Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení

Znění účinné od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2004.Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 207/2001 Sb., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON č. 301/2000 Sb., O MATRIKÁCH, JMÉNU A PŘÍJMENÍZáhlaví předpisuÚvodní ustanovení § 1 Matriční úřady a jejich správní obvody§ 2§ 3 Podrobnosti o technickém způsobu vedení matričních knih § 4§ 5§ 6 Vynechání matričního listu § 7 Zrušení zápisu § 8 Uvádění data v zápisech§ 9 Uvedení místa matriční události§ 10 Uvedení místa narození, státního občanství, pohlaví, příjmení a trvalého pobytu§ 11§ 12 Oprava zápisu§ 13 Podpis zápisu, dodatečného zápisu, dodatečného záznamu a opravy§ 14 Dodatečný zápis§ 15 Dodatečný záznam§ 16 Způsob a postup při vedení rejstříkuPostup při zapisování do matričních knih § 17 Zápis narození§ 18 Zápis vícečetných porodů§ 19 Zápis mrtvě narozeného dítěte§ 20 Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti § 21 Zápis manželství§ 22 Zápis úmrtí § 23 Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti§ 24 Postup při vydávání rodných, oddacích a úmrtních listů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih § 25§ 26 Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny§ 27 Obecné podmínky pro vedení sbírky listin a nahlížení do ní § 28 § 29 Postup při vydávání osvědčení pro uzavření církevního sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství § 30§ 31 Postup při zápisu oznámení o užívání příjmení po rozvodu § 32§ 33 Postup při uvádění příjmení žen v matričních knihách a na matričních dokladech § 34§ 35 Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře § 36§ 37§ 38 Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky § 39§ 40 Postup při předávání matričních knih a sbírek listin k archivaci § 41§ 42 Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná § 43 § 44 Účinnost novelPříl.1Příl.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 207/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů,

jak vyplývá ze změn a doplnění provedených vyhláškami č. 230/2001 Sb., č. 499/2001 Sb. a č. 566/2002 Sb.

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 96 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen „zákon“):

Úvodní ustanovení

§ 1

Matriční úřady a jejich správní obvody

(1) Matriční úřady jsou

a) obecní úřady,
b) městské úřady,
c) magistráty územně nečleněných statutárních měst,
d) v hlavním městě Praze úřady městských částí,
e) v územně členěných statutárních městech úřady městských obvodů nebo úřady městských částí,
f) pro území vojenských újezdů újezdní úřady, které vedou knihu narození, knihu manželství a knihu úmrtí (dále jen „matriční kniha“) a vykonávají další činnosti stanovené zákonem.

(2) Seznam matričních úřadů a vymezení jejich správních obvodů obsahuje příloha č. 1.

§ 2

Vzory matričních tiskopisů

V příloze č. 2 jsou uvedeny vzory těchto matričních tiskopisů:

1. Úvodní list matriční knihy narození
2. Úvodní list matriční knihy manželství
3. Úvodní list matriční knihy úmrtí
4. List podpisových vzorů
5. List matriční knihy narození
6. List matriční knihy manželství
7. List matriční knihy úmrtí
8. Abecední jmenný rejstřík
9. Rodný list
10. Oddací list
11. Úmrtní list
12. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
13. Osvědčení k uzavření církevního sňatku
14. Dotazník k uzavření manželství
15. Protokol o uzavření manželství.

Podrobnosti o technickém způsobu
vedení matričních knih

§ 3

(1) Matriční knihu tvoří matriční tiskopisy svázané do svazků. Každý svazek matriční knihy obsahuje úvodní list matriční knihy, list podpisových vzorů, listy, na které se zapisuje narození, uzavření manželství nebo úmrtí, (dále jen „matriční list“) a listy pro abecední jmenný rejstřík (dále jen „rejstřík“). Jednotlivé matriční listy jsou předem očíslovány.

(2) Svazek matriční knihy obsahuje maximálně 300 matričních listů.

(3) Každý svazek matriční knihy má na přední straně vazby vyznačen druh matriční knihy, název matričního úřadu, název obce, města, v hlavním městě Praze a územně členěných statutárních městech i název městské části nebo městského obvodu nebo označení vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede, pořadové číslo svazku a uvedení počátečního a konečného data zápisů. Svazky matriční knihy, do kterých se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí státních občanů České republiky (dále jen „občan“), ke kterým došlo v cizině, (dále jen „zvláštní matrika“) mají místo názvu obce uvedeno „Zvláštní matrika“.

(4) Úvodní list každého svazku matriční knihy vyplní zaměstnanec obce nebo Ministerstva obrany zařazený do matričního úřadu (dále jen „matrikář“). Uvedené údaje na tomto listu ověří zaměstnanec pověřený činností na úseku matrik

a) obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad s rozšířenou působností“) pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo
b) krajského úřadu pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a Magistrátu hlavního města Prahy, jakož i magistrátů měst Brna, Ostravy a Plzně pro úřady městských částí, popřípadě městských obvodů těchto měst (dále jen „krajský úřad“).

(5) Matriční úřad vede matriční knihy pro každou obec, město, městskou část, městský obvod a území vojenského újezdu samostatně.

(6) Svazky matriční knihy se od účinnosti vyhlášky označí novou číselnou řadou začínající číslicí 1. U zvláštní matriky se před číselnou řadou každého svazku matriční knihy uvede „ZM“.

(7) Vede-li matriční úřad souběžně více než jeden svazek pro jeden druh matriční knihy pro jednu obec, městskou část, městský obvod, území vojenského újezdu nebo zvláštní matriku, označí se na přední straně vazby každý jednotlivý svazek matriční knihy římským číslem, počínaje číslem I lomeným arabským číslem svazku. Toto označení se uvede i na úvodním listu svazku matriční knihy a vyznačí se, pro jaké zápisy je tento svazek matriční knihy veden.

§ 4

(1) Zápis do matriční knihy provádí matrikář vlastnoručně dokumentním inkoustem vyplněním jednotlivých oddílů příslušného matričního listu. Zápis se označí pořadovým číslem při jeho provádění. Písmo musí být čitelné.

(2) Oddíl matričního listu, který nelze vyplnit pro objektivní neexistenci údajů v době provádění zápisu, se proškrtne vodorovnou čarou. Nevyplněná část oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se proškrtne čarou napříč. Nelze proškrtnout oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“.

(3) Místo údajů, které se do uzavření zápisu nepodařilo zjistit, uvede matrikář v příslušných oddílech matričního listu slovo „nezjištěno“, pokud není stanoveno jinak.

(4) Zůstal-li některý údaj nezjištěn i po uzavření zápisu a po následném dalším šetření, učiní se o tom záznam v oddíle matričního listu „Dodatečné záznamy a opravy“.

§ 5

(1) Do matriční knihy, s výjimkou matriční knihy vedené zvláštní matrikou, se zapisují narození, uzavření manželství a úmrtí (dále jen „matriční událost“), k nimž došlo v témže kalendářním roce. Za posledním zápisem kalendářního roku musí být ponechán přiměřený počet matričních listů pro dodatečné zápisy. V zápisech matričních událostí nastalých v následujících letech se pokračuje, pokud není popsán celý svazek matriční knihy. Přitom se zápisy v každém ročníku číslují samostatně s tím, že se v záhlaví matričního listu, na němž je uveden první zápis v roce, uvede označení roku, a to i v případě, že v kalendářním roce nebude proveden žádný zápis.

(2) Bude-li svazek matriční knihy popsán před skončením kalendářního roku, použije se svazek matriční knihy další, přičemž se v číslování zápisů pokračuje. Jednotlivé svazky matriční knihy následující za sebou se označí postupně arabským číslem.

§ 6

Vynechání matričního listu

Vynechá-li se jeden nebo více matričních listů, přeškrtne matrikář prázdný list čarou napříč a tento list označí doložkou „omylem vynecháno“. K doložce připojí svůj podpis a datum.

§ 7

Zrušení zápisu

Chybný neuzavřený zápis nebo chybně zapsaný uzavřený zápis se zruší tím způsobem, že se přeškrtne čarou napříč a v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ se poznamená, že zápis se považuje za zrušený s uvedením důvodu. Pořadové číslo zrušeného zápisu je nutno rovněž považovat za neučiněné, pokud za zrušeným zápisem není ještě proveden další zápis.

§ 8

Uvádění data v zápisech

Den, měsíc a rok v zápisu, dodatečném zápisu, dodatečném záznamu a opravě zápisu a den, měsíc a rok jejich provedení se uvádějí arabskými číslicemi podle gregoriánského kalendáře tak, že se pro kalendářní den použije označení 01 až 31, pro kalendářní měsíc 01 až 12 a pro kalendářní rok pořadové číslo. Uvedená označení se oddělí tečkami.

§ 9

Uvedení místa matriční události

(1) Místo matriční události se v zápise uvede

a) názvem obce, a je-li členěna na části, též názvem její části, popřípadě i názvem katastrálního území, a číslem popisným nebo evidenčním; shoduje-li se název obce s názvem části obce, část obce se neuvádí,
b) v hlavním městě Praze názvem části obce, katastrálního území, číslem popisným nebo evidenčním.

(2) Nemá-li místo matriční události číslo popisné nebo evidenční, připojí se k názvu obce bližší označení místa matriční události. U místa uzavření manželství lze vedle čísla popisného nebo evidenčního připojit bližší označení místa.

(3) Místo matriční události nastalé v cizině se uvede názvem obce, popřípadě bližším označením místa matriční události a názvem státu.

§ 10

Uvedení místa narození, státního občanství,
pohlaví, příjmení a trvalého pobytu

(1) Místo narození, nejde-li o zápis místa matriční události, se uvede v zápise

a) názvem obce nebo vojenského újezdu a okresu, jde-li o narození v České republice, nebo
b) názvem obce a názvem státu, jde-li o místo narození v cizině.

(2) Státní občanství se v zápise uvede názvem státu. Jde-li o osobu, která není státním občanem žádného státu, údaj o státním občanství se proškrtne a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, že zapsaná osoba je osobou bez státního občanství.

(3) Pohlaví se v zápise uvede zkratkou M pro pohlaví mužské a F pro pohlaví ženské.

(4) V zápise se k příjmení zapisovaných osob vyplní údaj o rodném příjmení pouze tehdy, jde-li o osobu, která uzavřela manželství a u které v důsledku toho došlo ke změně příjmení.

(5) Místo trvalého pobytu se v zápise uvede způsobem uvedeným v § 9 odst. 1 doplněným o název ulice, číslo orientační, je-li přiděleno, a název okresu. Pokud osoba nemá trvalý pobyt v České republice, uvede se místo jejího pobytu v cizině způsobem uvedeným v § 9 odst. 3.

§ 11

Zkratky

Zkratek lze v zápisech užívat jen tehdy, jestliže jsou běžné a není-li to na závadu úplnosti a jasnosti provedeného zápisu. Nelze však zkracovat označení rodinného stavu a názvy obcí.

§ 12

Oprava zápisu

(1) Chybné nebo nesprávné údaje zjištěné v zápise matrikář podtečkuje nebo podčárkuje a správné údaje uvede

a) před jeho uzavřením v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“,
b) po jeho uzavření v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“.

(2) Chybně zapsané pořadové číslo zápisu se opraví přeškrtnutím chybného čísla, nad které se uvede správné číslo.

§ 13

Podpis zápisu, dodatečného zápisu,
dodatečného záznamu a opravy

(1) Matrikář podepíše každý zápis, dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu.

(2) Podpis matrikáře musí odpovídat podpisovému vzoru uvedenému v bodu 4 přílohy č. 2.

§ 14

Dodatečný zápis

(1) Dodatečný zápis se provede v ročníku matriční knihy, v němž matriční událost nastala, a to v takové podobě, která je v souladu s právními předpisy v té době platnými.

(2) Dodatečné zápisy matričních událostí nastalých před 1. lednem 1950 se provádějí do matričních knih, do nichž se zapisovaly matriční události osob bez náboženského vyznání.

(3) Nelze-li pro nedostatek místa provést dodatečný zápis matriční události do matriční knihy v příslušném ročníku, v němž matriční událost nastala, provede se

a) do matriční knihy na konci ročníku 1949, nastala-li matriční událost před 1. lednem 1950,
b) do matriční knihy nejbližšího následujícího ročníku.

§ 15

Dodatečný záznam

(1) Dodatečný záznam se provede v oddíle „Dodatečné záznamy a opravy“ u zápisu, ke kterému náleží.

(2) Je-li oddíl „Dodatečné záznamy a opravy“ zcela zaplněn, lze pro další záznamy vlepit ke středu matriční knihy u příslušného zápisu nepřesahující list papíru. Tento list se opatří na dvou místech, kde byl přilepen, otiskem úředního razítka matričního úřadu tak, aby část otisku razítka byla otištěna do matriční knihy. Na vlepeném listu se uvede: „Dodatek k zápisu narození (uzavření manželství, úmrtí) č. ... matriční knihy sv. ..... (označení matričního úřadu) .....“.

§ 16

Způsob a postup při vedení rejstříku

(1) Rejstřík se vede na konci každého svazku matriční knihy. Každý zápis matriční události se vyznačí v rejstříku s odkazem na číslo matričního listu. Pokud má matriční kniha více svazků pro matriční události nastalé v jednom kalendářním roce, může být veden společný rejstřík v prvním svazku této knihy; v tomto případě se v rejstříku vyznačí i číslo svazku matriční knihy, v němž je zápis proveden.

(2) V rejstříku se zapisují příjmení a jména do dvou sloupců, do levého mužů, do pravého žen. Příjmení se uvádějí vždy před jménem. Uzavřená manželství se zapíší do rejstříku, jak podle příjmení muže, tak podle příjmení ženy.

(3) Dojde-li ke změně jména nebo příjmení osoby zapsané v matriční knize, vyznačí se tato změna v rejstříku novým zápisem.

Postup při zapisování do matričních knih

§ 17

Zápis narození

(1) Zápis narození provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize narození podle učiněného oznámení.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede souhlasné prohlášení o určení otcovství a způsob užívání příjmení žen.

(3) Půjde-li o zápis narození zletilého občana, který nebyl občanem v době narození, do zvláštní matriky, údaj o uzavření manželství rodičů matrikář proškrtne.

§ 18

Zápis vícečetných porodů

Zápisy vícečetných porodů provede matrikář v časovém pořadí narození dětí a do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se vyznačí, pod kterým pořadovým číslem je proveden zápis sourozence.

§ 19

Zápis mrtvě narozeného dítěte

(1) Dítě mrtvě narozené zapíše matrikář jen do knihy narození.

(2) Dítěti mrtvě narozenému se nepřiděluje rodné číslo, oddíl pro rodné číslo matrikář proškrtne vodorovnou čarou.

(3) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ zápisu se vyznačí, že jde o dítě mrtvě narozené.

§ 20

Zápis narození dítěte nezjištěné totožnosti

Zápis narození nalezeného dítěte nezjištěné totožnosti se provede po ověření, že nebyl dosud v matriční knize proveden. V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede čas, místo a okolnosti, za kterých bylo dítě nalezeno, popis jeho zvláštních tělesných znaků, oděvu a označení jiných předmětů majících vztah ke zjištění jeho totožnosti včetně pravděpodobného věku.

§ 21

Zápis manželství

(1) Zápis manželství provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize manželství.

(2) V oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ se zejména uvede pravomocné rozhodnutí o povolení úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu k uzavření manželství zástupcem, pravomocné rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství nezletilému staršímu šestnácti let, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo pravomocné rozhodnutí o jeho prominutí, osvědčení o splnění všech požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku.

§ 22

Zápis úmrtí

Zápis úmrtí provede matrikář vyplněním příslušného matričního listu v knize úmrtí.

§ 23

Zápis úmrtí osoby nezjištěné totožnosti

(1) V zápise úmrtí osoby nezjištěné totožnosti se v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“ uvede i čas, místo a okolnosti, za kterých byla osoba nalezena, popis oděvu a jiných předmětů majících vztah ke zjištění totožnosti této osoby, popřípadě zvláštní tělesné znaky, jakož i pravděpodobný věk.

(2) Jde-li o zápis nalezeného mrtvého novorozeněte, jehož totožnost byla, byť i dodatečně zjištěna, provede příslušný matriční úřad šetření, nebylo-li takové novorozeně zapsáno v matriční knize jako dítě živě narozené. Pokud takto zapsáno nebylo, zajistí provedení zápisu.

Postup při vydávání rodných, oddacích
a úmrtních listů, potvrzení
a doslovných výpisů z matričních knih

§ 24

(1) Rodný list, oddací list nebo úmrtní list (dále jen „matriční doklad“) se vydává pouze z uzavřeného zápisu1) na předepsaném tiskopise. Údaje se vyplňují strojopisně nebo pomocí výpočetní techniky. Kopie prvního vydaného matričního dokladu, kopie matričního dokladu vydaného po provedení dodatečného záznamu nebo opravy zápisu v matriční knize nebo kopie každého dalšího matričního dokladu se založí do spisové dokumentace.

(2) Údaje o skutečnostech zapsaných v matriční knize se v matričním dokladu uvádějí podle stavu ke dni vydání výpisu.

(3) Názvy obcí a okresů nebo států se v matričním dokladu uvádějí současným názvem. Na žádost lze původní název uvést do poznámky matričního dokladu.

§ 25

(1) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize se vydá na základě žádosti a

a) po prokázání, že osoba uplatňuje nárok v cizině, nebo
b) stanoví-li tak zvláštní zákon.

(2) Potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize obsahuje

a) označení matričního úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovaná skutečnost uvedená v matriční knize,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře, jeho podpis a otisk úředního razítka matričního úřadu.

(3) Doslovný výpis se vydá na základě písemné žádosti státního orgánu. Doslovný výpis opatří matrikář doložkou, v níž uvede, z jaké matriční knihy byl doslovný výpis pořízen. Připojí otisk úředního razítka matričního úřadu, jméno a příjmení, podpis a datum.

(4) Matriční doklady a potvrzení z matričních knih se

a) předávají žadateli na základě prokázání jeho totožnosti,
b) zasílají na doručenku do vlastních rukou,
c) zasílají matričnímu úřadu, který poskytl podklady pro zápis do matriční knihy, k jejich předání,
d) zasílají zastupitelskému úřadu cizího státu v České republice, pokud o vystavení požádá, nebo
e) zasílají úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka, pokud o to zastupitelský úřad cizího státu nebo státní orgán požádá; úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, po ověření zašle matriční doklad Ministerstvu zahraničních věcí České republiky.

§ 26

Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny

(1) Požádá-li osoba o zaslání matričního dokladu do ciziny, zašle matriční úřad tento doklad na doručenku do vlastních rukou, byl-li uhrazen správní poplatek za jeho vydání nebo je-li jeho vydání od úhrady správního poplatku osvobozeno.

(2) Pokud nebyl poplatek za vydání matričního dokladu uhrazen a jeho vydání není od správního poplatku osvobozeno, zašle matriční úřad žadateli matriční doklad prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky.

(3) Mají-li být matriční doklady použity v cizině, zašle matriční úřad na základě žádosti vydaný matriční doklad úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu k ověření pravosti podpisu matrikáře a pravosti otisku úředního razítka.2)

(4) Ověření se vyznačí formou ověřovací doložky na matričních, popřípadě dalších dokladech vydaných matričním úřadem nebo vyznačením ověřovací doložky na samostatném listu, který musí být pevně spojen s matričním dokladem.

Ověřovací doložka obsahuje

a) označení úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
b) číslo jednací,
c) konstatování, že se ověřuje pravost podpisu matrikáře s uvedením jeho jména a příjmení a konstatování, že se ověřuje pravost otisku úředního razítka matričního úřadu a jeho označení,
d) místo a datum ověření,
e) jméno, popř. jména, příjmení a podpis matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(5) Na základě žádosti úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu po vyznačení ověřovací doložky matriční doklad

a) předá žadateli po prokázání jeho totožnosti,
b) zašle žadateli na adresu v České republice na doručenku do vlastních rukou,
c) zašle Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, nebo
d) zašle matričnímu úřadu k předání žadateli.

Obecné podmínky pro vedení sbírky listin
a nahlížení do ní

§ 27

(1) Listiny, které tvoří sbírku listin,3) označí matrikář číslem zápisu, matričního listu, svazku a ročníku matriční knihy. Sbírku listin uloží matrikář odděleně od matriční knihy tak, aby byla zabezpečena proti zničení či poškození.

(2) Na listiny určené k založení do sbírky listin uložené u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu vyznačí matrikář též údaj o tom, kdy byly dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava provedeny. Současně matrikář připojí datum, podpis a úřední razítko matričního úřadu.

(3) Matriční úřad předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu sbírku listin za kalendářní rok s vyznačením názvu matričního úřadu a názvu obce, městské části, městského obvodu nebo vojenského újezdu, pro které se matriční kniha vede. Dále uvede druh matriční knihy, ročník, svazek a čísla zápisů v ní obsažených.

(4) Po provedení dodatečného zápisu, dodatečného záznamu nebo opravy zápisu matriční události, která nastala do konce roku 1958, zašle matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, kromě listin uvedených v odstavci 1,

a) doslovný výpis z matriční knihy v případě dodatečného zápisu matriční události,
b) znění provedeného dodatečného záznamu a opravy.

(5) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, zajišťuje aktualizaci sbírek listin pravidelným ukládáním došlých listin, na jejichž podkladě byl proveden dodatečný zápis, dodatečný záznam a oprava zápisu v matriční knize. Jde-li o dodatečný zápis, dodatečný záznam a opravu zápisu v matriční knize, která nastala do konce roku 1958, vyznačí matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(6) K nahlížení do sbírky listin se předkládá pouze ta její část, která se vztahuje k příslušné matriční události.

§ 28

Potvrzení o údajích uvedených ve sbírce listin obsahuje

a) označení úřadu, který potvrzení vydal, a číslo jednací,
b) údaj o tom, komu bylo potvrzení vydáno,
c) důvod vydání potvrzení,
d) druh, datum a místo matriční události,
e) jméno a příjmení osoby, jíž se matriční událost týká,
f) potvrzovanou skutečnost uvedenou ve sbírce listin,
g) místo a datum vyhotovení,
h) jméno, popř. jména a příjmení matrikáře nebo matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, jeho podpis a otisk úředního razítka.

Postup při vydávání osvědčení
pro uzavření církevního sňatku
a vysvědčení o právní způsobilosti
k uzavření manželství

§ 29

Osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku4) vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců po předložení dokladů k uzavření manželství.5)

§ 30

(1) Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubence po předložení dokladů k vydání vysvědčení6) a po ověření splnění podmínek k uzavření manželství.5)

(2) Má-li být vysvědčení zasláno do ciziny, postupuje se obdobně jako u zasílání matričních dokladů do ciziny.

Postup při zápisu oznámení
o užívání příjmení po rozvodu

§ 31

(1) Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího lze učinit ústně do protokolu nebo písemně u kteréhokoli matričního úřadu.

(2) Matriční úřad, u něhož je uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti, a
b) není-li rozvod manželství v matriční knize zapsán, dokladu o rozvodu s údajem o právní moci.

(3) Matriční úřad, u něhož není uzavření manželství zapsáno, ověří údaje uvedené v oznámení z předloženého

a) průkazu totožnosti,
b) oddacího listu, a
c) dokladu o rozvodu manželství s údajem o právní moci.

§ 32

(1) O oznámení o užívání příjmení po rozvodu vydá oznamovateli potvrzení matrikář matričního úřadu, u něhož bylo oznámení učiněno.

(2) Je-li oznámení učiněno u matričního úřadu, u něhož není uzavření manželství zapsáno, postoupí matrikář písemné oznámení rozvedeného manžela spolu s doklady uvedenými v § 31 odst. 3 písm. b) a c) matričnímu úřadu příslušnému podle místa uzavření manželství. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu bylo oznámení postoupeno.

(3) Bylo-li manželství občana uzavřeno v cizině, lze učinit oznámení

a) prostřednictvím matričního úřadu v České republice, nebo
b) prostřednictvím zastupitelského úřadu České republiky, nebo
c) přímo u zvláštní matriky.

Postup při uvádění příjmení žen
v matričních knihách a na matričních dokladech

§ 33

(1) § 33Nositelka příjmení, popřípadě rodiče nezletilé osoby ženského pohlaví, kteří žádají o zápis příjmení i ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá, předloží matričnímu úřadu písemnou žádost o provedení zápisu tohoto příjmení do matriční knihy. Žádost lze podat u kteréhokoli matričního úřadu. Její podání není časově omezeno.

(2) Zápis příjmení ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice, se provede na základě

a) prokázání totožnosti žadatele,
b) matričního dokladu, byl-li již zápis proveden a pokud jej vlastní,
c) písemného souhlasu druhého rodiče s ověřeným podpisem nebo pravomocného rozhodnutí soudu nahrazujícího tento souhlas, jde-li o nezletilou osobu, a
d) písemného souhlasu nezletilé osoby starší 15 let.

§ 34

(1) Je-li žádost podána u matričního úřadu, u něhož není matriční událost zapsána, postoupí matrikář žádost spolu s doklady uvedenými v § 33 odst. 2 písm. b), c) a d) matričnímu úřadu, u něhož je matriční událost zapsána. V evidenci si vyznačí, kterému matričnímu úřadu byla žádost postoupena.

(2) Matrikář matričního úřadu, u něhož se matriční událost zapisuje, zapíše do matriční knihy na prvním místě příjmení v souladu s pravidly české mluvnice a na druhém místě za lomítko příjmení ve formě, která pravidlům české mluvnice neodpovídá. Do oddílu „Záznamy a opravy před podpisem“ se uvede, jakou formu příjmení si jeho nositelka, popřípadě rodiče nezletilé osoby ženského pohlaví zvolili.

(3) V případech, kdy již byl zápis matriční události proveden, učiní se záznam o formě užívání příjmení do sloupce nebo oddílu „Dodatečné záznamy a opravy“ a vystaví se nový matriční doklad. Matrikář vede jmenný rejstřík přijatých žádostí s odkazem na příslušnou matriční knihu.

Způsob a postup ověřování odborné způsobilosti
pro výkon funkce matrikáře

§ 35

(1) Zaměstnance obce nebo újezdního úřadu tam, kde plní funkci matričního úřadu, (dále jen „uchazeč“) přihlašuje ke zkoušce ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře (dále jen „zkouška“) jejich zaměstnavatel u úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, do jehož působnosti matriční úřad náleží.

(2) Příprava ke zkoušce se uskutečňuje kombinací organizovaného a individuálního studia.

(3) Organizovaným studiem podle odstavce 2 se rozumí odborná příprava na zkoušku zajišťovanou úřadem s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajským úřadem, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(4) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu zašle uchazeči seznam studijní literatury a přehled právních předpisů, které budou předmětem zkoušky, do 15 dnů od obdržení přihlášky ke zkoušce a projedná s ním způsob zajištění odborné přípravy ke zkoušce. Odborná příprava trvá nejméně 3 měsíce.

(5) Termín a místo zkoušky určí úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu po ukončení odborné přípravy. O konání zkoušky vyrozumí úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu uchazeče nejméně 15 dnů přede dnem konání zkoušky.

§ 36

(1) Zkouška se provádí formou písemného testu a ústní zkoušky.

(2) Podmínkou pro konání ústní části zkoušky je správné zodpovězení alespoň dvou třetin otázek obsažených v písemném testu, jehož obsah stanoví Ministerstvo vnitra.

(3) Zkušební komise úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, je tříčlenná, předsedou je matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(4) Zkouška se hodnotí stupni „vyhověl“ či „nevyhověl“. Stupněm „vyhověl“ se hodnotí zaměstnanec, který správně zodpověděl alespoň dvě třetiny otázek obsažených v ústní části zkoušky.

