení o splnění požadavků občanského zákoníku pro uzavření církevního sňatku4) vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.5)

§ 30

(1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5)

(2) Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do partnerství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti osoby, která chce vstoupit do partnerství, po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek ke vstupu do partnerství5).

(3) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny.

Postup při zápisu oznámení
o užívání příjmení po rozvodu

§ 31

(1) Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu.

(2) Matriční úřad, u něhož je uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti, a
b) není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, dokladu o rozvodu s údajem o právní moci.

(3) Matriční úřad, u něhož není uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti,
b) oddacího listu, a
c) dokladu o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

§ 32

(1) O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno.

(2) Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedenými v § 31 odst. 3 písm. b) a c) matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu bylo oznámení postoupeno.

(3) Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení

a) prostřednictvím matričního úřadu v České republice, nebo
b) prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo
c) přímo u zvláštní matriky.

Postup při uvádění příjmení žen
v matričních knihách a na matričních dokladech

§ 33

(1) Žena, jíž se uzavření manželství nebo vznik partnerství týká, popřípadě rodiče dítěte ženského pohlaví, kteří žádají o uvedení příjmení v mužském tvaru, předloží matričnímu úřadu žádost o provedení zápisu tohoto příjmení v matriční knize. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu. Její podání není časově omezeno.

(2) Zápis příjmení v mužském tvaru se provede na základě

a) prokázání totožnosti žadatele,
b) matričního dokladu, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
c) písemného souhlasu druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocného rozhodnutí soudu nahrazujícího tento souhlas, jde-li o nezletilou osobu, a
d) písemného souhlasu nezletilé osoby starší 15 let.

§ 34

(1) Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady uvedenými v § 33 odst. 2 písm. b), c) a d) matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu byla žádost postoupena.

(2) Matrikář matričního úřadu, u něhož se matriční událost zapisuje, zapíše do matriční knihy na prvním místě příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a na druhém místě za lomítko příjmení v mužském tvaru. Do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, jaké příjmení si jeho nositelka, popřípadě rodiče nezletilé osoby ženského pohlaví zvolili.

(3) V případech, kdy již byl zápis matriční události proveden, učiní se záznam o užívání příjmení do sloupce nebo oddílu „Dodatečné záznamy a opravy“ a vystaví se nový matriční doklad.

Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti
pro výkon funkce matrikáře

§ 35

(1) Zaměstnance obce, v hlavním městě Praze zaměstnance městské části nebo zaměstnance Ministerstva obrany zařazeného do matričního úřadu (dále jen „uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce podle § 4a odst. 4 zákona jeho zaměstnavatel.

(2) Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia.

(3) Organizovaným studiem podle odstavce 2 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovanou krajským úřadem.

(4) Krajský úřad zašle uchazeči seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky, do 15 dnů od obdržení přihlášky ke zkoušce a projedná s ním způsob zajištění odborné přípravy ke zkoušce. Odborná příprava trvá nejméně 3 měsíce.

(5) Termín a místo zkoušky určí krajský úřad po ukončení odborné přípravy. O konání zkoušky vyrozumí krajský úřad uchazeče nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky.

§ 36

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu a ústní zkoušky.

(2) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek obsažených v písemném testu, jehož obsah stanoví Ministerstvo vnitra.

(3) Zkušební komise krajského úřadu je tříčlenná, předsedou je matrikář krajského úřadu.

(4) Zkouška se hodnotí stupni „vyhověl“ či „nevyhověl“. Stupněm „vyhověl“ se hodnotí zaměstnanec, který správně zodpověděl alespoň dvě třetiny otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(5) O provedené zkoušce sepíše krajský úřad zápis, v němž uvede

a) jméno, příjmení a datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení provedené zkoušky.

(6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda komise v den jejího konání.

§ 37

(1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.

(2) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení obsahuje

a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise a podpis předsedy komise,
c)datum vydání a otisk úředního razítka krajského úřadu.

(3) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení je předpokladem k výkonu funkce matrikáře.

Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky

§ 38

Zápisy matričních událostí do zvláštní matriky se provádějí v časovém pořadí došlých podkladů. Zápisy se označují pořadovými čísly v každém kalendářním roce samostatně.

§ 39

(1) Zápisy matričních událostí se provádějí

a) v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, byla občanem,
b) podle matričního dokladu vydaného v cizině, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem; tato skutečnost se poznamená v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

(2) Není-li možno matriční doklad vydaný v cizině pro závažnou překážku opatřit, lze provést zápis i na podkladě jiných dostatečných důkazů, zejména výslechem svědků.

(3) Obsahují-li podklady pro zápis údaje podle jiného počítání času než užívaného v České republice, uvedou se údaje v zápise v souladu s časovými údaji platnými v České republice. Záznam o tom se provede v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

Postup při předávání matričních knih
a sbírek listin k archivaci

§ 40

(1) Matriční úřad předává matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je vedena sbírka listin nebo druhopis matriční knihy.

(2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předává druhopisy matričních knih a sbírky listin po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je veden prvopis matriční knihy.

§ 41

(1) O předání vyhotoví matrikář nebo matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předávací protokol, v němž se uvede druh matriční knihy, obec, pro kterou se matriční kniha vedla, pořadové číslo svazku a počáteční a konečný den zápisu. Při předávání sbírky listin uvede matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu v předávacím protokolu údaje o matriční knize, pro kterou byla sbírka listin vedena.

(2) Předávací protokol vyhotoví

a) matrikář ve třech vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou předá příslušnému archivu, druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace a třetí vyhotovení předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
b) matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu ve dvou vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou nebo sbírkou listin předá příslušnému archivu a druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 42

(1) Matriční úřad zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností v jednom vyhotovení a krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(2) Úřad s rozšířenou působností zašle v případě změny matrikáře krajskému úřadu ve dvou vyhotoveních do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

(3) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí v jednom vyhotovení do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

§ 43

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení.
2. Vyhláška č. 52/1993 Sb., kterou se mění a doplňují vyhlášky Ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky.
3.

Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
4. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 4/1991 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 175/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpisúčinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 230/2001 Sb. 29. června 2001,
Vyhláška č. 499/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Vyhláška č. 566/2002 Sb1. ledna 2003,
Vyhláška  č. 660/2004 Sb.1. ledna 2005,
Vyhláška č. 539/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 300/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 352/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 389/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 419/2008 Sb.1. prosince 2008,
Vyhláška č. 445/2008 Sb.1. ledna 2009,
Vyhláška č. 485/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010,
Vyhláška č. 315/2010 Sb.1. ledna 2011,
Vyhláška č. 417/2011 Sb.1. ledna 2012,
Vyhláška č. 455/2012 Sb.1. ledna 2013,
Vyhláška č. 424/2013 Sb.1. ledna 2014,
Vyhláška č. 192/2014 Sb.1. ledna 2015,
Vyhláška č. 387/2015 Sb.1. ledna 2016,
Vyhláška č. 413/2016 Sb.1. ledna 2017.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

SEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ V ČESKÉ REPUBLICE
A VYMEZENÍ JEJICH SPRÁVNÍCH OBVODŮ

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
JIHOČESKÝ KRAJ
1. Blatná1. Bělčice1. Bělčice
2. Hornosín
3. Chobot
4. Uzenice
5. Uzeničky
2. Blatná1. Bezdědovice
2. Blatná
3. Bratronice
4. Buzice
5. Čečelovice
6. Hajany
7. Chlum
8. Kadov
9. Lažánky
10. Lažany
11. Mačkov
12. Myštice
13. Záboří
3. Lnáře1. Březí
2. Kocelovice
3. Lnáře
4. Předmíř
5. Tchořovice
4. Sedlice1. Lom
2. Sedlice
3. Škvořetice
2. České Budějovice1. Boršov nad Vltavou1. Boršov nad Vltavou
2. Homole
3. Hradce
4. Planá
5. Vrábče
6. Závraty
2. České Budějovice1. Borek
2. Borovnice
3. České Budějovice
4. Dasný
5. Dobrá Voda u Českých Budějovic
6. Doubravice
7. Doudleby
8. Heřmaň
9. Hrdějovice
10. Komařice
11. Litvínovice
12. Nedabyle
13. Nová Ves
14. Plav
15. Roudné
16. Srubec
17. Staré Hodějovice
18. Strážkovice
19. Střížov
20. Úsilné
21. Vidov
3. Dříteň1. Dříteň
2. Nákří
3. Olešník
4. Dubné1. Branišov
2. Břehov
3. Čakov
4. Čejkovice
5. Dubné
6. Habří
7. Jankov
8. Kvítkovice
9. Lipí
10. Radošovice
11. Strýčice
12. Záboří
13. Žabovřesky
5. Hluboká nad Vltavou1. Hluboká nad Vltavou
2. Hosín
6. Kamenný Újezd1. Kamenný Újezd
2. Mokrý Lom
3. Římov
4. Včelná
7. Ledenice1. Ledenice
8. Lišov1. Hvozdec
2. Libín
3. Lišov
4. Štěpánovice
5. Zvíkov
9. Rudolfov1. Adamov
2. Dubičné
3. Hlincová Hora
4. Hůry
5. Jivno
6. Libníč
7. Rudolfov
8. Vráto
10. Ševětín1. Bošilec
2. Drahotěšice
3. Dynín
4. Chotýčany
5. Mazelov
6. Neplachov
7. Ševětín
8. Vitín
9. Vlkov
11. Zliv1. Dívčice
2. Hlavatce
3. Mydlovary
4. Pištín
5. Sedlec
6. Zahájí
7. Zliv
3. Český Krumlov1. Boletice1. Boletice (území vojenského újezdu)
2. Brloh1. Brloh
2. Nová Ves
3. Český Krumlov1. Český Krumlov
2. Dolní Třebonín
3. Chlumec
4. Mirkovice
5. Mojné
6. Přídolí
7. Přísečná
8. Srnín
9. Věžovatá Pláně
10. Zubčice
4. Frymburk1. Frymburk
2. Lipno nad Vltavou
3. Přední Výtoň
5. Horní Planá1. Černá v Pošumaví
2. Horní Planá
6. Hořice na Šumavě1. Hořice na Šumavě
7. Chvalšiny1. Chvalšiny
8. Kájov1. Kájov
2. Polná na Šumavě
9. Křemže1. Holubov
2. Křemže
10. Loučovice1. Loučovice
11. Větřní1. Bohdalovice
2. Světlík
3. Větřní
12. Vyšší Brod1. Malšín
2. Rožmberk nad Vltavou
3. Vyšší Brod
13. Zlatá Koruna1. Zlatá Koruna
4. Dačice1. Dačice1. Báňovice
2. Budeč
3. Budíškovice
4. Cizkrajov
5. Červený Hrádek
6. Český Rudolec
7. Dačice
8. Dobrohošť
9. Horní Slatina
10. Hříšice
11. Kostelní Vydří
12. Peč
13. Staré Hobzí
14. Třebětice
15. Volfířov
2. Dešná1. Dešná
2. Županovice
3. Slavonice1. Písečné
2. Slavonice
4. Studená1. Heřmaneč
2. Horní Meziříčko
3. Horní Němčice
4. Studená
5. Jindřichův Hradec1. Deštná1. Březina
2. Deštná
3. Drunče
4. Rosička
5. Světce
6. Vícemil
2. Jindřichův Hradec1. Bednárec
2. Bednáreček
3. Blažejov
4. Dolní Pěna
5. Hatín
6. Horní Pěna
7. Horní Skrýchov
8. Hospříz
9. Jarošov nad Nežárkou
10. Jindřichův Hradec
11. Kačlehy
12. Kamenný Malíkov
13. Lodhéřov
14. Polště
15. Popelín
16. Ratiboř
17. Rodvínov
18. Roseč
19. Velký Ratmírov
3. Kardašova Řečice1. Doňov
2. Kardašova Řečice
3. Pleše
4. Pluhův Žďár
5. Újezdec
6. Višňová
7. Záhoří
4. Kunžak1. Člunek
2. Kunžak
3. Střížovice
5. Nová Bystřice1. Číměř
2. Nová Bystřice
3. Staré Město pod Landštejnem
6. Nová Včelnice1. Dívčí Kopy
2. Hadravova Rosička
3. Horní Radouň
4. Kostelní Radouň
5. Nová Včelnice
6. Okrouhlá Radouň
7. Vlčetínec
8. Žďár
7. Stráž nad Nežárkou1. Dolní Žďár
2. Lásenice
3. Pístina
4. Plavsko
5. Příbraz
6. Stráž nad Nežárkou
7. Vydří
8. Strmilov1. Bořetín
2. Jilem
3. Nová Olešná
4. Strmilov
5. Zahrádky
6. Kaplice1. Benešov nad Černou1. Benešov nad Černou
2. Pohorská Ves
2. Besednice1. Besednice
3. Dolní Dvořiště1. Dolní Dvořiště
4. Horní Dvořiště1. Horní Dvořiště
5. Kaplice1. Kaplice
2. Omlenice
3. Soběnov
4. Střítež
6. Malonty1. Malonty
7. Rožmitál na Šumavě1. Bujanov
2. Rožmitál na Šumavě
8. Velešín1. Netřebice
2. Velešín
3. Zvíkov
7. Milevsko1. Bernartice1. Bernartice
2. Borovany
3. Veselíčko
4. Zběšičky
2. Chyšky1. Chyšky
2. Vlksice
3. Kovářov1. Hrazany
2. Kostelec nad Vltavou
3. Kovářov
4. Milevsko1. Branice
2. Hrejkovice
3. Jetětice
4. Jickovice
5. Křižanov
6. Kučeř
7. Květov
8. Milevsko
9. Okrouhlá
10. Osek
11. Přeborov
12. Přeštěnice
13. Stehlovice
14. Zbelítov
15. Zhoř
5. Sepekov1. Božetice
2. Sepekov
8. Písek1. Čimelice1. Čimelice
2. Rakovice
3. Smetanova Lhota
4. Varvažov
2. Mirotice1. Boudy
2. Cerhonice
3. Mirotice
4. Ostrovec
3. Mirovice1. Horosedly
2. Lety
3. Minice
4. Mirovice
5. Mišovice
6. Myslín
7. Nerestce
4. Orlík nad Vltavou1. Kožlí
2. Králova Lhota
3. Nevězice
4. Orlík nad Vltavou
5. Probulov
5. Písek1. Albrechtice nad Vltavou
2. Čížová
3. Dobev
4. Drhovle
5. Heřmaň
6. Kestřany
7. Kluky
8. Křenovice
9. Olešná
10. Písek
11. Podolí I
12. Předotice
13. Putim
14. Ražice
15. Slabčice
16. Vráž
6. Protivín1. Paseky
2. Protivín
3. Skály
4. Tálín
5. Žďár
7. Záhoří1. Dolní Novosedly
2. Temešvár
3. Vlastec
4. Vojníkov
5. Vrcovice
6. Záhoří
8. Zvíkovské Podhradí1. Oslov
2. Zvíkovské Podhradí
9. Prachatice1. Husinec1. Drslavice
2. Dvory
3. Husinec
4. Kratušín
5. Lažiště
6. Záblatí
7. Zábrdí
2. Lhenice
1. Ktiš
2. Lhenice
3. Mičovice
3. Netolice1. Babice
2. Chvalovice
3. Lužice
4. Mahouš
5. Malovice
6. Němčice
7. Netolice
8. Olšovice
4. Prachatice
1. Chroboly
2. Nebahovy
3. Prachatice
4. Těšovice
5. Vitějovice
6. Žernovice
5. Strunkovice nad Blanicí1. Dub
2. Hracholusky
3. Strunkovice nad Blanicí
6. Vlachovo Březí1. Bohunice
2. Budkov
3. Bušanovice
4. Chlumany
5. Lipovice
6. Pěčnov
7. Radhostice
8. Tvrzice
9. Újezdec
10. Vlachovo Březí
7. Volary1. Křišťanov
2. Lenora
3. Nová Pec
4. Stožec
5. Volary
6. Zbytiny
7. Želnava
10. Soběslav1. Dírná1. Dírná
2. Třebějice
2. Soběslav1. Dráchov
2. Hlavatce
3. Klenovice
4. Komárov
5. Mezná
6. Myslkovice
7. Přehořov
8. Roudná
9. Sedlečko u Soběslavě
10. Skalice
11. Soběslav
12. Vesce
13. Vlastiboř
14. Zvěrotice
3. Tučapy1. Budislav
2. Chotěmice
3. Katov
4. Tučapy
4. Veselí nad Lužnicí1. Borkovice
2. Drahov
3. Mažice
4. Řípec
5. Sviny
6. Val
7. Veselí nad Lužnicí
8. Vlkov
9. Zálší
10. Zlukov
11. Žíšov
11. Strakonice1. Čestice1. Čestice
2. Drážov
3. Dřešín
4. Hoslovice
5. Němčice
6. Nová Ves
7. Vacovice
8. Zahorčice
2. Katovice1. Kalenice
2. Katovice
3. Kladruby
4. Krejnice
5. Krty-Hradec
6. Mnichov
7. Novosedly
8. Strašice
9. Štěchovice
10. Volenice
11. Zvotoky
3. Radomyšl1. Chrášťovice
2. Osek
3. Radomyšl
4. Třebohostice
5. Únice
6. Velká Turná
4. Strakonice1. Cehnice
2. Doubravice
3. Drachkov
4. Droužetice
5. Jinín
6. Kraselov
7. Kuřimany
8. Kváskovice
9. Libětice
10. Miloňovice
11. Mutěnice
12. Nebřehovice
13. Paračov
14. Pracejovice
15. Přední Zborovice
16. Radějovice
17. Radošovice
18. Rovná
19. Řepice
20. Skály
21. Sousedovice
22. Strakonice
23. Strunkovice nad Volyňkou
24. Třešovice
5. Střelské Hoštice1. Hlupín
2. Horní Poříčí
3. Mečichov
4. Střelské Hoštice
6. Štěkeň1. Čejetice
2. Přešťovice
3. Slaník
4. Štěkeň
7. Volyně1. Čepřovice
2. Hoštice
3. Litochovice
4. Malenice
5. Milejovice
6. Němětice
7. Nihošovice
8. Nišovice
9. Předslavice
10. Přechovice
11. Úlehle
12. Volyně
12. Tábor1. Bechyně1. Bechyně
2. Březnice
3. Černýšovice
4. Dobronice u Bechyně
5. Haškovcova Lhota
6. Hodětín
7. Hodonice
8. Radětice
9. Rataje
10. Sudoměřice u Bechyně
11. Záhoří
2. Borotín1. Borotín
3. Chotoviny1. Chotoviny
2. Jedlany
3. Košín
4. Nemyšl
5. Sudoměřice u Tábora
4. Choustník1. Dlouhá Lhota
2. Choustník
3. Chrbonín
4. Krátošice
5. Krtov
6. Mlýny
7. Psárov
8. Skopytce
9. Vlčeves
5. Chýnov1. Bradáčov
2. Dolní Hořice
3. Chýnov
4. Nová Ves u Chýnova
5. Radenín
6. Turovec
7. Vodice
8. Zadní Střítež
6. Jistebnice1. Jistebnice
7. Malšice1. Bečice
2. Dražičky
3. Libějice
4. Lom
5. Malšice
6. Radimovice u Želče
7. Slapy
8. Mladá Vožice1. Běleč
2. Hlasivo
3. Mladá Vožice
4. Nová Ves u Mladé Vožice
5. Oldřichov
6. Pojbuky
7. Řemíčov
8. Slapsko
9. Smilovy Hory
10. Šebířov
11. Vilice
12. Zhoř u Mladé Vožice
9. Nadějkov1. Nadějkov
10. Opařany1. Opařany
2. Řepeč
11. Planá nad Lužnicí1. Košice
2. Planá nad Lužnicí
3. Skrýchov u Malšic
4. Ústrašice
5. Zhoř u Tábora
6. Želeč
12. Ratibořské Hory1. Dolní Hrachovice
2. Pohnánec
3. Pohnání
4. Ratibořské Hory
5. Rodná
13. Sezimovo Ústí1. Sezimovo Ústí
14. Stádlec1. Stádlec
15. Tábor
1. Balkova Lhota
2. Dražice
3. Drhovice
4. Meziříčí
5. Nasavrky
6. Radimovice u Tábora
7. Radkov
8. Svrabov
9. Tábor
13. Trhové Sviny1. Borovany1. Borovany
2. Mladošovice
3. Ostrolovský Újezd
2. Horní Stropnice1. Horní Stropnice
3. Nové Hrady1. Hranice
2. Nové Hrady
3. Žár
4. Trhové Sviny1. Čížkrajice
2. Jílovice
3. Kamenná
4. Ločenice
5. Olešnice
6. Petříkov
7. Slavče
8. Svatý Jan nad Malší
9. Trhové Sviny
14. Třeboň1. České Velenice1. České Velenice
2. Nová Ves nad Lužnicí
2. Chlum u Třeboně1. Hamr
2. Chlum u Třeboně
3. Majdalena
4. Staňkov
3. Lomnice nad Lužnicí1. Frahelž
2. Klec
3. Lomnice nad Lužnicí
4. Lužnice
5. Novosedly nad Nežárkou
6. Ponědraž
7. Ponědrážka
8. Smržov
9. Záblatí
4. Suchdol nad Lužnicí1. Dvory nad Lužnicí
2. Halámky
3. Rapšach
4. Suchdol nad Lužnicí
5. Třeboň1. Cep
2. Domanín
3. Dunajovice
4. Hrachoviště
5. Stříbřec
6. Třeboň
15. Týn nad Vltavou1. Dolní Bukovsko1. Dolní Bukovsko
2. Hartmanice
2. Temelín1. Temelín
2. Všemyslice
3. Týn nad Vltavou1. Bečice
2. Čenkov u Bechyně
3. Dobšice
4. Dražíč
5. Horní Kněžeklady
6. Hosty
7. Chrášťany
8. Modrá Hůrka
9. Týn nad Vltavou
10. Žimutice
16. Vimperk1. Čkyně1. Bohumilice
2. Bošice
3. Čkyně
4. Lčovice
5. Zálezly
2. Stachy1. Nicov
2. Stachy
3. Šumavské Hoštice1. Buk
2. Šumavské Hoštice
3. Žárovná
4. Vacov1. Vacov
2. Vrbice
5. Vimperk1. Borová Lada
2. Horní Vltavice
3. Kubova Huť
4. Kvilda
5. Nové Hutě
6. Strážný
7. Svatá Maří
8. Vimperk
6. Zdíkov1. Zdíkov
17. Vodňany1. Bavorov1. Bavorov
2. Bílsko
3. Budyně
4. Hájek
5. Krajníčko
6. Měkynec
7. Pivkovice
2. Vodňany1. Číčenice
2. Drahonice
3. Chelčice
4. Krašlovice
5. Libějovice
6. Pohorovice
7. Skočice
8. Stožice
9. Truskovice
10. Vodňany

