Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb

Předpis byl k 1. 3. 1987 zrušen.Přehled účinností
Untitled Document
(pozn. redakce: předpis byl zrušen vyhláškou č. 43/1990 Sb. dnem 15. března 1990)
VYHLÁŠKA
č. 5/1987 Sb.,
o dokumentaci staveb

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 53 odst. 1 písm. d) až g) zákona č. 133/1970 Sb., o působnosti federálních ministerstev, ve znění zákona č. 115/1983 Sb., a podle § 143 odst. 1 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Č Á S T   P R V N Í

ÚVODNÍ A OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje způsob a rozsah dokumentace staveb (§ 2 odst. 1 a 2) 1) a jiných akcí výstavby, jejichž součástí jsou stavební a (nebo) montážní práce,2) postup při jejím zpracování, projednávání, posuzování, schvalování a při jejích změnách, pokud jejich investory (stavebníky) jsou tuzemské socialistické organizace a mají být uskutečněny na území Československé socialistické republiky nebo v zahraničí československými socialistickými organizacemi pro Československou socialistickou republiku.

(2) Vyhláška upravuje též - v rozsahu dále stanoveném -

a)

výkon státní expertizy rozvojových dokumentů 3) a dokumentace staveb a jiných akcí výstavby uvedených v odstavci 1,

b)

závěrečné hodnocení staveb a jiných akcí výstavby uvedených v odstavci 1.

(3) Vyhláška se vztahuje

a)

v plném rozsahu na dokumentaci staveb, které vyžadují stavební povolení 4) nebo jiné obdobné povolení,5)

b)

s výjimkou části druhé na dokumentaci strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb 6) stanovených jako závazné úkoly státního plánu,7)

c)

jen v rozsahu dohodnutém mezi investorem, generálním projektantem, rozhodujícími dodavateli a dovozci, popřípadě rozhodnutém obdobně podle § 73, jde-li o stavby nevyžadující stavební nebo jiné obdobné povolení; to platí i v případě, kdy stavební úřad stanoví, že tyto stavby lze provést jen na základě stavebního povolení,8)

d)

jen v rozsahu dohodnutém mezi zúčastněnými organizacemi 9) nebo rozhodnutém obdobně podle § 73, jde-li o jiné akce výstavby než uvedené u písmene b).

(4) Pro stavby uvedené ve zvláštní části plánu a stavby, u nichž tak rozhodla vláda Československé socialistické republiky, platí tato vyhláška, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.

§ 2

Pojmy

(1) Stavbou se rozumí souhrn stavebních prací včetně dodávek stavebních hmot a dílů a dodávek strojů a zařízení včetně jejich montáží, nářadí a inventáře 10) prováděný zpravidla na souvislém místě a v souvislém čase, jehož účelem je vybudování nových základních prostředků (novostavba) nebo změna dosavadních základních prostředků 11) (rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba a stavební úpravy), které mají jako celek plnit samostatnou technickoekonomickou, popřípadě jinou společenskou funkci; jako stavba se někdy označuje též základní prostředek nebo soubor základních prostředků, které jsou výsledkem této činnosti. Za stavbu se může v souboru staveb výjimečně považovat i příprava rozsáhlého území pro další stavby souboru.

(2) Za součást stavby se považují též odstranění dosavadních základních prostředků na staveništi, provizoria potřebná k zabezpečení provozu dosavadní stavby po dobu výstavby a - pokud jde o dopravní sítě, rozvodné sítě,12) kanalizace a jejich zařízení včetně přípojek a vnitřních rozvodů a - není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak - též odstranění starých a vybudování nových základních prostředků nebo jejich částí nahrazujících ty, které jsou narušeny prováděním stavby a je nezbytné jejich funkci zachovat.

(3) Souborem staveb se rozumějí vzájemně provozně a ekonomicky souvisící stavby, jimiž se uskutečňuje rozsáhlá nebo dlouhodobá investiční výstavba na souvislém území nebo ke společnému účelu na různých místech.

(4) Provozní soubor (dílčí provozní soubor) je funkčně propojený souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře,10) který slouží k zajištění samostatného (dílčího) procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.13)

(5) Provozní celek je souhrn vzájemně funkčně navazujících provozních souborů včetně jejich montáží a inventáře,10) který slouží k zajištění samostatného uceleného procesu určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu zpravidla v souvislém čase.13)

(6) Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby,14) která plní vymezenou účelovou funkci.

(7) Stavba komplexní bytové výstavby národního výboru 7) (dále jen "stavba KBV") je souborem stavebních objektů bytových a technického i občanského vybavení včetně příslušných provozních souborů a zařízení civilní obrany.

(8) Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení,15) které v době provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby; pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a propůjčeny k tomu investorem, dodavatelem nebo jinou organizací. Za zařízení staveniště se považují pro účely této vyhlášky též dočasné objekty a zařízení, které slouží výrobním účelům v době provádění stavby. Místně soustředěné objekty plnící funkci zařízení staveniště pro více staveb tvoří sdružené zařízení staveniště. V této vyhlášce se označují jako zařízení staveniště (příloha č. 14) všechny objekty a zařízení uvedené v tomto odstavci.

(9) Ucelenou částí stavby 16) se rozumí část stavby umožňující technicky a organizačně samostatný provoz (užívání) při splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost osob.

(10) Dokumentace staveb podle této vyhlášky zahrnuje investiční záměr, přípravnou dokumentaci, projektovou dokumentaci a dokumentaci skutečného provedení stavby. U staveb s jaderným zařízením se za dokumentaci staveb považují též bezpečnostní zprávy, které investor zabezpečuje podle zvláštních předpisů.17)

§ 3

Účastníci výstavby

(1) Účastníky výstavby se rozumějí investor, generální projektant a dodavatelé,18) u dovozu dovozci.19)

(2) Investor je organizace, která stavbu připravuje a zajišťuje. Pokud některé činnosti příslušející podle této vyhlášky investorovi vykonává jiná organizace,20) vztahují se ustanovení této vyhlášky, pokud jednají o investorovi, též na tuto organizaci. Jde-li o stavbu, pro kterou se sdružují prostředky 21) více organizací, jedná jako investor - není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak nebo nedojde-li k jiné dohodě - organizace s největším podílem na celkových nákladech stavby.

(3) Dodavatelská organizace je organizace, jejímž předmětem činnosti je uskutečňování dodávek pro stavby; pokud taková organizace uzavřela smlouvu o dodávce, označuje se jako vyšší dodavatel nebo dodavatel. Stejně se v této vyhlášce označuje organizace, která se dohodla o budoucí dodávce nebo alespoň o spolupráci při přípravě stavby, byla k ní určena, nebo se k ní smluvně zavázala.22) Podle potřeby se ve vyhlášce rozlišují dodavatelé, kteří dodávají přímo investorovi (dále jen "přímí dodavatelé"), a jejich dodavatelé, kteří se označují jako poddodavatelé. Přímými dodavateli mohou být buď vyšší dodavatelé 23) nebo dodavatelé ostatní.

(4) Generálním projektantem je organizace oprávněná k projektové činnosti podle zvláštních předpisů,24) která se zavázala v souladu s touto vyhláškou a zvláštními předpisy 25) k dodávce projektové dokumentace celé stavby alespoň v rozsahu úvodního projektu a k výkonu autorského dozoru. Jako generální projektant se v této vyhlášce označuje též projektová organizace, která před uzavřením takového závazku sjednala dohodu podle § 12, nebo byla určena jako generální projektant.

(5) Dodavatelská organizace může být generálním projektantem za podmínek stanovených v odstavci 4 jen u vybraných druhů staveb vymezených v jejím oprávnění k projektové činnosti nebo zvlášť určených Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, pokud se zavázala dodat celou stavbu.

(6) Dovozcem se rozumí organizace oprávněná k zahraničně obchodní činnosti 26) zajišťující, popřípadě dodávající pro stavbu investiční celek nebo jednotlivé stroje (zařízení), popřípadě jiné výrobky anebo práce (dále jen "dovoz strojů a investičních celků").

(7) U staveb prováděných ve vlastní režii investora, popřípadě svépomocí, musí být určeno, který útvar organizace plní na základě příslušných oprávnění funkce jednotlivých účastníků výstavby; určené útvary postupují při uplatňování vyhlášky ve vzájemných vztazích přiměřeně.

§ 4

Zjednodušení dokumentace

(1) Obsah dokumentace staveb upravený podrobně přílohami k vyhlášce je stanoven jako maximální.

(2) Účastníci výstavby odpovídající za zabezpečení jednotlivých stupňů dokumentace jsou povinni omezit ji na nezbytný rozsah odpovídající druhu, charakteru, významu, velikosti a složitosti stavby (souboru staveb). Přitom musí být vždy zachována předepsaná základní skladba (části) a zásady postupu zpracování dokumentace a dodrženy vzory tiskopisů propočtu a rozpočtu stanovené přílohami, dokumentace musí zajišťovat efektivní a kvalitní přípravu a realizaci výstavby a splňovat účel a funkce vymezené vyhláškou.