(5) O provedené zkoušce sepíše úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu zápis, v němž uvede

a) jméno, příjmení a datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise,
c) otázky, které byly předmětem ústní zkoušky,
d) vyhodnocení provedené zkoušky.

(6) Výsledek zkoušky oznámí uchazeči předseda komise v den jejího konání.

§ 37

(1) Uchazeči, který úspěšně vykonal zkoušku, vydá zkušební komise osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení ve dvojím vyhotovení. Jedno vyhotovení předá uchazeč zaměstnavateli.

(2) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení obsahuje

a) jméno, příjmení, datum a místo narození uchazeče,
b) jména, příjmení a pracovní zařazení členů zkušební komise a podpis předsedy komise,
c) datum vydání a otisk úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

(3) Osvědčení o způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik a jména a příjmení je předpokladem k výkonu funkce matrikáře.

Postup při provádění zápisů do zvláštní matriky

§ 38

Zápisy matričních událostí do zvláštní matriky se provádějí v časovém pořadí došlých podkladů. Zápisy se označují pořadovými čísly v každém kalendářním roce samostatně.

§ 39

(1) Zápisy matričních událostí se provádějí

a) v souladu s předpisy platnými v době vzniku matriční události, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, byla občanem,
b) podle matričního dokladu vydaného v cizině, jde-li o zápis matriční události osoby, která v době, kdy matriční událost nastala, nebyla občanem; tato skutečnost se poznamená v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

(2) Není-li možno matriční doklad vydaný v cizině pro závažnou překážku opatřit, lze provést zápis i na podkladě jiných dostatečných důkazů, zejména výslechem svědků.

(3) Obsahují-li podklady pro zápis údaje podle jiného počítání času než užívaného v České republice, uvedou se údaje v zápise v souladu s časovými údaji platnými v České republice. Záznam o tom se provede v oddíle „Záznamy a opravy před podpisem“.

Postup při předávání matričních knih
a sbírek listin k archivaci

§ 40

(1) Matriční úřad předává matriční knihy po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu oblastnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je vedena sbírka listin nebo druhopis matriční knihy.

(2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předává druhopisy matričních knih a sbírky listin po uplynutí lhůty stanovené pro jejich uložení příslušnému státnímu okresnímu archivu uvedenému v příloze č. 3, a to vždy v průběhu I. čtvrtletí následujícího roku po ověření, že je veden prvopis matriční knihy.

§ 41

(1) O předání vyhotoví matrikář nebo matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu předávací protokol, v němž se uvede druh matriční knihy, obec, pro kterou se matriční kniha vedla, pořadové číslo svazku a počáteční a konečný den zápisu. Při předávání sbírky listin uvede matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu v předávacím protokolu údaje o matriční knize, pro kterou byla sbírka listin vedena.

(2) Předávací protokol vyhotoví

a) matrikář ve třech vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou předá příslušnému archivu, druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace a třetí vyhotovení předá úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu,
b) matrikář úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikář krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu ve dvou vyhotoveních; jedno spolu s matriční knihou nebo sbírkou listin předá příslušnému archivu a druhé vyhotovení potvrzené příslušným archivem se uloží do spisové dokumentace.

Ustanovení přechodná, zrušovací a závěrečná

§ 42

(1) Matriční úřad předá v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajskému úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka matričního úřadu.

(2) Úřad s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajský úřad, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, zašle v případě změny matrikáře úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo matrikáře krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, Ministerstvu zahraničních věcí do pěti pracovních dnů vzor jeho podpisu a vzor otisku úředního razítka úřadu s rozšířenou působností, který plní úkoly pro matriční úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu, nebo krajského úřadu, který plní úkoly pro úřady s rozšířenou působností, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.

§ 43

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení.
2. Vyhláška č. 52/1993 Sb., kterou se mění a doplňují vyhlášky Ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky.
3.

Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
4. Vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 4/1991 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách.
5. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 175/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů.

§ 44

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 230/2001 Sb. 29. června 2001,
Vyhláška č. 499/2001 Sb. 1. ledna 2002,
Vyhláška č. 566/2002 Sb. 1. ledna 2003.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 207/2001 Sb.

Seznam matričních úřadů v České republice podle okresů se seznamem obcí,
měst, městských částí, městských obvodů a vojenských újezdů
zařazených do jejich správních obvodů

----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Okres: Matriční úřad: Seznam obcí, měst, městských
    částí, městských obvodů a
    vojenských újezdů správního
    obvodu matričního úřadu:
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
1. Benešov 1. Benešov 1. Benešov
    2. Čakov
    3. Chlístov
    4. Chrášťany
    5. Kozmice
    6. Netvořice
    7. Petroupim
    8. Popovice
    9. Postupice
    10. Pyšely
    11. Soběhrdy
    12. Struhařov
    13. Teplýšovice
    14. Václavice
     
  2. Bystřice 1. Bystřice
     
  3. Čechtice 1. Borovnice
    2. Čechtice
    3. Křivsoudov
    4. Mnichovice
    5. Strojetice
     
  4. Čerčany 1. Čerčany
    2. Čtyřkoly
    3. Hvězdonice
    4. Lštění
    5. Mrač
    6. Nespeky
    7. Poříčí nad Sázavou
    8. Přestavlky u Čerčan
    9. Vranov
     
  5. Divišov 1. Český Šternberk
    2. Divišov
    3. Drahňovice
    4. Litichovice
    5. Slověnice
    6. Třebešice
    7. Všechlapy
     
  6. Dolní Kralovice 1. Bernartice
    2. Blažejovice
    3. Děkanovice
    4. Dolní Kralovice
    5. Dunice
    6. Keblov
    7. Loket
    8. Snět
    9. Studený
    10. Šetějovice
    11. Tomice I
     
  7. Louňovice pod Blaníkem 1. Louňovice pod Blaníkem
    2. Kamberk
    3. Ostrov
    4. Veliš
    5. Zvěstov
     
  8. Neveklov 1. Křečovice
    2. Maršovice
    3. Neveklov
    4. Stranný
    5. Tisem
     
  9. Sázava 1. Chocerady
    2. Choratice
    3. Ostředek
    4. Sázava
    5. Vodslivy
    6. Xaverov
     
  10. Sedlec-Prčice 1. Sedlec-Prčice
     
  11. Trhový Štěpánov 1. Hulice
    2. Soutice
    3. Tichonice
    4. Trhový Štěpánov
     
  12. Týnec nad Sázavou 1. Bukovany
    2. Chářovice
    3. Chleby
    4. Krhanice
    5. Krňany
    6. Lešany
    7. Rabyně
    8. Týnec nad Sázavou
    9. Vysoký Újezd
     
  13. Vlašim 1. Bílkovice
    2. Ctiboř
    3. Hradiště
    4. Chlum
    5. Chmelná
    6. Chotýšany
    7. Javorník
    8. Kladruby
    9. Kondrac
    10. Kuňovice
    11. Libež
    12. Miřetice
    13. Načeradec
    14. Nemíž
    15. Pavlovice
    16. Pravonín
    17. Psáře
    18. Radošovice
    19. Rataje
    20. Římovice
    21. Tehov
    22. Vlašim
    23. Vracovice
    24. Zdislavice
     
  14. Votice 1. Červený Újezd
    2. Heřmaničky
    3. Jankov
    4. Ješetice
    5. Mezno
    6. Miličín
    7. Neustupov
    8. Olbramovice
    9. Ratměřice
    10. Smilkov
    11. Střezimíř
    12. Votice
     
  15. Vrchotovy Janovice 1. Vrchotovy Janovice
    2. Vojkov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
2. Beroun 1. Beroun 1. Beroun
    2. Bykoš
    3. Hýskov
    4. Chyňava
    5. Koněprusy
    6. Málkov
    7. Nižbor
    8. Suchomasty
    9. Tetín
    10. Tmaň
    11. Vinařice
    12. Vráž
    13. Železná
     
  2. Cerhovice 1. Cerhovice
    2. Drozdov
    3. Újezd
    4. Záluží
     
  3. Hořovice 1. Felbabka
    2. Hořovice
    3. Kotopeky
    4. Lhotka
    5. Libomyšl
    6. Lochovice
    7. Otmíče
    8. Podluhy
    9. Praskolesy
    10. Rpety
    11. Tlustice
     
  4. Hostomice 1. Běštín
    2. Hostomice
    3. Lážovice
    4. Nesvačily
    5. Neumětely
    6. Osov
    7. Podbrdy
    8. Skřipel
    9. Velký Chlumec
    10. Vižina
    11. Všeradice
     
  5. Hudlice 1. Hudlice
    2. Nový Jáchymov
    3. Otročiněves
     
  6. Karlštejn 1. Hlásná Třebáň
    2. Karlštejn
    3. Mořina
    4. Mořinka
    5. Srbsko
    6. Zadní Třebáň
     
  7. Komárov 1. Hvozdec
    2. Chaloupky
    3. Komárov
    4. Malá Víska
    5. Osek
     
  8. Králův Dvůr 1. Králův Dvůr
    2. Svatá
    3. Trubín
    4. Trubská
    5. Zahořany
     
  9. Liteň 1. Korno
    2. Liteň
    3. Měňany
    4. Skuhrov
    5. Svinaře
     
  10. Loděnice 1. Bubovice
    2. Chrustenice
    3. Loděnice
    4. Lužce
    5. Mezouň
    6. Nenačovice
    7. Svatý Jan pod Skalou
    8. Vysoký Újezd
     
  11. Zaječov 1. Jivina
    2. Olešná
    3. Zaječov
     
  12. Zdice 1. Bavoryně
    2. Chodouň
    3. Stašov
    4. Zdice
     
  13. Žebrák 1. Broumy
    2. Březová
    3. Bzová
    4. Hředle
    5. Chlustina
    6. Kublov
    7. Točník
    8. Žebrák
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
3. Blansko 1. Adamov 1. Adamov
     
  2. Benešov 1. Benešov
    2. Kořenec
    3. Okrouhlá
     
  3. Blansko 1. Blansko
    2. Olomoučany
    3. Spešov
    4. Šebrov-Kateřina
     
  4. Bořitov 1. Bořitov
     
  5. Boskovice 1. Boskovice
    2. Chrudichromy
    3. Lhota Rapotina
    4. Ludíkov
    5. Němčice
    6. Sudice
    7. Újezd u Boskovic
    8. Valchov
    9. Velenov
     
  6. Černá Hora 1. Brťov-Jeneč
    2. Bukovice
    3. Černá Hora
    4. Hluboké Dvory
    5. Lubě
    6. Malá Lhota
    7. Rohozec
    8. Unín
    9. Zhoř
    10. Žernovník
     
  7. Doubravice 1. Doubravice
  nad Svitavou nad Svitavou
    2. Jabloňany
    3. Kuničky
    4. Obora
     
  8. Jedovnice 1. Jedovnice
    2. Kotvrdovice
    3. Krasová
    4. Rudice
    5. Senetářov
    6. Vilémovice
     
  9. Knínice u Boskovic 1. Knínice u Boskovic
    2. Světlá
    3. Šebetov
    4. Vanovice
    5. Vážany
     
  10. Křtiny 1. Březina
    2. Bukovina
    3. Bukovinka
    4. Habrůvka
    5. Křtiny
     
  11. Kunštát 1. Kunštát
    2. Makov
    3. Nýrov
    4. Petrov
    5. Rozseč nad Kunštátem
    6. Sulíkov
    7. Zbraslavec
     
  12. Letovice 1. Deštná
    2. Horní Poříčí
    3. Horní Smržov
    4. Křetín
    5. Lazinov
    6. Letovice
    7. Míchov
    8. Pamětice
    9. Prostřední Poříčí
    10. Roubanina
    11. Skrchov
    12. Stvolová
    13. Vísky
    14. Vranová
     
  13. Lipovec 1. Holštejn
    2. Lipovec
    3. Kulířov
     
  14. Lipůvka 1. Lažany
    2. Lipůvka
    3. Milonice
    4. Svinošice
    5. Újezd u Černé Hory
    6. Závist
     
  15. Lomnice 1. Běleč
    2. Brumov
    3. Lomnice
    4. Ochoz u Tišnova
    5. Osiky
    6. Rašov
    7. Strhaře
    8. Synalov
     
  16. Lysice 1. Bedřichov
    2. Býkovice
    3. Černovice
    4. Dlouhá Lhota
    5. Drnovice
    6. Hodonín
    7. Kozárov
    8. Krhov
    9. Kunčina Ves
    10. Kunice
    11. Lhota u Lysic
    12. Lysice
    13. Štěchov
    14. Tasovice
    15. Voděrady
    16. Žerůtky
     
  17. Olešnice 1. Crhov
    2. Lhota u Olešnice
    3. Louka
    4. Kněževes
    5. Křtěnov
    6. Olešnice
    7. Rozsíčka
    8. Ústup
     
  18. Ostrov u Macochy 1. Ostrov u Macochy
     
  19. Rájec - Jestřebí 1. Rájec - Jestřebí
     
  20. Ráječko 1. Ráječko
     
  21. Sloup 1. Petrovice
    2. Sloup
    3. Šošůvka
    4. Vavřinec
    5. Žďár
     
  22. Svitávka 1. Sebranice
    2. Skalice nad Svitavou
    3. Svitávka
     
  23. Velké Opatovice 1. Borotín
    2. Cetkovice
    3. Malá Roudka
    4. Uhřice
    5. Úsobrno
    6. Velké Opatovice
     
  24. Vysočany 1. Vysočany
     
  25. Žďárná 1. Suchý
    2. Žďárná
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
4. Brno - město 1. Brno - střed 1. Brno - Bohunice
    2. Brno - Bosonohy
    3. Brno - Bystrc
    4. Brno - Chrlice
    5. Brno - Černovice
    6. Brno - Ivanovice
    7. Brno - Jehnice
    8. Brno - jih
    9. Brno - Jundrov
    10. Brno - Kníničky
    11. Brno - Kohoutovice
    12. Brno - Komín
    13. Brno - Královo Pole
    14. Brno - Líšeň
    15. Brno - Maloměřice a Obřany
    16. Brno - Medlánky
    17. Brno - Nový Lískovec
    18. Brno - Ořešín
    19. Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
    20. Brno - sever
    21. Brno - Slatina
    22. Brno - Starý Lískovec
    23. Brno - střed
    24. Brno - Tuřany
    25. Brno - Útěchov
    26. Brno - Vinohrady
    27. Brno - Žabovřesky
    28. Brno - Žebětín
    29. Brno - Židenice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
5. Brno - venkov 1. Bílovice 1. Babice nad Svitavou
  nad Svitavou 2. Bílovice nad Svitavou
    3. Kanice
    4. Ochoz u Brna
    5. Řícmanice
     
  2. Blučina 1. Blučina
    2. Měnín
     
  3. Deblín 1. Deblín
    2. Nelepeč-Žernůvka
    3. Svatoslav
    4. Úsuší
     
  4. Dolní Kounice 1. Dolní Kounice
    2. Kupařovice
    3. Malešovice
    4. Mělčany
    5. Moravské Bránice
    6. Němčičky
    7. Nové Bránice
    8. Odrovice
    9. Pravlov
    10. Trboušany
     
  5. Ivančice 1. Hlína
    2. Ivančice
    3. Kratochvilka
    4. Neslovice
     
  6. Kuřim 1. Česká
    2. Jinačovice
    3. Kuřim
    4. Lelekovice
    5. Moravské Knínice
    6. Rozdrojovice
    7. Vranov
     
  7. Modřice 1. Hajany
    2. Modřice
    3. Moravany
    4. Nebovidy
    5. Želešice
     
  8. Ořechov 1. Ořechov
    2. Prštice
    3. Radostice
    4. Silůvky
     
  9. Oslavany 1. Biskoupky
    2. Čučice
    3. Ketkovice
    4. Nová Ves
    5. Oslavany
     
  10. Pozořice 1. Hostěnice
    2. Kovalovice
    3. Pozořice
    4. Sivice
    5. Viničné Šumice
     
  11. Rajhrad 1. Bratčice
    2. Holasice
    3. Ledce
    4. Opatovice
    5. Otmarov
    6. Popovice
    7. Rajhrad
    8. Rajhradice
    9. Rebešovice
    10. Sobotovice
    11. Syrovice
     
  12. Rosice 1. Litostrov
    2. Rosice
    3. Vysoké Popovice
    4. Zastávka
    5. Tetčice
     
  13. Říčany 1. Domašov
    2. Javůrek
    3. Lesní Hluboké
    4. Ostrovačice
    5. Přibyslavice
    6. Rudka
    7. Říčany
    8. Říčky
    9. Veverské Knínice
     
  14. Sokolnice 1. Sokolnice
    2. Telnice
     
  15. Střelice 1. Střelice
     
  16. Šlapanice 1. Blažovice
    2. Jiříkovice
    3. Kobylnice
    4. Podolí
    5. Ponětovice
    6. Prace
    7. Šlapanice
     
  17. Těšany 1. Moutnice
    2. Nesvačilka
    3. Těšany
     
  18. Tišnov 1. Březina
    2. Čebín
    3. Drásov
    4. Heroltice
    5. Hradčany
    6. Lomnička
    7. Malhostovice
    8. Předklášteří
    9. Sentice
    10. Skalička
    11. Šerkovice
    12. Štěpánovice
    13. Tišnov
    14. Vohančice
    15. Všechovice
    16. Železné
     
  19. Troubsko 1. Omice
    2. Ostopovice
    3. Popůvky
    4. Troubsko
     
  20. Tvarožná 1. Mokrá-Horákov
    2. Tvarožná
    3. Velatice
     
  21. Újezd u Brna 1. Újezd u Brna
    2. Žatčany
     
  22. Veverská Bítýška 1. Braníškov
    2. Hvozdec
    3. Chudčice
    4. Lažánky
    5. Maršov
    6. Veverská Bítýška
     
  23. Zbraslav 1. Příbram na Moravě
    2. Stanoviště
    3. Újezd u Rosic
    4. Zálesná Zhoř
    5. Zbraslav
     
  24. Zbýšov 1. Babice u Rosic
    2. Lukovany
    3. Zakřany
    4. Zbýšov
     
  25. Židlochovice 1. Hrušovany u Brna
    2. Medlov
    3. Nosislav
    4. Přísnotice
    5. Unkovice
    6. Vojkovice
    7. Žabčice
    8. Židlochovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
6. Bruntál 1. Brantice 1. Brantice
     
  2. Bruntál 1. Bruntál
    2. Dětřichov nad Bystřicí
    3. Dlouhá Stráň
    4. Leskovec nad Moravicí
    5. Lomnice
    6. Mezina
    7. Milotice nad Opavou
    8. Moravskoslezský Kočov
    9. Nová Pláň
    10. Nové Heřminovy
    11. Oborná
    12. Razová
    13. Roudno
    14. Staré Město
    15. Václavov u Bruntálu
    16. Valšov
     
  3. Břidličná 1. Břidličná
    2. Huzová
    3. Ryžoviště
    4. Velká Šťáhle
     
  4. Dvorce 1. Bílčice
    2. Dvorce
    3. Křišťanovice
     
  5. Horní Benešov 1. Horní Benešov
    2. Horní Životice
    3. Sosnová
    4. Staré Heřminovy
    5. Svobodné Heřmanice
     
  6. Horní Město 1. Horní Město
    2. Tvrdkov
     
  7. Jindřichov 1. Janov
    2. Jindřichov
    3. Petrovice
    4. Vysoká
     
  8. Krnov 1. Býkov-Láryšov
    2. Hošťálkovy
    3. Krasov
    4. Krnov
    5. Lichnov
     
  9. Město Albrechtice 1. Heřmanovice
    2. Holčovice
    3. Liptaň
    4. Město Albrechtice
    5. Třemešná
     
  10. Moravský Beroun 1. Moravský Beroun
    2. Norberčany
     
  11. Osoblaha 1. Bohušov
    2. Dívčí Hrad
    3. Hlinka
    4. Osoblaha
    5. Rusín
    6. Slezské Pavlovice
    7. Slezské Rudoltice
     
  12. Rýmařov 1. Dolní Moravice
    2. Jiříkov
    3. Malá Šťáhle
    4. Rýmařov
    5. Stará Ves
     
  13. Světlá Hora 1. Andělská Hora
    2. Malá Morávka
    3. Rudná pod Pradědem
    4. Světlá Hora
     
  14. Úvalno 1. Úvalno
     
  15. Vrbno pod Pradědem 1. Karlova Studánka
    2. Karlovice
    3. Ludvíkov
    4. Široká Niva
    5. Vrbno pod Pradědem
     
  16. Zátor 1. Čaková
    2. Zátor
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
7. Břeclav 1. Boleradice 1. Boleradice
    2. Diváky
     
  2. Břeclav 1. Břeclav
     
  3. Dolní Dunajovice 1. Brod nad Dyjí
    2. Dolní Dunajovice
    3. Perná
     
  4. Dolní Věstonice 1. Dolní Věstonice
    2. Horní Věstonice
    3. Pavlov
     
  5. Drnholec 1. Drnholec
    2. Jevišovka
     
  6. Hustopeče 1. Horní Bojanovice
    2. Hustopeče
    3. Kurdějov
    4. Starovice
    5. Starovičky
    6. Šakvice
     
  7. Ivaň 1. Ivaň
     
  8. Klobouky u Brna 1. Borkovany
    2. Kašnice
    3. Klobouky u Brna
    4. Krumvíř
    5. Morkůvky
    6. Velké Hostěrádky
     
  9. Kobylí 1. Brumovice
    2. Kobylí
    3. Vrbice
     
  10. Kostice 1. Kostice
     
  11. Lanžhot 1. Lanžhot
     
  12. Lednice 1. Bulhary
    2. Hlohovec
    3. Lednice
     
  13. Mikulov 1. Bavory
    2. Březí
    3. Dobré Pole
    4. Klentnice
    5. Mikulov
    6. Milovice
    7. Sedlec
     
  14. Moravská Nová Ves 1. Hrušky
    2. Moravská Nová Ves
    3. Týnec
     
  15. Novosedly 1. Novosedly
    2. Nový Přerov
     
  16. Podivín 1. Podivín
     
  17. Pohořelice 1. Cvrčovice
    2. Pasohlávky
    3. Pohořelice
    4. Vlastice
     
  18. Popice 1. Popice
    2. Pouzdřany
    3. Strachotín
     
  19. Rakvice 1. Přítluky
    2. Rakvice
    3. Zaječí
     
  20. Šitbořice 1. Nikolčice
    2. Šitbořice
     
  21. Tvrdonice 1. Tvrdonice
     
  22. Valtice 1. Valtice
     
  23. Velké Bílovice 1. Moravský Žižkov
    2. Velké Bílovice
     
  24. Velké Němčice 1. Křepice
    2. Velké Němčice
    3. Uherčice
     
  25. Velké Pavlovice 1. Bořetice
    2. Němčičky
    3. Velké Pavlovice
     
  26. Vranovice 1. Přibice
    2. Vranovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
     
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Okres: Matriční úřad: Seznam obcí, měst, městských
    částí, městských obvodů a
    vojenských újezdů správního
    obvodu matričního úřadu:
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
8. Česká Lípa 1. Cvikov 1. Cvikov
    2. Krompach
    3. Kunratice u Cvikova
    4. Mařenice
    5. Svor
     
  2. Česká Lípa 1. Blíževedly
    2. Častolovice
    3. Česká Lípa
    4. Holany
    5. Horní Libchava
    6. Jestřebí
    7. Kozly
    8. Kravaře
    9. Kvítkov
    10. Provodín
    11. Sosnová
    12. Stružnice
    13. Stvolínky
    14. Volfartice
    15. Zahrádky
     
  3. Doksy 1. Bezděz
    2. Doksy
    3. Luka
    4. Okna
    5. Skalka u Doks
    6. Tachov
    7. Ždírec
     
  4. Dubá 1. Blatce
    2. Dubá
    3. Chlum
    4. Tuhaň
    5. Vrchovany
     
  5. Jablonné v Podještědí 1. Jablonné v Podještědí
    2. Janovice v Podještědí
    3. Velký Valtinov
     
  6. Kamenický Šenov 1. Kamenický Šenov
    2. Nový Oldřichov
     
  7. Mimoň 1. Brniště
    2. Mimoň
    3. Noviny pod Ralskem
    4. Pertoltice pod Ralskem
    5. Ralsko
     
  8. Nový Bor 1. Chotovice
    2. Nový Bor
    3. Okrouhlá
    4. Polevsko
    5. Radvanec
    6. Skalice u České Lípy
    7. Sloup v Čechách
    8. Slunečná
    9. Svojkov
     
  9. Stráž pod Ralskem 1. Dubnice
    2. Hamr na Jezeře
    3. Stráž pod Ralskem
     
  10. Zákupy 1. Bohatice
    2. Velenice
    3. Zákupy
     
  11. Žandov 1. Horní Police
    2. Žandov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
9. České Budějovice 1. Borovany 1. Borovany
    2. Mladošovice
    3. Ostrolovský Újezd
     
  2. Boršov nad Vltavou 1. Boršov nad Vltavou
    2. Homole
    3. Hradce
    4. Planá
    5. Vrábče
    6. Závraty
     
  3. České Budějovice 1. České Budějovice
    2. Borek
    3. Borovnice
    4. Dasný
    5. Dobrá Voda u Českých Budějovic
    6. Doudleby
    7. Doubravice
    8. Heřmaň
    9. Hrdějovice
    10. Komařice
    11. Litvínovice
    12. Nedabyle
    13. Nová Ves
    14. Plav
    15. Roudné
    16. Srubec
    17. Staré Hodějovice
    18. Strážkovice
    19. Střížov
    20. Úsilné
    21. Vidov
     
  4. Dolní Bukovsko 1. Dolní Bukovsko
    2. Hartmanice
     
  5. Dříteň 1. Dříteň
    2. Nákří
    3. Olešník
     
  6. Dubné 1. Branišov
    2. Břehov
    3. Čakov
    4. Čejkovice
    5. Dubné
    6. Habří
    7. Jankov
    8. Kvítkovice
    9. Lipí
    10. Radošovice
    11. Strýčice
    12. Záboří
    13. Žabovřesky
     
  7. Hluboká nad Vltavou 1. Hluboká nad Vltavou
    2. Hosín
     
  8. Horní Stropnice 1. Horní Stropnice
     
  9. Kamenný Újezd 1. Kamenný Újezd
    2. Mokrý Lom
    3. Římov
    4. Včelná
     
  10. Ledenice 1. Ledenice
     
  11. Lišov 1. Hvozdec
    2. Libín
    3. Lišov
    4. Štěpánovice
    5. Zvíkov
     
  12. Nové Hrady 1. Hranice
    2. Nové Hrady
    3. Žár
     
  13. Rudolfov 1. Adamov
    2. Dubičné
    3. Hlincová Hora
    4. Hůry
    5. Jivno
    6. Libníč
    7. Rudolfov
    8. Vráto
     
  14. Ševětín 1. Bošilec
    2. Drahotěšice
    3. Dynín
    4. Chotýčany
    5. Mazelov
    6. Neplachov
    7. Ševětín
    8. Vitín
    9. Vlkov
     
  15. Temelín 1. Temelín
    2. Všemyslice
     
  16. Trhové Sviny 1. Čížkrajice
    2. Jílovice
    3. Kamenná
    4. Ločenice
    5. Olešnice
    6. Petříkov
    7. Slavče
    8. Svatý Jan nad Malší
    9. Trhové Sviny
     
  17. Týn nad Vltavou 1. Bečice
    2. Dobšice
    3. Horní Kněžeklady
    4. Hosty
    5. Chrášťany
    6. Modrá Hůrka
    7. Týn nad Vltavou
    8. Žimutice
     
