Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Znění účinné od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 207/2001 Sb., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON č. 301/2000 Sb., O MATRIKÁCH, JMÉNU A PŘÍJMENÍZáhlaví předpisuÚvodní ustanovení § 1 Matriční úřady a jejich správní obvody§ 2 Vzory matričních tiskopisů § 3 Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih § 4§ 5§ 6 Vynechání matričního listu § 7 Zrušení zápisu § 8 Uvádění data v zápisech§ 9 Uvedení místa matriční události§ 10 Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, příjmení a trvalého pobytu§ 11 Zkratky § 12 Oprava zápisu§ 13 Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy§ 14 Dodatečný zápis§ 15 Dodatečný záznam§ 16 Způsob a postup při vedení rejstříkuPostup při zapisování do matričních knih § 17 Zápis narození§ 18 Zápis vícečetných porodů§ 19 Zápis mrtvě narozeného dítěte§ 20 Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti § 21 Zápis manželství§ 22 Zápis úmrtí § 23 Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti§ 24 Postup při vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih § 25§ 26 Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny§ 27 Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní § 28 § 29 Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství § 30§ 31 Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu § 32§ 33 Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech § 34§ 35 Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře § 36§ 37§ 38 Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky § 39§ 40 Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci § 41§ 42 Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná § 43 § 44 Účinnost novelPříloha č. 1Příloha č. 2Příloha č. 3

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 230/2001 Sb., č. 499/2001 Sb., č. 566/2002 Sb., č. 660/2004 Sb., č. 539/2005 Sb., č. 300/2006 Sb., č. 352/2006 Sb., č. 389/2007 Sb., č. 419/2008 Sb., č. 445/2008 Sb., č. 485/2009 Sb., č. 315/2010 Sb. a č. 417/2011 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

Úvodní ustanovení

§ 1

Matriční úřady a jejich správní obvody

(1) Matriční úřady jsou

a) obecní úřady,
b)v hlavním městě Praze úřady městských částí,
c)v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,
d)pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen „matriční kniha“) a vykonávají další činnosti stanovené zákonem.

(2) Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.

§ 2

Vzory matričních tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:

1.Úvodní list matriční knihy narození
2.Úvodní list matriční knihy manželství
3.Úvodní list matriční knihy úmrtí
4.List podpisových vzorů
5.List matriční knihy narození
6.List matriční knihy manželství
7.List matriční knihy úmrtí
8.Abecední jmenný rejstřík
9.Rodný list
10.Oddací list
11.Úmrtní list
12.Úmrtní list, s uvedením údajů žijícího partnera, nastalo-li úmrtí za trvání partnerství
13.Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
14.Vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství
15.Osvědčení k uzavření církevního sňatku
16.Dotazník k uzavření manželství
17.Protokol o uzavření manželství.

Podrobnosti o technickém způsobu
vedení matričních knih

§ 3

(1) Matriční knihu tvoří matriční tiskopisy svázané do svazků. Každý svazek matriční knihy obsahuje úvodní list matriční knihy, list podpisových vzorů, listy, na které se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí, (dále jen „matriční list“) a listy pro abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík“). Jednotlivé matriční listy jsou předem očíslovány.

(2) Svazek matriční knihy obsahuje maximálně 300 matričních listů.

(3) Každý svazek matriční knihy má na přední straně vazby vyznačen druh matriční knihy, název matričního úřadu, název obce, města, v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech i název městské části nebo městského obvodu nebo označení vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů. Svazky matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky (dále jen „občan“), ke kterým došlo v cizině, (dále jen „zvláštní matrika“) mají místo názvu obce uvedeno „Zvláštní matrika“.

(4) Úvodní list každého svazku matriční knihy vyplní zaměstnanec obce nebo Ministerstva obrany zařazený do matričního úřadu (dále jen „matrikář“). Uvedené údaje na tomto listu ověří zaměstnanec pověřený činností na úseku matrik

a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad s rozšířenou působností“) pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo
b) krajského úřadu pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně pro úřady městských částí, popřípadě městských obvodů těchto měst (dále jen „krajský úřad“).

(5) Matriční úřad vede matriční knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu samostatně.

(6) Svazky matriční knihy se od účinnosti vyhlášky označí novou číselnou řadou začínající číslicí 1. U zvláštní matriky se před číselnou řadou každého svazku matriční knihy uvede „ZM“.

(7) Vede-li matriční úřad souběžně více než jeden svazek pro jeden druh matriční knihy pro jednu obec, městskou část, městský obvod, území vojenského újezdu nebo zvláštní matriku, označí se na přední straně vazby každý jednotlivý svazek matriční knihy římským číslem, počínaje číslem I lomeným arabským číslem svazku. Toto označení se uvede i na úvodním listu svazku matriční knihy a vyznačí se, pro jaké zápisy je tento svazek matriční knihy veden.

§ 4

(1) Zápis do matriční knihy provádí matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů příslušného matričního listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění. Písmo musí být čitelné.

(2) Oddíl matričního listu, který nelze vyplnit pro objektivní neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“.

(3) Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech matričního listu slovo „nezjištěno“, pokud není stanoveno jinak.

(4) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle matričního listu „Dodatečné záznamy a opravy“.

§ 5

(1) Do matriční knihy, s výjimkou matriční knihy vedené zvláštní matrikou, se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí (dále jen „matriční událost“), k nimž došlo v témže kalendářním roce. Za posledním zápisem kalendářního roku musí být ponechán přiměřený počet matričních listů pro dodatečné zápisy. V zápisech matričních událostí nastalých v následujících letech se pokračuje, pokud není popsán celý svazek matriční knihy. Přitom se zápisy v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví matričního listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku, a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis.

(2) Bude-li svazek matriční knihy popsán před skončením kalendářního roku, použije se svazek matriční knihy další, přičemž se v číslování zápisů pokračuje. Jednotlivé svazky matriční knihy následující za sebou se označí postupně arabským číslem.

§ 6

Vynechání matričního listu

Vynechá-li se jeden nebo více matričních listů, přeškrtne matrikář prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou „omylem vynecháno“. K doložce připojí svůj podpis a datum.

§ 7

Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno rovněž považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není ještě proveden další zápis.

§ 8

Uvádění data v zápisech

Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami.

§ 9

Uvedení místa matriční události

(1) Místo matriční události se v zápise uvede

a) názvem obce, a je-li členěna na části, též názvem její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí,
b) v hlavním městě Praze názvem části obce, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.

(2) Nemá-li místo matriční události číslo popisné nebo evidenční, připojí se k názvu obce bližší označení místa matriční události. U místa uzavření manželství lze vedle čísla popisného nebo evidenčního připojit bližší označení místa.

(3) Místo matriční události nastalé v cizině se uvede názvem obce, popřípadě bližším označením místa matriční události a názvem státu.

§ 10

Uvedení místa narození, státního občanství,
pohlaví, příjmení a trvalého pobytu

(1) Místo narození, nejde-li o zápis místa matriční události, se uvede v zápise

a) názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, jde-li o narození v České republice, nebo
b) názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

(5) Místo trvalého pobytu se v zápise uvede způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v § 9 odst. 3.

§ 11

Zkratky

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat jméno, popřípadě jména, označení rodinného stavu a názvy obcí.

§ 12

Oprava zápisu

(1) Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede

a) před jeho uzavřením v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“,
b) po jeho uzavření v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“.

(2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo.

§ 13

Podpis zápisu, dodatečného zápisu,
dodatečného záznamu a opravy

(1) Matrikář podepíše každý zápis, dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu.

(2) Podpis matrikáře musí odpovídat podpisovému vzoru uvedenému v bodu 4 přílohy č. 2.

§ 14

Dodatečný zápis

(1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými.

(2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání.

(3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se

a) do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950,
b) do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku.

§ 15

Dodatečný záznam

(1) Dodatečný záznam se provede v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ u zápisu, ke kterému náleží.

(2) Je-li oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“ zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu matriční knihy u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do matriční knihy. Na vlepeném listu se uvede: „Dodatek k zápisu narození (uzavření manželství, úmrtí) č. ... matriční knihy sv. ..... (označení matričního úřadu) .....“.

§ 16

Způsob a postup při vedení rejstříku

(1) Rejstřík se vede na konci každého svazku matriční knihy. Každý zápis matriční události se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo matričního listu. Pokud má matriční kniha více svazků pro matriční události nastalé v jednom kalendářním roce, může být veden společný rejstřík v prvním svazku této knihy; v tomto případě se v rejstříku vyznačí i číslo svazku matriční knihy, v němž je zápis proveden.

(2) V rejstříku se zapisují příjmení a jména do dvou sloupců, do levého mužů, do pravého žen. Příjmení se uvádějí vždy před jménem. Uzavřená manželství se zapíší do rejstříku, jak podle příjmení muže, tak podle příjmení ženy.

(3) Dojde-li ke změně jména nebo příjmení osoby zapsané v matriční knize, vyznačí se tato změna v rejstříku novým zápisem.

Postup při zapisování do matričních knih

§ 17

Zápis narození

(1) Zápis narození provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize narození podle učiněného oznámení.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede souhlasné prohlášení o určení otcovství a způsob užívání příjmení žen.

§ 18

Zápis vícečetných porodů

Zápisy vícečetných porodů provede matrikář v časovém pořadí narození dětí a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se vyznačí, pod kterým pořadovým číslem je proveden zápis sourozence.

§ 19

Zápis mrtvě narozeného dítěte

(1) Dítě mrtvě narozené zapíše matrikář jen do knihy narození.

(2) Dítěti mrtvě narozenému se nepřiděluje rodné číslo, oddíl pro rodné číslo matrikář proškrtne vodorovnou čarou.

(3) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ zápisu se vyznačí, že jde o dítě mrtvě narozené.

§ 20

Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti

Zápis narození nalezeného dítěte nezjištěné totožnosti se provede po ověření, že nebyl dosud v matriční knize proveden. V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede čas, místo a okolnosti, za kterých bylo dítě nalezeno, popis jeho zvláštních tělesných znaků, oděvu a označení jiných předmětů majících vztah ke zjištění jeho totožnosti včetně pravděpodobného věku.

§ 21

Zápis manželství

(1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu k uzavření manželství zástupcem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku.

§ 22

Zápis úmrtí

Zápis úmrtí provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize úmrtí.

§ 23

Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti

(1) V zápise úmrtí osoby nezjištěné totožnosti se v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ uvede i čas, místo a okolnosti, za kterých byla osoba nalezena, popis oděvu a jiných předmětů majících vztah ke zjištění totožnosti této osoby, popřípadě zvláštní tělesné znaky, jakož i pravděpodobný věk.

(2) Jde-li o zápis nalezeného mrtvého novorozeněte, jehož totožnost byla, byť i dodatečně zjištěna, provede příslušný matriční úřad šetření, nebylo-li takové novorozeně zapsáno v matriční knize jako dítě živě narozené. Pokud takto zapsáno nebylo, zajistí provedení zápisu.

Postup při vydávání rodných, oddacích
a úmrtních listů, potvrzení
a doslovných výpisů z matričních knih

§ 24

(1) Rodný list, oddací list nebo úmrtní list (dále jen „matriční doklad“) se vydává pouze z uzavřeného zápisu1) na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize se založí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedené do 31. prosince 1958 způsobem uvedeným v § 8 zákona. Kopie každého dalšího matričního dokladu, nejde-li o kopie uvedené ve větě třetí, se založí do spisové dokumentace.

(2) Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu.

(3) Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí názvem existujícím v době vydání matričního dokladu, který se uvede i do matriční knihy, není-li údaj o změně názvu obce uveden na úvodním listu matriční knihy vedené pro tuto obec. Na žádost lze původní název uvést do poznámky matričního dokladu.

§ 25

(1) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se vydá na základě žádosti a

a) po prokázání, že osoba uplatňuje nárok v cizině, nebo
b) stanoví-li tak zvláštní zákon.

(2) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje

a) označení matričního úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovaná skutečnost uvedená v matriční knize,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře, jeho podpis a otisk úředního razítka matričního úřadu.

(3) Doslovný výpis se vydá na základě písemné žádosti osoby uvedené v § 25 odst. 1 písm. a) zákona, státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku pro výkon přenesené působnosti. Doslovný výpis opatří matrikář doložkou, v níž uvede, z jaké matriční knihy byl doslovný výpis pořízen. Připojí otisk úředního razítka matričního úřadu, jméno a příjmení, podpis a datum.

(4) Matriční doklady a potvrzení z matričních knih se

a) předávají žadateli na základě prokázání jeho totožnosti,
b) zasílají na doručenku do vlastních rukou,
c) zasílají matričnímu úřadu, který poskytl podklady pro zápis do matriční knihy, k jejich předání,
d) zasílají zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, pokud o vystavení požádá, nebo
e)zasílají úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, nebo krajský úřad po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí.

§ 26

Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny

(1) Požádá-li osoba o zaslání matričního dokladu do ciziny, zašle matriční úřad tento doklad na doručenku do vlastních rukou, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno.

(2) Pokud nebyl poplatek za vydání matričního dokladu uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno, zašle matriční úřad žadateli matriční doklad prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

(3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka2).

(4) Ověření se vyznačí formou ověřovací doložky na matričních, popřípadě dalších dokladech vydaných matričním úřadem nebo vyznačením ověřovací doložky na samostatném listu, který musí být pevně spojen s matričním dokladem.

Ověřovací doložka obsahuje

a)označení úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu,
b) číslo jednací,
c) konstatování, že se ověřuje pravost podpisu matrikáře s uvedením jeho jména a příjmení a konstatování, že se ověřuje pravost otisku úředního razítka matričního úřadu a jeho označení,
d) místo a datum ověření,
e)jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, nebo matrikáře krajského úřadu a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu.

(5) Na základě žádosti úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad

a) předá žadateli po prokázání jeho totožnosti,
b) zašle žadateli na adresu v České republice na doručenku do vlastních rukou,
c) zašle Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nebo
d) zašle matričnímu úřadu k předání žadateli.

Obecné podmínky pro vedení sbírky listin
a nahlížení do ní

§ 27

(1) Listiny, které tvoří sbírku listin,3) označí matrikář číslem zápisu, matričního listu, svazku a ročníku matriční knihy. Sbírku listin uloží matrikář odděleně od matriční knihy tak, aby byla zabezpečena proti zničení či poškození.

(2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu vyznačí matrikář též údaj o tom, kdy byly dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava provedeny. Současně matrikář připojí datum, podpis a úřední razítko matričního úřadu.

(3) Matriční úřad předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu matričního úřadu a názvu obce, městské části, městského obvodu nebo vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede. Dále uvede druh matriční knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených.

(4) Po provedení dodatečného zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy zápisu matriční události, která nastala do konce roku 1958, zašle matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, kromě listin uvedených v odstavci 1,

a) doslovný výpis z matriční knihy v případě dodatečného zápisu matriční události,
b) znění provedeného dodatečného záznamu a opravy.

(5) K nahlížení do sbírky listin se předkládá pouze ta její část, která se vztahuje k příslušné matriční události.

§ 28

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin obsahuje

a) označení úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře nebo matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, jeho podpis a otisk úředního razítka.

Postup při vydávání osvědčení
pro uzavření církevního sňatku
a vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství

§ 29

Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku4) vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.5)

§ 30

(1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5)

(2) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny.

Postup při zápisu oznámení
o užívání příjmení po rozvodu

§ 31

(1) Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu.

(2) Matriční úřad, u něhož je uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti, a
b) není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, dokladu o rozvodu s údajem o právní moci.

(3) Matriční úřad, u něhož není uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti,
b) oddacího listu, a
c) dokladu o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

§ 32

(1) O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno.

(2) Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedenými v § 31 odst. 3 písm. b) a c) matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu bylo oznámení postoupeno.

(3) Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení

a) prostřednictvím matričního úřadu v České republice, nebo
b) prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo
c) přímo u zvláštní matriky.

Postup při uvádění příjmení žen
v matričních knihách a na matričních dokladech

§ 33

(1)  Žena, jíž se uzavření manželství týká, popřípadě rodiče dítěte ženského pohlaví, kteří žádají o uvedení příjmení v mužském tvaru, předloží matričnímu úřadu žádost o provedení zápisu tohoto příjmení v matriční knize. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu. Její podání není časově omezeno.

(2) Zápis příjmení v mužském tvaru se provede na základě

a) prokázání totožnosti žadatele,
b) matričního dokladu, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
c) písemného souhlasu druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocného rozhodnutí soudu nahrazujícího tento souhlas, jde-li o nezletilou osobu, a
d) písemného souhlasu nezletilé osoby starší 15 let.

§ 34

(1) Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady uvedenými v § 33 odst. 2 písm. b), c) a d) matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu byla žádost postoupena.

(2) Matrikář matričního úřadu, u něhož se matriční událost zapisuje, zapíše do matriční knihy na prvním místě příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a na druhém místě za lomítko příjmení v mužském tvaru. Do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, jaké příjmení si jeho nositelka, popřípadě rodiče nezletilé osoby ženského pohlaví zvolili.

(3) V případech, kdy již byl zápis matriční události proveden, učiní se záznam o užívání příjmení do sloupce nebo oddílu „Dodatečné záznamy a opravy“ a vystaví se nový matriční doklad. Matrikář vede jmenný rejstřík přijatých žádostí s odkazem na příslušnou matriční knihu.

Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti
pro výkon funkce matrikáře

§ 35

(1) Zaměstnance obce nebo újezdního úřadu tam, kde plní funkci matričního úřadu, (dále jen „uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře (dále jen „zkouška“) jejich zaměstnavatel u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, do jehož působnosti matriční úřad náleží.

(2) Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia.

(3) Organizovaným studiem podle odstavce 2 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovanou úřadem s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(4) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu zašle uchazeči seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky, do 15 dnů od obdržení přihlášky ke zkoušce a projedná s ním způsob zajištění odborné přípravy ke zkoušce. Odborná příprava trvá nejméně 3 měsíce.

(5) Termín a místo zkoušky určí úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu po ukončení odborné přípravy. O konání zkoušky vyrozumí úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu uchazeče nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky.

§ 36

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu a ústní zkoušky.

(2) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek obsažených v písemném testu, jehož obsah stanoví Ministerstvo vnitra.

(3) Zkušební komise úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, je tříčlenná, předsedou je matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(4) Zkouška se hodnotí stupni „vyhověl“ či „nevyhověl“. Stupněm „vyhověl“ se hodnotí zaměstnanec, který správně zodpověděl alespoň dvě třetiny otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(5) O provedené zkoušce sepíše úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu zápis, v němž uvede

a) jméno, příjmení a datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení provedené zkoušky.

(6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda komise v den jejího konání.

§ 37

(1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.

(2) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení obsahuje

a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise a podpis předsedy komise,
c) datum vydání a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(3) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení je předpokladem k výkonu funkce matrikáře.

Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky

§ 38

Zápisy matričních událostí do zvláštní matriky se provádějí v časovém pořadí došlých podkladů. Zápisy se označují pořadovými čísly v každém kalendářním roce samostatně.

§ 39

(1) Zápisy matričních událostí se provádějí

a) v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, byla občanem,
b) podle matričního dokladu vydaného v cizině, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem; tato skutečnost se poznamená v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

(2) Není-li možno matriční doklad vydaný v cizině pro závažnou překážku opatřit, lze provést zápis i na podkladě jiných dostatečných důkazů, zejména výslechem svědků.

(3) Obsahují-li podklady pro zápis údaje podle jiného počítání času než užívaného v České republice, uvedou se údaje v zápise v souladu s časovými údaji platnými v České republice. Záznam o tom se provede v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

Postup při předávání matričních knih
a sbírek listin k archivaci

§ 40

(1) Matriční úřad předává matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je vedena sbírka listin nebo druhopis matriční knihy.

(2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předává druhopisy matričních knih a sbírky listin po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je veden prvopis matriční knihy.

§ 41

(1) O předání vyhotoví matrikář nebo matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předávací protokol, v němž se uvede druh matriční knihy, obec, pro kterou se matriční kniha vedla, pořadové číslo svazku a počáteční a konečný den zápisu. Při předávání sbírky listin uvede matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu v předávacím protokolu údaje o matriční knize, pro kterou byla sbírka listin vedena.

(2) Předávací protokol vyhotoví

a) matrikář ve třech vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou předá příslušnému archivu, druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace a třetí vyhotovení předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
b) matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu ve dvou vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou nebo sbírkou listin předá příslušnému archivu a druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 42

(1) Matriční úřad předá v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností a krajskému úřadu do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu.

(2) Krajský úřad zašle v případě změny matrikáře matričního úřadu, úřadu s rozšířenou působností, nebo krajského úřadu Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka.

§ 43

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení.
2. Vyhláška č. 52/1993 Sb., kterou se mění a doplňují vyhlášky Ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky.
3.

Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
4. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 4/1991 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 175/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpisúčinnosti nabyl
dnem
   přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 230/2001 Sb. 29. června 2001,
Vyhláška č. 499/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Vyhláška č. 566/2002 Sb1. ledna 2003,
Vyhláška  č. 660/2004 Sb.1. ledna 2005,
Vyhláška č. 539/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 300/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 352/2006 Sb.1. července 2006,
Vyhláška č. 389/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 419/2008 Sb.1. prosince 2008,
Vyhláška č. 445/2008 Sb.1. ledna 2009,
Vyhláška č. 485/2009 Sb.1. ledna 2010,
část 1. července 2010,
Vyhláška č. 315/2010 Sb.1. ledna 2011,
Vyhláška č. 417/2011 Sb.1. ledna 2012.
 
