Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

Znění účinné od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 182/1991 Sb., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ A ZÁKON ČESKÉ NÁRODNÍ RADY O PŮSOBNOSTI ORGÁNŮ ČESKÉ REPUBLIKY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PRACOVNÍ SCHOPNOSTI [§ 1 - § 5]§ 1§ 3 Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí Českérepubliky§ 4 § 5 až 6 vypuštěnyČÁST DRUHÁ - KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI [§ 7]§ 7 a 8 vypuštěnyČÁST TŘETÍ POSKYTOVÁNÍ DÁVEK A SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE [§ 9 - § 59]Díl první Péče o rodinu a děti [§ 9 - § 29]§ 9 Poradenská a výchovná péče § 12 Vyhledávání občanů, kteří potřebují sociální péči§ 13 a 14 vypuštěny§ 15 vypuštěn§ 16 až 19 vypuštěny§ 20 Pečovatelská služba § 22 vypuštěn§ 23 Peněžité a věcné dávky § 24 a 25 vypuštěny§ 26 Další účelové peněžité a věcné dávky § 29 vypuštěnDíl druhý Péče o těžce zdravotně postižené občany a staré občany [§ 30 - § 49]§ 30 § 31 Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany§ 32 Jednorázové peněžité a věcné dávky § 33 Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek§ 34 Příspěvek na úpravu bytu§ 35 Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla§ 36 Příspěvek na provoz motorového vozidla§ 36a§ 37 Příspěvek na individuální dopravu§ 38 Příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči § 45 Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže§ 46 Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům § 47 vypuštěn§ 48 Příspěvek na společné stravování§ 49 Pečovatelská službaDíl třetí Péče o občany, kteří potřebují zvláštní pomoc [§ 50]§ 50 vypuštěnDíl čtvrtý Péče o občany společensky nepřizpůsobené [§ 52]§ 52 Okruh osobDíl pátý Poskytování bezúročných půjček a pečovatelské služby [§ 57 - § 59]§ 57 Bezúročné půjčky§ 58§ 59 Pečovatelská služba ČÁST ČTVRTÁ ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČEČÁST PÁTÁ zrušenaČÁST ŠESTÁ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 111 - § 115]§ 111 zrušen§ 112 § 113§ 114 § 115 Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.3bod1Příl.3bod2Příl.3bod3Příl.3bod4Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
č. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení,

jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 482/1991 Sb., č. 582/1991 Sb., vyhláškami č. 28/1993 Sb., č. 137/1994 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., vyhláškami č. 206/1995 Sb., č. 264/1996 Sb., č. 138/1997 Sb., č. 139/1998 Sb., nálezem Ústavního soudu ČR č. 312/1998 Sb., vyhláškami č. 320/1999 Sb., č. 73/2000 Sb., č. 72/2001, č. 552/2002 Sb., č. 365/2004 Sb., č. 506/2005 Sb., č. 506/2006 Sb., č. 339/2007 Sb., č. 279/2008 Sb., č. 451/2009 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o opravě chyby uveřejněnému v částce 55/1997 Sb. a k zákonu č. 261/2007 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány, podle § 58 písm. a), c) až e), ch) a i) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., podle § 58 písm. f) a g) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb.,ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 144/1991 Sb., v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a podle § 22 odst. 2 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány:

ČÁST PRVNÍ
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU A PRACOVNÍ SCHOPNOSTI

§ 1 a 2

(zrušeny)

§ 3

Posudkové komise Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

(1) Posudkovými lékaři posudkových komisí ministerstva práce a sociálních věcí České republiky (dále jen"ministerstvo“) pověřuje ministerstvo své pracovníky se souhlasem těchto pracovníků. Dalšími členy posudkových komisí jsou odborní lékaři jednotlivých klinických oborů a tajemníci.

(2) Posudková komise ministerstva je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomen posudkový lékař, který je předsedou této komise, tajemník a další lékař. Posudková komise ministerstva se usnáší většinou hlasů a při rovnosti hlasů rozhoduje hlas jejího předsedy.