  18. Zliv 1. Dívčice
    2. Hlavatce
    3. Mydlovary
    4. Pištín
    5. Sedlec
    6. Zahájí
    7. Zliv
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
10. Český Krumlov 1. Benešov nad Černou 1. Benešov nad Černou
    2. Pohorská Ves
     
  2. Besednice 1. Besednice
     
  3. Boletice 1. Boletice (území vojenského
    újezdu)
     
  4. Brloh 1. Brloh
    2. Nová Ves
     
  5. Český Krumlov 1. Český Krumlov
    2. Dolní Třebonín
    3. Chlumec
    4. Mojné
    5. Mirkovice
    6. Přídolí
    7. Přísečná
    8. Srnín
    9. Věžovatá Pláně
    10. Zubčice
     
  6. Dolní Dvořiště 1. Dolní Dvořiště
     
  7. Frymburk 1. Frymburk
    2. Lipno nad Vltavou
    3. Přední Výtoň
     
  8. Horní Dvořiště 1. Horní Dvořiště
     
  9. Horní Planá 1. Černá v Pošumaví
    2. Horní Planá
     
  10. Hořice na Šumavě 1. Hořice na Šumavě
     
  11. Chvalšiny 1. Chvalšiny
     
  12. Kájov 1. Kájov
     
  13. Kaplice 1. Kaplice
    2. Omlenice
    3. Soběnov
    4. Střítež
     
  14. Křemže 1. Holubov
    2. Křemže
     
  15. Loučovice 1. Loučovice
     
  16. Malonty 1. Malonty
     
  17. Rožmitál na Šumavě 1. Rožmitál na Šumavě
    2. Bujanov
     
  18. Velešín 1. Netřebice
    2. Velešín
    3. Zvíkov
     
  19. Větřní 1. Bohdalovice
    2. Světlík
    3. Větřní
     
  20. Vyšší Brod 1. Malšín
    2. Rožmberk nad Vltavou
    3. Vyšší Brod
     
  21. Zlatá Koruna 1. Zlatá Koruna
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
11. Děčín 1. Benešov nad Ploučnicí 1. Benešov nad Ploučnicí
    2. Dolní Habartice
    3. Františkov nad Ploučnicí
    4. Heřmanov
    5. Horní Habartice
    6. Malá Veleň
    7. Merboltice
    8. Starý Šachov
    9. Valkeřice
    10. Velká Bukovina
    11. Verneřice
     
  2. Česká Kamenice 1. Česká Kamenice
    2. Janská
    3. Jetřichovice
    4. Kunratice
    5. Kytlice
    6. Markvartice
    7. Srbská Kamenice
    8. Veselé
     
  3. Děčín 1. Arnoltice
    2. Bynovec
    3. Děčín
    4. Dobkovice
    5. Dobrná
    6. Hřensko
    7. Huntířov
    8. Janov
    9. Kámen
    10. Labská Stráň
    11. Ludvíkovice
    12. Malšovice
    13. Růžová
    14. Těchlovice
     
  4. Jílové 1. Jílové
     
  5. Krásná Lípa 1. Doubice
    2. Chřibská
    3. Krásná Lípa
    4. Rybniště
     
  6. Rumburk 1. Jiříkov
    2. Rumburk
    3. Staré Křečany
     
  7. Šluknov 1. Šluknov
     
  8. Varnsdorf 1. Dolní Podluží
    2. Horní Podluží
    3. Jiřetín pod Jedlovou
    4. Varnsdorf
     
  9. Velký Šenov 1. Dolní Poustevna
    2. Lipová
    3. Lobendava
    4. Mikulášovice
    5. Velký Šenov
    6. Vilémov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
12. Domažlice 1. Bělá nad Radbuzou 1. Bělá nad Radbuzou
     
  2. Domažlice 1. Domažlice
    2. Babylon
    3. Česká Kubice
    4. Chrastavice
    5. Luženičky
    6. Milavče
    7. Mrákov
    8. Nevolice
    9. Pasečnice
    10. Pelechy
    11. Stráž
    12. Tlumačov
    13. Újezd
    14. Zahořany
     
  3. Holýšov 1. Bukovec
    2. Čečovice
    3. Černovice
    4. Holýšov
    5. Horní Kamenice
    6. Kvíčovice
    7. Neuměř
    8. Štichov
    9. Všekary
     
  4. Horšovský Týn 1. Blížejov
    2. Horšovský Týn
    3. Křenovy
    4. Meclov
    5. Mezholezy
    6. Mířkov
    7. Močerady
    8. Osvračín
    9. Semněvice
    10. Srby
    11. Velký Mahalov
    12. Vidice
     
  5. Kdyně 1. Brnířov
    2. Černíkov
    3. Chodská Lhota
    4. Kdyně
    5. Kout na Šumavě
    6. Libkov
    7. Loučím
    8. Mezholezy
    9. Nová Ves
    10. Pocínovice
    11. Spáňov
    12. Úsilov
    13. Všeruby
     
  6. Klenčí pod Čerchovem 1. Díly
    2. Draženov
    3. Chodov
    4. Klenčí pod Čerchovem
    5. Nemanice
    6. Pec
    7. Postřekov
    8. Trhanov
    9. Ždánov
     
  7. Koloveč 1. Hlohovčice
    2. Hradiště
    3. Chocomyšl
    4. Kanice
    5. Kaničky
    6. Koloveč
    7. Němčice
    8. Poděvousy
    9. Srbice
    10. Úboč
    11. Únějovice
    12. Všepadly
     
  8. Poběžovice 1. Drahotín
    2. Hora Svatého Václava
    3. Hostouň
    4. Hvožďany
    5. Mnichov
    6. Mutěnín
    7. Nový Kramolín
    8. Otov
    9. Pařezov
    10. Poběžovice
    11. Rybník
    12. Vlkanov
     
  9. Staňkov 1. Čermná
    2. Hlohová
    3. Puclice
    4. Staňkov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
13. Frýdek-Místek 1. Brušperk 1. Brušperk
    2. Krmelín
     
  2. Bystřice 1. Bystřice
    2. Košařiska
    3. Milíkov
     
  3. Čeladná 1. Čeladná
     
  4. Dobrá 1. Dobrá
    2. Dobratice
    3. Nižní Lhoty
    4. Nošovice
    5. Pazderna
    6. Vojkovice
     
  5. Dolní Domaslavice 1. Dolní Domaslavice
    2. Horní Domaslavice
    3. Soběšovice
     
  6. Fryčovice 1. Fryčovice
     
  7. Frýdek-Místek 1. Baška
    2. Frýdek-Místek
    3. Staré Město
    4. Sviadnov
     
  8. Frýdlant nad Ostravicí 1. Frýdlant nad Ostravicí
    2. Janovice
    3. Malenovice
    4. Metylovice
    5. Pržno
    6. Pstruží
     
  9. Hnojník 1. Dolní Tošanovice
    2. Hnojník
    3. Horní Tošanovice
    4. Komorní Lhotka
    5. Řeka
    6. Smilovice
    7. Střítež
    8. Třanovice
    9. Vělopolí
     
  10. Horní Bludovice 1. Horní Bludovice
    2. Žermanice
     
  11. Hukvaldy 1. Hukvaldy
     
  12. Jablunkov 1. Bocanovice
    2. Bukovec
    3. Dolní Lomná
    4. Horní Lomná
    5. Hrádek
    6. Hrčava
    7. Jablunkov
    8. Návsí
    9. Písečná
    10. Písek
     
  13. Kozlovice 1. Kozlovice
    2. Lhotka
     
  14. Kunčice pod Ondřejníkem 1. Kunčice pod Ondřejníkem
     
  15. Lučina 1. Lučina
     
  16. Mosty u Jablunkova 1. Mosty u Jablunkova
     
  17. Nýdek 1. Nýdek
     
  18. Ostravice 1. Ostravice
     
  19. Palkovice 1. Palkovice
     
  20. Paskov 1. Paskov
    2. Žabeň
     
  21. Raškovice 1. Krásná
    2. Morávka
    3. Pražmo
    4. Raškovice
    5. Vyšní Lhoty
     
  22. Sedliště 1. Sedliště
    2. Bruzovice
    3. Kaňovice
     
  23. Stará Ves nad Ondřejnicí 1. Stará Ves nad Ondřejnicí
     
  24. Staré Hamry 1. Bílá
    2. Staré Hamry
     
  25. Staříč 1. Staříč
     
  26. Šenov 1. Šenov
     
  27. Třinec 1. Ropice
    2. Třinec
    3. Vendryně
     
  28. Václavovice 1. Václavovice
     
  29. Vratimov 1. Řepiště
    2. Vratimov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
14. Havlíčkův Brod 1. Habry 1. Bačkov
    2. Habry
    3. Kámen
    4. Leškovice
    5. Rybníček
     
  2. Havlíčkův Brod 1. Bartoušov
    2. Břevnice
    3. Boňkov
    4. Česká Bělá
    5. Dlouhá Ves
    6. Dolní Krupá
    7. Havlíčkův Brod
    8. Herálec
    9. Horní Krupá
    10. Hurtova Lhota
    11. Jilem
    12. Knyk
    13. Kochánov
    14. Krátká Ves
    15. Květinov
    16. Kojetín
    17. Kyjov
    18. Lípa
    19. Lučice
    20. Michalovice
    21. Okrouhlička
    22. Okrouhlice
    23. Olešná
    24. Pohled
    25. Radostín
    26. Sedletín
    27. Skorkov
    28. Skuhrov
    29. Slavníč
    30. Šlapanov
    31. Štoky
    32. Tis
    33. Úhořilka
    34. Úsobí
    35. Veselý Žďár
    36. Věž
    37. Věžnice
    38. Vysoká
    39. Ždírec
     
  3. Golčův Jeníkov 1. Golčův Jeníkov
    2. Heřmanice
    3. Chrtníč
    4. Kraborovice
    5. Nová Ves u Leštiny
    6. Podmoky
    7. Skryje
    8. Vilémov
    9. Zvěstovice
     
  4. Chotěboř 1. Bezděkov
    2. Borek
    3. Čachotín
    4. Čečkovice
    5. Dolní Sokolovec
    6. Chotěboř
    7. Jeřišno
    8. Jitkov
    9. Klokočov
    10. Lány
    11. Libice nad Doubravou
    12. Maleč
    13. Nejepín
    14. Nová Ves u Chotěboře
    15. Oudoleň
    16. Rozsochatec
    17. Rušinov
    18. Sloupno
    19. Uhelná Příbram
    20. Vepříkov
    21. Víska
     
  5. Krucemburk 1. Krucemburk
     
  6. Ledeč nad Sázavou 1. Bělá
    2. Bojiště
    3. Číhošť
    4. Hněvkovice
    5. Hradec
    6. Chřenovice
    7. Jedlá
    8. Kamenná Lhota
    9. Kouty
    10. Kozlov
    11. Kožlí
    12. Ledeč nad Sázavou
    13. Ostrov
    14. Pavlov
    15. Prosíčka
    16. Trpišovice
    17. Vilémovice
     
  7. Lipnice nad Sázavou 1. Dolní Město
    2. Horní Paseka
    3. Krásná Hora
    4. Lipnice nad Sázavou
     
  8. Přibyslav 1. Havlíčkova Borová
    2. Modlíkov
    3. Olešenka
    4. Přibyslav
    5. Stříbrné Hory
    6. Žižkovo Pole
     
  9. Světlá nad Sázavou 1. Druhanov
    2. Horní Pohleď
    3. Kunemil
    4. Kynice
    5. Leština u Světlé
    6. Malčín
    7. Nová Ves u Světlé
    8. Ovesná Lhota
    9. Příseka
    10. Sázavka
    11. Služátky
    12. Světlá nad Sázavou
    13. Vlkanov
     
  10. Ždírec nad Doubravou 1. Podmoklany
    2. Slavětín
    3. Slavíkov
    4. Sobíňov
    5. Ždírec nad Doubravou
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
15. Hodonín 1. Blatnice pod Svatým 1. Blatnice pod Svatým Antonínkem
  Antonínkem 2. Blatnička
    3. Suchov
     
  2. Bzenec 1. Bzenec
    2. Syrovín
     
  3. Čejč 1. Čejč
    2. Karlín
    3. Terezín
     
  4. Čejkovice 1. Čejkovice
    2. Nový Poddvorov
    3. Starý Poddvorov
     
  5. Dambořice 1. Dambořice
     
  6. Dolní Bojanovice 1. Dolní Bojanovice
     
  7. Domanín 1. Domanín
     
  8. Dubňany 1. Dubňany
     
  9. Hodonín 1. Hodonín
     
  10. Hovorany 1. Hovorany
     
  11. Hroznová Lhota 1. Hroznová Lhota
    2. Kozojídky
    3. Tasov
    4. Žeraviny
     
  12. Hrubá Vrbka 1. Hrubá Vrbka
    2. Malá Vrbka
    3. Kuželov
     
  13. Ježov 1. Ježov
    2. Labuty
    3. Skalka
    4. Vřesovice
    5. Žádovice
     
  14. Kněždub 1. Kněždub
    2. Tvarožná Lhota
     
  15. Kostelec 1. Čeložnice
    2. Hýsly
    3. Kostelec
    4. Moravany
     
  16. Kyjov 1. Bukovany
    2. Kelčany
    3. Kyjov
    4. Nechvalín
    5. Nenkovice
    6. Ostrovánky
    7. Skoronice
    8. Sobůlky
    9. Stavěšice
    10. Strážovice
    11. Věteřov
    12. Želetice
     
  17. Lipov 1. Lipov
    2. Louka
     
  18. Lovčice 1. Lovčice
     
  19. Lužice 1. Lužice
     
  20. Mikulčice 1. Mikulčice
     
  21. Milotice 1. Milotice
     
  22. Moravský Písek 1. Moravský Písek
     
  23. Mutěnice 1. Mutěnice
     
  24. Nová Lhota 1. Nová Lhota
     
  25. Prušánky 1. Josefov
    2. Prušánky
     
  26. Ratíškovice 1. Ratíškovice
     
  27. Rohatec 1. Rohatec
     
  28. Strážnice 1. Petrov
    2. Radějov
    3. Strážnice
    4. Sudoměřice
     
  29. Svatobořice-Mistřín 1. Svatobořice-Mistřín
     
  30. Šardice 1. Šardice
     
  31. Těmice 1. Těmice
     
  32. Vacenovice 1. Vacenovice
     
  33. Velká nad Veličkou 1. Javorník
    2. Velká nad Veličkou
     
  34. Veselí nad Moravou 1. Veselí nad Moravou
     
  35. Vnorovy 1. Vnorovy
     
  36. Vracov 1. Vracov
     
  37. Žarošice 1. Násedlovice
    2. Uhřice
    3. Žarošice
     
  38. Ždánice 1. Archlebov
    2. Dražůvky
    3. Ždánice
     
  39. Žeravice 1. Žeravice
     
  40. Vlkoš 1. Vlkoš
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
16. Hradec Králové 1. Černilov 1. Černilov
    2. Divec
    3. Lejšovka
    4. Libníkovice
    5. Librantice
    6. Libřice
    7. Výrava
     
  2. Hradec Králové 1. Hradec Králové
    2. Lochenice
    3. Neděliště
    4. Předměřice nad Labem
    5. Stěžery
    6. Vysoká nad Labem
     
  3. Chlumec nad Cidlinou 1. Babice
    2. Barchov
    3. Chlumec nad Cidlinou
    4. Chudeřice
    5. Káranice
    6. Klamoš
    7. Kosice
    8. Kosičky
    9. Lišice
    10. Lovčice
    11. Nepolisy
    12. Nové Město
    13. Olešnice
    14. Písek
    15. Převýšov
    16. Stará Voda
     
  4. Nechanice 1. Boharyně
    2. Dolní Přím
    3. Hrádek
    4. Kunčice
    5. Lodín
    6. Nechanice
    7. Puchlovice
    8. Stračov
     
  5. Nový Bydžov 1. Hlušice
    2. Humburky
    3. Kobylice
    4. Králíky
    5. Lužec nad Cidlinou
    6. Měník
    7. Mlékosrby
    8. Myštěves
    9. Nový Bydžov
    10. Petrovice
    11. Prasek
    12. Pšánky
    13. Skřivany
    14. Sloupno
    15. Starý Bydžov
    16. Zachrašťany
    17. Zdechovice
     
  6. Praskačka 1. Dobřenice
    2. Hvozdnice
    3. Kratonohy
    4. Libčany
    5. Lhota pod Libčany
    6. Obědovice
    7. Osice
    8. Osičky
    9. Praskačka
    10. Radíkovice
    11. Radostov
    12. Roudnice
    13. Syrovátka
    14. Těchlovice
    15. Urbanice
     
  7. Smidary 1. Ohnišťany
    2. Smidary
    3. Šaplava
    4. Vinary
     
  8. Smiřice 1. Benátky
    2. Černožice
    3. Habřina
    4. Holohlavy
    5. Hořiněves
    6. Lužany
    7. Račice nad Trotinou
    8. Sendražice
    9. Skalice
    10. Smiřice
    11. Srmžov
    12. Vrchovnice
     
  9. Třebechovice pod Orebem 1. Běleč nad Orlicí
    2. Blešno
    3. Jeníkovice
    4. Třebechovice pod Orebem
     
  10. Všestary 1. Čistěves
    2. Dohalice
    3. Hněvčeves
    4. Máslojedy
    5. Mokrovousy
    6. Mžany
    7. Sadová
    8. Sovětice
    9. Střezetice
    10. Světí
    11. Třesovice
    12. Všestary
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
17. Cheb 1. Aš 1. Aš
    2. Krásná
    3. Podhradí
     
  2. Dolní Žandov 1. Dolní Žandov
    2. Milíkov
    3. Okrouhlá
     
  3. Františkovy Lázně 1. Františkovy Lázně
    2. Poustka
    3. Třebeň
    4. Vojtanov
     
  4. Hazlov 1. Hazlov
     
  5. Hranice 1. Hranice
     
  6. Cheb 1. Cheb
    2. Lipová
    3. Pomezí nad Ohří
     
  7. Lázně Kynžvart 1. Lázně Kynžvart
    2. Stará Voda
     
  8. Libá 1. Libá
     
  9. Luby 1. Luby
    2. Nový Kostel
     
  10. Mariánské Lázně 1. Mariánské Lázně
    2. Mnichov
    3. Ovesné Kladruby
    4. Prameny
    5. Vlkovice
    6. Zádub - Závišín
     
  11. Nebanice 1. Milhostov
    2. Nebanice
    3. Odrava
    4. Tuřany
     
  12. Plesná 1. Plesná
     
  13. Skalná 1. Křižovatka
    2. Skalná
    3. Velký Luh
     
  14. Velká Hleďsebe 1. Drmoul
    2. Trstěnice
    3. Tři Sekery
    4. Valy
    5. Velká Hleďsebe
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
18. Chomutov 1. Chomutov 1. Bílence
    2. Blatno
    3. Březno
    4. Černovice
    5. Droužkovice
    6. Hora Svatého Šebestiána
    7. Hrušovany
    8. Chomutov
    9. Kalek
    10. Křimov
    11. Málkov
    12. Místo
    13. Nezabylice
    14. Spořice
    15. Údlice
    16. Všehrdy
    17. Výsluní
     
  2. Jirkov 1. Boleboř
    2. Jirkov
    3. Otvice
    4. Pesvice
    5. Strupčice
    6. Vrskmaň
    7. Všestudy
    8. Vysoká Pec
     
  3. Kadaň 1. Chbany
    2. Kadaň
    3. Libědice
    4. Pětipsy
    5. Rokle
     
  4. Klášterec nad Ohří 1. Domašín
    2. Klášterec nad Ohří
     
  5. Kovářská 1. Kovářská
    2. Měděnec
     
  6. Perštejn 1. Okounov
    2. Perštejn
     
  7. Radonice 1. Mašťov
    2. Račetice
    3. Radonice
    4. Veliká Ves
    5. Vilémov
     
  8. Vejprty 1. Kryštofovy Hamry
    2. Loučná
    3. Vejprty
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
19. Chrudim 1. Heřmanův Městec 1. Heřmanův Městec
    2. Hošťalovice
    3. Klešice
    4. Kostelec u Heřmanova Městce
    5. Lány
    6. Míčov - Sušice
    7. Morašice
    8. Načešice
    9. Podhořany u Ronova
    10. Prachovice
    11. Rozhovice
    12. Úherčice
    13. Vápenný Podol
    14. Vyžice
     
  2. Hlinsko 1. Dědová
    2. Hamry
    3. Hlinsko
    4. Holetín
    5. Jeníkov
    6. Kameničky
    7. Kladno
    8. Krouna
    9. Miřetice
    10. Otradov
    11. Pokřikov
    12. Raná
    13. Studnice
    14. Svratouch
    15. Tisovec
    16. Včelákov
    17. Vítanov
    18. Vojtěchov
    19. Vortová
     
  3. Hrochův Týnec 1. Bořice
    2. Čankovice
    3. Honbice
    4. Hrochův Týnec
    5. Nabočany
    6. Přestavlky
    7. Trojovice
    8. Zájezdec
     
  4. Chrast 1. Bítovany
    2. Horka
    3. Hroubovice
    4. Chrast
    5. Jenišovice
    6. Lozice
    7. Rosice
    8. Řestoky
    9. Smrček
    10. Zaječice
     
  5. Chroustovice 1. Chroustovice
    2. Ostrov
    3. Stradouň
    4. Vinary
     
  6. Chrudim 1. Bylany
    2. Dolní Bezděkov
    3. Dřenice
    4. Dvakačovice
    5. Chrudim
    6. Kočí
    7. Křižanovice
    8. Liboměřice
    9. Licibořice
    10. Lukavice
    11. Mladoňovice
    12. Orel
    13. Rabštejnská Lhota
    14. Sobětuchy
    15. Stolany
    16. Svídnice
    17. Třibřichy
    18. Tuněchody
    19. Úhřetice
    20. Vejvanovice
    21. Žumberk
     
  7. Luže 1. Luže
    2. Řepníky
    3. Střemošice
     
  8. Nasavrky 1. Bojanov
    2. Ctětín
    3. České Lhotice
    4. Hodonín
    5. Horní Bradlo
    6. Krásné
    7. Libkov
    8. Nasavrky
     
  9. Proseč 1. Bor u Skutče
    2. Leština
    3. Nové Hrady
    4. Perálec
    5. Proseč
    6. Zderaz
     
  10. Ronov nad Doubravou 1. Biskupice
    2. Bousov
    3. Kněžice
    4. Lipovec
    5. Ronov nad Doubravou
    6. Žlebské Chvalovice
     
  11. Skuteč 1. Hluboká
    2. Leštinka
    3. Mrákotín
    4. Prosetín
    5. Předhradí
    6. Skuteč
    7. Vrbatův Kostelec
     
  12. Slatiňany 1. Slatiňany
     
  13. Trhová Kamenice 1. Trhová Kamenice
    2. Všeradov
    3. Vysočina
     
  14. Třemošnice 1. Běstvina
    2. Seč
    3. Třemošnice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
20. Jablonec nad Nisou 1. Desná 1. Desná
    2. Kořenov
     
  2. Jablonec nad Nisou 1. Bedřichov
    2. Dalešice
    3. Jablonec nad Nisou
    4. Janov nad Nisou
    5. Maršovice
    6. Nová Ves nad Nisou
    7. Pěnčín
    8. Zásada
     
  3. Jenišovice 1. Frýdštejn
    2. Jenišovice
     
  4. Rychnov u Jablonce 1. Pulečný
  nad Nisou 2. Rádlo
    3. Rychnov u Jablonce nad Nisou
     
  5. Smržovka 1. Albrechtice v Jizerských horách
    2. Jiřetín pod Bukovou
    3. Josefův Důl
    4. Lučany nad Nisou
    5. Smržovka
     
  6. Tanvald 1. Tanvald
     
  7. Velké Hamry 1. Držkov
    2. Jílové u Držkova
    3. Plavy
    4. Velké Hamry
    5. Vlastiboř
    6. Zlatá Olešnice
     
  8. Železný Brod 1. Koberovy
    2. Líšný
    3. Loužnice
    4. Malá Skála
    5. Radčice
    6. Skuhrov
    7. Železný Brod
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
21. Jeseník 1. Javorník 1. Bernartice
    2. Bílá Voda
    3. Javorník
    4. Uhelná
    5. Vlčice
     
  2. Jeseník 1. Bělá pod Pradědem
    2. Česká Ves
    3. Jeseník
    4. Lipová-lázně
    5. Písečná
    6. Ostružná
     
  3. Mikulovice 1. Hradec-Nová Ves
    2. Mikulovice
    3. Supíkovice
    4. Velké Kunětice
     
  4. Vidnava 1. Stará Červená Voda
    2. Velká Kraš
    3. Vidnava
     
  5. Zlaté Hory 1. Zlaté Hory
     
  6. Žulová 1. Černá Voda
    2. Kobylá nad Vidnavkou
    3. Skorošice
    4. Vápenná
    5. Žulová
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
22. Jičín 1. Hořice 1. Bašnice
    2. Bílsko u Hořic
    3. Boháňka
    4. Bříšťany
    5. Cerekvice nad Bystřicí
    6. Dobrá Voda u Hořic
    7. Hořice
    8. Jeřice
    9. Lukavec u Hořic
    10. Milovice u Hořic
    11. Petrovičky
    12. Rašín
    13. Sukorady
    14. Třebnouševes
     
  2. Jičín 1. Brada-Rybníček
    2. Březina
    3. Bukvice
    4. Butoves
    5. Češov
    6. Dílce
    7. Dolní Lochov
    8. Dřevěnice
    9. Holín
    10. Chyjice
    11. Jičín
    12. Jičíněves
    13. Jinolice
    14. Kacákova Lhota
    15. Kbelnice
    16. Kněžnice
    17. Konecchlumí
    18. Kostelec
    19. Kovač
    20. Kyje
    21. Libuň
    22. Lužany
    23. Nemyčeves
    24. Ohaveč
    25. Ostružno
    26. Podhradí
    27. Podůlší
    28. Radim
    29. Slatiny
    30. Soběraz
    31. Staré Město
    32. Střevač
    33. Tuř
    34. Újezd pod Troskami
    35. Úlibice
    36. Valdice
    37. Veliš
    38. Vitiněves
    39. Železnice
     
  3. Kopidlno 1. Běchary
    2. Budčeves
    3. Cholenice
    4. Kopidlno
    5. Slavhostice
    6. Údrnice
    7. Vršce
    8. Židovice
     
  4. Lázně Bělohrad 1. Choteč
    2. Lázně Bělohrad
    3. Mlázovice
    4. Svatojanský Újezd
    5. Šárovcova Lhota
     
  5. Libáň 1. Bačalky
    2. Bystřice
    3. Dětenice
    4. Libáň
    5. Rokytňany
    6. Sedliště
    7. Staré Hrady
    8. Zelenecká Lhota
     
  6. Miletín 1. Borek
    2. Červená Třemešná
    3. Miletín
    4. Rohoznice
    5. Tetín
    6. Úhlejov
    7. Vřesník
     
  7. Nová Paka 1. Nová Paka
    2. Pecka
    3. Stará Paka
    4. Úbislavice
    5. Vidochov
     
  8. Ostroměř 1. Holovousy
    2. Chomutice
    3. Lískovice
    4. Nevratice
    5. Ostroměř
    6. Podhorní Újezd a Vojice
    7. Sobčice
    8. Staré Smrkovice
     
  9. Sobotka 1. Libošovice
    2. Markvartice
    3. Mladějov
    4. Ohařice
    5. Osek
    6. Samšina
    7. Sobotka
    8. Zámostí-Blata
     