SEZNAM MATRIČNÍCH ÚŘADŮ V ČESKÉ REPUBLICE
A VYMEZENÍ JEJICH SPRÁVNÍCH OBVODŮ
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
JIHOČESKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  1. Blatná          1. Bělčice             1. Bělčice                                  2. Hornosín                                  3. Chobot                                  4. Uzenice                                  5. Uzeničky                2. Blatná              1. Bezdědovice                                  2. Blatná                                  3. Bratronice                                  4. Buzice                                  5. Čečelovice                                  6. Hajany                                  7. Chlum                                  8. Kadov                                  9. Lažánky                                 10. Lažany                                 11. Mačkov                                 12. Myštice                                 13. Záboří                3. Lnáře              1. Březí                                 2. Kocelovice                                 3. Lnáře                                 4. Předmíř                                 5. Tchořovice                4. Sedlice             1. Lom                                 2. Sedlice                                 3. Škvořetice  2. České Budějovice     1. Boršov nad Vltavou       1. Boršov nad Vltavou                                 2. Homole                                 3. Hradce                                 4. Planá                                 5. Vrábče                                 6. Závraty                2. České Budějovice         1. Borek                                  2. Borovnice                                  3. České Budějovice                                  4. Dasný                                  5. Dobrá Voda u Českých Budějovic                                  6. Doubravice                                  7. Doudleby                                  8. Heřmaň                                  9. Hrdějovice                                 10. Komařice                                 11. Litvínovice                                 12. Nedabyle                                 13. Nová Ves                                 14. Plav                                 15. Roudné                                 16. Srubec                                 17. Staré Hodějovice                                 18. Strážkovice                                 19. Střížov                                 20. Úsilné                                 21. Vidov                3. Dříteň              1. Dříteň                                  2. Nákří                                  3. Olešník                4. Dubné              1. Branišov                                  2. Břehov                                  3. Čakov                                  4. Čejkovice                                  5. Dubné                                  6. Habří                                  7. Jankov                                  8. Kvítkovice                                  9. Lipí                                 10. Radošovice                                 11. Strýčice                                 12. Záboří                                 13. Žabovřesky                5. Hluboká nad Vltavou       1. Hluboká nad Vltavou                                     2. Hosín                6. Kamenný Újezd          1. Kamenný Újezd                                 2. Mokrý Lom                                 3. Římov                                 4. Včelná                7. Ledenice            1. Ledenice                8. Lišov              1. Hvozdec                                 2. Libín                                 3. Lišov                                 4. Štěpánovice                                 5. Zvíkov                9. Rudolfov            1. Adamov                                 2. Dubičné                                 3. Hlincová Hora                                 4. Hůry                                 5. Jivno                                 6. Libníč                                 7. Rudolfov                                 8. Vráto                10. Ševětín             1. Bošilec                                 2. Drahotěšice                                 3. Dynín                                 4. Chotýčany                                 5. Mazelov                                 6. Neplachov                                 7. Ševětín                                 8. Vitín                                 9. Vlkov                11. Zliv              1. Dívčice                                 2. Hlavatce                                 3. Mydlovary                                 4. Pištín                                 5. Sedlec                                 6. Zahájí                                 7. Zliv  3. Český Krumlov       1. Boletice            1. Boletice (území vojenského                                   újezdu)                2. Brloh              1. Brloh                                  2. Nová Ves                3. Český Krumlov          1. Český Krumlov                                  2. Dolní Třebonín                                  3. Chlumec                                  4. Mirkovice                                  5. Mojné                                  6. Přídolí                                  7. Přísečná                                  8. Srnín                                  9. Věžovatá Pláně                                 10. Zubčice                4. Frymburk             1. Frymburk                                  2. Lipno nad Vltavou                                  3. Přední Výtoň                 5. Horní Planá           1. Černá v Pošumaví                                 2. Horní Planá                6. Hořice na Šumavě        1. Hořice na Šumavě                7. Chvalšiny            1. Chvalšiny                8. Kájov              1. Kájov                9. Křemže             1. Holubov                                 2. Křemže                10. Loučovice            1. Loučovice                11. Větřní             1. Bohdalovice                                 2. Světlík                                 3. Větřní                12. Vyšší Brod           1. Malšín                                 2. Rožmberk nad Vltavou                                 3. Vyšší Brod                13. Zlatá Koruna          1. Zlatá Koruna  4. Dačice          1. Dačice              1. Báňovice                                  2. Budeč                                  3. Budíškovice                                  4. Cizkrajov                                  5. Červený Hrádek                                  6. Český Rudolec                                  7. Dačice                                  8. Dobrohošť                                  9. Horní Slatina                                 10. Hříšice                                 11. Kostelní Vydří                                 12. Peč                                 13. Staré Hobzí                                 14. Třebětice                                 15. Volfířov                2. Dešná              1. Dešná                                 2. Županovice                3. Slavonice            1. Písečné                                 2. Slavonice                4. Studená             1. Heřmaneč                                 2. Horní Meziříčko                                 3. Horní Němčice                                 4. Studená  5. Jindřichův Hradec    1. Deštná              1. Březina                                 2. Deštná                                 3. Drunče                                 4. Rosička                                 5. Světce                                 6. Vícemil                2. Jindřichův Hradec         1. Bednárec                                  2. Bednáreček                                  3. Blažejov                                  4. Dolní Pěna                                  5. Hatín                                  6. Horní Pěna                                  7. Horní Skrýchov                                  8. Hospříz                                  9. Jarošov nad Nežárkou                                 10. Jindřichův Hradec                                 11. Kačlehy                                 12. Kamenný Malíkov                                 13. Lodhéřov                                 14. Polště                                 15. Popelín                                 16. Ratiboř                                 17. Rodvínov                                 18. Roseč                                 19. Velký Ratmírov                3. Kardašova Řečice         1. Doňov                                 2. Kardašova Řečice                                 3. Pleše                                 4. Pluhův Žďár                                 5. Újezdec                                 6. Višňová                                 7. Záhoří                4. Kunžak              1. Člunek                                 2. Kunžak                                 3. Střížovice                5. Nová Bystřice          1. Číměř                                 2. Nová Bystřice                                     3. Staré Město pod Landštejnem                6. Nová Včelnice          1. Dívčí Kopy                                 2. Hadravova Rosička                                 3. Horní Radouň                                 4. Kostelní Radouň                                 5. Nová Včelnice                                 6. Okrouhlá Radouň                                 7. Vlčetínec                                 8. Žďár                7. Stráž nad Nežárkou        1. Dolní Žďár                                 2. Lásenice                                 3. Pístina                                 4. Plavsko                                 5. Příbraz                                 6. Stráž nad Nežárkou                                 7. Vydří                8. Strmilov             1. Bořetín                                 2. Jilem                                 3. Nová Olešná                                 4. Strmilov                                 5. Zahrádky  6. Kaplice         1. Benešov nad Černou        1. Benešov nad Černou                                 2. Pohorská Ves                2. Besednice            1. Besednice                3. Dolní Dvořiště          1. Dolní Dvořiště                4. Horní Dvořiště          1. Horní Dvořiště                5. Kaplice             1. Kaplice                                 2. Omlenice                                 3. Soběnov                                 4. Střítež                6. Malonty             1. Malonty                7. Rožmitál na Šumavě        1. Bujanov                                 2. Rožmitál na Šumavě                8. Velešín             1. Netřebice                                 2. Velešín                                 3. Zvíkov  7. Milevsko         1. Bernartice            1. Bernartice                                 2. Borovany                                 3. Veselíčko                                 4. Zběšičky                2. Chyšky              1. Chyšky                                 2. Vlksice                3. Kovářov             1. Hrazany                                 2. Kostelec nad Vltavou                                 3. Kovářov                4. Milevsko             1. Branice                                  2. Hrejkovice                                  3. Jetětice                                  4. Jickovice                                  5. Křižanov                                  6. Kučeř                                  7. Květov                                  8. Milevsko                                  9. Okrouhlá                                 10. Osek                                 11. Přeborov                                 12. Přeštěnice                                 13. Stehlovice                                 14. Zbelítov                                 15. Zhoř                5. Sepekov             1. Božetice                                 2. Sepekov  8. Písek          1. Čimelice             1. Čimelice                                 2. Rakovice                                 3. Smetanova Lhota                                 4. Varvažov                2. Mirotice             1. Boudy                                 2. Cerhonice                                 3. Mirotice                                 4. Ostrovec                3. Mirovice             1. Horosedly                                 2. Lety                                 3. Minice                                 4. Mirovice                                 5. Mišovice                                 6. Myslín                                 7. Nerestce                4. Orlík nad Vltavou        1. Kožlí                                 2. Králova Lhota                                 3. Nevězice                                 4. Orlík nad Vltavou                                 5. Probulov                5. Písek               1. Albrechtice nad Vltavou                                  2. Čížová                                  3. Dobev                                  4. Drhovle                                  5. Heřmaň                                  6. Kestřany                                  7. Kluky                                  8. Křenovice                                  9. Olešná                                 10. Písek                                 11. Podolí I                                 12. Předotice                                 13. Putim                                 14. Ražice                                 15. Slabčice                                 16. Vráž                6. Protivín             1. Paseky                                 2. Protivín                                 3. Skály                                 4. Tálín                                 5. Žďár                7. Záhoří              1. Dolní Novosedly                                 2. Temešvár                                 3. Vlastec                                 4. Vojníkov                                 5. Vrcovice                                 6. Záhoří                8. Zvíkovské Podhradí        1. Oslov                                 2. Zvíkovské Podhradí  9. Prachatice        1. Husinec             1. Drslavice                                 2. Dvory                                 3. Husinec                                 4. Kratušín                                 5. Lažiště                                 6. Záblatí                                 7. Zábrdí                2. Lhenice             1. Ktiš                                 2. Lhenice                                 3. Mičovice                3. Netolice             1. Babice                                 2. Chvalovice                                 3. Lužice                                 4. Mahouš                                 5. Malovice                                 6. Němčice                                     7. Netolice                                 8. Olšovice                4. Prachatice            1. Chroboly                                 2. Nebahovy                                 3. Prachatice                                 4. Těšovice                                 5. Vitějovice                                 6. Žernovice                5. Strunkovice nad Blanicí     1. Dub                                 2. Hracholusky                                 3. Strunkovice nad Blanicí                6. Vlachovo Březí          1. Bohunice                                  2. Budkov                                  3. Bušanovice                                  4. Chlumany                                  5. Lipovice                                  6. Pěčnov                                  7. Radhostice                                  8. Tvrzice                                  9. Újezdec                                 10. Vlachovo Březí                7. Volary              1. Křišťanov                                 2. Lenora                                 3. Nová Pec                                 4. Stožec                                 5. Volary                                 6. Zbytiny                                 7. Želnava 10. Soběslav         1. Dírná              1. Dírná                                 2. Třebějice                2. Soběslav             1. Dráchov                                  2. Hlavatce                                  3. Klenovice                                  4. Komárov                                  5. Mezná                                  6. Myslkovice                                  7. Přehořov                                  8. Roudná                                  9. Sedlečko u Soběslavě                                 10. Skalice                                 11. Soběslav                                 12. Vesce                                 13. Vlastiboř                                 14. Zvěrotice                3. Tučapy              1. Budislav                                 2. Chotěmice                                 3. Katov                                 4. Tučapy                4. Veselí nad Lužnicí        1. Borkovice                                  2. Drahov                                  3. Mažice                                  4. Řípec                                  5. Sviny                                  6. Val                                  7. Veselí nad Lužnicí                                  8. Vlkov                                  9. Zálší                                 10. Zlukov                                 11. Žíšov 11. Strakonice        1. Čestice             1. Čestice                                 2. Drážov                                 3. Dřešín                                 4. Hoslovice                                 5. Němčice                                 6. Nová Ves                                 7. Vacovice                                 8. Zahorčice                2. Katovice             1. Kalenice                                  2. Katovice                                  3. Kladruby                                  4. Krejnice                                  5. Krty-Hradec                                  6. Mnichov                                  7. Novosedly                                  8. Strašice                                  9. Štěchovice                                 10. Volenice                                 11. Zvotoky                3. Radomyšl             1. Chrášťovice                                 2. Osek                                 3. Radomyšl                                 4. Třebohostice                                 5. Únice                                 6. Velká Turná                4. Strakonice            1. Cehnice                                  2. Doubravice                                  3. Drachkov                                  4. Droužetice                                  5. Jinín                                  6. Kraselov                                  7. Kuřimany                                  8. Kváskovice                                  9. Libětice                                 10. Miloňovice                                 11. Mutěnice                                 12. Nebřehovice                                 13. Paračov                                 14. Pracejovice                                 15. Přední Zborovice                                 16. Radějovice                                 17. Radošovice                                 18. Rovná                                 19. Řepice                                 20. Skály                                 21. Sousedovice                                 22. Strakonice                                 23. Strunkovice nad Volyňkou                                 24. Třešovice                5. Střelské Hoštice         1. Hlupín                                 2. Horní Poříčí                                 3. Mečichov                                 4. Střelské Hoštice                6. Štěkeň              1. Čejetice                                 2. Přešťovice                                 3. Slaník                                 4. Štěkeň                7. Volyně              1. Čepřovice                                  2. Hoštice                                  3. Litochovice                                  4. Malenice                                  5. Milejovice                                  6. Němětice                                  7. Nihošovice                                  8. Nišovice                                  9. Předslavice                                 10. Přechovice                                 11. Úlehle                                 12. Volyně     12. Tábor           1. Bechyně             1. Bechyně                                  2. Březnice                                  3. Černýšovice                                  4. Dobronice u Bechyně                                  5. Haškovcova Lhota                                  6. Hodětín                                  7. Hodonice                                  8. Radětice                                  9. Rataje                                 10. Sudoměřice u Bechyně                                 11. Záhoří                2. Borotín             1. Borotín                3. Chotoviny            1. Chotoviny                                 2. Jedlany                                 3. Košín                                 4. Nemyšl                                 5. Sudoměřice u Tábora                4. Choustník            1. Dlouhá Lhota                                 2. Choustník                                 3. Chrbonín                                 4. Krátošice                                 5. Krtov                                 6. Mlýny                                 7. Psárov                                 8. Skopytce                                 9. Vlčeves                5. Chýnov             1. Bradáčov                                 2. Dolní Hořice                                 3. Chýnov                                 4. Nová Ves u Chýnova                                 5. Radenín                                 6. Turovec                                 7. Vodice                                 8. Zadní Střítež                6. Jistebnice           1. Jistebnice                7. Malšice             1. Bečice                                 2. Dražičky                                 3. Libějice                                 4. Lom                                 5. Malšice                                 6. Radimovice u Želče                                 7. Slapy                8. Mladá Vožice           1. Běleč                                  2. Hlasivo                                  3. Mladá Vožice                                  4. Nová Ves u Mladé Vožice                                  5. Oldřichov                                  6. Pojbuky                                  7. Řemíčov                                  8. Slapsko                                  9. Smilovy Hory                                 10. Šebířov                                 11. Vilice                                 12. Zhoř u Mladé Vožice                9. Nadějkov            1. Nadějkov                10. Opařany             1. Opařany                                 2. Řepeč                11. Planá nad Lužnicí        1. Košice                                 2. Planá nad Lužnicí                                 3. Skrýchov u Malšic                                 4. Ústrašice                                 5. Zhoř u Tábora                                 6. Želeč                12. Ratibořské Hory         1. Dolní Hrachovice                                 2. Pohnánec                                 3. Pohnání                                 4. Ratibořské Hory                                 5. Rodná                13. Sezimovo Ústí          1. Sezimovo Ústí                14. Stádlec             1. Stádlec                15. Tábor              1. Balkova Lhota                                 2. Dražice                                 3. Drhovice                                 4. Meziříčí                                 5. Nasavrky                                 6. Radimovice u Tábora                                 7. Radkov                                 8. Svrabov                                 9. Tábor 13. Trhové Sviny       1. Borovany             1. Borovany                                 2. Mladošovice                                 3. Ostrolovský Újezd                2. Horní Stropnice         1. Horní Stropnice                3. Nové Hrady            1. Hranice                                 2. Nové Hrady                                 3. Žár                4. Trhové Sviny           1. Čížkrajice                                 2. Jílovice                                 3. Kamenná                                 4. Ločenice                                 5. Olešnice                                 6. Petříkov                                 7. Slavče                                 8. Svatý Jan nad Malší                                 9. Trhové Sviny 14. Třeboň          1. České Velenice          1. České Velenice                                 2. Nová Ves nad Lužnicí                2. Chlum u Třeboně         1. Hamr                                 2. Chlum u Třeboně                                 3. Majdalena                                 4. Staňkov                3. Lomnice nad Lužnicí       1. Frahelž                                 2. Klec                                 3. Lomnice nad Lužnicí                                 4. Lužnice                                 5. Novosedly nad Nežárkou                                 6. Ponědraž                                 7. Ponědrážka                                 8. Smržov                                 9. Záblatí                4. Suchdol nad Lužnicí       1. Dvory nad Lužnicí                                 2. Halámky                                 3. Rapšach                                 4. Suchdol nad Lužnicí                5. Třeboň              1. Cep                                 2. Domanín                                 3. Dunajovice                                 4. Hrachoviště                                 5. Stříbřec                                 6. Třeboň 15. Týn nad Vltavou     1. Dolní Bukovsko          1. Dolní Bukovsko                                 2. Hartmanice                2. Temelín             1. Temelín                                 2. Všemyslice                3. Týn nad Vltavou          1. Bečice                                      2. Čenkov u Bechyně                                  3. Dobšice                                  4. Dražíč                                  5. Horní Kněžeklady                                  6. Hosty                                  7. Chrášťany                                  8. Modrá Hůrka                                  9. Týn nad Vltavou                                 10. Žimutice 16. Vimperk         1. Čkyně              1. Bohumilice                                 2. Bošice                                 3. Čkyně                                 4. Lčovice                                 5. Zálezly                2. Stachy              1. Nicov                                 2. Stachy                3. Šumavské Hoštice         1. Buk                                 2. Šumavské Hoštice                                 3. Žárovná                4. Vacov              1. Vacov                                 2. Vrbice                5. Vimperk             1. Borová Lada                                 2. Horní Vltavice                                 3. Kubova Huť                                 4. Kvilda                                 5. Nové Hutě                                 6. Strážný                                 7. Svatá Maří                                 8. Vimperk                6. Zdíkov              1. Zdíkov 17. Vodňany         1. Bavorov             1. Bavorov                                 2. Bílsko                                 3. Budyně                                 4. Hájek                                 5. Krajníčko                                 6. Měkynec                                 7. Pivkovice                2. Vodňany              1. Číčenice                                  2. Drahonice                                  3. Chelčice                                  4. Krašlovice                                  5. Libějovice                                  6. Pohorovice                                  7. Skočice                                  8. Stožice                                  9. Truskovice                                 10. Vodňany------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
JIHOMORAVSKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  1. Blansko         1. Adamov             1. Adamov                2. Blansko             1. Blansko                                 2. Olomučany                                 3. Spešov                                 4. Šebrov-Kateřina                3. Bořitov             1. Bořitov                4. Černá Hora           1. Brťov-Jeneč                                 2. Býkovice                                 3. Černá Hora                                 4. Dlouhá Lhota                                 5. Lubě                                 6. Malá Lhota                                 7. Žernovník                5. Doubravice nad Svitavou     1. Doubravice nad Svitavou                                 2. Kuničky                6. Jedovnice            1. Jedovnice                                 2. Kotvrdovice                                 3. Krasová                                 4. Rudice                                 5. Senetářov                                 6. Vilémovice                7. Křtiny             1. Bukovina                                 2. Bukovinka                                 3. Habrůvka                                 4. Křtiny                8. Lipovec             1. Holštejn                                 2. Kulířov                                 3. Lipovec                9. Lipůvka             1. Lažany                                 2. Lipůvka                                 3. Milonice                                 4. Svinošice                                 5. Újezd u Černé Hory                                 6. Závist                10. Ostrov u Macochy        1. Ostrov u Macochy                11. Rájec-Jestřebí         1. Rájec-Jestřebí                12. Ráječko             1. Ráječko                13. Sloup              1. Petrovice                                 2. Sloup                                 3. Šošůvka                                 4. Vavřinec                                 5. Žďár                14. Vysočany            1. Vysočany  2. Boskovice         1. Benešov             1. Benešov                                 2. Kořenec                                 3. Okrouhlá                2. Boskovice            1. Boskovice                                  2. Chrudichromy                                  3. Jabloňany                                  4. Lhota Rapotina                                  5. Ludíkov                                  6. Němčice                                  7. Obora                                  8. Sudice                                  9. Újezd u Boskovic                                 10. Valchov                                 11. Velenov                3. Knínice u Boskovic       1. Knínice u Boskovic                                 2. Světlá                                 3. Šebetov                                 4. Vanovice                                 5. Vážany                4. Kunštát             1. Kunštát                                 2. Makov                                 3. Nýrov                                 4. Petrov                                 5. Rozseč nad Kunštátem                                 6. Sulíkov                                 7. Zbraslavec                5. Letovice             1. Deštná                                  2. Horní Poříčí                                  3. Horní Smržov                                      4. Křetín                                  5. Lazinov                                  6. Letovice                                  7. Míchov                                  8. Pamětice                                  9. Prostřední Poříčí                                 10. Roubanina                                 11. Skrchov                                 12. Stvolová                                 13. Vísky                                 14. Vranová                6. Lysice              1. Bedřichov                                  2. Černovice                                  3. Drnovice                                  4. Hodonín                                  5. Kozárov                                  6. Krhov                                  7. Kunčina Ves                                  8. Kunice                                  9. Lhota u Lysic                                 10. Lysice                                 11. Štěchov                                 12. Tasovice                                 13. Voděrady                                 14. Žerůtky                7. Olešnice            1. Crhov                                 2. Kněževes                                 3. Křtěnov                                 4. Lhota u Olešnice                                 5. Louka                                 6. Olešnice                                 7. Rozsíčka                                 8. Ústup                8. Svitávka            1. Sebranice                                 2. Skalice nad Svitavou                                 3. Svitávka                9. Velké Opatovice         1. Borotín                                 2. Cetkovice                                 3. Malá Roudka                                 4. Uhřice                                 5. Úsobrno                                 6. Velké Opatovice                10. Žďárná             1. Suchý                                 2. Žďárná  3. Brno           1. Brno-Bystrc           1. Brno-Bystrc                                 2. Brno-Kníničky                                 3. Brno-Žebětín                2. Brno-Královo Pole        1. Brno-Ivanovice                                 2. Brno-Jehnice                                 3. Brno-Královo Pole                                 4. Brno-Medlánky                                 5. Brno-Útěchov                3. Brno-Líšeň            1. Brno-Líšeň                                 2. Brno-Vinohrady                4. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora   1. Brno-Ořešín                                 2. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora                5. Brno-sever            1. Brno-Maloměřice a Obřany                                 2. Brno-sever                6. Brno-střed            1. Brno-Bohunice                                 2. Brno-Bosonohy                                 3. Brno-Kohoutovice                                 4. Brno-Nový Lískovec                                 5. Brno-Starý Lískovec                                 6. Brno-střed                7. Brno-Tuřany           1. Brno-Chrlice                                 2. Brno-Tuřany                8. Brno-Žabovřesky         1. Brno-Jundrov                                 2. Brno-Komín                                 3. Brno-Žabovřesky                9. Brno-Židenice          1. Brno-Černovice                                 2. Brno-jih                                 3. Brno-Slatina                                 4. Brno-Židenice
  4. Břeclav          1. Břeclav             1. Břeclav                                 2. Ladná
                2. Kostice             1. Kostice                3. Lanžhot             1. Lanžhot                4. Lednice             1. Bulhary                                 2. Hlohovec                                 3. Lednice                5. Moravská Nová Ves        1. Hrušky                                 2. Moravská Nová Ves                                 3. Týnec                6. Podivín             1. Podivín                7. Rakvice             1. Přítluky                                 2. Rakvice                                 3. Zaječí                8. Tvrdonice            1. Tvrdonice                9. Valtice             1. Valtice                10. Velké Bílovice         1. Moravský Žižkov                                 2. Velké Bílovice  5. Bučovice         1. Brankovice            1. Brankovice                                 2. Dobročkovice                                 3. Chvalkovice                                 4. Kožušice                                 5. Malínky                                 6. Nemochovice                2. Bučovice             1. Bohaté Málkovice                                 2. Bučovice                                 3. Kojátky                                 4. Křižanovice                                 5. Mouřínov                                 6. Rašovice                3. Letonice             1. Dražovice                                 2. Letonice                4. Nemotice             1. Nemotice                                 2. Snovídky                5. Nesovice             1. Milonice                                 2. Nesovice                                 3. Nevojice                                 4. Uhřice  6. Hodonín          1. Čejč              1. Čejč                                 2. Karlín                                 3. Terezín                2. Čejkovice            1. Čejkovice                                 2. Nový Poddvorov                                 3. Starý Poddvorov                3. Dolní Bojanovice        1. Dolní Bojanovice                4. Dubňany             1. Dubňany                5. Hodonín             1. Hodonín                6. Lužice             1. Lužice                7. Mikulčice            1. Mikulčice                8. Mutěnice            1. Mutěnice                    9. Prušánky            1. Josefov                                 2. Prušánky                10. Ratíškovice           1. Ratíškovice                11. Rohatec             1. Petrov                                 2. Rohatec                                 3. Sudoměřice  7. Hustopeče        1. Boleradice            1. Boleradice                                 2. Diváky                2. Hustopeče            1. Horní Bojanovice                                 2. Hustopeče                                 3. Kurdějov                                 4. Starovice                                 5. Starovičky                                 6. Šakvice                3. Klobouky u Brna         1. Borkovany                                 2. Kašnice                                 3. Klobouky u Brna                                 4. Krumvíř                                 5. Morkůvky                                 6. Velké Hostěrádky                4. Kobylí              1. Brumovice                                 2. Kobylí                                 3. Vrbice                5. Popice              1. Popice                                 2. Pouzdřany                                 3. Strachotín                6. Šitbořice            1. Nikolčice                                 2. Šitbořice                7. Velké Němčice          1. Křepice                                 2. Uherčice                                 3. Velké Němčice                8. Velké Pavlovice         1. Bořetice                                 2. Němčičky                                 3. Velké Pavlovice  8. Ivančice         1. Dolní Kounice          1. Dolní Kounice                                 2. Kupařovice                                 3. Mělčany                                 4. Moravské Bránice                                 5. Němčičky                                 6. Nové Bránice                                 7. Pravlov                                 8. Trboušany                2. Ivančice             1. Hlína                                 2. Ivančice                                 3. Neslovice                3. Oslavany             1. Biskoupky                                 2. Čučice                                 3. Ketkovice                                 4. Nová Ves                                 5. Oslavany                                 6. Senorady  9. Kuřim          1. Kuřim              1. Čebín                                 2. Česká                                 3. Jinačovice                                 4. Kuřim                                 5. Lelekovice                                 6. Moravské Knínice                                 7. Rozdrojovice                2. Veverská Bítýška         1. Hvozdec                                 2. Chudčice                                 3. Veverská Bítýška 10. Kyjov           1. Bzenec             1. Bzenec                                 2. Syrovín                2. Dambořice            1. Dambořice                3. Domanín             1. Domanín                4. Hovorany            1. Hovorany                5. Ježov              1. Ježov                                 2. Labuty                                 3. Skalka                                 4. Vřesovice                                 5. Žádovice                6. Kostelec            1. Čeložnice                                 2. Hýsly                                 3. Kostelec                                 4. Moravany                7. Kyjov              1. Bukovany                                  2. Kelčany                                  3. Kyjov                                  4. Mouchnice                                  5. Nechvalín                                  6. Nenkovice                                  7. Ostrovánky                                  8. Skoronice                                  9. Sobůlky                                 10. Stavěšice                                 11. Strážovice                                 12. Věteřov                                 13. Želetice                8. Lovčice             1. Lovčice                9. Milotice            1. Milotice                10. Svatobořice-Mistřín       1. Svatobořice-Mistřín                11. Šardice             1. Šardice                12. Těmice             1. Těmice                13. Vacenovice           1. Vacenovice                14. Vlkoš              1. Vlkoš                15. Vracov             1. Vracov                16. Žarošice            1. Násedlovice                                 2. Uhřice                                 3. Žarošice                17. Ždánice             1. Archlebov                                 2. Dražůvky                                 3. Ždánice                18. Žeravice            1. Žeravice 11. Mikulov         1. Dolní Dunajovice         1. Brod nad Dyjí                                 2. Dolní Dunajovice                                 3. Perná                2. Dolní Věstonice         1. Dolní Věstonice                                 2. Horní Věstonice                                 3. Pavlov                3. Drnholec             1. Drnholec                                 2. Jevišovka                4. Mikulov             1. Bavory                                 2. Březí                                 3. Dobré Pole                                 4. Klentnice                                 5. Mikulov                                 6. Milovice                                 7. Sedlec                5. Novosedly            1. Novosedly                                 2. Nový Přerov 12. Moravský Krumlov     1. Miroslav             1. Damnice                                  2. Dolenice                                  3. Hostěradice                                  4. Jiřice u Miroslavi                                  5. Miroslav                                  6. Miroslavské Knínice                                      7. Našiměřice                                  8. Skalice                                  9. Suchohrdly u Miroslavi                                 10. Trnové Pole                2. Moravský Krumlov         1. Čermákovice                                  2. Dobelice                                  3. Dobřínsko                                  4. Dolní Dubňany                                  5. Džbánice                                  6. Horní Dubňany                                  7. Horní Kounice                                  8. Jamolice                                  9. Lesonice                                 10. Moravský Krumlov                                 11. Rešice                                 12. Rybníky                                 13. Tavíkovice                                 14. Trstěnice                3. Olbramovice           1. Bohutice                                 2. Jezeřany-Maršovice                                 3. Kubšice                                 4. Olbramovice                                 5. Vedrovice                4. Vémyslice            1. Kadov                                 2. Petrovice                                 3. Tulešice                                 4. Vémyslice 13. Pohořelice        1. Ivaň               1. Ivaň                2. Pohořelice            1. Branišovice                                  2. Cvrčovice                                  3. Loděnice                                  4. Malešovice                                  5. Odrovice                                  6. Pasohlávky                                  7. Pohořelice                                  8. Šumice                                  9. Troskotovice                                 10. Vlasatice                3. Vranovice            1. Přibice                                 2. Vranovice 14. Rosice          1. Rosice              1. Kratochvilka                                 2. Litostrov                                 3. Rosice                                 4. Tetčice                                 5. Vysoké Popovice                                 6. Zastávka                2. Říčany              1. Domašov                                 2. Javůrek                                 3. Lesní Hluboké                                 4. Ostrovačice                                 5. Přibyslavice                                 6. Rudka                                 7. Říčany                                 8. Říčky                                 9. Veverské Knínice                3. Zbraslav             1. Příbram na Moravě                                 2. Stanoviště                                 3. Újezd u Rosic                                 4. Zálesná Zhoř                                 5. Zbraslav                4. Zbýšov              1. Babice u Rosic                                 2. Lukovany                                 3. Zakřany                                 4. Zbýšov 15. Slavkov u Brna      1. Křenovice            1. Hrušky                                 2. Křenovice                2. Otnice              1. Bošovice                                 2. Lovčičky                                 3. Milešovice                                 4. Otnice                3. Slavkov u Brna          1. Heršpice                                 2. Hodějice                                 3. Holubice                                 4. Kobeřice u Brna                                 5. Němčany                                 6. Nížkovice                                 7. Slavkov u Brna                                 8. Vážany nad Litavou                                 9. Velešovice                4. Šaratice             1. Hostěrádky-Rešov                                 2. Šaratice                                 3. Zbýšov 16. Šlapanice         1. Bílovice nad Svitavou      1. Babice nad Svitavou                                 2. Bílovice nad Svitavou                                 3. Březina                                 4. Kanice                                 5. Ochoz u Brna                                 6. Řícmanice                                 7. Vranov                2. Modřice             1. Hajany                                 2. Modřice                                 3. Moravany                                 4. Nebovidy                                 5. Rebešovice                                 6. Želešice                3. Ořechov             1. Ořechov                                 2. Prštice                                 3. Radostice                                 4. Silůvky                 4. Pozořice            1. Hostěnice                                 2. Kovalovice                                 3. Pozořice                                 4. Sivice                                 5. Viničné Šumice                5. Sokolnice            1. Sokolnice                                 2. Telnice                6. Střelice            1. Střelice                7. Šlapanice            1. Blažovice                                 2. Jiříkovice                                 3. Kobylnice                                 4. Podolí                                 5. Ponětovice                                 6. Prace                                 7. Šlapanice                8. Troubsko            1. Omice                                 2. Ostopovice                                 3. Popůvky                                 4. Troubsko                9. Tvarožná            1. Mokrá-Horákov                                 2. Tvarožná                                 3. Velatice                10. Újezd u Brna          1. Újezd u Brna 17. Tišnov          1. Deblín              1. Braníškov                                 2. Deblín                                 3. Lažánky                                 4. Maršov                                 5. Nelepeč-Žernůvka                                     6. Svatoslav                                 7. Úsuší                2. Dolní Loučky           1. Borovník                                  2. Dolní Loučky                                  3. Horní Loučky                                  4. Kaly                                  5. Katov                                  6. Křižínkov                                  7. Kuřimská Nová Ves                                  8. Kuřimské Jestřabí                                  9. Lubné                                 10. Níhov                                 11. Rojetín                                 12. Řikonín                                 13. Skryje                                 14. Tišnovská Nová Ves                                 15. Újezd u Tišnova                                 16. Vratislávka                                 17. Žďárec                3. Doubravník            1. Borač                                 2. Doubravník                                 3. Drahonín                                 4. Olší                                 5. Pernštejnské Jestřabí                4. Lomnice             1. Běleč                                 2. Brumov                                 3. Lomnice                                 4. Ochoz u Tišnova                                 5. Osiky                                 6. Rašov                                 7. Strhaře                                 8. Synalov                                 9. Zhoř                5. Nedvědice            1. Černvír                                 2. Nedvědice                6. Tišnov              1. Březina                                  2. Bukovice                                  3. Drásov                                  4. Heroltice                                  5. Hluboké Dvory                                  6. Hradčany                                  7. Lomnička                                  8. Malhostovice                                  9. Předklášteří                                 10. Rohozec                                 11. Sentice                                 12. Skalička                                 13. Šerkovice                                 14. Štěpánovice                                 15. Tišnov                                 16. Unín                                 17. Vohančice                                 18. Všechovice                                 19. Železné 18. Veselí nad Moravou    1. Blatnice pod Svatým Antonínkem 1. Blatnice pod Svatým Antonínkem                                 2. Blatnička                                 3. Suchov                2. Hroznová Lhota         1. Hroznová Lhota                                 2. Kozojídky                                 3. Tasov                                 4. Žeraviny                3. Hrubá Vrbka           1. Hrubá Vrbka                                 2. Kuželov                                 3. Malá Vrbka                4. Kněždub             1. Kněždub                                 2. Tvarožná Lhota                5. Lipov              1. Lipov                                 2. Louka                6. Moravský Písek         1. Moravský Písek                7. Nová Lhota           1. Nová Lhota                8. Strážnice            1. Radějov                                 2. Strážnice                9. Velká nad Veličkou       1. Javorník                                 2. Velká nad Veličkou                10. Veselí nad Moravou       1. Veselí nad Moravou                11. Vnorovy             1. Vnorovy 19. Vyškov          1. Bohdalice-Pavlovice       1. Bohdalice-Pavlovice                                 2. Kozlany                2. Březina             1. Březina (území vojenského                                  újezdu)                3. Drnovice            1. Drnovice                                 2. Ježkovice                4. Hvězdlice            1. Hvězdlice                5. Ivanovice na Hané        1. Ivanovice na Hané                                 2. Medlovice                                 3. Rybníček                6. Krásensko            1. Krásensko                7. Nemojany            1. Luleč                                 2. Nemojany                                 3. Tučapy                8. Podomí             1. Podomí                                 2. Ruprechtov                9. Pustiměř            1. Drysice                                 2. Podivice                                 3. Pustiměř                                 4. Radslavice                                 5. Zelená Hora                10. Račice-Pístovice        1. Račice-Pístovice                11. Rousínov            1. Habrovany                                 2. Komořany                                 3. Olšany                                 4. Podbřežice                                 5. Rousínov                12. Švábenice            1. Dětkovice                                 2. Švábenice                13. Vyškov              1. Hlubočany                                  2. Hoštice-Heroltice                                  3. Křižanovice u Vyškova                                  4. Kučerov                                  5. Lysovice                                  6. Moravské Málkovice                                  7. Nové Sady                                  8. Orlovice                                  9. Prusy-Boškůvky                                 10. Rostěnice-Zvonovice                                 11. Studnice                                 12. Topolany                                 13. Vážany                                 14. Vyškov 20. Znojmo          1. Bítov              1. Bítov                                 2. Chvalatice                                 3. Oslnovice                                 4. Vysočany                                 5. Zblovice                2. Blížkovice           1. Blanné                                     2. Blížkovice                                 3. Ctidružice                                 4. Grešlové Mýto                                 5. Hostim                                 6. Pavlice                                 7. Prokopov                                 8. Vranovská Ves                3. Božice             1. Borotice                                 2. Božice                                 3. Čejkovice                4. Hodonice            1. Hodonice                                 2. Krhovice                                 3. Tasovice                5. Hrušovany nad Jevišovkou    1. Břežany                                 2. Hevlín                                 3. Hrabětice                                 4. Hrušovany nad Jevišovkou                                 5. Litobratřice                                 6. Mackovice                                 7. Pravice                                 8. Šanov                6. Jaroslavice           1. Dyjákovice                                 2. Hrádek                                 3. Jaroslavice                                 4. Křídlůvky                                 5. Slup                                 6. Strachotice                                 7. Valtrovice                                 8. Velký Karlov                7. Jevišovice           1. Bojanovice                                 2. Boskovštejn                                 3. Černín                                 4. Jevišovice                                 5. Jiřice u Moravských Budějovic                                 6. Rozkoš                                 7. Slatina                                 8. Střelice                                 9. Vevčice                8. Kravsko             1. Hluboké Mašůvky                                 2. Kravsko                                 3. Plenkovice                                 4. Žerůtky                9. Mikulovice           1. Běhařovice                                 2. Křepice                                 3. Mikulovice                                 4. Němčičky