(3) Posudkový lékař, který je předsedou posudkové komise ministerstva, řídí jednání této komise, určuje její konkrétní složení a rozhoduje o zařazení jednotlivých případů k jednání .

(4) K jednání posudkové komise ministerstva je možno se souhlasem posuzovaného občana přizvat na jejich žádost jiné občany a zástupce právnických osob, lze-li od nich očekávat, že přispějí k objasnění závažných okolností důležitých pro posudkový závěr.

§ 4

(zrušen)

§ 5 až 6

(zrušeny)

ČÁST DRUHÁ
KOMISE PÉČE O RODINU A DĚTI

§ 7 a 8

(zrušeny)

ČÁST TŘETÍ

POSKYTOVÁNÍ DÁVEK  SOCIÁLNÍ PÉČE

Díl první

Péče o rodinu a děti

Poradenská a výchovná péče

§ 9 až 11

(zrušeny)

§ 12

 Za nezaopatřené dítě se pro účely této vyhlášky považuje dítě, které se považuje za nezaopatřené dítě podle zákona o důchodovém pojištění.21)

§ 13 a 14

(zrušeny)

§ 15

(zrušen)

§ 16 až 19

(zrušeny)

§ 20 a 21

(zrušeny)

§ 22

(zrušen)

§ 23

(zrušen)

§ 24 a 25

(zrušeny)

§ 26 až 28

(zrušeny)

§ 29

(zrušen)

Díl druhý

Péče o těžce zdravotně postižené občany

§ 30

Obce v součinnosti zejména se zdravotnickými zařízeními vyhledávají těžce zdravotně postižené občany a staré občany žijící v nepříznivých podmínkách, které nemohou sami překonat.

§ 31

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

(1) Občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením uvedeným v příloze č. 2, která je součástí této vyhlášky, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost,se podle druhu a stupně postižení poskytují mimořádné výhody I., II. nebo III.stupně podle přílohy č. 3, která je součástí této vyhlášky.

(2) Vzory průkazů mimořádných výhod jsou uvedeny v příloze č. 8, která je součástí této vyhlášky; průkaz je obdélníkového tvaru o rozměrech 75 mm a 105 mm, je zhotoven z kartonu. Fotografie je přelepována destrukční hologramovou samolepkou, která je 13 mm široká a 30 mm dlouhá; samolepka obsahuje potisk písmeny TP, ZTP a ZTP/P. Fotografie pro vydání průkazu mimořádných výhod má rozměry 35 x 45 mm, odpovídá současné podobě občana, zobrazuje občana v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly s výjimkou nevidomých a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci občana. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu. Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm.

Jednorázové peněžité  dávky

§ 32

(zrušen)

§ 33

Jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek

(1) Občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytovat peněžité příspěvky na opatření pomůcek, které potřebují k odstranění, zmírnění nebo překonání následků svých postižení. Příspěvek se neposkytuje v případě, že potřebnou pomůcku propůjčuje nebo plně hradí příslušná zdravotní pojišťovna; pokud příslušná zdravotní pojišťovna hradí potřebnou pomůcku částečně, přihlédne se při stanovení výše příspěvku k této skutečnosti.

(2) Tělesně postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které umožňují sebeobsluhu, samostatný pohyb nebo zachování zdravotního stavu, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(3) Zrakově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které jim umožňují získávat informace nebo styk s okolím prostřednictvím hmatových nebo sluchových vjemů nebo prostřednictvím zbytků zraku, popřípadě na pomůcky na přípravu a realizaci pracovního uplatnění.

(4) Sluchově postiženým občanům lze poskytovat příspěvky na pomůcky, které kompenzují ztrátu sluchu a přispívají k sociální adaptaci a jsou nezbytné ke styku s okolím.

(5) Příspěvky lze poskytovat na opatření zvláštních pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky. Na úhradu nákladů spojených se zácvikem pro používání pomůcek uvedených v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, lze poskytnout příspěvek v plné výši prokázaných nákladů.