  10. Vysoké Veselí 1. Kozojedy
    2. Sběř
    3. Sekeřice
    4. Třtěnice
    5. Volanice
    6. Vrbice
    7. Vysoké Veselí
    8. Žeretice
    9. Žlunice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
23. Jihlava 1. Batelov 1. Batelov
    2. Švábov
     
  2. Brtnice 1. Brtnice
     
  3. Dobronín 1. Dobronín
    2. Kamenná
    3. Střítež
    4. Ždírec
     
  4. Dolní Cerekev 1. Dolní Cerekev
    2. Rohozná
     
  5. Dušejov 1. Boršov
    2. Dušejov
    3. Hojkov
    4. Hubenov
    5. Ježená
    6. Milíčov
    7. Mirošov
    8. Opatov
     
  6. Horní Dubenky 1. Horní Dubenky
    2. Jihlávka
    3. Kaliště
    4. Klatovec
    5. Panské Dubenky
     
  7. Jamné 1. Arnolec
    2. Jamné
    3. Jersín
    4. Meziříčko
    5. Nadějov
    6. Rybné
    7. Věžnice
     
  8. Jihlava 1. Bílý Kámen
    2. Cerekvička-Rosice
    3. Čížov
    4. Hybrálec
    5. Jihlava
    6. Malý Beranov
    7. Měšín
    8. Plandry
    9. Puklice
    10. Rančířov
    11. Rantířov
    12. Smrčná
    13. Velký Beranov
    14. Vílanec
    15. Vyskytná nad Jihlavou
     
  9. Kamenice 1. Kamenice
     
  10. Kostelec 1. Cejle
    2. Dvorce
    3. Kostelec
     
  11. Luka nad Jihlavou 1. Bítovčice
    2. Kozlov
    3. Luka nad Jihlavou
    4. Vysoké Studnice
     
  12. Mrákotín 1. Hostětice
    2. Lhotka
    3. Mrákotín
    4. Řásná
    5. Řídelov
     
  13. Nová Říše 1. Bohuslavice
    2. Dolní Vilímeč
    3. Jindřichovice
    4. Knínice
    5. Krasonice
    6. Nová Říše
    7. Rozseč
    8. Svojkovice
    9. Vápovice
    10. Vystrčenovice
    11. Zdeňkov
     
  14. Polná 1. Brzkov
    2. Dobroutov
    3. Polná
    4. Stáj
    5. Věžnička
    6. Záborná
     
  15. Stará Říše 1. Markvartice
    2. Olšany
    3. Sedlatice
    4. Stará Říše
     
  16. Stonařov 1. Dlouhá Brtnice
    2. Hladov
    3. Otín
    4. Stonařov
    5. Suchá
     
  17. Telč 1. Borovná
    2. Černíč
    3. Doupě
    4. Dyjice
    5. Horní Myslová
    6. Kostelní Myslová
    7. Krahulčí
    8. Mysletice
    9. Mysliboř
    10. Nevcehle
    11. Olší
    12. Ořechov
    13. Radkov
    14. Sedlejov
    15. Strachoňovice
    16. Telč
    17. Urbanov
    18. Vanov
    19. Vanůvek
    20. Volevčice
    21. Zadní Vydří
    22. Zvolenovice
    23. Žatec
     
  18. Třešť 1. Hodice
    2. Jezdovice
    3. Panenská Rozsíčka
    4. Pavlov
    5. Růžená
    6. Třešť
    7. Třeštice
     
  19. Větrný Jeníkov 1. Dudín
    2. Kalhov
    3. Šimanov
    4. Ústí
    5. Větrný Jeníkov
    6. Zbilidy
    7. Zbinohy
     
  20. Zhoř 1. Zhoř
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
24. Jindřichův Hradec 1. České Velenice 1. České Velenice
    2. Nová Ves nad Lužnicí
     
  2. Dačice 1. Báňovice
    2. Budeč
    3. Budíškovice
    4. Cizkrajov
    5. Červený Hrádek
    6. Český Rudolec
    7. Dačice
    8. Dobrohošť
    9. Horní Slatina
    10. Hříšice
    11. Kostelní Vydří
    12. Peč
    13. Staré Hobzí
    14. Třebětice
    15. Volfířov
     
  3. Dešná 1. Dešná
    2. Županovice
     
  4. Deštná 1. Březina
    2. Deštná
    3. Drunče
    4. Rosička
    5. Světce
    6. Vícemil
     
  5. Chlum u Třeboně 1. Hamr
    2. Chlum u Třeboně
    3. Majdalena
    4. Staňkov
     
  6. Jindřichův Hradec 1. Bednárec
    2. Bednáreček
    3. Blažejov
    4. Dolní Pěna
    5. Hatín
    6. Horní Pěna
    7. Horní Skrýchov
    8. Hospříz
    9. Jarošov nad Nežárkou
    10. Jindřichův Hradec
    11. Kačlehy
    12. Kamenný Malíkov
    13. Lodhéřov
    14. Polště
    15. Popelín
    16. Ratiboř
    17. Rodvínov
    18. Roseč
    19. Velký Ratmírov
     
  7. Kardašova Řečice 1. Doňov
    2. Kardašova Řečice
    3. Pleše
    4. Pluhův Žďár
    5. Újezdec
    6. Višňová
    7. Záhoří
     
  8. Kunžak 1. Člunek
    2. Kunžak
    3. Střížovice
     
  9. Lomnice nad Lužnicí 1. Frahelž
    2. Klec
    3. Lomnice nad Lužnicí
    4. Lužnice
    5. Novosedly nad Nežárkou
    6. Ponědraž
    7. Ponědrážka
    8. Smržov
    9. Záblatí
     
  10. Nová Bystřice 1. Číměř
    2. Nová Bystřice
    3. Staré Město pod Landštejnem
     
  11. Nová Včelnice 1. Dívčí Hory
    2. Hadravova Rosička
    3. Horní Radouň
    4. Kostelní Radouň
    5. Nová Včelnice
    6. Okrouhlá Radouň
    7. Vlčetínec
    8. Žďár
     
  12. Slavonice 1. Písečné
    2. Slavonice
     
  13. Stráž nad Nežárkou 1. Dolní Žďár
    2. Lásenice
    3. Pístina
    4. Plavsko
    5. Příbraz
    6. Stráž nad Nežárkou
    7. Vydří
     
  14. Strmilov 1. Bořetín
    2. Nová Olešná
    3. Strmilov
    4. Zahrádky
     
  15. Studená 1. Heřmaneč
    2. Horní Meziříčko
    3. Horní Němčice
    4. Jilem
    5. Studená
     
  16. Suchdol nad Lužnicí 1. Dvory nad Lužnicí
    2. Halámky
    3. Rapšach
    4. Suchdol nad Lužnicí
     
  17. Třeboň 1. Cep
    2. Domanín
    3. Dunajovice
    4. Hrachoviště
    5. Stříbřec
    6. Třeboň
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
25. Karlovy Vary 1. Bečov nad Teplou 1. Bečov nad Teplou
    2. Chodov
    3. Teplička
     
  2. Bochov 1. Bochov
    2. Stružná
     
  3. Hradiště 1. Hradiště (území
    vojenského újezdu)
     
  4. Hroznětín 1. Hroznětín
    2. Merklín
     
  5. Jáchymov 1. Boží Dar
    2. Jáchymov
     
  6. Karlovy Vary 1. Andělská Hora
    2. Březová
    3. Dalovice
    4. Hory
    5. Jenišov
    6. Karlovy Vary
    7. Mírová
    8. Otovice
     
  7. Kyselka 1. Kyselka
    2. Šemnice
    3. Velichov
    4. Vojkovice
     
  8. Nejdek 1. Černava
    2. Nejdek
    3. Nové Hamry
    4. Smolné Pece
    5. Vysoká Pec
     
  9. Nová Role 1. Božičany
    2. Děpoltovice
    3. Nová Role
     
  10. Ostrov 1. Hájek
    2. Krásný Les
    3. Ostrov
    4. Stráž nad Ohří
     
  11. Otročín 1. Otročín
     
  12. Pernink 1. Abertamy
    2. Horní Blatná
    3. Pernink
    4. Potůčky
     
  13. Sadov 1. Sadov
     
  14. Stanovice 1. Kolová
    2. Pila
    3. Stanovice
     
  15. Teplá 1. Teplá
     
  16. Toužim 1. Krásné Údolí
    2. Toužim
    3. Útvina
     
  17. Žlutice 1. Čichalov
    2. Chyše
    3. Pšov
    4. Štědrá
    5. Valeč
    6. Verušičky
    7. Vrbice
    8. Žlutice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
     
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Okres: Matriční úřad: Seznam obcí, měst, městských
    částí, městských obvodů a
    vojenských újezdů správního
    obvodu matričního úřadu:
     
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
26. Karviná 1. Albrechtice 1. Albrechtice
     
  2. Bohumín 1. Bohumín
     
  3. Český Těšín 1. Český Těšín
    2. Chotěbuz
     
  4. Dětmarovice 1. Dětmarovice
     
  5. Dolní Lutyně 1. Dolní Lutyně
     
  6. Doubrava 1. Doubrava
     
  7. Havířov 1. Havířov
     
  8. Horní Suchá 1. Horní Suchá
     
  9. Karviná 1. Karviná
     
  10. Orlová 1. Orlová
     
  11. Petrovice u Karviné 1. Petrovice u Karviné
     
  12. Petřvald 1. Petřvald
     
  13. Rychvald 1. Rychvald
     
  14. Stonava 1. Stonava
     
  15. Těrlicko 1. Těrlicko
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
27. Kladno 1. Brandýsek 1. Blevice
    2. Brandýsek
    3. Cvrčovice
    4. Dřetovice
    5. Koleč
    6. Libochovičky
    7. Otvovice
    8. Slatina
    9. Stehelčeves
    10. Třebusice
    11. Zákolany
    12. Želenice
     
  2. Buštěhrad 1. Buštěhrad
    2. Zájezd
     
  3. Kačice 1. Kačice
     
  4. Kamenné Žehrovice 1. Běleč
    2. Bratronice
    3. Doksy
    4. Kamenné Žehrovice
    5. Lhota
    6. Žilina
     
  5. Kladno 1. Běloky
    2. Dolany
    3. Družec
    4. Hostouň
    5. Kladno
    6. Malé Přítočno
    7. Velké Přítočno
    8. Vinařice
     
  6. Libušín 1. Libušín
     
  7. Lidice 1. Hřebeč
    2. Lidice
    3. Makotřasy
     
  8. Pchery 1. Pchery
     
  9. Slaný 1. Bílichov
    2. Drnek
    3. Hobšovice
    4. Hořešovice
    5. Hořešovičky
    6. Jedomělice
    7. Jemníky
    8. Kamenný Most
    9. Klobuky
    10. Knovíz
    11. Kutrovice
    12. Kvílice
    13. Libovice
    14. Líský
    15. Malíkovice
    16. Neprobylice
    17. Neuměřice
    18. Plchov
    19. Podlešín
    20. Pozdeň
    21. Řisuty
    22. Slaný
    23. Studeněves
    24. Třebíz
    25. Tuřany
    26. Vrbičany
    27. Zichovec
    28. Zvoleněves
    29. Žižice
     
  10. Smečno 1. Hradečno
    2. Hrdlív
    3. Ledce
    4. Přelíc
    5. Smečno
    6. Svinařov
    7. Třebichovice
     
  11. Stochov 1. Stochov
    2. Tuchlovice
     
  12. Unhošť 1. Braškov
    2. Horní Bezděkov
    3. Kyšice
    4. Malé Kyšice
    5. Pavlov
    6. Pletený Újezd
    7. Svárov
    8. Unhošť
     
  13. Velká Dobrá 1. Velká Dobrá
     
  14. Velvary 1. Černuc
    2. Hospozín
    3. Chržín
    4. Kmetiněves
    5. Loucká
    6. Olovnice
    7. Poštovice
    8. Sazená
    9. Uhy
    10. Velvary
     
  15. Zlonice 1. Beřovice
    2. Dřínov
    3. Jarpice
    4. Královice
    5. Páleč
    6. Stradonice
    7. Šlapanice
    8. Vraný
    9. Zlonice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
28. Klatovy 1. Běšiny 1. Běšiny
    2. Čachrov
    3. Vrhaveč
     
  2. Hartmanice 1. Hartmanice
    2. Prášily
     
  3. Horažďovice 1. Břežany
    2. Hejná
    3. Horažďovice
    4. Chanovice
    5. Kejnice
    6. Malý Bor
    7. Maňovice
    8. Slatina
    9. Svéradice
    10. Velké Hydčice
    11. Velký Bor
     
  4. Chudenice 1. Biřkov
    2. Chudenice
    3. Ježovy
    4. Křenice
    5. Poleň
     
  5. Janovice nad Úhlavou 1. Běhařov
    2. Bezděkov
    3. Dlažov
    4. Janovice nad Úhlavou
    5. Javor
    6. Klenová
    7. Lomec
    8. Týnec
     
  6. Kašperské Hory 1. Horská Kvilda
    2. Kašperské Hory
    3. Modrava
    4. Rejštejn
    5. Srní
     
  7. Klatovy 1. Bolešiny
    2. Dolany
    3. Chlístov
    4. Klatovy
    5. Mochtín
    6. Myslovice
    7. Obytce
    8. Ostřetice
     
  8. Kolinec 1. Kolinec
    2. Mokrosuky
     
  9. Měčín 1. Měčín
    2. Předslav
     
  10. Myslív 1. Kovčín
    2. Myslív
    3. Nehodiv
     
  11. Nalžovské Hory 1. Hradešice
    2. Nalžovské Hory
     
  12. Nýrsko 1. Dešenice
    2. Hamry
    3. Chudenín
    4. Nýrsko
     
  13. Pačejov 1. Kvášňovice
    2. Olšany
    3. Pačejov
     
  14. Plánice 1. Číhaň
    2. Hnačov
    3. Mlýnské Struhadlo
    4. Plánice
    5. Újezd u Plánice
    6. Zborovy
     
  15. Rabí 1. Rabí
     
  16. Strašín 1. Bukovník
    2. Nezdice na Šumavě
    3. Soběšice
    4. Strašín
     
  17. Strážov 1. Strážov
     
  18. Sušice 1. Dlouhá Ves
    2. Dobršín
    3. Hrádek
    4. Petrovice u Sušice
    5. Podmokly
    6. Sušice
     
  19. Švihov 1. Borovy
    2. Červené Poříčí
    3. Jíno
    4. Kaliště
    5. Mezihoří
    6. Nezdice
    7. Stropčice
    8. Švihov
    9. Vřeskovice
     
  20. Velhartice 1. Hlavňovice
    2. Velhartice
     
  21. Zavlekov 1. Tužice
    2. Zavlekov
     
  22. Železná Ruda 1. Železná Ruda
     
  23. Žihobce 1. Dražovice
    2. Žihobce
     
  24. Žichovice 1. Budětice
    2. Čímice
    3. Domoraz
    4. Frymburk
    5. Nezamyslice
    6. Žichovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
29. Kolín 1. Červené Pečky 1. Červené Pečky
    2. Nebovidy
     
  2. Český Brod 1. Břežany II.
    2. Český Brod
    3. Doubravčice
    4. Hradešín
    5. Chrášťany
    6. Klučov
    7. Kšely
    8. Masojedy
    9. Mrzky
    10. Poříčany
    11. Přehvozdí
    12. Přistoupim
    13. Přišimasy
    14. Rostoklaty
    15. Štíhlice
    16. Tismice
    17. Tuchoraz
    18. Tuklaty
    19. Vitice
    20. Vrátkov
     
  3. Jevany 1. Černé Voděrady
    2. Jevany
    3. Vyžlovka
     
  4. Kolín 1. Břežany I.
    2. Býchory
    3. Grunta
    4. Jestřabí Lhota
    5. Kbel
    6. Kolín
    7. Konárovice
    8. Kořenice
    9. Křečhoř
    10. Libenice
    11. Lošany
    12. Němčice
    13. Nová Ves I.
    14. Ovčáry
    15. Pašinka
    16. Polepy
    17. Radovesnice I.
    18. Ratboř
    19. Starý Kolín
    20. Tři Dvory
    21. Veletov
    22. Volárna
     
  5. Kostelec nad Černými Lesy 1. Konojedy
    2. Kostelec nad Černými Lesy
    3. Kozojedy
    4. Krupá
    5. Nučice
    6. Oleška
    7. Oplany
    8. Prusice
    9. Výžerky
     
  6. Kouřim 1. Horní Kruty
    2. Klášterní Skalice
    3. Kouřim
    4. Krychnov
    5. Libodřice
    6. Svojšice
    7. Toušice
    8. Třebovle
     
  7. Pečky 1. Cerhenice
    2. Dobřichov
    3. Chotutice
    4. Pečky
    5. Ratenice
    6. Vrbová Lhota
     
  8. Plaňany 1. Plaňany
    2. Radim
    3. Vrbčany
    4. Zalešany
    5. Žabonosy
     
  9. Stříbrná Skalice 1. Stříbrná Skalice
    2. Vlkančice
     
  10. Týnec nad Labem 1. Bělušice
    2. Krakovany
    3. Týnec nad Labem
    4. Uhlířská Lhota
     
  11. Velim 1. Velim
     
  12. Velký Osek 1. Velký Osek
    2. Veltruby
     
  13. Zásmuky 1. Barchovice
    2. Bečváry
    3. Církvice
    4. Dolní Chvatliny
    5. Drahobudice
    6. Malotice
    7. Polní Voděrady
    8. Skvrňov
    9. Zásmuky
    10. Ždánice
     
  14. Žiželice 1. Dománovice
    2. Lipec
    3. Ohaře
    4. Polní Chrčice
    5. Radovesnice II.
    6. Žiželice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
30. Kroměříž 1. Břest 1. Břest
     
  2. Bystřice pod Hostýnem 1. Blazice
    2. Brusné
    3. Bystřice pod Hostýnem
    4. Chomýž
    5. Loukov
    6. Mrlínek
    7. Osíčko
    8. Rusava
    9. Slavkov pod Hostýnem
    10. Vítonice
     
  3. Holešov 1. Bořenovice
    2. Holešov
    3. Horní Lapač
    4. Jankovice
    5. Kurovice
    6. Lechotice
    7. Ludslavice
    8. Martinice
    9. Míškovice
    10. Pacetluky
    11. Prusinovice
    12. Přílepy
    13. Rymice
    14. Třebětice
    15. Zahnašovice
    16. Žeranovice
     
  4. Hulín 1. Hulín
    2. Pravčice
     
  5. Chropyně 1. Chropyně
    2. Kyselovice
    3. Záříčí
    4. Žalkovice
     
  6. Chvalčov 1. Chvalčov
     
  7. Koryčany 1. Chvalnov-Lísky
    2. Koryčany
    3. Střílky
    4. Zástřizly
     
  8. Kostelec u Holešova 1. Kostelec u Holešova
    2. Němčice
    3. Roštění
     
  9. Kroměříž 1. Bařice-Velké Těšany
    2. Bezměrov
    3. Jarohněvice
    4. Kostelany
    5. Kroměříž
    6. Lubná
    7. Lutopecny
    8. Rataje
    9. Skaštice
    10. Šelešovice
    11. Věžky
    12. Zlobice
     
  10. Kvasice 1. Bělov
    2. Karolín
    3. Kvasice
    4. Nová Dědina
    5. Střížovice
    6. Sulimov
    7. Vrbka
     
  11. Litenčice 1. Hoštice
    2. Kunkovice
    3. Litenčice
    4. Nítkovice
     
  12. Morkovice-Slížany 1. Dřínov
    2. Morkovice-Slížany
    3. Pačlavice
    4. Počenice-Tetětice
    5. Prasklice
    6. Uhřice
     
  13. Rajnochovice 1. Komárno
    2. Podhradní Lhota
    3. Rajnochovice
     
  14. Zborovice 1. Troubky-Zdislavice
    2. Zborovice
     
  15. Zdounky 1. Cetechovice
    2. Honětice
    3. Roštín
    4. Soběsuky
    5. Zdounky
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
31. Kutná Hora 1. Bohdaneč 1. Bohdaneč
     
  2. Čáslav 1. Bílé Podolí
    2. Brambory
    3. Čáslav
    4. Čejkovice
    5. Dobrovítov
    6. Horka I.
    7. Horušice
    8. Hraběšín
    9. Chotusice
    10. Kluky
    11. Krchleby
    12. Močovice
    13. Semtěš
    14. Souňov
    15. Starkoč
    16. Šebestěnice
    17. Třebonín
    18. Vlačice
    19. Vodranty
    20. Vrdy
    21. Zbýšov
    22. Žehušice
     
  3. Červené Janovice 1. Bludov
    2. Červené Janovice
    3. Opatovice I.
    4. Paběnice
    5. Petrovice I.
    6. Třebětín
     
  4. Kácov 1. Kácov
    2. Zbizuby
     
  5. Kutná Hora 1. Chlístovice
    2. Křesetice
    3. Kutná Hora
    4. Malešov
    5. Miskovice
    6. Úmonín
    7. Vidice
     
  6. Nové Dvory 1. Církvice
    2. Hlízov
    3. Nové Dvory
    4. Třebešice
     
  7. Rataje nad Sázavou 1. Ledečko
    2. Podveky
    3. Rataje nad Sázavou
    4. Samopše
    5. Soběšín
     
  8. Suchdol 1. Suchdol
     
  9. Svatý Mikuláš 1. Bernardov
    2. Kobylnice
    3. Rohozec
    4. Svatý Mikuláš
    5. Záboří nad Labem
     
  10. Tupadly 1. Adamov
    2. Bratčice
    3. Drobovice
    4. Horky
    5. Potěhy
    6. Schořov
    7. Tupadly
    8. Vlkaneč
    9. Žáky
     
  11. Uhlířské Janovice 1. Čestín
    2. Košice
    3. Nepoměřice
    4. Onomyšl
    5. Petrovice II.
    6. Rašovice
    7. Staňkovice
    8. Sudějov
    9. Uhlířské Janovice
    10. Úžice
    11. Vavřinec
     
  12. Zbraslavice 1. Černíny
    2. Štipoklasy
    3. Zbraslavice
     
  13. Zruč nad Sázavou 1. Dolní Pohleď
    2. Horka II.
    3. Chabeřice
    4. Pertoltice
    5. Řendějov
    6. Slavošov
    7. Vlastějovice
    8. Zruč nad Sázavou
     
  14. Žleby 1. Hostovlice
    2. Okřesaneč
    3. Vinaře
    4. Žleby
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
32. Liberec 1. Český Dub 1. Bílá
    2. Cetenov
    3. Český Dub
    4. Hlavice
    5. Proseč pod Ještědem
    6. Světlá pod Ještědem
    7. Všelibice
     
  2. Frýdlant 1. Bulovka
    2. Černousy
    3. Dětřichov
    4. Dolní Řasnice
    5. Frýdlant
    6. Habartice
    7. Heřmanice
    8. Horní Řasnice
    9. Krásný Les
    10. Kunratice
    11. Pertoltice
    12. Višňová
     
  3. Hejnice 1. Bílý Potok
    2. Hejnice
    3. Lázně Libverda
     
  4. Hodkovice nad Mohelkou 1. Hodkovice nad Mohelkou
     
  5. Hrádek nad Nisou 1. Hrádek nad Nisou
    2. Chotyně
    3. Rynoltice
     
  6. Chrastava 1. Bílý Kostel nad Nisou
    2. Chrastava
    3. Kryštofovo Údolí
    4. Mníšek
    5. Nová Ves
    6. Oldřichov v Hájích
     
  7. Jindřichovice pod Smrkem 1. Jindřichovice pod Smrkem
     
  8. Křižany 1. Křižany
    2. Zdislava
     
  9. Liberec 1. Dlouhý Most
    2. Jeřmanice
    3. Liberec
    4. Šimonovice
    5. Stráž nad Nisou
     
  10. Liberec - Vratislavice 1. Městský obvod
  nad Nisou Vratislavice nad Nisou
     
  11. Nové Město pod Smrkem 1. Nové Město pod Smrkem
     
  12. Osečná 1. Janův Důl
    2. Osečná
     
  13. Příšovice 1. Kobyly
    2. Pěnčín
    3. Příšovice
    4. Soběslavice
    5. Svijanský Újezd
    6. Svijany
     
  14. Raspenava 1. Raspenava
     
  15. Sychrov 1. Čtveřín
    2. Lažany
    3. Paceřice
    4. Radimovice
    5. Sychrov
    6. Vlastibořice
    7. Žďárek
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
33. Litoměřice 1. Bohušovice nad Ohří 1. Bohušovice nad Ohří
    2. Brňany
     
  2. Brozany nad Ohří 1. Brozany nad Ohří
    2. Doksany
    3. Dolánky nad Ohří
    4. Nové Dvory
    5. Rochov
     
  3. Budyně nad Ohří 1. Budyně nad Ohří
    2. Přestavlky
     
  4. Horní Beřkovice 1. Ctiněves
    2. Černouček
    3. Horní Beřkovice
    4. Kostomlaty pod Řípem
    5. Libkovice pod Řípem
    6. Mnetěš
    7. Vražkov
     
  5. Hoštka 1. Hoštka
     
  6. Křešice 1. Křešice
     
  7. Liběšice 1. Horní Řepčice
    2. Chotiněves
    3. Liběšice
     
  8. Libochovice 1. Černiv
    2. Evaň
    3. Chotěšov
    4. Klapý
    5. Křesín
    6. Libochovice
    7. Lkáň
    8. Radovesice
    9. Sedlec
    10. Slatina
    11. Žabovřesky nad Ohří
     
  9. Litoměřice 1. Býčkovice
    2. Hlinná
    3. Chudoslavice
    4. Kamýk
    5. Libochovany
    6. Litoměřice
    7. Malíč
    8. Michalovice
    9. Miřejovice
    10. Mlékojedy
    11. Píšťany
    12. Ploskovice
    13. Staňkovice
    14. Trnovany
    15. Třebušín
    16. Velké Žernoseky
    17. Žalhostice
     
  10. Lovosice 1. Čížkovice
    2. Chotiměř
    3. Keblice
    4. Lhotka nad Labem
    5. Lovosice
    6. Lukavec
    7. Malé Žernoseky
    8. Prackovice nad Labem
    9. Siřejovice
    10. Sulejovice
    11. Úpohlavy
    12. Velemín
    13. Vchynice
    14. Vrbičany
     
  11. Mšené-lázně 1. Bříza
    2. Martiněves
    3. Mšené-lázně
    4. Račiněves
     
  12. Polepy 1. Drahobuz
    2. Polepy
    3. Vrutice
     
  13. Roudnice nad Labem 1. Bechlín
    2. Brzánky
    3. Černěves
    4. Dobříň
    5. Dušníky
    6. Hrobce
    7. Chodouny
    8. Kleneč
    9. Krabčice
    10. Kyškovice
    11. Libotenice
    12. Oleško
    13. Roudnice nad Labem
    14. Straškov - Vodochody
    15. Vědomice
    16. Vrbice
    17. Záluží
    18. Židovice
     