(3) Ostatní účastníci výstavby, nadřízené a ústřední orgány účastníků výstavby a jiné organizace nemohou požadovat větší než nezbytný rozsah dokumentace.

(4) V odůvodněných případech může orgán oprávněný schválit projektový úkol stanovit, že

a)

se upustí od zpracování studie souboru staveb, jestliže schválený územní projekt zóny byl projednán též s dodavatelskými organizacemi,27)

b)

studie souboru staveb nebo její část nahradí pro jednotlivé stavby souboru projektové úkoly, které se v takovém případě nezpracovávají (§ 24 odst. 5),

c)

projektový úkol se omezí na zdůvodnění nutnosti a technickoekonomické koncepce stavby, ohodnocení její efektivnosti a na požadavky na technické a architektonické řešení a na provádění stavby a nezbytné doklady (zjednodušený projektový úkol), jde-li o rekonstrukce nebo modernizace 28) nebo o stavbu, pro niž se zpracuje jednostupňový projekt (§ 28).

(5) Jde-li o stavbu určenou výlučně pro realizaci výsledků řešení úkolu státního plánu rozvoje vědy a techniky, může orgán oprávněný schválit projektový úkol stanovit po projednání s generálním projektantem, že se projektový úkol nahradí zprávou pro závěrečné oponentní řízení k výzkumnému úkolu, doplněnou údaji prokazujícími realizovatelnost a efektivnost stavby a nezbytnými údaji umožňujícími plnění funkcí projektového úkolu uvedených v § 14.

(6) Pro stavby, jejichž technické řešení je zcela jednoduché,29) pro naléhavé zabezpečení základních prostředků (objektů) proti havarijnímu stavu a dále pro práce, jimiž se mají bezprostředně odstranit následky havárií a živelních pohrom, se projektová dokumentace omezí na popis pracovního postupu, nezbytné výkresy, potřebné výpočty, soupis materiálu a rozpočet. U těchto staveb se projektový úkol nemusí zpracovat, pokud jeho zpracování nevyžaduje orgán, jemuž přísluší jeho schválení; v takovém případě plní zjednodušená projektová dokumentace v nezbytném rozsahu též funkce projektového úkolu.

(7) Zjednodušená projektová dokumentace podle odstavce 6 může být se souhlasem investora a po dohodě generálního projektanta s přímými dodavateli vypracována též v rámci úvodního projektu pro technicky zcela jednoduché provozní soubory a stavební objekty nebo jejich části.

(8) Opakuje-li se na téže stavbě stavební objekt, popřípadě provozní soubor nebo jeho část beze změny, vypracuje se v rámci úvodního projektu opakovatelná část jen jednou a u opakovaných stavebních objektů, popřípadě provozních souborů nebo jejich částí se uvede pouze odkaz.

(9) Použijí-li se při zpracování přípravné a projektové dokumentace opakovatelné projekty, postupuje se podle této vyhlášky, pokud zvláštní předpisy 30) nestanoví jinak.

§ 5

Uplatňování výsledků vědeckotechnického rozvoje v dokumentaci staveb

(1) Účastníci výstavby, orgány státní expertizy a schvalující orgány jsou povinni uplatňovat v dokumentaci staveb progresivní a efektivní výsledky plánu rozvoje vědy a techniky a všude tam, kde sledovaných cílů výstavby lze dosáhnout prostřednictvím efektivních rekonstrukcí a modernizací dosavadních základních prostředků, dávat jim přednost před novou výstavbou.

(2) Organizace a orgány uvedené v odstavci 1 jsou dále povinny sledovat

a)

postup řešení a výstupy úkolů plánu rozvoje vědy a techniky souvisící s jimi připravovanými stavbami,

b)

zda trvají cíle a podmínky, za nichž byla dokumentace stavby vypracována, projednána a posouzena, popřípadě podrobena státní expertize a schválena.

(3) Jakmile organizace a orgány uvedené v odstavci 1 zjistí, že v dokumentaci připravovaných nebo podle ní rozestavěných staveb - zejména výrobních - lze uplatnit nové i neplánované výstupy vědeckotechnického rozvoje, popřípadě opatření ke zvýšení kvality, technické úrovně nebo objemu výroby uvažovaných v dokumentaci za podmínky, že tato opatření povedou ke zvýšení efektivnosti investice, jsou povinny podle své působnosti dát podnět, navrhnout, popřípadě rozhodnout o odpovídající úpravě dokumentace a tuto úpravu zabezpečit; obdobně jsou povinny postupovat, dochází-li v průběhu přípravy nebo realizace stavby k nepředvídaným změnám původních podmínek a předpokladů v užití produkce ze stavby nebo v zabezpečení budoucího provozu surovinami, polotovary apod.

§ 6

Využití typizace

(1) Účastníci výstavby jsou povinni uplatňovat při zpracování přípravné a projektové dokumentace typizační směrnice a typové podklady 31) za podmínek vymezených pro jejich použití schvalujícím orgánem 32) a využívat podrobnou dokumentaci k typovým podkladům stavebních objektů, byla-li vyhlášena.33)

(2) Na žádost zpracovatele přípravné nebo projektové dokumentace je dodavatel stavební části povinen poskytnout typové podklady stavebních soustav a stavebních dílů, které dodává, nebo na ně odkázat podle § 27 odst. 11.

(3) Typové podklady poskytované podle odstavce 2 mohou být v rozsahu dohodnutém mezi investory a dodavateli uplatněny pro přípravu staveb po určité období v určité územní oblasti.

(4) Projektová dokumentace se při použití typových podkladů zpracovává zjednodušeně tak, že podle stupně dokumentace a podle druhu typového podkladu se části stavebního objektu, popřípadě stavební objekt znázorňují pouze schématicky s odkazem na příslušný použitý typový podklad a s dořešením vazeb vyplývajících z jeho uplatnění.

(5) Typové podklady, na něž se podle odstavce 4 odkazuje, se připojují pouze ke dvěma povinným vyhotovením 34) odevzdávané projektové dokumentace, nedojde-li k jiné dohodě.

(6) Ustanovení odstavců 3 až 5 platí též, použijí-li se pro zpracování projektové dokumentace jiné obdobné podklady zpracované předem;35) tyto podklady se k projektové dokumentaci nepřipojují, pokud stavební úřad a účastníci výstavby je mají k dispozici.

Č Á S T   D R U H Á

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

§ 7

Účel a funkce investičního záměru

(1) Investiční záměr je

a)

jedním z podkladů pro plánování investiční výstavby a oblastní plánování,

b)

pokynem a podkladem pro vypracování přípravné dokumentace.

(2) Investiční záměr vyjadřuje základní požadavky na stavbu, popřípadě soubor staveb a nároky na její přípravu a realizaci. Vychází přitom z úkolů pro přípravu plánu,36) z rozvojových dokumentů 37) zdůvodňujících též potřebu a způsob investičního rozvoje a ze schválené územně plánovací dokumentace 38) a objasňuje souvislosti stavby s celkovou koncepcí založenou v těchto dokumentech.

§ 8

Obsah investičního záměru

(1) Investiční záměr obsahuje zejména název a místo nebo oblast stavby, účel stavby, rozsah kapacit, předpokládanou potřebu pracovních sil, energií, vody, požadavky na ochranu obyvatelstva a národního hospodářství 39) (dále jen "civilní obranu"), požadavky na veřejnou dopravu,40) na území a na souvisící investice, zejména vyvolané, požadavky na dovoz, popřípadě požadavky na vývoj, celkové náklady stavby, údaje o ekonomické efektivnosti, vlivu stavby na životní prostředí a požadavky na zpracování přípravné dokumentace. Součástí investičního záměru je jeho zdůvodnění.

(2) Zdůvodnění investičního záměru obsahuje zejména zdůvodnění nutnosti stavby, zdůvodnění její technickoekonomické koncepce, zhodnocení její efektivnosti a zdůvodnění souvisících, zejména vyvolaných investic. Nutnost stavby se prokazuje především porovnáním účelu stavby s úkoly pro přípravu plánu a s úkoly rozvojových dokumentů nebo - nelze-li postupovat jinak - rozborem nekrytých potřeb a rozborem využití dosavadních kapacit včetně kapacit zaměnitelných a průkazem, že plánovitého uspokojení potřeb nelze dosáhnout jiným způsobem.

§ 9

Zpracování investičního záměru

(1) Vypracování investičního záměru zajišťuje a investiční záměr vydává orgán, jemuž přísluší schválit projektový úkol (§ 64).