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ
1. Blansko1. Adamov1. Adamov
2. Blansko1. Blansko
2. Olomučany
3. Spešov
4. Šebrov-Kateřina
3. Bořitov1. Bořitov
4. Černá Hora1. Brťov-Jeneč
2. Býkovice
3. Černá Hora
4. Dlouhá Lhota
5. Lubě
6. Malá Lhota
7. Žernovník
5. Doubravice nad Svitavou1. Doubravice nad Svitavou
2. Kuničky
6. Jedovnice1. Jedovnice
2. Kotvrdovice
3. Krasová
4. Rudice
5. Senetářov
6. Vilémovice
7. Křtiny1. Bukovina
2. Bukovinka
3. Habrůvka
4. Křtiny
8. Lipovec1. Holštejn
2. Kulířov
3. Lipovec
9. Lipůvka1. Lažany
2. Lipůvka
3. Milonice
4. Svinošice
5. Újezd u Černé Hory
6. Závist
10. Ostrov u Macochy1. Ostrov u Macochy
11. Rájec-Jestřebí1. Rájec-Jestřebí
12. Ráječko1. Ráječko
13. Sloup1. Petrovice
2. Sloup
3. Šošůvka
4. Vavřinec
5. Žďár
14. Vysočany1. Vysočany
2. Boskovice1. Benešov1. Benešov
2. Kořenec
3. Okrouhlá
2. Boskovice1. Boskovice
2. Chrudichromy
3. Jabloňany
4. Lhota Rapotina
5. Ludíkov
6. Němčice
7. Obora
8. Sudice
9. Újezd u Boskovic
10. Valchov
11. Velenov
3. Knínice u Boskovic1. Knínice
2. Světlá
3. Šebetov
4. Vanovice
5. Vážany
4. Kunštát1. Kunštát
2. Makov
3. Nýrov
4. Petrov
5. Rozseč nad Kunštátem
6. Sulíkov
7. Zbraslavec
5. Letovice1. Deštná
2. Horní Poříčí
3. Horní Smržov
4. Křetín
5. Lazinov
6. Letovice
7. Míchov
8. Pamětice
9. Prostřední Poříčí
10. Roubanina
11. Skrchov
12. Stvolová
13. Vísky
14. Vranová
6. Lysice1. Bedřichov
2. Černovice
3. Drnovice
4. Hodonín
5. Kozárov
6. Krhov
7. Kunčina Ves
8. Kunice
9. Lhota u Lysic
10. Lysice
11. Štěchov
12. Tasovice
13. Voděrady
14. Žerůtky
7. Olešnice1. Crhov
2. Kněževes
3. Křtěnov
4. Lhota u Olešnice
5. Louka
6. Olešnice
7. Rozsíčka
8. Ústup
8. Svitávka1. Sebranice
2. Skalice nad Svitavou
3. Svitávka
9. Velké Opatovice1. Borotín
2. Cetkovice
3. Malá Roudka
4. Uhřice
5. Úsobrno
6. Velké Opatovice
10. Žďárná1. Suchý
2. Žďárná
3. Brno1. Brno-Bystrc1. Brno-Bystrc
2. Brno-Kníničky
3. Brno-Žebětín
2. Brno-Královo Pole1. Brno-Ivanovice
2. Brno-Jehnice
3. Brno-Královo Pole
4. Brno-Medlánky
5. Brno-Útěchov
3. Brno-Líšeň1. Brno-Líšeň
2. Brno-Vinohrady
4. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora1. Brno-Ořešín
2. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
5. Brno-sever1. Brno-Maloměřice a Obřany
2. Brno-sever
6. Brno-střed1. Brno-Bohunice
2. Brno-Bosonohy
3. Brno-Kohoutovice
4. Brno-Nový Lískovec
5. Brno-Starý Lískovec
6. Brno-střed
7. Brno-Tuřany1. Brno-Chrlice
2. Brno-Tuřany
8. Brno-Žabovřesky1. Brno-Jundrov
2. Brno-Komín
3. Brno-Žabovřesky
9. Brno-Židenice1. Brno-Černovice
2. Brno-jih
3. Brno-Slatina
4. Brno-Židenice
4. Břeclav1. Břeclav1. Břeclav
2. Ladná
2. Kostice1. Kostice
3. Lanžhot1. Lanžhot
4. Lednice1. Bulhary
2. Hlohovec
3. Lednice
5. Moravská Nová Ves1. Hrušky
2. Moravská Nová Ves
3. Týnec
6. Podivín1. Podivín
7. Rakvice1. Přítluky
2. Rakvice
3. Zaječí
8. Tvrdonice1. Tvrdonice
9. Valtice1. Valtice
10. Velké Bílovice1. Moravský Žižkov
2. Velké Bílovice
5. Bučovice1. Brankovice1. Brankovice
2. Dobročkovice
3. Chvalkovice
4. Kožušice
5. Malínky
6. Nemochovice
2. Bučovice1. Bohaté Málkovice
2. Bučovice
3. Kojátky
4. Křižanovice
5. Mouřínov
6. Rašovice
3. Letonice1. Dražovice
2. Letonice
4. Nemotice1. Nemotice
2. Snovídky
5. Nesovice1. Milonice
2. Nesovice
3. Nevojice
4. Uhřice
6. Hodonín1. Čejč1. Čejč
2. Karlín
3. Terezín
2. Čejkovice1. Čejkovice
2. Nový Poddvorov
3. Starý Poddvorov
3. Dolní Bojanovice1. Dolní Bojanovice
4. Dubňany1. Dubňany
5. Hodonín1. Hodonín
6. Lužice1. Lužice
7. Mikulčice1. Mikulčice
8. Mutěnice1. Mutěnice
9. Prušánky1. Josefov
2. Prušánky
10. Ratíškovice1. Ratíškovice
11. Rohatec1. Petrov
2. Rohatec
3. Sudoměřice
7. Hustopeče1. Boleradice1. Boleradice
2. Diváky
2. Hustopeče1. Horní Bojanovice
2. Hustopeče
3. Kurdějov
4. Starovice
5. Starovičky
6. Šakvice
3. Klobouky u Brna1. Borkovany
2. Kašnice
3. Klobouky u Brna
4. Krumvíř
5. Morkůvky
6. Velké Hostěrádky
4. Kobylí1. Brumovice
2. Kobylí
3. Vrbice
5. Popice1. Popice
2. Pouzdřany
3. Strachotín
6. Šitbořice1. Nikolčice
2. Šitbořice
7. Velké Němčice1. Křepice
2. Uherčice
3. Velké Němčice
8. Velké Pavlovice1. Bořetice
2. Němčičky
3. Velké Pavlovice
8. Ivančice1. Dolní Kounice1. Dolní Kounice
2. Kupařovice
3. Mělčany
4. Moravské Bránice
5. Němčičky
6. Nové Bránice
7. Pravlov
8. Trboušany
2. Ivančice1. Hlína
2. Ivančice
3. Neslovice
3. Oslavany1. Biskoupky
2. Čučice
3. Ketkovice
4. Nová Ves
5. Oslavany
6. Senorady
9. Kuřim1. Kuřim1. Čebín
2. Česká
3. Jinačovice
4. Kuřim
5. Lelekovice
6. Moravské Knínice
7. Rozdrojovice
2. Veverská Bítýška1. Hvozdec
2. Chudčice
3. Veverská Bítýška
10. Kyjov1. Bzenec1. Bzenec
2. Syrovín
2. Dambořice1. Dambořice
3. Domanín1. Domanín
4. Hovorany1. Hovorany
5. Ježov1. Ježov
2. Labuty
3. Skalka
4. Vřesovice
5. Žádovice
6. Kostelec1. Čeložnice
2. Hýsly
3. Kostelec
4. Moravany
7. Kyjov1. Bukovany
2. Kelčany
3. Kyjov
4. Mouchnice
5. Nechvalín
6. Nenkovice
7. Ostrovánky
8. Skoronice
9. Sobůlky
10. Stavěšice
11. Strážovice
12. Věteřov
13. Želetice
8. Lovčice1. Lovčice
9. Milotice1. Milotice
10. Svatobořice-Mistřín1. Svatobořice-Mistřín
11. Šardice1. Šardice
12. Těmice1. Těmice
13. Vacenovice1. Vacenovice
14. Vlkoš1. Vlkoš
15. Vracov1. Vracov
16. Žarošice1. Násedlovice
2. Uhřice
3. Žarošice
17. Ždánice1. Archlebov
2. Dražůvky
3. Ždánice
18. Žeravice1. Žeravice
11. Mikulov1. Dolní Dunajovice1. Brod nad Dyjí
2. Dolní Dunajovice
3. Perná
2. Dolní Věstonice1. Dolní Věstonice
2. Horní Věstonice
3. Pavlov
3. Drnholec1. Drnholec
2. Jevišovka
4. Mikulov1. Bavory
2. Březí
3. Dobré Pole
4. Klentnice
5. Mikulov
6. Milovice
7. Sedlec
5. Novosedly1. Novosedly
2. Nový Přerov
12. Moravský Krumlov1. Miroslav1. Damnice
2. Dolenice
3. Hostěradice
4. Jiřice u Miroslavi
5. Miroslav
6. Miroslavské Knínice
7. Našiměřice
8. Skalice
9. Suchohrdly u Miroslavi
10. Trnové Pole
2. Moravský Krumlov1. Čermákovice
2. Dobelice
3. Dobřínsko
4. Dolní Dubňany
5. Džbánice
6. Horní Dubňany
7. Horní Kounice
8. Jamolice
9. Lesonice
10. Moravský Krumlov
11. Rešice
12. Rybníky
13. Tavíkovice
14. Trstěnice
3. Olbramovice1. Bohutice
2. Jezeřany-Maršovice
3. Kubšice
4. Olbramovice
5. Vedrovice
4. Vémyslice1. Kadov
2. Petrovice
3. Tulešice
4. Vémyslice
13. Pohořelice1. Ivaň1. Ivaň
2. Pohořelice1. Branišovice
2. Cvrčovice
3. Loděnice
4. Malešovice
5. Odrovice
6. Pasohlávky
7. Pohořelice
8. Šumice
9. Troskotovice
10. Vlasatice
3. Vranovice1. Přibice
2. Vranovice
14. Rosice1. Rosice1. Kratochvilka
2. Litostrov
3. Rosice
4. Tetčice
5. Vysoké Popovice
6. Zastávka
2. Říčany1. Domašov
2. Javůrek
3. Lesní Hluboké
4. Ostrovačice
5. Přibyslavice
6. Rudka
7. Říčany
8. Říčky
9. Veverské Knínice
3. Zbraslav 1. Příbram na Moravě
2. Stanoviště
3. Újezd u Rosic
4. Zálesná Zhoř
5. Zbraslav
4. Zbýšov1. Babice u Rosic
2. Lukovany
3. Zakřany
4. Zbýšov
15. Slavkov u Brna1. Křenovice1. Hrušky
2. Křenovice
2. Otnice1. Bošovice
2. Lovčičky
3. Milešovice
4. Otnice
3. Slavkov u Brna1. Heršpice
2. Hodějice
3. Holubice
4. Kobeřice u Brna
5. Němčany
6. Nížkovice
7. Slavkov u Brna
8. Vážany nad Litavou
9. Velešovice
4. Šaratice1. Hostěrádky-Rešov
2. Šaratice
3. Zbýšov
16. Šlapanice1. Bílovice nad Svitavou1. Babice nad Svitavou
2. Bílovice nad Svitavou
3. Březina
4. Kanice
5. Ochoz u Brna
6. Řícmanice
7. Vranov
2. Modřice
1. Hajany
2. Modřice
3. Moravany
4. Nebovidy
5. Rebešovice
6. Želešice
3. Ořechov1. Ořechov
2. Prštice
3. Radostice
4. Silůvky
4. Pozořice1. Hostěnice
2. Kovalovice
3. Pozořice
4. Sivice
5. Viničné Šumice
5. Sokolnice1. Sokolnice
2. Telnice
6. Střelice1. Střelice
7. Šlapanice1. Blažovice
2. Jiříkovice
3. Kobylnice
4. Mokrá-Horákov
5. Podolí
6. Ponětovice
7. Prace
8. Šlapanice
8. Troubsko1. Omice
2. Ostopovice
3. Popůvky
4. Troubsko
9. Tvarožná1. Tvarožná
2. Velatice
10. Újezd u Brna1. Újezd u Brna
17. Tišnov1. Deblín1. Braníškov
2. Deblín
3. Lažánky
4. Maršov
5. Nelepeč-Žernůvka
6. Svatoslav
7. Úsuší
2. Dolní Loučky1. Borovník
2. Dolní Loučky
3. Horní Loučky
4. Kaly
5. Katov
6. Křižínkov
7. Kuřimská Nová Ves
8. Kuřimské Jestřabí
9. Lubné
10. Níhov
11. Rojetín
12. Řikonín
13. Skryje
14. Tišnovská Nová Ves
15. Újezd u Tišnova
16. Vratislávka
17. Žďárec
3. Doubravník1. Borač
2. Doubravník
3. Drahonín
4. Olší
5. Pernštejnské Jestřabí
4. Lomnice1. Běleč
2. Brumov
3. Lomnice
4. Ochoz u Tišnova
5. Osiky
6. Rašov
7. Strhaře
8. Synalov
9. Zhoř
5. Nedvědice1. Černvír
2. Nedvědice
6. Tišnov1. Březina
2. Bukovice
3. Drásov
4. Heroltice
5. Hluboké Dvory
6. Hradčany
7. Lomnička
8. Malhostovice
9. Předklášteří
10. Rohozec
11. Sentice
12. Skalička
13. Šerkovice
14. Štěpánovice
15. Tišnov
16. Unín
17. Vohančice
18. Všechovice
19. Železné
18. Veselí nad Moravou1. Blatnice pod Svatým Antonínkem1. Blatnice pod Svatým Antonínkem
2. Blatnička
3. Suchov
2. Hroznová Lhota1. Hroznová Lhota
2. Kozojídky
3. Tasov
4. Žeraviny
3. Hrubá Vrbka1. Hrubá Vrbka
2. Kuželov
3. Malá Vrbka
4. Kněždub1. Kněždub
2. Tvarožná Lhota
5. Lipov1. Lipov
2. Louka
6. Moravský Písek1. Moravský Písek
7. Nová Lhota1. Nová Lhota
8. Strážnice1. Radějov
2. Strážnice
9. Velká nad Veličkou1. Javorník
2. Velká nad Veličkou
10. Veselí nad Moravou1. Veselí nad Moravou
11. Vnorovy1. Vnorovy
19. Vyškov1. Bohdalice-Pavlovice1. Bohdalice-Pavlovice
2. Kozlany
2. Březina1. Březina (území vojenského
újezdu)
3. Drnovice1. Drnovice
2. Ježkovice
4. Hvězdlice1. Hvězdlice
5. Ivanovice na Hané1. Ivanovice na Hané
2. Medlovice
3. Rybníček
6. Krásensko1. Krásensko
7. Nemojany1. Luleč
2. Nemojany
3. Tučapy
8. Podomí1. Podomí
2. Ruprechtov
9. Pustiměř1. Drysice
2. Podivice
3. Pustiměř
4. Radslavice
5. Zelená Hora
10. Račice-Pístovice1. Račice-Pístovice
11. Rousínov1. Habrovany
2. Komořany
3. Olšany
4. Podbřežice
5. Rousínov
12. Švábenice1. Dětkovice
2. Švábenice
13. Vyškov1. Hlubočany
2. Hoštice-Heroltice
3. Křižanovice u Vyškova
4. Kučerov
5. Lysovice
6. Moravské Málkovice
7. Nové Sady
8. Orlovice
9. Prusy-Boškůvky
10. Rostěnice-Zvonovice
11. Studnice
12. Topolany
13. Vážany
14. Vyškov
20. Znojmo1. Bítov1. Bítov
2. Chvalatice
3. Oslnovice
4. Vysočany
5. Zblovice
2. Blížkovice1. Blanné
2. Blížkovice
3. Ctidružice
4. Grešlové Mýto
5. Hostim
6. Pavlice
7. Prokopov
8. Vranovská Ves
3. Božice1. Borotice
2. Božice
3. Čejkovice
4. Hodonice1. Hodonice
2. Krhovice
3. Tasovice
5. Hrušovany nad Jevišovkou1. Břežany
2. Hevlín
3. Hrabětice
4. Hrušovany nad Jevišovkou
5. Litobratřice
6. Mackovice
7. Pravice
8. Šanov
6. Jaroslavice1. Dyjákovice
2. Hrádek
3. Jaroslavice
4. Křídlůvky
5. Slup
6. Strachotice
7. Valtrovice
8. Velký Karlov
7. Jevišovice1. Bojanovice
2. Boskovštejn
3. Černín
4. Jevišovice
5. Jiřice u Moravských Budějovic
6. Rozkoš
7. Slatina
8. Střelice
9. Vevčice
8. Kravsko1. Hluboké Mašůvky
2. Kravsko
3. Plenkovice
4. Žerůtky
9. Mikulovice1. Běhařovice
2. Křepice
3. Mikulovice
4. Němčičky
5. Rudlice
6. Újezd
7. Výrovice
10. Prosiměřice1. Bantice
2. Kyjovice
3. Lechovice
4. Oleksovice
5. Práče
6. Prosiměřice
7. Stošíkovice na Louce
8. Těšetice
9. Tvořihráz
10. Vítonice
11. Želetice
12. Žerotice
11. Šatov1. Havraníky
2. Hnanice
3. Šatov
12. Šumná1. Horní Břečkov
2. Lesná
3. Onšov
4. Štítary
5. Šumná
6. Vracovice
7. Zálesí
13. Uherčice1. Korolupy
2. Lubnice
3. Uherčice
4. Vratěnín
14. Višňové1. Horní Dunajovice
2. Medlice
3. Morašice
4. Přeskače
5. Višňové
15. Vranov nad Dyjí1. Lančov
2. Podhradí nad Dyjí
3. Podmyče
4. Stálky
5. Starý Petřín
6. Šafov
7. Vranov nad Dyjí
16. Znojmo1. Bezkov
2. Citonice
3. Dobšice
4. Dyjákovičky
5. Dyje
6. Chvalovice
7. Kuchařovice
8. Lukov
9. Mašovice
10. Milíčovice
11. Nový Šaldorf-Sedlešovice
12. Olbramkostel
13. Plaveč
14. Podmolí
15. Suchohrdly
16. Únanov
17. Vrbovec
18. Znojmo
21. Židlochovice1. Blučina1. Blučina
2. Měnín
2. Rajhrad1. Bratčice
2. Holasice
3. Ledce
4. Opatovice
5. Otmarov
6. Popovice
7. Rajhrad
8. Rajhradice
9. Sobotovice
10. Syrovice
3. Těšany1. Moutnice
2. Nesvačilka
3. Těšany
4. Žatčany
4. Židlochovice1. Hrušovany u Brna
2. Medlov
3. Nosislav
4. Přísnotice
5. Unkovice
6. Vojkovice
7. Žabčice
8. Židlochovice

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
KARLOVARSKÝ KRAJ
1. Aš1. Aš1. Aš
2. Krásná
3. Podhradí
2. Hazlov1. Hazlov
3. Hranice1. Hranice
2. Cheb1. Dolní Žandov1. Dolní Žandov
2. Milíkov
3. Okrouhlá
2. Františkovy Lázně1. Františkovy Lázně
2. Poustka
3. Třebeň
4. Vojtanov
3. Cheb1. Cheb
2. Lipová
3. Pomezí nad Ohří
4. Libá1. Libá
5. Luby1. Luby
2. Nový Kostel
6. Nebanice1. Milhostov
2. Nebanice
3. Odrava
4. Tuřany
7. Plesná1. Plesná
8. Skalná1. Křižovatka
2. Skalná
3. Velký Luh
3. Karlovy Vary1. Bečov nad Teplou1. Bečov nad Teplou
2. Chodov
3. Teplička
2. Bochov1. Bochov
2. Bražec
3. Stružná
3. Hradiště1. Hradiště (území vojenského
újezdu)
4. Karlovy Vary1. Andělská Hora
2. Březová
3. Dalovice
4. Hory
5. Jenišov
6. Karlovy Vary
7. Mírová
8. Otovice
5. Kyselka1. Kyselka
2. Šemnice
6. Nejdek1. Černava
2. Nejdek
3. Nové Hamry
4. Smolné Pece
5. Vysoká Pec
7. Nová Role1. Božičany
2. Děpoltovice
3. Nová Role
8. Otročín1. Otročín
9. Sadov1. Sadov
10. Stanovice1. Kolová
2. Pila
3. Stanovice
11. Toužim1. Krásné Údolí
2. Toužim
3. Útvina
12. Žlutice1. Čichalov
2. Chyše
3. Pšov
4. Štědrá
5. Valeč
6. Verušičky
7. Vrbice
8. Žlutice
4. Kraslice1. Kraslice1. Bublava
2. Kraslice
3. Stříbrná
2. Oloví1. Oloví
3. Rotava1. Jindřichovice
2. Přebuz
3. Rotava
4. Šindelová
5. Mariánské Lázně1. Lázně Kynžvart1. Lázně Kynžvart
2. Stará Voda
2. Mariánské Lázně1. Mariánské Lázně
2. Mnichov
3. Ovesné Kladruby
4. Prameny
5. Vlkovice
6. Zádub-Závišín
3. Teplá1. Teplá
4. Velká Hleďsebe1. Drmoul
2. Trstěnice
3. Tři Sekery
4. Valy
5. Velká Hleďsebe
6. Ostrov1. Hroznětín1. Hroznětín
2. Merklín
2. Jáchymov1. Boží Dar
2. Jáchymov
3. Ostrov1. Doupovské Hradiště
2. Hájek
3. Krásný Les
4. Ostrov
5. Stráž nad Ohří
6. Velichov
7. Vojkovice
4. Pernink1. Abertamy
2. Horní Blatná
3. Pernink
4. Potůčky
7. Sokolov1. Březová1. Březová
2. Rovná
 2. Bukovany1. Bukovany
2. Chlum Svaté Maří
 3. Habartov1. Habartov
2. Josefov
3. Krajková
 4. Horní Slavkov1. Horní Slavkov
2. Krásno
3. Nová Ves
 5. Chodov1. Chodov
2. Tatrovice
3. Vintířov
4. Vřesová
 6. Kynšperk nad Ohří1. Dasnice
2. Kaceřov
3. Kynšperk nad Ohří
4. Libavské Údolí
5. Šabina
 7. Loket1. Loket
2. Staré Sedlo
 8. Lomnice1. Dolní Nivy
2. Lomnice
 9. Nové Sedlo1. Nové Sedlo
 10. Sokolov1. Citice
2. Dolní Rychnov
3. Královské Poříčí
4. Sokolov
5. Svatava
6. Těšovice