                                 5. Rudlice                                 6. Újezd                                 7. Výrovice
                10. Prosiměřice           1. Bantice                                  2. Kyjovice                                  3. Lechovice                                  4. Oleksovice                                  5. Práče                                  6. Prosiměřice                                  7. Stošíkovice na Louce                                  8. Těšetice                                  9. Tvořihráz                                 10. Vítonice                                 11. Želetice                                 12. Žerotice                11. Šatov              1. Havraníky                                 2. Hnanice                                 3. Šatov                12. Šumná              1. Horní Břečkov                                 2. Lesná                                 3. Onšov                                 4. Štítary                                 5. Šumná                                 6. Vracovice                                 7. Zálesí                13. Uherčice            1. Korolupy                                 2. Lubnice                                 3. Uherčice                                 4. Vratěnín                14. Višňové             1. Horní Dunajovice                                 2. Medlice                                 3. Morašice                                 4. Přeskače                                 5. Višňové                15. Vranov nad Dyjí         1. Lančov                                 2. Podhradí nad Dyjí                                 3. Podmyče                                 4. Stálky                                 5. Starý Petřín                                 6. Šafov                                 7. Vranov nad Dyjí                16. Znojmo              1. Bezkov                                  2. Citonice                                  3. Dobšice                                  4. Dyjákovičky                                  5. Dyje                                  6. Chvalovice                                  7. Kuchařovice                                  8. Lukov                                  9. Mašovice                                 10. Milíčovice                                 11. Nový Šaldorf-Sedlešovice                                 12. Olbramkostel
                                 13. Plaveč                                 14. Podmolí                                 15. Suchohrdly                                 16. Únanov                                 17. Vrbovec                                 18. Znojmo
 21. Židlochovice       1. Blučina             1. Blučina                                 2. Měnín                2. Rajhrad              1. Bratčice                                  2. Holasice                                  3. Ledce                                  4. Opatovice                                  5. Otmarov                                  6. Popovice                                  7. Rajhrad                                  8. Rajhradice                                  9. Sobotovice                                     10. Syrovice                3. Těšany              1. Moutnice                                 2. Nesvačilka                                 3. Těšany                                 4. Žatčany                4. Židlochovice           1. Hrušovany u Brna                                 2. Medlov                                 3. Nosislav                                 4. Přísnotice                                 5. Unkovice                                 6. Vojkovice                                 7. Žabčice                                 8. Židlochovice------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- --------------------- KARLOVARSKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Aš            1. Aš                1. Aš                                 2. Krásná                                 3. Podhradí                2. Hazlov              1. Hazlov                3. Hranice             1. Hranice 2. Cheb           1. Dolní Žandov           1. Dolní Žandov                                 2. Milíkov                                 3. Okrouhlá                2. Františkovy Lázně        1. Františkovy Lázně                                 2. Poustka                                 3. Třebeň                                 4. Vojtanov                3. Cheb               1. Cheb                                 2. Lipová                                 3. Pomezí nad Ohří                4. Libá               1. Libá                5. Luby               1. Luby                                 2. Nový Kostel                6. Nebanice             1. Milhostov                                 2. Nebanice                                 3. Odrava                                 4. Tuřany                7. Plesná              1. Plesná                8. Skalná              1. Křižovatka                                 2. Skalná                                 3. Velký Luh 3. Karlovy Vary        1. Bečov nad Teplou        1. Bečov nad Teplou                                 2. Chodov                                 3. Teplička                2. Bochov             1. Bochov                                 2. Stružná                3. Hradiště            1. Hradiště (území vojenského                                  újezdu)                4. Karlovy Vary          1. Andělská Hora                                 2. Březová                                 3. Dalovice                                 4. Hory                                 5. Jenišov                                 6. Karlovy Vary                                 7. Mírová                                 8. Otovice                5. Kyselka             1. Kyselka                                 2. Šemnice                6. Nejdek             1. Černava                                 2. Nejdek                                 3. Nové Hamry                                 4. Smolné Pece                                 5. Vysoká Pec                7. Nová Role            1. Božičany                                 2. Děpoltovice                                 3. Nová Role                8. Otročín             1. Otročín                9. Sadov              1. Sadov                10. Stanovice            1. Kolová                                 2. Pila                                 3. Stanovice                11. Toužim             1. Krásné Údolí                                 2. Toužim                                 3. Útvina                12. Žlutice             1. Čichalov                                 2. Chyše                                 3. Pšov                                 4. Štědrá                                 5. Valeč                                 6. Verušičky                                 7. Vrbice                                 8. Žlutice 4. Kraslice         1. Kraslice             1. Bublava                                 2. Kraslice                                 3. Stříbrná                2. Oloví              1. Oloví                3. Rotava              1. Jindřichovice                                 2. Přebuz                                 3. Rotava                                 4. Šindelová 5. Mariánské Lázně      1. Lázně Kynžvart          1. Lázně Kynžvart                                 2. Stará Voda                2. Mariánské Lázně         1. Mariánské Lázně                                 2. Mnichov                                 3. Ovesné Kladruby                                 4. Prameny                                 5. Vlkovice                                 6. Zádub-Závišín                3. Teplá              1. Teplá                4. Velká Hleďsebe          1. Drmoul                                 2. Trstěnice                                 3. Tři Sekery                                 4. Valy                                 5. Velká Hleďsebe 6. Ostrov          1. Hroznětín            1. Hroznětín                                 2. Merklín                2. Jáchymov             1. Boží Dar                                 2. Jáchymov                3. Ostrov              1. Hájek                                 2. Krásný Les                                 3. Ostrov                                 4. Stráž nad Ohří                                 5. Velichov                                 6. Vojkovice                4. Pernink             1. Abertamy                                 2. Horní Blatná                                 3. Pernink                                 4. Potůčky 7. Sokolov          1. Březová             1. Březová                                 2. Rovná                2. Bukovany            1. Bukovany                                     2. Chlum Svaté Maří                3. Habartov            1. Habartov                                 2. Josefov                                 3. Krajková                4. Horní Slavkov          1. Horní Slavkov                                 2. Krásno                                 3. Nová Ves                5. Chodov             1. Chodov                                 2. Tatrovice                                 3. Vintířov                                 4. Vřesová                6. Kynšperk nad Ohří        1. Dasnice                                 2. Kaceřov                                 3. Kynšperk nad Ohří                                 4. Libavské Údolí                                 5. Šabina                7. Loket              1. Loket                                 2. Staré Sedlo                8. Lomnice             1. Dolní Nivy                                 2. Lomnice                9. Nové Sedlo           1. Nové Sedlo                10. Sokolov             1. Citice                                 2. Dolní Rychnov                                 3. Královské Poříčí                                 4. Sokolov                                 5. Svatava                                 6. Těšovice------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  1. Broumov         1. Broumov             1. Božanov                                 2. Broumov                                 3. Hejtmánkovice                                 4. Heřmánkovice                                 5. Křinice                                 6. Martínkovice                                 7. Otovice                                 8. Šonov                2. Meziměstí            1. Hynčice                                 2. Jetřichov                                 3. Meziměstí                                 4. Vernéřovice                3. Teplice nad Metují        1. Adršpach                                 2. Teplice nad Metují  2. Dobruška         1. České Meziříčí          1. České Meziříčí                                 2. Králova Lhota                                 3. Rohenice                2. Dobruška             1. Bačetín                                  2. Bohdašín                                  3. Bystré                                  4. Dobré                                  5. Dobruška                                  6. Chlístov                                  7. Janov                                  8. Kounov                                  9. Ohnišov                                 10. Podbřezí                                 11. Pohoří                                 12. Val                3. Opočno              1. Mokré                                 2. Očelice                                 3. Opočno                                 4. Přepychy                                 5. Semechnice                                 6. Trnov               4. Sedloňov            1. Deštné v Orlických horách                                 2. Dobřany                                 3. Olešnice v Orlických horách                                 4. Sedloňov                                 5. Sněžné 3. Dvůr Králové nad Labem  1. Bílá Třemešná          1. Bílá Třemešná                                 2. Dolní Brusnice                                 3. Nemojov                                 4. Třebihošť                2. Dubenec             1. Bílé Poličany                                 2. Doubravice                                 3. Dubenec                                 4. Hřibojedy                                 5. Lanžov                                 6. Libotov                                 7. Litíč                                 8. Velký Vřešťov                                 9. Vilantice                3. Dvůr Králové nad Labem      1. Dvůr Králové nad Labem                                  2. Choustníkovo Hradiště                                  3. Kocbeře                                  4. Kohoutov                                  5. Kuks                                  6. Stanovice                                  7. Trotina                                  8. Vítězná                                  9. Vlčkovice v Podkrkonoší                                 10. Zábřezí-Řečice                                 11. Zdobín                4. Mostek              1. Borovnice                                 2. Borovnička                                 3. Horní Brusnice                                 4. Mostek  4. Hořice          1. Hořice              1. Bašnice                                  2. Bílsko u Hořic                                  3. Boháňka                                  4. Bříšťany                                  5. Cerekvice nad Bystřicí                                  6. Dobrá Voda u Hořic                                  7. Hořice                                  8. Jeřice                                  9. Lukavec u Hořic                                 10. Milovice u Hořic                                 11. Petrovičky                                 12. Rašín                                 13. Sukorady                                 14. Třebnouševes                2. Miletín             1. Borek                                 2. Červená Třemešná                                 3. Miletín                                 4. Rohoznice                                 5. Tetín                                 6. Úhlejov                                 7. Vřesník                3. Ostroměř             1. Holovousy                                 2.     Chomutice                                 3. Lískovice                                 4. Nevratice                                 5. Ostroměř                                 6. Podhorní Újezd a Vojice                                 7. Sobčice                                 8. Staré Smrkovice  5. Hradec Králové      1. Černilov             1. Černilov                                 2. Divec                                 3. Lejšovka                                 4. Libníkovice                                 5. Librantice                                 6. Libřice                                 7. Výrava                2. Hradec Králové          1. Hradec Králové                                 2. Lochenice                                 3. Neděliště                                 4. Předměřice nad Labem                                 5. Stěžery                                 6. Vysoká nad Labem                3. Chlumec nad Cidlinou       1. Chlumec nad Cidlinou                                  2. Chudeřice                                  3. Káranice                                  4. Klamoš                                  5. Kosice                                  6. Kosičky                                  7. Lišice                                  8. Lovčice                                  9. Nové Město                                 10. Olešnice                                 11. Písek                                 12. Převýšov                                 13. Stará Voda                4. Nechanice            1. Boharyně                                 2. Dolní Přím                                 3. Hrádek                                 4. Kunčice                                 5. Lodín                                 6. Nechanice                                 7. Pšánky                                 8. Puchlovice                                 9. Stračov                5. Praskačka             1. Dobřenice                                  2. Hvozdnice                                  3. Kratonohy                                  4. Lhota pod Libčany                                  5. Libčany                                  6. Obědovice                                  7. Osice                                  8. Osičky                                  9. Praskačka                                 10. Radíkovice                                 11. Radostov                                 12. Roudnice                                 13. Syrovátka                                 14. Těchlovice                                 15. Urbanice                6. Smiřice              1. Benátky                                  2. Černožice                                  3. Habřina                                  4. Holohlavy                                  5. Hořiněves                                  6. Lužany                                  7. Račice nad Trotinou                                  8. Sendražice                                  9. Skalice                                 10. Smiřice                                 11. Smržov                                 12. Vrchovnice                7. Třebechovice pod Orebem     1. Běleč nad Orlicí                                 2. Blešno                                 3. Jeníkovice                                 4. Jílovice                                 5. Ledce                                 6. Třebechovice pod Orebem                                 7. Vysoký Újezd                8. Všestary             1. Čistěves                                  2. Dohalice                                  3. Hněvčeves                                  4. Máslojedy                                  5. Mokrovousy                                  6. Mžany                                  7. Sadová                                  8. Sovětice                                  9. Střezetice                                 10. Světí                                 11. Třesovice                                 12. Všestary  6. Jaroměř         1. Jaroměř              1. Dolany                                  2. Heřmanice                                  3. Hořenice                                  4. Chvalkovice                                  5. Jaroměř                                  6. Jasenná                                  7. Nový Ples                                  8. Rasošky                                  9. Rožnov                                 10. Rychnovek                                 11. Šestajovice                                 12. Velichovky                                 13. Velký Třebešov                                 14. Vlkov                                 15. Zaloňov  7. Jičín          1. Jičín               1. Brada-Rybníček                                  2. Březina                                  3. Bukvice                                  4. Butoves                                  5. Češov                                  6. Dílce                                  7. Dolní Lochov                                  8. Dřevěnice                                  9. Holín                                 10. Chyjice                                 11. Jičín                                 12. Jičíněves                                 13. Jinolice                                 14. Kacákova Lhota                                 15. Kbelnice                                 16. Kněžnice                                 17. Konecchlumí                                 18. Kostelec                                 19. Kovač                                 20. Kyje                                 21. Libuň                                 22. Lužany                                 23. Nemyčeves                                 24. Ohaveč                                     25. Ostružno                                 26. Podhradí                                 27. Podůlší                                 28. Radim                                 29. Slatiny                                 30. Soběraz                                 31. Staré Místo                                 32. Střevač                                 33. Tuř                                 34. Újezd pod Troskami                                 35. Úlibice                                 36. Valdice                                 37. Veliš                                 38. Vitiněves                                 39. Železnice                2. Kopidlno             1. Běchary                                 2. Budčeves                                 3. Cholenice                                 4. Kopidlno                                 5. Slavhostice                                 6. Vršce                                 7. Židovice                3. Lázně Bělohrad          1. Choteč                                 2. Lázně Bělohrad                                 3. Mlázovice                                 4. Svatojanský Újezd                                 5. Šárovcova Lhota                4. Libáň              1. Bačalky                                 2. Bystřice                                 3. Dětenice                                 4. Libáň                                 5. Rokytňany                                 6. Sedliště                                 7. Staré Hrady                                 8. Údrnice                                 9. Zelenecká Lhota                5. Sobotka             1. Libošovice                                 2. Markvartice                                 3. Mladějov                                 4. Ohařice                                 5. Osek                                 6. Samšina                                 7. Sobotka                                 8. Zámostí-Blata                6. Vysoké Veselí          1. Kozojedy                                 2. Sběř                                 3. Sekeřice                                 4. Třtěnice                                 5. Volanice                                 6. Vrbice                                 7. Vysoké Veselí                                 8. Žeretice                                 9. Žlunice  8. Kostelec nad Orlicí   1. Borohrádek            1. Borohrádek                                 2. Čermná nad Orlicí                                 3. Zdelov                                 4. Žďár nad Orlicí                2. Doudleby nad Orlicí       1. Doudleby nad Orlicí                3. Kostelec nad Orlicí        1. Borovnice                                  2. Častolovice                                  3. Čestice                                  4. Hřibiny-Ledská                                  5. Chleny                                  6. Kostelec nad Orlicí                                  7. Kostelecké Horky                                  8. Krchleby                                  9. Olešnice                                 10. Svídnice                                 11. Tutleky                                 12. Vrbice                4. Týniště nad Orlicí        1. Albrechtice nad Orlicí                                 2. Bolehošť                                 3. Lípa nad Orlicí                                 4. Nová Ves                                 5. Týniště nad Orlicí  9. Náchod          1. Červený Kostelec         1. Červená Hora                                 2. Červený Kostelec                                 3. Horní Radechová                                 4. Slatina nad Úpou                                 5. Zábrodí                2. Česká Skalice          1. Česká Skalice                                 2. Říkov                                 3. Velká Jesenice                                 4. Žernov                3. Hořičky             1. Brzice                                 2. Hořičky                                 3. Lhota pod Hořičkami                                 4. Litoboř                                 5. Mezilečí                                 6. Vestec                4. Hronov              1. Hronov                                 2. Stárkov                                 3. Velké Poříčí                                 4. Vysoká Srbská                                 5. Žďárky                5. Machov              1. Machov                6. Náchod              1. Česká Čermná                                 2. Dolní Radechová                                 3. Kramolna                                 4. Náchod                                 5. Studnice                                 6. Vysokov                7. Nový Hrádek           1. Borová                                 2. Nový Hrádek                8. Police nad Metují        1. Bezděkov nad Metují                                 2. Bukovice                                 3. Česká Metuje                                 4. Police nad Metují                                 5. Suchý Důl                                 6. Velké Petrovice                                 7. Žďár nad Metují 10. Nová Paka        1. Nová Paka            1. Nová Paka                                 2. Pecka                                 3. Stará Paka                                 4. Úbislavice                                 5. Vidochov 11. Nové Město nad Metují  1. Bohuslavice           1. Bohuslavice                                 2. Černčice                                 3. Slavětín nad Metují                                 4. Vršovka                2. Nové Město nad Metují      1. Jestřebí                                 2. Libchyně                                 3. Mezilesí                                 4. Nahořany                                 5. Nové Město nad Metují                                 6. Provodov-Šonov                                     7. Přibyslav                                 8. Sendraž                                 9. Slavoňov 12. Nový Bydžov       1. Nový Bydžov            1. Babice                                  2. Barchov                                  3. Hlušice                                  4. Humburky                                  5. Kobylice                                  6. Králíky                                  7. Lužec nad Cidlinou                                  8. Měník                                  9. Mlékosrby                                 10. Myštěves                                 11. Nepolisy                                 12. Nový Bydžov                                 13. Petrovice                                 14. Prasek                                 15. Skřivany                                 16. Sloupno                                 17. Starý Bydžov                                 18. Zachrašťany                                 19. Zdechovice                2. Smidary             1. Ohnišťany                                 2. Smidary                                 3. Šaplava                                 4. Vinary 13. Rychnov nad Kněžnou   1. Rokytnice v Orlických horách   1. Bartošovice v Orlických horách                                 2. Orlické Záhoří                                 3. Pěčín                                 4. Rokytnice v Orlických horách                                 5. Říčky v Orlických horách                                 6. Slatina nad Zdobnicí                2. Rychnov nad Kněžnou       1. Jahodov                                 2. Javornice                                 3. Liberk                                 4. Lično                                 5. Lukavice                                 6. Rychnov nad Kněžnou                                 7. Skuhrov nad Bělou                                 8. Synkov-Slemeno                                 9. Zdobnice                3. Solnice             1. Bílý Újezd                                 2. Byzhradec                                 3. Černíkovice                                 4. Kvasiny                                 5. Libel                                 6. Osečnice                                 7. Solnice                                 8. Třebešov                4. Vamberk             1. Lhoty u Potštejna                                 2. Lupenice                                 3. Polom                                 4. Potštejn                                 5. Proruby                                 6. Rybná nad Zdobnicí                                 7. Vamberk                                 8. Záměl                5. Voděrady             1. Voděrady 14. Trutnov          1. Horní Maršov          1. Horní Maršov                                 2. Malá Úpa                                 3. Pec pod Sněžkou                2. Janské Lázně          1. Janské Lázně                3. Malé Svatoňovice        1. Malé Svatoňovice                4. Mladé Buky           1. Mladé Buky                5. Rtyně v Podkrkonoší       1. Rtyně v Podkrkonoší                6. Svoboda nad Úpou        1. Svoboda nad Úpou                7. Trutnov             1. Dolní Olešnice                                  2. Hajnice                                  3. Horní Olešnice                                  4. Chotěvice                                  5. Chvaleč                                  6. Jívka                                  7. Pilníkov                                  8. Radvanice                                  9. Staré Buky                                 10. Trutnov                                 11. Vlčice                8. Úpice              1. Batňovice                                 2. Havlovice                                 3. Libňatov                                 4. Maršov u Úpice                                 5. Suchovršice                                 6. Úpice                9. Velké Svatoňovice        1. Velké Svatoňovice                10. Žacléř             1. Bernartice                                 2. Královec                                 3. Lampertice                                 4. Zlatá Olešnice                                 5. Žacléř 15. Vrchlabí         1. Hostinné             1. Čermná                                 2. Dolní Kalná                                 3. Horní Kalná                                 4. Hostinné                                 5. Klášterská Lhota                                 6. Prosečné                2. Rudník              1. Rudník                3. Vrchlabí             1. Černý Důl                                 2. Dolní Branná                                 3. Dolní Dvůr                                 4. Dolní Lánov                                 5. Kunčice nad Labem                                 6. Lánov                                 7. Strážné                                 8. Špindlerův Mlýn                                 9. Vrchlabí------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------LIBERECKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
  1. Česká Lípa        1. Česká Lípa            1. Blíževedly                                  2. Česká Lípa                                  3. Holany                                  4. Horní Libchava                                  5. Jestřebí                                  6. Kozly                                  7. Kravaře                                  8. Kvítkov                                  9. Nový Oldřichov                                 10. Provodín                                 11. Sosnová                                 12. Stružnice                                 13. Stvolínky                                 14. Volfartice                                 15. Zahrádky
                2. Doksy              1. Bezděz                                 2. Doksy                                 3. Luka                                 4. Okna                                 5. Skalka u Doks                                 6. Tachov                                 7. Ždírec                3. Dubá               1. Blatce                                 2. Dubá                                 3. Chlum                                 4. Tuhaň                                 5. Vrchovany                4. Mimoň              1. Brniště                                 2. Mimoň                                 3. Noviny pod Ralskem                                 4. Pertoltice pod Ralskem                                 5. Ralsko                                 6. Velký Valtinov                5. Stráž pod Ralskem        1. Dubnice                                 2. Hamr na Jezeře                                 3. Stráž pod Ralskem                6. Zákupy              1. Bohatice                                 2. Velenice                                 3. Zákupy                7. Žandov              1. Horní Police                                 2. Žandov  2. Frýdlant         1. Frýdlant             1. Bulovka                                  2. Černousy                                  3. Dětřichov                                  4. Dolní Řasnice                                  5. Frýdlant                                  6. Habartice                                  7. Heřmanice                                  8. Horní Řasnice                                  9. Krásný Les                                 10. Kunratice                                 11. Pertoltice                                 12. Višňová                2. Hejnice             1. Bílý Potok                                 2. Hejnice                                 3. Lázně Libverda                3. Jindřichovice pod Smrkem     1. Jindřichovice pod Smrkem                4. Nové Město pod Smrkem      1. Nové Město pod Smrkem                5. Raspenava            1. Raspenava  3. Jablonec nad Nisou    1. Jablonec nad Nisou        1. Bedřichov                                 2. Dalešice                                 3. Jablonec nad Nisou                                 4. Janov nad Nisou                                 5. Josefův Důl                                 6. Lučany nad Nisou                                 7. Maršovice                                 8. Nová Ves nad Nisou                2. Rychnov u Jablonce nad Nisou   1. Pulečný                                 2. Rádlo                                 3. Rychnov u Jablonce nad Nisou  4. Jilemnice        1. Jablonec nad Jizerou       1. Jablonec nad Jizerou                2. Jilemnice             1. Benecko                                  2. Bukovina u Čisté                                  3. Čistá u Horek                                  4. Horka u Staré Paky                                  5. Horní Branná                                  6. Jilemnice                                  7. Kruh                                  8. Levínská Olešnice                                  9. Martinice v Krkonoších                                 10. Mříčná                                 11. Peřimov                                 12. Roztoky u Jilemnice                                 13. Studenec                                 14. Svojek                                 15. Víchová nad Jizerou                                 16. Vítkovice                3. Poniklá             1. Jestřabí v Krkonoších                                 2. Poniklá                4. Rokytnice nad Jizerou      1. Paseky nad Jizerou                                 2. Rokytnice nad Jizerou  5. Liberec         1. Český Dub            1. Bílá                                 2. Cetenov                                 3. Český Dub                                 4. Hlavice                                 5. Proseč pod Ještědem                                 6. Světlá pod Ještědem                                 7. Všelibice                2. Hodkovice nad Mohelkou      1. Hodkovice nad Mohelkou                3. Hrádek nad Nisou         1. Hrádek nad Nisou                                 2. Chotyně                                 3. Rynoltice                4. Chrastava            1. Bílý Kostel nad Nisou                                 2. Chrastava                                 3. Kryštofovo Údolí                                 4. Mníšek                                 5. Nová Ves                                 6. Oldřichov v Hájích                5. Jablonné v Podještědí      1. Jablonné v Podještědí                                 2. Janovice v Podještědí                6. Křižany             1. Křižany                                 2. Zdislava                7. Liberec             1. Dlouhý Most                                 2. Jeřmanice                                 3. Liberec                                 4. Stráž nad Nisou                                 5. Šimonovice                8. Liberec - Vratislavice     nad Nisou 1. Městský obvod Vratislavice                                  nad Nisou                9. Osečná              1. Janův Důl                                 2. Osečná  6. Nový Bor         1. Cvikov              1. Cvikov                                 2. Krompach                                 3. Kunratice u Cvikova                                 4. Mařenice                                 5. Svor                2. Kamenický Šenov         1. Kamenický Šenov                                 2. Prysk                3. Nový Bor             1. Chotovice                                 2. Nový Bor                                 3. Okrouhlá                                 4. Polevsko                                 5. Radvanec                                 6. Skalice u České Lípy                                 7. Sloup v Čechách                                 8. Slunečná                                 9. Svojkov  7. Semily          1. Libštát             1. Bělá                                 2. Košťálov                                 3. Libštát                2. Lomnice nad Popelkou       1. Bradlecká Lhota                                 2. Lomnice nad Popelkou                                 3. Nová Ves nad Popelkou                                 4. Stružinec                                 5. Syřenov                                 6. Veselá                3. Semily              1. Benešov u Semil                                  2. Bozkov                                  3. Bystrá nad Jizerou                                  4. Háje nad Jizerou                                  5. Chuchelna                                  6. Jesenný                                  7. Příkrý                                  8. Roztoky u Semil                                  9. Semily                                 10. Slaná                                 11. Záhoří                4. Vysoké nad Jizerou        1. Roprachtice                                 2. Vysoké nad Jizerou  8. Tanvald         1. Desná              1. Desná                                 2. Kořenov                2. Harrachov            1. Harrachov                3. Smržovka             1. Albrechtice v Jizerských horách                                 2. Jiřetín pod Bukovou                                 3. Smržovka                4. Tanvald             1. Tanvald                5. Velké Hamry           1. Plavy                                 2. Velké Hamry                                 3. Zlatá Olešnice  9. Turnov          1. Hrubá Skála           1. Hrubá Skála                                 2. Karlovice                2. Jenišovice            1. Frýdštejn                                 2. Jenišovice                3. Příšovice            1. Kobyly                                 2. Pěnčín                                 3. Příšovice                                 4. Soběslavice                                 5. Svijanský Újezd                                 6. Svijany                4. Rovensko pod Troskami      1. Holenice                                 2. Ktová                                 3. Rovensko pod Troskami                                 4. Troskovice                                 5. Žernov                5. Sychrov             1. Čtveřín                                 2. Lažany                                 3. Paceřice                                 4. Radimovice                                 5. Sychrov                                 6. Vlastibořice                                 7. Žďárek                6. Turnov              1. Kacanovy                                  2. Klokočí                                  3. Loučky                                  4. Malá Skála                                  5. Mírová pod Kozákovem                                  6. Modřišice                                  7. Ohrazenice                                  8. Olešnice                                  9. Přepeře                                 10. Radostná pod Kozákovem                                 11. Rakousy                                 12. Tatobity                                 13. Turnov                                 14. Všeň                                 15. Vyskeř 10. Železný Brod       1. Železný Brod           1. Držkov                                  2. Jílové u Držkova                                  3. Koberovy                                  4. Líšný                                  5. Loužnice                                  6. Pěnčín                                  7. Radčice                                  8. Skuhrov                                  9. Vlastiboř                                 10. Zásada                                 11. Železný Brod------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- --------------------- MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------  1. Bílovec         1. Bílovec             1. Bílov                                 2. Bílovec                                 3. Bítov                                 4. Bravantice                                 5. Kujavy                                 6. Slatina                                 7. Tísek                                 8. Velké Albrechtice                2. Jistebník            1. Jistebník                3. Studénka             1. Albrechtičky                                 2. Pustějov                                 3. Studénka  2. Bohumín         1. Bohumín             1. Bohumín
               2. Dolní Lutyně           1. Dolní Lutyně                3. Rychvald             1. Rychvald  3. Bruntál         1. Bruntál              1. Bruntál                                  2. Dětřichov nad Bystřicí                                  3. Dlouhá Stráň                                      4. Leskovec nad Moravicí                                  5. Lomnice                                  6. Mezina                                  7. Milotice nad Opavou                                  8. Moravskoslezský Kočov                                  9. Nová Pláň                                 10. Nové Heřminovy                                 11. Oborná                                 12. Razová                                  13. Roudno                                 14. Staré Město                                 15. Václavov u Bruntálu                                 16. Valšov                2. Dvorce              1. Bílčice                                 2. Dvorce                                 3. Křišťanovice                3. Horní Benešov          1. Horní Benešov                                 2. Horní Životice                                 3. Staré Heřminovy                                 4. Svobodné Heřmanice                4. Světlá Hora           1. Andělská Hora                                 2. Rudná pod Pradědem                                 3. Světlá Hora                5. Vrbno pod Pradědem        1. Karlova Studánka                                 2. Karlovice                                 3. Ludvíkov                                 4. Široká Niva                                 5. Vrbno pod Pradědem  4. Český Těšín       1. Český Těšín           1. Český Těšín                                 2. Chotěbuz  5. Frenštát pod Radhoštěm  1. Frenštát pod Radhoštěm      1. Bordovice                                 2. Frenštát pod Radhoštěm                                 3. Trojanovice                2. Lichnov             1. Lichnov                3. Tichá              1. Tichá                4. Veřovice             1. Veřovice  6. Frýdek-Místek       1. Brušperk            1. Brušperk                                 2. Krmelín                2. Dobrá              1. Dobrá                                 2. Dobratice                                 3. Dolní Tošanovice                                 4. Horní Tošanovice                                 5. Nižní Lhoty                                 6. Nošovice                                 7. Pazderna                                 8. Třanovice                                 9. Vojkovice                3. Dolní Domaslavice        1. Dolní Domaslavice                                 2. Horní Domaslavice                                 3. Soběšovice                4. Fryčovice            1. Fryčovice                5. Frýdek-Místek          1. Baška                                 2. Frýdek-Místek                                 3. Řepiště                                 4. Staré Město                                 5. Sviadnov                6. Hukvaldy            1. Hukvaldy                7. Kozlovice            1. Kozlovice                                 2. Lhotka                8. Lučina             1. Lučina                                 2. Žermanice                9. Palkovice            1. Palkovice                10. Paskov             1. Paskov                                 2. Žabeň                11. Raškovice            1. Krásná                                 2. Morávka                                 3. Pražmo                                 4. Raškovice                                 5. Vyšní Lhoty                12. Sedliště            1. Bruzovice                                 2. Kaňovice                                 3. Sedliště                13. Staříč             1. Staříč  7. Frýdlant nad Ostravicí  1. Čeladná             1. Čeladná                2. Frýdlant nad Ostravicí      1. Frýdlant nad Ostravicí                                 2. Janovice                                 3. Malenovice                                 4. Metylovice                                 5. Pržno                                 6. Pstruží                3. Kunčice pod Ondřejníkem     1. Kunčice pod Ondřejníkem                4. Ostravice            1. Ostravice                5. Staré Hamry           1. Bílá                                 2. Staré Hamry  8. Havířov         1. Albrechtice           1. Albrechtice                2. Havířov             1. Havířov                3. Horní Bludovice         1. Horní Bludovice                4. Horní Suchá           1. Horní Suchá                5. Těrlicko             1. Těrlicko  9. Hlučín          1. Dolní Benešov          1. Bohuslavice                                 2. Dolní Benešov                                 3. Závada                2. Hlučín              1. Darkovice                                 2. Děhylov                                 3. Dobroslavice                                 4. Hať                                 5. Hlučín                                 6. Kozmice                                 7. Vřesina                3. Ludgeřovice           1. Ludgeřovice                                 2. Markvartovice                                 3. Šilheřovice                4. Píšť               1. Bělá                                 2. Píšť 10. Jablunkov        1. Jablunkov             1. Bocanovice                                  2. Bukovec                                  3. Dolní Lomná                                  4. Horní Lomná                                  5. Hrádek                                  6. Hrčava                                  7. Jablunkov                                  8. Milíkov                                  9. Návsí                                 10. Písečná                                 11. Písek                2. Mosty u Jablunkova        1. Mosty u Jablunkova 11. Karviná         1. Dětmarovice           1. Dětmarovice                2. Karviná             1. Karviná                3. Petrovice u Karviné       1. Petrovice u Karviné                4. Stonava             1. Stonava 12. Kopřivnice        1. Kopřivnice            1. Kopřivnice                                 2. Závišice                2. Petřvald             1. Petřvald                3. Příbor              1. Kateřinice                                 2. Mošnov                                     3. Příbor                                 4. Skotnice                                 5. Trnávka                4. Štramberk            1. Štramberk                                 2. Ženklava 13. Kravaře         1. Bolatice             1. Bolatice                2. Chuchelná            1. Chuchelná                                 2. Strahovice                3. Kobeřice             1. Kobeřice                4. Kravaře             1. Kravaře                5. Sudice              1. Rohov                                 2. Sudice                                 3. Třebom                6. Štěpánkovice           1. Štěpánkovice 14. Krnov          1. Brantice             1. Brantice                2. Jindřichov            1. Janov                                 2. Jindřichov                                 3. Petrovice                                 4. Vysoká                3. Krnov              1. Býkov-Láryšov                                 2. Hošťálkovy                                 3. Krasov                                 4. Krnov                                 5. Lichnov                4. Město Albrechtice        1. Heřmanovice                                 2. Holčovice                                 3. Liptaň                                 4. Město Albrechtice                                 5. Třemešná                5. Osoblaha             1. Bohušov                                 2. Dívčí Hrad                                 3. Hlinka                                 4. Osoblaha                                 5. Rusín                                 6. Slezské Pavlovice                                 7. Slezské Rudoltice                6. Úvalno              1. Úvalno                7. Zátor              1. Čaková                                 2. Zátor 15. Nový Jičín        1. Bartošovice           1. Bartošovice                                 2. Sedlnice                2. Hodslavice            1. Hodslavice                3. Jeseník nad Odrou        1. Jeseník nad Odrou                4. Mořkov              1. Mořkov                5. Nový Jičín            1. Bernartice nad Odrou                                 2. Hladké Životice                                 3. Hostašovice                                 4. Kunín                                 5. Libhošť
6. Nový Jičín 7. Rybí 8. Šenov u Nového Jičína 9. Životice u Nového Jičína 6. Starý Jičín 1. Starý Jičín 7. Suchdol nad Odrou 1. Suchdol nad Odrou 16. Odry 1. Fulnek 1. Fulnek 2. Vrchy 2. Odry 1. Heřmanice u Oder 2. Heřmánky 3. Jakubčovice nad Odrou 4. Mankovice 5. Odry 6. Vražné 3. Spálov 1. Luboměř 2. Spálov 17. Opava 1. Háj ve Slezsku 1. Háj ve Slezsku 2. Mokré Lazce 2. Hrabyně 1. Budišovice 2. Hrabyně 3. Hradec nad Moravicí 1. Branka u Opavy 2. Hradec nad Moravicí 4. Litultovice 1. Bratříkovice 2. Dolní Životice 3. Hlavnice 4. Jakartovice 5. Lhotka u Litultovic 6. Litultovice 7. Mladecko 5. Opava 1. Brumovice 2. Hněvošice 3. Holasovice 4. Chlebičov 5. Chvalíkovice 6. Mikolajice 7. Neplachovice 8. Nové Sedlice 9. Oldřišov 10. Opava 11. Otice 12. Slavkov 13. Služovice 14. Štáblovice 15. Štítina 16. Uhlířov 17. Velké Hoštice 6. Pustá Polom 1. Hlubočec 2. Kyjovice 3. Pustá Polom 4. Těškovice 7. Raduň 1. Raduň
2. Vršovice