(2) Investiční záměr se vypracovává a vydává pro stavby, které jsou závaznými úkoly státního plánu (dále jen "závazné stavby") nebo stavbami centralizovanými.7)

(3) Investiční záměr se nezpracovává u staveb

a)

zahrnutých do rozvojových dokumentů 37) kladně projednaných s orgány oblastního plánování a kladně posouzených orgánem státní expertizy,

b)

o nichž již dříve rozhodla příslušná vláda,

c)

určených výlučně pro realizaci výsledků státního plánu rozvoje vědy a techniky,

d)

zajišťujících rozvoj oborů s velmi krátkými inovačními cykly (§ 28 odst. 2 písm. b),

obsahují-li výchozí podklady údaje o efektivnosti stavby a o využití kapacit v příslušném oboru postačující pro účely plánování investiční výstavby.

(4) Na požadavek zpracovatele investičního záměru je dovozce povinen poskytnout dostupné údaje a informace (technické, obchodní, ekonomické a cenové) o dovážených strojích nebo investičních celcích.

§ 10

Projednávání a vydání investičního záměru

(1) Investiční záměr musí být projednán s orgánem oblastního plánování;41) kladně projednaný investiční záměr se předkládá

a)

Státní plánovací komisi a příslušné plánovací komisi republiky,

b)

ke státní expertize orgánům uvedeným v § 65 odst. 2.

Bez kladného stanoviska těchto orgánů nesmí být investiční záměr vydán.

(2) Orgán vydávající investiční záměr je povinen zaslat jedno vyhotovení neprodleně orgánům uvedeným v odstavci 1, federálnímu ministerstvu zahraničního obchodu a příslušnému ministerstvu financí.

Č Á S T   T Ř E T Í

PŘÍPRAVNÁ DOKUMENTACE

O d d í l   p r v n í

S p o l e č n á   u s t a n o v e n í

§ 11

Druhy přípravné dokumentace a výchozí podklady

(1) Přípravnou dokumentací stavby je projektový úkol; je-li stavba součástí souboru staveb, zahrnuje přípravná dokumentace též studii souboru staveb. V případech uvedených v § 4 odst. 4 písm. b) je přípravnou dokumentací pouze studie souboru staveb.

(2) Výchozím podkladem pro vypracování přípravné dokumentace stavby (souboru staveb) je investiční záměr, pokud se vypracovává a vydává. V ostatních případech se použije pro vypracování přípravné dokumentace stejných výchozích podkladů jako pro vypracování investičního záměru.

§ 12

Zabezpečení výkonu funkce generálního projektanta

(1) Investor je povinen do zahájení prací na projektovém úkolu vyhledat organizaci oprávněnou k projektové činnosti, která bude vykonávat funkci generálního projektanta (příloha č. 1), a dohodnout 42) s ní písemně, že zaujme stanovisko k návrhu projektového úkolu (§ 23) a že uzavře v dohodnuté lhůtě smlouvu o dodávce úvodního (jednostupňového) projektu a o výkonu autorského dozoru, popřípadě též, jak bude spolupracovat při zpracování přípravné dokumentace.

(2) Nedojde-li k dohodě, postupuje investor podle ustanovení § 73 odst. 1 až 3, pokud není nutno postupovat podle ustanovení zvláštních předpisů.43)

O d d í l   d r u h ý

P r o j e k t o v ý   ú k o l

Účel a funkce projektového úkolu

§ 13

(1) Projektový úkol vymezuje požadavky na celou stavbu do podrobností potřebných pro vypracování úvodního (jednostupňového) projektu v souladu s investičním záměrem, pokud byl vydán. Jde-li o soubor staveb, musí být v projektovém úkolu každé stavby souboru zabezpečeny též podmínky a návaznosti vyplývající ze studie souboru staveb.

(2) Projektový úkol věcně a funkčně vymezuje a zdůvodňuje stavbu a její umístění, stanoví národohospodářské, výrobní (provozní) a sociální cíle stavby, požadavky na její technickou, ekonomickou, architektonickou a výtvarnou úroveň (především na uplatnění výsledků vědeckotechnického rozvoje) 7) a vymezuje časový průběh výstavby. Přitom prokazuje realizovatelnost a efektivnost 44) stavby a stanoví zejména:

a)

rozsah a členění stavby [§ 30 odst. 3 písm. c)] na stavební objekty a provozní soubory,

b)

požadavky na technické, ekonomické, architektonické a výtvarné řešení stavby, zejména

  - údaje a ukazatele charakterizující efektivnost v oblasti vnitřních a vnějších vztahů,
  - použití stavebních soustav a technologických souborů u rozhodujících stavebních objektů,
  - technologii výroby (provozu),
  - rozhodující stroje a zařízení s označením standardních a nestandardních a jejich rozhodujících technickoekonomických parametrů,
  - požadavky na automatizaci řízení technologických nebo výrobních procesů, popřípadě požadavky vyplývající z automatizace vyšších úrovní řízení,

c)

požadavky na použití jmenovitě uvedených provozně nevyzkoušených strojů a zařízení 45) včetně zdůvodnění uvažovaného použití doloženého vyjádřením řešitele a výrobce a podle potřeby požadavky na vývoj včetně náhradního řešení pro případ jeho neúspěšného skončení,

d)

požadavky na dovoz strojů a investičních celků, licencí a na zajištění dodávek z dovozu pro budoucí výrobu v budovaných kapacitách, doložené rozborem jejich nezbytnosti a předpokladů efektivnosti dovozu. U dovozů pro výstavbu zahrne rozbor též způsob opatření projektových podkladů, údajů o zabezpečení včasného uvedení investičního celku nebo důležitého jednotlivého stroje do provozu a o zajištění využití odpovědnosti za vady (záruky) zahraničního dodavatele, popřípadě též zdůvodnění potřeby uzavřít výjimečně zahraniční smlouvu před schválením úvodního (jednostupňového) projektu,

e)

požadavky na provádění stavby (zejména zásady řešení zařízení staveniště včetně využití trvalých stavebních objektů, popřípadě dosavadních objektů a průkazu nezbytnosti budování mimoglobálních objektů zařízení staveniště, lhůtu výstavby), popřípadě požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) po ucelených částech stavby, u modernizací a rekonstrukcí též způsob a rozsah provozu včetně termínů a rozsahu jeho potřebného přerušení (odstávek),

f)

podmínky zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby, zejména

  - požadovaný počet pracovníků, z toho přírůstek a zdroje jeho krytí (převodem z likvidovaných provozoven, uvolněním z existujících provozoven, z bilančních zdrojů oblasti),
  - požadavky na zajištění surovin, materiálů, energií, palivové základny,46) vody a dopravy,40),
  - připojení na dopravní a rozvodné sítě 12) a kanalizaci,
  - požadavky na souvisící, zejména vyvolané investice,
  - požadavky na kooperace s dosavadními, budoucími, popřípadě plánovanými stavbami (závody),
  - předpoklady odbytu výrobků včetně vývozu,

g)

požadavky na opatření zabezpečující společenské zájmy nebo se jich dotýkající, zejména požadavky na

  - způsob provozu z hlediska péče o životní prostředí,47) bezpečnosti práce a technických zařízení a požární ochrany,
  - civilní obranu,
  - způsob racionálního hospodaření s palivy a energiemi,
  - odnětí pozemků zemědělskému a lesnímu půdnímu fondu a na rekultivaci území podle rozhodnutí orgánů ochrany těchto fondů,
  - ochranu podzemních kovových zařízení 48) proti korozi,
  - dodržení podmínek ochranných pásem, chráněných území, chráněných částí přírody a ochrany památkových objektů,
h)

určení provozovatelů (uživatelů) stavby, způsob a podmínky převzetí budoucího provozu (užívání) a u staveb KBV investorský rozvrh bytových, popřípadě dalších objektů,

i)

celkové náklady stavby.

(3) Podle charakteru a rozsahu stavby zabezpečuje investor potřebné studie; tyto studie se využijí při zpracování projektového úkolu.

(4) U rekonstrukcí a modernizací zabezpečuje investor též nejpozději při zpracování projektového úkolu dokumentaci dosavadního stavu včetně rozhodujících technickoekonomických údajů o provozu (užívání) stavby a popisu technického stavu zařízení; tato dokumentace se rovněž připojuje k projektovému úkolu.

(5) Podrobný obsah a skladba projektového úkolu jsou uvedeny v příloze č. 2.

(6) Postup při stanovení lhůt výstavby v projektovém úkolu je uveden v příloze č. 15.

§ 14

Projektový úkol slouží zejména:

a)

k dohodě, popřípadě určení budoucího dodavatelského systému,

b)

k vydání rozhodnutí o umístění stavby,

c)

k registraci stavby,

d)

k plánování investiční výstavby,

e)

k předběžnému zajištění finančních prostředků (včetně devizových),

f)

k uzavření smluv o přípravě dodávek nebo smluv o spolupráci na organizační a projektové přípravě stavby, smlouvy o dodávce projektové dokumentace a k uzavření dohod o náhradním řešení pro případ neúspěšného skončení vývoje,

g)

pro vypracování projektové dokumentace.