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
1. Broumov1. Broumov1. Božanov
2. Broumov
3. Hejtmánkovice
4. Heřmánkovice
5. Křinice
6. Martínkovice
7. Otovice
8. Šonov
2. Meziměstí1. Hynčice
2. Jetřichov
3. Meziměstí
4. Vernéřovice
3. Teplice nad Metují1. Adršpach
2. Teplice nad Metují
2. Dobruška1. České Meziříčí1. České Meziříčí
2. Králova Lhota
3. Rohenice
2. Dobruška1. Bačetín
2. Bohdašín
3. Bystré
4. Dobré
5. Dobruška
6. Chlístov
7. Janov
8. Kounov
9. Ohnišov
10. Podbřezí
11. Pohoří
12. Val
3. Opočno
1. Mokré
2. Očelice
3. Opočno
4. Přepychy
5. Semechnice
6. Trnov
4. Sedloňov1. Deštné v Orlických horách
2. Dobřany
3. Olešnice v Orlických horách
4. Sedloňov
5. Sněžné
3. Dvůr Králové nad Labem1. Bílá Třemešná1. Bílá Třemešná
2. Dolní Brusnice
3. Nemojov
4. Třebihošť
2. Dubenec1. Bílé Poličany
2. Doubravice
3. Dubenec
4. Hřibojedy
5. Lanžov
6. Libotov
7. Litíč
8. Velký Vřešťov
9. Vilantice
3. Dvůr Králové nad Labem1. Dvůr Králové nad Labem
2. Choustníkovo Hradiště
3. Kocbeře
4. Kohoutov
5. Kuks
6. Stanovice
7. Trotina
8. Vítězná
9. Vlčkovice v Podkrkonoší
10. Zábřezí-Řečice
11. Zdobín
4. Mostek1. Borovnice
2. Borovnička
3. Horní Brusnice
4. Mostek
4. Hořice1. Hořice1. Bašnice
2. Bílsko u Hořic
3. Boháňka
4. Bříšťany
5. Cerekvice nad Bystřicí
6. Dobrá Voda u Hořic
7. Hořice
8. Jeřice
9. Lukavec u Hořic
10. Milovice u Hořic
11. Petrovičky
12. Rašín
13. Sukorady
14. Třebnouševes
 2. Miletín1. Borek
2. Červená Třemešná
3. Miletín
4. Rohoznice
5. Tetín
6. Úhlejov
7. Vřesník
 3. Ostroměř1. Holovousy
2. Chomutice
3. Lískovice
4. Nevratice
5. Ostroměř
6. Podhorní Újezd a Vojice
7. Sobčice
8. Staré Smrkovice
5. Hradec Králové1. Černilov1. Černilov
2. Divec
3. Lejšovka
4. Libníkovice
5. Librantice
6. Libřice
7. Výrava
2. Hradec Králové1. Hradec Králové
2. Lochenice
3. Neděliště
4. Předměřice nad Labem
5. Stěžery
6. Vysoká nad Labem
3. Chlumec nad Cidlinou1. Chlumec nad Cidlinou
2. Chudeřice
3. Káranice
4. Klamoš
5. Kosice
6. Kosičky
7. Lišice
8. Lovčice
9. Nové Město
10. Olešnice
11. Písek
12. Převýšov
13. Stará Voda
4. Nechanice1. Boharyně
2. Dolní Přím
3. Hrádek
4. Kunčice
5. Lodín
6. Nechanice
7. Pšánky
8. Puchlovice
9. Stračov
5. Praskačka1. Dobřenice
2. Hvozdnice
3. Kratonohy
4. Lhota pod Libčany
5. Libčany
6. Obědovice
7. Osice
8. Osičky
9. Praskačka
10. Radíkovice
11. Radostov
12. Roudnice
13. Syrovátka
14. Těchlovice
15. Urbanice
6. Smiřice1. Benátky
2. Černožice
3. Habřina
4. Holohlavy
5. Hořiněves
6. Lužany
7. Račice nad Trotinou
8. Sendražice
9. Skalice
10. Smiřice
11. Smržov
12. Vrchovnice
7. Třebechovice pod Orebem1. Běleč nad Orlicí
2. Blešno
3. Jeníkovice
4. Jílovice
5. Ledce
6. Třebechovice pod Orebem
7. Vysoký Újezd
8. Všestary1. Čistěves
2. Dohalice
3. Hněvčeves
4. Máslojedy
5. Mokrovousy
6. Mžany
7. Sadová
8. Sovětice
9. Střezetice
10. Světí
11. Třesovice
12. Všestary
6. Jaroměř1. Jaroměř1. Dolany
2. Heřmanice
3. Hořenice
4. Chvalkovice
5. Jaroměř
6. Jasenná
7. Nový Ples
8. Rasošky
9. Rožnov
10. Rychnovek
11. Šestajovice
12. Velichovky
13. Velký Třebešov
14. Vlkov
15. Zaloňov
7. Jičín1. Jičín1. Brada-Rybníček
2. Březina
3. Bukvice
4. Butoves
5. Češov
6. Dílce
7. Dolní Lochov
8. Dřevěnice
9. Holín
10. Chyjice
11. Jičín
12. Jičíněves
13. Jinolice
14. Kacákova Lhota
15. Kbelnice
16. Kněžnice
17. Konecchlumí
18. Kostelec
19. Kovač
20. Kyje
21. Libuň
22. Lužany
23. Nemyčeves
24. Ohaveč
25. Ostružno
26. Podhradí
27. Podůlší
28. Radim
29. Slatiny
30. Soběraz
31. Staré Místo
32. Střevač
33. Tuř
34. Újezd pod Troskami
35. Úlibice
36. Valdice
37. Veliš
38. Vitiněves
39. Železnice
2. Kopidlno1. Běchary
2. Budčeves
3. Cholenice
4. Kopidlno
5. Slavhostice
6. Vršce
7. Židovice
3. Lázně Bělohrad1. Choteč
2. Lázně Bělohrad
3. Mlázovice
4. Svatojanský Újezd
5. Šárovcova Lhota
4. Libáň1. Bačalky
2. Bystřice
3. Dětenice
4. Libáň
5. Rokytňany
6. Sedliště
7. Staré Hrady
8. Údrnice
9. Zelenecká Lhota
5. Sobotka1. Libošovice
2. Markvartice
3. Mladějov
4. Ohařice
5. Osek
6. Samšina
7. Sobotka
8. Zámostí-Blata
6. Vysoké Veselí1. Kozojedy
2. Sběř
3. Sekeřice
4. Třtěnice
5. Volanice
6. Vrbice
7. Vysoké Veselí
8. Žeretice
9. Žlunice
8. Kostelec nad Orlicí1. Borohrádek1. Borohrádek
2. Čermná nad Orlicí
3. Zdelov
4. Žďár nad Orlicí
2. Doudleby nad Orlicí1. Doudleby nad Orlicí
3. Kostelec nad Orlicí1. Borovnice
2. Častolovice
3. Čestice
4. Hřibiny-Ledská
5. Chleny
6. Kostelec nad Orlicí
7. Kostelecké Horky
8. Krchleby
9. Olešnice
10. Svídnice
11. Tutleky
12. Vrbice
4. Týniště nad Orlicí1. Albrechtice nad Orlicí
2. Bolehošť
3. Lípa nad Orlicí
4. Nová Ves
5. Týniště nad Orlicí
9. Náchod1. Červený Kostelec1. Červená Hora
2. Červený Kostelec
3. Horní Radechová
4. Slatina nad Úpou
5. Zábrodí
2. Česká Skalice1. Česká Skalice
2. Říkov
3. Velká Jesenice
4. Žernov
3. Hořičky1. Brzice
2. Hořičky
3. Lhota pod Hořičkami
4. Litoboř
5. Mezilečí
6. Vestec
4. Hronov1. Hronov
2. Stárkov
3. Velké Poříčí
4. Vysoká Srbská
5. Žďárky
5. Machov1. Machov
6. Náchod1. Česká Čermná
2. Dolní Radechová
3. Kramolna
4. Náchod
5. Studnice
6. Vysokov
7. Nový Hrádek1. Borová
2. Nový Hrádek
8. Police nad Metují1. Bezděkov nad Metují
2. Bukovice
3. Česká Metuje
4. Police nad Metují
5. Suchý Důl
6. Velké Petrovice
7. Žďár nad Metují
10. Nová Paka1. Nová Paka1. Nová Paka
2. Pecka
3. Stará Paka
4. Úbislavice
5. Vidochov
11. Nové Město nad Metují1. Bohuslavice1. Bohuslavice
2. Černčice
3. Slavětín nad Metují
4. Vršovka
2. Nové Město nad Metují1. Jestřebí
2. Libchyně
3. Mezilesí
4. Nahořany
5. Nové Město nad Metují
6. Provodov-Šonov
7. Přibyslav
8. Sendraž
9. Slavoňov
12. Nový Bydžov1. Nový Bydžov1. Babice
2. Barchov
3. Hlušice
4. Humburky
5. Kobylice
6. Králíky
7. Lužec nad Cidlinou
8. Měník
9. Mlékosrby
10. Myštěves
11. Nepolisy
12. Nový Bydžov
13. Petrovice
14. Prasek
15. Skřivany
16. Sloupno
17. Starý Bydžov
18. Zachrašťany
19. Zdechovice
2. Smidary1. Ohnišťany
2. Smidary
3. Šaplava
4. Vinary
13. Rychnov nad Kněžnou1. Rokytnice v Orlických horách1. Bartošovice v Orlických horách
2. Orlické Záhoří
3. Pěčín
4. Rokytnice v Orlických horách
5. Říčky v Orlických horách
6. Slatina nad Zdobnicí
2. Rychnov nad Kněžnou1. Jahodov
2. Javornice
3. Liberk
4. Lično
5. Lukavice
6. Rychnov nad Kněžnou
7. Skuhrov nad Bělou
8. Synkov-Slemeno
9. Zdobnice
3. Solnice1. Bílý Újezd
2. Byzhradec
3. Černíkovice
4. Kvasiny
5. Libel
6. Osečnice
7. Solnice
8. Třebešov
4. Vamberk1. Lhoty u Potštejna
2. Lupenice
3. Polom
4. Potštejn
5. Proruby
6. Rybná nad Zdobnicí
7. Vamberk
8. Záměl
5. Voděrady1. Voděrady
14. Trutnov1. Horní Maršov1. Horní Maršov
2. Malá Úpa
3. Pec pod Sněžkou
2. Janské Lázně1. Janské Lázně
3. Malé Svatoňovice1. Malé Svatoňovice
4. Mladé Buky1. Mladé Buky
5. Rtyně v Podkrkonoší1. Rtyně v Podkrkonoší
6. Svoboda nad Úpou1. Svoboda nad Úpou
7. Trutnov1. Dolní Olešnice
2. Hajnice
3. Horní Olešnice
4. Chotěvice
5. Chvaleč
6. Jívka
7. Pilníkov
8. Radvanice
9. Staré Buky
10. Trutnov
11. Vlčice
8. Úpice1. Batňovice
2. Havlovice
3. Libňatov
4. Maršov u Úpice
5. Suchovršice
6. Úpice
9. Velké Svatoňovice1. Velké Svatoňovice
10. Žacléř1. Bernartice
2. Královec
3. Lampertice
4. Zlatá Olešnice
5. Žacléř
15. Vrchlabí1. Hostinné1. Čermná
2. Dolní Kalná
3. Horní Kalná
4. Hostinné
5. Klášterská Lhota
6. Prosečné
2. Rudník1. Rudník
3. Vrchlabí1. Černý Důl
2. Dolní Branná
3. Dolní Dvůr
4. Dolní Lánov
5. Kunčice nad Labem
6. Lánov
7. Strážné
8. Špindlerův Mlýn
9. Vrchlabí

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
LIBERECKÝ KRAJ
1. Česká Lípa1. Česká Lípa1. Blíževedly
2. Česká Lípa
3. Holany
4. Horní Libchava
5. Jestřebí
6. Kozly
7. Kravaře
8. Kvítkov
9. Nový Oldřichov
10. Provodín
11. Sosnová
12. Stružnice
13. Stvolínky
14. Volfartice
15. Zahrádky
2. Doksy1. Bezděz
2. Doksy
3. Luka
4. Okna
5. Skalka u Doks
6. Tachov
7. Ždírec
3. Dubá1. Blatce
2. Dubá
3. Chlum
4. Tuhaň
5. Vrchovany
4. Mimoň1. Brniště
2. Mimoň
3. Noviny pod Ralskem
4. Pertoltice pod Ralskem
5. Ralsko
6. Velký Valtinov
5. Stráž pod Ralskem1. Dubnice
2. Hamr na Jezeře
3. Stráž pod Ralskem
6. Zákupy1. Bohatice
2. Velenice
3. Zákupy
7. Žandov1. Horní Police
2. Žandov
2. Frýdlant1. Frýdlant1. Bulovka
2. Černousy
3. Dětřichov
4. Dolní Řasnice
5. Frýdlant
6. Habartice
7. Heřmanice
8. Horní Řasnice
9. Krásný Les
10. Kunratice
11. Pertoltice
12. Višňová
2. Hejnice1. Bílý Potok
2. Hejnice
3. Lázně Libverda
3. Jindřichovice pod Smrkem1. Jindřichovice pod Smrkem
4. Nové Město pod Smrkem1. Nové Město pod Smrkem
5. Raspenava1. Raspenava
3. Jablonec nad Nisou1. Jablonec nad Nisou1. Bedřichov
2. Dalešice
3. Jablonec nad Nisou
4. Janov nad Nisou
5. Josefův Důl
6. Lučany nad Nisou
7. Maršovice
8. Nová Ves nad Nisou
2. Rychnov u Jablonce nad Nisou1. Pulečný
2. Rádlo
3. Rychnov u Jablonce nad Nisou
4. Jilemnice1. Jablonec nad Jizerou1. Jablonec nad Jizerou
2. Jilemnice1. Benecko
2. Bukovina u Čisté
3. Čistá u Horek
4. Horka u Staré Paky
5. Horní Branná
6. Jilemnice
7. Kruh
8. Levínská Olešnice
9. Martinice v Krkonoších
10. Mříčná
11. Peřimov
12. Roztoky u Jilemnice
13. Studenec
14. Svojek
15. Víchová nad Jizerou
16. Vítkovice
3. Poniklá1. Jestřabí v Krkonoších
2. Poniklá
4. Rokytnice nad Jizerou1. Paseky nad Jizerou
2. Rokytnice nad Jizerou
5. Liberec1. Český Dub1. Bílá
2. Cetenov
3. Český Dub
4. Hlavice
5. Proseč pod Ještědem
6. Světlá pod Ještědem
7. Všelibice
2. Hodkovice nad Mohelkou1. Hodkovice nad Mohelkou
3. Hrádek nad Nisou1. Hrádek nad Nisou
2. Chotyně
3. Rynoltice
4. Chrastava1. Bílý Kostel nad Nisou
2. Chrastava
3. Kryštofovo Údolí
4. Mníšek
5. Nová Ves
6. Oldřichov v Hájích
5. Jablonné v Podještědí1. Jablonné v Podještědí
2. Janovice v Podještědí
6. Křižany1. Křižany
2. Zdislava
7. Liberec1. Dlouhý Most
2. Jeřmanice
3. Liberec
4. Stráž nad Nisou
5. Šimonovice
8. Liberec - Vratislavice nad Nisou1. Městský obvod Vratislavice
nad Nisou
9. Osečná1. Janův Důl
2. Osečná
6. Nový Bor1. Cvikov1. Cvikov
2. Krompach
3. Kunratice u Cvikova
4. Mařenice
5. Svor
2. Kamenický Šenov1. Kamenický Šenov
2. Prysk
3. Nový Bor1. Chotovice
2. Nový Bor
3. Okrouhlá
4. Polevsko
5. Radvanec
6. Skalice u České Lípy
7. Sloup v Čechách
8. Slunečná
9. Svojkov
7. Semily1. Libštát1. Bělá
2. Košťálov
3. Libštát
2. Lomnice nad Popelkou1. Bradlecká Lhota
2. Lomnice nad Popelkou
3. Nová Ves nad Popelkou
4. Stružinec
5. Syřenov
6. Veselá
3. Semily1. Benešov u Semil
2. Bozkov
3. Bystrá nad Jizerou
4. Háje nad Jizerou
5. Chuchelna
6. Jesenný
7. Příkrý
8. Roztoky u Semil
9. Semily
10. Slaná
11. Záhoří
4. Vysoké nad Jizerou1. Roprachtice
2. Vysoké nad Jizerou
8. Tanvald1. Desná1. Desná
2. Kořenov
2. Harrachov1. Harrachov
3. Smržovka1. Albrechtice v Jizerských horách
2. Jiřetín pod Bukovou
3. Smržovka
4. Tanvald1. Tanvald
5. Velké Hamry1. Plavy
2. Velké Hamry
3. Zlatá Olešnice
9. Turnov1. Hrubá Skála1. Hrubá Skála
2. Karlovice
2. Jenišovice1. Frýdštejn
2. Jenišovice
3. Příšovice1. Kobyly
2. Pěnčín
3. Příšovice
4. Soběslavice
5. Svijanský Újezd
6. Svijany
4. Rovensko pod Troskami1. Holenice
2. Ktová
3. Rovensko pod Troskami
4. Troskovice
5. Žernov
5. Sychrov1. Čtveřín
2. Lažany
3. Paceřice
4. Radimovice
5. Sychrov
6. Vlastibořice
7. Žďárek
6. Turnov 1. Kacanovy
2. Klokočí
3. Loučky
4. Malá Skála
5. Mírová pod Kozákovem
6. Modřišice
7. Ohrazenice
8. Olešnice
9. Přepeře
10. Radostná pod Kozákovem
11. Rakousy
12. Tatobity
13. Turnov
14. Všeň
15. Vyskeř
10. Železný Brod1. Železný Brod1. Držkov
2. Jílové u Držkova
3. Koberovy
4. Líšný
5. Loužnice
6. Pěnčín
7. Radčice
8. Skuhrov
9. Vlastiboř
10. Zásada
11. Železný Brod

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
1. Bílovec1. Bílovec1. Bílov
2. Bílovec
3. Bítov
4. Bravantice
5. Kujavy
6. Slatina
7. Tísek
8. Velké Albrechtice
2. Jistebník1. Jistebník
3. Studénka1. Albrechtičky
2. Pustějov
3. Studénka
2. Bohumín1. Bohumín1. Bohumín
2. Dolní Lutyně1. Dolní Lutyně
3. Rychvald1. Rychvald
3. Bruntál1. Bruntál1. Bruntál
2. Dětřichov nad Bystřicí
3. Dlouhá Stráň
4. Leskovec nad Moravicí
5. Lomnice
6. Mezina
7. Milotice nad Opavou
8. Moravskoslezský Kočov
9. Nová Pláň
10. Nové Heřminovy
11. Oborná
12. Razová
13. Roudno
14. Staré Město
15. Václavov u Bruntálu
16. Valšov
2. Dvorce1. Bílčice
2. Dvorce
3. Křišťanovice
3. Horní Benešov1. Horní Benešov
2. Horní Životice
3. Staré Heřminovy
4. Svobodné Heřmanice
4. Světlá Hora1. Andělská Hora
2. Rudná pod Pradědem
3. Světlá Hora
5. Vrbno pod Pradědem1. Karlova Studánka
2. Karlovice
3. Ludvíkov
4. Široká Niva
5. Vrbno pod Pradědem
4. Český Těšín1. Český Těšín1. Český Těšín
2. Chotěbuz
5. Frenštát pod Radhoštěm1. Frenštát pod Radhoštěm1. Bordovice
2. Frenštát pod Radhoštěm
3. Trojanovice
2. Lichnov1. Lichnov
3. Tichá1. Tichá
4. Veřovice1. Veřovice
6. Frýdek-Místek1. Brušperk1. Brušperk
2. Krmelín
2. Dobrá1. Dobrá
2. Dobratice
3. Dolní Tošanovice
4. Horní Tošanovice
5. Nižní Lhoty
6. Nošovice
7. Pazderna
8. Třanovice
9. Vojkovice
3. Dolní Domaslavice1. Dolní Domaslavice
2. Horní Domaslavice
3. Soběšovice
4. Fryčovice1. Fryčovice
5. Frýdek-Místek1. Baška
2. Frýdek-Místek
3. Řepiště
4. Staré Město
5. Sviadnov
6. Hukvaldy1. Hukvaldy
7. Kozlovice1. Kozlovice
2. Lhotka
8. Lučina1. Lučina
2. Žermanice
9. Palkovice1. Palkovice
10. Paskov1. Paskov
2. Žabeň
11. Raškovice1. Krásná
2. Morávka
3. Pražmo
4. Raškovice
5. Vyšní Lhoty
12. Sedliště1. Bruzovice
2. Kaňovice
3. Sedliště
13. Staříč1. Staříč
7. Frýdlant nad Ostravicí1. Čeladná1. Čeladná
 2. Frýdlant nad Ostravicí 1. Frýdlant nad Ostravicí
2. Janovice
3. Malenovice
4. Metylovice
5. Pržno
6. Pstruží
3. Kunčice pod Ondřejníkem1. Kunčice pod Ondřejníkem
4. Ostravice1. Ostravice
5. Staré Hamry1. Bílá
2. Staré Hamry
8. Havířov1. Albrechtice1. Albrechtice
2. Havířov1. Havířov
3. Horní Bludovice1. Horní Bludovice
4. Horní Suchá1. Horní Suchá
5. Těrlicko1. Těrlicko
9. Hlučín1. Dolní Benešov1. Bohuslavice
2. Dolní Benešov
3. Závada
2. Hlučín1. Darkovice
2. Děhylov
3. Dobroslavice
4. Hať
5. Hlučín
6. Kozmice
7. Vřesina
3. Ludgeřovice1. Ludgeřovice
2. Markvartovice
3. Šilheřovice
4. Píšť1. Bělá
2. Píšť
10. Jablunkov1. Jablunkov1. Bocanovice
2. Bukovec
3. Dolní Lomná
4. Horní Lomná
5. Hrádek
6. Hrčava
7. Jablunkov
8. Milíkov
9. Návsí
10. Písečná
11. Písek
2. Mosty u Jablunkova1. Mosty u Jablunkova
11. Karviná1. Dětmarovice1. Dětmarovice
2. Karviná1. Karviná
3. Petrovice u Karviné1. Petrovice u Karviné
4. Stonava1. Stonava
12. Kopřivnice1. Kopřivnice1. Kopřivnice
2. Závišice
2. Petřvald1. Petřvald
3. Příbor1. Kateřinice
2. Mošnov
3. Příbor
4. Skotnice
5. Trnávka
4. Štramberk1. Štramberk
2. Ženklava
13. Kravaře1. Bolatice1. Bolatice
2. Chuchelná1. Chuchelná
2. Strahovice
3. Kobeřice1. Kobeřice
4. Kravaře1. Kravaře
5. Sudice1. Rohov
2. Sudice
3. Třebom
6. Štěpánkovice1. Štěpánkovice
14. Krnov1. Brantice1. Brantice
2. Jindřichov1. Janov
2. Jindřichov
3. Petrovice
4. Vysoká
3. Krnov1. Býkov-Láryšov
2. Hošťálkovy
3. Krasov
4. Krnov
5. Lichnov
4. Město Albrechtice1. Heřmanovice
2. Holčovice
3. Liptaň
4. Město Albrechtice
5. Třemešná
5. Osoblaha1. Bohušov
2. Dívčí Hrad
3. Hlinka
4. Osoblaha
5. Rusín
6. Slezské Pavlovice
7. Slezské Rudoltice
6. Úvalno1. Úvalno
7. Zátor1. Čaková
2. Zátor
15. Nový Jičín1. Bartošovice1. Bartošovice
2. Sedlnice
2. Hodslavice1. Hodslavice
3. Jeseník nad Odrou1. Jeseník nad Odrou
4. Mořkov1. Mořkov
5. Nový Jičín1. Bernartice nad Odrou
2. Hladké Životice
3. Hostašovice
4. Kunín
5. Libhošť
6. Nový Jičín
7. Rybí
8. Šenov u Nového Jičína
9. Životice u Nového Jičína
6. Starý Jičín1. Starý Jičín
7. Suchdol nad Odrou1. Suchdol nad Odrou
16. Odry1. Fulnek1. Fulnek
2. Vrchy
2. Odry1. Heřmanice u Oder
2. Heřmánky
3. Jakubčovice nad Odrou
4. Mankovice
5. Odry
6. Vražné
3. Spálov1. Luboměř
2. Spálov
17. Opava1. Háj ve Slezsku1. Háj ve Slezsku
2. Mokré Lazce
2. Hrabyně1. Budišovice
2. Hrabyně
3. Hradec nad Moravicí1. Branka u Opavy
2. Hradec nad Moravicí
4. Litultovice1. Bratříkovice
2. Dolní Životice
3. Hlavnice
4. Jakartovice
5. Lhotka u Litultovic
6. Litultovice
7. Mladecko
5. Opava1. Brumovice
2. Hněvošice
3. Holasovice
4. Chlebičov
5. Chvalíkovice
6. Mikolajice
7. Neplachovice
8. Nové Sedlice
9. Oldřišov
10. Opava
11. Otice
12. Slavkov
13. Služovice
14. Štáblovice
15. Štítina
16. Uhlířov
17. Velké Hoštice
6. Pustá Polom1. Hlubočec
2. Kyjovice
3. Pustá Polom
4. Těškovice
7. Raduň1. Raduň
2. Vršovice
8. Skřipov1. Skřipov
9. Stěbořice1. Jezdkovice
2. Stěbořice
10. Velké Heraltice1. Sosnová
2. Velké Heraltice
18. Orlová1. Doubrava1. Doubrava
2. Orlová1. Orlová
3. Petřvald1. Petřvald
19. Ostrava1. Klimkovice1. Klimkovice
2. Olbramice
3. Zbyslavice
2. Mariánské Hory a Hulváky1. Mariánské Hory a Hulváky
2. Nová Ves
3. Moravská Ostrava a Přívoz1. Hošťálkovice
2. Lhotka
3. Moravská Ostrava a Přívoz
4. Petřkovice
4. Ostrava - Jih1. Hrabová
2. Ostrava - Jih
3. Proskovice
5. Polanka nad Odrou1. Polanka nad Odrou
6. Poruba1. Martinov
2. Plesná
3. Poruba
4. Pustkovec
5. Třebovice
7. Radvanice a Bartovice1. Radvanice a Bartovice
8. Slezská Ostrava1. Michálkovice
2. Slezská Ostrava
9. Stará Bělá1. Nová Bělá
2. Stará Bělá
10. Stará Ves nad Ondřejnicí1. Stará Ves nad Ondřejnicí
11. Svinov1. Krásné Pole
2. Svinov
12. Šenov1. Šenov
13. Václavovice1. Václavovice
14. Velká Polom1. Čavisov
2. Dolní Lhota
3. Horní Lhota
4. Velká Polom
15. Vítkovice1. Vítkovice
16. Vratimov1. Vratimov
17. Vřesina1. Vřesina
20. Rýmařov1. Břidličná 1. Břidličná
2. Ryžoviště
3. Velká Štáhle
2. Horní Město1. Horní Město
2. Tvrdkov
3. Rýmařov1. Dolní Moravice
2. Jiříkov
3. Malá Morávka
4. Malá Štáhle
5. Rýmařov
6. Stará Ves
21. Třinec1. Bystřice1. Bystřice
2. Košařiska
2. Hnojník1. Hnojník
2. Komorní Lhotka
3. Řeka
4. Smilovice
5. Střítež
6. Vělopolí
3. Nýdek1. Nýdek
4. Třinec1. Ropice
2. Třinec
3. Vendryně
22. Vítkov1. Březová1. Březová
2. Budišov nad Budišovkou1. Budišov nad Budišovkou
2. Kružberk
3. Nové Lublice
4. Staré Těchanovice
5. Svatoňovice
3. Melč1. Melč
2. Moravice
3. Radkov
4. Vítkov1. Čermná ve Slezsku
2. Větřkovice
3. Vítkov