  14. Štětí 1. Račice
    2. Snědovice
    3. Štětí
     
  15. Terezín 1. Terezín
    2. Travčice
     
  16. Třebenice 1. Dlažkovice
    2. Chodovlice
    3. Jenčice
    4. Podsedice
    5. Třebenice
    6. Vlastislav
     
  17. Třebívlice 1. Děčany
    2. Třebívlice
     
  18. Úštěk 1. Levín
    2. Lovečkovice
    3. Úštěk
     
  19. Žitenice 1. Žitenice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
     
34. Louny 1. Lubenec 1. Blatno
    2. Lubenec
     
  2. Blšany 1. Blšany
    2. Očihov
     
  3. Hřivice 1. Domoušice
    2. Hřivice
    3. Jimlín
    4. Opočno
    5. Pnětluky
    6. Zbrašín
     
  4. Kryry 1. Kryry
    2. Petrohrad
     
  5. Lenešice 1. Břvany
    2. Lenešice
     
  6. Libčeves 1. Kozly
    2. Libčeves
    3. Želkovice
     
  7. Tuchořice 1. Liběšice
    2. Lipno
    3. Tuchořice
     
  8. Louny 1. Blšany u Loun
    2. Brodec
    3. Cítoliby
    4. Černčice
    5. Dobroměřice
    6. Chlumčany
    7. Chožov
    8. Chraberce
    9. Koštice
    10. Líšťany
    11. Louny
    12. Obora
    13. Počedělice
    14. Raná
    15. Ročov
    16. Slavětín
    17. Veltěže
    18. Vinařice
    19. Vršovice
     
  9. Měcholupy 1. Deštnice
    2. Holedeč
    3. Libořice
    4. Měcholupy
     
  10. Panenský Týnec 1. Hříškov
    2. Nová Ves
    3. Panenský Týnec
    4. Smolnice
    5. Toužetín
    6. Úherce
    7. Žerotín
     
  11. Peruc 1. Peruc
    2. Vrbno nad Lesy
     
  12. Podbořany 1. Krásný Dvůr
    2. Nepomyšl
    3. Podbořanský Rohozec
    4. Podbořany
    5. Vroutek
     
  13. Postoloprty 1. Bitozeves
    2. Blažim
    3. Lišany
    4. Postoloprty
    5. Výškov
     
  14. Žatec 1. Čeradice
    2. Libočany
    3. Nové Sedlo
    4. Staňkovice
    5. Velemyšleves
    6. Zálužice
    7. Žatec
    8. Žiželice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
35. Mělník 1. Byšice 1. Byšice
    2. Čečelice
    3. Hostín
    4. Liblice
     
  2. Dřísy 1. Borek
    2. Dřísy
    3. Konětopy
    4. Křenek
    5. Lhota
     
  3. Kostelec nad Labem 1. Kostelec nad Labem
    2. Tišice
    3. Záryby
     
  4. Kralupy nad Vltavou 1. Dřínov
    2. Chvatěruby
    3. Kozomín
    4. Kralupy nad Vltavou
    5. Újezdec
    6. Úžice
    7. Zlončice
     
  5. Liběchov 1. Dolní Zimoř
    2. Liběchov
    3. Medonosy
    4. Tupadly
    5. Vidim
    6. Želízy
     
  6. Lužec nad Vltavou 1. Lužec nad Vltavou
     
  7. Mělnické Vtelno 1. Mělnické Vtelno
     
  8. Mělník 1. Býkev
    2. Cítov
    3. Dolní Beřkovice
    4. Horní Počaply
    5. Hořín
    6. Jeviněves
    7. Kly
    8. Lhotka
    9. Malý Újezd
    10. Mělník
    11. Spomyšl
    12. Střemy
    13. Tuhaň
    14. Velký Borek
    15. Vraňany
     
  9. Mšeno 1. Chorušice
    2. Kadlín
    3. Kanina
    4. Lobeč
    5. Mšeno
    6. Nebužely
    7. Nosálov
    8. Stránka
     
  10. Nelahozevec 1. Nelahozevec
     
  11. Neratovice 1. Chlumín
    2. Libiš
    3. Neratovice
    4. Zálezlice
     
  12. Obříství 1. Obříství
     
  13. Řepín 1. Řepín
     
  14. Veltrusy 1. Hostín
    2. Ledčice
    3. Nová Ves
    4. Veltrusy
    5. Vojkovice
    6. Všestudy
    7. Zlosyň
     
  15. Všetaty 1. Nedomice
    2. Ovčáry
    3. Všetaty
     
  16. Vysoká 1. Dobřeň
    2. Vysoká
    3. Kokořín
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
36. Mladá Boleslav 1. Bakov nad Jizerou 1. Bakov nad Jizerou
    2. Bítouchov
    3. Nová Ves u Bakova
     
  2. Bělá pod Bezdězem 1. Bělá pod Bezdězem
    2. Březovice
    3. Čistá
    4. Plužná
     
  3. Benátky nad Jizerou 1. Benátky nad Jizerou
    2. Dolní Slivno
    3. Hlavenec
    4. Horní Slivno
    5. Kochánky
    6. Kostelní Hlavno
    7. Mečeříž
    8. Předměřice nad Jizerou
    9. Sedlec
    10. Skorkov
    11. Sojovice
    12. Sudovo Hlavno
    13. Tučice
    14. Zdětín
     
  4. Bezno 1. Bezno
    2. Nemyslovice
    3. Niměřice
    4. Pětikozly
    5. Rokytovec
    6. Sovínky
    7. Strenice
    8. Velké Všelisy
     
  5. Brodce 1. Brodce
    2. Horky nad Jizerou
    3. Hrušov
     
  6. Čachovice 1. Čachovice
    2. Lipník
    3. Vlkava
     
  7. Dobrovice 1. Ctiměřice
    2. Dobrovice
    3. Kobylnice
    4. Ledce
    5. Němčice
    6. Nepřevázka
    7. Pěčice
    8. Prodašice
    9. Semčice
    10. Ujkovice
    11. Vinařice
    12. Žerčice
     
  8. Dolní Bousov 1. Dobšín
    2. Dolní Bousov
    3. Domousnice
    4. Obrubce
    5. Obruby
    6. Přepeře
    7. Rabakov
    8. Rohatsko
    9. Řitonice
    10. Veselice
     
  9. Chotětov 1. Chotětov
     
  10. Katusice 1. Katusice
    2. Kováň
    3. Krásná Ves
    4. Sudoměř
     
  11. Kosmonosy 1. Bradlec
    2. Kosmonosy
     
  12. Krnsko 1. Jizerní Vtelno
    2. Krnsko
    3. Písková Lhota
    4. Strašnov
     
  13. Kropáčova Vrutice 1. Košátky
    2. Kropáčova Vrutice
     
  14. Luštěnice 1. Charvatce
    2. Chudíř
    3. Jabkenice
    4. Kosořice
    5. Luštěnice
    6. Smilovice
     
  15. Mladá Boleslav 1. Březno
    2. Bukovno
    3. Dalovice
    4. Dlouhá Lhota
    5. Dolní Stakory
    6. Hrdlořezy
    7. Husí Lhota
    8. Josefův Důl
    9. Kolomuty
    10. Lhotky
    11. Mladá Boleslav
    12. Nová Telib
    13. Petkovy
    14. Plazy
    15. Řepov
    16. Sukorady
    17. Vinec
    18. Židněves
     
  16. Mnichovo Hradiště 1. Bílá Hlína
    2. Boseň
    3. Branžež
    4. Březina
    5. Dolní Krupá
    6. Horní Bukovina
    7. Chocnějovice
    8. Jivina
    9. Klášter Hradiště nad Jizerou
    10. Kněžmost
    11. Mnichovo Hradiště
    12. Mohelnice nad Jizerou
    13. Mukařov
    14. Neveklovice
    15. Ptýrov
    16. Rokytná
    17. Strážiště
     
  17. Skalsko 1. Boreč
    2. Doubravička
    3. Kluky
    4. Kovanec
    5. Skalsko
    6. Vrátno
     
  18. Všejany 1. Všejany
     
  19. Žďár 1. Koryta
    2. Loukov
    3. Loukovec
    4. Sezemice
    5. Žďár
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
37. Most 1. Bečov 1. Bečov
    2. Bělušice
    3. Korozluky
    4. Skršín
    5. Volevčice
     
  2. Hora Svaté Kateřiny 1. Brandov
    2. Hora Svaté Kateřiny
    3. Nová Ves v Horách
     
  3. Horní Jiřetín 1. Horní Jiřetín
     
  4. Litvínov 1. Český Jiřetín
    2. Klíny
    3. Litvínov
    4. Louka u Litvínova
     
  5. Lom 1. Lom
    2. Mariánské Radčice
     
  6. Meziboří 1. Meziboří
     
  7. Most 1. Braňany
    2. Havraň
    3. Lišnice
    4. Lužice
    5. Malé Březno
    6. Most
    7. Obrnice
    8. Patokryje
    9. Polerady
    10. Želenice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
38. Náchod 1. Bohuslavice 1. Bohuslavice
    2. Černčice
    3. Slavětín nad Metují
    4. Vršovka
     
  2. Broumov 1. Božanov
    2. Broumov
    3. Hejtmánkovice
    4. Heřmánkovice
    5. Křinice
    6. Martínkovice
    7. Otovice
    8. Šonov
     
  3. Červený Kostelec 1. Červená Hora
    2. Červený Kostelec
    3. Horní Radechová
    4. Slatina nad Úpou
    5. Zábrodí
     
  4. Česká Skalice 1. Česká Skalice
    2. Chvalkovice
    3. Říkov
    4. Velká Jesenice
    5. Velký Třebešov
    6. Žernov
     
  5. Hořičky 1. Brzice
    2. Hořičky
    3. Lhota pod Hořičkami
    4. Litoboř
    5. Mezilečí
    6. Vestec
     
  6. Hronov 1. Hronov
    2. Stárkov
    3. Velké Poříčí
    4. Vysoká Srbská
    5. Žďárky
     
  7. Jaroměř 1. Dolany
    2. Heřmanice
    3. Hořenice
    4. Jaroměř
    5. Jasenná
    6. Nový Ples
    7. Rasošky
    8. Rožnov
    9. Rychnovek
    10. Šestajovice
    11. Velichovky
    12. Vlkov
    13. Zaloňov
     
  8. Machov 1. Machov
     
  9. Meziměstí 1. Hynčice
    2. Jetřichov
    3. Meziměstí
    4. Vernéřovice
     
  10. Náchod 1. Česká Čermná
    2. Dolní Radechová
    3. Kramolna
    4. Náchod
    5. Studncie
    6. Vysokov
     
  11. Nové Město nad Metují 1. Jestřebí
    2. Libchyně
    3. Mezilesí
    4. Nové Město nad Metují
    5. Nahořany
    6. Provodov-Šonov
    7. Přibyslav
    8. Sendraž
    9. Slavoňov
     
  12. Nový Hrádek 1. Borová
    2. Nový Hrádek
     
  13. Police nad Metují 1. Bezděkov nad Metují
    2. Bukovice
    3. Česká Metuje
    4. Police nad Metují
    5. Suchý Důl
    6. Velké Petrovice
    7. Žďár nad Metují
     
  14. Teplice nad Metují 1. Adršpach
    2. Teplice nad Metují
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
39. Nový Jičín 1. Bartošovice 1. Bartošovice
    2. Sedlnice
     
  2. Bílovec 1. Bílov
    2. Bílovec
    3. Bítov
    4. Bravantice
    5. Slatina
    6. Tísek
    7. Velké Albrechtice
     
  3. Frenštát pod Radhoštěm 1. Bordovice
    2. Frenštát pod Radhoštěm
    3. Trojanovice
     
  4. Fulnek 1. Fulnek
    2. Hladké Životice
    3. Kujavy
    4. Vrchy
     
  5. Hodslavice 1. Hodslavice
     
  6. Jeseník nad Odrou 1. Jeseník nad Odrou
     
  7. Jistebník 1. Jistebník
     
  8. Klimkovice 1. Klimkovice
    2. Olbramice
    3. Zbyslavice
     
  9. Kopřivnice 1. Kopřivnice
    2. Závišice
     
  10. Lichnov 1. Lichnov
     
  11. Mořkov 1. Mořkov
     
  12. Nový Jičín 1. Bernartice nad Odrou
    2. Hostašovice
    3. Kunín
    4. Nový Jičín
    5. Rybí
    6. Šenov u Nového Jičína
    7. Životice u Nového Jičína
     
  13. Odry 1. Heřmanice u Oder
    2. Heřmánky
    3. Jakubčovice nad Odrou
    4. Mankovice
    5. Odry
    6. Vražné
     
  14. Petřvald 1. Petřvald
     
  15. Příbor 1. Kateřinice
    2. Mošnov
    3. Příbor
    4. Skotnice
    5. Trnávka
     
  16. Spálov 1. Luboměř
    2. Spálov
     
  17. Starý Jičín 1. Starý Jičín
     
  18. Studénka 1. Albrechtičky
    2. Pustějov
    3. Studénka
     
  19. Suchdol nad Odrou 1. Suchdol nad Odrou
     
  20. Štramberk 1. Štramberk
    2. Ženklava
     
  21. Tichá 1. Tichá
     
  22. Veřovice 1. Veřovice
     
  23. Vřesina 1. Vřesina
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
40. Nymburk 1. Dymokury 1. Činěves
    2. Dymokury
    3. Velenice
     
  2. Kněžice 1. Chotěšice
    2. Chroustov
    3. Kněžice
     
  3. Kostomlaty nad Labem 1. Kostomlátky
    2. Kostomlaty nad Labem
     
  4. Kounice 1. Bříství
    2. Černíky
    3. Chrást
    4. Kounice
    5. Vykáň
     
  5. Křinec 1. Křinec
    2. Vestec
     
  6. Loučeň 1. Jizbice
    2. Loučeň
    3. Mcely
     
  7. Lysá nad Labem 1. Jiřice
    2. Lysá nad Labem
    3. Ostrá
    4. Přerov nad Labem
    5. Semice
    6. Stará Lysá
    7. Starý Vestec
    8. Stratov
     
  8. Městec Králové 1. Běrunice
    2. Dlouhopolsko
    3. Hradčany
    4. Kněžičky
    5. Městec Králové
    6. Opočnice
    7. Podmoky
    8. Sloveč
    9. Vrbice
    10. Záhornice
     
  9. Milovice 1. Milovice
    2. Straky
    3. Zbožíčko
     
  10. Nymburk 1. Bobnice
    2. Budiměřice
    3. Čilec
    4. Dvory
    5. Hořátev
    6. Kamenné Zboží
    7. Kovanice
    8. Krchleby
    9. Netřebice
    10. Nymburk
    11. Všechlapy
     
  11. Oskořínek 1. Hrubý Jeseník
    2. Chleby
    3. Jíkev
    4. Nový Dvůr
    5. Oskořínek
     
  12. Poděbrady 1. Choťánky
    2. Kouty
    3. Křečkov
    4. Libice nad Cidlinou
    5. Odřepsy
    6. Okřínek
    7. Oseček
    8. Pátek
    9. Písková Lhota
    10. Pňov-Předhradí
    11. Poděbrady
    12. Senice
    13. Sokoloč
    14. Úmyslovice
    15. Vlkov pod Oškobrhem
     
  13. Rožďalovice 1. Košík
    2. Rožďalovice
    3. Seletice
    4. Žitovlice
     
  14. Sadská 1. Hořany
    2. Hradištko
    3. Kostelní Lhota
    4. Milčice
    5. Písty
    6. Sadská
    7. Tatce
    8. Třebestovice
    9. Velenka
    10. Zvěřínek
     
  15. Sány 1. Dobšice
    2. Choťovice
    3. Kolaje
    4. Opolany
    5. Sány
    6. Žehuň
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
41. Olomouc 1. Bohuňovice 1. Bohuňovice
    2. Hlušovice
    3. Štarnov
     
  2. Bouzov 1. Bouzov
    2. Luká
    3. Slavětín
     
  3. Dlouhá Loučka 1. Dlouhá Loučka
     
  4. Dolany 1. Bělkovice-Lašťany
    2. Dolany
    3. Tovéř
     
  5. Doloplazy 1. Doloplazy
     
  6. Drahanovice 1. Drahanovice
     
  7. Dub nad Moravou 1. Dub nad Moravou
    2. Charváty
    3. Věrovany
     
  8. Hlubočky 1. Hlubočky
     
  9. Horka nad Moravou 1. Horka nad Moravou
    2. Skrbeň
     
  10. Cholina 1. Cholina
    2. Bílsko
    3. Dubčany
    4. Loučka
     
  11. Libavá 1. Libavá (území vojenského újezdu)
     
  12. Liboš 1. Liboš
     
  13. Litovel 1. Bílá Lhota
    2. Červenka
    3. Haňovice
    4. Litovel
    5. Měrotín
    6. Mladeč
    7. Pňovice
     
  14. Lutín 1. Luběnice
    2. Lutín
    3. Slatinice
     
  15. Náklo 1. Náklo
    2. Příkazy
    3. Střeň
     
  16. Náměšť na Hané 1. Loučany
    2. Náměšť na Hané
    3. Olbramice
     
  17. Olomouc 1. Blatec
    2. Bystročice
    3. Bystrovany
    4. Hněvotín
    5. Kožušany-Tážaly
    6. Křelov-Břuchotín
    7. Olomouc
    8. Samotíšky
     
  18. Paseka 1. Paseka
     
  19. Senice na Hané 1. Senice na Hané
    2. Senička
    3. Vilémov
     
  20. Šternberk 1. Babice
    2. Domašov nad Bystřicí
    3. Domašov u Šternberka
    4. Hlásnice
    5. Horní Loděnice
    6. Hraničné Petrovice
    7. Jívová
    8. Komárov
    9. Lipina
    10. Lužice
    11. Mladějovice
    12. Mutkov
    13. Řídeč
    14. Šternberk
    15. Strukov
    16. Žerotín
     
  21. Štěpánov 1. Štěpánov
    2. Hnojice
     
  22. Šumvald 1. Šumvald
     
  23. Těšetice 1. Těšetice
    2. Ústín
     
  24. Troubelice 1. Nová Hradečná
    2. Troubelice
     
  25. Tršice 1. Suchonice
    2. Tršice
     
  26. Újezd 1. Újezd
     
  27. Uničov 1. Medlov
    2. Uničov
    3. Želechovice
     
  28. Velká Bystřice 1. Bukovany
    2. Mrsklesy
    3. Přáslavice
    4. Svésedlice
    5. Velká Bystřice
     
     
  29. Velký Týnec 1. Grygov
    2. Krčmaň
    3. Majetín
    4. Velký Týnec
     
  30. Velký Újezd 1. Daskabát
    2. Velký Újezd
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
42. Opava 1. Bolatice 1. Bolatice
     
  2. Březová 1. Březová
     
  3. Budišov nad Budišovkou 1. Budišov nad Budišovkou
    2. Kružberk
    3. Nové Lublice
    4. Staré Těchanovice
    5. Svatoňovice
     
  4. Dolní Benešov 1. Bohuslavice
    2. Dolní Benešov
    3. Závada
     
  5. Háj ve Slezsku 1. Háj ve Slezsku
    2. Mokré Lazce
     
  6. Hlučín 1. Darkovice
    2. Děhylov
    3. Dobroslavice
    4. Hať
    5. Hlučín
    6. Kozmice
    7. Vřesina
     
  7. Hrabyně 1. Hrabyně
    2. Budišovice
     
  8. Hradec nad Moravicí 1. Branka u Opavy
    2. Hradec nad Moravicí
     
  9. Chuchelná 1. Bělá
    2. Chuchelná
    3. Strahovice
     
  10. Kobeřice 1. Kobeřice
     
  11. Kravaře 1. Chlebičov
    2. Kravaře
    3. Velké Hoštice
     
  12. Litultovice 1. Bratříkovice
    2. Dolní Životice
    3. Hlavnice
    4. Jakartovice
    5. Lhotka u Litultovic
    6. Litultovice
    7. Mladecko
     
  13. Ludgeřovice 1. Ludgeřovice
    2. Markvartovice
    3. Šilheřovice
     
  14. Melč 1. Melč
    2. Moravice
    3. Radkov
     
  15. Opava 1. Brumovice
    2. Hněvošice
    3. Holasovice
    4. Chvalíkovice
    5. MIkolajice
    6. Neplachovice
    7. Nové Sedlice
    8. Oldřišov
    9. Opava
    10. Otice
    11. Raduň
    12. Slavkov
    13. Služovice
    14. Štáblovice
    15. Štítina
    16. Uhlířov
    17. Vršovice
     
  16. Píšť 1. Píšť
     
  17. Pustá Polom 1. Hlubočec
    2. Kyjovice
    3. Pustá Polom
    4. Těškovice
     
  18. Skřipov 1. Skřipov
     
  19. Stěbořice 1. Jezdkovice
    2. Stěbořice
     
  20. Sudice 1. Rohov
    2. Sudice
    3. Třebom
     
  21. Štěpánkovice 1. Štěpánkovice
     
  22. Velká Polom 1. Čavisov
    2. Dolní Lhota
    3. Horní Lhota
    4. Velká Polom
     
  23. Velké Heraltice 1. Velké Heraltice
     
  24. Vítkov 1. Čermná ve Slezsku
    2. Větřkovice
    3. Vítkov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
     
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Okres: Matriční úřad: Seznam obcí, měst, městských
    částí, městských obvodů a
    vojenských újezdů správního
    obvodu matričního úřadu:
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
43 Ostrava - město 1. Mariánské Hory a Hulváky 1. Mariánské Hory a Hulváky
    2. Nová Ves
     
  2. Moravská Ostrava a Přívoz 1. Hošťálkovice
    2. Lhotka
    3. Moravská Ostrava a Přívoz
    4. Petřkovice
     
  3. Ostrava - jih 1. Hrabová
    2. Ostrava - jih
    3. Proskovice
     
  4. Polanka nad Odrou 1. Polanka nad Odrou
     
  5. Poruba 1. Martinov
    2. Plesná
    3. Poruba
    4. Pustkovec
    5. Třebovice
     
  6. Radvanice a Bartovice 1. Radvanice a Bartovice
     
  7. Slezská Ostrava 1. Michálkvoice
    2. Slezská Ostrava
     
  8. Stará Bělá 1. Nová Bělá
    2. Stará Bělá
     
  9. Svinov 1. Krásné Pole
    2. Svinov
     
  10. Vítkovice 1. Vítkovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
44. Pardubice 1. Dašice 1. Dašice
    2. Kostěnice
    3. Lány u Dašic
     
  2. Holice 1. Býšť
    2. Dolní Roveň
    3. Dolní Ředice
    4. Holice
    5. Horní Ředice
    6. Chvojenec
    7. Ostřetín
    8. Poběžovice u Holic
    9. Veliny
    10. Vysoké Chvojno
     
  3. Horní Jelení 1. Horní Jelení
    2. Jaroslav
    3. Týnišťko
     
  4. Choltice 1. Bezděkov
    2. Bukovina u Přelouče
    3. Holotín
    4. Choltice
    5. Chrtníky
    6. Jedousov
    7. Jeníkovice
    8. Lipoltice
    9. Poběžovice u Přelouče
    10. Sovolusky
    11. Stojice
    12. Svinčany
    13. Svojšice
    14. Turkovice
    15. Urbanice
    16. Veselí
     
  5. Chvaletice 1. Chvaletice
    2. Kojice
     
  6. Lázně Bohdaneč 1. Dolany
    2. Křičeň
    3. Lázně Bohdaneč
    4. Neratov
    5. Plch
    6. Podůlšany
    7. Rohoznice
    8. Staré Ždánice
    9. Živanice
     
  7. Moravany 1. Moravany
    2. Radhošť
    3. Slepotice
    4. Trusnov
    5. Uhersko
     
  8. Pardubice 1. Barchov
    2. Bukovina nad Labem
    3. Čeperka
    4. Čepí
    5. Černá u Bohdanče
    6. Dříteč
    7. Dubany
    8. Hostovice
    9. Hrobice
    10. Jezbořice
    11. Libišany
    12. Mikulovice
    13. Němčice
    14. Opatovice nad Labem
    15. Ostřešany
    16. Pardubice
    17. Ráby
    18. Rybitví
    19. Spojil
    20. Srch
    21. Staré Hradiště
    22. Staré Jesenčany
    23. Starý Mateřov
    24. Stéblová
    25. Srnojedy
    26. Třebosice
    27. Úhřetická Lhota
     
  9. Přelouč 1. Brloh
    2. Břehy
    3. Jankovice
    4. Litošice
    5. Mokošín
    6. Přelouč
    7. Přelovice
    8. Valy
     
  10. Rohovládova Bělá 1. Bukovka
    2. Chýšť
    3. Kasalice
    4. Malé Výkleky
    5. Pravy
    6. Přepychy
    7. Rohovládova Bělá
    8. Sopřeč
    9. Vápno
    10. Vlčí Habřina
    11. Voleč
    12. Vyšehněvice
    13. Žáravice
     
  11. Řečany nad Labem 1. Hlavečník
    2. Kladruby nad Labem
    3. Labské Chrčice
    4. Morašice
    5. Řečany nad Labem
    6. Selmice
    7. Semín
    8. Strašov
    9. Tetov
    10. Trnávka
    11. Újezd u Přelouče
    12. Zdechovice
     
  12. Sezemice 1. Borek
    2. Časy
    3. Choteč
    4. Kunětice
    5. Rokytno
    6. Sezemice
    7. Újezd u Sezemic
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
45. Pelhřimov 1. Černovice 1. Bořetín
    2. Černovice
    3. Hojovice
    4. Křeč
    5. Lidmaň
    6. Mnich
     
  2. Červená Řečice 1. Bácovice
    2. Červená Řečice
    3. Křelovice
     
  3. Horní Cerekev 1. Bělá
    2. Černov
    3. Horní Cerekev
    4. Horní Ves
    5. Nová Buková
     
  4. Hořepník 1. Bořetice
    2. Hořepník
    3. Rovná
     
  5. Humpolec 1. Budíkov
    2. Bystrá
    3. Čejov
    4. Hojanovice
    5. Horní Rápotice
    6. Hořice
    7. Humpolec
    8. Ježov
    9. Jiřice
    10. Kaliště
    11. Kejžlice
    12. Koberovice
    13. Komorovice
    14. Mladé Bříště
    15. Mysletín
    16. Píšť
    17. Proseč
    18. Řečice
    19. Sedlice
    20. Senožaty
    21. Staré Bříště
    22. Syrov
    23. Vojslavice
    24. Vystrkov
    25. Želiv
     
  6. Kamenice nad Lipou 1. Bohdalín
    2. Kamenice nad Lipou
    3. Lhota-Vlasenice
    4. Rodinov
    5. Těmice
    6. Včelnička
     
  7. Košetice 1. Arneštovice
    2. Buřenice
    3. Chýstovice
    4. Chyšná
    5. Košetice
    6. Křešín
    7. Martinice u Onšova
    8. Onšov
     
  8. Lukavec 1. Čáslavsko
    2. Lukavec
    3. Mezilesí
    4. Salačova Lhota
    5. Vyklantice
     
  9. Nová Cerekev 1. Čížkov
    2. Leskovice
    3. Moraveč
    4. Nová Cerekev
     
  10. Nový Rychnov 1. Nový Rychnov
     
  11. Obrataň 1. Obrataň
    2. Dobrá Voda u Pacova
    3. Eš
    4. Kámen
    5. Věžná
    6. Vysoká Lhota
    7. Zlátenka
     
  12. Pacov 1. Bratřice
    2. Cetoraz
    3. Důl
    4. Lesná
    5. Pacov
    6. Pošná
    7. Samšín
    8. Těchobuz
    9. Útěchovice pod Stražištěm
    10. Velká Chyška
    11. Zhořec
     
  13. Pelhřimov 1. Božejov
    2. Čelistná
    3. Dehtáře
    4. Dobrá Voda
    5. Dubovice
    6. Kojčice
    7. Krasíkovice
    8. Libkova Voda
    9. Litohošť
    10. Mezná
    11. Olešná
    12. Ondřejov
    13. Pavlov
    14. Pelhřimov
    15. Proseč pod Křemešníkem
    16. Putimov
    17. Rynárec
    18. Střítež
    19. Svépravice
    20. Útěchovice
    21. Útěchovičky
    22. Ústrašín
    23. Velký Rybník
    24. Vokov
    25. Zachotín
    26. Zajíčkov
    27. Žirov
     