(6) Potřebuje-li občan uvedený v odstavcích 24 k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, lze mu poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako je příspěvek stanovený v příloze č. 4, která je součástí této vyhlášky, na srovnatelnou pomůcku.

(7) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek podle odstavců 16 se poskytuje ve výši, která umožňuje opatření pomůcky v základním provedení, čímž se rozumí takové provedení, které občanu plně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

(8) Příspěvek na opatření zvláštních pomůcek lze poskytnout, jen zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) zvláštní pomůcka, na jejíž opatření byl příspěvek poskytnut, přestane být před uplynutím 5 let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
b)do 6 měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na opatření zvláštní pomůcky, popřípadě použije jen část příspěvku.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že občan, kterému byl vyplacen, zemře.

(9) Úplně nebo prakticky nevidomým občanům lze hradit výdaje spojené s výcvikem a odevzdáním vodícího psa až do výše obvyklých nákladů.

§ 34

Příspěvek na úpravu bytu

(1) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezujícími ve značném rozsahu jejich pohyblivost a občanům úplně nebo prakticky nevidomým se poskytuje příspěvek na úpravu bytu, který užívají k trvalému bydlení.

(2) Pro účely přiznání příspěvku na úpravu bytu se považují za těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí zdravotní postižení uvedená v příloze č. 5 písmenech a) až g), která je součástí této vyhlášky.

(3) Za úpravy bytu se považuje zejména

a) úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkón,
b) úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
c) rozšíření a úprava dveří,
d) odstranění prahů,
e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
f) instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
g) zavedení vhodného vytápění,
h) vybudování telefonního vedení,
i)stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Rozsah úprav se posoudí se zřetelem na závažnost a druh zdravotního postižení občana.

(4) Výše příspěvku na úpravu bytu se určí se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 %prokázaných nákladů účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však

a) 50 000 Kč nebo
b) 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

(5) Příspěvek na úpravu bytu je možno poskytnout i formou zálohy, nejvýše však ve výši 50 % předpokládané výše příspěvku.

(6) Příspěvek na úpravu bytu se poskytne jen tehdy, zaváže-li se žadatel písemně předem, že příspěvek (zálohu) vyúčtuje do tří let od zahájení řízení, příspěvek nebo jeho poměrnou část vrátí v případě, že byt vymění, byt prodá nebo dojde-li k jiné změně užívacího nebo vlastnického práva k bytu před uplynutím deseti let od jeho poskytnutí, nebo vrátí poměrnou část příspěvku v případě, že plánované úpravy se neuskuteční v rozsahu podle schválené dokumentace a vyplacený příspěvek přesáhl 70 % skutečně vynaložených nákladů. Vrácení příspěvku nebo jeho poměrné části se nepožaduje, jestliže jeho výše nepřesáhla 5000 Kč nebo jestliže zemře občan nebo dítě, jehož rodiči byl poskytnut. Od vymáhání příspěvku je možno ve zřetelehodných případech upustit.

(7) Za podmínek uvedených v odstavcích 16 je možno příspěvek na úpravu bytu poskytnout i rodičům nebo osobám, kterým bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé.

(8) Příspěvek na instalaci signalizace uvedené v odstavci 3 písm. f) se poskytne rovněž neslyšícím občanům a rodičům nebo osobám, kterým bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím příslušného orgánu, jde-li o neslyšící nezaopatřené dítě.

§ 35

Příspěvky na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla

(1) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g), který motorové vozidlo bude používat pro svou dopravu a který

a) není umístěn k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče, popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení,
b)je odkázán na individuální dopravu.
Žije-li v domácnosti22) více občanů,kteří splňují podmínky uvedené ve větě první, poskytne se příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla každému z nich.