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
OLOMOUCKÝ KRAJ
1. Hranice1. Bělotín1. Bělotín
2. Polom
2. Hranice1. Černotín
2. Dolní Těšice
3. Horní Těšice
4. Hrabůvka
5. Hranice
6. Jindřichov
7. Klokočí
8. Milenov
9. Olšovec
10. Partutovice
11. Radíkov
12. Skalička
13. Střítež nad Ludinou
14. Teplice nad Bečvou
15. Ústí
16. Zámrsky
3. Hustopeče nad Bečvou1. Hustopeče nad Bečvou
2. Milotice nad Bečvou
3. Špičky
4. Opatovice1. Býškovice
2. Opatovice
3. Paršovice
4. Rakov
5. Potštát1. Luboměř pod Strážnou
2. Potštát
6. Všechovice1. Horní Újezd
2. Malhotice
3. Provodovice
4. Rouské
5. Všechovice
2. Jeseník1. Javorník1. Bernartice
2. Bílá Voda
3. Javorník
4. Uhelná
5. Vlčice
2. Jeseník1. Bělá pod Pradědem
2. Česká Ves
3. Jeseník
4. Lipová-lázně
5. Ostružná
6. Písečná
3. Mikulovice1. Hradec-Nová Ves
2. Mikulovice
3. Supíkovice
4. Velké Kunětice
4. Vidnava1. Stará Červená Voda
2. Velká Kraš
3. Vidnava
5. Zlaté Hory1. Zlaté Hory
6. Žulová1. Černá Voda
2. Kobylá nad Vidnavkou
3. Skorošice
4. Vápenná
5. Žulová
3. Konice1. Bohuslavice1. Bohuslavice
2. Hačky
3. Hvozd
4. Polomí
5. Raková u Konice
6. Rakůvka
2. Brodek u Konice1. Brodek u Konice
2. Lipová
3. Skřípov
4. Suchdol
3. Horní Štěpánov1. Horní Štěpánov
4. Kladky1. Kladky
2. Ludmírov
5. Konice1. Březsko
2. Budětsko
3. Dzbel
4. Jesenec
5. Konice
6. Ochoz
7. Stražisko
8. Šubířov
4. Lipník nad Bečvou1. Lipník nad Bečvou1. Bohuslávky
2. Dolní Újezd
3. Jezernice
4. Lipník nad Bečvou
5. Týn nad Bečvou
2. Osek nad Bečvou1. Osek nad Bečvou
2. Veselíčko
3. Soběchleby1. Dolní Nětčice
2. Hlinsko
3. Horní Nětčice
4. Kladníky
5. Lhota
6. Radotín
7. Soběchleby
5. Litovel1. Bouzov1. Bouzov
2. Luká
3. Slavětín
2. Cholina1. Bílsko
2. Dubčany
3. Cholina
4. Loučka
5. Olbramice
3. Litovel1. Bílá Lhota
2. Červenka
3. Haňovice
4. Litovel
5. Měrotín
6. Mladeč
7. Pňovice
4. Náklo1. Náklo
2. Střeň
5. Senice na Hané1. Senice na Hané
2. Senička
3. Vilémov
6. Mohelnice1. Loštice1. Loštice
2. Moravičany
3. Palonín
4. Pavlov
2. Mohelnice1. Krchleby
2. Líšnice
3. Maletín
4. Mírov
5. Mohelnice
6. Třeština
3. Úsov1. Klopina
2. Police
3. Stavenice
4. Úsov
7. Olomouc1. Bohuňovice1. Bohuňovice
2. Hlušovice
2. Dolany1. Bělkovice-Lašťany
2. Dolany
3. Tovéř
3. Doloplazy1. Doloplazy
4. Drahanovice1. Drahanovice
5. Dub nad Moravou1. Dub nad Moravou
2. Charváty
3. Věrovany
6. Hlubočky1. Hlubočky
7. Horka nad Moravou1. Horka nad Moravou
2. Skrbeň
8. Libavá1. Libavá (území vojenského újezdu)
9. Liboš1. Liboš
10. Lutín1. Luběnice
2. Lutín
3. Slatinice
11. Náměšť na Hané1. Loučany
2. Náměšť na Hané
12. Olomouc1. Blatec
2. Bystročice
3. Bystrovany
4. Hněvotín
5. Kožušany-Tážaly
6. Křelov-Břuchotín
7. Olomouc
8. Příkazy
9. Samotišky
13. Štěpánov1. Štěpánov
14. Těšetice1. Těšetice
2. Ústín
15. Tršice1. Suchonice
2. Tršice
16. Velká Bystřice1. Bukovany
2. Mrsklesy
3. Přáslavice
4. Svésedlice
5. Velká Bystřice
17. Velký Týnec 1. Grygov
2. Krčmaň
3. Majetín
4. Velký Týnec
18. Velký Újezd1. Daskabát
2. Kozlov
3. Velký Újezd
8. Prostějov1. Bedihošť1. Bedihošť
2. Čehovice
3. Vřesovice
4. Výšovice
2. Brodek u Prostějova1. Brodek u Prostějova
2. Dobrochov
3. Hradčany-Kobeřice
4. Ondratice
5. Želeč
3. Čechy pod Kosířem1. Čechy pod Kosířem
2. Hluchov
3. Stařechovice
4. Drahany1. Bousín
2. Drahany
3. Niva
4. Otinoves
5. Rozstání
5. Klenovice na Hané1. Čelčice
2. Ivaň
3. Klenovice na Hané
4. Obědkovice
5. Pivín
6. Skalka
7. Tvorovice
6. Kostelec na Hané1. Bílovice-Lutotín
2. Kostelec na Hané
3. Lešany
7. Kralice na Hané1. Biskupice
2. Hrdibořice
3. Hrubčice
4. Klopotovice
5. Kralice na Hané
8. Laškov1. Laškov
2. Pěnčín
9. Němčice nad Hanou1. Hruška
2. Mořice
3. Němčice nad Hanou
4. Pavlovice u Kojetína
5. Srbce
6. Vitčice
7. Vrchoslavice
10. Nezamyslice1. Dobromilice
2. Doloplazy
3. Dřevnovice
4. Koválovice-Osíčany
5. Nezamyslice
6. Tištín
7. Víceměřice
11. Otaslavice1. Otaslavice
2. Vincencov
3. Vranovice-Kelčice
12. Plumlov1. Krumsín
2. Ohrozim
3. Plumlov
4. Prostějovičky
13. Prostějov1. Držovice
2. Mostkovice
3. Olšany u Prostějova
4. Prostějov
5. Vrbátky
14. Protivanov1. Buková
2. Malé Hradisko
3. Protivanov
15. Přemyslovice1. Přemyslovice
16. Ptení1. Ptení
2. Stínava
3. Vícov
4. Zdětín
17. Smržice1. Čelechovice na Hané
2. Slatinky
3. Smržice
18. Určice1. Alojzov
2. Dětkovice
3. Myslejovice
4. Seloutky
5. Určice
9. Přerov1. Brodek u Přerova1. Brodek u Přerova
2. Císařov
3. Citov
4. Rokytnice
2. Domaželice1. Čechy
2. Domaželice
3. Líšná
3. Dřevohostice1. Dřevohostice
2. Křtomil
3. Lipová
4. Nahošovice
5. Radkova Lhota
6. Radkovy
7. Turovice
8. Žákovice
4. Horní Moštěnice1. Beňov
2. Dobrčice
3. Horní Moštěnice
4. Přestavlky
5. Říkovice
6. Stará Ves
5. Kojetín1. Kojetín
2. Křenovice
3. Měrovice nad Hanou
4. Polkovice
5. Stříbrnice
6. Uhřičice
6. Kokory1. Čelechovice
2. Kokory
3. Lhotka
4. Nelešovice
7. Přerov1. Bezuchov
2. Bochoř
3. Lazníčky
4. Lazníky
5. Oprostovice
6. Podolí
7. Přerov
8. Tučín
9. Věžky
10. Vlkoš
11. Výkleky
12. Želatovice
8. Radslavice1. Buk
2. Grymov
3. Hradčany
4. Oldřichov
5. Pavlovice u Přerova
6. Prosenice
7. Radslavice
8. Radvanice
9. Sobíšky
10. Sušice
11. Šišma
12. Zábeštní Lhota
9. Tovačov1. Lobodice
2. Oplocany
3. Tovačov
10. Troubky1. Troubky
10. Šternberk1. Moravský Beroun1. Moravský Beroun
2. Norberčany
2. Šternberk1. Babice
2. Domašov nad Bystřicí
3. Domašov u Šternberka
4. Hlásnice
5. Hnojice
6. Horní Loděnice
7. Hraničné Petrovice
8. Huzová
9. Jívová
10. Komárov
11. Lipina
12. Lužice
13. Město Libavá
14. Mladějovice
15. Mutkov
16. Řídeč
17. Strukov
18. Štarnov
19. Šternberk
20. Žerotín
11. Šumperk1. Bludov1. Bludov
2. Bohutín
3. Chromeč
2. Branná1. Branná
2. Šléglov
3. Vikantice
3. Hanušovice1. Hanušovice
2. Jindřichov
3. Kopřivná
4. Malá Morava
4. Libina1. Hrabišín
2. Libina
5. Oskava1. Oskava
6. Ruda nad Moravou1. Bohdíkov
2. Bušín
3. Jakubovice
4. Janoušov
5. Olšany
6. Ruda nad Moravou
7. Staré Město1. Staré Město
8. Šumperk1. Bratrušov
2. Dlouhomilov
3. Dolní Studénky
4. Hraběšice
5. Nový Malín
6. Petrov nad Desnou
7. Písařov
8. Rapotín
9. Rejchartice
10. Sobotín
11. Sudkov
12. Šumperk
13. Vernířovice
14. Vikýřovice
9. Velké Losiny1. Loučná nad Desnou
2. Velké Losiny
12. Uničov1. Dlouhá Loučka1. Dlouhá Loučka
2. Paseka1. Paseka
3. Šumvald1. Šumvald
4. Troubelice1. Lipinka
2. Nová Hradečná
3. Troubelice
5. Újezd1. Újezd
6. Uničov1. Medlov
2. Uničov
3. Želechovice
13. Zábřeh1. Brníčko1. Brníčko
2. Lesnice
2. Dubicko1. Bohuslavice
2. Dubicko
3. Hrabová
3. Postřelmov1. Kolšov
2. Postřelmov
4. Rohle1. Kamenná
2. Rohle
5. Štíty1. Horní Studénky
2. Štíty
3. Zborov
6. Zábřeh1. Drozdov
2. Hoštejn
3. Hynčina
4. Jedlí
5. Jestřebí
6. Kosov
7. Leština
8. Lukavice
9. Nemile
10. Postřelmůvek
11. Rájec
12. Rovensko
13. Svébohov
14. Vyšehoří
15. Zábřeh
16. Zvole

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
PARDUBICKÝ KRAJ
1. Česká Třebová1. Česká Třebová1. Česká Třebová
2. Přívrat
3. Rybník
4. Semanín
5. Třebovice
2. Hlinsko1. Hlinsko1. Dědová
2. Hamry
3. Hlinsko
4. Holetín
5. Jeníkov
6. Kameničky
7. Kladno
8. Krouna
9. Miřetice
10. Otradov
11. Pokřikov
12. Raná
13. Studnice
14. Svratouch
15. Tisovec
16. Včelákov
17. Vítanov
18. Vojtěchov
19. Vortová
2. Trhová Kamenice1. Trhová Kamenice
2. Všeradov
3. Vysočina
3. Holice1. Holice1. Býšť
2. Dolní Roveň
3. Dolní Ředice
4. Holice
5. Horní Ředice
6. Chvojenec
7. Ostřetín
8. Poběžovice u Holic
9. Trusnov
10. Uhersko
11. Veliny
12. Vysoké Chvojno
2. Horní Jelení1. Horní Jelení
2. Jaroslav
4. Chrudim1. Heřmanův Městec1. Heřmanův Městec
2. Hošťalovice
3. Klešice
4. Kostelec u Heřmanova Městce
5. Lány
6. Míčov-Sušice
7. Morašice
8. Načešice
9. Podhořany u Ronova
10. Prachovice
11. Rozhovice
12. Úherčice
13. Vápenný Podol
14. Vyžice
2. Hrochův Týnec1. Bořice
2. Čankovice
3. Honbice
4. Hrochův Týnec
5. Nabočany
6. Přestavlky
7. Trojovice
8. Zájezdec
3. Chrast1. Bítovany
2. Horka
3. Hroubovice
4. Chrast
5. Jenišovice
6. Lozice
7. Rosice
8. Řestoky
9. Smrček
10. Zaječice
4. Chroustovice1. Chroustovice
2. Ostrov
5. Chrudim1. Bylany
2. Dolní Bezděkov
3. Dřenice
4. Dvakačovice
5. Chrudim
6. Kočí
7. Křižanovice
8. Liboměřice
9. Licibořice
10. Lukavice
11. Mladoňovice
12. Orel
13. Rabštejnská Lhota
14. Sobětuchy
15. Stolany
16. Svídnice
17. Třibřichy
18. Tuněchody
19. Úhřetice
20. Vejvanovice
21. Žumberk
6. Luže1. Luže
2. Střemošice
7. Nasavrky1. Bojanov
2. Ctětín
3. České Lhotice
4. Hodonín
5. Horní Bradlo
6. Krásné
7. Libkov
8. Nasavrky
8. Proseč1. Bor u Skutče
2. Perálec
3. Proseč
4. Zderaz
9. Ronov nad Doubravou1. Biskupice
2. Bousov
3. Kněžice
4. Lipovec
5. Ronov nad Doubravou
6. Žlebské Chvalovice
10. Skuteč1. Hluboká
2. Leštinka
3. Mrákotín
4. Prosetín
5. Předhradí
6. Skuteč
7. Vrbatův Kostelec
11. Slatiňany1. Slatiňany
12. Třemošnice1. Běstvina
2. Seč
3. Třemošnice
5. Králíky1. Červená Voda1. Červená Voda
2. Králíky1. Dolní Morava
2. Králíky
3. Lichkov
4. Mladkov
6. Lanškroun1. Dolní Čermná1. Dolní Čermná
2. Horní Čermná
3. Petrovice
2. Lanškroun1. Albrechtice
2. Anenská Studánka
3. Cotkytle
4. Damníkov
5. Horní Třešňovec
6. Lanškroun
7. Lubník
8. Luková
9. Ostrov
10. Rudoltice
11. Sázava
12. Trpík
13. Žichlínek
3. Tatenice1. Krasíkov
2. Strážná
3. Tatenice
4. Výprachtice1. Čenkovice
2. Horní Heřmanice
3. Výprachtice
7. Litomyšl1. Dolní Újezd1. Budislav
2. Desná
3. Dolní Újezd
4. Horní Újezd
5. Chotěnov
6. Jarošov
7. Nová Ves u Jarošova
8. Poříčí u Litomyšle
9. Vidlatá Seč
2. Litomyšl1. Benátky
2. Bohuňovice
3. Cerekvice nad Loučnou
4. Čistá
5. Horky
6. Chmelík
7. Chotovice
8. Janov
9. Litomyšl
10. Lubná
11. Makov
12. Morašice
13. Němčice
14. Nová Sídla
15. Osík
16. Příluka
17. Řídký
18. Sebranice
19. Sedliště
20. Strakov
21. Suchá Lhota
22. Trstěnice
23. Tržek
24. Újezdec
3. Sloupnice1. Sloupnice
2. Vlčkov
8. Moravská Třebová1. Jevíčko1. Bělá u Jevíčka
2. Biskupice
3. Březina
4. Březinky
5. Hartinkov
6. Chornice
7. Jaroměřice
8. Jevíčko
9. Slatina
10. Víska u Jevíčka
11. Vrážné
12. Vysoká
2. Městečko Trnávka1. Bezděčí u Trnávky
2. Městečko Trnávka
3. Rozstání
4. Vranová Lhota
3. Moravská Třebová1. Borušov
2. Dětřichov u Moravské Třebové
3. Dlouhá Loučka
4. Gruna
5. Janůvky
6. Koruna
7. Křenov
8. Kunčina
9. Linhartice
10. Malíkov
11. Mladějov na Moravě
12. Moravská Třebová
13. Radkov
14. Rychnov na Moravě
15. Staré Město
16. Třebařov
17. Útěchov
9. Pardubice1. Dašice1. Dašice
2. Kostěnice
3. Lány u Dašic
2. Lázně Bohdaneč1. Dolany
2. Křičeň
3. Lázně Bohdaneč
4. Neratov
5. Plch
6. Podůlšany
7. Rohoznice
8. Staré Ždánice
9. Živanice
3. Moravany1. Moravany
2. Slepotice
4. Pardubice1. Barchov
2. Bezděkov
3. Bukovina nad Labem
4. Čeperka
5. Čepí
6. Černá u Bohdanče
7. Dříteč
8. Dubany
9. Hrobice
10. Jezbořice
11. Libišany
12. Mikulovice
13. Němčice
14. Opatovice nad Labem
15. Ostřešany
16. Pardubice
17. Ráby
18. Rybitví
19. Spojil
20. Srch
21. Srnojedy
22. Staré Hradiště
23. Staré Jesenčany
24. Starý Mateřov
25. Stéblová
26. Třebosice
27. Úhřetická Lhota
5. Rohovládova Bělá1. Bukovka
2. Chýšť
3. Kasalice
4. Malé Výkleky
5. Pravy
6. Rohovládova Bělá
7. Vlčí Habřina
8. Voleč
6. Sezemice1. Borek
2. Časy
3. Choteč
4. Kunětice
5. Rokytno
6. Sezemice
7. Újezd u Sezemic
10. Polička1. Bystré1. Bystré
2. Hartmanice
3. Jedlová
4. Nedvězí
5. Svojanov
6. Trpín
2. Polička1. Borová
2. Březiny
3. Kamenec u Poličky
4. Korouhev
5. Květná
6. Oldřiš
7. Polička
8. Pomezí
9. Pustá Kamenice
10. Pustá Rybná
11. Sádek
12. Stašov
13. Široký Důl
14. Telecí
11. Přelouč1. Choltice1. Bukovina u Přelouče
2. Holotín
3. Choltice
4. Chrtníky
5. Jedousov
6. Jeníkovice
7. Lipoltice
8. Poběžovice u Přelouče
9. Sovolusky
10. Stojice
11. Svinčany
12. Svojšice
13. Turkovice
14. Urbanice
15. Veselí
2. Chvaletice1. Chvaletice
2. Kojice
3. Přelouč1. Brloh
2. Břehy
3. Jankovice
4. Litošice
5. Mokošín
6. Přelouč
7. Přelovice
8. Přepychy
9. Sopřeč
10. Valy
11. Vápno
12. Vyšehněvice
13. Žáravice
4. Řečany nad Labem1. Hlavečník
2. Kladruby nad Labem
3. Labské Chrčice
4. Morašice
5. Řečany nad Labem
6. Selmice
7. Semín
8. Strašov
9. Tetov
10. Trnávka
11. Újezd u Přelouče
12. Zdechovice
12. Svitavy1. Brněnec1. Banín
2. Bělá nad Svitavou
3. Bohuňov
4. Brněnec
5. Chrastavec
6. Lavičné
7. Rozhraní
8. Rudná
9. Študlov
10. Vítějeves
11. Želivsko
2. Březová nad Svitavou1. Březová nad Svitavou
2. Pohledy
3. Svitavy1. Dětřichov
2. Hradec nad Svitavou
3. Javorník
4. Kamenná Horka
5. Karle
6. Koclířov
7. Kukle
8. Mikuleč
9. Opatov
10. Opatovec
11. Radiměř
12. Rohozná
13. Sklené
14. Svitavy
15. Vendolí
13. Ústí nad Orlicí1. Brandýs nad Orlicí1. Brandýs nad Orlicí
2. Sudislav nad Orlicí
2. Dolní Dobrouč1. Dolní Dobrouč
2. Hnátnice
3. Ústí nad Orlicí1. České Libchavy
2. Dlouhá Třebová
3. Hrádek
4. Jehnědí
5. Libchavy
6. Orlické Podhůří
7. Řetová
8. Řetůvka
9. Sopotnice
10. Ústí nad Orlicí
11. Velká Skrovnice
12. Voděrady
14. Vysoké Mýto1. Choceň1. Běstovice
2. Bošín
3. Dobříkov
4. Choceň
5. Koldín
6. Kosořín
7. Mostek
8. Nasavrky
9. Oucmanice
10. Plchovice
11. Podlesí
12. Seč
13. Skořenice
14. Sruby
15. Sudslava
16. Svatý Jiří
17. Újezd u Chocně
18. Vračovice-Orlov
19. Zálší
20. Zářecká Lhota
2. Vysoké Mýto1. Bučina
2. České Heřmanice
3. Džbánov
4. Hrušová
5. Javorník
6. Leština
7. Libecina
8. Nové Hrady
9. Pustina
10. Radhošť
11. Řepníky
12. Slatina
13. Stradouň
14. Tisová
15. Týnišťko
16. Vinary
17. Vraclav
18. Vysoké Mýto
19. Zádolí
20. Zámrsk
15. Žamberk1. Jablonné nad Orlicí1. Bystřec
2. Jablonné nad Orlicí
3. Jamné nad Orlicí
4. Mistrovice
5. Orličky
6. Sobkovice
7. Studené
8. Těchonín
9. Verměřovice
2. Letohrad1. Letohrad
2. Lukavice
3. Nekoř
4. Písečná
5. Šedivec
6. Žampach
3. Žamberk1. Česká Rybná
2. České Petrovice
3. Dlouhoňovice
4. Hejnice
5. Helvíkovice
6. Kameničná
7. Klášterec nad Orlicí
8. Kunvald
9. Líšnice
10. Pastviny
11. Záchlumí
12. Žamberk