               8. Skřipov             1. Skřipov                9. Stěbořice            1. Jezdkovice                                 2. Stěbořice               10. Velké Heraltice         1. Sosnová                                 2. Velké Heraltice 18. Orlová          1. Doubrava            1. Doubrava                2. Orlová              1. Orlová                3. Petřvald             1. Petřvald 19. Ostrava          1. Klimkovice           1. Klimkovice                                 2. Olbramice                                 3. Zbyslavice                2. Mariánské Hory a Hulváky    1. Mariánské Hory a Hulváky                                 2. Nová Ves                3. Moravská Ostrava a Přívoz    1. Hošťálkovice                                 2. Lhotka                                 3. Moravská Ostrava a Přívoz                                 4. Petřkovice                4. Ostrava - Jih          1. Hrabová                                 2. Ostrava - Jih                                 3. Proskovice                5. Polanka nad Odrou        1. Polanka nad Odrou                6. Poruba             1. Martinov                                 2. Plesná                                 3. Poruba                                     4. Pustkovec                                 5. Třebovice                7. Radvanice a Bartovice      1. Radvanice a Bartovice                8. Slezská Ostrava         1. Michálkovice                                 2. Slezská Ostrava                9. Stará Bělá           1. Nová Bělá                                 2. Stará Bělá                10. Stará Ves nad Ondřejnicí    1. Stará Ves nad Ondřejnicí                11. Svinov             1. Krásné Pole                                 2. Svinov                12. Šenov              1. Šenov                13. Václavovice           1. Václavovice                14. Velká Polom           1. Čavisov                                 2. Dolní Lhota                                 3. Horní Lhota                                 4. Velká Polom                15. Vítkovice            1. Vítkovice                16. Vratimov            1. Vratimov                17. Vřesina             1. Vřesina 20. Rýmařov         1. Břidličná            1. Břidličná                                 2. Ryžoviště                                 3. Velká Štáhle                2. Horní Město           1. Horní Město                                 2. Tvrdkov                3. Rýmařov             1. Dolní Moravice                                 2. Jiříkov                                 3. Malá Morávka                                 4. Malá Štáhle                                 5. Rýmařov                                 6. Stará Ves 21. Třinec          1. Bystřice             1. Bystřice                                 2. Košařiska                2. Hnojník             1. Hnojník                                 2. Komorní Lhotka                                 3. Řeka                                 4. Smilovice                                 5. Střítež                                 6. Vělopolí                3. Nýdek              1. Nýdek                4. Třinec              1. Ropice                                 2. Třinec                                 3. Vendryně 22. Vítkov          1. Březová             1. Březová                2. Budišov nad Budišovkou      1. Budišov nad Budišovkou                                 2. Kružberk                                 3. Nové Lublice                                 4. Staré Těchanovice                                 5. Svatoňovice                3. Melč               1. Melč                                 2. Moravice                                 3. Radkov                4. Vítkov              1. Čermná ve Slezsku                                 2. Větřkovice                                 3. Vítkov------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------OLOMOUCKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Hranice         1. Bělotín             1. Bělotín                                 2. Polom                2. Hranice              1. Černotín                                  2. Dolní Těšice                                  3. Horní Těšice                                  4. Hrabůvka                                  5. Hranice                                  6. Jindřichov                                  7. Klokočí                                  8. Milenov                                  9. Olšovec                                 10. Partutovice                                 11. Radíkov                                 12. Skalička                                 13. Střítež nad Ludinou                                 14. Teplice nad Bečvou                                 15. Ústí                                 16. Zámrsky                3. Hustopeče nad Bečvou       1. Hustopeče nad Bečvou                                 2. Milotice nad Bečvou                                 3. Špičky                4. Opatovice            1. Býškovice                                 2. Opatovice                                 3. Paršovice                                 4. Rakov                5. Potštát             1. Potštát                6. Všechovice            1. Horní Újezd                                 2. Malhotice                                 3. Provodovice                                 4. Rouské                                 5. Všechovice  2. Jeseník         1. Javorník             1. Bernartice                                 2. Bílá Voda                                 3. Javorník                                 4. Uhelná                                 5. Vlčice                2. Jeseník             1. Bělá pod Pradědem                                 2. Česká Ves                                 3. Jeseník                                 4. Lipová-lázně                                 5. Ostružná                                 6. Písečná                3. Mikulovice            1. Hradec-Nová Ves                                 2. Mikulovice                                 3. Supíkovice                                 4. Velké Kunětice                4. Vidnava             1. Stará Červená Voda                                 2. Velká Kraš                                 3. Vidnava                5. Zlaté Hory            1. Zlaté Hory                6. Žulová              1. Černá Voda                                 2. Kobylá nad Vidnavkou                                 3. Skorošice                                 4. Vápenná                                 5. Žulová  3. Konice          1. Bohuslavice           1. Bohuslavice                                 2. Hačky                                 3. Hvozd                                 4. Polomí                                 5. Raková u Konice                                 6. Rakůvka                2. Brodek u Konice         1. Brodek u Konice                                     2. Lipová                                 3. Skřípov                                 4. Suchdol                3. Horní Štěpánov          1. Horní Štěpánov                4. Kladky              1. Kladky                                 2. Ludmírov                5. Konice              1. Březsko                                 2. Budětsko                                 3. Dzbel                                 4. Jesenec                                 5. Konice                                 6. Ochoz                                 7. Stražisko                                 8. Šubířov  4. Lipník nad Bečvou    1. Lipník nad Bečvou        1. Bohuslávky                                 2. Dolní Újezd                                 3. Jezernice                                 4. Lipník nad Bečvou                                 5. Týn nad Bečvou                2. Osek nad Bečvou         1. Osek nad Bečvou                                 2. Veselíčko                3. Soběchleby            1. Dolní Nětčice                                 2. Hlinsko                                 3. Horní Nětčice                                 4. Kladníky                                 5. Lhota                                 6. Radotín                                 7. Soběchleby  5. Litovel         1. Bouzov              1. Bouzov                                 2. Luká                                 3. Slavětín                2. Cholina             1. Bílsko                                 2. Dubčany                                 3. Cholina                                 4. Loučka                                 5. Olbramice                3. Litovel             1. Bílá Lhota                                 2. Červenka                                 3. Haňovice                                 4. Litovel                                 5. Měrotín                                 6. Mladeč                                 7. Pňovice                4. Náklo              1. Náklo                                 2. Střeň                5. Senice na Hané          1. Senice na Hané                                 2. Senička                                 3. Vilémov  6. Mohelnice        1. Loštice             1. Loštice                                 2. Moravičany                                 3. Palonín                                 4. Pavlov                2. Mohelnice            1. Krchleby                                 2. Líšnice                                 3. Maletín                                 4. Mírov                                 5. Mohelnice                                 6. Třeština                3. Úsov               1. Klopina                                 2. Police                                 3. Stavenice                                 4. Úsov  7. Olomouc          1. Bohuňovice           1. Bohuňovice                                 2. Hlušovice                2. Dolany             1. Bělkovice-Lašťany                                 2. Dolany                                 3. Tovéř                3. Doloplazy            1. Doloplazy                4. Drahanovice           1. Drahanovice                5. Dub nad Moravou         1. Dub nad Moravou                                 2. Charváty                                 3. Věrovany                6. Hlubočky            1. Hlubočky                7. Horka nad Moravou        1. Horka nad Moravou                                 2. Skrbeň                8. Libavá             1. Libavá (území vojenského újezdu)                9. Liboš              1. Liboš                10. Lutín              1. Luběnice                                 2. Lutín                                 3. Slatinice                11. Náměšť na Hané         1. Loučany                                 2. Náměšť na Hané                12. Olomouc             1. Blatec                                 2. Bystročice                                 3. Bystrovany                                 4. Hněvotín                                 5. Kožušany-Tážaly                                 6. Křelov-Břuchotín                                 7. Olomouc                                 8. Příkazy
                                 9. Samotišky
                13. Štěpánov            1. Štěpánov                14. Těšetice            1. Těšetice                                 2. Ústín                15. Tršice             1. Suchonice                                 2. Tršice                16. Velká Bystřice         1. Bukovany                                 2. Mrsklesy                                 3. Přáslavice                                 4. Svésedlice                                 5. Velká Bystřice                17. Velký Týnec           1. Grygov                                 2. Krčmaň                                 3. Majetín                                 4. Velký Týnec                18. Velký Újezd           1. Daskabát                                 2. Velký Újezd 8. Prostějov         1. Bedihošť            1. Bedihošť                                 2. Čehovice                                 3. Vřesovice                                 4. Výšovice                2. Brodek u Prostějova       1. Brodek u Prostějova                                 2. Dobrochov                                 3. Hradčany-Kobeřice                                 4. Ondratice                                 5. Želeč                3. Čechy pod Kosířem        1. Čechy pod Kosířem                                 2. Hluchov                                 3. Stařechovice                4. Drahany             1. Bousín                                 2. Drahany                                 3. Niva                                 4. Otinoves                                 5. Rozstání                5. Klenovice na Hané        1. Čelčice                                     2. Ivaň                                 3. Klenovice na Hané                                 4. Obědkovice                                 5. Pivín                                 6. Skalka                                 7. Tvorovice                6. Kostelec na Hané        1. Bílovice-Lutotín                                 2. Kostelec na Hané                                 3. Lešany                7. Kralice na Hané         1. Biskupice                                 2. Hrdibořice                                 3. Hrubčice                                 4. Klopotovice                                 5. Kralice na Hané                8. Laškov             1. Laškov                                 2. Pěnčín                9. Němčice nad Hanou        1. Hruška                                 2. Mořice                                 3. Němčice nad Hanou                                 4. Pavlovice u Kojetína                                 5. Srbce                                 6. Vitčice                                 7. Vrchoslavice                10. Nezamyslice           1. Dobromilice                                 2. Doloplazy                                 3. Dřevnovice                                 4. Koválovice-Osíčany                                 5. Nezamyslice                                 6. Tištín                                 7. Víceměřice                11. Otaslavice           1. Otaslavice                                 2. Vincencov                                 3. Vranovice-Kelčice                12. Plumlov             1. Krumsín                                 2. Ohrozim                                 3. Plumlov                                 4. Prostějovičky
               13. Prostějov            1. Držovice                                          2. Mostkovice                                 3. Olšany u Prostějova                                 4. Prostějov                                 5. Vrbátky
               14. Protivanov           1. Buková                                 2. Malé Hradisko                                 3. Protivanov                15. Přemyslovice          1. Přemyslovice                16. Ptení              1. Ptení                                 2. Stínava                                 3. Vícov                                 4. Zdětín                17. Smržice             1. Čelechovice na Hané                                 2. Slatinky                                 3. Smržice                18. Určice             1. Alojzov                                 2. Dětkovice                                 3. Myslejovice                                 4. Seloutky                                 5. Určice  9. Přerov          1. Brodek u Přerova        1. Brodek u Přerova                                 2. Císařov                                 3. Citov                                 4. Rokytnice                2. Domaželice           1. Čechy                                 2. Domaželice                                 3. Líšná                3. Dřevohostice          1. Dřevohostice                                 2. Křtomil                                 3. Lipová                                 4. Nahošovice                                 5. Radkova Lhota                                 6. Radkovy                                 7. Turovice                                 8. Žákovice                4. Horní Moštěnice         1. Beňov                                 2. Dobrčice                                 3. Horní Moštěnice                                 4. Přestavlky                                 5. Říkovice                                 6. Stará Ves                5. Kojetín             1. Kojetín                                 2. Křenovice                                 3. Měrovice nad Hanou                                 4. Polkovice                                 5. Stříbrnice                                 6. Uhřičice                6. Kokory             1. Čelechovice                                 2. Kokory                                 3. Lhotka                                 4. Nelešovice                7. Přerov              1. Bezuchov                                  2. Bochoř                                  3. Lazníčky                                  4. Lazníky                                  5. Oprostovice                                  6. Podolí                                  7. Přerov                                  8. Tučín                                  9. Věžky                                 10. Vlkoš                                 11. Výkleky                                 12. Želatovice                8. Radslavice            1. Buk                                  2. Grymov                                  3. Hradčany                                  4. Oldřichov                                  5. Pavlovice u Přerova                                  6. Prosenice                                  7. Radslavice                                  8. Radvanice                                  9. Sobíšky                                 10. Sušice                                 11. Šišma                                 12. Zábeštní Lhota                9. Tovačov             1. Lobodice                                 2. Oplocany                                 3. Tovačov                10. Troubky             1. Troubky 10. Šternberk        1. Moravský Beroun         1. Moravský Beroun                                 2. Norberčany                2. Šternberk             1. Babice                                  2. Domašov nad Bystřicí                                  3. Domašov u Šternberka                                      4. Hlásnice                                  5. Hnojice                                  6. Horní Loděnice                                  7. Hraničné Petrovice                                  8. Huzová                                  9. Jívová                                 10. Komárov                                 11. Lipina                                 12. Lužice                                 13. Mladějovice                                 14. Mutkov                                 15. Řídeč                                 16. Strukov                                 17. Štarnov                                 18. Šternberk                                 19. Žerotín 11. Šumperk         1. Bludov              1. Bludov                                 2. Bohutín                                 3. Chromeč                2. Branná              1. Branná                                 2. Šléglov                                 3. Vikantice                3. Hanušovice            1. Hanušovice                                 2. Jindřichov                                 3. Kopřivná                                 4. Malá Morava                4. Libina              1. Hrabišín                                 2. Libina                5. Oskava              1. Oskava                6. Ruda nad Moravou         1. Bohdíkov                                 2. Bušín                                 3. Jakubovice                                 4. Janoušov                                 5. Olšany                                 6. Ruda nad Moravou                7. Staré Město           1. Staré Město                8. Šumperk              1. Bratrušov                                  2. Dlouhomilov                                  3. Dolní Studénky                                  4. Hraběšice                                  5. Nový Malín                                  6. Petrov nad Desnou
7. Písařov 8. Rapotín 9. Rejchartice 10. Sobotín 11. Sudkov 12. Šumperk 13. Vernířovice 14. Vikýřovice 9. Velké Losiny 1. Loučná nad Desnou 2. Velké Losiny 12. Uničov 1. Dlouhá Loučka 1. Dlouhá Loučka 2. Paseka 1. Paseka 3. Šumvald 1. Šumvald 4. Troubelice 1. Lipinka 2. Nová Hradečná 3. Troubelice 5. Újezd 1. Újezd 6. Uničov 1. Medlov 2. Uničov 3. Želechovice 13. Zábřeh 1. Brníčko 1. Brníčko 2. Lesnice 2. Dubicko 1. Bohuslavice 2. Dubicko 3. Hrabová 3. Postřelmov 1. Kolšov 2. Postřelmov 4. Rohle 1. Kamenná 2. Rohle 5. Štíty 1. Horní Studénky 2. Štíty 3. Zborov 6. Zábřeh 1. Drozdov 2. Hoštejn 3. Hynčina 4. Jedlí 5. Jestřebí 6. Kosov 7. Leština 8. Lukavice 9. Nemile 10. Postřelmůvek 11. Rájec 12. Rovensko 13. Svébohov 14. Vyšehoří 15. Zábřeh 16. Zvole------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ: Matriční úřad: Seznam obcí, městskýchObec částí, městských obvodůs rozšířenou a vojenských újezdů správníhopůsobností: obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------PARDUBICKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Česká Třebová 1. Česká Třebová 1. Česká Třebová 2. Přívrat 3. Rybník 4. Semanín 5. Třebovice 2. Hlinsko 1. Hlinsko 1. Dědová 2. Hamry 3. Hlinsko 4. Holetín 5. Jeníkov 6. Kameničky 7. Kladno 8. Krouna 9. Miřetice 10. Otradov 11. Pokřikov 12. Raná 13. Studnice 14. Svratouch 15. Tisovec 16. Včelákov 17. Vítanov 18. Vojtěchov 19. Vortová 2. Trhová Kamenice 1. Trhová Kamenice 2. Všeradov 3. Vysočina 3. Holice 1. Holice 1. Býšť 2. Dolní Roveň 3. Dolní Ředice 4. Holice 5. Horní Ředice 6. Chvojenec 7. Ostřetín 8. Poběžovice u Holic 9. Trusnov 10. Uhersko 11. Veliny 12. Vysoké Chvojno 2. Horní Jelení 1. Horní Jelení 2. Jaroslav 4. Chrudim 1. Heřmanův Městec 1. Heřmanův Městec 2. Hošťalovice 3. Klešice 4. Kostelec u Heřmanova Městce 5. Lány 6. Míčov-Sušice 7. Morašice 8. Načešice 9. Podhořany u Ronova 10. Prachovice 11. Rozhovice 12. Úherčice 13. Vápenný Podol 14. Vyžice 2. Hrochův Týnec 1. Bořice 2. Čankovice 3. Honbice 4. Hrochův Týnec 5. Nabočany 6. Přestavlky 7. Trojovice 8. Zájezdec 3. Chrast 1. Bítovany 2. Horka 3. Hroubovice 4. Chrast 5. Jenišovice 6. Lozice 7. Rosice 8. Řestoky 9. Smrček 10. Zaječice 4. Chroustovice 1. Chroustovice 2. Ostrov 5. Chrudim 1. Bylany 2. Dolní Bezděkov 3. Dřenice 4. Dvakačovice 5. Chrudim 6. Kočí 7. Křižanovice 8. Liboměřice 9. Licibořice 10. Lukavice 11. Mladoňovice 12. Orel 13. Rabštejnská Lhota 14. Sobětuchy 15. Stolany 16. Svídnice 17. Třibřichy 18. Tuněchody 19. Úhřetice 20. Vejvanovice 21. Žumberk 6. Luže 1. Luže 2. Střemošice 7. Nasavrky 1. Bojanov 2. Ctětín 3. České Lhotice 4. Hodonín 5. Horní Bradlo 6. Krásné 7. Libkov 8. Nasavrky 8. Proseč 1. Bor u Skutče 2. Perálec 3. Proseč 4. Zderaz 9. Ronov nad Doubravou 1. Biskupice 2. Bousov 3. Kněžice 4. Lipovec 5. Ronov nad Doubravou 6. Žlebské Chvalovice 10. Skuteč 1. Hluboká 2. Leštinka 3. Mrákotín 4. Prosetín 5. Předhradí 6. Skuteč 7. Vrbatův Kostelec 11. Slatiňany 1. Slatiňany 12. Třemošnice 1. Běstvina 2. Seč 3. Třemošnice 5. Králíky 1. Červená Voda 1. Červená Voda 2. Králíky 1. Dolní Morava 2. Králíky 3. Lichkov 4. Mladkov 6. Lanškroun 1. Dolní Čermná 1. Dolní Čermná 2. Horní Čermná 3. Petrovice 2. Lanškroun 1. Albrechtice 2. Anenská Studánka 3. Cotkytle 4. Damníkov 5. Horní Třešňovec 6. Lanškroun 7. Lubník 8. Luková 9. Ostrov 10. Rudoltice 11. Sázava 12. Trpík 13. Žichlínek 3. Tatenice 1. Krasíkov 2. Strážná 3. Tatenice 4. Výprachtice 1. Čenkovice 2. Horní Heřmanice 3. Výprachtice 7. Litomyšl 1. Dolní Újezd 1. Budislav 2. Desná 3. Dolní Újezd 4. Horní Újezd 5. Chotěnov 6. Jarošov 7. Nová Ves u Jarošova 8. Poříčí u Litomyšle 9. Vidlatá Seč 2. Litomyšl 1. Benátky 2. Bohuňovice 3. Cerekvice nad Loučnou 4. Čistá 5. Horky 6. Chmelík 7. Chotovice 8. Janov 9. Litomyšl 10. Lubná 11. Makov 12. Morašice 13. Němčice 14. Nová Sídla 15. Osík 16. Příluka 17. Řídký 18. Sebranice 19. Sedliště 20. Strakov 21. Suchá Lhota 22. Trstěnice 23. Tržek 24. Újezdec 3. Sloupnice 1. Sloupnice 2. Vlčkov 8. Moravská Třebová 1. Jevíčko 1. Bělá u Jevíčka 2. Biskupice 3. Březina 4. Březinky 5. Hartinkov 6. Chornice 7. Jaroměřice 8. Jevíčko 9. Slatina 10. Víska u Jevíčka 11. Vrážné 12. Vysoká 2. Městečko Trnávka 1. Bezděčí u Trnávky 2. Městečko Trnávka 3. Rozstání 4. Vranová Lhota 3. Moravská Třebová 1. Borušov 2. Dětřichov u Moravské Třebové 3. Dlouhá Loučka 4. Gruna 5. Janůvky 6. Koruna 7. Křenov 8. Kunčina 9. Linhartice 10. Malíkov 11. Mladějov na Moravě 12. Moravská Třebová 13. Radkov 14. Rychnov na Moravě 15. Staré Město 16. Třebařov 17. Útěchov 9. Pardubice 1. Dašice 1. Dašice 2. Kostěnice 3. Lány u Dašic 2. Lázně Bohdaneč 1. Dolany 2. Křičeň 3. Lázně Bohdaneč 4. Neratov 5. Plch 6. Podůlšany 7. Rohoznice 8. Staré Ždánice 9. Živanice 3. Moravany 1. Moravany 2. Slepotice
               4. Pardubice             1. Barchov                                  2. Bezděkov                                  3. Bukovina nad Labem                                  4. Čeperka                                  5. Čepí                                  6. Černá u Bohdanče                                  7. Dříteč                                  8. Dubany                                  9. Hrobice                                 10. Jezbořice                                 11. Libišany                                 12. Mikulovice                                 13. Němčice                                 14. Opatovice nad Labem                                 15. Ostřešany                                 16. Pardubice                                 17. Ráby                                 18. Rybitví                                 19. Spojil                                 20. Srch                                 21. Srnojedy                                 22. Staré Hradiště                                 23. Staré Jesenčany                                 24. Starý Mateřov                                 25. Stéblová                                 26. Třebosice                                 27. Úhřetická Lhota
                5. Rohovládova Bělá         1. Bukovka                                 2. Chýšť                                 3. Kasalice                                 4. Malé Výkleky                                 5. Pravy                                 6. Rohovládova Bělá                                 7. Vlčí Habřina                                 8. Voleč                6. Sezemice             1. Borek                                 2. Časy                                 3. Choteč                                 4. Kunětice                                 5. Rokytno                                 6. Sezemice                                 7. Újezd u Sezemic 10. Polička         1. Bystré              1. Bystré                                 2. Hartmanice                                 3. Jedlová                                 4. Nedvězí                                 5. Svojanov                                 6. Trpín                2. Polička              1. Borová                                  2. Březiny                                  3. Kamenec u Poličky                                  4. Korouhev                                  5. Květná                                  6. Oldřiš                                  7. Polička                                  8. Pomezí                                  9. Pustá Kamenice                                 10. Pustá Rybná                                 11. Sádek                                 12. Stašov                                 13. Široký Důl                                 14. Telecí 11. Přelouč         1. Choltice             1. Bukovina u Přelouče                                  2. Holotín                                  3. Choltice                                  4. Chrtníky                                  5. Jedousov                                  6. Jeníkovice                                  7. Lipoltice                                  8. Poběžovice u Přelouče                                  9. Sovolusky                                 10. Stojice                                 11. Svinčany                                 12. Svojšice                                 13. Turkovice                                 14. Urbanice                                 15. Veselí                2. Chvaletice            1. Chvaletice                                 2. Kojice                3. Přelouč              1. Brloh                                  2. Břehy                                  3. Jankovice                                  4. Litošice                                  5. Mokošín                                  6. Přelouč                                  7. Přelovice                                  8. Přepychy                                  9. Sopřeč                                 10. Valy                                 11. Vápno                                 12. Vyšehněvice                                 13. Žáravice                4. Řečany nad Labem         1. Hlavečník                                  2. Kladruby nad Labem                                  3. Labské Chrčice                                  4. Morašice                                  5. Řečany nad Labem                                  6. Selmice                                  7. Semín                                  8. Strašov                                  9. Tetov                                 10. Trnávka                                 11. Újezd u Přelouče                                 12. Zdechovice 12. Svitavy         1. Brněnec              1. Banín                                  2. Bělá nad Svitavou                                  3. Bohuňov                                  4. Brněnec                                  5. Chrastavec                                  6. Lavičné                                  7. Rozhraní                                  8. Rudná                                  9. Študlov                                 10. Vítějeves                                 11. Želivsko                2. Březová nad Svitavou       1. Březová nad Svitavou                                 2. Pohledy                3. Svitavy              1. Dětřichov                                  2. Hradec nad Svitavou                                  3. Javorník                                  4. Kamenná Horka                                  5. Karle                                  6. Koclířov                                  7. Kukle                                  8. Mikuleč                                  9. Opatov                                 10. Opatovec                                 11. Radiměř                                 12. Rohozná                                 13. Sklené                                 14. Svitavy                                 15. Vendolí 13. Ústí nad Orlicí     1. Brandýs nad Orlicí        1. Brandýs nad Orlicí                                 2. Sudislav nad Orlicí                2. Dolní Dobrouč          1. Dolní Dobrouč                                 2. Hnátnice                3. Ústí nad Orlicí          1. České Libchavy                                  2. Dlouhá Třebová                                  3. Hrádek                                  4. Jehnědí                                  5. Libchavy                                  6. Orlické Podhůří                                  7. Řetová                                      8. Řetůvka                                  9. Sopotnice                                 10. Ústí nad Orlicí                                 11. Velká Skrovnice                                 12. Voděrady 14. Vysoké Mýto       1. Choceň              1. Běstovice                                  2. Bošín                                  3. Dobříkov                                  4. Choceň                                  5. Koldín                                  6. Kosořín                                  7. Mostek                                  8. Nasavrky                                  9. Oucmanice                                 10. Plchovice                                 11. Podlesí                                 12. Seč                                 13. Skořenice                                 14. Sruby                                 15. Sudslava                                 16. Svatý Jiří                                 17. Újezd u Chocně                                 18. Vračovice-Orlov                                 19. Zálší                                 20. Zářecká Lhota                2. Vysoké Mýto            1. Bučina                                  2. České Heřmanice                                  3. Džbánov                                  4. Hrušová                                  5. Javorník                                  6. Leština                                  7. Libecina                                  8. Nové Hrady                                  9. Pustina                                 10. Radhošť                                 11. Řepníky                                 12. Slatina                                 13. Stradouň                                 14. Tisová                                 15. Týnišťko                                 16. Vinary                                 17. Vraclav                                 18. Vysoké Mýto                                 19. Zádolí                                 20. Zámrsk 15. Žamberk         1. Jablonné nad Orlicí       1. Bystřec                                 2. Jablonné nad Orlicí                                 3. Jamné nad Orlicí                                 4. Mistrovice                                 5. Orličky                                 6. Sobkovice                                 7. Studené                                 8. Těchonín                                 9. Verměřovice                2. Letohrad             1. Letohrad                                 2. Lukavice                                 3. Nekoř                                 4. Písečná                                 5. Šedivec                                 6. Žampach                3. Žamberk              1. Česká Rybná                                  2. České Petrovice                                  3. Dlouhoňovice                                  4. Hejnice                                  5. Helvíkovice                                  6. Kameničná                                  7. Klášterec nad Orlicí                                  8. Kunvald                                  9. Líšnice                                 10. Pastviny                                 11. Záchlumí                                 12. Žamberk------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------PLZEŇSKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Blovice         1. Blovice              1. Blovice                                  2. Chlum                                  3. Chocenice                                  4. Jarov                                  5. Louňová                                  6. Milínov                                  7. Seč                                  8. Střížovice                                  9. Únětice                                 10. Vlčtejn                                 11. Zdemyslice                                 12. Žákava                                 13. Ždírec                2. Letiny              1. Drahkov                                 2. Letiny                3. Spálené Poříčí          1. Borovno                                 2. Míšov                                 3. Nové Mitrovice                                 4. Spálené Poříčí  2. Domažlice        1. Bělá nad Radbuzou        1. Bělá nad Radbuzou                2. Domažlice             1. Babylon                                  2. Česká Kubice                                  3. Domažlice                                  4. Chrastavice                                  5. Luženičky                                  6. Milavče                                  7. Mrákov                                  8. Nevolice                                  9. Pasečnice                                 10. Pelechy                                 11. Stráž                                 12. Tlumačov                                 13. Újezd                                 14. Zahořany                3. Kdyně               1. Brnířov                                  2. Chodská Lhota                                  3. Kdyně                                  4. Kout na Šumavě                                  5. Libkov                                  6. Loučim                                  7. Mezholezy                                  8. Nová Ves                                  9. Pocinovice                                 10. Spáňov                                 11. Úsilov                                 12. Všeruby                4. Klenčí pod Čerchovem       1. Díly                                     2. Draženov                                 3. Chodov                                 4. Klenčí pod Čerchovem                                 5. Nemanice                                 6. Pec                                 7. Postřekov                                 8. Trhanov                                 9. Ždánov                5. Koloveč              1. Hradiště                                  2. Chocomyšl                                  3. Kanice                                  4. Kaničky                                  5. Koloveč                                  6. Němčice                                  7. Srbice                                  8. Úboč                                  9. Únějovice                                 10. Všepadly                6. Poběžovice            1. Drahotín                                  2. Hora Svatého Václava                                  3. Hostouň                                  4. Hvožďany                                  5. Mnichov                                  6. Mutěnín                                  7. Nový Kramolín                                  8. Otov                                  9. Pařezov                                 10. Poběžovice                                 11. Rybník                                 12. Vlkanov  3. Horažďovice       1. Horažďovice            1. Břežany                                  2. Hejná                                  3. Horažďovice                                  4. Chanovice                                  5. Kejnice                                  6. Malý Bor                                  7. Maňovice                                  8. Slatina                                  9. Svéradice                                 10. Velké Hydčice                                 11. Velký Bor                2. Myslív              1. Kovčín                                 2. Myslív                                 3. Nehodiv                3. Nalžovské Hory          1. Hradešice                                 2. Nalžovské Hory                                 3. Tužice                4. Pačejov             1. Kvášňovice                                 2. Olšany                                 3. Pačejov  4. Horšovský Týn      1. Horšovský Týn           1. Blížejov                                  2. Horšovský Týn                                  3. Křenovy                                  4. Meclov                                  5. Mezholezy                                  6. Mířkov                                  7. Močerady                                  8. Osvračín                                  9. Semněvice                                 10. Srby                                 11. Velký Malahov                                 12. Vidice                2. Staňkov             1. Čermná                                 2. Hlohová                                 3. Hlohovčice                                 4. Poděvousy                                 5. Puclice                                 6. Staňkov  5. Klatovy          1. Běšiny             1. Běšiny                                 2. Čachrov                                 3. Vrhaveč                2. Chudenice            1. Biřkov                                 2. Chudenice                                 3. Ježovy                                 4. Křenice                                 5. Poleň                3. Janovice nad Úhlavou      1. Běhařov                                 2. Bezděkov                                 3. Dlažov                                 4. Janovice nad Úhlavou                                 5. Javor                                 6. Klenová                                 7. Lomec                                 8. Týnec                4. Klatovy             1. Bolešiny                                 2. Černíkov                                 3. Dolany                                 4. Chlistov                                 5. Klatovy                                 6. Mochtín                                 7. Myslovice                                 8. Obytce                                 9. Ostřetice                5. Měčín              1. Měčín                                 2. Předslav                6. Nýrsko             1. Dešenice                                 2. Hamry                                 3. Chudenín                                 4. Nýrsko                7. Plánice             1. Číhaň                                 2. Hnačov                                 3. Mlýnské Struhadlo                                 4. Plánice                                 5. Újezd u Plánice                                 6. Zborovy                8. Strážov             1. Strážov                9. Švihov             1. Červené Poříčí                                 2. Mezihoří                                 3. Švihov                                 4. Vřeskovice                10. Zavlekov            1. Zavlekov                11. Železná Ruda          1. Železná Ruda  6. Kralovice        1. Dolní Bělá            1. Dolní Bělá                                 2. Dražeň                                 3. Horní Bělá                                 4. Líté                                 5. Loza                                 6. Mrtník                2. Kaznějov             1. Dobříč                                 2. Jarov                                 3. Kaznějov                                 4. Koryta                                 5. Obora                                 6. Rybnice                3. Kožlany             1. Černíkovice                                 2. Kožlany                4. Kralovice             1. Bílov                                  2. Bohy                                  3. Brodeslavy                                      4. Dolní Hradiště                                  5. Hlince                                  6. Holovousy                                  7. Chříč                                  8. Kočín                                  9. Kopidlo                                 10. Kozojedy                                 11. Kralovice                                 12. Potvorov                                 13. Sedlec                                 14. Slatina                                 15. Studená                                 16. Všehrdy                                 17. Výrov                                 18. Vysoká Libyně                5. Manětín             1. Bezvěrov                                 2. Hvozd                                 3. Manětín                                 4. Štichovice                6. Nečtiny             1. Nečtiny                7. Plasy              1. Pláně                                 2. Plasy                8. Žihle              1. Mladotice                                 2. Pastuchovice                                 3. Tis u Blatna                                 4. Velečín                                 5. Žihle  7. Nepomuk         1. Kasejovice            1. Hradiště                                 2. Kasejovice                                 3. Mladý Smolivec                                 4. Nezdřev                                 5. Oselce                                 6. Životice                2. Nepomuk              1. Čížkov                                  2. Čmelíny                                  3. Chlumy                                  4. Klášter                                  5. Kozlovice                                  6. Kramolín                                  7. Měcholupy                                  8. Mileč                                  9. Mohelnice                                 10. Nekvasovy                                 11. Nepomuk                                 12. Polánka                                 13. Prádlo                                 14. Sedliště                                 15. Srby                                 16. Tojice                                 17. Třebčice                                 18. Vrčeň                3. Žinkovy             1. Neurazy                                 2. Žinkovy  8. Nýřany          1. Heřmanova Huť          1. Heřmanova Huť                                 2. Hněvnice                                 3. Lochousice                                 4. Přehýšov                2. Horní Bříza           1. Bučí                                 2. Horní Bříza                                 3. Krašovice                                 4. Ledce                                 5. Příšov                                 6. Tatiná                                 7. Trnová                                 8. Žilov                3. Chotíkov            1. Chotíkov                4. Líšťany             1. Líšťany                5. Město Touškov          1. Bdeněves                                 2. Čeminy                                 3. Kozolupy                                 4. Město Touškov                                 5. Myslinka                                 6. Plešnice                                 7. Pňovany                                 8. Újezd nade Mží                                 9. Úlice                6. Nýřany             1. Blatnice                                 2. Kbelany                                 3. Nýřany                                 4. Rochlov                7. Pernarec            1. Čerňovice                                 2. Křelovice                                 3. Ostrov u Bezdružic                                 4. Pernarec                                 5. Úněšov                8. Třemošná            1. Česká Bříza                                 2. Dolany                                 3. Druztová                                 4. Hromnice                                 5. Kaceřov                                 6. Nadryby                                 7. Třemošná                                 8. Zruč-Senec                9. Úterý              1. Blažim                                 2. Krsy                                 3. Úterý                10. Vejprnice            1. Tlučná                                 2. Vejprnice                                 3. Vochov                11. Všeruby             1. Kunějovice                                 2. Nekmíř                                 3. Nevřeň                                 4. Všeruby                                 5. Zahrádka                12. Zbůch              1. Líně                                 2. Úherce                                 3. Zbůch  9. Plzeň          1. Chrást              1. Dýšina                                 2. Chrást                                 3. Kyšice                2. Nezvěstice            1. Chválenice                                 2. Nezvěstice                3. Plzeň 3              1. Plzeň 1                                  2. Plzeň 2 - Slovany                                  3. Plzeň 3                                  4. Plzeň 4                                  5. Plzeň 5 - Křimice                                  6. Plzeň 6 - Litice                                  7. Plzeň 7 - Radčice                                  8. Plzeň 8 - Černice                                  9. Plzeň 9 - Malesice                                 10. Plzeň 10 - Lhota                4. Starý Plzenec          1. Letkov                                 2. Lhůta                                 3. Losiná                                 4. Mokrouše                                 5. Starý Plzenec                                 6. Štěnovický Borek                                     7. Tymákov                5. Šťáhlavy             1. Nezbavětice                                 2. Šťáhlavy 10. Přeštice         1. Merklín             1. Bolkov                                 2. Buková                                 3. Merklín                                 4. Otěšice                                 5. Ptenín                                 6. Roupov                                 7. Soběkury                2. Přeštice             1. Borovy                                  2. Dolce                                  3. Dolní Lukavice                                  4. Horní Lukavice                                  5. Horšice                                  6. Chlumčany                                  7. Kbel                                  8. Lužany                                  9. Nezdice                                 10. Oplot                                 11. Přeštice                                 12. Příchovice                                 13. Radkovice                                 14. Řenče                                 15. Skašov                                 16. Týniště                                 17. Vlčí                3. Štěnovice            1. Čižice                                 2. Nebílovy                                 3. Netunice                                 4. Předenice                                 5. Štěnovice                                 6. Útušice 11. Rokycany         1. Břasy              1. Bezděkov                                 2. Břasy                                 3. Březina                                 4. Bušovice                                 5. Smědčice                                 6. Všenice                2. Hrádek              1. Hrádek                3. Mirošov             1. Kakejcov                                 2. Kornatice                                 3. Mešno                                 4. Mirošov                                 5. Příkosice                                 6. Skořice                                 7. Štítov                                 8. Trokavec                                 9. Vísky                4. Mýto               1. Cheznovice                                 2. Medový Újezd                                 3. Mýto                                 4. Těškov                5. Radnice              1. Bujesily                                  2. Hlohovice                                  3. Chlum                                  4. Chomle                                  5. Kamenec                                  6. Kladruby                                  7. Lhotka u Radnic                                  8. Liblín                                  9. Němčovice                                 10. Přívětice                                 11. Radnice                                 12. Sebečice                                 13. Skomelno                                 14. Újezd u Svatého Kříže                                 15. Vejvanov                6. Rokycany             1. Dobřív                                  2. Ejpovice                                  3. Holoubkov                                  4. Hůrky                                  5. Kamenný Újezd                                  6. Klabava                                  7. Litohlavy                                  8. Nevid                                  9. Osek                                 10. Raková                                 11. Rokycany                                 12. Svojkovice                                 13. Veselá                                 14. Volduchy                7. Strašice             1. Strašice                                 2. Těně                8. Zbiroh              1. Cekov                                  2. Čilá                                  3. Drahoňův Újezd                                  4. Hradiště                                  5. Kařez                                  6. Kařízek                                  7. Lhota pod Radčem                                  8. Líšná                                  9. Mlečice                                 10. Ostrovec-Lhotka                                 11. Plískov                                 12. Podmokly                                 13. Sirá                                 14. Terešov                                 15. Týček                                 16. Zbiroh                                 17. Zvíkovec 12. Stod           1. Dobřany             1. Dnešice                                 2. Dobřany                                 3. Nová Ves                                 4. Přestavlky                                 5. Vstiš                2. Holýšov             1. Bukovec                                 2. Čečovice                                 3. Černovice                                 4. Holýšov                                 5. Horní Kamenice                                 6. Kvíčovice                                 7. Neuměř                                 8. Štichov                                 9. Všekary                3. Chotěšov             1. Chotěšov                4. Stod               1. Honezovice                                 2. Hradec                                 3. Kotovice                                 4. Lisov                                 5. Líšina                                 6. Stod                                 7. Střelice                                 8. Ves Touškov                                 9. Zemětice 13. Stříbro         1. Bezdružice            1. Bezdružice                                 2. Cebiv                                 3. Horní Kozolupy                                     4. Kokašice                                 5. Konstantinovy Lázně                2. Černošín             1. Černošín                                 2. Olbramov                                 3. Ošelín                                 4. Svojšín                3. Kladruby             1. Kladruby                                 2. Kostelec                                 3. Prostiboř                                 4. Skapce                                 5. Zhoř                4. Stříbro              1. Benešovice                                  2. Erpužice                                  3. Kšice                                  4. Stříbro                                  5. Sulislav                                  6. Sytno                                  7. Trpísty                                  8. Únehle                                  9. Vranov                                 10. Záchlumí 14. Sušice          1. Hartmanice            1. Hartmanice                                 2. Prášily                2. Kašperské Hory          1. Horská Kvilda                                 2. Kašperské Hory                                 3. Modrava                                 4. Rejštejn                                 5. Srní                3. Kolinec             1. Kolinec                                 2. Mokrosuky                4. Rabí               1. Rabí                5. Strašín             1. Bukovník                                 2. Nezdice na Šumavě                                 3. Soběšice                                 4. Strašín                6. Sušice              1. Dlouhá Ves                                 2. Dobršín                                 3. Hrádek                                 4. Petrovice u Sušice                                 5. Podmokly                                 6. Sušice                7. Velhartice            1. Hlavňovice                                 2. Velhartice                8. Žihobce             1. Dražovice                                 2. Žihobce                9. Žichovice            1. Budětice                                 2. Čímice                                 3. Domoraz                                 4. Frymburk                                 5. Nezamyslice                                 6. Žichovice 15. Tachov          1. Bor               1. Bor                                 2. Staré Sedliště                2. Chodová Planá          1. Chodová Planá                3. Planá              1. Brod nad Tichou                                 2. Broumov                                 3. Chodský Újezd                                 4. Kočov                                 5. Lestkov                                 6. Planá                                 7. Zadní Chodov                4. Přimda              1. Přimda                                 2. Rozvadov                5. Stráž              1. Staré Sedlo                                 2. Stráž                                 3. Třemešné                6. Tachov              1. Ctiboř                                  2. Částkov                                  3. Dlouhý Újezd                                  4. Halže                                  5. Hošťka                                  6. Lesná                                  7. Lom u Tachova                                  8. Milíře                                  9. Obora                                 10. Studánka                                 11. Tachov                                 12. Tisová------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------STŘEDOČESKÝ KRAJ