(2) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla nebo příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla se poskytne též rodiči nezaopatřeného dítěte, jde-li o dítě starší tří let

a) s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
b) úplně nebo prakticky nevidomé nebo
c)mentálně postižené, jehož mentální postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně,
a rodič bude motorové vozidlo používat pro dopravu tohoto dítěte. Za rodiče se považuje pro účely těchto příspěvků též osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu. Pokud je dítě umístěno k celoročnímu pobytu v ústavu sociální péče,popřípadě ve zdravotnickém nebo obdobném zařízení, je též podmínkou pro poskytnutí příspěvku podle věty první, že rodič dítě pravidelně navštěvuje. Příspěvek může být poskytnut jen jedné oprávněné osobě.

(3) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí nejvýše 100 000 Kč, výše příspěvku na celkovou opravu motorového vozidla činí nejvýše 60 000 Kč. Výše příspěvku se určí zejména s ohledem na majetkové poměry žadatele a osob považovaných podle zákona o důchodovém pojištění za osoby blízké,23) které s ním žijí v domácnosti.

(4) Příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 lze poskytnout opětovně nejdříve po uplynutí pěti let ode dne vyplacení předchozího příspěvku podle odstavce 1 nebo 2. Pokud žadatel vrátil příspěvek nebo jeho poměrnou část nebo bylo od vymáhání příspěvku upuštěno (odstavec 7), podmínka uvedená ve větě první neplatí.

(5) Jednou v období deseti let po sobě jdoucích lze výjimečně poskytnout příspěvek podle odstavce 1 nebo 2 před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku podle odstavce 1 nebo 2, dojde-li k poškození, zničení nebo odcizení vozidla, na které byl příspěvek poskytnut, a je-li prokázáno, že žadatel toto poškození, zničení nebo odcizení vozidla nezavinil. V případě žádosti o příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla musí být též prokázáno, že je taková oprava nevyhnutelná. Zničením se rozumí takový stav, kdy motorové vozidlo nelze opravit za cenu nižší, než je obvyklá pořizovací cena motorového vozidla stejného typu a stáří v době podání žádosti o příspěvek. Podmínkou pro poskytnutí příspěvku na zakoupení motorového vozidla v případě odcizení dále je, že odcizené motorové vozidlo bylo pro případ odcizení pojištěno. Pro stanovení výše příspěvku podle věty první neplatí odstavec 8.

(6) Příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla se poskytne občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5. Podmínkou pro poskytnutí tohoto příspěvku je, že žadatel sám řídí motorové vozidlo a pro své trvalé zdravotní postižení zvláštní úpravu motorového vozidla nezbytně potřebuje. Příspěvek se poskytne v plné výši ceny takovéto úpravy, není-li dále stanoveno jinak.

(7) Příspěvek podle odstavce 1, 2 nebo 6 se poskytne,zaváže-li se žadatel písemně předem, že vrátí vyplacený příspěvek nebo jeho poměrnou část v případě, že

a) motorové vozidlo, na jehož zakoupení, opravu nebo zvláštní úpravu příspěvek použije, přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku jeho vlastnictvím,
b)motorové vozidlo přestane být před uplynutím pěti let ode dne vyplacení příspěvku používáno pro jeho dopravu nebo pro dopravu dítěte uvedeného v odstavci 2,
c)do dvou měsíců ode dne zakoupení motorového vozidla nepřestane být vlastníkem původního motorového vozidla, s výjimkou jednostopého motorového vozidla; za původní motorové vozidlo se nepovažuje motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo celkovou opravu je podána žádost o příspěvek, nebo
d)do šesti měsíců ode dne vyplacení nepoužije příspěvek na zakoupení, opravu nebo úpravu motorového vozidla.
Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevymáhá v případě, že občan,kterému byl vyplacen, zemře do pěti let ode dne jeho vyplacení, nebo, jde-li o příspěvek vyplacený podle odstavce 2, když dítě přestalo splňovat podmínku nezaopatřenosti, avšak motorové vozidlo je nadále používáno pro jeho dopravu nebo když dítě zemřelo. V případě, že při poškození nebo zničení motorového vozidla, na něž byl poskytnut příspěvek, které tento občan nezavinil, je částka,kterou lze získat při změně vlastnictví tohoto motorového vozidla, prokazatelně nižší než částka, kterou je občan povinen podle věty první vrátit, lze od vymáhání příspěvku nebo jeho části upustit.