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
PLZEŇSKÝ KRAJ
1. Blovice1. Blovice1. Blovice
2. Chlum
3. Chocenice
4. Jarov
5. Louňová
6. Milínov
7. Seč
8. Střížovice
9. Únětice
10. Vlčtejn
11. Zdemyslice
12. Žákava
13. Ždírec
2. Letiny1. Drahkov
2. Letiny
3. Spálené Poříčí1. Borovno
2. Míšov
3. Nové Mitrovice
4. Spálené Poříčí
2. Domažlice1. Bělá nad Radbuzou1. Bělá nad Radbuzou
2. Domažlice1. Babylon
2. Česká Kubice
3. Domažlice
4. Chrastavice
5. Luženičky
6. Milavče
7. Mrákov
8. Nevolice
9. Pasečnice
10. Pelechy
11. Stráž
12. Tlumačov
13. Újezd
14. Zahořany
3. Kdyně1. Brnířov
2. Chodská Lhota
3. Kdyně
4. Kout na Šumavě
5. Libkov
6. Loučim
7. Mezholezy
8. Nová Ves
9. Pocinovice
10. Spáňov
11. Úsilov
12. Všeruby
4. Klenčí pod Čerchovem1. Díly
2. Draženov
3. Chodov
4. Klenčí pod Čerchovem
5. Nemanice
6. Pec
7. Postřekov
8. Trhanov
9. Ždánov
5. Koloveč1. Hradiště
2. Chocomyšl
3. Kanice
4. Kaničky
5. Koloveč
6. Němčice
7. Srbice
8. Úboč
9. Únějovice
10. Všepadly
6. Poběžovice1. Drahotín
2. Hora Svatého Václava
3. Hostouň
4. Hvožďany
5. Mnichov
6. Mutěnín
7. Nový Kramolín
8. Otov
9. Pařezov
10. Poběžovice
11. Rybník
12. Vlkanov
3. Horažďovice1. Horažďovice1. Břežany
2. Hejná
3. Horažďovice
4. Chanovice
5. Kejnice
6. Malý Bor
7. Maňovice
8. Slatina
9. Svéradice
10. Velké Hydčice
11. Velký Bor
2. Myslív1. Kovčín
2. Myslív
3. Nehodiv
3. Nalžovské Hory1. Hradešice
2. Nalžovské Hory
3. Tužice
4. Pačejov1. Kvášňovice
2. Olšany
3. Pačejov
4. Horšovský Týn1. Horšovský Týn1. Blížejov
2. Horšovský Týn
3. Křenovy
4. Meclov
5. Mezholezy
6. Mířkov
7. Močerady
8. Osvračín
9. Semněvice
10. Srby
11. Velký Malahov
12. Vidice
2. Staňkov1. Čermná
2. Hlohová
3. Hlohovčice
4. Poděvousy
5. Puclice
6. Staňkov
5. Klatovy1. Běšiny1. Běšiny
2. Čachrov
3. Vrhaveč
2. Chudenice1. Biřkov
2. Chudenice
3. Ježovy
4. Křenice
5. Poleň
3. Janovice nad Úhlavou1. Běhařov
2. Bezděkov
3. Dlažov
4. Janovice nad Úhlavou
5. Javor
6. Klenová
7. Lomec
8. Týnec
4. Klatovy1. Bolešiny
2. Černíkov
3. Dolany
4. Chlistov
5. Klatovy
6. Mochtín
7. Myslovice
8. Obytce
9. Ostřetice
5. Měčín1. Měčín
2. Předslav
6. Nýrsko1. Dešenice
2. Hamry
3. Chudenín
4. Nýrsko
7. Plánice1. Číhaň
2. Hnačov
3. Mlýnské Struhadlo
4. Plánice
5. Újezd u Plánice
6. Zborovy
8. Strážov1. Strážov
9. Švihov1. Červené Poříčí
2. Mezihoří
3. Švihov
4. Vřeskovice
10. Zavlekov1. Zavlekov
11. Železná Ruda1. Železná Ruda
6. Kralovice1. Dolní Bělá1. Dolní Bělá
2. Dražeň
3. Horní Bělá
4. Líté
5. Loza
6. Mrtník
2. Kaznějov1. Dobříč
2. Jarov
3. Kaznějov
4. Koryta
5. Obora
6. Rybnice
3. Kožlany1. Černíkovice
2. Kožlany
4. Kralovice1. Bílov
2. Bohy
3. Brodeslavy
4. Dolní Hradiště
5. Hlince
6. Holovousy
7. Chříč
8. Kočín
9. Kopidlo
10. Kozojedy
11. Kralovice
12. Potvorov
13. Sedlec
14. Slatina
15. Studená
16. Všehrdy
17. Výrov
18. Vysoká Libyně
5. Manětín1. Bezvěrov
2. Hvozd
3. Manětín
4. Štichovice
6. Nečtiny1. Nečtiny
7. Plasy1. Pláně
2. Plasy
8. Žihle1. Mladotice
2. Pastuchovice
3. Tis u Blatna
4. Velečín
5. Žihle
7. Nepomuk1. Kasejovice1. Hradiště
2. Kasejovice
3. Mladý Smolivec
4. Nezdřev
5. Oselce
6. Životice
2. Nepomuk1. Čížkov
2. Čmelíny
3. Chlumy
4. Klášter
5. Kozlovice
6. Kramolín
7. Měcholupy
8. Mileč
9. Mohelnice
10. Nekvasovy
11. Nepomuk
12. Polánka
13. Prádlo
14. Sedliště
15. Srby
16. Tojice
17. Třebčice
18. Vrčeň
3. Žinkovy1. Neurazy
2. Žinkovy
8. Nýřany1. Heřmanova Huť1. Heřmanova Huť
2. Hněvnice
3. Lochousice
4. Přehýšov
2. Horní Bříza1. Bučí
2. Horní Bříza
3. Krašovice
4. Ledce
5. Příšov
6. Tatiná
7. Trnová
8. Žilov
3. Chotíkov1. Chotíkov
4. Líšťany1. Líšťany
5. Město Touškov1. Bdeněves
2. Čeminy
3. Kozolupy
4. Město Touškov
5. Myslinka
6. Plešnice
7. Pňovany
8. Újezd nade Mží
9. Úlice
6. Nýřany1. Blatnice
2. Kbelany
3. Nýřany
4. Rochlov
7. Pernarec1. Čerňovice
2. Křelovice
3. Ostrov u Bezdružic
4. Pernarec
5. Úněšov
8. Třemošná1. Česká Bříza
2. Dolany
3. Druztová
4. Hromnice
5. Kaceřov
6. Nadryby
7. Třemošná
8. Zruč-Senec
9. Úterý1. Blažim
2. Krsy
3. Úterý
10. Vejprnice1. Tlučná
2. Vejprnice
3. Vochov
11. Všeruby1. Kunějovice
2. Nekmíř
3. Nevřeň
4. Všeruby
5. Zahrádka
12. Zbůch1. Líně
2. Úherce
3. Zbůch
9. Plzeň1. Chrást1. Dýšina
2. Chrást
3. Kyšice
2. Nezvěstice1. Chválenice
2. Nezvěstice
3. Plzeň 31. Plzeň 1
2. Plzeň 2 - Slovany
3. Plzeň 3
4. Plzeň 4
5. Plzeň 5 - Křimice
6. Plzeň 6 - Litice
7. Plzeň 7 - Radčice
8. Plzeň 8 - Černice
9. Plzeň 9 - Malesice
10. Plzeň 10 - Lhota
4. Starý Plzenec1. Letkov
2. Lhůta
3. Losiná
4. Mokrouše
5. Starý Plzenec
6. Štěnovický Borek
7. Tymákov
5. Šťáhlavy1. Nezbavětice
2. Šťáhlavy
10. Přeštice1. Merklín1. Bolkov
2. Buková
3. Merklín
4. Otěšice
5. Ptenín
6. Roupov
7. Soběkury
2. Přeštice1. Borovy
2. Dolce
3. Dolní Lukavice
4. Horní Lukavice
5. Horšice
6. Chlumčany
7. Kbel
8. Lužany
9. Nezdice
10. Oplot
11. Přeštice
12. Příchovice
13. Radkovice
14. Řenče
15. Skašov
16. Týniště
17. Vlčí
3. Štěnovice1. Čižice
2. Nebílovy
3. Netunice
4. Předenice
5. Štěnovice
6. Útušice
11. Rokycany1. Břasy1. Bezděkov
2. Břasy
3. Březina
4. Bušovice
5. Smědčice
6. Všenice
2. Hrádek1. Hrádek
3. Mirošov1. Kakejcov
2. Kornatice
3. Mešno
4. Mirošov
5. Příkosice
6. Skořice
7. Štítov
8. Trokavec
9. Vísky
4. Mýto1. Cheznovice
2. Medový Újezd
3. Mýto
4. Těškov
5. Radnice1. Bujesily
2. Hlohovice
3. Chlum
4. Chomle
5. Kamenec
6. Kladruby
7. Lhotka u Radnic
8. Liblín
9. Němčovice
10. Přívětice
11. Radnice
12. Sebečice
13. Skomelno
14. Újezd u Svatého Kříže
15. Vejvanov
6. Rokycany1. Dobřív
2. Ejpovice
3. Holoubkov
4. Hůrky
5. Kamenný Újezd
6. Klabava
7. Litohlavy
8. Nevid
9. Osek
10. Raková
11. Rokycany
12. Svojkovice
13. Veselá
14. Volduchy
7. Strašice1. Strašice
2. Těně
8. Zbiroh1. Cekov
2. Čilá
3. Drahoňův Újezd
4. Hradiště
5. Kařez
6. Kařízek
7. Lhota pod Radčem
8. Líšná
9. Mlečice
10. Ostrovec-Lhotka
11. Plískov
12. Podmokly
13. Sirá
14. Terešov
15. Týček
16. Zbiroh
17. Zvíkovec
12. Stod1. Dobřany1. Dnešice
2. Dobřany
3. Nová Ves
4. Přestavlky
5. Vstiš
2. Holýšov1. Bukovec
2. Čečovice
3. Černovice
4. Holýšov
5. Horní Kamenice
6. Kvíčovice
7. Neuměř
8. Štichov
9. Všekary
3. Chotěšov1. Chotěšov
4. Stod1. Honezovice
2. Hradec
3. Kotovice
4. Lisov
5. Líšina
6. Stod
7. Střelice
8. Ves Touškov
9. Zemětice
13. Stříbro1. Bezdružice1. Bezdružice
2. Cebiv
3. Horní Kozolupy
4. Kokašice
5. Konstantinovy Lázně
2. Černošín1. Černošín
2. Olbramov
3. Ošelín
4. Svojšín
3. Kladruby1. Kladruby
2. Kostelec
3. Prostiboř
4. Skapce
5. Zhoř
4. Stříbro1. Benešovice
2. Erpužice
3. Kšice
4. Stříbro
5. Sulislav
6. Sytno
7. Trpísty
8. Únehle
9. Vranov
10. Záchlumí
14. Sušice1. Hartmanice1. Hartmanice
2. Prášily
2. Kašperské Hory1. Horská Kvilda
2. Kašperské Hory
3. Modrava
4. Rejštejn
5. Srní
3. Kolinec1. Kolinec
2. Mokrosuky
4. Rabí1. Rabí
5. Strašín1. Bukovník
2. Nezdice na Šumavě
3. Soběšice
4. Strašín
6. Sušice1. Dlouhá Ves
2. Dobršín
3. Hrádek
4. Petrovice u Sušice
5. Podmokly
6. Sušice
7. Velhartice1. Hlavňovice
2. Velhartice
8. Žihobce1. Dražovice
2. Žihobce
9. Žichovice1. Budětice
2. Čímice
3. Domoraz
4. Frymburk
5. Nezamyslice
6. Žichovice
15. Tachov1. Bor1. Bor
2. Staré Sedliště
2. Chodová Planá1. Chodová Planá
3. Planá1. Brod nad Tichou
2. Broumov
3. Chodský Újezd
4. Kočov
5. Lestkov
6. Planá
7. Zadní Chodov
4. Přimda1. Přimda
2. Rozvadov
5. Stráž1. Staré Sedlo
2. Stráž
3. Třemešné
6. Tachov1. Ctiboř
2. Částkov
3. Dlouhý Újezd
4. Halže
5. Hošťka
6. Lesná
7. Lom u Tachova
8. Milíře
9. Obora
10. Studánka
11. Tachov
12. Tisová