§ 15

Způsob zpracování projektového úkolu

(1) Projektový úkol se vypracovává samostatně pro každou stavbu, nestanoví-li vyhláška v § 4 jinak; musí být vypracován v souladu s výchozími podklady podle § 11 odst. 2.

(2) Vypracování projektového úkolu včetně nezbytných průzkumů a studií zabezpečuje investor. Investor může zajistit vypracování projektového úkolu anebo jeho části včetně průzkumů, studií a nezbytných geodetických podkladů u projektové nebo jiné oprávněné organizace.24)

(3) Projektový úkol nebo jeho část se zpracovává, je-li to účelné nebo stanoví-li to investiční záměr, ve variantách. V takovém případě investor projednává a předkládá k vydání rozhodnutí o umístění stavby a ke schválení nejvhodnější variantu s vyhodnocením ostatních variant.

§ 16

Spolupráce organizací při vypracování projektového úkolu

(1) Pro vypracování projektového úkolu jsou dodavatelské organizace povinny poskytnout investorovi, popřípadě zpracovateli na jejich žádost informace o svých výrobních a dodavatelských možnostech, výrobcích a lhůtách dodávek včetně uvažovaných inovací a údaje pro vypracování propočtu nákladů. Poskytnuté informace jsou pro tyto organizace závazné po dobu jimi stanovenou v souladu s potřebami přípravy a realizace stavby.

(2) Investor je povinen před počátkem prací na projektovém úkolu vyhledat dodavatelské organizace, popřípadě dovozce, s jejichž účastí se při výstavbě uvažuje, a projednat a dohodnout s nimi způsob a rozsah jejich spolupráce na vypracování projektového úkolu a úvodního (jednostupňového) projektu podle zvláštního předpisu.49)

(3) Na základě dohody uzavřené podle odstavce 2 poskytne zpracovatel projektového úkolu v průběhu prací na něm vyšším dodavatelům pro jejich přípravu dílčí výsledky těchto prací. Vyšší dodavatelé poskytnou zpracovateli projektového úkolu výsledky své přípravy včetně návrhů na postup při provádění stavby k využití pro dokončení projektového úkolu.

(4) Nedojde-li k dohodě podle odstavce 2 nebo nemohl-li být dodavatel vyhledán, postupuje se podle ustanovení § 73, pokud není nutno postupovat podle ustanovení zvláštních předpisů.50)

(5) Na žádost investora doloženou potvrzením jeho ústředního orgánu o tom, že vybudování stavby je uvažováno pomocí devizově krytého dovozu, je dovozce povinen poskytovat dostupné údaje a informace pro zpracování projektového úkolu včetně údajů o nákladech dovozu (§ 46) a o předpokládaném meziročním cenovém vývoji pro případ časového posunu realizace dodávek. Potvrzení ústředního orgánu investora odpadá, jestliže pro stavbu je vydán investiční záměr uvažující s dovozem.

§ 17

Etapy

(1) U závazných a centralizovaných staveb mohou být v projektovém úkolu vymezeny etapy stavby, které umožňují postupné projektování a plynulý postup výstavby. Pro každou etapu se určí její propočtové náklady a doba provádění (§ 52 odst. 3 a příloha č. 15 část A bod 5). V rámci první etapy musí být zajištěny též části stavby potřebné k rozvinutí výstavby včetně přípravy území a zařízení staveniště, zejména sociálního.

(2) Etapu tvoří jedna nebo více ucelených částí stavby. Etapa může být vymezena jinak, jen vyžadují-li to podmínky dovozu.

(3) Stavby uvedené v odstavci 1 je možno členit na etapy, jen dá-li k tomu nejpozději do schválení projektového úkolu souhlas ústřední orgán investora na základě kladného stanoviska příslušného orgánu státní expertizy obsaženého v jejích závěrech (§ 65 odst. 10) a dohodnutého s příslušnou plánovací komisí.

§ 18

Ucelené části stavby

(1) Pokud investor nebo budoucí provozovatel (uživatel) potřebuje v souladu s celospolečenským zájmem stavbu postupně uvádět do provozu (užívání), vymezí investor v projektovém úkolu s využitím spolupráce dodavatelů podle odstavce 2 ucelené části stavby [§ 2 odst. 9, § 13 odst. 2 písm. e)].

(2) Investor (zpracovatel projektového úkolu) je povinen vyžádat si k vymezení ucelených částí stavby spolupráci 51) vyšších přímých dodavatelů z hlediska potřeb realizace a tito dodavatelé jsou povinni potřebnou spolupráci poskytnout.

§ 19

Výběr staveniště

(1) V rámci prací na projektovém úkolu zabezpečuje investor výběr staveniště - pokud tento výběr nebyl proveden dříve - včetně pořízení geodetických podkladů a provedení nezbytných průzkumů. Odůvodnění výběru staveniště je součástí projektového úkolu.

(2) Správci podzemních rozvodných sítí a kanalizací, popřípadě zvláštních zařízení jsou při provádění průzkumů podle odstavce 1 povinni poskytovat včas (§ 74 odst. 1) investorovi, popřípadě zpracovateli projektového úkolu ověřené údaje o prostorovém umístění těchto sítí, popřípadě zařízení a jejich technickém stavu. Pokud dojde ke změně údajů po jejich poskytnutí, jsou správci sítí a zařízení povinni poskytnuté údaje neprodleně upřesnit; tuto povinnost mají do dokončení stavby. Obdobnou povinnost mají správci uvedení v první větě vůči účastníkům výstavby při zpracování projektové dokumentace a při provádění stavby.

(3) Staveniště musí odpovídat společenským zájmům, zejména požadavkům péče o životní prostředí, ochrany zemědělské a lesní půdy,52) být v souladu s územně plánovací dokumentací a přitom umožňovat nejhospodárnější provedení i provoz (užívání) zamýšlené stavby.

(4) Zásady pro postup při výběru staveniště jsou uvedeny v příloze č. 3; soubor průzkumných prací je uveden v příloze č. 4.

§ 20

Projednávání projektového úkolu

(1) V průběhu prací projedná investor, popřípadě nadřízený orgán investora, dle potřeby za účasti zpracovatele, projektový úkol

a)

s orgány oblastního plánování u staveb, pro něž nebyl vydán investiční záměr a které mají požadavky na nové pracovní síly nebo na nové stavební pozemky;41)

b)

s orgány a organizacemi možnosti a podmínky zabezpečení realizace a budoucího provozu (užívání) stavby, zejména z hledisek uvedených v § 13 odst. 2 písm. d) a f);

c)

s dotčenými orgány státní správy, které podle zvláštních předpisů hájí společenské zájmy (dále jen "dotčené orgány státní správy"), účinky a důsledky stavby včetně hlediska obrany a bezpečnosti státu a ochrany stavby před trestnou činností;53)

d)

s vyššími dodavateli a přímými dodavateli výrobků a montáží (§ 16), popřípadě s dovozci možnosti a podmínky dodavatelského zabezpečení stavby; dodavatelé si podle potřeby přizvou své dodavatele;

e)

s budoucími provozovateli (uživateli) z hledisek uvedených v § 13 odst. 2 písm. h); způsob a podmínky převzetí dokončených staveb nebo jejich částí do správy (vlastnictví) příslušných socialistických organizací, popřípadě i způsob a podmínky jejich převzetí k užívání za účelem budoucího provozu (užívání) se sjednají smluvně;

f)

s orgánem zabezpečujícím koncepci rozvoje a rozmístění skladové sítě 54) soulad s touto koncepcí, jde-li o samostatné kryté uzavřené sklady;55)

g)

s příslušnými odborovými orgány

  - zásady řešení sociálního zařízení staveniště u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize,
  - účelnost a komplexnost navrhovaného řešení, jde-li o výstavbu podnikových rekreačních zařízení včetně objektů sloužících převážně rekreaci;56)

h)

s příslušnými orgány Československého svazu tělesné výchovy 57) soulad požadavků na řešení tělovýchovných zařízení s plánovitým rozvojem materiálně technické základny tělesné výchovy a sportu;

i)

s příslušnými vedoucími pracovišti vědeckotechnického rozvoje z hlediska uplatnění nejnovějších výsledků vědeckotechnického rozvoje.58)

(2) Organizace, která se zavázala zpracovat projektový úkol pro investora, může se zavázat také k jeho projednání podle odstavce 1.

(3) K dokladové části projektového úkolu se připojují z jednání podle odstavce 1:

a)

rozhodnutí, popřípadě stanoviska nebo vyjádření dotčených orgánů státní správy, které je nutno podle zvláštních předpisů 59) opatřit již v průběhu prací na projektovém úkolu včetně orgánů civilní obrany;

b)

doklady o jednáních týkajících se zajištění paliv, energií, vody a dopravy a racionálního hospodaření s palivy a energiemi;60)

c)

stanoviska organizací spravujících dopravní a rozvodné sítě a kanalizace včetně potřebných technických údajů o napojení;

d)

stanovisko orgánu oblastního plánování podle odstavce 1 písm. a);

e)

smlouva podle odstavce 1 písm. e) a doklad o projednání s orgány a organizacemi podle odstavce 1 písm. f) až i).