------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Benešov         1. Benešov              1. Benešov                                  2. Čakov                                  3. Chlístov                                  4. Chotýšany                                  5. Chrášťany                                  6. Kozmice                                  7. Netvořice                                  8. Petroupim                                  9. Popovice                                 10. Postupice                                 11. Pyšely                                 12. Soběhrdy                                 13. Struhařov                                 14. Teplýšovice                                 15. Václavice                2. Bystřice             1. Bystřice                3. Čerčany              1. Čerčany                                  2. Čtyřkoly                                  3. Hvězdonice                                  4. Lštění                                  5. Mrač                                  6. Nespeky                                  7. Poříčí nad Sázavou                                  8. Přestavlky u Čerčan                                  9. Řehenice                                 10. Vranov                4. Divišov             1. Český Šternberk                                 2. Divišov                                 3. Drahňovice                                 4. Litichovice                                 5. Třebešice                5. Neveklov             1. Křečovice                                 2. Maršovice                                 3. Neveklov                                 4. Stranný                                 5. Tisem                6. Sázava              1. Chocerady                                 2. Choratice                                 3. Ostředek                                 4. Sázava                                 5. Vodslivy                                     6. Xaverov                7. Týnec nad Sázavou        1. Bukovany                                 2. Chářovice                                 3. Chleby                                 4. Krhanice                                 5. Krňany                                 6. Lešany                                 7. Rabyně                                 8. Týnec nad Sázavou                                 9. Vysoký Újezd  2. Beroun          1. Beroun              1. Beroun                                  2. Bykoš                                  3. Hýskov                                  4. Chyňava                                  5. Koněprusy                                  6. Málkov                                  7. Nižbor                                  8. Suchomasty                                  9. Tetín                                 10. Tmaň                                 11. Vinařice                                 12. Vráž                                 13. Železná                2. Hudlice             1. Hudlice                                 2. Nový Jáchymov                                 3. Otročiněves                3. Karlštejn            1. Hlásná Třebaň                                 2. Karlštejn                                 3. Mořina                                 4. Mořinka                                 5. Srbsko                                 6. Zadní Třebaň                4. Králův Dvůr           1. Broumy                                 2. Králův Dvůr                                 3. Kublov                                 4. Svatá                                 5. Trubín                                 6. Trubská                5. Liteň              1. Korno                                 2. Liteň                                 3. Měňany                                 4. Nesvačily                                 5. Podbrdy                                 6. Skuhrov                                 7. Svinaře                                 8. Všeradice                6. Loděnice             1. Bubovice                                 2. Chrustenice                                 3. Loděnice                                 4. Lužce                                 5. Mezouň                                 6. Nenačovice                                 7. Svatý Jan pod Skalou                                 8. Vysoký Újezd                7. Zdice              1. Bavoryně                                 2. Chodouň                                 3. Stašov                                 4. Zdice  3. Brandýs nad Labem-    1. Brandýs nad Labem-        1. Brandýs nad Labem-   Stará Boleslav       Stará Boleslav            Stará Boleslav                                  2. Brázdim                                  3. Dřevčice                                  4. Hlavenec                                  5. Jenštejn                                  6. Káraný                                  7. Kostelní Hlavno                                  8. Nový Vestec                                  9. Podolanka                                 10. Polerady                                 11. Přezletice                                 12. Radonice                                 13. Sluhy                                 14. Sudovo Hlavno                                 15. Veleň                                 16. Zápy                                 17. Záryby                2. Čelákovice            1. Čelákovice                                 2. Lázně Toušeň                                 3. Mochov                                 4. Nehvizdy                                 5. Svémyslice                                 6. Vyšehořovice                                 7. Zeleneč                3. Dřísy              1. Borek                                 2. Dřísy                                 3. Konětopy                                 4. Křenek                                 5. Lhota                4. Klecany             1. Husinec                                 2. Klecany                                 3. Máslovice                                 4. Větrušice                                 5. Vodochody                                 6. Zdiby                5. Líbeznice            1. Bašť                                 2. Bořanovice                                 3. Hovorčovice                                 4. Líbeznice                                 5. Předboj                                 6. Sedlec                                 7. Zlonín                6. Měšice              1. Měšice                                 2. Mratín                                 3. Nová Ves                7. Odolena Voda           1. Klíčany                                 2. Odolena Voda                                 3. Panenské Břežany                                 4. Veliká Ves                8. Škvorec             1. Květnice                                 2. Sibřina                                 3. Škvorec                                 4. Zlatá                9. Úvaly              1. Dobročovice                                 2. Horoušany                                 3. Jirny                                 4. Šestajovice                                 5. Úvaly  4. Čáslav          1. Čáslav              1. Bílé Podolí                                  2. Brambory                                  3. Čáslav                                  4. Čejkovice                                  5. Dobrovítov                                  6. Horka I                                  7. Horušice                                  8. Hraběšín                                  9. Chotusice                                 10. Kluky                                 11. Krchleby                                 12. Močovice                                 13. Rohozec                                 14. Semtěš                                 15. Souňov                                 16. Starkoč                                 17. Šebestěnice                                 18. Třebešice                                 19. Třebonín                                 20. Vlačice                                 21. Vodranty                                 22. Vrdy                                 23. Zbýšov                                 24. Žehušice                2. Tupadly             1. Adamov                                 2. Bratčice                                 3. Drobovice                                 4. Horky                                 5. Potěhy                                 6. Schořov                                 7. Tupadly                                 8. Vlkaneč                                 9. Žáky                3. Žleby              1. Hostovlice                                 2. Okřesaneč                                 3. Vinaře                                 4. Žleby  5. Černošice         1. Černošice            1. Černošice                                 2. Vonoklasy                2. Červený Újezd          1. Červený Újezd                                 2. Ptice                                 3. Úhonice                3. Davle              1. Davle                                 2. Hvozdnice                                 3. Měchenice                4. Dobřichovice          1. Černolice                                 2. Dobřichovice                                 3. Karlík                                 4. Všenory                5. Dolní Břežany          1. Dolní Břežany                                 2. Zlatníky-Hodkovice                6. Horoměřice           1. Horoměřice                                 2. Statenice                                 3. Únětice                7. Hostivice            1. Dobrovíz                                 2. Hostivice                                 3. Chýně                                 4. Jeneč                8. Hradištko            1. Hradištko                9. Jesenice            1. Jesenice                                 2. Psáry                                 3. Vestec                10. Jílové u Prahy         1. Jílové u Prahy                                  2. Kamenný Přívoz                                  3. Libeř                                      4. Ohrobec                                     5. Okrouhlo                                     6. Petrov                                      7. Pohoří                                                     11. Jinočany            1. Dobříč                                 2. Chrášťany                                 3. Jinočany                                 4. Ořech                                 5. Zbuzany                12. Libčice nad Vltavou       1. Libčice nad Vltavou                                 2. Tursko                13. Mníšek pod Brdy         1. Bojanovice                                 2. Bratřínov                                 3. Čisovice                                 4. Jíloviště                                 5. Klínec                                 6. Kytín                                 7. Líšnice                                 8. Mníšek pod Brdy                                 9. Řitka                                 10. Trnová                                 11. Zahořany                14. Nučice             1. Nučice                                 2. Tachlovice                15. Průhonice            1. Průhonice                16. Roztoky             1. Roztoky                17. Rudná              1. Drahelčice                                 2. Rudná                18. Řevnice             1. Lety                                 2. Řevnice                19. Štěchovice           1. Buš                                 2. Slapy                                 3. Štěchovice                20. Třebotov            1. Choteč                                 2. Chýnice                                 3. Kosoř                                 4. Roblín                                 5. Třebotov                21. Tuchoměřice           1. Číčovice                                 2. Kněževes                                 3. Středokluky                                 4. Tuchoměřice                22. Velké Přílepy          1. Holubice                                 2. Lichoceves                                 3. Okoř                                 4. Svrkyně                                 5. Úholičky                                 6. Velké Přílepy                23. Vrané nad Vltavou        1. Březová-Oleško                                 2. Vrané nad Vltavou                                 3. Zvole  6. Český Brod        1. Český Brod            1. Břežany II                                  2. Český Brod                                  3. Doubravčice                                  4. Hradešín                                  5. Chrášťany                                  6. Klučov                                  7. Krupá                                  8. Kšely                                  9. Masojedy                                 10. Mrzky                                 11. Poříčany                                 12. Přehvozdí                                 13. Přistoupim                                 14. Přišimasy                                 15. Rostoklaty                                 16. Tismice                                 17. Tuchoraz                                 18. Tuklaty                                 19. Vitice                                 20. Vrátkov                2. Kounice             1. Bříství                                 2. Černíky                                 3. Kounice                                 4. Vykáň  7. Dobříš          1. Dobříš              1. Borotice                                  2. Daleké Dušníky                                  3. Dobříš                                  4. Drevníky                                  5. Drhovy                                  6. Obořiště                                  7. Ouběnice                                  8. Rosovice                                  9. Rybníky                                 10. Stará Huť                                 11. Svaté Pole                                 12. Voznice                                 13. Županovice                2. Nečín              1. Hřiměždice                                 2. Nečín                3. Nová Ves pod Pleší        1. Malá Hraštice                                 2. Nová Ves pod Pleší                                 3. Velká Lečice                4. Nový Knín            1. Čím                                 2. Chotilsko                                 3. Korkyně                                 4. Mokrovraty                                 5. Nové Dvory                                 6. Nový Knín  8. Hořovice         1. Cerhovice            1. Cerhovice                                 2. Drozdov                                 3. Újezd                                 4. Záluží                2. Hořovice             1. Felbabka                                  2. Hořovice                                  3. Kotopeky                                  4. Lhotka                                  5. Libomyšl                                  6. Lochovice                                  7. Otmíče                                  8. Podluhy                                  9. Praskolesy                                 10. Rpety                                 11. Tlustice                3. Hostomice            1. Běštín                                 2. Hostomice                                 3. Lážovice                                 4. Neumětely                                 5. Osov                                 6. Skřipel                                 7. Velký Chlumec                                 8. Vižina                4. Komárov             1. Hvozdec                                 2. Chaloupky                                 3. Komárov                                 4. Malá Víska                                 5. Osek                5. Zaječov             1. Jivina                                 2. Olešná                                 3. Zaječov                6. Žebrák              1. Březová                                 2. Bzová                                 3. Hředle                                 4. Chlustina                                 5. Točník                                 6. Žebrák  9. Kladno          1. Brandýsek            1. Blevice                                  2. Brandýsek                                  3. Cvrčovice                                  4. Dřetovice                                  5. Koleč                                  6. Libochovičky                                  7. Otvovice                                  8. Slatina                                  9. Stehelčeves                                 10. Třebusice                                 11. Zákolany                2. Buštěhrad            1. Buštěhrad                                 2. Zájezd                3. Kačice             1. Hradečno                                 2. Kačice                4. Kamenné Žehrovice        1. Běleč                                 2. Bratronice                                 3. Doksy                                 4. Kamenné Žehrovice                                 5. Lhota                                 6. Žilina                5. Kladno             1. Běloky                                 2. Dolany                                 3. Družec                                 4. Hostouň                                 5. Kladno                                 6. Malé Přítočno                                 7. Třebichovice                                 8. Velké Přítočno                                 9. Vinařice                6. Lány              1. Lány                7. Libušín             1. Libušín                                 2. Svinařov                8. Lidice             1. Hřebeč                                 2. Lidice                                 3. Makotřasy                9. Pchery             1. Pchery                10. Stochov             1. Stochov                                 2. Tuchlovice                11. Unhošť             1. Braškov                                 2. Horní Bezděkov                                 3. Kyšice                                 4. Malé Kyšice                                 5. Pavlov                                 6. Pletený Újezd                                 7. Svárov                                 8. Unhošť                12. Velká Dobrá           1. Velká Dobrá 10. Kolín           1. Červené Pečky          1. Červené Pečky                                 2. Nebovidy                2. Kolín              1. Břežany I                                  2. Býchory                                  3. Grunta                                  4. Jestřabí Lhota                                  5. Kbel                                  6. Kolín                                  7. Konárovice                                  8. Kořenice                                  9. Křečhoř                                 10. Libenice                                 11. Lošany                                 12. Němčice                                 13. Nová Ves I                                 14. Ovčáry                                 15. Pašinka                                     16. Pňov-Předhradí                                 17. Polepy                                 18. Radovesnice I                                 19. Ratboř                                 20. Starý Kolín                                 21. Tři Dvory                                 22. Veletov                                 23. Volárna                3. Kouřim             1. Horní Kruty                                 2. Klášterní Skalice                                 3. Kouřim                                 4. Krychnov                                 5. Libodřice                                 6. Svojšice                                 7. Toušice                                 8. Třebovle                4. Pečky              1. Cerhenice                                 2. Dobřichov                                 3. Chotutice                                 4. Pečky                                 5. Ratenice                                 6. Tatce                5. Plaňany             1. Plaňany                                 2. Radim                                 3. Vrbčany                                 4. Zalešany                                 5. Žabonosy                6. Týnec nad Labem         1. Bělušice                                 2. Krakovany                                 3. Týnec nad Labem                                 4. Uhlířská Lhota                7. Velim              1. Velim                8. Velký Osek           1. Velký Osek                                 2. Veltruby                9. Zásmuky             1. Barchovice                                  2. Bečváry                                  3. Církvice                                  4. Dolní Chvatliny                                  5. Drahobudice                                  6. Malotice                                  7. Polní Voděrady                                  8. Skvrňov                                  9. Zásmuky                                 10. Ždánice                10. Žiželice            1. Dománovice                                 2. Choťovice                                 3. Lipec                                 4. Ohaře                                 5. Polní Chrčice                                 6. Radovesnice II                                 7. Žehuň                                 8. Žiželice 11. Kralupy nad Vltavou   1. Kralupy nad Vltavou        1. Dolany                                  2. Dřínov                                  3. Chvatěruby                                  4. Kozomín                                  5. Kralupy nad Vltavou                                  6. Olovnice                                  7. Postřižín                                  8. Újezdec                                  9. Úžice                                 10. Zlončice                2. Nelahozeves           1. Nelahozeves                3. Veltrusy             1. Hostín u Vojkovic                                 2. Ledčice                                 3. Nová Ves                                 4. Veltrusy                                 5. Vojkovice                                 6. Všestudy                                 7. Zlosyň 12. Kutná Hora        1. Bohdaneč            1. Bohdaneč                2. Červené Janovice        1. Bludov                                 2. Červené Janovice                                 3. Opatovice I                                 4. Paběnice                                 5. Petrovice I                                 6. Třebětín                3. Kácov              1. Kácov                                 2. Zbizuby                4. Kutná Hora           1. Chlístovice                                 2. Křesetice                                 3. Kutná Hora                                 4. Malešov                                 5. Miskovice                                 6. Úmonín                                 7. Vidice                5. Nové Dvory           1. Církvice                                 2. Hlízov                                 3. Nové Dvory                6. Rataje nad Sázavou       1. Ledečko                                 2. Podveky                                 3. Rataje nad Sázavou                                 4. Samopše                                 5. Soběšín                7. Suchdol             1. Suchdol                8. Svatý Mikuláš          1. Bernardov                                 2. Kobylnice                                 3. Svatý Mikuláš                                 4. Záboří nad Labem                9. Uhlířské Janovice        1. Čestín                                  2. Košice                                  3. Nepoměřice                                  4. Onomyšl                                  5. Petrovice II                                  6. Rašovice                                  7. Staňkovice                                  8. Sudějov                                  9. Uhlířské Janovice                                 10. Úžice                                 11. Vavřinec                10. Zbraslavice           1. Černíny                                 2. Štipoklasy                                 3. Zbraslavice                11. Zruč nad Sázavou        1. Dolní Pohleď                                 2. Horka II                                 3. Chabeřice                                 4. Pertoltice                                 5. Řendějov                                 6. Slavošov                                 7. Vlastějovice                                 8. Zruč nad Sázavou 13. Lysá nad Labem      1. Lysá nad Labem          1. Jiřice                                 2. Lysá nad Labem                                 3. Ostrá                                 4. Přerov nad Labem                                 5. Semice                                 6. Stará Lysá                                     7. Starý Vestec                                 8. Stratov                2. Milovice             1. Milovice 14. Mělník          1. Byšice              1. Byšice                                 2. Čečelice                                 3. Hostín                                 4. Liblice                2. Liběchov             1. Dolní Zimoř                                 2. Liběchov                                 3. Medonosy                                 4. Tupadly                                 5. Vidim                                 6. Želízy                3. Lužec nad Vltavou        1. Lužec nad Vltavou                4. Mělnické Vtelno         1. Mělnické Vtelno                5. Mělník              1. Býkev                                  2. Cítov                                  3. Dolní Beřkovice                                  4. Horní Počaply                                  5. Hořín                                  6. Jeviněves                                  7. Kly                                  8. Lhotka                                  9. Malý Újezd                                 10. Mělník                                 11. Spomyšl                                 12. Střemy                                 13. Tuhaň                                 14. Velký Borek                                 15. Vraňany                6. Mšeno              1. Chorušice                                 2. Kadlín                                 3. Kanina                                 4. Lobeč                                 5. Mšeno                                 6. Nebužely                                 7. Nosálov                                 8. Stránka                7. Řepín              1. Řepín                8. Vysoká              1. Dobřeň                                 2. Kokořín                                 3. Vysoká 15. Mladá Boleslav      1. Bakov nad Jizerou        1. Bakov nad Jizerou                                 2. Bítouchov                                 3. Nová Ves u Bakova                2. Bělá pod Bezdězem        1. Bělá pod Bezdězem                                 2. Březovice                                 3. Čistá                                 4. Plužná                3. Benátky nad Jizerou       1. Benátky nad Jizerou                                  2. Dolní Slivno                                  3. Horní Slivno                                  4. Kochánky                                  5. Mečeříž                                  6. Předměřice nad Jizerou                                  7. Sedlec                                  8. Skorkov                                  9. Sojovice                                 10. Tuřice                                 11. Zdětín                4. Bezno              1. Bezno                                 2. Nemyslovice                                 3. Niměřice                                 4. Pětikozly                                 5. Rokytovec                                 6. Sovínky                                 7. Strenice                                 8. Velké Všelisy                5. Brodce             1. Brodce                                 2. Horky nad Jizerou                                 3. Hrušov                6. Čachovice            1. Čachovice                                 2. Lipník                                 3. Vlkava                7. Dobrovice            1. Ctiměřice                                  2. Dobrovice                                  3. Kobylnice                                  4. Ledce                                  5. Němčice                                  6. Nepřevázka                                  7. Pěčice                                  8. Prodašice                                  9. Semčice                                 10. Ujkovice                                 11. Vinařice                                 12. Žerčice                8. Dolní Bousov           1. Dobšín                                  2. Dolní Bousov                                  3. Domousnice                                  4. Obrubce                                  5. Obruby                                  6. Přepeře                                  7. Rabakov                                  8. Rohatsko                                  9. Řitonice                                 10. Veselice                9. Chotětov            1. Chotětov                10. Katusice            1. Katusice                                 2. Kováň                                 3. Krásná Ves                                 4. Sudoměř                11. Kosmonosy            1. Bradlec                                 2. Kosmonosy                12. Krnsko             1. Jizerní Vtelno                                 2. Krnsko                                 3. Písková Lhota                                 4. Strašnov                13. Kropáčova Vrutice        1. Košátky                                 2. Kropáčova Vrutice                14. Luštěnice            1. Charvatce                                 2. Chudíř                                 3. Jabkenice                                 4. Kosořice                                 5. Luštěnice                                 6. Smilovice                15. Mladá Boleslav          1. Březno                                  2. Bukovno                                  3. Dalovice                                  4. Dlouhá Lhota                                  5. Dolní Stakory                                  6. Hrdlořezy                                  7. Husí Lhota                                  8. Josefův Důl                                  9. Kolomuty                                 10. Lhotky                                 11. Mladá Boleslav                                 12. Nová Telib                                     13. Petkovy                                 14. Plazy                                 15. Řepov                                 16. Sukorady                                 17. Vinec                                 18. Židněves                16. Skalsko             1. Boreč                                 2. Doubravička                                 3. Kluky                                 4. Kovanec                                 5. Skalsko                                 6. Vrátno                17. Všejany             1. Všejany 16. Mnichovo Hradiště    1. Mnichovo Hradiště         1. Bílá Hlína                                  2. Boseň                                  3. Branžež                                  4. Březina                                  5. Dolní Krupá                                  6. Horní Bukovina                                  7. Chocnějovice                                  8. Jivina                                  9. Klášter Hradiště nad Jizerou                                 10. Kněžmost                                 11. Mnichovo Hradiště                                 12. Mohelnice nad Jizerou                                 13. Mukařov                                 14. Neveklovice                                 15. Ptýrov                                 16. Rokytá                                 17. Strážiště                2. Žďár               1. Koryta                                 2. Loukov                                 3. Loukovec                                 4. Sezemice                                 5. Žďár 17. Neratovice        1. Kostelec nad Labem        1. Kostelec nad Labem                                 2. Tišice                2. Neratovice            1. Čakovičky                                 2. Chlumín                                 3. Kojetice                                 4. Libiš                                 5. Neratovice                                 6. Zálezlice                3. Obříství             1. Obříství                4. Všetaty             1. Nedomice                                 2. Ovčáry                                 3. Všetaty 18. Nymburk         1. Kostomlaty nad Labem       1. Kostomlátky                                 2. Kostomlaty nad Labem                2. Křinec              1. Křinec                                 2. Vestec                3. Loučeň              1. Jizbice                                 2. Loučeň                                 3. Mcely                4. Nymburk              1. Bobnice                                  2. Budiměřice                                  3. Čilec                                  4. Dvory                                  5. Hořátev                                  6. Kamenné Zboží                                  7. Kovanice                                  8. Krchleby                                  9. Netřebice                                 10. Nymburk                                 11. Straky                                 12. Všechlapy                                 13. Zbožíčko                5. Oskořínek            1. Hrubý Jeseník                                 2. Chleby                                 3. Jíkev                                 4. Nový Dvůr                                 5. Oskořínek                6. Rožďalovice           1. Košík                                 2. Rožďalovice                                 3. Seletice                                 4. Žitovlice                7. Sadská              1. Hořany                                  2. Hradištko                                  3. Chrást                                  4. Kostelní Lhota                                  5. Milčice                                  6. Písty                                  7. Sadská                                  8. Třebestovice                                  9. Velenka                                 10. Zvěřínek 19. Poděbrady        1. Dymokury             1. Činěves                                 2. Dymokury                                 3. Velenice                2. Kněžice             1. Chotěšice                                 2. Chroustov                                 3. Kněžice                3. Městec Králové          1. Běrunice                                  2. Dlouhopolsko                                  3. Hradčany                                  4. Kněžičky                                  5. Městec Králové                                  6. Opočnice                                  7. Podmoky                                  8. Sloveč                                  9. Vrbice                                 10. Záhornice                4. Poděbrady             1. Choťánky                                  2. Kouty                                  3. Křečkov                                  4. Libice nad Cidlinou                                  5. Odřepsy                                  6. Okřínek                                  7. Oseček                                  8. Pátek                                  9. Písková Lhota                                 10. Poděbrady                                 11. Senice                                 12. Sokoleč                                 13. Úmyslovice                                 14. Vlkov pod Oškobrhem                                 15. Vrbová Lhota                5. Sány               1. Dobšice                                 2. Kolaje                                 3. Opolany                                 4. Sány 20. Příbram          1. Brdy              1. Brdy (území vojenského újezdu)                2. Březnice             1. Březnice                                  2. Drahenice                                  3. Hlubyně                                  4. Horčápsko                                  5. Hudčice                                      6. Chrást                                  7. Koupě                                  8. Nestrašovice                                  9. Počaply                                 10. Starosedlský Hrádek                                 11. Svojšice                                 12. Tochovice                                 13. Tušovice                                 14. Volenice                3. Dolní Hbity           1. Dolní Hbity                                 2. Jablonná                4. Hluboš             1. Bratkovice                                 2. Buková u Příbramě                                 3. Hluboš                                 4. Pičín                5. Hvožďany            1. Hvožďany                6. Jince              1. Čenkov                                 2. Jince                                 3. Křešín                                 4. Ohrazenice                7. Kamýk nad Vltavou        1. Kamýk nad Vltavou                                 2. Zduchovice                8. Milín              1. Bohostice                                  2. Cetyně                                  3. Lazsko                                  4. Lešetice                                  5. Milín                                  6. Ostrov                                  7. Pečice                                  8. Radětice                                  9. Smolotely                                 10. Solenice                                 11. Těchařovice                                 12. Vrančice                9. Obecnice            1. Drahlín                                 2. Obecnice                                 3. Sádek                10. Příbram             1. Bohutín                                  2. Dlouhá Lhota                                  3. Dubenec                                  4. Dubno                                  5. Háje                                  6. Kotenčice                                  7. Láz                                  8. Lhota u Příbramě                                  9. Modřovice                                 10. Narysov                                 11. Občov                                 12. Podlesí                                 13. Příbram                                 14. Suchodol                                 15. Trhové Dušníky                                 16. Třebsko                                 17. Vysoká u Příbramě                11. Rožmitál pod Třemšínem     1. Bezděkov pod Třemšínem                                 2. Nepomuk                                 3. Rožmitál pod Třemšínem                                 4. Sedlice                                 5. Věšín                                 6. Vranovice                                 7. Vševily                12. Višňová             1. Drásov                                 2. Obory                                 3. Višňová                13. Zalužany            1. Bukovany                                 2. Chraštice                                 3. Kozárovice                                 4. Zalužany                                 5. Zbenice 21. Rakovník         1. Čistá              1. Břežany                                 2. Čistá                                 3. Šípy                                 4. Velká Chmelištná                                 5. Všesulov                2. Jesenice            1. Děkov                                 2. Drahouš                                 3. Hořovičky                                 4. Jesenice                                 5. Kolešov                                 6. Krty                                 7. Oráčov                                 8. Švihov                                 9. Žďár                3. Kněževes            1. Chrášťany                                 2. Kněževes                                 3. Přílepy                                 4. Svojetín                4. Kolešovice           1. Hořesedly                                 2. Kolešovice                5. Křivoklát            1. Branov                                 2. Karlova Ves                                 3. Křivoklát                                 4. Městečko                                 5. Nezabudice                                 6. Pustověty                                 7. Velká Buková                6. Lišany             1. Lišany                7. Lužná              1. Lužná                8. Mšec              1. Bdín                                 2. Kalivody                                 3. Milý                                 4. Mšec                                 5. Mšecké Žehrovice                                 6. Přerubenice                                 7. Srbeč                                 8. Třtice                9. Mutějovice           1. Hředle                                 2. Janov                                 3. Kounov                                 4. Krupá                                 5. Milostín                                 6. Mutějovice                                 7. Nesuchyně                10. Nové Strašecí          1. Nové Strašecí                                 2. Ruda                11. Petrovice            1. Petrovice                                 2. Příčina                                 3. Řeřichy                                 4. Šanov                                 5. Václavy                                 6. Zavidov                12. Rakovník            1. Lašovice                                 2. Lubná                                 3. Nový Dům                                 4. Olešná                                 5. Pavlíkov                                 6. Rakovník                                 7. Senec                                 8. Všetaty                13. Roztoky             1. Roztoky                14. Rynholec            1. Rynholec                15. Řevničov            1. Kozojedy                                 2. Kroučová                                 3. Krušovice                                 4. Pochvalov                                 5. Řevničov                                 6. Smilovice                                 7. Třeboc                16. Senomaty            1. Pšovlky                                 2. Senomaty                17. Slabce             1. Hracholusky                                 2. Hřebečníky                                 3. Hvozd                                 4. Krakov                                 5. Krakovec                                 6. Malinová                                 7. Panoší Újezd                                 8. Skryje                                 9. Slabce                18. Zbečno             1. Račice                                 2. Sýkořice                                 3. Zbečno 22. Říčany          1. Jevany              1. Černé Voděrady                                 2. Jevany                                 3. Vyžlovka                2. Kostelec nad Černými lesy    1. Konojedy                                 2. Kostelec nad Černými Lesy                                 3. Kozojedy                                 4. Nučice                                 5. Oleška                                 6. Oplany                                 7. Prusice                                 8. Štíhlice                                 9. Výžerky                3. Mnichovice            1. Hrusice                                 2. Kaliště                                 3. Mirošovice                                 4. Mnichovice                                 5. Ondřejov                                 6. Pětihosty                                 7. Senohraby                                 8. Strančice                                 9. Struhařov                                 10. Všestary                                 11. Zvánovice                4. Říčany              1. Babice                                  2. Březí                                  3. Čestlice                                  4. Dobřejovice                                  5. Doubek                                  6. Herink                                  7. Klokočná                                  8. Křenice                                  9. Louňovice                                 10. Modletice                                 11. Mukařov                                 12. Nupaky                                 13. Popovičky                                 14. Říčany                                 15. Sluštice                                 16. Světice                                 17. Svojetice                                 18. Tehov                                 19. Tehovec                5. Stříbrná Skalice         1. Stříbrná Skalice                                 2. Vlkančice                6. Velké Popovice          1. Kamenice                                 2. Kostelec u Křížků                                 3. Křížkový Újezdec                                 4. Kunice                                 5. Petříkov                                 6. Radějovice                                 7. Sulice                                 8. Velké Popovice 23. Sedlčany         1. Dublovice            1. Dublovice                2. Klučenice            1. Klučenice                                 2. Milešov                3. Kosova Hora           1. Kosova Hora                                 2. Prosenická Lhota                                 3. Štětkovice                4. Krásná Hora nad Vltavou     1. Krásná Hora nad Vltavou                5. Petrovice            1. Nechvalice                                 2. Petrovice                6. Sedlčany             1. Jesenice                                  2. Kňovice                                  3. Křepenice                                  4. Nalžovice                                  5. Nedrahovice                                  6. Osečany                                  7. Počepice                                  8. Příčovy                                  9. Radíč                                 10. Sedlčany                                 11. Svatý Jan                                 12. Vysoký Chlumec                7. Sedlec-Prčice          1. Sedlec-Prčice 24. Slaný          1. Slaný               1. Bílichov                                  2. Drnek                                  3. Hobšovice                                  4. Hořešovice                                  5. Hořešovičky                                  6. Jedomělice                                  7. Jemníky                                  8. Kamenný Most                                  9. Klobuky                                 10. Knovíz                                 11. Kutrovice                                 12. Kvílice                                 13. Libovice                                 14. Líský                                 15. Malíkovice                                 16. Neprobylice                                 17. Neuměřice                                 18. Plchov                                 19. Podlešín                                 20. Pozdeň                                 21. Řisuty                                 22. Slaný                                 23. Studeněves                                 24. Třebíz                                 25. Tuřany                                 26. Vrbičany                                 27. Zichovec                                 28. Zvoleněves                                 29. Želenice                                     30. Žižice                2. Smečno              1. Hrdlív                                 2. Ledce                                 3. Přelíc                                 4. Smečno                3. Velvary             1. Černuc                                 2. Hospozín                                 3. Chržín                                 4. Kmetiněves                                 5. Loucká                                 6. Poštovice                                 7. Sazená                                 8. Uhy                                 9. Velvary                4. Zlonice             1. Beřovice                                 2. Dřínov                                 3. Jarpice                                 4. Královice                                 5. Páleč                                 6. Stradonice                                 7. Šlapanice                                 8. Vraný                                 9. Zlonice 25. Vlašim          1. Čechtice             1. Borovnice                                 2. Čechtice                                 3. Křivsoudov                                 4. Mnichovice                                 5. Strojetice                2. Dolní Kralovice          1. Bernartice                                  2. Blažejovice                                  3. Děkanovice                                  4. Dolní Kralovice                                  5. Dunice                                  6. Keblov                                  7. Loket                                  8. Snět                                  9. Studený                                 10. Šetějovice                                 11. Tomice                3. Louňovice pod Blaníkem      1. Kamberk                                 2. Louňovice pod Blaníkem                                 3. Ostrov                                 4. Veliš                4. Trhový Štěpánov         1. Hulice                                 2. Soutice                                 3. Tichonice                                 4. Trhový Štěpánov                5. Vlašim              1. Bílkovice                                  2. Ctiboř                                  3. Hradiště                                  4. Chlum                                  5. Chmelná                                  6. Javorník                                  7. Kladruby                                  8. Kondrac                                  9. Kuňovice                                 10. Libež                                 11. Miřetice                                 12. Načeradec                                 13. Pavlovice                                 14. Pravonín                                 15. Psáře                                 16. Radošovice                                 17. Rataje                                 18. Řimovice                                 19. Slověnice                                 20. Tehov                                 21. Vlašim                                 22. Vracovice                                 23. Všechlapy                                 24. Zdislavice                                  26. Votice          1. Votice              1. Červený Újezd                                  2. Heřmaničky                                  3. Jankov                                  4. Ješetice                                  5. Mezno                                  6. Miličín                                  7. Neustupov                                  8. Olbramovice                                  9. Ratměřice                                 10. Smilkov                                 11. Střezimíř                                 12. Votice                                 13. Zvěstov                2. Vrchotovy Janovice        1. Vojkov                                 2. Vrchotovy Janovice
------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------ÚSTECKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Bílina          1. Bílina              1. Bílina                                 2. Hrobčice                                 3. Ledvice                                 4. Lukov                                 5. Měrunice                2. Hostomice            1. Hostomice                                 2. Ohníč                3. Světec              1. Světec  2. Děčín          1. Benešov nad Ploučnicí       1. Benešov nad Ploučnicí                                  2. Dolní Habartice                                  3. Františkov nad Ploučnicí                                  4. Heřmanov                                  5. Horní Habartice                                  6. Malá Veleň                                  7. Merboltice                                  8. Starý Šachov                                  9. Valkeřice                                 10. Velká Bukovina                                 11. Verneřice                2. Česká Kamenice          1. Česká Kamenice                                 2. Janská                                 3. Jetřichovice                                 4. Kunratice                                 5. Kytlice                                 6. Markvartice                                 7. Srbská Kamenice                                 8. Veselé                3. Děčín               1. Arnoltice                                  2. Bynovec                                  3. Děčín                                  4. Dobkovice                                  5. Dobrná                                      6. Hřensko                                  7. Huntířov                                  8. Janov                                  9. Kámen                                 10. Labská Stráň                                 11. Ludvíkovice                                 12. Malšovice                                 13. Růžová                                 14. Těchlovice                4. Jílové              1. Jílové  3. Chomutov         1. Chomutov             1. Bílence                                  2. Blatno                                  3. Březno                                  4. Černovice                                  5. Droužkovice                                  6. Hora Svatého Šebestiána                                  7. Hrušovany                                  8. Chomutov                                  9. Kalek                                 10. Křimov                                 11. Málkov                                 12. Místo                                 13. Nezabylice                                 14. Spořice                                 15. Údlice                                 16. Všehrdy                                 17. Výsluní                2. Jirkov              1. Boleboř                                 2. Jirkov                                 3. Otvice                                 4. Pesvice                                 5. Strupčice                                 6. Vrskmaň                                 7. Všestudy                                 8. Vysoká Pec  4. Kadaň          1. Kadaň              1. Chbany                                 2. Kadaň                                 3. Libědice                                 4. Pětipsy                                 5. Rokle                2. Klášterec nad Ohří        1. Domašín                                 2. Klášterec nad Ohří               3. Kovářská             1. Kovářská                                 2. Měděnec                4. Perštejn             1. Okounov                                 2. Perštejn                5. Radonice             1. Mašťov                                 2. Račetice                                 3. Radonice                                 4. Veliká Ves                                 5. Vilémov                6. Vejprty             1. Kryštofovy Hamry                                 2. Loučná pod Klínovcem                                 3. Vejprty  5. Litoměřice        1. Bohušovice nad Ohří       1. Bohušovice nad Ohří                                 2. Brňany                                 3. Oleško                2. Brozany nad Ohří        1. Brozany nad Ohří                                 2. Dolánky nad Ohří                                 3. Rochov                3. Hoštka             1. Hoštka                4. Křešice             1. Křešice                5. Liběšice            1. Horní Řepčice                                 2. Chotiněves                                 3. Liběšice                6. Litoměřice            1. Býčkovice                                  2. Hlinná                                  3. Chudoslavice                                  4. Kamýk                                  5. Libochovany                                  6. Litoměřice                                  7. Malíč                                  8. Michalovice                                  9. Miřejovice                                 10. Mlékojedy                                 11. Píšťany                                 12. Ploskovice                                 13. Staňkovice                                 14. Trnovany                                 15. Třebušín                                 16. Velké Žernoseky                                 17. Žalhostice                7. Polepy             1. Drahobuz                                 2. Polepy                                 3. Vrutice                8. Štětí              1. Račice                                 2. Snědovice                                 3. Štětí                9. Terezín             1. Terezín                                 2. Travčice                10. Úštěk              1. Levín                                 2. Lovečkovice                                 3. Úštěk                11. Žitenice            1. Žitenice  6. Litvínov         1. Hora Svaté Kateřiny       1. Brandov                                 2. Hora Svaté Kateřiny                                 3. Nová Ves v Horách                2. Horní Jiřetín          1. Horní Jiřetín                3. Litvínov             1. Český Jiřetín                                 2. Klíny                                 3. Litvínov                                 4. Louka u Litvínova                4. Lom               1. Lom                                 2. Mariánské Radčice                5. Meziboří             1. Meziboří  7. Louny          1. Hřivice             1. Domoušice                                 2. Hřivice                                 3. Jimlín                                 4. Opočno                                 5. Pnětluky                                 6. Zbrašín                2. Lenešice             1. Břvany                                 2. Lenešice                3. Libčeves             1. Kozly                                 2. Libčeves                                 3. Želkovice                4. Louny               1. Blšany u Loun                                  2. Brodec                                  3. Cítoliby                                  4. Černčice                                  5. Dobroměřice                                  6. Chlumčany                                  7. Chožov                                  8. Chraberce                                  9. Koštice                                 10. Líšťany                                 11. Louny                                 12. Obora                                 13. Počedělice                                 14. Raná                                 15. Ročov                                 16. Slavětín                                 17. Veltěže                                 18. Vinařice                                 19. Vršovice                5. Panenský Týnec          1. Hříškov                                 2. Nová Ves                                 3. Panenský Týnec                                 4. Smolnice                                 5. Toužetín                                 6. Úherce                                 7. Žerotín                6. Peruc              1. Peruc                                 2. Vrbno nad Lesy                7. Postoloprty           1. Postoloprty                                 2. Výškov  8. Lovosice         1. Libochovice            1. Černiv                                  2. Evaň                                  3. Chotěšov                                  4. Klapý                                  5. Křesín                                  6. Libochovice                                  7. Lkáň                                  8. Radovesice                                  9. Sedlec                                 10. Slatina                2. Lovosice             1. Čížkovice                                  2. Chotiměř                                  3. Keblice                                  4. Lhotka nad Labem                                  5. Lovosice                                  6. Lukavec                                  7. Malé Žernoseky                                  8. Prackovice nad Labem                                  9. Siřejovice                                 10. Sulejovice                                 11. Úpohlavy                                 12. Velemín                                 13. Vchynice                                 14. Vrbičany                3. Třebenice            1. Dlažkovice                                 2. Chodovlice                                 3. Jenčice                                 4. Podsedice                                 5. Třebenice                                 6. Vlastislav                4. Třebívlice            1. Děčany                                 2. Třebívlice  9. Most           1. Bečov              1. Bečov                                 2. Bělušice                                 3. Korozluky                                 4. Skršín                                 5. Volevčice                2. Most               1. Braňany                                  2. Havraň                                  3. Lišnice                                  4. Lužice                                  5. Malé Březno                                  6. Most                                  7. Obrnice                                  8. Patokryje                                  9. Polerady                                 10. Želenice 10. Podbořany        1. Blšany              1. Blšany                                 2. Očihov                2. Kryry              1. Kryry                                 2. Petrohrad                3. Lubenec             1. Blatno                                 2. Lubenec                4. Podbořany            1. Krásný Dvůr                                 2. Nepomyšl                                 3. Podbořanský Rohozec                                 4. Podbořany                                 5. Vroutek 11. Roudnice nad Labem    1. Budyně nad Ohří         1. Budyně nad Ohří                                 2. Přestavlky                                 3. Žabovřesky nad Ohří                2. Horní Beřkovice         1. Ctiněves                                 2. Černouček                                 3. Horní Beřkovice                                 4. Kostomlaty pod Řípem                                 5. Libkovice pod Řípem                                 6. Mnetěš                                 7. Vražkov                3. Mšené-lázně           1. Bříza                                 2. Martiněves                                 3. Mšené-lázně                                 4. Račiněves                4. Roudnice nad Labem        1. Bechlín                                  2. Brzánky                                  3. Černěves                                  4. Dobříň                                  5. Doksany                                  6. Dušníky                                  7. Hrobce                                  8. Chodouny                                  9. Kleneč                                 10. Krabčice                                 11. Kyškovice                                 12. Libotenice                                 13. Nové Dvory                                 14. Roudnice nad Labem                                 15. Straškov-Vodochody                                 16. Vědomice                                 17. Vrbice                                 18. Záluží                                 19. Židovice 12. Rumburk         1. Krásná Lípa           1. Doubice                                 2. Krásná Lípa                2. Rumburk             1. Jiříkov                                 2. Rumburk                                 3. Staré Křečany                3. Šluknov             1. Šluknov                4. Velký Šenov           1. Dolní Poustevna                                 2. Lipová                                 3. Lobendava                                 4. Mikulášovice                                 5. Velký Šenov                                 6. Vilémov 