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
STŘEDOČESKÝ KRAJ
1. Benešov1. Benešov1. Benešov
2. Čakov
3. Chlístov
4. Chotýšany
5. Chrášťany
6. Kozmice
7. Netvořice
8. Petroupim
9. Popovice
10. Postupice
11. Pyšely
12. Soběhrdy
13. Struhařov
14. Teplýšovice
15. Václavice
2. Bystřice1. Bystřice
3. Čerčany1. Čerčany
2. Čtyřkoly
3. Hvězdonice
4. Lštění
5. Mrač
6. Nespeky
7. Poříčí nad Sázavou
8. Přestavlky u Čerčan
9. Řehenice
10. Vranov
4. Divišov
1. Český Šternberk
2. Divišov
3. Drahňovice
4. Litichovice
5. Třebešice
5. Neveklov1. Křečovice
2. Maršovice
3. Neveklov
4. Stranný
5. Tisem
6. Sázava1. Chocerady
2. Choratice
3. Ostředek
4. Sázava
5. Vodslivy
6. Xaverov
7. Týnec nad Sázavou1. Bukovany
2. Chářovice
3. Chleby
4. Krhanice
5. Krňany
6. Lešany
7. Rabyně
8. Týnec nad Sázavou
9. Vysoký Újezd
2. Beroun1. Beroun1. Beroun
2. Bykoš
3. Hýskov
4. Chyňava
5. Koněprusy
6. Málkov
7. Nižbor
8. Suchomasty
9. Tetín
10. Tmaň
11. Vinařice
12. Vráž
13. Železná
2. Hudlice1. Hudlice
2. Nový Jáchymov
3. Otročiněves
3. Karlštejn1. Hlásná Třebaň
2. Karlštejn
3. Mořina
4. Mořinka
5. Srbsko
6. Zadní Třebaň
4. Králův Dvůr1. Broumy
2. Králův Dvůr
3. Kublov
4. Svatá
5. Trubín
6. Trubská
5. Liteň1. Korno
2. Liteň
3. Měňany
4. Nesvačily
5. Podbrdy
6. Skuhrov
7. Svinaře
8. Všeradice
6. Loděnice1. Bubovice
2. Chrustenice
3. Loděnice
4. Lužce
5. Mezouň
6. Nenačovice
7. Svatý Jan pod Skalou
8. Vysoký Újezd
7. Zdice1. Bavoryně
2. Chodouň
3. Stašov
4. Zdice
3. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav1. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav1. Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
2. Brázdim
3. Dřevčice
4. Hlavenec
5. Jenštejn
6. Káraný
7. Kostelní Hlavno
8. Nový Vestec
9. Podolanka
10. Polerady
11. Přezletice
12. Radonice
13. Sluhy
14. Sudovo Hlavno
15. Veleň
16. Zápy
17. Záryby
2. Čelákovice1. Čelákovice
2. Lázně Toušeň
3. Mochov
4. Nehvizdy
5. Svémyslice
6. Vyšehořovice
7. Zeleneč
3. Dřísy1. Borek
2. Dřísy
3. Konětopy
4. Křenek
5. Lhota
4. Klecany1. Husinec
2. Klecany
3. Máslovice
4. Větrušice
5. Vodochody
6. Zdiby
5. Líbeznice 1. Bašť
2. Bořanovice
3. Hovorčovice
4. Líbeznice
5. Předboj
6. Sedlec
7. Zlonín
6. Měšice1. Měšice
2. Mratín
3. Nová Ves
7. Odolena Voda1. Klíčany
2. Odolena Voda
3. Panenské Břežany
4. Veliká Ves
8. Škvorec1. Květnice
2. Sibřina
3. Škvorec
4. Zlatá
9. Úvaly1. Dobročovice
2. Horoušany
3. Jirny
4. Šestajovice
5. Úvaly
4. Čáslav1. Čáslav1. Bílé Podolí
2. Brambory
3. Čáslav
4. Čejkovice
5. Dobrovítov
6. Horka I
7. Horušice
8. Hraběšín
9. Chotusice
10. Kluky
11. Krchleby
12. Močovice
13. Rohozec
14. Semtěš
15. Souňov
16. Starkoč
17. Šebestěnice
18. Třebešice
19. Třebonín
20. Vlačice
21. Vodranty
22. Vrdy
23. Zbýšov
24. Žehušice
2. Tupadly 1. Adamov
2. Bratčice
3. Drobovice
4. Horky
5. Potěhy
6. Schořov
7. Tupadly
8. Vlkaneč
9. Žáky
3. Žleby1. Hostovlice
2. Okřesaneč
3. Vinaře
4. Žleby
5. Černošice1. Černošice1. Černošice
2. Vonoklasy
2. Červený Újezd1. Červený Újezd
2. Ptice
3. Úhonice
3. Davle1. Davle
2. Hvozdnice
3. Měchenice
4. Dobřichovice1. Černolice
2. Dobřichovice
3. Karlík
4. Všenory
5. Dolní Břežany1. Dolní Břežany
2. Zlatníky-Hodkovice
6. Horoměřice1. Horoměřice
2. Statenice
3. Únětice
7. Hostivice1. Dobrovíz
2. Hostivice
3. Chýně
4. Jeneč
8. Hradištko1. Hradištko
9. Jesenice1. Jesenice
2. Psáry
3. Vestec
10. Jílové u Prahy1. Jílové u Prahy
2. Kamenný Přívoz
3. Libeř
4. Ohrobec
5. Okrouhlo
6. Petrov
7. Pohoří
11. Jinočany1. Dobříč
2. Chrášťany
3. Jinočany
4. Ořech
5. Zbuzany
12. Libčice nad Vltavou1. Libčice nad Vltavou
2. Tursko
13. Mníšek pod Brdy1. Bojanovice
2. Bratřínov
3. Čisovice
4. Jíloviště
5. Klínec
6. Kytín
7. Líšnice
8. Mníšek pod Brdy
9. Řitka
10. Trnová
11. Zahořany
14. Nučice1. Nučice
2. Tachlovice
15. Průhonice1. Průhonice
16. Roztoky1. Roztoky
17. Rudná1. Drahelčice
2. Rudná
18. Řevnice1. Lety
2. Řevnice
19. Štěchovice1. Buš
2. Slapy
3. Štěchovice
20. Třebotov1. Choteč
2. Chýnice
3. Kosoř
4. Roblín
5. Třebotov
21. Tuchoměřice1. Číčovice
2. Kněževes
3. Středokluky
4. Tuchoměřice
22. Velké Přílepy1. Holubice
2. Lichoceves
3. Okoř
4. Svrkyně
5. Úholičky
6. Velké Přílepy
23. Vrané nad Vltavou1. Březová-Oleško
2. Vrané nad Vltavou
3. Zvole
6. Český Brod1. Český Brod1. Břežany II
2. Český Brod
3. Doubravčice
4. Hradešín
5. Chrášťany
6. Klučov
7. Krupá
8. Kšely
9. Masojedy
10. Mrzky
11. Poříčany
12. Přehvozdí
13. Přistoupim
14. Přišimasy
15. Rostoklaty
16. Tismice
17. Tuchoraz
18. Tuklaty
19. Vitice
20. Vrátkov
2. Kounice1. Bříství
2. Černíky
3. Kounice
4. Vykáň
7. Dobříš1. Dobříš1. Borotice
2. Daleké Dušníky
3. Dobříš
4. Drevníky
5. Drhovy
6. Obořiště
7. Ouběnice
8. Rosovice
9. Rybníky
10. Stará Huť
11. Svaté Pole
12. Voznice
13. Županovice
2. Nečín1. Hřiměždice
2. Nečín
3. Nová Ves pod Pleší1. Malá Hraštice
2. Nová Ves pod Pleší
3. Velká Lečice
4. Nový Knín1. Čím
2. Chotilsko
3. Korkyně
4. Mokrovraty
5. Nové Dvory
6. Nový Knín
8. Hořovice1. Cerhovice1. Cerhovice
2. Drozdov
3. Újezd
4. Záluží
2. Hořovice1. Felbabka
2. Hořovice
3. Kotopeky
4. Lhotka
5. Libomyšl
6. Lochovice
7. Otmíče
8. Podluhy
9. Praskolesy
10. Rpety
11. Tlustice
3. Hostomice1. Běštín
2. Hostomice
3. Lážovice
4. Neumětely
5. Osov
6. Skřipel
7. Velký Chlumec
8. Vižina
4. Komárov1. Hvozdec
2. Chaloupky
3. Komárov
4. Malá Víska
5. Osek
5. Zaječov1. Jivina
2. Olešná
3. Zaječov
6. Žebrák1. Březová
2. Bzová
3. Hředle
4. Chlustina
5. Točník
6. Žebrák
9. Kladno1. Brandýsek1. Blevice
2. Brandýsek
3. Cvrčovice
4. Dřetovice
5. Koleč
6. Libochovičky
7. Otvovice
8. Slatina
9. Stehelčeves
10. Třebusice
11. Zákolany
2. Buštěhrad1. Buštěhrad
2. Zájezd
3. Kačice1. Hradečno
2. Kačice
4. Kamenné Žehrovice1. Běleč
2. Bratronice
3. Doksy
4. Kamenné Žehrovice
5. Lhota
6. Žilina
5. Kladno1. Běloky
2. Dolany
3. Družec
4. Hostouň
5. Kladno
6. Malé Přítočno
7. Třebichovice
8. Velké Přítočno
9. Vinařice
6. Lány1. Lány
7. Libušín1. Libušín
2. Svinařov
8. Lidice1. Hřebeč
2. Lidice
3. Makotřasy
9. Pchery1. Pchery
10. Stochov1. Stochov
2. Tuchlovice
11. Unhošť1. Braškov
2. Horní Bezděkov
3. Kyšice
4. Malé Kyšice
5. Pavlov
6. Pletený Újezd
7. Svárov
8. Unhošť
12. Velká Dobrá1. Velká Dobrá
10. Kolín1. Červené Pečky1. Červené Pečky
2. Nebovidy
2. Kolín1. Břežany I
2. Býchory
3. Grunta
4. Jestřabí Lhota
5. Kbel
6. Kolín
7. Konárovice
8. Kořenice
9. Křečhoř
10. Libenice
11. Lošany
12. Němčice
13. Nová Ves I
14. Ovčáry
15. Pašinka
16. Pňov-Předhradí
17. Polepy
18. Radovesnice I
19. Ratboř
20. Starý Kolín
21. Tři Dvory
22. Veletov
23. Volárna
3. Kouřim1. Horní Kruty
2. Klášterní Skalice
3. Kouřim
4. Krychnov
5. Libodřice
6. Svojšice
7. Toušice
8. Třebovle
4. Pečky 1. Cerhenice
2. Dobřichov
3. Chotutice
4. Pečky
5. Ratenice
6. Tatce
5. Plaňany1. Plaňany
2. Radim
3. Vrbčany
4. Zalešany
5. Žabonosy
6. Týnec nad Labem1. Bělušice
2. Krakovany
3. Týnec nad Labem
4. Uhlířská Lhota
7. Velim1. Velim
8. Velký Osek1. Velký Osek
2. Veltruby
9. Zásmuky1. Barchovice
2. Bečváry
3. Církvice
4. Dolní Chvatliny
5. Drahobudice
6. Malotice
7. Polní Voděrady
8. Skvrňov
9. Zásmuky
10. Ždánice
10. Žiželice1. Dománovice
2. Choťovice
3. Lipec
4. Ohaře
5. Polní Chrčice
6. Radovesnice II
7. Žehuň
8. Žiželice
11. Kralupy nad Vltavou1. Kralupy nad Vltavou1. Dolany nad Vltavou
2. Dřínov
3. Chvatěruby
4. Kozomín
5. Kralupy nad Vltavou
6. Olovnice
7. Postřižín
8. Újezdec
9. Úžice
10. Zlončice
2. Nelahozeves1. Nelahozeves
3. Veltrusy1. Hostín u Vojkovic
2. Ledčice
3. Nová Ves
4. Veltrusy
5. Vojkovice
6. Všestudy
7. Zlosyň
12. Kutná Hora1. Bohdaneč1. Bohdaneč
2. Červené Janovice1. Bludov
2. Červené Janovice
3. Opatovice I
4. Paběnice
5. Petrovice I
6. Třebětín
3. Kácov1. Kácov
2. Zbizuby
4. Kutná Hora1. Chlístovice
2. Křesetice
3. Kutná Hora
4. Malešov
5. Miskovice
6. Úmonín
7. Vidice
5. Nové Dvory1. Církvice
2. Hlízov
3. Nové Dvory
6. Rataje nad Sázavou1. Ledečko
2. Podveky
3. Rataje nad Sázavou
4. Samopše
5. Soběšín
7. Suchdol1. Suchdol
8. Svatý Mikuláš1. Bernardov
2. Kobylnice
3. Svatý Mikuláš
4. Záboří nad Labem
9. Uhlířské Janovice1. Čestín
2. Košice
3. Nepoměřice
4. Onomyšl
5. Petrovice II
6. Rašovice
7. Staňkovice
8. Sudějov
9. Uhlířské Janovice
10. Úžice
11. Vavřinec
10. Zbraslavice1. Černíny
2. Štipoklasy
3. Zbraslavice
11. Zruč nad Sázavou1. Dolní Pohleď
2. Horka II
3. Chabeřice
4. Pertoltice
5. Řendějov
6. Slavošov
7. Vlastějovice
8. Zruč nad Sázavou
13. Lysá nad Labem1. Lysá nad Labem1. Jiřice
2. Lysá nad Labem
3. Ostrá
4. Přerov nad Labem
5. Semice
6. Stará Lysá
7. Starý Vestec
8. Stratov
2. Milovice1. Milovice
14. Mělník1. Byšice1. Byšice
2. Čečelice
3. Hostín
4. Liblice
2. Liběchov1. Dolní Zimoř
2. Liběchov
3. Medonosy
4. Tupadly
5. Vidim
6. Želízy
3. Lužec nad Vltavou1. Lužec nad Vltavou
4. Mělnické Vtelno1. Mělnické Vtelno
5. Mělník1. Býkev
2. Cítov
3. Dolní Beřkovice
4. Horní Počaply
5. Hořín
6. Jeviněves
7. Kly
8. Lhotka
9. Malý Újezd
10. Mělník
11. Spomyšl
12. Střemy
13. Tuhaň
14. Velký Borek
15. Vraňany
6. Mšeno1. Chorušice
2. Kadlín
3. Kanina
4. Lobeč
5. Mšeno
6. Nebužely
7. Nosálov
8. Stránka
7. Řepín1. Řepín
8. Vysoká1. Dobřeň
2. Kokořín
3. Vysoká
15. Mladá Boleslav1. Bakov nad Jizerou1. Bakov nad Jizerou
2. Bítouchov
3. Nová Ves u Bakova
2. Bělá pod Bezdězem1. Bělá pod Bezdězem
2. Březovice
3. Čistá
4. Plužná
3. Benátky nad Jizerou1. Benátky nad Jizerou
2. Dolní Slivno
3. Horní Slivno
4. Kochánky
5. Mečeříž
6. Předměřice nad Jizerou
7. Sedlec
8. Skorkov
9. Sojovice
10. Tuřice
11. Zdětín
4. Bezno1. Bezno
2. Nemyslovice
3. Niměřice
4. Pětikozly
5. Rokytovec
6. Sovínky
7. Strenice
8. Velké Všelisy
5. Brodce1. Brodce
2. Horky nad Jizerou
3. Hrušov
6. Čachovice1. Čachovice
2. Lipník
3. Vlkava
7. Dobrovice1. Ctiměřice
2. Dobrovice
3. Kobylnice
4. Ledce
5. Němčice
6. Nepřevázka
7. Pěčice
8. Prodašice
9. Semčice
10. Ujkovice
11. Vinařice
12. Žerčice
8. Dolní Bousov1. Dobšín
2. Dolní Bousov
3. Domousnice
4. Obrubce
5. Obruby
6. Přepeře
7. Rabakov
8. Rohatsko
9. Řitonice
10. Veselice
9. Chotětov 1. Chotětov
10. Katusice1. Katusice
2. Kováň
3. Krásná Ves
4. Sudoměř
11. Kosmonosy1. Bradlec
2. Kosmonosy
12. Krnsko1. Jizerní Vtelno
2. Krnsko
3. Písková Lhota
4. Strašnov
13. Kropáčova Vrutice1. Košátky
2. Kropáčova Vrutice
14. Luštěnice1. Charvatce
2. Chudíř
3. Jabkenice
4. Kosořice
5. Luštěnice
6. Smilovice
15. Mladá Boleslav1. Březno
2. Bukovno
3. Dalovice
4. Dlouhá Lhota
5. Dolní Stakory
6. Hrdlořezy
7. Husí Lhota
8. Josefův Důl
9. Kolomuty
10. Lhotky
11. Mladá Boleslav
12. Nová Telib
13. Petkovy
14. Plazy
15. Řepov
16. Sukorady
17. Vinec
18. Židněves
16. Skalsko1. Boreč
2. Doubravička
3. Kluky
4. Kovanec
5. Skalsko
6. Vrátno
17. Všejany1. Všejany
16. Mnichovo Hradiště1. Mnichovo Hradiště1. Bílá Hlína
2. Boseň
3. Branžež
4. Březina
5. Dolní Krupá
6. Horní Bukovina
7. Chocnějovice
8. Jivina
9. Klášter Hradiště nad Jizerou
10. Kněžmost
11. Mnichovo Hradiště
12. Mohelnice nad Jizerou
13. Mukařov
14. Neveklovice
15. Ptýrov
16. Rokytá
17. Strážiště
2. Žďár1. Koryta
2. Loukov
3. Loukovec
4. Sezemice
5. Žďár
17. Neratovice1. Kostelec nad Labem1. Kostelec nad Labem
2. Tišice
2. Neratovice1. Čakovičky
2. Chlumín
3. Kojetice
4. Libiš
5. Neratovice
6. Zálezlice
3. Obříství1. Obříství
4. Všetaty1. Nedomice
2. Ovčáry
3. Všetaty
18. Nymburk1. Kostomlaty nad Labem1. Kostomlátky
2. Kostomlaty nad Labem
2. Křinec1. Křinec
2. Vestec
3. Loučeň1. Jizbice
2. Loučeň
3. Mcely
4. Nymburk1. Bobnice
2. Budiměřice
3. Čilec
4. Dvory
5. Hořátev
6. Kamenné Zboží
7. Kovanice
8. Krchleby
9. Netřebice
10. Nymburk
11. Straky
12. Všechlapy
13. Zbožíčko
5. Oskořínek1. Hrubý Jeseník
2. Chleby
3. Jíkev
4. Nový Dvůr
5. Oskořínek
6. Rožďalovice1. Košík
2. Rožďalovice
3. Seletice
4. Žitovlice
7. Sadská1. Hořany
2. Hradištko
3. Chrást
4. Kostelní Lhota
5. Milčice
6. Písty
7. Sadská
8. Třebestovice
9. Velenka
10. Zvěřínek
19. Poděbrady1. Dymokury1. Činěves
2. Dymokury
3. Velenice
2. Kněžice1. Chotěšice
2. Chroustov
3. Kněžice
3. Městec Králové1. Běrunice
2. Dlouhopolsko
3. Hradčany
4. Kněžičky
5. Městec Králové
6. Opočnice
7. Podmoky
8. Sloveč
9. Vrbice
10. Záhornice
4. Poděbrady1. Choťánky
2. Kouty
3. Křečkov
4. Libice nad Cidlinou
5. Odřepsy
6. Okřínek
7. Oseček
8. Pátek
9. Písková Lhota
10. Poděbrady
11. Senice
12. Sokoleč
13. Úmyslovice
14. Vlkov pod Oškobrhem
15. Vrbová Lhota
5. Sány1. Dobšice
2. Kolaje
3. Opolany
4. Sány
20. Příbram1. Březnice1. Březnice
2. Drahenice
3. Hlubyně
4. Horčápsko
5. Hudčice
6. Chrást
7. Koupě
8. Nestrašovice
9. Počaply
10. Starosedlský Hrádek
11. Svojšice
12. Tochovice
13. Tušovice
14. Volenice
2. Dolní Hbity1. Dolní Hbity
2. Jablonná
3. Hluboš1. Bratkovice
2. Buková u Příbramě
3. Hluboš
4. Pičín
4. Hvožďany1. Hvožďany
5. Jince1. Čenkov
2. Jince
3. Křešín
4. Ohrazenice
6. Kamýk nad Vltavou1. Kamýk nad Vltavou
2. Zduchovice
7. Milín1. Bohostice
2. Cetyně
3. Lazsko
4. Lešetice
5. Milín
6. Ostrov
7. Pečice
8. Radětice
9. Smolotely
10. Solenice
11. Těchařovice
12. Vrančice
8. Obecnice1. Drahlín
2. Obecnice
3. Sádek
9. Příbram1. Bohutín
2. Dlouhá Lhota
3. Dubenec
4. Dubno
5. Háje
6. Kotenčice
7. Láz
8. Lhota u Příbramě
9. Modřovice
10. Narysov
11. Občov
12. Podlesí
13. Příbram
14. Suchodol
15. Trhové Dušníky
16. Třebsko
17. Vysoká u Příbramě
10. Rožmitál pod Třemšínem1. Bezděkov pod Třemšínem
2. Nepomuk
3. Rožmitál pod Třemšínem
4. Sedlice
5. Věšín
6. Vranovice
7. Vševily
11. Višňová1. Drásov
2. Obory
3. Višňová
12. Zalužany1. Bukovany
2. Chraštice
3. Kozárovice
4. Zalužany
5. Zbenice
21. Rakovník1. Čistá1. Břežany
2. Čistá
3. Šípy
4. Velká Chmelištná
5. Všesulov
2. Jesenice1. Děkov
2. Drahouš
3. Hořovičky
4. Jesenice
5. Kolešov
6. Krty
7. Oráčov
8. Švihov
9. Žďár
3. Kněževes1. Chrášťany
2. Kněževes
3. Přílepy
4. Svojetín
4. Kolešovice1. Hořesedly
2. Kolešovice
5. Křivoklát1. Branov
2. Karlova Ves
3. Křivoklát
4. Městečko
5. Nezabudice
6. Pustověty
7. Velká Buková
6. Lišany1. Lišany
7. Lužná1. Lužná
8. Mšec1. Bdín
2. Kalivody
3. Milý
4. Mšec
5. Mšecké Žehrovice
6. Přerubenice
7. Srbeč
8. Třtice
9. Mutějovice1. Hředle
2. Janov
3. Kounov
4. Krupá
5. Milostín
6. Mutějovice
7. Nesuchyně
10. Nové Strašecí1. Nové Strašecí
2. Ruda
11. Petrovice1. Petrovice
2. Příčina
3. Řeřichy
4. Šanov
5. Václavy
6. Zavidov
12. Rakovník1. Lašovice
2. Lubná
3. Nový Dům
4. Olešná
5. Pavlíkov
6. Rakovník
7. Senec
8. Všetaty
13. Roztoky1. Roztoky
14. Rynholec1. Rynholec
15. Řevničov1. Kozojedy
2. Kroučová
3. Krušovice
4. Pochvalov
5. Řevničov
6. Smilovice
7. Třeboc
16. Senomaty1. Pšovlky
2. Senomaty
17. Slabce1. Hracholusky
2. Hřebečníky
3. Hvozd
4. Krakov
5. Krakovec
6. Malinová
7. Panoší Újezd
8. Skryje
9. Slabce
18. Zbečno1. Račice
2. Sýkořice
3. Zbečno
22. Říčany1. Jevany1. Černé Voděrady
2. Jevany
3. Vyžlovka
2. Kamenice1. Kamenice
2. Kostelec u Křížků
3. Radějovice
3. Kostelec nad Černými lesy1. Konojedy
2. Kostelec nad Černými lesy
3. Kozojedy
4. Nučice
5. Oleška
6. Oplany
7. Prusice
8. Štíhlice
9. Výžerky
4. Mnichovice1. Hrusice
2. Kaliště
3. Mirošovice
4. Mnichovice
5. Ondřejov
6. Pětihosty
7. Senohraby
8. Strančice
9. Struhařov
10. Všestary
11. Zvánovice
5. Říčany1. Babice
2. Březí
3. Čestlice
4. Dobřejovice
5. Doubek
6. Herink
7. Klokočná
8. Křenice
9. Louňovice
10. Modletice
11. Mukařov
12. Nupaky
13. Popovičky
14. Říčany
15. Sluštice
16. Světice
17. Svojetice
18. Tehov
19. Tehovec
6. Stříbrná Skalice1. Stříbrná Skalice
2. Vlkančice
7. Velké Popovice1. Křížkový Újezdec
2. Kunice
3. Petříkov
4. Sulice
5. Velké Popovice
23. Sedlčany1. Dublovice1. Dublovice
2. Klučenice1. Klučenice
2. Milešov
3. Kosova Hora1. Kosova Hora
2. Prosenická Lhota
3. Štětkovice
4. Krásná Hora nad Vltavou1. Krásná Hora nad Vltavou
5. Petrovice1. Nechvalice
2. Petrovice
6. Sedlčany1. Jesenice
2. Kňovice
3. Křepenice
4. Nalžovice
5. Nedrahovice
6. Osečany
7. Počepice
8. Příčovy
9. Radíč
10. Sedlčany
11. Svatý Jan
12. Vysoký Chlumec
7. Sedlec-Prčice1. Sedlec-Prčice
24. Slaný1. Slaný1. Bílichov
2. Drnek
3. Hobšovice
4. Hořešovice
5. Hořešovičky
6. Jedomělice
7. Jemníky
8. Kamenný Most
9. Klobuky
10. Knovíz
11. Kutrovice
12. Kvílice
13. Libovice
14. Líský
15. Malíkovice
16. Neprobylice
17. Neuměřice
18. Plchov
19. Podlešín
20. Pozdeň
21. Řisuty
22. Slaný
23. Studeněves
24. Třebíz
25. Tuřany
26. Vrbičany
27. Zichovec
28. Zvoleněves
29. Želenice
30. Žižice
2. Smečno1. Hrdlív
2. Ledce
3. Přelíc
4. Smečno
3. Velvary1. Černuc
2. Hospozín
3. Chržín
4. Kmetiněves
5. Loucká
6. Poštovice
7. Sazená
8. Uhy
9. Velvary
4. Zlonice1. Beřovice
2. Dřínov
3. Jarpice
4. Královice
5. Páleč
6. Stradonice
7. Šlapanice
8. Vraný
9. Zlonice
25. Vlašim1. Čechtice1. Borovnice
2. Čechtice
3. Křivsoudov
4. Mnichovice
5. Strojetice
2. Dolní Kralovice1. Bernartice
2. Blažejovice
3. Děkanovice
4. Dolní Kralovice
5. Dunice
6. Keblov
7. Loket
8. Snět
9. Studený
10. Šetějovice
11. Tomice
3. Louňovice pod Blaníkem1. Kamberk
2. Louňovice pod Blaníkem
3. Ostrov
4. Veliš
4. Trhový Štěpánov1. Hulice
2. Soutice
3. Tichonice
4. Trhový Štěpánov
5. Vlašim1. Bílkovice
2. Ctiboř
3. Hradiště
4. Chlum
5. Chmelná
6. Javorník
7. Kladruby
8. Kondrac
9. Kuňovice
10. Libež
11. Miřetice
12. Načeradec
13. Pavlovice
14. Pravonín
15. Psáře
16. Radošovice
17. Rataje
18. Řimovice
19. Slověnice
20. Tehov
21. Vlašim
22. Vracovice
23. Všechlapy
24. Zdislavice
26. Votice 1. Votice1. Červený Újezd
2. Heřmaničky
3. Jankov
4. Ješetice
5. Mezno
6. Miličín
7. Neustupov
8. Olbramovice
9. Ratměřice
10. Smilkov
11. Střezimíř
12. Votice
13. Zvěstov
2. Vrchotovy Janovice1. Vojkov
2. Vrchotovy Janovice