(8) Součet příspěvků vyplacených podle odstavců 1, 2 nebo 6 nesmí v období deseti let po sobě jdoucích přesáhnout částku 200 000 Kč. Od vyplacených částek se při určování součtu podle věty první odečítají částky, které žadatel vrátil podle odstavce 7 v uvedeném období.

§ 36

Příspěvek na provoz motorového vozidla

(1) Příspěvek na provoz motorového vozidla se poskytne na období kalendářního roku občanu, který je vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla,

a) jehož zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. nebo III. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, a který bude používat toto motorové vozidlo pro svou pravidelnou dopravu,
b)který toto motorové vozidlo bude používat pro pravidelnou dopravu manžela (manželky), dítěte nebo jiné osoby blízké23), jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo III. stupně, nebo
c)který je rodičem nezaopatřeného dítěte, které je léčeno na klinice fakultní nemocnice pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, a to v době nezbytného léčení akutní fáze onemocnění v tomto zdravotnickém zařízení; za rodiče se považuje pro účely tohoto příspěvku též občan, kterému bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
pokud se písemně předem zaváže, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan,kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

(2) (zrušen)

(3) Příspěvek podle odstavců 1 a 2 lze z důvodu dopravy téže zdravotně postižené osoby poskytnout pouze jednomu vlastníku nebo provozovateli motorového vozidla, a to tomu, koho určí osoba, jež má být dopravována.

(4) Výše příspěvku činí pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) 4 200 Kč u jednostopého vozidla a 9 900 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 2 300 Kč u jednostopého vozidla a 6 000 Kč u ostatních vozidel. Pokud občan uvedený v odstavci 1 splňuje podmínky pro poskytování více příspěvků, snižuje se výše druhého a každého dalšího příspěvku o 420 Kč u jednostopého vozidla a o 2 124 Kč u ostatních vozidel. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku na provoz motorového vozidla až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z uvedených částek.

(5) Občanu uvedenému v odstavci 1, který ze závažných důvodů ujede více než 9 000 km za kalendářní rok, se výše příspěvku vyplaceného v tomto kalendářním roce zvýší

a)o 400 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, a pro rodiče dítěte uvedeného v odstavci 1 písm. c) nebo
b)o 200 Kč, jde-li o občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně,
za každých dalších započatých 500 km. Za závažné důvody se považuje zejména doprava do zaměstnání nebo zdravotnického zařízení a doprava dítěte do internátní školy nebo do ústavu sociální péče pro zdravotně postiženou mládež.

(6) Příspěvek podle odstavce 1 se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán. Příspěvek podle odstavce 5 se vyplatí nejdříve po uplynutí kalendářního roku, na něž byl příspěvek podle odstavce 1 přiznán, nejpozději však do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek podle odstavce 5 přiznán.

(7) (zrušen)

§ 36a

Na rok 2010 činí výše příspěvku na provoz motorového vozidla pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany III. stupně, 3 360 Kč u jednostopého vozidla a 7 920 Kč u ostatních vozidel a pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany II. stupně, 1 150 Kč u jednostopého vozidla a 3 000 Kč u ostatních vozidel. Ustanovení § 36 odst. 4 věty druhé platí obdobně. Občanu uvedenému ve větě první se výše příspěvku na provoz motorového vozidla vyplaceného na rok 2010 zvýší podle § 36 odst. 5, jestliže v roce 2010 ujede ze závažných důvodů více než 7 000 km.