 13. Teplice         1. Dubí               1. Dubí                2. Duchcov             1. Duchcov                                 2. Jeníkov                                 3. Lahošť                                 4. Zabrušany
                3. Hrob               1. Hrob                                 2. Mikulov                                 3. Moldava                4. Košťany             1. Košťany                5. Krupka              1. Krupka                6. Modlany             1. Modlany                                 2. Srbice                7. Osek               1. Háj u Duchcova                                 2. Osek                8. Teplice             1. Bystřany                                 2. Kladruby                                 3. Kostomlaty pod Milešovkou                                 4. Novosedlice                                 5. Proboštov                                 6. Teplice                                 7. Újezdeček                9. Žalany              1. Bořislav                                 2. Bžany                                 3. Rtyně nad Bílinou                                 4. Žalany                                 5. Žim 14. Ústí nad Labem      1. Chabařovice           1. Chabařovice                                 2. Přestanov                2. Chlumec             1. Chlumec                                 2. Telnice                3. Libouchec            1. Libouchec                                 2. Tisá                                 3. Velké Chvojno                4. Petrovice            1. Petrovice                5. Povrly             1. Povrly                6. Řehlovice            1. Habrovany                                 2. Řehlovice                                 3. Stebno                7. Trmice             1. Trmice                8. Ústí nad Labem - město     1. Dolní Zálezly                                 2. Chuderov                                 3. Malečov                                 4. Tašov                                 5. Ústí nad Labem - město                                 6. Ústí nad Labem - Severní terasa                                 7. Ústí nad Labem - Střekov                9. Ústí nad Labem - Neštěmice   1. Ryjice                                 2. Ústí nad Labem - Neštěmice                10. Velké Březno          1. Homole u Panny                                 2. Malé Březno                                 3. Velké Březno                                 4. Zubrnice 15. Varnsdorf        1. Varnsdorf            1. Dolní Podluží                                 2. Horní Podluží                                 3. Chřibská                                 4. Jiřetín pod Jedlovou                                 5. Rybniště                                 6. Varnsdorf 16. Žatec          1. Měcholupy            1. Deštnice                                 2. Holedeč                                 3. Libořice                                 4. Měcholupy                2. Tuchořice            1. Liběšice                                 2. Lipno                                 3. Tuchořice                3. Žatec               1. Bitozeves                                  2. Blažim                                  3. Čeradice                                  4. Libočany                                  5. Lišany                                  6. Nové Sedlo                                  7. Staňkovice                                  8. Velemyšleves                                  9. Zálužice                                 10. Žatec                                 11. Žiželice------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ VYSOČINA------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Bystřice nad Pernštejnem 1. Bystřice nad Pernštejnem     1. Bohuňov                                  2. Bystřice nad Pernštejnem                                  3. Býšovec                                  4. Dalečín                                  5. Chlum-Korouhvice                                  6. Lísek                                  7. Písečné                                  8. Rozsochy                                  9. Strachujov                                 10. Unčín                                 11. Věchnov                                 12. Velké Janovice                                 13. Vír                                 14. Ždánice                2. Dolní Rožínka          1. Blažkov                                 2. Bukov                                 3. Dolní Rožínka                                 4. Horní Rožínka                                 5. Milasín                                 6. Moravecké Pavlovice                                 7. Rodkov                                 8. Střítež                                 9. Zvole                3. Rovečné             1. Nyklovice                                 2. Rovečné                                 3. Sulkovec                                 4. Ubušínek                                 5. Velké Tresné                                 6. Věstín                4. Rožná              1. Rožná                                 2. Sejřek                                 3. Věžná                5. Strážek             1. Radkov                                 2. Strážek                6. Štěpánov nad Svratkou      1. Koroužné                                 2. Prosetín                                 3. Skorotice                                 4. Štěpánov nad Svratkou                                 5. Ujčov  2. Havlíčkův Brod      1. Golčův Jeníkov          1. Golčův Jeníkov                                     2. Chrtníč                                 3. Nová Ves u Leštiny                                 4. Podmoky                                 5. Skryje                                 6. Zvěstovice                2. Habry              1. Bačkov                                 2. Habry                                 3. Kámen                                 4. Leškovice                                 5. Rybníček                3. Havlíčkův Brod          1. Bartoušov                                  2. Boňkov                                  3. Břevnice                                  4. Česká Bělá                                  5. Dlouhá Ves                                  6. Dolní Krupá                                  7. Havlíčkův Brod                                  8. Herálec                                  9. Horní Krupá                                 10. Hurtova Lhota                                 11. Knyk                                 12. Kochánov                                 13. Kojetín                                 14. Krátká Ves                                 15. Květinov                                 16. Kyjov                                 17. Lípa                                 18. Lučice                                 19. Michalovice                                 20. Okrouhlice                                 21. Okrouhlička                                 22. Olešná                                 23. Pohled                                 24. Radostín                                 25. Rozsochatec                                 26. Skorkov                                 27. Skuhrov                                 28. Slavníč                                 29. Šlapanov                                 30. Štoky                                 31. Tis                                 32. Úhořilka                                 33. Úsobí                                 34. Veselý Žďár                                 35. Věž                                 36. Vysoká                                 37. Ždírec                4. Lipnice nad Sázavou       1. Krásná Hora                                 2. Lipnice nad Sázavou                5. Přibyslav            1. Havlíčkova Borová                                 2. Modlíkov                                 3. Olešenka                                 4. Přibyslav                                 5. Stříbrné Hory                                 6. Žižkovo Pole  3. Humpolec         1. Humpolec             1. Budíkov                                  2. Bystrá                                  3. Čejov                                  4. Hojanovice                                  5. Horní Rápotice                                  6. Hořice                                  7. Humpolec                                  8. Ježov                                  9. Jiřice                                 10. Kaliště                                 11. Kejžlice                                 12. Koberovice                                 13. Komorovice                                 14. Mladé Bříště                                 15. Mysletín                                 16. Píšť                                 17. Proseč                                 18. Řečice                                 19. Sedlice                                 20. Senožaty                                 21. Staré Bříště                                 22. Syrov                                 23. Vojslavice                                 24. Vystrkov                                 25. Želiv  4. Chotěboř         1. Chotěboř             1. Bezděkov                                  2. Borek                                  3. Čachotín                                  4. Čečkovice                                  5. Dolní Sokolovec                                  6. Heřmanice                                  7. Chotěboř                                  8. Jeřišno                                  9. Jilem                                 10. Jitkov                                 11. Klokočov                                 12. Kraborovice                                 13. Lány                                 14. Libice nad Doubravou                                 15. Maleč                                 16. Nejepín                                 17. Nová Ves u Chotěboře                                 18. Oudoleň                                 19. Rušinov                                 20. Sedletín                                 21. Sloupno                                 22. Uhelná Příbram                                 23. Vepříkov                                 24. Vilémov                                 25. Víska                2. Krucemburk            1. Krucemburk                3. Ždírec nad Doubravou       1. Podmoklany                                 2. Slavětín                                 3. Slavíkov                                 4. Sobíňov                                 5. Ždírec nad Doubravou  5. Jihlava          1. Batelov             1. Batelov                                 2. Švábov                2. Brtnice             1. Brtnice                3. Dobronín            1. Dobronín                                 2. Kamenná                                 3. Střítež                                 4. Ždírec                4. Dolní Cerekev          1. Dolní Cerekev                                 2. Rohozná                5. Dušejov             1. Boršov                                 2. Dušejov                                 3. Hojkov                                 4. Hubenov                                 5. Ježená                                 6. Milíčov                                 7. Mirošov                                 8. Opatov                    6. Horní Dubenky          1. Horní Dubenky                                 2. Jihlávka                                 3. Kaliště                7. Jamné              1. Arnolec                                 2. Jamné                                 3. Jersín                                 4. Nadějov                                 5. Rybné                                 6. Věžnice                8. Jihlava             1. Bílý Kámen                                  2. Cerekvička-Rosice                                  3. Čížov                                  4. Hybrálec                                  5. Jihlava                                  6. Malý Beranov                                  7. Měšín                                  8. Plandry                                  9. Puklice                                 10. Rančířov                                 11. Rantířov                                 12. Smrčná                                 13. Velký Beranov                                 14. Vílanec                                 15. Vyskytná nad Jihlavou                9. Kamenice            1. Kamenice                10. Kněžice             1. Hrutov                                 2. Kněžice                11. Kostelec            1. Cejle                                 2. Dvorce                                 3. Kostelec                12. Luka nad Jihlavou        1. Bítovčice                                 2. Kozlov                                 3. Luka nad Jihlavou                                 4. Vysoké Studnice                13. Polná              1. Brzkov                                 2. Dobroutov                                 3. Polná                                 4. Stáj                                 5. Věžnice                                 6. Věžnička                                 7. Záborná                14. Stonařov            1. Brtnička                                 2. Dlouhá Brtnice                                 3. Hladov                                 4. Otín                                 5. Stonařov                                 6. Suchá                15. Třešť              1. Hodice                                 2. Jezdovice                                 3. Panenská Rozsíčka                                 4. Pavlov                                 5. Růžená                                 6. Třešť                                 7. Třeštice                16. Větrný Jeníkov         1. Dudín                                 2. Kalhov                                 3. Šimanov                                 4. Ústí                                 5. Větrný Jeníkov                                 6. Zbilidy                                 7. Zbinohy                17. Zhoř              1. Zhoř  6. Moravské Budějovice   1. Jemnice              1. Bačkovice                                  2. Budkov                                  3. Chotěbudice                                  4. Jemnice                                  5. Lhotice                                  6. Lomy                                  7. Lovčovice                                  8. Menhartice                                  9. Mladoňovice                                 10. Oponešice                                 11. Pálovice                                 12. Rácovice                                 13. Radkovice u Budče                                 14. Radotice                                 15. Slavíkovice                                 16. Štěpkov                                 17. Třebelovice                2. Moravské Budějovice        1. Babice                                  2. Blatnice                                  3. Bohušice                                  4. Cidlina                                  5. Častohostice                                  6. Dědice                                  7. Dešov                                  8. Dolní Lažany                                  9. Domamil                                 10. Hornice                                 11. Jakubov u Moravských Budějovic                                 12. Kojatice                                 13. Komárovice                                 14. Láz                                 15. Lesonice                                 16. Litohoř                                 17. Lukov                                 18. Martínkov                                 19. Moravské Budějovice                                 20. Nimpšov                                 21. Nové Syrovice                                 22. Vícenice                                 23. Zvěrkovice                3. Police              1. Jiratice                                 2. Kdousov                                 3. Kostníky                                 4. Police                4. Želetava             1. Lesná                                 2. Meziříčko                                 3. Želetava  7. Náměšť nad Oslavou    1. Mohelno             1. Kladeruby nad Oslavou                                 2. Kramolín                                 3. Lhánice                                 4. Mohelno                2. Náměšť nad Oslavou        1. Březník                                  2. Čikov                                  3. Hartvíkovice                                  4. Hluboké                                  5. Jasenice                                  6. Jinošov                                  7. Kralice nad Oslavou                                  8. Krokočín                                  9. Kuroslepy                                 10. Lesní Jakubov                                 11. Naloučany                                 12. Náměšť nad Oslavou                                 13. Ocmanice                                 14. Okarec                                     15. Popůvky                                 16. Pucov                                 17. Rapotice                                 18. Sedlec                                 19. Studenec                                 20. Sudice                                 21. Třesov                                 22. Vícenice u Náměště nad Oslavou                                 23. Zahrádka  8. Nové Město na Moravě   1. Bobrová             1. Bobrová                                 2. Bobrůvka                                 3. Dlouhé                                 4. Mirošov                                 5. Podolí                                 6. Račice                                 7. Radešín                                 8. Radešínská Svratka                2. Jimramov             1. Borovnice                                 2. Javorek                                 3. Jimramov                                 4. Nový Jimramov                                 5. Věcov                3. Nové Město na Moravě       1. Fryšava pod Žákovou horou                                 2. Křídla                                 3. Nová Ves u Nového Města                                  na Moravě                                 4. Nové Město na Moravě                                 5. Radňovice                                 6. Řečice                                 7. Tři Studně                                 8. Vlachovice                                 9. Zubří                4. Sněžné              1. Daňkovice                                 2. Kadov                                 3. Krásné                                 4. Křižánky                                 5. Kuklík                                 6. Líšná                                 7. Sněžné                                 8. Spělkov  9. Pacov          1. Lukavec             1. Čáslavsko                                 2. Lukavec                                 3. Mezilesí                                 4. Salačova Lhota                                 5. Vyklantice                2. Obrataň             1. Dobrá Voda u Pacova                                 2. Eš                                 3. Kámen                                 4. Obrataň                                 5. Věžná                                 6. Vysoká Lhota                                 7. Zlátenka                3. Pacov               1. Bratřice                                  2. Buřenice                                  3. Cetoraz                                  4. Důl                                  5. Lesná                                  6. Pacov                                  7. Pošná                                  8. Samšín                                  9. Těchobuz                                 10. Útěchovice pod Stražištěm                                 11. Velká Chyška                                 12. Zhořec 10. Pelhřimov         1. Černovice            1. Bořetín                                 2. Černovice                                 3. Hojovice                                 4. Křeč                                 5. Lidmaň                                 6. Mnich                2. Červená Řečice         1. Bácovice                                 2. Červená Řečice                                 3. Křelovice                3. Horní Cerekev          1. Bělá                                 2. Černov                                 3. Horní Cerekev                                 4. Horní Ves                                 5. Nová Buková                4. Hořepník            1. Bořetice                                 2. Hořepník                                 3. Rovná                5. Kamenice nad Lipou       1. Bohdalín                                 2. Kamenice nad Lipou                                 3. Lhota-Vlasenice                                 4. Rodinov                                 5. Těmice                                 6. Včelnička                6. Košetice            1. Arneštovice                                 2. Chýstovice                                 3. Chyšná                                 4. Košetice                                 5. Křešín                                 6. Martinice u Onšova                                 7. Onšov                7. Nová Cerekev          1. Čížkov                                 2. Leskovice                                 3. Moraveč                                 4. Nová Cerekev                8. Nový Rychnov          1. Nový Rychnov                9. Pelhřimov            1. Božejov                                  2. Čelistná                                  3. Dehtáře                                  4. Dobrá Voda                                  5. Dubovice                                  6. Kojčice                                  7. Krasíkovice                                  8. Libkova Voda                                  9. Litohošť                                 10. Mezná                                 11. Olešná                                 12. Ondřejov                                 13. Pavlov                                 14. Pelhřimov                                 15. Proseč pod Křemešníkem                                 16. Putimov                                 17. Rynárec                                 18. Střítež                                 19. Svépravice                                 20. Ústrašín                                 21. Útěchovice                                 22. Útěchovičky                                 23. Velký Rybník                                 24. Vokov                                 25. Zachotín                                 26. Zajíčkov                                 27. Žirov                10. Počátky             1. Častrov                                     2. Počátky                                 3. Polesí                                 4. Stojčín                                 5. Veselá                11. Vyskytná            1. Jankov                                 2. Střítež pod Křemešníkem                                 3. Vyskytná                12. Žirovnice            1. Žirovnice 11. Světlá nad Sázavou    1. Ledeč nad Sázavou         1. Bělá                                  2. Bojiště                                  3. Číhošť                                  4. Hněvkovice                                  5. Horní Paseka                                  6. Hradec                                  7. Chřenovice                                  8. Jedlá                                  9. Kamenná Lhota                                 10. Kouty                                 11. Kozlov                                 12. Kožlí                                 13. Ledeč nad Sázavou                                 14. Ostrov                                 15. Pavlov                                 16. Prosíčka                                 17. Trpišovice                                 18. Vilémovice                2. Světlá nad Sázavou        1. Dolní Město                                  2. Druhanov                                  3. Kunemil                                  4. Kynice                                  5. Leština u Světlé                                  6. Malčín                                  7. Nová Ves u Světlé                                  8. Ovesná Lhota                                  9. Pohleď                                 10. Příseka                                 11. Sázavka                                 12. Služátky                                 13. Světlá nad Sázavou                                 14. Vlkanov 12. Telč           1. Mrákotín             1. Hostětice                                 2. Lhotka                                 3. Mrákotín                                 4. Řásná                                 5. Řídelov                2. Nová Říše             1. Bohuslavice                                  2. Dolní Vilímeč                                  3. Jindřichovice                                  4. Knínice                                  5. Krasonice                                  6. Nová Říše                                  7. Rozseč                                  8. Svojkovice                                  9. Vápovice                                 10. Vystrčenovice                                 11. Zdeňkov                3. Stará Říše            1. Markvartice                                 2. Olšany                                 3. Sedlatice                                 4. Stará Říše                4. Telč               1. Borovná                                  2. Černíč                                  3. Doupě                                  4. Dyjice                                  5. Horní Myslová                                  6. Klatovec                                  7. Kostelní Myslová                                  8. Krahulčí                                  9. Mysletice                                 10. Mysliboř                                 11. Nevcehle                                 12. Olší                                 13. Ořechov                                 14. Panské Dubenky                                 15. Radkov                                 16. Sedlejov                                 17. Strachoňovice                                 18. Telč                                 19. Urbanov                                 20. Vanov                                 21. Vanůvek                                 22. Volevčice                                 23. Zadní Vydří                                 24. Zvolenovice                                 25. Žatec 13. Třebíč          1. Budišov             1. Budišov                                 2. Hodov                                 3. Kamenná                                 4. Nárameč                                 5. Pozďatín                                 6. Pyšel                                 7. Rohy                                 8. Studnice                                 9. Valdíkov                2. Čáslavice            1. Čáslavice                                 2. Loukovice                                 3. Římov                3. Dukovany            1. Dukovany                4. Hrotovice            1. Bačice                                  2. Biskupice-Pulkov                                  3. Dalešice                                  4. Hrotovice                                  5. Krhov                                  6. Litovany                                  7. Odunec                                  8. Račice                                  9. Radkovice u Hrotovic                                 10. Slavětice                                 11. Stropešín                                 12. Třebenice                                 13. Zárubice                5. Jaroměřice nad Rokytnou     1. Jaroměřice nad Rokytnou                                 2. Lesůňky                                 3. Myslibořice                                 4. Příštpo                                 5. Šebkovice                6. Okříšky             1. Bransouze                                  2. Číchov                                  3. Heraltice                                  4. Hvězdoňovice                                  5. Nová Ves                                  6. Okříšky                                  7. Petrovice                                  8. Pokojovice                                  9. Přibyslavice                                 10. Radonín                                 11. Zašovice                7.     Opatov             1. Opatov                8. Předín             1. Předín                                 2. Štěměchy                9. Rokytnice nad Rokytnou     1. Chlístov                                 2. Markvartice                                 3. Rokytnice nad Rokytnou                10. Rouchovany           1. Přešovice                                 2. Rouchovany                11. Rudíkov             1. Horní Heřmanice                                 2. Hroznatín                                 3. Nový Telečkov                                 4. Přeckov                                 5. Rudíkov                                 6. Vlčatín                12. Třebíč              1. Benetice                                  2. Bochovice                                  3. Čechočovice                                  4. Čechtín                                  5. Červená Lhota                                  6. Číhalín                                  7. Dolní Vilémovice                                  8. Horní Smrčné                                  9. Horní Újezd                                 10. Horní Vilémovice                                 11. Chlum                                 12. Klučov                                 13. Kojetice                                 14. Koněšín                                 15. Kouty                                 16. Kozlany                                 17. Kožichovice                                 18. Krahulov                                 19. Lipník                                 20. Mastník                                 21. Mikulovice                                 22. Okřešice                                 23. Ostašov                                 24. Petrůvky                                 25. Radošov                                 26. Slavičky                                 27. Stařeč                                 28. Střítež                                 29. Svatoslav                                 30. Trnava                                 31. Třebíč                                 32. Valeč                                 33. Výčapy                13. Vladislav            1. Číměř                                 2. Kojatín                                 3. Smrk                                 4. Vladislav 14. Velké Meziříčí      1. Křižanov             1. Dobrá Voda                                  2. Dolní Libochová                                  3. Heřmanov                                  4. Horní Libochová                                  5. Jívoví                                  6. Kadolec                                  7. Kozlov                                  8. Křižanov                                  9. Kundratice                                 10. Milešín                                 11. Moravec                                 12. Nová Ves                                 13. Pikárec                                 14. Radňoves                                 15. Rozseč                                 16. Sviny                                 17. Vidonín                2. Měřín              1. Blízkov                                 2. Černá                                 3. Horní Radslavice                                 4. Chlumek                                 5. Měřín                                 6. Meziříčko                                 7. Otín                                 8. Pavlínov                                 9. Stránecká Zhoř                3. Osová Bítýška          1. Březí                                 2. Ořechov                                 3. Osová Bítýška                                 4. Skřinářov                                 5. Vlkov                                 6. Záblatí                4. Tasov              1. Tasov                5. Velká Bíteš           1. Březské                                 2. Křoví                                 3. Nové Sady                                 4. Velká Bíteš                6. Velké Meziříčí          1. Baliny                                  2. Bory                                  3. Březejc                                  4. Dolní Heřmanice                                  5. Jabloňov                                  6. Lavičky                                  7. Martinice                                  8. Netín                                  9. Oslavice                                 10. Oslavička                                 11. Osové                                 12. Petráveč                                 13. Radenice                                 14. Rousměrov                                 15. Ruda                                 16. Sklené nad Oslavou                                 17. Uhřínov                                 18. Velké Meziříčí                                 19. Vídeň                                 20. Zadní Zhořec 15. Žďár nad Sázavou     1. Bohdalov             1. Bohdalov                                 2. Kyjov                                 3. Pokojov                                 4. Rudolec                2. Herálec             1. Herálec                3. Nížkov              1. Nížkov                                 2. Poděšín                                 3. Sirákov                4. Nové Veselí           1. Březí nad Oslavou                                 2. Budeč                                 3. Kotlasy                                 4. Matějov                                 5. Nové Veselí                                 6. Újezd                5. Radostín nad Oslavou       1. Kněževes                                 2. Krásněves                                 3. Pavlov                                 4. Radostín nad Oslavou                                 5. Znětínek                6. Svratka             1. Chlumětín                                     2. Svratka                7. Žďár nad Sázavou         1. Bohdalec                                  2. Cikháj                                  3. Hamry nad Sázavou                                  4. Hodíškov                                  5. Jámy                                  6. Karlov                                  7. Lhotka                                  8. Malá Losenice                                  9. Nové Dvory                                 10. Obyčtov                                 11. Ostrov nad Oslavou                                 12. Počítky                                 13. Polnička                                 14. Račín                                 15. Radostín                                 16. Rosička                                 17. Sázava                                 18. Sazomín                                 19. Sklené                                 20. Světnov                                 21. Škrdlovice                                 22. Vatín                                 23. Velká Losenice                                 24. Vepřová                                 25. Vojnův Městec                                 26. Vysoké                                 27. Žďár nad Sázavou------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ:            Matriční úřad:           Seznam obcí, městskýchObec                               částí, městských obvodůs rozšířenou                           a vojenských újezdů správníhopůsobností:                           obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- ---------------------ZLÍNSKÝ KRAJ------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 1. Bystřice pod Hostýnem  1. Bystřice pod Hostýnem       1. Blazice                                  2. Brusné                                  3. Bystřice pod Hostýnem                                  4. Chomýž                                  5. Loukov                                  6. Mrlínek                                  7. Osíčko                                  8. Rusava                                  9. Slavkov pod Hostýnem                                 10. Vítonice                2. Chvalčov             1. Chvalčov                3. Rajnochovice           1. Komárno                                 2. Podhradní Lhota                                 3. Rajnochovice  2. Holešov         1. Holešov              1. Bořenovice                                  2. Holešov                                  3. Horní Lapač                                  4. Jankovice                                  5. Kurovice                                  6. Lechotice                                  7. Ludslavice                                  8. Martinice                                  9. Míškovice                                 10. Pacetluky                                 11. Prusinovice                                 12. Přílepy                                 13. Rymice                                 14. Třebětice                                 15. Zahnašovice                                 16. Žeranovice                2. Kostelec u Holešova       1. Kostelec u Holešova                                 2. Němčice                                 3. Roštění  3. Kroměříž         1. Břest              1. Břest                2. Hulín              1. Hulín                                 2. Pravčice                3. Chropyně            1. Chropyně                                 2. Kyselovice                                 3. Záříčí                                 4. Žalkovice                4. Koryčany            1. Chvalnov-Lísky                                 2. Koryčany                                 3. Střílky                                 4. Zástřizly                5. Kroměříž             1. Bařice-Velké Těšany                                  2. Bezměrov                                  3. Jarohněvice                                  4. Kostelany                                  5. Kroměříž                                  6. Lubná                                  7. Lutopecny                                  8. Rataje                                  9. Skaštice                                 10. Šelešovice                                 11. Věžky                                 12. Zlobice                6. Kvasice             1. Karolín                                 2. Kvasice                                 3. Nová Dědina                                 4. Střížovice                                 5. Sulimov                                 6. Vrbka                7. Litenčice            1. Hoštice                                 2. Kunkovice                                 3. Litenčice                                 4. Nítkovice                8. Morkovice-Slížany        1. Dřínov                                 2. Morkovice-Slížany                                 3. Pačlavice                                 4. Počenice-Tetětice                                 5. Prasklice                                 6. Uhřice                9. Zborovice            1. Troubky-Zdislavice                                 2. Zborovice                10. Zdounky             1. Cetechovice                                 2. Honětice                                 3. Roštín                                 4. Soběsuky                                 5. Zdounky  4. Luhačovice        1. Luhačovice            1. Biskupice                                 2. Dolní Lhota                                 3. Horní Lhota                                 4. Ludkovice                                 5. Luhačovice                                 6. Podhradí                                 7. Pozlovice                                 8. Sehradice                                 9. Slopné                2. Slavičín             1. Bohuslavice nad Vláří                                     2. Lipová                                 3. Petrůvka                                 4. Rudimov                                 5. Slavičín                                 6. Šanov  5. Otrokovice        1. Halenkovice           1. Halenkovice                2. Napajedla            1. Komárov                                 2. Napajedla                                 3. Oldřichovice                                 4. Pohořelice                                 5. Spytihněv                                 6. Žlutava                3. Otrokovice            1. Bělov                                 2. Otrokovice                4. Tlumačov             1. Tlumačov  6. Rožnov pod Radhoštěm   1. Horní Bečva           1. Horní Bečva                2. Hutisko-Solanec         1. Hutisko-Solanec                                 2. Prostřední Bečva                                 3. Vigantice                3. Rožnov pod Radhoštěm       1. Dolní Bečva                                 2. Rožnov pod Radhoštěm                4. Valašská Bystřice        1. Valašská Bystřice                5. Vidče              1. Vidče                6. Zubří              1. Zubří  7. Uherské Hradiště     1. Babice             1. Babice                                 2. Huštěnovice                                 3. Kudlovice                                 4. Sušice                2. Bílovice            1. Bílovice                                 2. Kněžpole                                 3. Mistřice                                 4. Topolná                3. Boršice             1. Boršice                                 2. Stříbrnice                4. Boršice u Blatnice       1. Boršice u Blatnice                5. Březolupy            1. Březolupy                                 2. Svárov                                 3. Zlámanec                6. Buchlovice           1. Břestek                                 2. Buchlovice                                 3. Staré Hutě                                 4. Stupava                                 5. Tupesy                                 6. Zlechov                7. Hluk              1. Hluk                8. Jalubí             1. Jalubí                9. Kostelany nad Moravou      1. Kostelany nad Moravou                10. Kunovice            1. Kunovice                11. Nedachlebice          1. Částkov                                 2. Nedachlebice                12. Nedakonice           1. Nedakonice                13. Ostrožská Lhota         1. Ostrožská Lhota                14. Ostrožská Nová Ves       1. Ostrožská Nová Ves                15. Osvětimany           1. Hostějov                                 2. Medlovice                                 3. Osvětimany                                 4. Újezdec                16. Polešovice           1. Ořechov                                 2. Polešovice                                 3. Tučapy                                 4. Vážany                17. Staré Město           1. Staré Město                18. Traplice            1. Jankovice                                 2. Košíky                                 3. Traplice                19. Uherské Hradiště        1. Podolí                                 2. Popovice                                 3. Uherské Hradiště                20. Uherský Ostroh         1. Uherský Ostroh                21. Velehrad            1. Modrá                                 2. Salaš                                 3. Velehrad  8. Uherský Brod       1. Bánov              1. Bánov                                 2. Bystřice pod Lopeníkem                                 3. Suchá Loz                2. Bojkovice            1. Bojkovice                                 2. Hostětín                                 3. Komňa                                 4. Pitín                                 5. Záhorovice                3. Březová             1. Březová                                 2. Lopeník                4. Dolní Němčí           1. Dolní Němčí                5. Horní Němčí           1. Horní Němčí                                 2. Slavkov                6. Hradčovice           1. Drslavice                                 2. Hradčovice                                 3. Veletiny                7. Korytná             1. Korytná                8. Nivnice             1. Nivnice                9. Prakšice            1. Pašovice                                 2. Prakšice                10. Starý Hrozenkov         1. Starý Hrozenkov                                 2. Vápenice                                 3. Vyškovec                                 4. Žítková                11. Strání             1. Strání                12. Šumice             1. Nezdenice                                 2. Rudice                                 3. Šumice                13. Uherský Brod          1. Uherský Brod                14. Vlčnov             1. Vlčnov  9. Valašské Klobouky    1. Brumov-Bylnice          1. Brumov-Bylnice                2. Nedašov             1. Návojná                                 2. Nedašov                                 3. Nedašova Lhota                3. Štítná nad Vláří-Popov      1. Jestřabí                                 2. Rokytnice                                 3. Štítná nad Vláří-Popov                4. Újezd              1. Drnovice                                 2. Loučka                                 3. Újezd                                 4. Vysoké Pole                5. Valašské Klobouky        1. Křekov                                 2. Poteč                                 3. Študlov                                 4. Tichov                                 5. Valašské Klobouky                                 6. Valašské Příkazy                6. Vlachovice            1. Haluzice                                 2. Vlachova Lhota                                 3. Vlachovice 10. Valašské Meziříčí    1. Kelč               1. Kelč                                 2. Kladeruby                2. Lešná              1. Choryně                                 2. Lešná                3. Loučka                  1. Kunovice                                 2. Loučka                                 3. Podolí                                 4. Police                4. Valašské Meziříčí        1. Branky                                 2. Jarcová                                 3. Mikulůvka                                 4. Oznice                                 5. Valašské Meziříčí                                 6. Velká Lhota                5. Zašová              1. Střítež nad Bečvou                                 2. Zašová 11. Vizovice         1. Slušovice            1. Březová                                 2. Dešná                                 3. Hrobice                                 4. Neubuz                                 5. Slušovice                                 6. Veselá                2. Trnava              1. Podkopná Lhota                                 2. Trnava                3. Vizovice             1. Bratřejov                                 2. Jasenná                                 3. Lhotsko                                 4. Lutonina                                 5. Ublo                                 6. Vizovice                                 7. Zádveřice-Raková                4. Všemina             1. Všemina 12. Vsetín          1. Halenkov            1. Halenkov                2. Horní Lideč           1. Francova Lhota                                 2. Horní Lideč                                 3. Lačnov                                 4. Lidečko                                 5. Střelná                                 6. Valašská Senice                3. Hošťálková           1. Hošťálková                4. Hovězí             1. Hovězí                5. Huslenky            1. Huslenky                                 2. Zděchov                6. Jablůnka            1. Jablůnka                                 2. Pržno                7. Karolinka            1. Karolinka                8. Nový Hrozenkov         1. Nový Hrozenkov                9. Ratiboř             1. Kateřinice                                 2. Ratiboř                10. Růžďka             1. Bystřička                                 2. Růžďka                11. Valašská Polanka        1. Lužná                                 2. Pozděchov                                 3. Prlov                                 4. Seninka                                 5. Valašská Polanka                12. Velké Karlovice         1. Velké Karlovice                13. Vsetín             1. Janová                                 2. Leskovec                                 3. Lhota u Vsetína                                 4. Liptál                                 5. Malá Bystřice                                 6. Ústí                                 7. Vsetín 13. Zlín           1. Fryšták             1. Fryšták                                 2. Lukoveček                2. Kašava              1. Držková                                 2. Kašava                                 3. Vlčková                3. Lukov              1. Lukov                4. Mysločovice           1. Hostišová                                 2. Machová                                 3. Mysločovice                                 4. Sazovice                5. Velký Ořechov          1. Dobrkovice                                 2. Doubravy                                 3. Hřivínův Újezd                                 4. Kaňovice                                 5. Kelníky                                 6. Velký Ořechov                6. Zlín               1. Bohuslavice u Zlína                                  2. Březnice                                  3. Březůvky                                  4. Hvozdná                                  5. Karlovice                                  6. Lhota                                  7. Lípa                                  8. Ostrata                                  9. Provodov                                 10. Racková                                 11. Šarovy                                 12. Tečovice                                 13. Zlín
14. Želechovice nad Dřevnicí------------------------------------------------------------------------------- ---------------------KRAJ: Matriční úřad: Seznam obcí, městskýchObec částí, městských obvodůs rozšířenou a vojenských újezdů správníhopůsobností: obvodu matričního úřadu:------------------------------------------------------------------------------- --------------------- Hlavní město Praha ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------
                1. Praha 1             1. Praha 1                2. Praha 2             1. Praha 2                3. Praha 3             1. Praha 3                4. Praha 4             1. Praha 4                                 2. Praha - Kunratice                5. Praha 5             1. Praha 5                                 2. Praha - Slivenec                6. Praha 6             1. Praha 6                                 2. Praha - Lysolaje                                 3. Praha - Nebušice                                 4. Praha - Přední Kopanina                                 5. Praha - Suchdol                7. Praha 7             1. Praha 7                                 2. Praha - Troja                8. Praha 8             1. Praha 8                                 2. Praha - Březiněves                                 3. Praha - Dolní Chabry                                 4. Praha - Ďáblice                9. Praha 9             1. Praha 9                10. Praha 10            1. Praha 10                11. Praha 11            1. Praha 11                                 2. Praha - Křeslice                                 3. Praha - Šeberov                                 4. Praha - Újezd                12. Praha 12            1. Praha 12                                 2. Praha - Libuš                13. Praha 13            1. Praha 13                                 2. Praha - Řeporyje                14. Praha 14            1. Praha 14                                 2. Praha - Dolní Počernice                15. Praha 15            1. Praha 15                                 2. Praha - Dolní Měcholupy                                 3. Praha - Dubeč                                 4. Praha - Petrovice                                 5. Praha - Štěrboholy                16. Praha 16            1. Praha 16                                 2. Praha - Lipence                                 3. Praha - Lochkov                                 4. Praha - Velká Chuchle                                 5. Praha - Zbraslav                17. Praha 17            1. Praha 17                                 2. Praha - Zličín                18. Praha 18            1. Praha 18                                 2. Praha - Čakovice                                                19. Praha 19            1. Praha 19                                 2. Praha - Satalice                                 3. Praha - Vinoř                20. Praha 20            1. Praha 20                21. Praha 21            1. Praha 21                                 2. Praha - Běchovice                                 3. Praha - Klánovice                                 4. Praha - Koloděje                22. Praha 22            1. Praha 22                                 2. Praha - Benice                                 3. Praha - Kolovraty                                 4. Praha - Královice                                 5. Praha - Nedvězí------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