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
ÚSTECKÝ KRAJ
1. Bílina1. Bílina1. Bílina
2. Hrobčice
3. Ledvice
4. Lukov
5. Měrunice
2. Hostomice1. Hostomice
2. Ohníč
3. Světec1. Světec
2. Děčín1. Benešov nad Ploučnicí1. Benešov nad Ploučnicí
2. Dolní Habartice
3. Františkov nad Ploučnicí
4. Heřmanov
5. Horní Habartice
6. Malá Veleň
7. Merboltice
8. Starý Šachov
9. Valkeřice
10. Velká Bukovina
11. Verneřice
2. Česká Kamenice1. Česká Kamenice
2. Janská
3. Jetřichovice
4. Kunratice
5. Kytlice
6. Markvartice
7. Srbská Kamenice
8. Veselé
3. Děčín1. Arnoltice
2. Bynovec
3. Děčín
4. Dobkovice
5. Dobrná
6. Hřensko
7. Huntířov
8. Janov
9. Kámen
10. Labská Stráň
11. Ludvíkovice
12. Malšovice
13. Růžová
14. Těchlovice
4. Jílové1. Jílové
3. Chomutov1. Chomutov1. Bílence
2. Blatno
3. Březno
4. Černovice
5. Droužkovice
6. Hora Svatého Šebestiána
7. Hrušovany
8. Chomutov
9. Kalek
10. Křimov
11. Málkov
12. Místo
13. Nezabylice
14. Spořice
15. Údlice
16. Všehrdy
17. Výsluní
2. Jirkov1. Boleboř
2. Jirkov
3. Otvice
4. Pesvice
5. Strupčice
6. Vrskmaň
7. Všestudy
8. Vysoká Pec
4. Kadaň1. Kadaň1. Chbany
2. Kadaň
3. Libědice
4. Pětipsy
5. Rokle
2. Klášterec nad Ohří1. Domašín
2. Klášterec nad Ohří
3. Kovářská 1. Kovářská
2. Měděnec
4. Perštejn1. Okounov
2. Perštejn
5. Radonice1. Mašťov
2. Račetice
3. Radonice
4. Veliká Ves
5. Vilémov
6. Vejprty1. Kryštofovy Hamry
2. Loučná pod Klínovcem
3. Vejprty
5. Litoměřice1. Bohušovice nad Ohří1. Bohušovice nad Ohří
2. Brňany
3. Oleško
2. Brozany nad Ohří1. Brozany nad Ohří
2. Dolánky nad Ohří
3. Rochov
3. Hoštka1. Hoštka
4. Křešice1. Křešice
5. Liběšice1. Horní Řepčice
2. Chotiněves
3. Liběšice
6. Litoměřice1. Býčkovice
2. Hlinná
3. Chudoslavice
4. Kamýk
5. Libochovany
6. Litoměřice
7. Malíč
8. Michalovice
9. Miřejovice
10. Mlékojedy
11. Píšťany
12. Ploskovice
13. Staňkovice
14. Trnovany
15. Třebušín
16. Velké Žernoseky
17. Žalhostice
7. Polepy1. Drahobuz
2. Polepy
3. Vrutice
8. Štětí1. Račice
2. Snědovice
3. Štětí
9. Terezín1. Terezín
2. Travčice
10. Úštěk 1. Levín
2. Lovečkovice
3. Úštěk
11. Žitenice1. Žitenice
6. Litvínov1. Hora Svaté Kateřiny1. Brandov
2. Hora Svaté Kateřiny
3. Nová Ves v Horách
2. Horní Jiřetín1. Horní Jiřetín
3. Litvínov1. Český Jiřetín
2. Klíny
3. Litvínov
4. Louka u Litvínova
4. Lom1. Lom
2. Mariánské Radčice
5. Meziboří1. Meziboří
7. Louny1. Hřivice1. Domoušice
2. Hřivice
3. Jimlín
4. Opočno
5. Pnětluky
6. Zbrašín
2. Lenešice1. Břvany
2. Lenešice
3. Libčeves1. Kozly
2. Libčeves
3. Želkovice
4. Louny1. Blšany u Loun
2. Brodec
3. Cítoliby
4. Černčice
5. Dobroměřice
6. Chlumčany
7. Chožov
8. Chraberce
9. Koštice
10. Líšťany
11. Louny
12. Obora
13. Počedělice
14. Raná
15. Ročov
16. Slavětín
17. Veltěže
18. Vinařice
19. Vršovice
5. Panenský Týnec1. Hříškov
2. Nová Ves
3. Panenský Týnec
4. Smolnice
5. Toužetín
6. Úherce
7. Žerotín
6. Peruc1. Peruc
2. Vrbno nad Lesy
7. Postoloprty1. Postoloprty
2. Výškov
8. Lovosice1. Libochovice1. Černiv
2. Evaň
3. Chotěšov
4. Klapý
5. Křesín
6. Libochovice
7. Lkáň
8. Radovesice
9. Sedlec
10. Slatina
2. Lovosice1. Čížkovice
2. Chotiměř
3. Keblice
4. Lhotka nad Labem
5. Lovosice
6. Lukavec
7. Malé Žernoseky
8. Prackovice nad Labem
9. Siřejovice
10. Sulejovice
11. Úpohlavy
12. Velemín
13. Vchynice
14. Vrbičany
3. Třebenice1. Dlažkovice
2. Chodovlice
3. Jenčice
4. Podsedice
5. Třebenice
6. Vlastislav
4. Třebívlice1. Děčany
2. Třebívlice
9. Most1. Bečov1. Bečov
2. Bělušice
3. Korozluky
4. Skršín
5. Volevčice
2. Most1. Braňany
2. Havraň
3. Lišnice
4. Lužice
5. Malé Březno
6. Most
7. Obrnice
8. Patokryje
9. Polerady
10. Želenice
10. Podbořany1. Blšany1. Blšany
2. Očihov
2. Kryry1. Kryry
2. Petrohrad
3. Lubenec1. Blatno
2. Lubenec
4. Podbořany1. Krásný Dvůr
2. Nepomyšl
3. Podbořanský Rohozec
4. Podbořany
5. Vroutek
11. Roudnice nad Labem1. Budyně nad Ohří 1. Budyně nad Ohří
2. Přestavlky
3. Žabovřesky nad Ohří
2. Horní Beřkovice1. Ctiněves
2. Černouček
3. Horní Beřkovice
4. Kostomlaty pod Řípem
5. Libkovice pod Řípem
6. Mnetěš
7. Vražkov
3. Mšené-lázně1. Bříza
2. Martiněves
3. Mšené-lázně
4. Račiněves
4. Roudnice nad Labem1. Bechlín
2. Brzánky
3. Černěves
4. Dobříň
5. Doksany
6. Dušníky
7. Hrobce
8. Chodouny
9. Kleneč
10. Krabčice
11. Kyškovice
12. Libotenice
13. Nové Dvory
14. Roudnice nad Labem
15. Straškov-Vodochody
16. Vědomice
17. Vrbice
18. Záluží
19. Židovice
12. Rumburk1. Krásná Lípa1. Doubice
2. Krásná Lípa
2. Rumburk1. Jiříkov
2. Rumburk
3. Staré Křečany
3. Šluknov1. Šluknov
4. Velký Šenov1. Dolní Poustevna
2. Lipová
3. Lobendava
4. Mikulášovice
5. Velký Šenov
6. Vilémov
13. Teplice1. Dubí1. Dubí
2. Duchcov1. Duchcov
2. Jeníkov
3. Lahošť
4. Zabrušany
3. Hrob1. Hrob
2. Mikulov
3. Moldava
4. Košťany1. Košťany
5. Krupka1. Krupka
6. Modlany1. Modlany
2. Srbice
7. Osek1. Háj u Duchcova
2. Osek
8. Teplice1. Bystřany
2. Kladruby
3. Kostomlaty pod Milešovkou
4. Novosedlice
5. Proboštov
6. Teplice
7. Újezdeček
9. Žalany1. Bořislav
2. Bžany
3. Rtyně nad Bílinou
4. Žalany
5. Žim
14. Ústí nad Labem1. Chabařovice1. Chabařovice
2. Přestanov
2. Chlumec1. Chlumec
2. Telnice
3. Libouchec1. Libouchec
2. Tisá
3. Velké Chvojno
4. Petrovice1. Petrovice
5. Povrly1. Povrly
6. Řehlovice1. Habrovany
2. Řehlovice
3. Stebno
7. Trmice1. Trmice
8. Ústí nad Labem - město1. Dolní Zálezly
2. Chuderov
3. Malečov
4. Tašov
5. Ústí nad Labem - město
6. Ústí nad Labem - Severní terasa
7. Ústí nad Labem - Střekov
9. Ústí nad Labem - Neštěmice1. Ryjice
2. Ústí nad Labem - Neštěmice
10. Velké Březno1. Homole u Panny
2. Malé Březno
3. Velké Březno
4. Zubrnice
15. Varnsdorf1. Varnsdorf1. Dolní Podluží
2. Horní Podluží
3. Chřibská
4. Jiřetín pod Jedlovou
5. Rybniště
6. Varnsdorf
16. Žatec1. Měcholupy1. Deštnice
2. Holedeč
3. Libořice
4. Měcholupy
2. Tuchořice1. Liběšice
2. Lipno
3. Tuchořice
3. Žatec1. Bitozeves
2. Blažim
3. Čeradice
4. Libočany
5. Lišany
6. Nové Sedlo
7. Staňkovice
8. Velemyšleves
9. Zálužice
10. Žatec
11. Žiželice

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
KRAJ VYSOČINA
1. Bystřice nad Pernštejnem1. Bystřice nad Pernštejnem1. Bohuňov
2. Bystřice nad Pernštejnem
3. Býšovec
4. Dalečín
5. Chlum-Korouhvice
6. Lísek
7. Písečné
8. Rozsochy
9. Strachujov
10. Unčín
11. Věchnov
12. Velké Janovice
13. Vír
14. Ždánice
2. Dolní Rožínka1. Blažkov
2. Bukov
3. Dolní Rožínka
4. Horní Rožínka
5. Milasín
6. Moravecké Pavlovice
7. Rodkov
8. Střítež
9. Zvole
3. Rovečné1. Nyklovice
2. Rovečné
3. Sulkovec
4. Ubušínek
5. Velké Tresné
6. Věstín
4. Rožná1. Rožná
2. Sejřek
3. Věžná
5. Strážek1. Radkov
2. Strážek
6. Štěpánov nad Svratkou1. Koroužné
2. Prosetín
3. Skorotice
4. Štěpánov nad Svratkou
5. Ujčov
2. Havlíčkův Brod1. Golčův Jeníkov1. Golčův Jeníkov
2. Chrtníč
3. Nová Ves u Leštiny
4. Podmoky
5. Skryje
6. Zvěstovice
2. Habry1. Bačkov
2. Habry
3. Kámen
4. Leškovice
5. Rybníček
3. Havlíčkův Brod1. Bartoušov
2. Boňkov
3. Břevnice
4. Česká Bělá
5. Dlouhá Ves
6. Dolní Krupá
7. Havlíčkův Brod
8. Herálec
9. Horní Krupá
10. Hurtova Lhota
11. Knyk
12. Kochánov
13. Kojetín
14. Krátká Ves
15. Květinov
16. Kyjov
17. Lípa
18. Lučice
19. Michalovice
20. Okrouhlice
21. Okrouhlička
22. Olešná
23. Pohled
24. Radostín
25. Rozsochatec
26. Skorkov
27. Skuhrov
28. Slavníč
29. Šlapanov
30. Štoky
31. Tis
32. Úhořilka
33. Úsobí
34. Veselý Žďár
35. Věž
36. Vysoká
37. Ždírec
4. Lipnice nad Sázavou1. Krásná Hora
2. Lipnice nad Sázavou
5. Přibyslav1. Havlíčkova Borová
2. Modlíkov
3. Olešenka
4. Přibyslav
5. Stříbrné Hory
6. Žižkovo Pole
3. Humpolec1. Humpolec1. Budíkov
2. Bystrá
3. Čejov
4. Hojanovice
5. Horní Rápotice
6. Hořice
7. Humpolec
8. Ježov
9. Jiřice
10. Kaliště
11. Kejžlice
12. Koberovice
13. Komorovice
14. Mladé Bříště
15. Mysletín
16. Píšť
17. Proseč
18. Řečice
19. Sedlice
20. Senožaty
21. Staré Bříště
22. Syrov
23. Vojslavice
24. Vystrkov
25. Želiv
4. Chotěboř1. Chotěboř1. Bezděkov
2. Borek
3. Čachotín
4. Čečkovice
5. Dolní Sokolovec
6. Heřmanice
7. Chotěboř
8. Jeřišno
9. Jilem
10. Jitkov
11. Klokočov
12. Kraborovice
13. Lány
14. Libice nad Doubravou
15. Maleč
16. Nejepín
17. Nová Ves u Chotěboře
18. Oudoleň
19. Rušinov
20. Sedletín
21. Sloupno
22. Uhelná Příbram
23. Vepříkov
24. Vilémov
25. Víska
2. Krucemburk1. Krucemburk
3. Ždírec nad Doubravou1. Podmoklany
2. Slavětín
3. Slavíkov
4. Sobíňov
5. Ždírec nad Doubravou
5. Jihlava1. Batelov1. Batelov
2. Švábov
2. Brtnice1. Brtnice
3. Dobronín1. Dobronín
2. Kamenná
3. Střítež
4. Ždírec
4. Dolní Cerekev1. Dolní Cerekev
2. Rohozná
5. Dušejov1. Boršov
2. Dušejov
3. Hojkov
4. Hubenov
5. Ježená
6. Milíčov
7. Mirošov
8. Opatov
6. Horní Dubenky1. Horní Dubenky
2. Jihlávka
3. Kaliště
7. Jamné1. Arnolec
2. Jamné
3. Jersín
4. Nadějov
5. Rybné
6. Věžnice
8. Jihlava1. Bílý Kámen
2. Cerekvička-Rosice
3. Čížov
4. Hybrálec
5. Jihlava
6. Malý Beranov
7. Měšín
8. Plandry
9. Puklice
10. Rančířov
11. Rantířov
12. Smrčná
13. Velký Beranov
14. Vílanec
15. Vyskytná nad Jihlavou
9. Kamenice1. Kamenice
10. Kněžice1. Hrutov
2. Kněžice
11. Kostelec1. Cejle
2. Dvorce
3. Kostelec
12. Luka nad Jihlavou1. Bítovčice
2. Kozlov
3. Luka nad Jihlavou
4. Vysoké Studnice
13. Polná1. Brzkov
2. Dobroutov
3. Polná
4. Stáj
5. Věžnice
6. Věžnička
7. Záborná
14. Stonařov1. Brtnička
2. Dlouhá Brtnice
3. Hladov
4. Otín
5. Stonařov
6. Suchá
15. Třešť1. Hodice
2. Jezdovice
3. Panenská Rozsíčka
4. Pavlov
5. Růžená
6. Třešť
7. Třeštice
16. Větrný Jeníkov1. Dudín
2. Kalhov
3. Šimanov
4. Ústí
5. Větrný Jeníkov
6. Zbilidy
7. Zbinohy
17. Zhoř1. Zhoř
6. Moravské Budějovice1. Jemnice1. Bačkovice
2. Budkov
3. Chotěbudice
4. Jemnice
5. Lhotice
6. Lomy
7. Lovčovice
8. Menhartice
9. Mladoňovice
10. Oponešice
11. Pálovice
12. Rácovice
13. Radkovice u Budče
14. Radotice
15. Slavíkovice
16. Štěpkov
17. Třebelovice
2. Moravské Budějovice1. Babice
2. Blatnice
3. Bohušice
4. Cidlina
5. Častohostice
6. Dědice
7. Dešov
8. Dolní Lažany
9. Domamil
10. Hornice
11. Jakubov u Moravských Budějovic
12. Kojatice
13. Komárovice
14. Láz
15. Lesonice
16. Litohoř
17. Lukov
18. Martínkov
19. Moravské Budějovice
20. Nimpšov
21. Nové Syrovice
22. Vícenice
23. Zvěrkovice
3. Police1. Jiratice
2. Kdousov
3. Kostníky
4. Police
4. Želetava1. Lesná
2. Meziříčko
3. Želetava
7. Náměšť nad Oslavou1. Mohelno1. Kladeruby nad Oslavou
2. Kramolín
3. Lhánice
4. Mohelno
2. Náměšť nad Oslavou1. Březník
2. Čikov
3. Hartvíkovice
4. Hluboké
5. Jasenice
6. Jinošov
7. Kralice nad Oslavou
8. Krokočín
9. Kuroslepy
10. Lesní Jakubov
11. Naloučany
12. Náměšť nad Oslavou
13. Ocmanice
14. Okarec
15. Popůvky
16. Pucov
17. Rapotice
18. Sedlec
19. Studenec
20. Sudice
21. Třesov
22. Vícenice u Náměště nad Oslavou
23. Zahrádka
8. Nové Město na Moravě1. Bobrová1. Bobrová
2. Bobrůvka
3. Dlouhé
4. Mirošov
5. Podolí
6. Račice
7. Radešín
8. Radešínská Svratka
2. Jimramov1. Borovnice
2. Javorek
3. Jimramov
4. Nový Jimramov
5. Věcov
3. Nové Město na Moravě1. Fryšava pod Žákovou horou
2. Křídla
3. Nová Ves u Nového Města
na Moravě
4. Nové Město na Moravě
5. Radňovice
6. Řečice
7. Tři Studně
8. Vlachovice
9. Zubří
4. Sněžné1. Daňkovice
2. Kadov
3. Krásné
4. Křižánky
5. Kuklík
6. Líšná
7. Sněžné
8. Spělkov
9. Pacov1. Lukavec1. Čáslavsko
2. Lukavec
3. Mezilesí
4. Salačova Lhota
5. Vyklantice
2. Obrataň1. Dobrá Voda u Pacova
2. Eš
3. Kámen
4. Obrataň
5. Věžná
6. Vysoká Lhota
7. Zlátenka
3. Pacov1. Bratřice
2. Buřenice
3. Cetoraz
4. Důl
5. Lesná
6. Pacov
7. Pošná
8. Samšín
9. Těchobuz
10. Útěchovice pod Stražištěm
11. Velká Chyška
12. Zhořec
10. Pelhřimov1. Černovice1. Bořetín
2. Černovice
3. Hojovice
4. Křeč
5. Lidmaň
6. Mnich
2. Červená Řečice1. Bácovice
2. Červená Řečice
3. Křelovice
3. Horní Cerekev1. Bělá
2. Černov
3. Horní Cerekev
4. Horní Ves
5. Nová Buková
4. Hořepník1. Bořetice
2. Hořepník
3. Rovná
5. Kamenice nad Lipou1. Bohdalín
2. Kamenice nad Lipou
3. Lhota-Vlasenice
4. Rodinov
5. Těmice
6. Včelnička
6. Košetice1. Arneštovice
2. Chýstovice
3. Chyšná
4. Košetice
5. Křešín
6. Martinice u Onšova
7. Onšov
7. Nová Cerekev1. Čížkov
2. Leskovice
3. Moraveč
4. Nová Cerekev
8. Nový Rychnov1. Nový Rychnov
9. Pelhřimov1. Božejov
2. Čelistná
3. Dehtáře
4. Dobrá Voda
5. Dubovice
6. Kojčice
7. Krasíkovice
8. Libkova Voda
9. Litohošť
10. Mezná
11. Olešná
12. Ondřejov
13. Pavlov
14. Pelhřimov
15. Proseč pod Křemešníkem
16. Putimov
17. Rynárec
18. Střítež
19. Svépravice
20. Ústrašín
21. Útěchovice
22. Útěchovičky
23. Velký Rybník
24. Vokov
25. Zachotín
26. Zajíčkov
27. Žirov
10. Počátky1. Častrov
2. Počátky
3. Polesí
4. Stojčín
5. Veselá
11. Vyskytná1. Jankov
2. Střítež pod Křemešníkem
3. Vyskytná
12. Žirovnice1. Žirovnice
11. Světlá nad Sázavou1. Ledeč nad Sázavou1. Bělá
2. Bojiště
3. Číhošť
4. Hněvkovice
5. Horní Paseka
6. Hradec
7. Chřenovice
8. Jedlá
9. Kamenná Lhota
10. Kouty
11. Kozlov
12. Kožlí
13. Ledeč nad Sázavou
14. Ostrov
15. Pavlov
16. Prosíčka
17. Trpišovice
18. Vilémovice
2. Světlá nad Sázavou1. Dolní Město
2. Druhanov
3. Kunemil
4. Kynice
5. Leština u Světlé
6. Malčín
7. Nová Ves u Světlé
8. Ovesná Lhota
9. Pohleď
10. Příseka
11. Sázavka
12. Služátky
13. Světlá nad Sázavou
14. Vlkanov
12. Telč1. Mrákotín1. Hostětice
2. Lhotka
3. Mrákotín
4. Řásná
5. Řídelov
2. Nová Říše1. Bohuslavice
2. Dolní Vilímeč
3. Jindřichovice
4. Knínice
5. Krasonice
6. Nová Říše
7. Rozseč
8. Svojkovice
9. Vápovice
10. Vystrčenovice
11. Zdeňkov
3. Stará Říše1. Markvartice
2. Olšany
3. Sedlatice
4. Stará Říše
4. Telč1. Borovná
2. Černíč
3. Doupě
4. Dyjice
5. Horní Myslová
6. Klatovec
7. Kostelní Myslová
8. Krahulčí
9. Mysletice
10. Mysliboř
11. Nevcehle
12. Olší
13. Ořechov
14. Panské Dubenky
15. Radkov
16. Sedlejov
17. Strachoňovice
18. Telč
19. Urbanov
20. Vanov
21. Vanůvek
22. Volevčice
23. Zadní Vydří
24. Zvolenovice
25. Žatec
13. Třebíč1. Budišov1. Budišov
2. Hodov
3. Kamenná
4. Nárameč
5. Pozďatín
6. Pyšel
7. Rohy
8. Studnice
9. Valdíkov
2. Čáslavice1. Čáslavice
2. Loukovice
3. Římov
3. Dukovany1. Dukovany
4. Hrotovice1. Bačice
2. Biskupice-Pulkov
3. Dalešice
4. Hrotovice
5. Krhov
6. Litovany
7. Odunec
8. Račice
9. Radkovice u Hrotovic
10. Slavětice
11. Stropešín
12. Třebenice
13. Zárubice
5. Jaroměřice nad Rokytnou1. Jaroměřice nad Rokytnou
2. Lesůňky
3. Myslibořice
4. Příštpo
5. Šebkovice
6. Okříšky1. Bransouze
2. Číchov
3. Heraltice
4. Hvězdoňovice
5. Nová Ves
6. Okříšky
7. Petrovice
8. Pokojovice
9. Přibyslavice
10. Radonín
11. Zašovice
7. Opatov1. Opatov
8. Předín1. Předín
2. Štěměchy
9. Rokytnice nad Rokytnou1. Chlístov
2. Markvartice
3. Rokytnice nad Rokytnou
10. Rouchovany1. Přešovice
2. Rouchovany
11. Rudíkov1. Horní Heřmanice
2. Hroznatín
3. Nový Telečkov
4. Přeckov
5. Rudíkov
6. Vlčatín
12. Třebíč1. Benetice
2. Bochovice
3. Čechočovice
4. Čechtín
5. Červená Lhota
6. Číhalín
7. Dolní Vilémovice
8. Horní Smrčné
9. Horní Újezd
10. Horní Vilémovice
11. Chlum
12. Klučov
13. Kojetice
14. Koněšín
15. Kouty
16. Kozlany
17. Kožichovice
18. Krahulov
19. Lipník
20. Mastník
21. Mikulovice
22. Okřešice
23. Ostašov
24. Petrůvky
25. Radošov
26. Slavičky
27. Stařeč
28. Střítež
29. Svatoslav
30. Trnava
31. Třebíč
32. Valeč
33. Výčapy
13. Vladislav1. Číměř
2. Kojatín
3. Smrk
4. Vladislav
14. Velké Meziříčí1. Křižanov1. Dobrá Voda
2. Dolní Libochová
3. Heřmanov
4. Horní Libochová
5. Jívoví
6. Kadolec
7. Kozlov
8. Křižanov
9. Kundratice
10. Milešín
11. Moravec
12. Nová Ves
13. Pikárec
14. Radňoves
15. Rozseč
16. Sviny
17. Vidonín
2. Měřín1. Blízkov
2. Černá
3. Horní Radslavice
4. Chlumek
5. Měřín
6. Meziříčko
7. Otín
8. Pavlínov
9. Stránecká Zhoř
3. Osová Bítýška1. Březí
2. Ořechov
3. Osová Bítýška
4. Skřinářov
5. Vlkov
6. Záblatí
4. Tasov1. Tasov
5. Velká Bíteš1. Březské
2. Křoví
3. Nové Sady
4. Velká Bíteš
6. Velké Meziříčí1. Baliny
2. Bory
3. Březejc
4. Dolní Heřmanice
5. Jabloňov
6. Lavičky
7. Martinice
8. Netín
9. Oslavice
10. Oslavička
11. Osové
12. Petráveč
13. Radenice
14. Rousměrov
15. Ruda
16. Sklené nad Oslavou
17. Uhřínov
18. Velké Meziříčí
19. Vídeň
20. Zadní Zhořec
15. Žďár nad Sázavou1. Bohdalov1. Bohdalov
2. Kyjov
3. Pokojov
4. Rudolec
2. Herálec1. Herálec
3. Nížkov1. Nížkov
2. Poděšín
3. Sirákov
4. Nové Veselí1. Březí nad Oslavou
2. Budeč
3. Kotlasy
4. Matějov
5. Nové Veselí
6. Újezd
5. Radostín nad Oslavou1. Kněževes
2. Krásněves
3. Pavlov
4. Radostín nad Oslavou
5. Znětínek
6. Svratka1. Chlumětín
2. Svratka
7. Žďár nad Sázavou1. Bohdalec
2. Cikháj
3. Hamry nad Sázavou
4. Hodíškov
5. Jámy
6. Karlov
7. Lhotka
8. Malá Losenice
9. Nové Dvory
10. Obyčtov
11. Ostrov nad Oslavou
12. Počítky
13. Polnička
14. Račín
15. Radostín
16. Rosička
17. Sázava
18. Sazomín
19. Sklené
20. Světnov
21. Škrdlovice
22. Vatín
23. Velká Losenice
24. Vepřová
25. Vojnův Městec
26. Vysoké
27. Žďár nad Sázavou