  14. Počátky 1. Častrov
    2. Počátky
    3. Polesí
    4. Stojčín
    5. Veselá
     
  15. Vyskytná 1. Jankov
    2. Vyskytná
    3. Střítež pod Křemešníkem
     
  16. Žirovnice 1. Žirovnice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
46. Písek 1. Bernartice 1. Bernartice
    2. Borovany
    3. Dražíč
    4. Křenovice
    5. Olešná
    6. Podolí I
    7. Slabčice
    8. Veselíčko
    9. Zběšičky
     
  2. Čimelice 1. Čimelice
    2. Rakovice
    3. Smetanova Lhota
    4. Varvažov
     
  3. Chyšky 1. Chyšky
    2. Vlksice
     
  4. Kovářov 1. Hrazany
    2. Kovářov
    3. Kostelec nad Vltavou
     
  5. Milevsko 1. Branice
    2. Hrejkovice
    3. Jetětice
    4. Jickovice
    5. Křižanov
    6. Kučeř
    7. Květov
    8. Milevsko
    9. Okrouhlá
    10. Osek
    11. Přeborov
    12. Přeštěnice
    13. Stehlovice
    14. Zbelítov
    15. Zhoř
     
  6. Mirotice 1. Boudy
    2. Cerhonice
    3. Mirotice
    4. Ostrovec
     
  7. Mirovice 1. Horosedly
    2. Lety
    3. Minice
    4. Mirovice
    5. Mišovice
    6. Myslín
    7. Nerestce
     
  8. Orlík nad Vltavou 1. Kožlí
    2. Králova Lhota
    3. Nevězice
    4. Orlík nad Vltavou
    5. Probulov
     
  9. Písek 1. Albrechtice nad Vltavou
    2. Čížová
    3. Dobev
    4. Drhovle
    5. Heřmaň
    6. Kestřany
    7. Kluky
    8. Předotice
    9. Písek
    10. Putim
    11. Ražice
    12. Vráž
     
  10. Protivín 1. Paseky
    2. Protivín
    3. Skály
    4. Tálín
    5. Žďár
     
  11. Sepekov 1. Božetice
    2. Sepekov
     
  12. Záhoří 1. Dolní Novosedly
    2. Temešvár
    3. Vlastec
    4. Vojníkov
    5. Vrcovice
    6. Záhoří
     
  13. Zvíkovské Podhradí 1. Oslov
    2. Zvíkovské Podhradí
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
47. Plzeň - jih 1. Blovice 1. Blovice
    2. Chlum
    3. Chocenice
    4. Jarov
    5. Louňová
    6. Měcholupy
    7. Seč
    8. Únětice
    9. Vlčtejn
    10. Zdemyslice
    11. Ždírec
     
  2. Dobřany 1. Dnešice
    2. Dobřany
    3. Chlumčany
    4. Lhota
    5. Nová Ves
    6. Přestavlky
    7. Vstiš
     
  3. Chotěšov 1. Chotěšov
     
  4. Kasejovice 1. Hradiště
    2. Kasejovice
    3. Mladý Smolivec
    4. Nezdřev
    5. Oselce
    6. Životice
     
  5. Letiny 1. Drahkov
    2. Letiny
     
  6. Merklín 1. Bolkov
    2. Buková
    3. Merklín
    4. Otěšice
    5. Ptenín
    6. Roupov
    7. Soběkury
    8. Zemětice
     
  7. Nepomuk 1. Čížkov
    2. Čmelíny
    3. Chlumy
    4. Klášter
    5. Kozlovice
    6. Kramolín
    7. Mileč
    8. Mohelnice
    9. Nekvasovy
    10. Nepomuk
    11. Polánka
    12. Prádlo
    13. Sedliště
    14. Srby
    15. Tojice
    16. Třebičce
    17. Vrčeň
     
  8. Nezvěstice 1. Chválenice
    2. Milínov
    3. Nezvěstice
    4. Střížovice
    5. Žákava
     
  9. Přeštice 1. Dolce
    2. Dolní Lukavice
    3. Horní Lukavice
    4. Horšice
    5. Kbel
    6. Lužany
    7. Oplot
    8. Přeštice
    9. Příchovice
    10. Radkovice
    11. Řenče
    12. Skašov
    13. Týniště
    14. Vlčí
     
  10. Spálené Poříčí 1. Borovno
    2. Míšov
    3. Nové Mitrovice
    4. Spálené Poříčí
     
  11. Starý Plzenec 1. Letkov
    2. Lhůta
    3. Losiná
    4. Mokrouše
    5. Starý Plzenec
    6. Tymákov
     
  12. Stod 1. Honezovice
    2. Hradec
    3. Kotovice
    4. Lisov
    5. Líšina
    6. Stod
    7. Střelice
    8. Ves Touškov
     
  13. Šťáhlavy 1. Nezbavětice
    2. Šťáhlavy
     
  14. Štěnovice 1. Čižice
    2. Nebílovy
    3. Netunice
    4. Předenice
    5. Štěnovice
    6. Štěnovický Borek
    7. Útušice
     
  15. Žinkovy 1. Neurazy
    2. Žinkovy
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
48. Plzeň - město 1. Plzeň 3 1. Plzeň 1
    2. Plzeň 2 - Slovany
    3. Plzeň 3
    4. Plzeň 4
    5. Plzeň 5 - Křimice
    6. Plzeň 6 - Litice
    7. Plzeň 7 - Radčice
    8. Plzeň 8 - Černice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
49. Plzeň - sever 1. Dolní Bělá 1. Bučí
    2. Dolní Bělá
    3. Dražeň
    4. Horní Bělá
    5. Krašovice
    6. Líté
    7. Loza
    8. Mrtník
     
  2. Heřmanova Huť 1. Heřmanova Huť
    2. Hněvnice
    3. Lochousice
    4. Přehýšov
     
  3. Horní Bříza 1. Horní Bříza
    2. Ledce
    3. Příšov
    4. Tatiná
    5. Trnová
    6. Žilov
     
  4. Chotíkov 1. Chotíkov
     
  5. Chrást 1. Dolany
    2. Druztová
    3. Dýšina
    4. Chrást
    5. Kyšice
     
  6. Kaznějov 1. Dobříč
    2. Jarov
    3. Kaceřov
    4. Kaznějov
    5. Koryta
    6. Obora
    7. Rybnice
     
  7. Kralovice 1. Bílov
    2. Bohy
    3. Brodeslavy
    4. Dolní Hradiště
    5. Hlince
    6. Holovousy
    7. Chříč
    8. Kočín
    9. Kopidlno
    10. Kozojedy
    11. Kralovice
    12. Potvorov
    13. Sedlec
    14. Slatina
    15. Studená
    16. Všehrdy
    17. Výrov
    18. Vysoká Libyně
     
  8. Kožlany 1. Černíkovice
    2. Kožlany
     
  9. Líšťany 1. Líšťany
     
  10. Manětín 1. Bezvěrov
    2. Hvozd
    3. Manětín
    4. Štichlovice
     
  11. Nečtiny 1. Nečtiny
     
  12. Nýřany 1. Blatnice
    2. Kbelany
    3. Nýřany
    4. Rochlov
     
  13. Pernarec 1. Čerňovice
    2. Křelovice
    3. Ostrov u Bezdružic
    4. Pernarec
    5. Úněšov
     
  14. Plasy 1. Pláně
    2. Plasy
     
  15. Město Touškov 1. Bdeněves
    2. Čeminy
    3. Kozolupy
    4. Malesice
    5. Městou Touškov
    6. Myslinka
    7. Plešnice
    8. Pňovany
    9. Újezd nade Mží
    10. Úlice
     
  16. Třemošná 1. Česká Bříza
    2. Hromnice
    3. Nadryby
    4. Třemošná
    5. Zruč-Senec
     
  17. Úterý 1. Blažim
    2. Krsy
    3. Úterý
     
  18. Vejprnice 1. Tlučná
    2. Vejprnice
    3. Vochov
     
  19. Všeruby 1. Kunějovice
    2. Nekmíř
    3. Nevřeň
    4. Všeruby
    5. Zahrádka
     
  20. Zbůch 1. Líně
    2. Úherce
    3. Zbůch
     
  21. Žihle 1. Mladotice
    2. Pastuchovice
    3. Tis u Blatna
    4. Velečín
    5. Žihle
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
50. Praha 1. Praha 1 1. Praha 1
     
  2. Praha 2 1. Praha 2
     
  3. Praha 3 1. Praha 3
     
  4. Praha 4 1. Praha 4
    2. Praha - Kunratice
     
  5. Praha 5 1. Praha 5
    2. Praha - Slivenec
     
  6. Praha 6 1. Praha 6
    2. Praha - Lysolaje
    3. Praha - Nebušice
    4. Praha - Přední Kopanina
    5. Praha - Suchdol
     
  7. Praha 7 1. Praha 7
    2. Praha - Troja
     
  8. Praha 8 1. Praha 8
    2. Praha - Březiněves
    3. Praha - Dolní Chabry
    4. Praha - Ďáblice
     
  9. Praha 9 1. Praha 9
     
  10. Praha 10 1. Praha 10
     
  11. Praha 11 1. Praha 11
    2. Praha - Křeslice
    3. Praha - Šeberov
    4. Praha - Újezd
     
  12. Praha 12 1. Praha 12
    2. Praha - Libuš
     
  13. Praha 13 1. Praha 13
    2. Praha - Řeporyje
     
  14. Praha 14 1. Praha 14
    2. Praha - Dolní Počernice
     
  15. Praha 15 1. Praha 15
    2. Praha - Dolní Měcholupy
    3. Praha - Dubeč
    4. Praha - Petrovice
    5. Praha - Štěrboholy
     
  16. Praha - Horní Počernice 1. Praha - Horní Počernice
     
  17. Praha - Kbely 1. Praha - Čakovice
    2. Praha - Kbely
    3. Praha - Satalice
    4. Praha - Vinoř
     
  18. Praha - Letňany 1. Praha - Letňany
     
  19. Praha - Radotín 1. Praha - Lipence
    2. Praha - Lochkov
    3. Praha - Radotín
    4. Praha - Velká Chuchle
    5. Praha - Zbraslav
     
  20. Praha - Řepy 1. Praha - Řepy
    2. Praha - Zličín
     
  21. Praha - Újezd nad Lesy 1. Praha - Běchovice
    2. Praha - Klánovice
    3. Praha - Koloděje
    4. Praha - Újezd nad Lesy
     
  22. Praha - Uhříněves 1. Praha - Benice
    2. Praha - Kolovraty
    3. Praha - Královice
    4. Praha - Nedvězí
    5. Praha - Uhříněves
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
51. Praha - východ 1. Brandýs nad Labem - 1. Brandýs nad Labem -
  Stará Boleslav Stará Boleslav
    2. Brázdim
    3. Dřevčice
    4. Jenštejn
    5. Káraný
    6. Nový Vestec
    7. Podolanka
    8. Polerady
    9. Přezletice
    10. Radonice
    11. Sluhy
    12. Veleň
    13. Zápy
     
  2. Čelákovice 1. Čelákovice
    2. Lázně Toušeň
    3. Mochov
    4. Nehvizdy
    5. Svémyslice
    6. Vyšehořovice
    7. Zeleneč
     
  3. Klecany 1. Husinec
    2. Klecany
    3. Máslovice
    4. Větrušice
    5. Vodochody
    6. Zdiby
     
  4. Líbeznice 1. Bašť
    2. Bořanovice
    3. Hovorčovice
    4. Kojetice
    5. Líbeznice
    6. Předboj
    7. Sedlec
    8. Zlonín
     
  5. Měšice 1. Čakovičky
    2. Měšice
    3. Mratín
    4. Nová Ves
     
  6. Mnichovice 1. Hrusice
    2. Kaliště
    3. Kunice
    4. Mirošovice
    5. Mnichovice
    6. Ondřejov
    7. Pětihosty
    8. Senohraby
    9. Stránčice
    10. Struhařov
    11. Všestary
    12. Zvánovice
     
  7. Odolena Voda 1. Klíčany
    2. Odolena Voda
    3. Panenské Břežany
    4. Postřižín
    5. Veliká Ves
     
  8. Říčany 1. Babice
    2. Březí
    3. Čestlice
    4. Dobřejovice
    5. Doubek
    6. Herink
    7. Klokočná
    8. Louňovice
    9. Modletice
    10. Mukařov
    11. Nupaky
    12. Popovičky
    13. Říčany
    14. Světice
    15. Svojetice
    16. Tehov
    17. Tehovec
     
  9. Škvorec 1. Křenice
    2. Květnice
    3. Sibřina
    4. Sluštice
    5. Škvorec
    6. Zlatá
     
  10. Úvaly 1. Dobročovice
    2. Horoušany
    3. Jirny
    4. Šestajovice
    5. Úvaly
     
  11. Velké Popovice 1. Kamenice
    2. Kostelec u Křížků
    3. Křížkový Újezdec
    4. Petříkov
    5. Radjěovice
    6. Řehenice
    7. Sulice
    8. Velké Popovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
52. Praha - západ 1. Černošice 1. Černošice
    2. Vonoklasy
     
  2. Červený Újezd 1. Červený Újezd
    2. Ptice
    3. Úhonice
     
  3. Davle 1. Davle
    2. Hvozdnice
    3. Měchenice
     
  4. Dobřichovice 1. Černolice
    2. Dobřichovice
    3. Karlík
    4. Všenory
     
  5. Dolní Břežany 1. Dolní Břežany
    2. Zlatníky-Hodkovice
     
  6. Horoměřice 1. Horoměřice
    2. Únětice
     
  7. Hostivice 1. Dobrovíz
    2. Hostivice
    3. Chýně
    4. Jeneč
     
  8. Hradištko 1. Hradištko
     
  9. Jílové u Prahy 1. Jesenice
    2. Jílové u Prahy
    3. Kamenný Přívoz
    4. Libeř
    5. Ohrobec
    6. Okrouhlo
    7. Petrov
    8. Pohoří
    9. Psáry
    10. Vestec
     
  10. Jinočany 1. Dobříč
    2. Chrášťany
    3. Jinočany
    4. Ořech
    5. Zbuzany
     
  11. Libčice nad Vltavou 1. Dolany
    2. Libčice nad Vltavou
    3. Tursko
     
  12. Mníšek pod Brdy 1. Bojanovice
    2. Bratřínov
    3. Čisovice
    4. Jíloviště
    5. Klínec
    6. Kytín
    7. Líšnice
    8. Mníšek pod Brdy
    9. Řitka
    10. Trnová
    11. Zahořany
     
  13. Nučice 1. Nučice
    2. Tachlovice
     
  14. Průhonice 1. Průhonice
     
  15. Roztoky 1. Roztoky
     
  16. Rudná 1. Drahelčice
    2. Rudná
     
  17. Řevnice 1. Lety
    2. Řevnice
     
  18. Štěchovice 1. Buš
    2. Slapy
    3.Štěchovice
     
  19. Třebotov 1. Choteč
    2. Chýnice
    3. Kosoř
    4. Roblín
    5. Třebotov
     
  20. Tuchoměřice 1. Číčovice
    2. Kněževes
    3. Středokluky
    4. Tuchoměřice
     
  21. Velké Přílepy 1. Holubice
    2. Lichoceves
    3. Okoř
    4. Statenice
    5. Svrkyně
    6. Úholičky
    7. Velké Přílepy
     
  22. Vrané nad Vltavou 1. Březová-Oleško
    2. Vrané nad Vltavou
    3. Zvole
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
53. Prachatice 1. Čkyně 1. Bohumilice
    2. Bošice
    3. Čkyně
    4. Lčovice
    5. Zálezly
     
  2. Husinec 1. Drslavice
    2. Dvory
    3. Husinec
    4. Kratušín
    5. Lažiště
    6. Záblatí
    7. Zábrdí
     
  3. Lhenice 1. Ktiš
    2. Lehnice
    3. Mičovice
     
  4. Netolice 1. Babice
    2. Chvalovice
    3. Lužice
    4. Mahouš
    5. Malovice
    6. Němčice
    7. Netolice
    8. Olšovice
     
  5. Prachatice 1. Chroboly
    2. Nebahovy
    3. Prachatice
    4. Těšovice
    5. Vitějovice
    6. Žernovice
     
  6. Stachy 1. Nicov
    2. Stachy
     
  7. Strunkovice nad Blanicí 1.IV
    2. Hracholusky
    3. Strunkovice nad Blanicí
     
  8. Šumavské Hoštice 1. Buk
    2. Radhostice
    3. Šumavské Hoštice
    4. Žárovná
     
  9. Vacov 1. Vacov
    2. Vrbice
     
  10. Vimperk 1. Borová Lada
    2. Horní Vltavice
    3. Kubova Huť
    4. Kvilda
    5. Nové Hutě
    6. Strážný
    7. Svatá Maří
    8. Vimperk
     
  11. Vlachovo Březí 1. Bohunice
    2. Budkov
    3. Bušanovice
    4. Chlumany
    5. Lipovice
    6. Pěčnov
    7. Tvrzice
    8. Újezdec
    9. Vlachovo Březí
     
  12. Volary 1. Křišťanov
    2. Lenora
    3. Nová Pec
    4. Stožec
    5. Volary
    6. Zbytiny
    7. Želnava
     
  13. Zdíkov 1. Zdíkov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
54. Prostějov 1. Bedihošť 1. Bedihošť
    2. Čehovice
    3. Vřesovice
    4. Výšovice
     
  2. Bohuslavice 1. Bohuslavice
    2. Hačky
    3. Hvozd
    4. Polomí
    5. Raková u Konice
    6. Rakůvka
     
  3. Brodek u Konice 1. Brodek u Konice
    2. Lipová
    3. Skřípov
    4. Suchdol
     
  4. Brodek u Prostějova 1. Brodek u Prostějova
    2. Dobrochov
    3. Hradčany-Kobeřice
    4. Ondratice
    5. Želeč
     
  5. Čechy pod Kosířem 1. Čechy Pod Kosířem
    2. Hluchov
    3. Stařechovice
     
  6. Drahany 1. Bousín
    2. Drahany
    3. Niva
    4. Otinoves
    5. Rozstání
     
  7. Horní Štěpánov 1. Horní Štěpánov
     
  8. Kladky 1. Kladky
    2. Ludmírov
     
  9. Klenovice na Hané 1. Čelčice
    2. Ivaň
    3. Klenovice na Hané
    4. Obědkovice
    5. Pivín
    6. Skalka
    7. Tvorovice
     
  10. Konice 1. Březsko
    2. Budětsko
    3. Dzbel
    4. Jesenec
    5. Konice
    6. Ochoz
    7. Šubířov
     
  11. Kostelec na Hané 1. Bílovice-Lutotín
    2. Kostelec na Hané
    3. Lešany
     
  12. Kralice na Hané 1. Biskupice
    2. Hrdibořice
    3. Hrubčice
    4. Klopotovice
    5. Kralice na Hané
     
  13. Laškov 1. Laškov
    2. Pěnčín
     
  14. Nezamyslice 1. Dobromilice
    2. Doloplazy
    3. Dřevnovice
    4. Koválovice-Osičany
    5. Nezamyslice
    6. Tištín
    7. Víceměřice
     
  15. Němčice nad Hanou 1. Hruška
    2. Mořice
    3. Němčice nad Hanou
    4. Pavlovice u Kojetína
    5. Srbce
    6. Vitčice
    7. Vrchoslavice
     
  16. Otaslavice 1. Otaslavice
    2. Vincencov
    3. Vranovice-Kelčice
     
  17. Plumlov 1. Krumsín
    2. Ohrozim
    3. Plumlov
    4. Prostějovičky
     
  18. Prostějov 1. Mostkovice
    2. Olšany u Prostějova
    3. Prostějov
    4. Vrbátky
     
  19. Protivanov 1. Buková
    2. Malé Hradisko
    3. Protivanov
     
  20. Přemyslovice 1. Přemyslovice
    2. Stražisko
     
  21. Ptení 1. Ptení
    2. Stínava
    3. Vícov
    4. Zdětín
     
  22. Smržice 1. Čelechovice na Hané
    2. Slatinky
    3. Smržice
     
  23. Určice 1. Alojzov
    2. Dětkovice
    3. Myslejovice
    4. Seloutky
    5. Určice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
55. Přerov 1. Bělotín 1. Bělotín
    2. Polom
     
  2. Brodek u Přerova 1. Brodek u Přerova
    2. Císařov
    3. Citov
    4. Rokytnice
     
  3. Domaželice 1. Čechy
    2. Domaželice
    3. Líšná
     
  4. Dřevohostice 1. Dřevohostice
    2. Křtomil
    3. Lipová
    4. Nahošovice
    5. Radkova Lhota
    6. Radkovy
    7. Turovice
     
  5. Horní Moštěnice 1. Beňov
    2. Dobrčice
    3. Horní Moštěnice
    4. Přestavlky
    5. Říkovice
    6. Stará Ves
     
  6. Hranice 1. Černotín
    2. Dolní Těšice
    3. Horní Těšice
    4. Hrabůvka
    5. Hranice
    6. Jindřichov
    7. Klokočí
    8. Milenov
    9. Olšovec
    10. Partulovice
    11. Radíkov
    12. Skalička
    13. Střítež nad Ludinou
    14. Teplice nad Bečvou
    15. Ústí
    16. Zámrsky
     
  7. Hustopeče nad Bečvou 1. Hustopeče nad Bečvou
    2. Milotice nad Bečvou
    3. Špičky
     
  8. Kojetín 1. Kojetín
    2. Křenovice
    3. Měřovice nad Hanou
    4. Polkovice
    5. Stříbrnice
    6. Uhřičice
     
  9. Kokory 1. Čelechovice
    2. Kokory
    3. Lhotka
    4. Nelešovice
     
  10. Lipník nad Bečvou 1. Bohuslávky
    2. Dolní Újezd
    3. Jezernice
    4. Lipník nad Bečvou
    5. Týn nad Bečvou
     
  11. Opatovice 1. Býškovice
    2. Opatovice
    3. Paršovice
    4. Rakov
     
  12. Osek nad Bečvou 1. Osek nad Bečvou
    2. Veselíčko
     
  13. Potštát 1. Potštát
     
  14. Přerov 1. Bochoř
    2. Lazníčky
    3. Lazníky
    4. Podolí
    5. Přerov
    6. Tučín
    7. Věžky
    8. Vlkoš
    9. Výkleky
    10. Želatovice
     
  15. Radslavice 1. Buk
    2. Grymov
    3. Hradčany
    4. Oldřichov
    5. Pavlovice u Přerova
    6. Prosenice
    7. Radslavice
    8. Radvanice
    9. Sobíšky
    10. Sušice
    11. Šišma
    12. Zábeštní Lhota
     
  16. Soběchleby 1. Bezuchov
    2. Dolní Nětčice
    3. Hlinsko
    4. Horní Nětčice
    5. Kladníky
    6. Lhota
    7. Oprostovice
    8. Radotín
    9. Soběchleby
    10. Žákovice
     
  17. Tovačov 1. Lobodice
    2. Oplocany
    3. Tovačov
     
  18. Troubky 1. Troubky
     
  19. Všechovice 1. Horní Újezd
    2. Malhotice
    3. Provodovice
    4. Rouské
    5. Všechovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
56. Příbram 1. Brdy 1. Brdy (území vojenského újezdu)
     
  2. Březnice 1. Březnice
    2. Drahenice
    3. Hlubyně
    4. Horčápsko
    5. Hudčice
    6. Chrást
    7. Koupě
    8. Nestrašovice
    9. Počaply
    10. Starosedlský Hrádek
    11. Svojšice
    12. Tochovice
    13. Tušovice
    14. Volenice
     
  3. Dobříš 1. Borotice
    2. Buková u Příbramě
    3. Daleké Dušníky
    4. Dlouhá Lhota
    5. Dobříš
    6. Drevníky
    7. Drhovy
    8. Obořiště
    9. Rosovice
    10. Rybníky
    11. Stará Huť
    12. Svaté Pole
    13. Voznice
    14. Županovice
     
  4. Dolní Hbity 1. Dolní Hbity
    2. Jablonná
     
  5. Dublovice 1. Dublovice
     
  6. Hluboš 1. Bratkovice
    2. Hluboš
    3. Pičín
     
  7. Hvožďany 1. Hvožďany
     
  8. Jince 1. Čenkov
    2. Jince
    3. Křesín
    4. Ohrazenice
     
  9. Kamýk nad Vltavou 1. Kamýk nad Vltavou
    2. Svatý Jan
    3. Zduchovice
     
  10. Klučenice 1. Klučenice
    2. Milešov
     
  11. Kosova Hora 1. Kosova Hora
    2. Prosenická Lhota
    3. Štětkovice
     
  12. Krásná Hora nad Vltavou 1. Krásná Hora nad Vltavou
     
  13. Milín 1. Bohostice
    2. Cetyně
    3. Lazsko
    4. Lešetice
    5. Milín
    6. Ostrov
    7. Pečice
    8. Radětice
    9. Smolotely
    10. Solenice
    11. Těchařovice
    12. Vrančice
     
  14. Nečín 1. Hřiměždice
    2. Nečín
     
  15. Nová Ves pod Pleší 1. Malá Hraštice
    2. Nová Ves pod Pleší
    3. Velká Lečice
     
  16. Nový Knín 1. Čím
    2. Chotilsko
    3. Korkyně
    4. Mokrovraty
    5. Nové Dvory
    6. Nový Knín
     
  17. Obecnice 1. Drahlín
    2. Obecnice
    3. Sádek
     
  18. Petrovice 1. Nechvalice
    2. Petrovice
     
  19. Příbram 1. Bohutín
    2. Dubenec
    3. Dubno
    4. Háje
    5. Kotenčice
    6. Láz
    7. Lhota u Příbramě
    8. Modřovice
    9. Narysov
    10. Občov
    11. Podlesí
    12. Příbram
    13. Suchdol
    14. Trhové Dušníky
    15. Třebsko
    16. Vysoká u Příbramě
     
  20. Rožmitál pod Třemšínem 1. Bezděkov pod Třemšínem
    2. Nepomuk
    3. Rožmitál pod Třemšínem
    4. Sedlice
    5. Věšín
    6. Vranovice
    7. Vševily
     
  21. Sedlčany 1. Jesenice
    2. Kňovice
    3. Křepenice
    4. Nalžovice
    5. Nedrahovice
    6. Osečany
    7. Počepice
    8. Příčovy
    9. Radíč
    10. Sedlčany
    11. Vysoký Chlumec
     
  22. Višňová 1. Drásov
    2. Obory
    3. Ouběnice
    4. Višňová
     
  23. Zalužany 1. Bukovany
    2. Chraštice
    3. Kozárovice
    4. Zalužany
    5. Zbenice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
57. Rakovník 1. Čistá 1. Břežany
    2. Čistá
    3. Šípy
    4. Velká Chmelištná
    5. Všesulov
     
  2. Jesenice 1. Děkov
    2. Drahouš
    3. Hořovičky
    4. Jesenice
    5. Kolešov
    6. Krty
    7. Oráčov
    8. Švihov
    9. Žďár
     
  3. Kněževes 1. Chrášťany
    2. Kněževes
    3. Přílepy
    4. Svojetín
     
  4. Kolešovice 1. Hořesedly
    2. Kolešovice
     
  5. Křivoklát 1. Branov
    2. Karlova Ves
    3. Křivoklát
    4. Městečko
    5. Nezabudice
    6. Pustověty
    7. Velká Buková
     