(4) Jednání v průběhu prací podle odstavce 1, o nichž nemusí být předloženy doklady, mohou být omezena podle povahy případu na ústní konzultace.

(5) Orgány a organizace jsou povinny poskytnout konzultace, popřípadě údaje a informace pro vypracování projektového úkolu nejpozději ve lhůtě 15 dnů od vyžádání, nestanoví-li zvláštní předpisy lhůty jiné. Tím není dotčeno ustanovení § 74 odst. 2.

(6) Informace, podklady, vyjádření, popřípadě souhlasy poskytnuté při projednávání podle odstavce 1 písm. c) mohou orgány měnit při územním řízení jen výjimečně a po zdůvodnění.

(7) V závěru prací projedná investor projektový úkol za účasti zpracovatele - nebyl-li zpracovatelem generální projektant, též za jeho účasti - s přímými dodavateli (§ 16), popřípadě rozhodujícími dovozci z hledisek uvedených v § 13 odst. 2 písm. a) až e) a dále rozsah dodavatelského zabezpečení stavby, dodavatelský systém, přiměřenost nákladů jednotlivých dodávek, popřípadě zpracování jednostupňového projektu v případech podle § 28 odst. 3. Při tomto jednání dohodne generální projektant s dodavateli jejich součinnost při zpracování úvodního (jednostupňového) projektu a popřípadě dodavatel stavební části též zpracování prováděcích projektů stavebních objektů generálním projektantem (§ 26 odst. 4). O tomto jednání pořídí investor zápis, který se připojuje k dokladové části projektového úkolu. Toto projednávání investor účelně slučuje s projednáváním dodavatelského zabezpečení stavby podle zvláštního předpisu.61)

(8) Při projednávání podle předchozích odstavců jsou všechny zúčastněné orgány a organizace v zájmu včasné přípravy staveb povinny omezit všechna jednání na nezbytný rozsah a podle možnosti je účelně slučovat; přitom nemohou svá stanoviska podmiňovat stanovisky jiných orgánů nebo organizací s výjimkou zahraničního partnera.

(9) Pokud samostatné projednávání projektového úkolu není uloženo zvláštními předpisy 62) a jestliže je to účelné a investor se o tom dohodne s generálním projektantem, lze projednání podle odstavce 1 u dokumentace zpracované podle § 4 odst. 4 písm. c) a odst. 5 spojit s projednáváním úvodního (jednostupňového) projektu podle § 37.

§ 21

Využití výsledků projednání

Výsledky projednání podle § 20 se zpracují do projektového úkolu, který investor předkládá k územnímu řízení a k němuž si vyžaduje stanovisko generálního projektanta; přitom musí být vyjádřeno, jak bylo vyhověno požadavkům obsaženým v dokladech podle § 20 odst. 3.

§ 22

Projednání projektového úkolu v územním řízení

(1) Dokončený projektový úkol doložený kladným stanoviskem orgánu oblastního plánování se s dotčenými orgány státní správy projedná v územním řízení.63) Jde-li o soubor staveb, přikládá se k projektovému úkolu první stavby studie souboru staveb.

(2) K urychlení průběhu územního řízení může investor opatřit stanoviska těchto orgánů ještě před jeho zahájením a přiložit je k žádosti o rozhodnutí o umístění stavby. Vždy však opatří investor před zahájením územního řízení rozhodnutí těch orgánů, které je vydávají ve správním řízení na základě zvláštních předpisů (příloha č. 16 část B).

(3) Stanoviska organizací spravujících rozvodné sítě 12) a kanalizace, která jsou připojena k dokladové části projektového úkolu, se pro územní řízení znovu nevyžadují.

(4) O výsledcích územního řízení informuje investor bez zbytečného odkladu generálního projektanta.

§ 23

Vyžádání stanoviska generálního projektanta

(1) Současně s vyžádáním rozhodnutí o umístění stavby si vyžádá investor stanovisko generálního projektanta.

(2) Ve stanovisku zhodnotí generální projektant zejména úplnost projektového úkolu, účelnost a hospodárnost navrhovaného řešení a lhůtu výstavby. V závěru vyjádří, zda v projektové dokumentaci lze dodržet parametry (závazné údaje a ukazatele) projektového úkolu, popřípadě za jakých podmínek, nebo zdůvodní, proč je nelze dodržet.

(3) Generální projektant sdělí své stanovisko k projektovému úkolu investorovi, který je připojí k projektovému úkolu jako jeden z podkladů pro jeho posouzení, státní expertizu a schválení.

(4) Podrobný obsah stanoviska generálního projektanta je uveden v příloze č. 1.

O d d í l   t ř e t í

S t u d i e   s o u b o r u   s t a v e b

§ 24

(1) Studie souboru staveb (§ 11 odst. 1 první věta) řeší vzájemné urbanistické, výrobní, technické, funkční, provozní, dopravní a ekonomické souvislosti jednotlivých staveb souboru a návaznosti na souvisící investice, požadavky na jednotlivé stavby a společné inženýrské sítě a objasňuje věcnou a časovou koordinaci postupné přípravy a realizace jednotlivých staveb a základní koncepci zařízení staveniště včetně využití trvalých objektů staveb, popřípadě jiných dosavadních objektů. Jsou-li v souvislosti se stavbami KBV připravovány účelové nebo podmiňující stavby, zahrnuje studie souboru staveb vždy i tyto stavby.

(2) Zpracování studie souboru staveb a její postupné upřesňování zabezpečuje, pokud si to nevyhradí nadřízený orgán,

a)

investor, jde-li o soubor jím připravovaných staveb,

b)

investor, jehož stavba vyvolala potřebu dalších staveb souboru jiných investorů, ve spolupráci s těmito investory, nedojde-li k jiné dohodě,

c)

u průmyslových aglomerací investor s rozhodujícím podílem na výstavbě, a pokud nedojde o tom k dohodě, investor určený dohodou nadřízených, popřípadě ústředních orgánů.

(3) Studie souboru staveb musí být vypracována nejpozději s projektovým úkolem první stavby souboru a musí být v souladu s územně plánovací dokumentací; je podkladem pro návrhy projektových úkolů dalších staveb souboru, podle kterých se postupně upřesňuje.

(4) Pro způsob zpracování a pro projednání studie souboru staveb, popřípadě pro vyžádání stanovisek k ní platí přiměřeně ustanovení oddílu druhého; studie se projedná nejpozději společně s projektovým úkolem první stavby souboru.

(5) Nahrazuje-li studie souboru staveb nebo její část projektové úkoly jednotlivých staveb souboru podle § 4 odst. 4 písm. b), přizpůsobí se, popřípadě postupně pro jednotlivé stavby souboru nebo jejich části, její obsah podle přílohy č. 5 v potřebné míře obsahu podle přílohy č. 2 tak, aby pro jednotlivé stavby souboru splňovala účely uvedené v § 13 a 14.

(6) Studie souboru staveb podle odstavce 5 podléhá státní expertize, je-li alespoň jedna ze staveb souboru závazná nebo centralizovaná, a schvaluje se podle ustanovení § 64 odst. 7. Pro způsob jejího zpracování, projednání, vyžádání stanovisek, státní expertizu a schválení platí obdobně ustanovení vztahující se na projektový úkol.

(7) Podrobný obsah studie souboru staveb je uveden v příloze č. 5.

Č Á S T   Č T V R T Á

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

O d d í l   p r v n í

S p o l e č n á   u s t a n o v e n í

§ 25

Členění a rozsah projektové dokumentace

(1) Projektová dokumentace stavby se člení obvykle na dva stupně, a to na úvodní projekt a prováděcí projekty.

(2) Za podmínek stanovených touto vyhláškou může být vypracován jednostupňový projekt (§ 28), popřípadě zjednodušená projektová dokumentace (§ 4 odst. 6 a 7).

(3) Součástí projektové dokumentace stavby není zejména

a)

výkresová a jiná dokumentace (dále jen "dodavatelská dokumentace"), kterou zpracovávají dodavatelé

 

aa)

v rámci své výrobní přípravy,64)

 

ab)

na základě prováděcích projektů jako součást své dodávky,65)

b)

dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště a dokumentace nezbytných úprav dosavadních a trvalých objektů (část A bod 1.1 přílohy č. 14) pro účely zařízení staveniště, jež se zpracovává v souladu se základním řešením zařízení staveniště stanoveným v úvodním projektu obdobně podle ustanovení § 4 odst. 6 a 7 a § 28 vyhlášky a kterou zabezpečuje dodavatel stavební části; tuto dokumentaci může dodavatel stavební části vypracovat ještě před schválením úvodního projektu,

c)

dokumentace automatizovaných systémů řízení zpracovaná podle zvláštních předpisů.66)

§ 26

Zabezpečení projektové dokumentace

(1) Projektovou dokumentaci pro celou stavbu a výkon autorského dozoru zabezpečuje pro investora generální projektant, pokud nejde o případy uvedené v odstavcích 3 a 4.