§ 37

Příspěvek na individuální dopravu

(1) Příspěvek na individuální dopravu se poskytne na kalendářní rok

a) občanu s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, která je uvedena v příloze č. 5 písmenech a) až g),
b) občanu úplně nebo prakticky nevidomému nebo
c)rodiči uvedenému v § 36 odst. 1 písm. c),

který se pravidelně individuálně dopravuje a který není vlastníkem nebo provozovatelem motorového vozidla nebo občanem uvedeným v § 36 odst. 1 písm. b) nebo c), jenž je dopravován motorovým vozidlem, na jehož provoz je přiznán příspěvek podle § 36, zaváže-li se písemně předem, že vrátí poměrnou část vyplaceného příspěvku v případě, že přestane plnit podmínky pro přiznání příspěvku na individuální dopravu. Příspěvek nebo jeho poměrná část se nevrací v případě, že zemře občan, kterému byl vyplacen, nebo dítě, jehož rodičům byl vyplacen.

(2) Výše příspěvku na individuální dopravu činí 6 500 Kč. Jsou-li splněny podmínky pro přiznání příspěvku až v průběhu kalendářního roku, výše tohoto příspěvku činí poměrnou část z částky uvedené ve větě první. Příspěvek se vyplatí do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byl příspěvek přiznán.

§ 38 až 44

(zrušeny)

§ 45

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže

(1) Občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou uvedeny v příloze č. 5, která je součástí této vyhlášky, a občanům úplně nebo prakticky nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt, poskytne pověřený obecní úřad opakující se peněžní příspěvek ve výši 400 Kč měsíčně.

(2) Občanům uvedeným v odstavci 1 může pověřený obecní úřad poskytovat příspěvek na úhradu za užívání garáže až do výše 200 Kč měsíčně.

§ 46

Příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům

Úplně nebo prakticky nevidomému vlastníku vodícího psa může pověřený obecní úřad poskytnout příspěvek na krmivo pro tohoto psa, a to ve výši 800 Kč měsíčně.

§ 47

(zrušen)

§ 48

(zrušen)

§ 49

(zrušen)

Díl třetí

§ 50 a 51

(zrušeny)

Díl čtvrtý

§ 52 až 56

(zrušeny)

Díl pátý

Poskytování bezúročných půjček

Bezúročné půjčky

§ 57

(1) Těžce zdravotně postiženému občanu, jemuž byl přiznán podle § 35 příspěvek na zakoupení motorového vozidla, lze poskytnout bezúročnou půjčku na zakoupení motorového vozidla až do výše 40 000 Kč za podmínky, že se zaváže splatit půjčku nejpozději do 5 let od jejího poskytnutí.

(2) Po právní moci rozhodnutí o půjčce příslušný úřad uzavře s občanem písemnou smlouvu11) obsahující ujednání o lhůtách splatnosti a výši splátek. Bez uzavření této smlouvy nelze půjčku poskytnout.

§ 58

 Půjčku účelově vázanou převede příslušný úřad na účet České státní spořitelny místně příslušné podle trvalého pobytu občana.

§ 59 a 60

(zrušeny)

ČÁST ČTVRTÁ

§ 61 až 107

(zrušeny)

ČÁST PÁTÁ

§ 108 až 110

(zrušeny)

ČÁST ŠESTÁ

PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 111

(zrušen)

§ 112

V řízení o poskytnutí zvláštního peněžitého příspěvku nebo věcné dávky podle § 35 vyhlášky č.152/1988 Sb., které nebylo ke dni účinnosti této vyhlášky pravomocně skončeno, se postupuje podle dosavadních předpisů.

§ 113

Práva a povinnosti podle § 121 vyhlášky č. 152/1988 Sb., které vznikly před dnem účinnosti této vyhlášky, se řídí dosavadními předpisy.