  6. Lány 1. Lány
     
  7. Lišany 1. Lišany
     
  8. Lužná 1. Lužná
     
  9. Mšec 1. Bdín
    2. Kalivody
    3. Milý
    4. Mšec
    5. Mšecké Žehrovice
    6. Přerubenice
    7. Srbeč
    8. Třtice
     
  10. Mutějovice 1. Hředle
    2. Janov
    3. Kounov
    4. Krupá
    5. Milostín
    6. Mutějovice
    7. Nesuchyně
     
  11. Nové Strašecí 1. Nové Strašecí
    2. Ruda
     
  12. Petrovice 1. Petrovice
    2. Příčina
    3. Řeřichy
    4. Šanov
    5. Václavy
    6. Zavidov
     
  13. Rakovník 1. Lašovice
    2. Lubná
    3. Nový Dům
    4. Olešná
    5. Pavlíkov
    6. Rakovník
    7. Senec
    8. Všetaty
     
  14. Roztoky 1. Roztoky
     
  15. Rynholec 1. Rynholec
     
  16. Řevničov 1. Kozojedy
    2. Kroučová
    3. Krušovice
    4. Pochvalov
    5. Řevničov
    6. Smilovice
    7. Třeboc
     
  17. Senomaty 1. Hostokryje
    2. Senomaty
    3. Pšovlky
     
  18. Slabce 1. Hracholusky
    2. Hřebečníky
    3. Hvozd
    4. Krakov
    5. Krakovec
    6. Malinová
    7. Panoší Újezd
    8. Skryje
    9. Slabce
     
  19. Zbečno 1. Račice
    2. Sýkořice
    3. Zbečno
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
58. Rokycany 1. Břasy 1. Bezděkov
    2. Břasy
    3. Březina
    4. Bušovice
    5. Smědčice
    6. Všenice
     
  2. Mirošov 1. Kakejcov
    2. Kornatice
    3. Mešno
    4. Mirošov
    5. Příkosice
    6. Skořice
    7. Štítov
    8. Trokavec
    9. Vísky
     
  3. Mýto 1. Cheznovice
    2. Medový Újezd
    3. Mýto
    4. Těškov
     
  4. Radnice 1. Bujesily
    2. Hlohovice
    3. Chlum
    4. Chomle
    5. Kamenec
    6. Kladruby
    7. Lhotka u Radnic
    8. Liblín
    9. Němčovice
    10. Přívětice
    11. Radnice
    12. Sebečice
    13. Skomoleno
    14. Újezd u Svatého Kříže
    15. Vejvanov
     
  5. Rokycany 1. Dobřív
    2. Ejpovice
    3. Holoubkov
    4. Hrádek
    5. Hůrky
    6. Kamenný Újezd
    7. Klabava
    8. Litohlavy
    9. Nevid
    10. Osek
    11. Raková
    12. Rokycany
    13. Svojkovice
    14. Veselá
    15. Volduchy
     
  6. Strašice 1. Strašice
    2. Těně
     
  7. Zbiroh 1. Cekov
    2. Čilá
    3. Drahoňův Újezd
    4. Hradiště
    5. Kařez
    6. Kařízek
    7. Lhota pod Radčem
    8. Líšná
    9. Mlečice
    10. Ostrovec-Lhotka
    11. Plískov
    12. Podmokly
    13. Sirá
    14. Terešov
    15. Týček
    16. Zbiroh
    17. Zvíkovec
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
59. Rychnov 1. Borohrádek 1. Borohrádek
nad Kněžnou   2. Čermná nad Orlicí
    3. Zdelov
    4. Žďár nad Orlicí
     
  2. České Meziříčí 1. České Meziříčí
    2. Jílovice
    3. Králova Lhota
    4. Rohenice
    5. Vysoký Újezd
     
  3. Dobruška 1. Bačetín
    2. Bohdašín
    3. Bystré
    4. Dobré
    5. Dobruška
    6. Chlístov
    7. Janov
    8. Kounov
    9. Ohnišov
    10. Podbřezí
    11. Pohoří
    12. Val
     
  4. Doudleby nad Orlicí 1. Doudleby nad Orlicí
     
  5. Kostelec nad Orlicí 1. Borovnice
    2. Častolovice
    3. Čestice
    4. Hřibiny-Ledská
    5. Chleny
    6. Kostelec nad Orlicí
    7. Kostelecké Horky
    8. Krchleby
    9. Lhoty u Potštejny
    10. Olešnice
    11. Polom
    12. Proruby
    13. Svídnice
    14. Tutleky
    15. Vrbice
     
  6. Opočno 1. Bolehošť
    2. Ledce
    3. Mokré
    4. Očelice
    5. Opočno
    6. Přepychy
    7. Semechnice
    8. Trnov
     
  7. Rokytnice v Orlických 1. Bartošvice v Orlických horách
  horách 2. Orlické Záhoří
    3. Pěčín
    4. Rokytnice v Orlických horách
    5. Říčky v Orlických horách
    6. Slatina nad Zdobnicí
     
  8. Rychnov nad Kněžnou 1. Jahodov
    2. Javornice
    3. Liberk
    4. Lično
    5. Lukavice
    6. Rychnov nad Kněžnou
    7. Skuhrov nad Bělou
    8. Synkov-Slemeno
    9. Zdobnice
     
  9. Sedloňov 1. Deštné v Orlických horách
    2. Dobřany
    3. Olešnice v Orlických horách
    4. Sedloňov
    5. Sněžné
     
  10. Solnice 1. Bílý Újezd
    2. Byzhradec
    3. Černíkovice
    4. Kvasiny
    5. Libel
    6. Osečnice
    7. Solnice
    8. Třebešov
     
  11. Týniště nad Orlicí 1. Albrechtice nad Orlicí
    2. Lípa nad Orlicí
    3. Nová Ves
    4. Týniště nad Orlicí
     
  12. Vamberk 1. Lupenice
    2. Potštejn
    3. Rybná nad Zdobnicí
    4. Vamberk
    5. Záměl
     
  13. Voděrady 1. Voděrady
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
     
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
Okres: Matriční úřad: Seznam obcí, měst, městských
    částí, městských obvodů a
    vojenských újezdů správního
    obvodu matričního úřadu:
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
60. Semily 1. Harrachov 1. Harrachov
     
  2. Hrubá Skála 1. Hrubá Skála
    2. Karlovice
     
  3. Jablonec nad Jizerou 1. Jablonec nad Jizerou
     
  4. Jilemnice 1. Benecko
    2. Bukovina u Čisté
    3. Čistá u Horek
    4. Horka u Staré Paky
    5. Horní Branná
    6. Jilemnice
    7. Kruh
    8. Levínská Olešnice
    9. Martinice v Krkonoších
    10. Mříčná
    11. Peřimov
    12. Roztoky u Jilemnice
    13. Studenec
    14. Víchová nad Jizerou
    15. Vítkovice
     
  5. Libštát 1. Bělá
    2. Košťálov
    3. Libštát
    4. Svojek
     
  6. Lomnice nad Popelkou 1. Bradlecká Lhota
    2. Holenice
    3. Lomnice nad Popelkou
    4. Nová Ves nad Popelkou
    5. Stužinec
    6. Syřenov
    7. Tatobity
    8. Veselá
     
  7. Poniklá 1. Jestřabí v Krkonoších
    2. Poniklá
     
  8. Rokytnice nad Jizerou 1. Paseky nad Jizerou
    2. Rokytnice nad Jizerou
     
  9. Rovensko pod Troskami 1. Ktová
    2. Rovensko pod Troskami
    3. Troskovice
    4. Žernov
     
  10. Semily 1. Benešov u Semil
    2. Bozkov
    3. Bystrá nad Jizerou
    4. Háje nad Jizerou
    5. Chuchelna
    6. Jesenný
    7. Příkrý
    8. Roztoky u Semil
    9. Semily
    10. Slaná
    11. Záhoří
     
  11. Turnov 1. Kacanovy
    2. Klokočí
    3. Loučky
    4. Mírová pod Kozákovem
    5. Modřišice
    6. Ohrazenice
    7. Olešnice
    8. Přepeře
    9. Radostná pod Kozákovem
    10. Rakousy
    11. Turnov
    12. Všeň
    13. Vyskeř
     
  12. Vysoké nad Jizerou 1. Roprachtice
    2. Vysoké nad Jizerou
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
61. Sokolov 1. Březová 1. Březová
    2. Rovná
     
  2. Bukovany 1. Bukovany
    2. Chlum Svaté Maří
     
  3. Habartov 1. Habartov
    2. Josefov
    3. Krajková
     
  4. Horní Slavkov 1. Horní Slavkov
    2. Krásno
    3. Nová Ves
     
  5. Chodov 1. Chodov
    2. Tatrovice
    3. Vintířov
    4. Vřesová
     
  6. Kraslice 1. Bublava
    2. Kraslice
    3. Stříbrná
     
  7. Kynšperk nad Ohří 1. Dasnice
    2. Kaceřov
    3. Kynšperk nad Ohří
    4. Libavské Údolí
    5. Šabina
     
  8. Loket 1. Loket
    2. Staré Sedlo
     
  9. Lomnice 1. Dolní Nivy
    2. Lomnice
     
  10. Nové Sedlo 1. Nové Sedlo
     
  11. Oloví 1. Oloví
     
  12. Rotava 1. Jindřichovice
    2. Přebuz
    3. Rotava
    4. Šindelová
     
  13. Sokolov 1. Citice
    2. Dolní Rychnov
    3. Královské Poříčí
    4. Sokolov
    5. Svatava
    6. Těšovice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
62. Strakonice 1. Bavorov 1. Bavorov
    2. Bílsko
    3. Budyně
    4. Hájek
    5. Krajníčko
    6. Měkynec
    7. Pivkovice
    8. Radějovice
     
  2. Bělčice 1. Bělčice
    2. Hornosín
    3. Chobot
    4. Uzenice
    5. Uzeničky
     
  3. Blatná 1. Bezděkovice
    2. Blatná
    3. Bratronice
    4. Buzice
    5. Čečelovice
    6. Doubravice
    7. Hajany
    8. Chlum
    9. Kadov
    10. Lažánky
    11. Lažany
    12. Mačkov
    13. Myštice
    14. Záboří
     
  4. Čestice 1. Čestice
    2. Drážov
    3. Dřešín
    4. Hoslovice
    5. Němčice
    6. Nová Ves
    7. Vacovice
    8. Zahorčice
     
  5. Katovice 1. Kalenice
    2. Katovice
    3. Kladruby
    4. Krejnice
    5. Krty-Hradec
    6. Mnichov
    7. Novosedly
    8. Strašice
    9. Štěchovice
    10. Volenice
    11. Zvotoky
     
  6. Lnáře 1. Březí
    2. Kocelovice
    3. Lnáře
    4. Předmíř
    5. Tchořovice
     
  7. Radomyšl 1. Chrášťovice
    2. Osek
    3. Radomyšl
    4. Třebohostice
    5. Únice
    6. Velká Turná
     
  8. Sedlice 1. Lom
    2. Sedlice
    3. Škvořetice
     
  9. Střelské Hoštice 1. Hlupín
    2. Horní Poříčí
    3. Mečichov
    4. Střelské Hoštice
     
  10. Štěkeň 1. Čejetice
    2. Přešťovice
    3. Slaník
    4. Štěkeň
     
  11. Strakonice 1. Cehnice
    2. Drachkov
    3. Droužetice
    4. Jinín
    5. Kraselov
    6. Kuřimany
    7. Kváskovice
    8. Libětice
    9. Miloňovice
    10. Mutěnice
    11. Nebřehovice
    12. Paračov
    13. Pracejovice
    14. Přední Zborovice
    15. Radošovice
    16. Rovná
    17. Řepice
    18. Skály
    19. Sousedovice
    20. Strakonice
    21. Strunkovice nad Volyňkou
    22. Třešovice
     
  12. Vodňany 1. Číčenice
    2. Drahonice
    3. Chelčice
    4. Krašlovice
    5. Libějovice
    6. Pohorovice
    7. Skočice
    8. Stožice
    9. Truskovice
    10. Vodňany
     
  13. Volyně 1. Čepřovice
    2. Hoštice
    3. Litochovice
    4. Malenice
    5. Milejovice
    6. Němětice
    7. Nihošovice
    8. Nišovice
    9. Předslavice
    10. Přechovice
    11. Úlehle
    12. Volyně
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
63. Svitavy 1. Brněnec 1. Banín
    2. Bělá nad Svitavou
    3. Bohuňov
    4. Brněnec
    5. Chrastavec
    6. Lavičné
    7. Rozhraní
    8. Rudná
    9. Študlov
    10. Vítějeves
    11. Želivsko
     
  2. Březová nad Svitavou 1. Březová nad Svitavou
    2. Pohledy
     
  3. Bystré 1. Bystré
    2. Hartmanice
    3. Jedlová
    4. Nedvězí
    5. Svojanov
    6. Trpín
     
  4. Dolní Újezd 1. Budislav
    2. Desná
    3. Dolní Újezd
    4. Horní Újezd
    5. Chotěnov
    6. Jarošov
    7. Nová Ves u jarošova
    8. Poříčí u Litomyšle
    9. Vidlatá Seč
     
  5. Jevíčko 1. Bělá u Jevíčka
    2. Biskupice
    3. Březina
    4. Březinka
    5. Hartinkov
    6. Chornice
    7. Jaroměřice
    8. Jevíčko
    9. Slatina
    10. Víska u Jevíčka
    11. Vrážné
    12. Vysoká
     
  6. Litomyšl 1. Benátky
    2. Bohuňovice
    3. Cerekvice nad Loučnou
    4. Čistá
    5. Horky
    6. Chmelík
    7. CHotovice
    8. Janov
    9. Karle
    10. Litomyšl
    11. Lubná
    12. Makov
    13. Morašice
    14. Nová Sídla
    15. Osík
    16. Příluka
    17. Řídký
    18. Sebranice
    19. Sedliště
    20. Strakov
    21. Suchá Lhota
    22. Trstěnice
    23. Tržek
    24. Újezdec
     
  7. Městečko Trnávka 1. Bezděčí u Trnávky
    2. Městečko Trnávka
    3. Rozstání
    4. Vranová Lhota
     
  8. Moravská Třebová 1. Borušov
    2. Dětřichov u Moravské Třebové
    3. Dlouhá Loučka
    4. Gruna
    5. Janůvky
    6. Koruna
    7. Křenov
    8. Kunčina
    9. Linhartice
    10. Malíkov
    11. Mladějov na Moravě
    12. Moravská Třebová
    13. Radkov
    14. Rychnov na Moravě
    15. Staré Město
    16. Třebařov
    17. Útěchov
     
  9. Polička 1. Borová
    2. Březiny
    3. Kamenec u Poličky
    4. Korouhev
    5. Květná
    6. Oldříš
    7. Polička
    8. Pomezí
    9. Pustá Kamenice
    10. Pustá Rybná
    11. Sádek
    12. Stašov
    13. Široký Důl
    14. Telecí
     
  10. Svitavy 1. Dětřichov
    2. Hradec nad Svitavou
    3. Javorník
    4. Kamenná Horka
    5. Koclířov
    6. Kukle
    7. Mikuleč
    8. Opatov
    9. Opatovec
    10. Radiměř
    11. Rohozná
    12. Sklené
    13. Svitavy
    14. Vendolí
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
64. Šumperk 1. Bludov 1. Bludov
    2. Bohutín
    3. Chromeč
    4. Vyšehoří
     
  2. Branná 1. Branná
    2. Šléglov
    3. Vikantice
     
  3. Brníčko 1. Brníčko
    2. Dlouhomilov
    3. Lesnice
     
  4. Dubicko 1. Bohuslavice
    2. Dubicko
    3. Hrabová
     
  5. Hanušovice 1. Hanušovice
    2. Jindřichov
    3. Kopřivná
    4. Malá Morava
     
  6. Libina 1. Hrabišín
    2. Libina
     
  7. Loštice 1. Loštice
    2. Moravičany
    3. Palonín
    4. Pavlov
     
  8. Mohelnice 1. Krchleby
    2. Líšnice
    3. Maletín
    4. Mírov
    5. Mohelnice
    6. Třeština
     
  9. Oskava 1. Oskava
     
  10. Postřelmov 1. Kolšov
    2. Postřelmov
    3. Sudkov
     
  11. Rohle 1. Kamenná
    2. Rohle
     
  12. Ruda nad Moravou 1. Bohdíkov
    2. Bušín
    3. Janoušov
    4. Olšany
    5. Ruda nad Moravou
     
  13. Staré Město 1. Staré Město
     
  14. Štíty 1. Horní Studénky
    2. Jakubovice
    3. Písařov
    4. Štíty
    5. Zborov
     
  15. Šumperk 1. Bratrušov
    2. Dolní Studénky
    3. Hraběšice
    4. Nový Malín
    5. Rapotín
    6. Rejchartice
    7. Sobotín
    8. Šumperk
    9. Vernířovice
    10. Vikýřovice
     
  16. Úsov 1. Klopina
    2. Lipinka
    3. Police
    4. Stavenice
    5. Úsov
     
  17. Velké Losiny 1. Loučná nad Desnou
    2. Velké Losiny
     
  18. Zábřeh 1. Drozdov
    2. Hoštejn
    3. Hynčina
    4. Jedlí
    5. Jestřebí
    6. Kosov
    7. Leština
    8. Lukavice
    9. Nemile
    10. Postřelmůvek
    11. Rájec
    12. Rovensko
    13. Svébohov
    14. Zábřeh
    15. Zvole
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
65. Tábor 1. Bechyně 1. Bechyně
    2. Březnice
    3. Čenkov u Bechyně
    4. Černýšovice
    5. Dobronice u Bechyně
    6. Haškovcova Lhota
    7. Hodětín
    8. Hodonice
    9. Radětice
    10. Rataje
    11. Sudoměřice u Bechyně
    12. Záhoří
     
  2. Borotín 1. Borotín
     
  3. Dírná 1. Dírná
    2. Třebějice
     
  4. Chotoviny 1. Chotoviny
    2. Jedlany
    3. Košín
    4. Nemyšl
    5. Sudoměřice u Tábora
     
  5. Choustník 1. Dlouhá Lhota
    2. Choustník
    3. Chrbonín
    4. Krátošice
    5. Krtov
    6. Mlýny
    7. Psárov
    8. Skopytce
    9. Vlčeves
     
  6. Chýnov 1. Bradáčov
    2. Dolní Hořice
    3. Chýnov
    4. Nová Ves u Chýnova
    5. Radenín
    6. Turovec
    7. Vodice
    8. Zadní Střítež
     
  7. Jistebnice 1. Jistebnice
     
  8. Malšice 1. Bečice
    2. Dražičky
    3. Libějice
    4. Lom
    5. Malšice
    6. Radimovice u Želče
    7. Slapy
     
  9. Mladá Vožice 1. Běleč
    2. Hlasivo
    3. Mladá Vožice
    4. Nová Ves u Mladé Vožice
    5. Oldřichov
    6. Pojbuky
    7. Řemíčov
    8. Slapsko
    9. Smilovy Hory
    10. Šebířov
    11. Vilice
    12. Zhoř u Mladé Vožice
     
  10. Nadějkov 1. Nadějkov
     
  11. Opařany 1. Opařany
    2. Řepeč
     
  12. Planá nad Lužnicí 1. Košice
    2. Planá nad Lužnicí
    3. Skrýchov u Malšice
    4. Ústrašice
    5. Zhoř u Tábora
    6. Želeč
     
  13. Ratibořské Hory 1. Dolní Hrachovice
    2. Pohnánec
    3. Pohnání
    4. Ratibořské Hory
    5. Rodná
     
  14. Sezimovo Ústí 1. Sezimovo Ústí
     
  15. Soběslav 1. Dráchov
    2. Hlavatce
    3. Klenovice
    4. Komárov
    5. Mezná
    6. Myslkovice
    7. Přehořov
    8. Roudná
    9. Sedlečkou Soběslavě
    10. Skalice
    11. Soběslav
    12. Vesce
    13. Vlastiboř
    14. Zvěrotice
     
  16. Stádlec 1. Stádlec
     
  17. Tábor 1. Balkova Lhota
    2. Dražice
    3. Drhovice
    4. Meziříčí
    5. Nasavrky
    6. Radimovice u Tábora
    7. Radkov
    8. Svrabov
    9. Tábor
     
  18. Tučapy 1. Budislav
    2. Chotěmice
    3. Katov
    4. Tučapy
     
  19. Veselí nad Lužnicí 1. Borkovice
    2. Drahov
    3. Mažice
    4. Řípec
    5. Sviny
    6. Val
    7. Veselí nad Lužnicí
    8. Vlkov
    9. Zálší
    10. Zlukov
    11. Žíšov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
66. Tachov 1. Bezdružice 1. Bezdružice
    2. Cebiv
    3. Horní Kozolupy
    4. Kokašice
    5. Konstantinovy Lázně
     
  2. Bor 1. Bor
    2. Staré Sedliště
     
  3. Černošín 1. Černošín
    2. Olbramov
    3. Ošelín
    4. Svojšín
     
  4. Chodová Planá 1. Chodová Planá
     
  5. Kladruby 1. Kladruby
    2. Kostelec
    3. Prostiboř
    4. Skapce
    5. Zhoř
     
  6. Planá 1. Brod nad Tichou
    2. Broumov
    3. Chodský Újezd
    4. Kočov
    5. Lestkov
    6. Planá
    7. Zadní Chodov
     
  7. Přimda 1. Přimda
    2. Rozvadov
     
  8. Stráž 1. Staré Sedlo
    2. Stráž
    3. Třemešné
     
  9. Stříbro 1. Benešovice
    3. Erpužice
    3. Kšice
    4. Stříbro
    5. Sulislav
    6. Sytno
    7. Trpísty
    8. Únehle
    9. Vranov
    10. Záchlumí
     
  10. Tachov 1. Ctiboř
    2. Částkov
    3. Dlouhý Újezd
    4. Halže
    5. Hošťka
    6. Lesná
    7. Lom u Tachova
    8. Milíře
    9. Obora
    10. Studánka
    11. Tachov
    12. Tisová
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
67. Teplice 1. Bílina 1. Bílina
    2. Hrobčice
    3. Lukov
    4. Měrunice
     
  2. Dubí 1. Dubí
     
  3. Duchcov 1. Duchcov
    2. Jeníkov
    3. Lahošt
    4. Ledvice
    5. Zabrušany
     
  4. Hrob 1. Hrob
    2. Mikulov
    3. Moldava
     
  5. Košťany 1. Košťany
     
  6. Krupka 1. Krupka
     
  7. Osek 1. Háj u Duchcova
    2. Osek
     
  8. Teplice 1. Bystřany
    2. Kladruby
    3. Novosedlice
    4. Proboštov
    5. Teplice
    6. Újezdeček
     
  9. Hostomice 1. Hostomice
    2. Ohníč
     
  10. Modlany 1. Modlany
    2. Srbice
     
  11. Světec 1. Kostomlaty pod Milešovkou
    2. Světec
     
  12. Žalany 1. Bořislav
    2. Bžany
    3. Rtyně nad Bílinou
    4. Žalany
    5. Žim
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
68. Trutnov 1. Bílá Třemešná 1. Bílá Třemešná
    2. Dolní Brusnice
    3. Nemojov
    4. Třebihošť
     
  2. Dubenec 1. Bílé Poličany
    2. Doubravice
    3. Dubenec
    4. Hřibojedy
    5. Lanžov
    6. Libotov
    7. Litíč
    8. Velký Vřešťov
    9. Vilantice
     
  3. Dvůr Králové nad Labem 1. Dvůr Králové nad Labem
    2. Hajnice
    3. Choustníkovo Hradiště
    4. Kocbeře
    5. Kohoutov
    6. Kuks
    7. Stanovice
    8. Trotina
    9. Vítězná
    10. Vlčkovice v Podkrkonoší
    11. Zábřezí-Řečice
    12. Zdobín
     
  4. Horní Maršov 1. Pec pod Sněžkou
    2. Horní Maršov
    3. Malá Úpa
     
  5. Hostinné 1. Čermná
    2. Dolní Olešnice
    3. Dolní Kalná
    4. Horní Kalná
    5. Horní Olešnice
    6. Hostinné
    7. Chotěvice
    8. Klášterská Lhota
    9. Prosečné
     
  6. Janské Lázně 1. Janské Lázně
     
  7. Malé Svatoňovice 1. Malé Svatoňovice
     
  8. Mladé Buky 1. Mladé Buky
     
  9. Mostek 1. Borovnice
    2. Borovnička
    3. Horní Brusnice
    4. Mostek
     
  10. Rtyně v Podkrkonoší 1. Rtyně v Podkrkonoší
     
  11. Rudník 1. Rudník
     
  12. Svoboda nad Úpou 1. Svoboda nad Úpou
     
  13. Trutnov 1. Chvaleč
    2. Jívka
    3. Pilníkov
    4. Radvanice
    5. Staré Buky
    6. Trutnov
    7. Vlčice
     
  14. Úpice 1. Batňovice
    2. Havlovice
    3. Libňatov
    4. Maršov u Úpice
    5. Suchovršice
    6. Úpice
     
  15. Velké Svatoňovice 1. Velké Svatoňovice
     
  16. Vrchlabí 1. Černý Důl
    2. Dolní Branná
    3. Dolní Dvůr
    4. Dolní Lánov
    5. Kunčice
    6. Lánov
    7. Strážné
    8. Špindlerův Mlýn
    9. Vrchlabí
     
  17. Žacléř 1. Bernartice
    2. Královec
    3. Lampertice
    4. Zlatá Olešnice
    5. Žacléř
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
69. Třebíč 1. Budišov 1. Budišov
    2. Hodov
    3. Kamenná
    4. Nárameč
    5. Pozďatín
    6. Pyšel
    7. Rohy
    8. Studnice
    9. Valdíkov
    10. Zahrádka
     
  2. Čáslavice 1. Čáslavice
    2. Loukovice
    3. Římov
     
  3. Dukovany 1. Dukovany
     
  4. Hrotovice 1. Bačice
    2. Biskupice-Pulkov
    3. Dalešice
    4. Hrotovice
    5. Krhov
    6. Litovany
    7. Odunec
    8. Račice
    9. Radkovice u Hrotovic
    10. Slavětice
    11. Stropešín
    12. Třebenice
    13. Zárubice
     
  5. Jaroměřice nad Rokytnou 1. Blatnice
    2. Bohušice
    3. Jaroměřice nad Rokytnou
    4. Lesůňky
    5. Myslibořice
    6. Příštpo
    7. Šebkovice
     
  6. Jemnice 1. Bačkovice
    2. Budkov
    3. Chotěbudice
    4. Jemnice
    5. Lhotice
    6. Lomy
    7. Lovčovice
    8. Menhartice
    9. Mladoňovice
    10. Oponešice
    11. Pálovice
    12. Rácovice
    13. Radkovice u Budče
    14. Radotice
    15. Slavíkovice
    16. Štěpkov
    17. Třebelovice
     
  7. Kněžice 1. Hrutov
    2. Kněžice
     
  8. Mohelno 1. Kladruby nad Oslavou
    2. Kramolín
    3. Lhánice
    4. Mohelno
    5. Senorady
     
  9. Moravské Budějovice 1. Babice
    2. Cidlina
    3. Častohostice
    4. Dešov
    5. Dědice
    6. Dolní Lažany
    7. Domamil
    8. Hornice
    9. Jakubov u Moravských Budějovic
    10. Kojatice
    11. Komárovice
    12. Láz
    13. Lesonice
    14. Litohoř
    15. Lukov
    16. Martínkov
    17. Moravské Budějovice
    18. Nimpšov
    19. Nové Syrovice
    20. Vícenice
    21. Zvěrkovice
     