(2) V rozsahu své dodávky zpracovávají

a)

vyšší dodavatelé souborů strojů a zařízení 67) uvedení v seznamech vydaných jejich nadřízenými ústředními orgány podle zvláštních předpisů 68) pro generálního projektanta příslušnou část úvodního projektu u označených seznamových dodávek, pokud se na tom vzájemně dohodli, nebo tak rozhodly jejich nadřízené orgány,

b)

vyšší dodavatelé rekonstrukcí a modernizací technologického zařízení,69) kteří zpracovali prováděcí, popřípadě jednostupňové projekty pro původní dodávku, pro generálního projektanta příslušnou část úvodního, popřípadě jednostupňového projektu na jeho požádání.

(3) Prováděcí projekty provozních souborů (dílčích provozních souborů), dodávaných jako vyšší dodávka, zabezpečují jejich vyšší dodavatelé jako součást svých dodávek.67)

(4) Prováděcí projekty stavebních objektů zabezpečuje dodavatel stavební části stavby jako součást své dodávky,70) nejde-li o případ podle odstavce 5. Požádá-li o to dodavatel stavební části stavby při projednávání projektového úkolu podle § 20 odst. 7, je generální projektant povinen pro něj prováděcí projekty zpracovat a odevzdat mu je v termínech smluvených podle plánu organizace výstavby. O tom se uzavře mezi dodavatelem stavební části a generálním projektantem smlouva.25)

(5) V případech, kdy investor, generální projektant a dodavatel stavební části jsou podřízeni jednomu nadřízenému, popřípadě ústřednímu orgánu, může tento orgán stanovit, že prováděcí projekty stavebních objektů zabezpečuje pro investora generální projektant.

§ 27

Projektové podklady

(1) Přímí dodavatelé jsou povinni poskytovat pro zpracování projektové dokumentace projektové podklady v celém rozsahu svých dodávek na žádost jejího zpracovatele doloženou výchozími technickými údaji a údajem o předpokládaných (plánovaných) termínech zahájení a dokončení příslušných provozních souborů a stavebních objektů. Tutéž povinnost mají i poddodavatelé vůči přímým dodavatelům. Dohodne-li se tak přímý vyšší dodavatel se zpracovatelem projektové dokumentace, může požadovat na svém dodavateli, aby projektové podklady poskytl jeho jménem přímo zpracovateli.

(2) Za obdobných podmínek jako dodavatelé podle odstavce 1 jsou povinni poskytovat dostupné projektové podklady dovozci organizacím, pro něž zabezpečují dovoz strojů nebo investičních celků. Zabezpečuje-li se dovoz přímo pro investora, je zpracovatel příslušné projektové dokumentace povinen poskytovat výchozí technické údaje pro opatření projektových podkladů. Investor se může dohodnout s organizací, která pro něj zpracovává příslušnou projektovou dokumentaci, že jeho jménem opatří projektové podklady od dovozce.

(3) Dodavatelé uvedení v odstavci 1 odpovídají za správnost a úplnost projektových podkladů, vyšší dodavatelé vždy též za jejich zkoordinovanost; tuto odpovědnost nemohou předem vyloučit. Poskytnutými projektovými podklady jsou vázáni, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak; mohou je změnit pouze, dojde-li v souladu se zvláštními předpisy 71) ke změně jejich výrobního programu, jinak jen dohodnou-li se o tom účastníci výstavby, popřípadě jejich nadřízené orgány. Projektové podklady poskytnuté dovozcem jsou závazné, jen byla-li uzavřena zahraniční smlouva.

(4) Výchozí technické údaje se přizpůsobují druhu a složitosti dodávek a danému stupni projektové dokumentace a uvádějí se v podrobnostech nezbytných pro poskytnutí projektových podkladů.

(5) Projektovými podklady 72) jsou konstrukční, technologické, hmotnostní a jiné údaje, jimiž jsou definovány základní vlastnosti stavebních soustav, konstrukcí a prvků, konstrukcí strojů a zařízení a kovových konstrukcí, které mají být při výstavbě použity, údaje o montáži a užívacích, popřípadě provozních podmínkách, podklady ekonomické, rozpočtové a cenové, pro vypracování plánu organizace výstavby a podklady pro projektování automatizace řízení. Projektové podklady musí dodavatelé poskytovat v podrobnostech potřebných k vypracování příslušného stupně projektové dokumentace.

(6) Obsah výchozích technických údajů a projektových podkladů je uveden v příloze č. 7.

(7) Nejde-li o projektové podklady z dovozu, poskytují se projektové podklady týkající se standardních 73) stavebních soustav, konstrukcí a prvků, konstrukcí strojů a zařízení, kovových konstrukcí a typového programového vybavení do 15 dnů od doručení požadavku.

(8) U nestandardních - v případě dovozu i standardních - stavebních soustav, konstrukcí a prvků a u nestandardních strojů a zařízení a kovových konstrukcí se poskytují projektové podklady ve lhůtách dohodnutých mezi dodavateli uvedenými v odstavci 1 a zpracovatelem projektové dokumentace nebo mezi dovozci a jejich odběrateli (objednateli). Nedojde-li k dohodě o lhůtách do 15 dnů od doručení požadavku, platí lhůta požadovaná, pokud dodavatel v téže lhůtě nepředloží rozpor k rozhodnutí nadřízeným orgánům; to však neplatí u dovozu.

(9) Výchozí technické údaje se k žádosti o poskytnutí projektových podkladů potřebných pro vypracování prováděcích projektů nepřipojují, pokud jsou patrné z odevzdaného úvodního projektu; v těchto případech postačí odvolávka na příslušnou část úvodního projektu.

(10) Projektové podklady nesmějí vést ke zhoršení technickoekonomických parametrů předchozího stupně dokumentace.

(11) Povinnost poskytovat projektové podklady splní dodavatel, jde-li o projektové podklady uvedené v dostupných katalozích a cenících nebo o typové podklady, popřípadě opakovatelné projekty tím, že odkáže na příslušný platný katalog, ceník nebo přehled platných typových podkladů a opakovatelných projektů a označí zpracovatele a distributora typového podkladu 74) a zpracovatele opakovatelného projektu,30) kteří jsou povinni poskytovat tyto podklady zpracovateli projektové dokumentace do 15 dnů od doručení požadavku.

(12) Projektové podklady uvedené v odstavci 7 se poskytují bez úplaty; projektové podklady uvedené v odstavci 8 se poskytují za úplatu podle zvláštních předpisů,75) popřípadě podle § 74.

(13) Požaduje-li zpracovatel projektové dokumentace, zejména při modernizacích, údaje o současném stavu, jsou investor a ostatní správci zařízení povinni poskytnout je do 15 dnů od doručení požadavku.

§ 28

Jednostupňový projekt

(1) Jednostupňový projekt se zpracovává v obdobné skladbě jako úvodní projekt s podrobností prováděcího projektu.

(2) Jednostupňový projekt se vypracovává

a)

pro stavby, které nevyžadují složitější řešení, zejména pro stavby a jednoduchým architektonickým a stavebně technickým řešením a pro stavby se známou technologií výroby (provozu),

b)

pro stavby zajišťující rozvoj oborů s velmi krátkými inovačními cykly, které na návrh ústředního orgánu investora určí příslušná komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj,

c)

při použití typových podkladů, popřípadě podrobné dokumentace k typovému podkladu stavebního objektu nebo opakovatelných projektů,

d)

stanoví-li tak orgán oprávněný schválit projektový úkol u staveb uvedených v § 4 odst. 5.

(3) Jednostupňový projekt může být vypracován i pro jiné stavby, než které jsou uvedeny v odstavci 2, dohodnou-li se o tom účastníci výstavby (§ 20 odst. 7), zejména jestliže se tím zjednoduší a urychlí projektová příprava staveb.

(4) V rámci úvodního projektu lze zpracovat projektovou dokumentaci jednoduchých stavebních objektů, popřípadě provozních souborů nebo jejich částí jednostupňově. V rámci jednostupňového projektu lze zpracovat projektovou dokumentaci složitých stavebních objektů, popřípadě provozních souborů v úrovni úvodního projektu; do podrobností prováděcího projektu se tato dokumentace dopracuje dodatečně v souladu s časovým plánem výstavby.

§ 29

Projektová dokumentace ze zahraničí

Pokud zvláštní předpisy nebo opatření 76) nestanoví jinak, může být projektová dokumentace ze zahraničí použita, jen vyhovuje-li tuzemským právním předpisům, zejména technickým normám. Soulad dokumentace s těmito předpisy nebo udělení potřebných výjimek zajišťuje organizace, pro kterou dovozce zabezpečuje její dovoz.