§ 114

Zrušují se

1. vyhláška Ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášek č. 141/1990 Sb., č. 267/1990 Sb., č. 317/1990 Sb. a č. 352/1990 Sb.,
2. s působností pro Českou republiku § 107 a 108 vyhlášky Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

§ 115

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 27.května 1991)


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis  účinnosti nabyl
dnem
 přechodná
ustanovení
Zákon ČNR č. 482/1991 Sb. 29. listopadu 1991,  
Zákon ČNR č. 582/1991 Sb. 1. ledna 1992,  
Vyhláška č. 28/1993 Sb. 1. ledna 1993,  
Vyhláška č. 137/1994 Sb. 1. července 1994
(s výjimkou ustanovení
čl. 1 bod 1,
které nabylo účinnosti
dnem 29. června 1994),
  
Nález Ústavního
soudu ČR č. 72/1995 Sb.
1. října 1995,  
Vyhláška č. 206/1995 Sb. 1. října 1995
(s výjimkou čl. I
bodů 2, 3, 5, 7
až 10, 15,
39, 49 a 57,
které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 1996),
 
Vyhláška č. 264/1996 Sb. 1. listopadu 1996,  
Vyhláška č. 138/1997 Sb. 1. července 1997
(s výjimkou čl. I bodu 5,
který nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 1998),
 
Vyhláška č. 139/1998 Sb. 1. července 1998, 
Nález Ústavního
soudu ČR č. 312/1998 Sb.
31. prosince 1998,  
Vyhláška č. 320/1999 Sb. 1. ledna 2000,  
Vyhláška č. 73/2000 Sb. 1. dubna 2000
(s výjimkou čl. I bodů 7 a 11,
které nabývají účinnosti
dnem 1. července 2000),
 
Vyhláška č. 72/2001 Sb. 1. března 2001,  
Vyhláška č. 552/2002 Sb.1. ledna 2003,
Vyhláška č. 365/2004 Sb.1. července 2004,
Vyhláška č. 506/2005 Sb.1. ledna 2006,
Vyhláška č. 506/2006 Sb.1. ledna 2007,
Zákon č. 261/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 339/2007 Sb.1. ledna 2008,
Vyhláška č. 279/2008 Sb.15. srpna 2008,
Vyhláška č. 451/2009 Sb.1. ledna 2010. 

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

(zrušena)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany

1. Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP):

a) nárok na vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky,
b) nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.

2. Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP):

a)výhody uvedené v bodu 1,
b)nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
c)sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a  75 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.

3. Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P):

a) výhody uvedené v bodech 1 a 2,
b) nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
c) u úplně nebo prakticky nevidomých nárok na bezplatnou přepravu vodícího psa, pokud je nedoprovází průvodce.

4. Dále může být držitelům průkazů ZTP a ZTP/P poskytnuta sleva poloviny vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní podniky. Při poskytování slevy držitelům průkazu ZTP/P se poskytne sleva poloviny vstupného i jejich průvodci.

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany


Název pomůcky

Nejvyšší výše příspěvku


I. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro tělesně postižené občany

1.Polohovací zařízení do postele

100 %

z ceny

2.Obracecí postel

50 %

3.Vodní zvedák do vany

50 %

4.vypuštěno
5.Přenosný WC

100 %

6.Psací stroj se speciální klávesnicí

50 %

7.Motorový vozík pro invalidy

50 %

8.Židle na elektrický pohon

50 %

9.Přenosná rampa (pro vozíčkáře)

100 %

10.Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu

100 %

11.Zařízení pro přesun vozíčkáře do automobilu

100 %

12.Individuální úpravy automobilu

100 %

13.vypuštěno
14.Dvoukolo

50 %

15.Šikmá schodišťová plošina

100 %

16.Signalizační pomůcka SYM-BLIK

80 %

17.Koupací lůžko

50 %

18.Nájezdové lyžiny pro vozíčkáře

100 %

 
II. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro sluchově postižené občany

Název pomůcky

Nejvyšší výše příspěvku (z ceny)


1.Víceúčelová pomůcka pro sluchově 100 % nejvýše postižené děti

100 %

nejvýše 3000 Kč

2.Signalizace bytového a domovního zvonku včetně instalace

100 %

3.Signalizace telefonního zvonku

100 %

4.Světelný nebo vibrační budík

50 %

5.Telefonní přístroj se zesílením zvuku pro nedoslýchavé včetně světelné indikace zvonění