               VZOR 1             KNIHA NAROZENÍ           Počet matričních listů:------------------------------------------------------------------          (název matričního úřadu)         okres: .......................Matriční kniha je vedena pro:Uvedené údaje ověřil matrikář úřadu s rozšířenou působností nebokrajského úřadu - jméno a příjmení:         Úřední razítko úřadu s rozšířenou působností           nebo krajského úřadu:Datum ověření:                    Podpis:Úvodní list matriční knihy narození - 110 g
               VZOR 2            KNIHA MANŽELSTVÍ           Počet matričních listů:------------------------------------------------------------------          (název matričního úřadu)         okres: .......................Matriční kniha je vedena pro:Uvedené údaje ověřil matrikář úřadu s rozšířenou působností nebokrajského úřadu - jméno a příjmení:         Úřední razítko úřadu s rozšířenou působností           nebo krajského úřadu:Datum ověření:                    Podpis:Úvodní list matriční knihy manželství - 110 g
               VZOR 3              KNIHA ÚMRTÍ           Počet matričních listů:------------------------------------------------------------------          (název matričního úřadu)         okres: .......................Matriční kniha je vedena pro:Uvedené údaje ověřil matrikář úřadu s rozšířenou působností nebokrajského úřadu - jméno a příjmení:         Úřední razítko úřadu s rozšířenou působností           nebo krajského úřadu:Datum ověření:                    Podpis:Úvodní list matriční knihy úmrtí - 110 g
               VZOR 4------------------------------------------------------------------Jména a příjmení Podpisové vzory:  Údaje ověřil matrikář úřadu  matrikáře:            s rozšířenou působností nebo                      krajského úřadu                   (jméno a příjmení, datum a                        podpis)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------List podpisových vzorů - 110 g
               VZOR 5                              Pořadové číslo zápisu:------------------------------------------------------------------------------- -----------   Místo narozeníD  ------------------------------------------------------------------------------- ------ít  ------------------------------------------------------------------------------- ------ě   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Den, měsíc   a rok narození   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Rodné číslo                   Pohlaví   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Jméno(a)   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Příjmení------------------------------------------------------------------------------- -----------O  jméno(a) a příjmení,t  popř. rodné příjmeníe  ------------------------------------------------------------------------------- ------c   ------------------------------------------------------------------------------- ------   datum narození              rodné číslod  ------------------------------------------------------------------------------- ------í  místo narození, okres/státt  ------------------------------------------------------------------------------- ------ět  ------------------------------------------------------------------------------- ------e  místo trvalého pobytu, okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------   státní občanství------------------------------------------------------------------------------- -----------M  jméno(a) a příjmení,a  popř. rodné příjmenít  ------------------------------------------------------------------------------- ------ka  ------------------------------------------------------------------------------- ------   datum narození              rodné číslod  ------------------------------------------------------------------------------- ------í  místo narození, okres/státt  ------------------------------------------------------------------------------- ------ět  ------------------------------------------------------------------------------- ------e  místo trvalého pobytu, okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------   státní občanství------------------------------------------------------------------------------- -----------Záznamy a opravy před podpisemZapsáno na základě písemného prohlášení o narození (ústního oznámení, cizozemskéhomatričního dokladu) vystaveného (dne, kým)------------------------------------------------------------------------------- -----------Datum provedení zápisu                Podpis matrikáře------------------------------------------------------------------------------- -----------List matriční knihy narození - 110 g------------------------------------------------------------------------------- -----------Dodatečné záznamy a opravy-------------------------------------------------------------------------------     -----------
               VZOR 6                              Pořadové číslo zápisu:------------------------------------------------------------------------------- -----------Místo uzavření manželství------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Den, měsíc a rokuzavření manželství------------------------------------------------------------------------------- -----------   jméno(a) a příjmení,   popř. rodné příjmení   ------------------------------------------------------------------------------- ------M  den, měsíc, a rokU  narozeníŽ  ------------------------------------------------------------------------------- ------   místo narození, okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------   rodné číslo                   osobní stav   ------------------------------------------------------------------------------- ------   státní občanství------------------------------------------------------------------------------- -----------   otec - jméno(a) a příjmení,   popř. rodné příjmení   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------R  den, měsíc, rok a místo narození,O  okres/státD  ------------------------------------------------------------------------------- ------IČ  ------------------------------------------------------------------------------- ------E  matka - jméno(a) a příjmení,   popř. rodné příjmeníM  ------------------------------------------------------------------------------- ------UŽ  ------------------------------------------------------------------------------- ------E  den, měsíc, rok a místo narození,   okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- -----------   jméno(a) a příjmení,   popř. rodné příjmení   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------Ž  den, měsíc, a rokE  narozeníN  ------------------------------------------------------------------------------- ------A  místo narození, okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------   rodné číslo                   osobní stav   ------------------------------------------------------------------------------- ------   státní občanství------------------------------------------------------------------------------- -----------   otec - jméno(a) příjmení,   popř. rodné příjmení   ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------R  den, měsíc, rok a místo narození,O  okres/státD  ------------------------------------------------------------------------------- ------IČ  ------------------------------------------------------------------------------- ------E  matka - jméno(a) a příjmení,   popř. rodné příjmeníŽ  ------------------------------------------------------------------------------- ------EN  ------------------------------------------------------------------------------- ------Y  den, měsíc, rok a místo narození,   okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- -----------List matriční knihy manželství - 110 g------------------------------------------------------------------------------- -----------D  společnéO OHO P ------------------------------------------------------------------------------- ------D Ř každý své dosavadní a dětiA Í příjmení JM MA EN N ------------------------------------------------------------------------------- ------Ž Í spolu s příjmením společným bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí,E                   tj.:LŮ------------------------------------------------------------------------------- -----------S  jméno a příjmeníVĚ  ------------------------------------------------------------------------------- ------D  rodné číslo, popř. datumK  a místo narozeníO  ------------------------------------------------------------------------------- ------V  jméno a příjmeníÉ   ------------------------------------------------------------------------------- ------   rodné číslo, popř. datum   a místo narození------------------------------------------------------------------------------- -----------Záznamy a opravy před podpisemZapsáno na základě protokolu o uzavření manželství (cizozemského matričního dokladu)vyhotoveného (dne, kým)------------------------------------------------------------------------------- -----------Datum provedení zápisu                Podpis matrikáře------------------------------------------------------------------------------- -----------Dodatečné záznamy a opravy------------------------------------------------------------------------------- -----------
               VZOR 7                              Pořadové číslo zápisu:------------------------------------------------------------------------------- -----------Místo úmrtí------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------Den, měsíc a rok úmrtí------------------------------------------------------------------------------- -----------Z  Jméno(a) a příjmení,e  popř. rodné příjmením  ------------------------------------------------------------------------------- ------ře  ------------------------------------------------------------------------------- ------l  Den, měsíc, rok a místo narození,ý  okres/stát(á) ------------------------------------------------------------------------------- ------   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Osobní stav             Rodné číslo          Pohlaví   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Státní občanství   ------------------------------------------------------------------------------- ------   Místo trvalého pobytu,   okres/stát   ------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Žijící manžel/partner: jméno(a) a
příjmení, popř. rodné příjmení------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -----------rodné číslo------------------------------------------------------------------------------- -----------Záznamy a opravy před podpisemZapsáno na základě listu o prohlídce mrtvého (cizozemského matričního dokladu) vystaveného(dne, kým)------------------------------------------------------------------------------- -----------Datum provedení zápisu                Podpis matrikáře------------------------------------------------------------------------------- -----------Dodatečné záznamy a opravy------------------------------------------------------------------------------- -----------List matriční knihy úmrtí - 110 g
               VZOR 8------------------------------------------------------------------MUŽI        OZNAČENÍ    ŽENY         OZNAČENÍPŘÍJMENÍ A JMÉNO/A SVAZKU/    PŘÍJMENÍ A JMÉNO/A  SVAZKU/          /ČÍSLO               /ČÍSLO          LISTU                LISTU------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    Abecední jmenný rejstřík - 110 g
               VZOR 9
               VZOR 10
               VZOR 11
               VZOR 13
               není k dispozici v elektronické podobě
          