O d d í l   d r u h ý

Ú v o d n í   ( j e d n o s t u p ň o v ý )   p r o j e k t

Účel a funkce úvodního (jednostupňového) projektu

§ 30

(1) Úvodní (jednostupňový) projekt je souborným technickoekonomickým, architektonickým a výtvarným řešením celé stavby, popřípadě její etapy.

(2) Úvodním (jednostupňovým) projektem nesmějí být zhoršeny závazné údaje a ukazatele schváleného projektového úkolu.

(3) Úvodní (jednostupňový) projekt zejména

a)

prokazuje souhrnnou efektivnost 44) předpokládanou projektovým úkolem,

b)

určuje definitivně funkci, rozsah a účinky stavby a stanoví její technickoekonomickou, architektonickou a výtvarnou úroveň,

c)

stanoví definitivní členění stavby na provozní soubory a stavební objekty (§ 66 odst. 3) a popřípadě též na ucelené části, určuje skladbu hlavních strojů a zařízení v jednotlivých provozních souborech a jejich vzájemnou vazbu, stavební soustavy a technologické soubory stavebních objektů; u provozně nevyzkoušených strojů a zařízení uvede důsledky, popřípadě rizika spojená s jejich použitím včetně náhradního řešení,

d)

upřesňuje rozsah dovozu strojů, investičních celků, licencí a jiných dodávek, údaje o vhodnosti, efektivnosti a devizové návratnosti dovozu uvedené v projektovém úkolu [§ 13 odst. 2 písm. d)],

e)

stanoví způsob řízení technologických a výrobních procesů, popřípadě způsob jeho automatizace a určuje zásady organizace provozu; přitom vyjadřuje potřebné vazby na provozovaný nebo budovaný automatizovaný systém řízení,66)

f)

stanoví podmínky a způsob řešení stavby a jejího provozu z hlediska péče o životní prostředí, bezpečnosti práce a technických zařízení, požární ochrany a civilní obrany,

g)

řeší způsob napojení stavby na systém veřejné dopravy,40)

h)

řeší podmínky ochrany proti korozi podzemních kovových zařízení,

i)

řeší způsob racionálního hospodaření s palivy a energiemi (energetickou náročnost stavby),

j)

řeší územně technické vztahy, zejména

  - zabezpečuje dodržení podmínek ochranných pásem, chráněných území, chráněných částí přírody a ochrany památkových objektů,
  - řeší napojení stavby na dopravní a rozvodné sítě a kanalizace,

k)

řeší způsob zabezpečení budoucího provozu (zajištění surovin, paliv, energií, vody, dopravy, pracovních sil apod.); u modernizace též způsob a zajištění repasí 77) a oprav strojů, které se z dosavadního provozu budou instalovat,

l)

zpřesňuje rozsah odnětí pozemků zemědělskému a lesnímu půdnímu fondu a výpočet odvodu peněžitých částek,

m)

upřesňuje požadovaný počet pracovníků, z toho přírůstek a zdroj jeho krytí,

n)

stanoví rozpočtové náklady stavby.

(4) Součástí úvodního (jednostupňového) projektu je plán organizace výstavby (příloha č. 8 část F), který

a)

je podkladem pro projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu 78) a pro řízení a kontrolu provádění staveb, nejsou-li řízeny podle jiných předpisů,79)

b)

vyjadřuje způsob a postup další přípravy a provádění stavby, zejména dodavatelský systém, časový plán, základní řešení zařízení staveniště včetně využití trvalých objektů stavby popřípadě dosavadních objektů, a průkaz nezbytnosti mimoglobálních objektů, zajištění zemníků, tras mimostaveništní přepravy a její hospodárnosti, podmínky uvedení stavby a popřípadě též jejích ucelených částí do provozu (užívání), požadavky na organizaci provedení komplexního vyzkoušení a garančních zkoušek a u modernizací a rekonstrukcí též upřesnění způsobu a rozsahu provozu v průběhu provádění stavby a rozsahu nezbytných provizorií.

(5) Statický výpočet, základní technologické, hydrotechnické a jiné výpočty, rozbory nákladů pořízení a technické údaje o provedených průzkumech připojí generální projektant ve dvou vyhotoveních jako doklad k úvodnímu projektu jen na výslovnou žádost investora, pokud zvláštní předpisy, zejména technické normy nestanoví jinak. Je-li nutné prokázat fungování automatizace v extrémních stavech procesu, přiloží jako doklad též výsledky simulace procesu.

(6) Jestliže výpočty uvedené v odstavci 5 byly provedeny pomocí samočinných počítačů, postačí, poskytne-li generální projektant údaj o základních podmínkách a výsledcích, popřípadě též algoritmus řešení.

(7) Podrobný obsah a skladbu úvodního projektu jsou uvedeny v příloze č. 8.

(8) Postup při stanovení lhůt výstavby v úvodním (jednostupňovém) projektu je uveden v příloze č. 15.

§ 31

Úvodní (jednostupňový) projekt 80) na stavbu, popřípadě na její etapu je podkladem

a)

k žádosti o vydání stavebního povolení,81)

b)

k plánování investiční výstavby,

c)

k zajištění financování stavby,

d)

k uzavření dodávkových smluv,82)

e)

ke zpracování prováděcích projektů, nejde-li o jednostupňový projekt,

f)

k žádosti o udělení souhlasu k zahájení stavby 83) a pro účely registrace zahajované stavby.84)

§ 32

Způsob vypracování úvodního (jednostupňového) projektu

(1) Úvodní (jednostupňový) projekt se zpracovává na základě schválené přípravné dokumentace a rozhodnutí o umístění stavby. Před vydáním rozhodnutí o umístění stavby a schválením projektového úkolu

a)

nesmějí být zahájeny práce na úvodním (jednostupňovém) projektu, pokud k tomu nedá po zvážení možných rizik výjimečně souhlas orgán oprávněný schválit projektový úkol; u rekonstrukcí a modernizací mohou být tyto práce zahájeny i bez takového souhlasu, pokud si orgán oprávněný schválit projektový úkol jeho udělení nevyhradil;

b)

nemůže být úvodní (jednostupňový) projekt dokončen a odevzdán investorovi.

(2) Ústřední orgány investorů zhodnotí vždy ke konci kalendářního roku výjimečné souhlasy udělené podle odstavce 1; v případě, že došlo ke zmaření projektových prací, podají o tom zprávu příslušné komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(3) Úvodní (jednostupňový) projekt se zpracovává na celou stavbu; jsou-li ve schváleném projektovém úkolu vymezeny etapy stavby (§ 17), zpracovávají se úvodní (jednostupňové) projekty na jednotlivé etapy.

(4) Vypracovává-li se úvodní (jednostupňový) projekt stavby na etapy, musí být současně s úvodním (jednostupňovým) projektem na první etapu zpracován v nezbytném rozsahu plán organizace výstavby, celková situace stavby (zastavovací plán) a souhrnný rozpočet na celou stavbu (§ 52 odst. 3). V úvodním projektu každé další etapy musí být prokázáno, že budou dodrženy celkové náklady stavby a lhůta výstavby stanovená v úvodním projektu první etapy.

(5) Průzkumné práce a geodetické podklady nezbytné pro úvodní (jednostupňový) projekt mohou být zajišťovány ještě před schválením přípravné dokumentace, dá-li k tomu souhlas orgán příslušný k jejímu schválení; zajišťuje-li tyto práce investor, je generální projektant povinen poskytnout mu potřebné konzultace a výchozí údaje. Doplňující průzkumy a doplňující geodetické práce, pokud jejich potřeba vyplyne v průběhu prací na úvodním (jednostupňovém) projektu, zabezpečuje generální projektant.

(6) Nelze-li některé části úvodního projektu výjimečně vypracovat v podrobnosti umožňující zpracování prováděcích projektů a jde-li o provozní soubory nebo stavební objekty, na nichž mají být zahájeny práce v pozdějším termínu, mohou se účastníci výstavby dohodnout, že se tyto části dopracují do nezbytné podrobnosti po schválení úvodního projektu; s tím musí vyslovit souhlas orgán příslušný ke schválení úvodního projektu, nevyhradí-li si to ústřední orgán investora. Tímto postupem nesmí být dotčeno ustanovení § 64 odst. 8 písm. a) ani ohroženo plánované zahájení a dokončení stavby.