75 %

nejvýše 7000 Kč

6.Psací telefon pro neslyšící včetně světelné indikace zvonění*)

75 %

7.Přídavná karta k osobnímu počítači a programové vybavení emulující psací telefon pro neslyšící*)

75 %

8.Fax**)

75 %

9.Faxmodemová karta k počítači a programové vybavení emulující fax**)

75 %

10.Videorekordér

50 %

nejvýše 7000 Kč

11.Televizor s teletextem

50 %

nejvýše 7000 Kč

12.Doplnění stávajícího televizoru o dekodér teletextu včetně montáže

50 %

13.Přenosná naslouchací souprava s rádiovým nebo infračerveným přenosem

75 %

14.Přístroj k nácviku slyšení

50 %

15.Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního přijímače nebo jiného zdroje zvuku

50 %

16.Individuální přenosný naslouchací přístroj (nejde o elektronické sluchadlo)

50 %

17.Individuální indukční smyčka

50 %

18.Indikátor hlásek pro nácvik v rodině

75 %

 
III. Rehabilitační a kompenzační pomůcky pro zrakově postižené občany

Název pomůcky

Nejvyšší výše příspěvku (z ceny)


1.Kancelářský psací stroj

50 %

2.Slepecký psací stroj

100 %

3.Magnetofon, diktafon

100 %

nejvýše 4500 Kč

4.Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem

100 %

5.Digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem

100 %

6.Kamerová zvětšovací televizní lupa

100 %

7.Digitální zvětšovací televizní lupa

100 %

8.Adaptér hlasového syntetizátoru pro nevidomé

100 %

9.Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu

100 %

10.Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé

100 %

11.Jehličková jednobarevná tiskárna

50 %

12.Zařízení pro přenos digitálních dat

100 %

13.Elektronický zápisník pro nevidomé s hlasovým nebo hmatovým výstupem

100 %

14.Elektronická komunikační pomůcka pro hluchoslepé

100 %

15.Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem

100 %

16.Slepecké hodinky a budíky s hlasovým nebo hmatovým výstupem

50 %

17.Měřicí přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem

50 %

18.Indikátor barev pro nevidomé

100 %

19.Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé a hluchoslepé

100 %

20.Dvoukolo

50 %

 

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

Úhrady za další služby poskytované v domovech - penzionech pro důchodce


Druh služby Výše úhrady

I. a) Stravování podle vyhlášky č. 83/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  b) donáška nebo dovoz oběda nebo jiného teplého jídla až 17 Kč/úkon, denně

II. Praní a žehlení  
  a) v zařízení sociální péče ve výši průměrných skutečných nákladů stanovených jedenkrát za rok
  b) v jiném zařízení ve výši, kterou toto zařízení požaduje
Za poskytnutí této služby se považuje i použití automatické pračky, je-li ve vybavení ústavu, včetně pracích prostředků. Za zprostředkování této služby a za dopravu prádla se úhrada nepožaduje.

III. a) Nákupy, nutné pochůzky až 30 Kč/úkon, denně
  b) doprovod na lékařské vyšetření, při vyřizování úředních záležitostí apod. až 45 Kč/hod.

IV. Úklid podle velikosti a vybavení obytné jednotky a obtížnosti úklidu až 60 Kč/hod.

 

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

(zrušena)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.

(Příloha není zpracována v elektronické podobě)

21)§ 20 odst. 3 až 5 a § 21 až 23 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
22)§ 115 občanského zákoníku.
23)§ 24 zákona č. 155/1995 Sb.
23)§ 24 zákona č. 155/1995 Sb.
11)§ 341 občanského zákoníku.
(pozn. redakce: text ustanovení byl zrušen)
*)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
*)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 6 a 7.
**)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.
**)Příspěvek lze poskytnout pouze na jednu z pomůcek uvedených v bodech 8 a 9.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.