  10. Náměšť nad Oslavou 1. Březník
    2. Hartvíkovice
    3. Hluboké
    4. Jinošov
    5. Kralice nad Oslavou
    6. Krokočín
    7. Kuroslepy
    8. Lesní Jakubov
    9. Naloučany
    10. Náměšť nad Oslavou
    11. Ocmanice
    12. Popůvky
    13. Pucov
    14. Rapotice
    15. Sedlec
    16. Sudice
    17. Třešov
    18. Vícenice u Náměstě
    nad Oslavou
     
  11. Okříšky 1. Bransouze
    2. Číchov
    3. Heraltice
    4. Hvězdoňovice
    5. Nová Ves
    6. Okříšky
    7. Petrovice
    8. Přibyslavice
    9. Pokojovice
    10. Radonín
    11. Zašovice
     
  12. Opatov 1. Brtnička
    2. Opatov
     
  13. Police 1. Jiratice
    2. Kdousov
    3. Kostníky
    4. Police
     
  14. Předín 1. Předín
    2. Štěměchy
     
  15. Rokytnice nad Rokytnou 1. Chlístov
    2. Markvartice
    3. Rokytnice nad Rokytnou
     
  16. Rouchovany 1. Přešovice
    2. Rouchovany
     
  17. Rudíkov 1. Horní Heřmanice
    2. Hroznatín
    3. Nový Telečkov
    4. Oslavička
    5. Přeckov
    6. Rudíkov
    7. Vlčatín
     
  18. Tasov 1. Čikov
    2. Jasenice
    3. Tasov
     
  19. Třebíč 1. Benetice
    2. Bochovice
    3. Čechočovice
    4. Čechtín
    5. Červená Lhota
    6. Číhalín
    7. Dolní Vilémovice
    8. Horní Smrčné
    9. Horní Újezd
    10. Horní Vilémovice
    11. Chlum
    12. Klučov
    13. Kojetice
    14. Koněšín
    15. Kouty
    16. Kozlany
    17. Kožichovice
    18. Krahulov
    19. Lipník
    20. Mastník
    21. Mikulovice
    22. Okarec
    23. Okřešice
    24. Ostašov
    25. Petrůvky
    26. Radošov
    27. Slavičky
    28. Stařeč
    29. Střítež
    30. Studenec
    31. Svatoslav
    32. Trnava
    33. Třebíč
    34. Valeč
    35. Výčapy
     
  20. Vladislav 1. Číměř
    2. Kojatín
    3. Smrk
    4. Vladislav
     
  21. Želetava 1. Lesná
    2. Meziříčko
    3. Želetava
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
70. Uherské Hradiště 1. Babice 1. Babice
    2. Huštěnovice
    3. Kudlovice
    4. Sušice
     
  2. Bánov 1. Bánov
    2. Bystřice pod Lopeníkem
    3. Suchá Loz
     
  3. Bílovice 1. Bílovice
    2. Kněžpole
    3. Mistřice
    4. Topolná
     
  4. Bojkovice 1. Bojkovice
    2. Hostětín
    3. Komňa
    4. Pitín
    5. Záhorovice
     
  5. Boršice u Blatnice 1. Boršice u Blatnice
     
  6. Boršice 1. Boršice
    2. Stříbrnice
     
  7. Březolupy 1. Březolupy
    2. Svárov
    3. Zlámanec
     
  8. Březová 1. Březová
    2. Lopeník
     
  9. Buchlovice 1. Břestek
    2. Buchlovice
    3. Staré Hutě
    4. Stupava
    5. Tupesy
    6. Zlechov
     
  10. Dolní Němčí 1. Dolní Němčí
     
  11. Hluk 1. Hluk
     
  12. Horní Němčí 1. Horní Němčí
    2. Slavkov
     
  13. Hradčovice 1. Drslavice
    2. Hradčovice
    3. Veletiny
     
  14. Jalubí 1. Jalubí
     
  15. Korytná 1. Korytná
     
  16. Kostelany nad Moravou 1. Kostelany nad Moravou
     
  17. Kunovice 1. Kunovice
     
  18. Nedachlebice 1. Částkov
    2. Nedachlebice
     
  19. Nedakonice 1. Nedakonice
     
  20. Nivnice 1. Nivnice
     
  21. Ostrožská Lhota 1. Ostrožská Lhota
     
  22. Ostrožská Nová Ves 1. Ostrožská Nová Ves
     
  23. Osvětimany 1. Hostějov
    2. Medlovice
    3. Osvětimany
    4. Újezdec
     
  24. Polešovice 1. Ořechov
    2. Polešovice
    3. Tučapy
    4. Vážany
     
  25. Prakšice 1. Pašovice
    2. Prakšice
     
  26. Staré Město 1. Staré Město
     
  27. Starý Hrozenkov 1. Starý Hrozenkov
    2. Vápenice
    3. Vyškovec
    4. Žitková
     
  28. Strání 1. Strání
     
  29. Šumice 1. Nezdenice
    2. Rudice
    3. Šumice
     
  30. Traplice 1. Jankovice
    2. Košíky
    3. Traplice
     
  31. Uherské Hradiště 1. Podolí
    2. Popovice
    3. Uherské Hradiště
     
  32. Uherský Brod 1. Uherský Brod
     
  33. Uherský Ostroh 1. Uherský Ostroh
     
  34. Velehrad 1. Modrá
    2. Salaš
    3. Velehrad
     
  35. Vlčnov 1. Vlčnov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
71. Ústí nad Labem 1. Chabařovice 1. Chabařovice
    2. Přestanov
     
  2. Chlumec 1. Chlumec
    2. Telnice
     
  3. Libouchec 1. Libouchec
    2. Tisá
    3. Velké Chvojno
     
  4. Petrovice 1. Petrovice
     
  5. Povrly 1. Povrly
     
  6. Řehlovice 1. Habrovany
    2. Řehlovice
    3. Stebno
     
  7. Ústí nad Labem - město 1. Dolní Zálezly
    2. Chuderov
    3. Malečov
    4. Tašov
    5. Ústí nad Labem - město
    6. Ústí nad Labem - Severní
    terasa
    7. Ústí nad Labem - Střekov
     
  8. Ústí nad Labem 1. Ryjice
  #NÁZEV? 2. Ústí nad Labem - Neštěmice
     
  9. Velké Březno 1. Homole u Panny
    2. Malé Březno
    3. Velké Březno
    4. Zubrnice
     
  10. Trmice Trmice
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
72. Ústí nad Orlicí 1. Brandýs nad Orlicí 1. Brandýs nad Orlicí
    2. Mostek
    3. Oucmanice
    4. Podlesí
    5. Seč
    6. Sudislav nad Orlicí
    7. Sudslava
     
  2. Červená Voda 1. Červená Voda
     
  3. Česká Třebová 1. Česká Třebová
    2. Němčice
    3. Přívrat
    4. Rybník
    5. Semanín
    6. Třebovice
     
  4. Dolní Čermná 1. Dolní Čermná
    2. Horní Čermná
    3. Petrovice
     
  5. Dolní Dobrouč 1. Dolní Dobrouč
    2. Hnátnice
     
  6. Choceň 1. Běstovice
    2. Bošín
    3. Dobříkov
    4. Choceň
    5. Koldín
    6. Kosořín
    7. Nasavrky
    8. Plchovice
    9. Skořenice
    10. Sruby
    11. Svatý Jiří
    12. Újezd u Chocně
    13. Vračovice - Orlov
    14. Zálší
    15. Zářecká Lhota
     
  7. Jablonné nad Orlicí 1. Bystřec
    2. Jablonné nad Orlicí
    3. Jamné nad Orlicí
    4. Mistrovice
    5. Orličky
    6. Sobkovice
    7. Studené
    8. Těchonín
    9. Verměřovice
     
  8. Králíky 1. Dolní Morava
    2. Králíky
    3. Lichkov
    4. Mladkov
     
  9. Lanškroun 1. Albrechtice
    2. Anenská Studánka
    3. Cotkytle
    4. Damníkov
    5. Horní Třešňovec
    6. Lanškroun
    7. Lubník
    8. Luková
    9. Ostrov
    10. Rudoltice
    11. Sázava
    12. Trpík
    13. Žichlínek
     
  10. Letohrad 1. Letohrad
    2. Lukavice
    3. Nekoř
    4. Písečná
    5. Šedivec
    6. Žampach
     
  11. Sloupnice 1. České Heřmanice
    2. Sloupnice
    3. Vlčkov
    4. Voděrady
     
  12. Tatenice 1. Krasíkov
    2. Strážná
    3. Tatenice
     
  13. Ústí nad Orlicí 1. České Libchavy
    2. Dlouhá Třebová
    3. Hrádek
    4. Jehnědí
    5. Libchavy
    6. Orlické Podhůří
    7. Řetová
    8. Řetůvka
    9. Sopotnice
    10. Ústí nad Orlicí
    11. Velká Skrovnice
     
  14. Výprachtice 1. Čenkovice
    2. Horní Heřmanice
    3. Výprachtice
     
  15. Vysoké Mýto 1. Bučina
    2. Domoradice
    3. Džbánov
    4. Hrušová
    5. Javorník
    6. Libecina
    7. Pustina
    8. Slatina
    9. Tisová
    10. Vraclav
    11. Vysoké Mýto
    12. Zádolí
    13. Zámrsk
     
  16. Žamberk 1. Česká Rybná
    2. České Petrovice
    3. Dlouhoňovice
    4. Hejnice
    5. Helvíkovice
    6. Kameničná
    7. Klášterec nad Orlicí
    8. Kunvald
    9. Líšnice
    10. Pastviny
    11. Záchlumí
    12. Žamberk
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
73. Vsetín 1. Halenkov 1. Halenkov
     
  2. Horní Bečva 1. Horní Bečva
     
  3. Horní Lideč 1. Francova Lhota
    2. Horní Lideč
    3. Lačnov
    4. Lidečko
    5. Střelná
    6. Študlov
    7. Valašská Senice
    8. Valašské Příkazy
     
  4. Hošťálková 1. Hošťálková
     
  5. Hovězí 1. Hovězí
     
  6. Huslenky 1. Huslenky
    2. Zděchov
     
  7. Hutisko-Solanec 1. Hustiko-Solanec
    2. Prostřední Bečva
    3. Vigantice
     
  8. Jablůnka 1. Jablůnka
    2. Mikulůvka
    3. Pržno
     
  9. Karolinka 1. Karolinka
     
  10. Kelč 1. Kelč
    2. Kladeruby
     
  11. Lešná 1. Choryně
    2. Lešná
     
  12. Loučka 1. Kunovice
    2. Loučka
    3. Podolí
    4. Police
     
  13. Nový Hrozenkov 1. Nový Hrozenkov
     
  14. Ratiboř 1. Kateřinice
    2. Ratiboř
     
  15. Rožnov pod Radhoštěm 1. Dolní Bečva
    2. Rožnov pod Radhoštěm
     
  16. Růžďka 1. Bystřička
    2. Růžďka
     
  17. Valašská Bystřice 1. Malá Bystřice
    2. Valašská Bystřice
     
  18. Valašská Polanka 1. Lužná
    2. Pozděchov
    3. Prlov
    4. Seninka
    5. Valašská Polanka
     
  19. Valašské Meziříčí 1. Branky
    2. Jarcová
    3. Oznice
    4. Valašské Meziříčí
    5. Velká Lhota
     
  20. Velké Karlovice 1. Velké Karlovice
     
  21. Vidče 1. Vidče
     
  22. Vsetín 1. Janová
    2. Leskovec
    3. Lhota u Vsetína
    4. Liptál
    5. Ústí
    6. Vsetín
     
  23. Zašová 1. Střítež nad Bečvou
    2. Zašová
     
  24. Zubří 1. Zubří
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
74. Vyškov 1. Bohdalice - Pavlovice 1. Bohaté Málkovice
    2. Bohdalice - Pavlovice
    3. Kozlany
     
  2. Brankovice 1. Brankovice
    2. Dobročkovice
    3. Chvalkovice
    4. Kožušice
    5. Malínky
    6. Nemochovice
     
  3. Březina 1. Březina (území vojenského újezdu)
     
  4. Bučovice 1. Bučovice
    2. Kojátky
    3. Křižanovice
    4. Mouřínov
    5. Rašovice
     
  5. Drnovice 1. Drnovice
    2. Ježkovice
     
  6. Hvězdlice 1. Hvězdlice
     
  7. Ivanovice na Hané 1. Ivanovice na Hané
    2. Medlovice
    3. Rybníček
     
  8. Krásensko 1. Krásensko
     
  9. Křenovice 1. Hrušky
    2. Křenovice
     
  10. Letonice 1. Dražovice
    2. Letonice
     
  11. Nemojany 1. Luleč
    2. Nemojany
    3. Tučapy
     
  12. Nemotice 1. Mouchnice
    2. Nemotice
    3. Snovídky
     
  13. Nesovice 1. Milonice
    2. Nesovice
    3. Nevojice
    4. Uhřice
     
  14. Otnice 1. Bošovice
    2. Lovčičky
    3. Milešovice
    4. Otnice
     
  15. Podomí 1. Podomí
    2. Ruprechtov
     
  16. Pustiměř 1. Drysice
    2. Podivice
    3. Pustiměř
    4. Radslavice
    5. Zelená Hora
     
  17. Račice - Pístovice 1. Račice - Pístovice
     
  18. Rousínov 1. Habrovany
    2. Komořany
    3. Olšany
    4. Podbřežice
    5. Rousínov
     
  19. Slavkov u Brna 1. Heršpice
    2. Hodějice
    3. Holubice
    4. Kobeřice u Brna
    5. Němčany
    6. Nížkovice
    7. Slavkov u Brna
    8. Vážany nad Litavou
    9. Velešovice
     
  20. Šaratice 1. Hostěrádky - Rešov
    2. Šaratice
    3. Zbýšov
     
  21. Švábenice 1. Dětkovice
    2. Švábenice
     
  22. Vyškov 1. Hlubočany
    2. Hoštice - Heroltice
    3. Kučerov
    4. Křižanovice u Vyškova
    5. Lysovice
    6. Moravské Málkovice
    7. Nové Sady
    8. Orlovice
    9. Prusy - Bokšůvky
    10. Rostěnice - Zvonovice
    11. Studnice
    12. Topolany
    13. Vážany
    14. Vyškov
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
75. Zlín 1. Brumov - Bylnice 1. Brumov - Bylnice
     
  2. Fryšták 1. Fryšták
    2. Lukoveček
     
  3. Halenkovice 1. Halenkovice
     
  4. Kašava 1. Držková
    2. Kašava
    3. Vlčková
     
  5. Luhačovice 1. Biskupice
    2. Březůvky
    3. Dolní Lhota
    4. Horní Lhota
    5. Ludkovice
    6. Luhačovice
    7. Podhradí
    8. Pozlovice
    9. Provodov
    10. Sehradice
     
  6. Lukov 1. Lukov
     
  7. Mysločovice 1. Hostišová
    2. Machová
    3. Mysločovice
    4. Sazovice
     
  8. Napajedla 1. Komárov
    2. Napajedla
    3. Oldřichovice
    4. Pohořelice
    5. Spytihněv
    6. Žlutava
     
  9. Nedašov 1. Návojná
    2. Nedašov
    3. Nedašova Lhota
     
  10. Otrokovice 1. Otrokovice
     
  11. Slavičín 1. Bohuslavice nad Vláří
    2. Lipová
    3. Petrůvka
    4. Rokytnice
    5. Rudimov
    6. Slavičín
    7. Šanov
     
  12. Slušovice 1. Březová
    2. Dešná
    3. Hrobice
    4. Neubuz
    5. Slušovice
    6. Veselá
     
  13. Štítná nad Vláří - Popov 1. Jestřabí
    2. Štítná nad Vláří - Popov
     
  14. Tlumačov 1. Tlumačov
     
  15. Trnava 1. Podkopná Lhota
    2. Trnava
     
  16. Újezd 1. Drnovice
    2. Loučka
    3. Slopné
    4. Újezd
    5. Vysoké Pole
     
  17. Valašské Kloubouky 1. Křekov
    2. Poteč
    3. Tichov
    4. Valašské Klobouky
     
  18. Velký Ořechov 1. Dobrkovice
    2. Doubravy
    3. Hřivínův Újezd
    4. Kaňovice
    5. Kelníky
    6. Velký Ořechov
     
  19. Vizovice 1. Bratřejov
    2. Jasenná
    3. Lhotsko
    4. Lutonina
    5. Ublo
    6. Vizovice
    7. Zádveřice - Raková
     
  20. Vlachovice 1. Haluzice
    2. Vlachova Lhota
    3. Vlachovice
     
  21. Všemina 1. Všemina
     
  22. Zlín 1. Bohuslavice u Zlína
    2. Březnice
    3. Hvozdná
    4. Karlovice
    5. Lhota
    6. Lípa
    7. Ostrata
    8. Racková
    9. Šarovy
    10. Tečovice
    11. Zlín
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
76. Znojmo 1. Bítov 1. Bítov
    2. Chvalatice
    3. Oslnovice
    4. Vysočany
    5. Zblovice
     
  2. Blížkovice 1. Blanné
    2. Blížkovice
    3. Ctidružice
    4. Grešlové Mýto
    5. Hostim
    6. Pavlice
    7. Prokopov
    8. Vranovská Ves
     
  3. Božice 1. Borotice
    2. Božice
    3. Čejkovice
     
  4. Hodonice 1. Hodonice
    2. Krhovice
    3. Tasovice
     
  5. Hrušovany nad Jevišovkou 1. Břežany
    2. Hevlín
    3. Hrabětice
    4. Hrušovany nad Jevišovkou
    5. Litobratřice
    6. Mackovice
    7. Pravice
    8. Šanov
     
  6. Jaroslavice 1. Dyjákovice
    2. Hrádek
    3. Jaroslavice
    4. Křidlůvky
    5. Slup
    6. Strachotice
    7. Valtrovice
    8. Velký Karlov
     
  7. Jevišovice 1. Bojanovice
    2. Boskovštejn
    3. Černín
    4. Jevišovice
    5. Jiřice u Moravských
    Budějovic
    6. Rozkoš
    7. Slatina
    8. Střelice
    9. Vevčice
     
  8. Kravsko 1. Hluboké Mašůvky
    2. Kravsko
    3. Plenkovice
    4. Žerůtky
     
  9. Mikulovice 1. Běhařovice
    2. Křepice
    3. Mikulovice
    4. Němčičky
    5. Plaveč
    6. Rudlice
    7. Újezd
    8. Výrovice
     
  10. Miroslav 1. Damnice
    2. Dolenice
    3. Hostěradice
    4. Jiřice u Miroslaví
    5. Miroslav
    6. Miroslavské Knínice
    7. Morašice
    8. Našiměřice
    9. Skalice
    10. Suchohrdly u Miroslavi
    11. Trnové Pole
    12. Troskotovice
     
  11. Moravský Krumlov 1. Dobelice
    2. Dobřínsko
    3. Dolní Dubňany
    4. Horní Dubňany
    5. Jamolice
    6. Lesonice
    7. Moravský Krumlov
    8. Rešice
    9. Rybníky
     
  12. Olbramovice 1. Bohutice
    2. Branišovice
    3. Jezeřany - Maršovice
    4. Kubšice
    5. Loděnice
    6. Olbramovice
    7. Šumice
    8. Vedrovice
     
  13. Prosiměřice 1. Bantice
    2. Kyjovice
    3. Lechovice
    4. Oleksovice
    5. Práče
    6. Prosiměřice
    7. Stošíkovice na Louce
    8. Těšetice
    9. Tvořihráz
    10. Vítonice
    11. Želetice
    12. Žerotice
     
  14. Šatov 1. Havraníky
    2. Hnanice
    3. Šatov
     
  15. Šumná 1. Horní Břečkov
    2. Lesná
    3. Onšov
    4. Štítary
    5. Šumná
    6. Vracovice
    7. Zálesí
     
  16. Uherčice 1. Korolupy
    2. Lubnice
    3. Uherčice
    4. Vratěnín
     
  17. Vémyslice 1. Kadov
    2. Petrovice
    3. Tulešice
    4. Vémyslice
     
  18. Višňové 1. Čermákovice
    2. Džbánice
    3. Horní Dunajovice
    4. Horní Kounice
    5. Medlice
    6. Přeskače
    7. Tavíkovice
    8. Trstěnice
    9. Višňové
     
  19. Vranov nad Dyjí 1. Lančov
    2. Podhradí nad Dyjí
    3. Podmýče
    4. Stálky
    5. Starý Petřín
    6. Šafov
    7. Vranov nad Dyjí
     
  20. Znojmo 1. Bezkov
    2. Citonice
    3. Dobšice
    4. Dyjákovičky
    5. Dyje
    6. Chvalovice
    7. Kuchařovice
    8. Lukov
    9. Mašovice
    10. Milíčovice
    11. Nový Šaldorf - Sedlešovice
    12. Olbramkostel
    13. Podmolí
    14. Suchohrdly
    15. Únanov
    16. Vrbovec
    17. Znojmo
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------
77. Žďár nad Sázavou 1. Bobrová 1. Bobrová
    2. Bobrůvka
    3. Bohdalec
    4. Dlouhé
    5. Mirošov
    6. Podolí
    7. Račice
    8. Radešín
    9. Radešínská Svratka
     
  2. Bohdalov 1. Bohdalov
    2. Kyjov
    3. Pokojov
    4. Rudolec
     
  3. Bystřice nad Pernštejnem 1. Bohuňov
    2. Bystřice nad Pernštejnem
    3. Chlum - Korouhvice
    4. Lísek
    5. Písečné
    6. Rozsochy
    7. Věchnov
    8. Velké Janovice
    9. Vír
    10. Ždánice
     
  4. Dolní Loučky 1. Dolní Loučky
    2. Horní Loučky
    3. Kaly
    4. Kuřimská Nová Ves
    5. Kuřimské Jestřabí
    6. Lubné
    7. Prosatín
    8. Rojetín
    9. Říkonín
    10. Skryje
    11. Tišnovská Nová Ves
    12. Újezd u Tišnova
    13. Vratislávka
    14. Žďárec
     
  5. Dolní Rožínka 1. Blažkov
    2. Bukov
    3. Dolní Rožínka
    4. Horní Rožínka
    5. Milasín
    6. Moravecké Pavlovice
    7. Rodkov
    8. Střítež
    9. Zvole
     
  6. Doubravník 1. Borač
    2. Doubravník
    3. Drahonín
    4. Olší
    5. Pernštejnské Jestřabí
     
  7. Herálec 1. Herálec
     
  8. Jimramov 1. Borovnice
    2. Dalečín
    3. Javorek
    4. Jimramov
    5. Nový Jimramov
    6. Strachujov
    7. Unčín
    8. Věcov
     
  9. Křižanov 1. Borovník
    2. Dobrá Voda
    3. Jívoví
    4. Horní Libochová
    5. Heřmanov
    6. Kadolec
    7. Kozlov
    8. Křižanov
    9. Kundratice
    10. Milešín
    11. Nová Ves
    12. Radňvoes
    13. Rozseč
    14. Sviny
    15. Vidonín
     
  10. Měřín 1. Blízkov
    2. Černá
    3. Horní Radslavice
    4. Chlumek
    5. Měřín
    6. Otín
    7. Pavlínov
    8. Stránecká Zhoř
     
  11. Nedvědice 1. Býšovec
    2. Černvír
    3. Nedvědice
    4. Sejřek
    5. Skorotice
    6. Ujčov
     
  12. Nížkov 1. Nížkov
    2. Poděšín
    3. Sirákov
     
  13. Nové Město na Moravě 1. Fryšava pod Žákovou horou
    2. Křídla
    3. Nová Ves u Nového Města
    na Moravě
    4. Nové Město na Moravě
    5. Radňovice
    6. Řečice
    7. Tři Studně
    8. Vlachovice
    9. Zubří
     
  14. Nové Veselí 1. Březí nad Oslavou
    2. Budeč
    3. Kotlasy
    4. Matějov
    5. Nové Veselí
    6. Újezd
     
  15. Osová Bítýška 1. Březí
    2. Ořechov
    3. Osová Bítýška
    4. Skřinářov
    5. Vlkov
    6. Záblatí
     
  16. Radostín nad Oslavou 1. Kněževes
    2. Krásněves
    3. Pavlov
    4. Radostín nad Oslavou
    5. Zadní Zhořec
    6. Znětínek
     
  17. Rovečné 1. Nyklovice
    2. Rovečné
    3. Sulkovec
    4. Ubušínek
    5. Velké Trestné
    6. Věstín
     
  18. Rožná 1. Rožná
    2. Věžná
     
  19. Sněžné 1. Daňkovice
    2. Kadov
    3. Krásné
    4. Kuklík
    5. Líšná
    6. Sněžné
    7. Spělkov
     
  20. Strážek 1. Dolní Libochová
    2. Moravec
    3. Pikárec
    4. Radkov
    5. Strážek
     
  21. Svratka 1. Chlumětín
    2. Křižánky
    3. Svratka
     
  22. Štěpánov nad Svratkou 1. Koroužné
    2. Prosetín
    3. Štěpánov nad Svratkou
     
  23. Velká Bíteš 1. Březské
    2. Katov
    3. Křižínkov
    4. Křoví
    5. Níhov
    6. Nové Sady
    7. Velká Bíteš
     
  24. Velké Meziříčí 1. Baliny
    2. Bory
    3. Březejc
    4. Dolní Heřmanice
    5. Jabloňov
    6. Lavičky
    7. Martinice
    8. Netín
    9. Oslavice
    10. Osové
    11. Petráveč
    12. Radenice
    13. Rousměrov
    14. Ruda
    15. Sklené nad Oslavou
    16. Uhřínov
    17. Velké Meziříčí
    18. Vídeň
     
  25. Žďár nad Sázavou 1. Cikháj
    2. Hamry nad Sázavou
    3. Hodíškov
    4. Jámy
    5. Karlov
    6. Lhotka
    7. Malá Losenice
    8. Nové Dvory
    9. Obyčtov
    10. Ostrov nad Oslavou
    11. Počítky
    12. Polnička
    13. Račín
    14. Radostín
    15. Rosička
    16. Sázava
    17. Sazomín
    18. Sklené
    19. Světnov
    20. Škrdlovice
    21. Vatín
    22. Velká Losenice
    23. Vepřová
    24. Vojnův Městec
    25. Vysoké
    26. Žďár nad Sázavou
----------------------- ------------------------------ -------------------------------------

přílohy č. 2 a 3 nejsou zpracovány v elektronické podobě

1) § 51 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#1) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) § 28 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#2) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) § 8 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#3) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů.
Text odkazu o_207-01.htm#4) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 32 až 37 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#5) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) § 46 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#6) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) § 32 až 37 zákona.
Text odkazu o_207-01.htm#5) (idc: 321071) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

ÚZ č. 1424 - Předpisy související s občanským zákoníkem, Veřejné rejstříky, Evidence skutečných majitelů

Sagit, a. s.

Největší změny nastaly u zákona o veřejných rejstřících, který je významně novelizován k 1. 1. 2021 a k 1. 6. 2021 – všechny současné i budoucí změny jsou již v publikaci zapracovány a vzájemně ...

Cena: 79 KčKOUPIT

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1340 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje novelizovaný text zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a novelizovaný zákon o státním zastupitelství; obě novely řeší zejména postavení evropských žalobců. Vedle ...

Cena: 97 KčKOUPIT

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

ÚZ č. 1339 - Vnitřní správa

Sagit, a. s.

Publikace je rozdělena do tří kapitol: osobní stav obyvatelstva (občanské průkazy, cestovní doklady, matriky, evidence obyvatel, státní občanství), ověřování (vidimace, legalizace), ostatní (matriční a další agendy zastupitelských úřadů, shromažďovací právo). Od minulého vydání ...

Cena: 107 KčKOUPIT

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.