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
ZLÍNSKÝ KRAJ
1. Bystřice pod Hostýnem1. Bystřice pod Hostýnem1. Blazice
2. Brusné
3. Bystřice pod Hostýnem
4. Chomýž
5. Loukov
6. Mrlínek
7. Osíčko
8. Rusava
9. Slavkov pod Hostýnem
10. Vítonice
2. Chvalčov1. Chvalčov
3. Rajnochovice1. Komárno
2. Podhradní Lhota
3. Rajnochovice
2. Holešov1. Holešov1. Bořenovice
2. Holešov
3. Horní Lapač
4. Jankovice
5. Kurovice
6. Lechotice
7. Ludslavice
8. Martinice
9. Míškovice
10. Pacetluky
11. Prusinovice
12. Přílepy
13. Rymice
14. Třebětice
15. Zahnašovice
16. Žeranovice
2. Kostelec u Holešova1. Kostelec u Holešova
2. Němčice
3. Roštění
3. Kroměříž1. Břest1. Břest
2. Hulín1. Hulín
2. Pravčice
3. Chropyně1. Chropyně
2. Kyselovice
3. Záříčí
4. Žalkovice
4. Koryčany1. Chvalnov-Lísky
2. Koryčany
3. Střílky
4. Zástřizly
5. Kroměříž1. Bařice-Velké Těšany
2. Bezměrov
3. Jarohněvice
4. Kostelany
5. Kroměříž
6. Lubná
7. Lutopecny
8. Rataje
9. Skaštice
10. Šelešovice
11. Věžky
12. Zlobice
6. Kvasice1. Karolín
2. Kvasice
3. Nová Dědina
4. Střížovice
5. Sulimov
6. Vrbka
7. Litenčice1. Hoštice
2. Kunkovice
3. Litenčice
4. Nítkovice
8. Morkovice-Slížany1. Dřínov
2. Morkovice-Slížany
3. Pačlavice
4. Počenice-Tetětice
5. Prasklice
6. Uhřice
9. Zborovice1. Troubky-Zdislavice
2. Zborovice
10. Zdounky1. Cetechovice
2. Honětice
3. Roštín
4. Soběsuky
5. Zdounky
4. Luhačovice1. Luhačovice1. Biskupice
2. Dolní Lhota
3. Horní Lhota
4. Ludkovice
5. Luhačovice
6. Podhradí
7. Pozlovice
8. Sehradice
9. Slopné
2. Slavičín1. Bohuslavice nad Vláří
2. Lipová
3. Petrůvka
4. Rudimov
5. Slavičín
6. Šanov
5. Otrokovice1. Halenkovice1. Halenkovice
2. Napajedla1. Komárov
2. Napajedla
3. Oldřichovice
4. Pohořelice
5. Spytihněv
6. Žlutava
3. Otrokovice1. Bělov
2. Otrokovice
4. Tlumačov1. Tlumačov
6. Rožnov pod Radhoštěm1. Horní Bečva1. Horní Bečva
2. Hutisko-Solanec1. Hutisko-Solanec
2. Prostřední Bečva
3. Vigantice
3. Rožnov pod Radhoštěm1. Dolní Bečva
2. Rožnov pod Radhoštěm
4. Valašská Bystřice1. Valašská Bystřice
5. Vidče1. Vidče
6. Zubří1. Zubří
7. Uherské Hradiště1. Babice1. Babice
2. Huštěnovice
3. Kudlovice
4. Sušice
2. Bílovice1. Bílovice
2. Kněžpole
3. Mistřice
4. Topolná
3. Boršice1. Boršice
2. Stříbrnice
4. Boršice u Blatnice1. Boršice u Blatnice
5. Březolupy1. Březolupy
2. Svárov
3. Zlámanec
6. Buchlovice1. Břestek
2. Buchlovice
3. Staré Hutě
4. Stupava
5. Tupesy
6. Zlechov
7. Hluk1. Hluk
8. Jalubí1. Jalubí
9. Kostelany nad Moravou1. Kostelany nad Moravou
10. Kunovice1. Kunovice
11. Nedachlebice1. Částkov
2. Nedachlebice
12. Nedakonice1. Nedakonice
13. Ostrožská Lhota1. Ostrožská Lhota
14. Ostrožská Nová Ves1. Ostrožská Nová Ves
15. Osvětimany1. Hostějov
2. Medlovice
3. Osvětimany
4. Újezdec
16. Polešovice1. Ořechov
2. Polešovice
3. Tučapy
4. Vážany
17. Staré Město1. Staré Město
18. Traplice1. Jankovice
2. Košíky
3. Traplice
19. Uherské Hradiště1. Podolí
2. Popovice
3. Uherské Hradiště
20. Uherský Ostroh1. Uherský Ostroh
21. Velehrad1. Modrá
2. Salaš
3. Velehrad
8. Uherský Brod1. Bánov 1. Bánov
2. Bystřice pod Lopeníkem
3. Suchá Loz
2. Bojkovice1. Bojkovice
2. Hostětín
3. Komňa
4. Pitín
5. Záhorovice
3. Březová1. Březová
2. Lopeník
4. Dolní Němčí1. Dolní Němčí
5. Horní Němčí1. Horní Němčí
2. Slavkov
6. Hradčovice1. Drslavice
2. Hradčovice
3. Veletiny
7. Korytná1. Korytná
8. Nivnice1. Nivnice
9. Prakšice1. Pašovice
2. Prakšice
10. Starý Hrozenkov1. Starý Hrozenkov
2. Vápenice
3. Vyškovec
4. Žítková
11. Strání1. Strání
12. Šumice1. Nezdenice
2. Rudice
3. Šumice
13. Uherský Brod1. Uherský Brod
14. Vlčnov1. Vlčnov
9. Valašské Klobouky1. Brumov-Bylnice1. Brumov-Bylnice
2. Nedašov1. Návojná
2. Nedašov
3. Nedašova Lhota
3. Štítná nad Vláří-Popov1. Jestřabí
2. Rokytnice
3. Štítná nad Vláří-Popov
4. Újezd1. Drnovice
2. Loučka
3. Újezd
4. Vysoké Pole
5. Valašské Klobouky1. Křekov
2. Poteč
3. Študlov
4. Tichov
5. Valašské Klobouky
6. Valašské Příkazy
6. Vlachovice 1. Haluzice
2. Vlachova Lhota
3. Vlachovice
10. Valašské Meziříčí 1. Kelč1. Kelč
2. Kladeruby
2. Lešná1. Choryně
2. Lešná
3. Loučka1. Kunovice
2. Loučka
3. Podolí
4. Police
4. Valašské Meziříčí1. Branky
2. Jarcová
3. Krhová
4. Mikulůvka
5. Oznice
6. Poličná
7. Valašské Meziříčí
8. Velká Lhota
5. Zašová1. Střítež nad Bečvou
2. Zašová
11. Vizovice1. Slušovice1. Březová
2. Dešná
3. Hrobice
4. Neubuz
5. Slušovice
6. Veselá
2. Trnava1. Podkopná Lhota
2. Trnava
3. Vizovice1. Bratřejov
2. Jasenná
3. Lhotsko
4. Lutonina
5. Ublo
6. Vizovice
7. Zádveřice-Raková
4. Všemina1. Všemina
12. Vsetín1. Halenkov1. Halenkov
2. Horní Lideč1. Francova Lhota
2. Horní Lideč
3. Lačnov
4. Lidečko
5. Střelná
6. Valašská Senice
3. Hošťálková1. Hošťálková
4. Hovězí1. Hovězí
5. Huslenky1. Huslenky
2. Zděchov
6. Jablůnka1. Jablůnka
2. Pržno
7. Karolinka1. Karolinka
8. Nový Hrozenkov1. Nový Hrozenkov
9. Ratiboř1. Kateřinice
2. Ratiboř
10. Růžďka1. Bystřička
2. Růžďka
11. Valašská Polanka1. Lužná
2. Pozděchov
3. Prlov
4. Seninka
5. Valašská Polanka
12. Velké Karlovice1. Velké Karlovice
13. Vsetín1. Janová
2. Leskovec
3. Lhota u Vsetína
4. Liptál
5. Malá Bystřice
6. Ústí
7. Vsetín
13. Zlín1. Fryšták1. Fryšták
2. Lukoveček
2. Kašava1. Držková
2. Kašava
3. Vlčková
3. Lukov1. Lukov
4. Mysločovice1. Hostišová
2. Machová
3. Mysločovice
4. Sazovice
5. Velký Ořechov1. Dobrkovice
2. Doubravy
3. Hřivínův Újezd
4. Kaňovice
5. Kelníky
6. Velký Ořechov
6. Zlín1. Bohuslavice u Zlína
2. Březnice
3. Březůvky
4. Hvozdná
5. Karlovice
6. Lhota
7. Lípa
8. Ostrata
9. Provodov
10. Racková
11. Šarovy
12. Tečovice
13. Zlín
14. Želechovice nad Dřevnicí

 

KRAJ:
Obec
s rozšířenou
působností:
Matriční úřad:Seznam obcí, městských
částí, městských obvodů
a vojenských újezdů správního
obvodu matričního úřadu:
Hlavní město Praha
 1. Praha 11. Praha 1
2. Praha 21. Praha 2
3. Praha 31. Praha 3
4. Praha 41. Praha 4
2. Praha - Kunratice
5. Praha 51. Praha 5
2. Praha - Slivenec
6. Praha 61. Praha 6
2. Praha - Lysolaje
3. Praha - Nebušice
4. Praha - Přední Kopanina
5. Praha - Suchdol
7. Praha 71. Praha 7
2. Praha - Troja
8. Praha 81. Praha 8
2. Praha - Březiněves
3. Praha - Dolní Chabry
4. Praha - Ďáblice
9. Praha 91. Praha 9
10. Praha 101. Praha 10
11. Praha 111. Praha 11
2. Praha - Křeslice
3. Praha - Šeberov
4. Praha - Újezd
12. Praha 121. Praha 12
2. Praha - Libuš
13. Praha 131. Praha 13
2. Praha - Řeporyje
14. Praha 141. Praha 14
2. Praha - Dolní Počernice
15. Praha 151. Praha 15
2. Praha - Dolní Měcholupy
3. Praha - Dubeč
4. Praha - Petrovice
5. Praha - Štěrboholy
16. Praha 161. Praha 16
2. Praha - Lipence
3. Praha - Lochkov
4. Praha - Velká Chuchle
5. Praha - Zbraslav
17. Praha 171. Praha 17
2. Praha - Zličín
18. Praha 181. Praha 18
2. Praha - Čakovice
19. Praha 191. Praha 19
2. Praha - Satalice
3. Praha - Vinoř
20. Praha 201. Praha 20
21. Praha 211. Praha 21
2. Praha - Běchovice
3. Praha - Klánovice
4. Praha - Koloděje
22. Praha 221. Praha 22
2. Praha - Benice
3. Praha - Kolovraty
4. Praha - Královice
5. Praha - Nedvězí

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

VZOR 1

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 2

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 3

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 4

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 5

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 6

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 7

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 8

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 9

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 10

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 11

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 12

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 13

text uvádíme ve formátu pdf

 VZOR 14

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 15

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 16

DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

      MUŽ          ŽENA     
Jméno, popř. jména
a příjmení
  
Rodné příjmení  
Datum, místo a okres (stát)
narození
  
Rodné číslo  
Osobní stav  
Státní občanství  
Bydliště (trvalý pobyt)  

Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před 

(název úřadu) ..................................................................................................................

v obřadní místnosti úřadu*)

na jiném vhodném místě*)

Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinni učinit dohodu o užívání příjmení.

Předběžně jsme se dohodli, že

a) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným

muž: .............................................

žena: ............................................

b) si oba svá příjmení ponecháme a prohlásíme, které z našich příjmení bude příjmením našich společných dětí

muž: .............................................

žena: ............................................

děti: .............................................

c) příjmení jednoho z nás bude naším příjmením společným, a muž – žena *), jehož – jejíž * příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení

muž: .............................................

žena:.............................................

děti:..............................................

*) nehodící se škrtněte

Byli jsme poučeni o tom, že při zápisu uzavření manželství lze na základě žádosti ženy, jíž se uzavření manželství týká,  uvést za stanovených podmínek v matriční knize příjmení, které bude po uzavření manželství užívat, v mužském tvaru.

Žena předběžně žádá, aby její příjmení .........................., vyplývající z dohody o příjmení po uzavření manželství,
bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru: .............................................., protože je

a) cizinkou,

b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je cizinec,

d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)

Bereme na vědomí, že při sňatečném obřadu uvedeme, dříve než učiníme sňatečný projev vůle, že nám nejsou známy překážky, které by nám bránily uzavřít manželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav a že jsme zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství. Prohlašujeme, že nejsme ve vztahu poručníka a poručence, dítěte a osoby, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstouna a svěřeného dítěte.

Máme spolu již tyto děti - jméno a příjmení, datum a místo narození - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec není znám - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

..................................................................................................................

V ........................................................

podpis ženy  ..................................................

podpis muže ..................................................

__________

*) nehodící se škrtněte


DOKLADY K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ)

Doklad, který jsou muž nebo žena jinak povinni předložit, se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. Tato skutečnost se vyznačí v níže uvedené tabulce u každého z dokladů uvedených pod bodem 3. až 7 samostatně.

Předloženy byly tyto doklady:

      MUŽ          ŽENA     
1.Průkaz totožnosti**)
č.
platný do
Průkaz totožnosti**)
č.
platný do
2.Rodný list

Rodný list

3.Doklad o státním občanství***)

Doklad o státním občanství***)
4.Výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
u cizince, je-li cizím státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,
u cizince, je-li cizím státem vydáván.

5.Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
u cizince, je-li cizím státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,
u cizinky, je-li cizím státem vydáván.
6.Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizince; vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občana České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.

Doklad o právní způsobilosti k uzavření
manželství, jde-li o cizinku; vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, jde-li o občanku České republiky při uzavření manželství na zastupitelském úřadu České republiky v cizině.
7.Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelé manželky, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelého partnera. Jde-li o cizince, úmrtní list není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.Pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela, popřípadě pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství, nebo úmrtní list zemřelé partnerky. Jde-li o cizinku, úmrtní list není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství.

__________

**)

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
 • průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

***) Je-li snoubenec v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li snoubenec v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

razítko a podpis matrikáře ................................................................

VZOR 17

PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Dne ....................................................................

Před (název úřadu a místo uzavření manželství)

............................................................

Muž:

Jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

totožnost prokázána

............................................................

datum a místo, okres (stát) narození

............................................................

osobní stav

............................................................

rodné číslo

............................................................

státní občanství

............................................................

rodiče muže:

otec - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

datum narození

............................................................

místo, okres (stát) narození

............................................................

matka - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

datum narození

............................................................

místo, okres (stát) narození

............................................................

Žena:

Jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

totožnost prokázána

............................................................

datum a místo, okres (stát) narození

............................................................

osobní stav

............................................................

rodné číslo

............................................................

státní občanství

............................................................

rodiče ženy:

otec - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

datum narození

............................................................

místo, okres (stát) narození

............................................................

matka - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení

............................................................

datum narození

............................................................

místo, okres (stát) narození

............................................................

Před oddávajícím:

(jméno, příjmení, funkce)

............................................................

za přítomnosti matrikáře

(jméno, příjmení)

............................................................

snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jim nejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucího bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství

snoubenci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství, a prohlásili, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství, že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství

Snoubenci se dohodli, že

a) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným

muž .............................................

žena .............................................

b) si oba svá příjmení ponechají a prohlásili, které z jejich příjmení bude příjmením jejich společných dětí

muž .............................................  

žena ............................................. 

děti ............................................. 

c) příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným, a muž – žena *), jehož – jejíž*) příjmení nemá být příjmením společným, bude ke společnému příjmení na druhém místě připojovat své dosavadní příjmení 

muž ............................................. 

žena ............................................. 

děti ............................................. 

Dohoda o příjmení se vztahuje i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož (jejichž) otec není znám (nutno ověřit v příslušné knize narození) - dokládá se rodným listem dítěte (dětí):

............................................................

Žena žádá, aby její příjmení .........................., vyplývající z dohody o příjmení po uzavření manželství, bylo v knize manželství zapsáno v mužském tvaru: .............................................., protože je

a) cizinkou,

b) státní občankou České republiky, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině,

c) státní občankou České republiky, jejíž manžel je cizinec,

d) státní občankou České republiky, která je jiné než české národnosti.*)

__________

*) nehodící se škrtněte

Svědkové:

1. jméno(a) a příjmení

............................................................

rodné číslo, popř. datum, místo a okres (stát) narození

............................................................

2. jméno(a) a příjmení

............................................................

rodné číslo, popř. datum, místo a okres (stát) narození

............................................................

Tlumočník:

............................................................

Muži - ženě - snoubencům*) bylo prominuto předložení těchto dokladů:

Okresní soud v ............................................................................................ udělil nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil šestnácti let věku (muž - žena*))

povolení k uzavření manželství rozhodnutím ze dne ....................... čj................................., které
nabylo právní moci dne................................. .

__________

*) nehodící se škrtněte

Protože snoubenci splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, bylo manželství prohlášeno oddávajícím za právoplatně uzavřené.

oddávající

............................................................

matrikář(ka)

............................................................

tlumočník

............................................................

manžel

............................................................

rozený

............................................................

manželka

............................................................

rozená

............................................................

svědek

............................................................

svědek

............................................................

Uzavření manželství zapsáno do informačního systému evidence obyvatel dne:

Uzavření manželství oznámeno Ředitelství služby cizinecké policie Policie České republiky dne:
(jde-li o cizince)

Oddací list vyhotoven dne:

Oddací list předán/zaslán dne:
(způsob, ověření totožnosti)

Předložené doklady vráceny/zaslány dne:
(uveďte které)

VZOR 18

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 19

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 20

text uvádíme ve formátu pdf

VZOR 21

DOTAZNÍK K REGISTROVANÉMU PARTNERSTVÍ

Příslušný matriční úřad

............................................................

  OSOBY, KTERÉ CHTĚJÍ VSTOUPIT DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
Jméno, popř. jména
a příjmení
    
Rodné příjmení  
Datum, místo a okres
(stát) narození
  
Rodné číslo  
Osobní stav  
Státní občanství  
Bydliště
(trvalý pobyt)
  

V ............................................................

Dne ............................................................

Podpis osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství

............................................................

Podpis osoby, která chce vstoupit do registrovaného partnerství

............................................................

DOKLADY KE VSTUPU DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ)

Doklad se nepředkládá, pokud si skutečnost v něm uvedenou matriční úřad ověří z jím vedené matriční knihy, ze základního registru obyvatel, z informačního systému evidence obyvatel, z informačního systému cizinců, z informačního systému evidence občanských průkazů nebo z informačního systému evidence cestovních dokladů. Tato skutečnost se vyznačí v části Poznámky ve spodní části tiskopisu.

Předloženy byly tyto doklady:

  OSOBY, KTERÉ CHTĚJÍ VSTOUPIT DO REGISTROVANÉHO PARTNERSTVÍ
1.Průkaz totožnosti**)
č.
platný do
Průkaz totožnosti**)
č.
platný do
2.Rodný list

Rodný list
3.Doklad o státním občanství***)

Doklad o státním občanství***)
4.Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizince, je-li
cizím státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o místě
trvalého pobytu, u cizince, je-li
cizím státem vydáván.
5.Výpis z evidence obyvatel o
osobním stavu, u cizince, je-li
cizím státem vydáván.

Výpis z evidence obyvatel o
osobním stavu, u cizince, je-li
cizím státem vydáván.
6.Doklad o právní způsobilosti ke
stupu do registrovaného
partnerství, jde-li o cizince.

 
7.Pravomocný rozsudek o rozvodu
předchozího manželství, nebo
úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství, nebo
úmrtní list zemřelého partnera.
Jde-li o cizince, úmrtní list
není třeba předkládat, je-li tato
skutečnost uvedena v dokladu o
právní způsobilosti ke vstupu do
registrovaného partnerství.

Pravomocný rozsudek o rozvodu
předchozího manželství, nebo
úmrtní list zemřelého manžela,
popřípadě pravomocné rozhodnutí
soudu o zrušení partnerství, nebo
úmrtní list zemřelého partnera.
Jde-li o cizince, úmrtní list
není třeba předkládat, je-li tato
skutečnost uvedena v dokladu o
právní způsobilosti ke vstupu do
registrovaného partnerství.

__________

**)

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení mezinárodní ochrany,
 • průkaz povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl, nebo
 • průkaz oprávnění k pobytu osoby požívající doplňkové ochrany, jde-li o osobu požívající doplňkové ochrany,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

***) Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době státním občanem České republiky a považuje-li ho za svého občana také jiný stát, je rozhodné státní občanství České republiky. Je-li osoba, která chce vstoupit do registrovaného partnerství, v rozhodné době zároveň občanem několika cizích států, rozhoduje státní příslušnost nabytá naposled, pokud vzhledem k životním poměrům osoby nepřevažuje výrazně její poměr k jinému cizímu státu, jehož je občanem; v takovém případě rozhoduje státní příslušnost tohoto státu (§ 28 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém).

Poznámky:

razítko a podpis matrikáře

............................................................

VZOR 22

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

Příslušnost matričních úřadů jednotlivých okresů
k ukládání matričních knih, druhopisů matričních knih a sbírek listin do archivů

 Matriční úřady okresu:  Matriční knihy, jejich
druhopisy a sbírky listin
 přísluší do státního oblastního archivu 
  
BenešovPraha
BerounPraha
BlanskoBrno
Brno-městoBrno
Brno-venkovBrno
BruntálOpava
BřeclavBrno
Česká LípaLitoměřice
České BudějoviceTřeboň
Český KrumlovTřeboň
DěčínLitoměřice
DomažlicePlzeň
Frýdek-MístekOpava
Havlíčkův BrodZámrsk
HodonínBrno
Hradec KrálovéZámrsk
ChebPlzeň
ChomutovLitoměřice
ChrudimZámrsk
Jablonec nad NisouLitoměřice
JeseníkOpava
JičínZámrsk
JihlavaBrno
Jindřichův HradecTřeboň
Karlovy VaryPlzeň
KarvináOpava
KladnoPraha
KlatovyPlzeň
KolínPraha
Kroměříž Brno
Kutná Hora Praha
Liberec Litoměřice
Litoměřice Litoměřice
Louny Litoměřice
Mělník Praha
Mladá Boleslav Praha
Most Litoměřice
Náchod Zámrsk
Nový Jičín Opava
Nymburk Praha
Olomouc Opava
Opava Opava
Ostrava-město Opava
Pardubice Zámrsk
Pelhřimov Třeboň
Písek Třeboň
Plzeň-jih Plzeň
Plzeň-městoPlzeň
Plzeň-sever Plzeň
Praha*)Praha
Praha-východ Praha
Praha-západ Praha
Prachatice Třeboň
Prostějov Brno
Přerov Opava
Příbram Praha
Rakovník Praha
Rokycany Plzeň
Rychnov nad Kněžnou Zámrsk
Semily Zámrsk
Sokolov Plzeň
Strakonice Třeboň
Svitavy Zámrsk
Šumperk Opava
Tábor Třeboň
Tachov Plzeň
Teplice Litoměřice
Trutnov Zámrsk
Třebíč Brno
Uherské Hradiště Brno
Ústí nad Labem Litoměřice
Ústí nad Orlicí Zámrsk
Vsetín Opava
Vyškov Brno
Zlín Brno
Znojmo Brno
Žďár nad Sázavou Brno

Vysvětlivka:

*)V hlavním městě Praze se druhopisy a sbírky listin ukládají v Archivu hlavního města Prahy (§ 23 odst. 4 zákona).

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

text uvádíme ve formátu pdf

4)§ 666 odst. 1 občanského zákoníku.
1)§ 51 zákona.
2)§ 28 zákona.
3)§ 8 zákona.
4)§ 666 odst. 1 občanského zákoníku.
5)§ 32 až 37 zákona.
6)§ 46 zákona.
5)§ 32 až 37 zákona.
6)§ 46 zákona.
5)§ 32 až 37 zákona.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1532 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 došlo k zásadním a rozsáhlým změnám zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (227 změn a doplnění). V publikaci dále najdete aktuální znění zákona o státním zastupitelství po ...

Cena: 137 KčKOUPIT

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

ÚZ č. 1514 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ... 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální soubor zákonů, nařízení vlády a vyhlášek souvisejících s občanským zákoníkem. Jde zejména o významně novelizovaný zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ...

Cena: 115 KčKOUPIT

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1500 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Kromě rozsáhlých změn z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.