               VZOR 14
               není k dispozici v elektronické podobě 
          
               VZOR 15
Č.j.:              OSVĚDČENÍ ................................................................          (název matričního úřadu)              OSVĚDČUJE,ŽE SNOUBENCIMUŽ:jméno a příjmení .................... roz. ......................datum narození ...................... r. č. .....................státní občanství .................... stav ......................bydliště ........................................................AŽENA:jméno a příjmení .................... roz. ......................datum narození ...................... r. č. .....................státní občanství .................... stav ......................bydliště ........................................................SPLNILI VŠECHNY POŽADAVKY ZÁKONA O RODINĚ PRO UZAVŘENÍ CÍRKEVNÍHOSŇATKU.Toto osvědčení je platné po dobu 3 měsíců ode dne vydání.V .....................dne ...................               ....................................                jméno, příjmení a podpis matrikářeOsvědčení k uzavření církevního sňatku
               VZOR 16
DOTAZNÍK K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ------------------------------------------------------------------                     MUŽ     ŽENA------------------------------------------------------------------Jméno, popř. jménaa příjmení------------------------------------------------------------------Rodné příjmení------------------------------------------------------------------Datum, místo a okres (stát)narození------------------------------------------------------------------Rodné číslo------------------------------------------------------------------Osobní stav------------------------------------------------------------------Státní občanství------------------------------------------------------------------Bydliště (trvalý pobyt)------------------------------------------------------------------Údaje pro statistické zjišťování:- datum rozvodu (ovdovění)------------------------------------------------------------------- nejvyšší dosažené vzdělání------------------------------------------------------------------- kolikáté manželství uzavírá?------------------------------------------------------------------   Prohlášení o uzavření manželství bychom chtěli učinit před ................................................................             (název úřadu)v obřadní místnosti úřadu*)na jiném vhodném místě*)   Jsme si vědomi, že při uzavření manželství jsme povinniučinit dohodu o užívání příjmení. Předběžně jsme se dohodli, žebudeme po uzavření manželství:a) užívat společné příjmení ......................................b) užívat každý své dosavadní příjmení  a společné děti budou užívat příjmení .........................c) užívat společné příjmení a muž*) - žena*)  muž:  bude užívat a na druhém místě uvádět    žena:  příjmení předchozí, tj.           děti:*) nehodící se škrtněteDotazník k uzavření manželství   Bereme  na vědomí,  že při  uzavření manželství budemeprohlašovat, že nám nejsou známy okolnosti vylučující uzavřenímanželství, že navzájem známe svůj zdravotní stav, a že jsmezvážili úpravu budoucích majetkových vztahů, uspořádání budoucíhobydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství.Máme spolu již tyto děti - jméno a příjmení, datum a místonarození - nutno doložit rodným listem dětí ................................................................. .................................................................Dohoda o příjmení se bude vztahovat i na toto dítě (děti) nevěsty,jehož (jejichž) otec není znám - nutno doložit rodným listemdítěte (dětí): .................................................................V .................. ..............................     .........................     podpis muže             podpis ženyČÁST 2 - DOKLADY K UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ (VYPLNÍ MATRIKÁŘ)------------------------------------------------------------------Předloženy byly tyto doklady:   Předloženy byly tyto doklady:1. Občanský průkaz**) č.      1. Občanský průkaz**) č.  vystavený dne    v       vystavený dne    v2. Rodný list vydaný v       2. Rodný list vydaný v  dne      roč.    č.    dne      roč.    č.------------------------------------------------------------------**) případně povolení k trvalému pobytu nebo cizozemský cestovní  pasPoznámky:                  ..............................                   razítko a podpis matrikáře
               VZOR 17
         PROTOKOL O UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍDne ..............................Před ............................................................      (název úřadu a místo uzavření manželství)
Muž:Jméno(a) a příjmení,popř. rodné příjmení ............................................                   totožnost .................................... prokázána .................datum a místo,okres (stát) narození ........................................... .................................... rodné číslo ............... osobní                státní stav ............................... občanství .................rodiče muže:otec - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení ................ .................................... datum narození ............místo, okres (stát)narození ........................................................matka - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení ............... .................................... datum narození ............místo, okres (stát)narození ........................................................Žena:Jméno(a) a příjmení,popř. rodné příjmení ............................................                   totožnost .................................... prokázána .................datum a místo,okres (stát) narození ........................................... .................................... rodné číslo ............... osobní                státní stav ............................... občanství .................rodiče ženy:otec - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení ................ .................................... datum narození ............místo, okres (stát)narození ........................................................matka - jméno(a) a příjmení, popř. rodné příjmení ............... .................................... datum narození ............místo, okres (stát)narození ........................................................Protokol o uzavření manželstvíPřed oddávajícím: ...............................................               (jméno, příjmení, funkce)za přítomnosti matrikáře ........................................                  (jméno, příjmení)snoubenci prohlásili, že spolu vstupují do manželství, že jimnejsou známy okolnosti vylučující uzavření manželství, že navzájemznají svůj  zdravotní stav a  že zvážili úpravu  budoucíchmajetkových  vztahů, uspořádání  budoucího bydlení  a hmotnézajištění rodiny po uzavření manželství.Snoubenci se dohodli, že budou:a) užívat společné příjmení (muž - žena) .........................b) užívat každý své dosavadní příjmení a společné děti budou  užívat příjmení  ...............................................................c) užívat společné příjmení a muž*) - žena*) bude užívat a na  druhém místě uvádět příjmení předchozí  ...............................................................Dohoda o příjmení se vztahuje i na toto dítě (děti) nevěsty, jehož(jejichž) otec není znám (nutno ověřit v příslušné knize narození)- doložit rodným listem: .................................................................Svědkové:1. jméno(a) a příjmení ...........................................  rodné číslo, popř. datum, místo a okres (stát) narození .......2. jméno(a) a příjmení ...........................................  rodné číslo, popř. datum, místo a okres (stát) narození .......Tlumočník: .......................................................Muži - ženě - snoubencům*) bylo prominuto předložení těchtodokladů:Okresní soud v ...................................................udělil nezletilému (muž - žena*)) povolení k uzavření manželstvírozhodnutím ze dne ...............................................čj. ............, které nabylo právní moci dne ...................*) nehodící se škrtněteProtože     snoubenci splnili všechny podmínky, které vyžaduje českýprávní řád pro vznik manželství, bylo manželství prohlášenooddávajícím za právoplatně uzavřené. ........................  manžel .............................    oddávající               rozený ............................. .........................  manželka ...........................    matrikář(ka)               rozená ............................. .........................    tlumočník               svědek .............................               svědek .............................Oznamovací povinnost splněnadne:Oddací list vyhotovendne:Doklady vráceny dne:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

Příslušnost matričních úřadů jednotlivých okresů
k ukládání matričních knih, druhopisů matričních knih a sbírek listin do archivů

 Matriční úřady okresu:  Matriční knihy, jejich
druhopisy a sbírky listin
 přísluší do státního oblastního archivu 
  
BenešovPraha
BerounPraha
BlanskoBrno
Brno-městoBrno
Brno-venkovBrno
BruntálOpava
BřeclavBrno
Česká LípaLitoměřice
České BudějoviceTřeboň
Český KrumlovTřeboň
DěčínLitoměřice
DomažlicePlzeň
Frýdek-MístekOpava
Havlíčkův BrodZámrsk
HodonínBrno
Hradec KrálovéZámrsk
ChebPlzeň
ChomutovLitoměřice
ChrudimZámrsk
Jablonec nad NisouLitoměřice
JeseníkOpava
JičínZámrsk
JihlavaBrno
Jindřichův HradecTřeboň
Karlovy VaryPlzeň
KarvináOpava
KladnoPraha
KlatovyPlzeň
KolínPraha
Kroměříž Brno
Kutná Hora Praha
Liberec Litoměřice
Litoměřice Litoměřice
Louny Litoměřice
Mělník Praha
Mladá Boleslav Praha
Most Litoměřice
Náchod Zámrsk
Nový Jičín Opava
Nymburk Praha
Olomouc Opava
Opava Opava
Ostrava-město Opava
Pardubice Zámrsk
Pelhřimov Třeboň
Písek Třeboň
Plzeň-jih Plzeň
Plzeň-městoPlzeň
Plzeň-sever Plzeň
Praha*)Praha
Praha-východ Praha
Praha-západ Praha
Prachatice Třeboň
Prostějov Brno
Přerov Opava
Příbram Praha
Rakovník Praha
Rokycany Plzeň
Rychnov nad Kněžnou Zámrsk
Semily Zámrsk
Sokolov Plzeň
Strakonice Třeboň
Svitavy Zámrsk
Šumperk Opava
Tábor Třeboň
Tachov Plzeň
Teplice Litoměřice
Trutnov Zámrsk
Třebíč Brno
Uherské Hradiště Brno
Ústí nad Labem Litoměřice
Ústí nad Orlicí Zámrsk
Vsetín Opava
Vyškov Brno
Zlín Brno
Znojmo Brno
Žďár nad Sázavou Brno

Vysvětlivka:

*)V hlavním městě Praze se druhopisy a sbírky listin ukládají v Archivu hlavního města Prahy (§ 23 odst. 4 zákona).

1)§ 51 zákona.
2)§ 28 zákona.
3)§ 8 zákona.
4)Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
5)§ 32 až 37 zákona.
6)§ 46 zákona.
5)§ 32 až 37 zákona.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1442 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od srpna 2021 platí ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.