§ 33

Spolupráce dodavatelů při vypracování úvodního (jednostupňového) projektu

(1) Po ukončení prací na projektovém úkolu - nejpozději do zahájení prací na úvodním (jednostupňovém) projektu - musí investor spolu s ostatními účastníky výstavby na podkladě předchozích jednání (§ 12, § 16 odst. 2 a § 20 odst. 7) zabezpečit spolupráci všech dodavatelů, popřípadě dovozců při vypracování úvodního (jednostupňového) projektu, zejména uzavřením příslušných smluv.85)

(2) Na základě smluv podle odstavce 1, popřípadě na základě dohod uzavřených podle § 16 odst. 2 poskytne generální projektant v průběhu prací na úvodním (jednostupňovém) projektu vyšším dodavatelům dílčí projektové výsledky pro jejich výrobní přípravu. Vyšší dodavatelé poskytnou generálnímu projektantovi výsledky své předvýrobní přípravy k využití při dokončení úvodního (jednostupňového) projektu, zejména plánu organizace výstavby (příloha č. 8 část F). Termíny pro vzájemné poskytování výsledků podle tohoto odstavce dohodnou účastníci výstavby tak, aby byla zabezpečena včasná projektová i výrobní příprava.

§ 34

Členění stavby v úvodním (jednostupňovém) projektu

(1) V úvodním (jednostupňovém) projektu se stavba člení na technologickou a stavební část (příloha č. 8 části C a D); v těchto částech dále zejména na provozní soubory (dílčí provozní soubory) a stavební objekty nebo jejich části, popřípadě též na stroje a zařízení. Toto členění je podkladem pro uzavírání hospodářských smluv.

(2) Pro účely plánování se rozumí

a)

technologickou částí náklady výrobků a výkonů, které se zahrnují do hlavy II a IV souhrnného rozpočtu, a s nimi souvisící náklady a výdaje patřící do hlav VI, VII a VIII souhrnného rozpočtu,

b)

stavební částí náklady výrobků a výkonů, které se zahrnují do hlavy III a V souhrnného rozpočtu, a s nimi souvisící náklady a výdaje hlav VI, VII a VIII souhrnného rozpočtu; u staveb KBV patří do stavební části též náklady výrobků a výkonů, které se zahrnují do hlavy IV souhrnného rozpočtu.

(3) U staveb KBV patří pro uzavírání hospodářských smluv do stavební části též výrobky a výkony, jejichž náklady se zahrnují do hlavy IV souhrnného rozpočtu.

§ 35

Použití některých práv

Použije-li generální projektant v projektovém řešení vynálezu, je povinen vyznačit tuto skutečnost v úvodním (jednostupňovém) projektu a vymezit zároveň ekonomický nebo jiný společenský význam a důsledky využití vynálezu. Stejně postupuje, použije-li zlepšovací návrh.

P r o j e d n á v á n í  
ú v o d n í h o   ( j e d n o s t u p ň o v é h o )
   p r o j e k t u

§ 36

Společná ustanovení

(1) Projednání úvodního (jednostupňového) projektu navazuje věcně na projednávání projektového úkolu (§ 20); zahrnuje projednání úvodního (jednostupňového) projektu v průběhu prací (§ 37) a v závěru prací (§ 38).

(2) Účastníci výstavby a příslušné orgány a organizace jsou při projednávání úvodního (jednostupňového) projektu povinni postupovat obdobně podle ustanovení § 20 odst. 8. Doklady o těchto jednáních, pokud nejsou pouhými konzultacemi, se připojují k úvodnímu (jednostupňovému) projektu. Údaje o konzultacích se uvedou informativně ve zprávě. Generální projektant a investor se vzájemně průběžně informují o výsledcích jednání, která vedou samostatně.

§ 37

Projednávání úvodního (jednostupňového) projektu v průběhu prací

(1) Nestanoví-li zvláštní předpisy jinak

a)

uskutečňuje se projednávání úvodního (jednostupňového) projektu v průběhu prací podle potřeby konzultacemi;

b)

projednávají se věci, které již byly projednány ve stadiu projektového úkolu, znovu jen tehdy, došlo-li v průběhu prací na úvodním (jednostupňovém) projektu ke změně předpokladů, z nichž se vycházelo při projednávání projektového úkolu; projednávání úvodního (jednostupňového) projektu rovněž odpadá, pokud by jeho předmětem bylo pouze ověření, že byly dodrženy podmínky stanovené při projednávání projektového úkolu v územním řízení;

c)

nejsou orgány a organizace, s nimiž se úvodní (jednostupňový) projekt projednává, oprávněny vyžadovat předkládání celé dokumentace, nýbrž jen částí, které se jejich působnosti dotýkají.

(2) Pokud projednání úvodního (jednostupňového) projektu neodpadá podle odstavce 1, projednává jej v průběhu prací

a)

generální projektant zejména z hledisek uvedených v § 30 odst. 3 písm. f) až j) a odst. 4 a u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize z hlediska, jak bylo vyhověno požadavkům odborových orgánů na řešení sociálního zařízení staveniště [§ 20 odst. 1 písm. g)];

b)

investor, zejména z hledisek uvedených v § 30 odst. 3 písm. k) až m) a popřípadě též způsob likvidace škod na zemědělských a lesních porostech a kulturách, k nimž dojde při výstavbě;

c)

investor nebo vyšší dodavatel zajišťující, popřípadě obstarávající 86) dovoz strojů za účasti generálního projektanta s dovozcem zejména z hledisek

  - vhodnosti úvodního (jednostupňového) projektu jako obchodního podkladu pro uzavření zahraniční smlouvy,
  - přiměřenosti uvažované zahraniční ceny dovážených strojů, investičních celků,
  - optimálních termínů pro uzavření a plnění zahraniční smlouvy,
  - optimálních podmínek pro využití záruční odpovědnosti zahraničního podniku.

(3) Generální projektant určí stadium rozpracovanosti, ve kterém jsou investor a přímí dodavatelé povinni projednat s ním na jeho výzvu koncepci technickoekonomického, architektonického a výtvarného řešení úvodního (jednostupňového) projektu; u závazných a centralizovaných staveb též za účasti zástupce orgánu, který provedl státní expertizu projektového úkolu, a schvalujícího orgánu, pokud si účast vyhradily. Podle povahy stavby může být dohodnuta i účast dalších orgánů a organizací. O projednání koncepce technickoekonomického řešení úvodního (jednostupňového) projektu pořídí generální projektant zápis, který musí být podepsán zástupci všech orgánů a organizací, které se projednání zúčastnily.

§ 38

Projednávání úvodního (jednostupňového) projektu v závěru prací

(1) V závěru prací na úvodním (jednostupňovém) projektu projedná generální projektant s investorem celkové řešení úvodního (jednostupňového) projektu včetně souhrnného rozpočtu a způsob a podmínky výkonu autorského dozoru. Společně projednají 87) generální projektant a investor s přímými vyššími dodavateli, s dalšími rozhodujícími přímými dodavateli a dovozci

a)

části úvodního (jednostupňového) projektu týkající se jejich dodávek včetně příslušné části souhrnného rozpočtu a rozpočtů provozních souborů a stavebních objektů a popřípadě též rozpočtů mimoglobálních objektů zařízení staveniště; jde-li o odbytové rozpočty, použijí se obdobně ustanovení § 58 odst. 4 písm. a) až c),

b)

plán organizace výstavby, zejména základní řešení zařízení staveniště, lhůty výstavby, termíny vypracování prováděcích projektů, popřípadě jejich částí s uvedením jejich zpracovatelů a termínů předávání výchozích technických údajů, projektových podkladů a dílčích projektových výsledků,

c)

způsob a podmínky výkonu autorského dozoru a pořídí o tom zápis.

(2) Jednání podle odstavce 1 navazuje věcně na projednávání koncepce technickoekonomického řešení úvodního (jednostupňového) projektu podle § 37 odst. 3. Jednání svolává a zápis o něm pořizuje generální projektant; zápis se připojuje k úvodnímu (jednostupňovému) projektu.

(3) V zápise o projednání úvodního (jednostupňového) projektu potvrdí dodavatelé a dovozci zejména, že dodávky pro stavbu jsou schopni zajistit v souladu s úvodním (jednostupňovým) projektem při dodržení lhůty výstavby a rozpočtových nákladů v něm stanovených, popřípadě uvedou důvody svého nesouhlasu. Současně zdůvodní případné zvýšení nákladů svých dodávek proti nákladům s nimi projednaným podle § 20 odst. 7.

(4) Účastníci výstavby uvedení v odstavci 1 jsou povinni se k jednání dostavit, jestliže obdrželi pozvánku a návrh příslušné části úvodního (jednostupňového) projektu nejméně 15 dnů předem.88) Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele, pokud by je dodavatelé nejméně 7 dní předem obdobným způsobem přizvali k jednání.

(5) Pokud by se některý z účastníků výstavby k jednání nedostavil ani nedoručil do dne jednání písemně své jednoznačné stanovisko, má se zato, že s úvodním (jednostupňovým) projektem souhlasí.

(6) Dokončený úvodní (jednostupňový) projekt se projednává s dotčenými orgány státní správy (příloha č. 16) ve stavebním řízení. K urychlení průběhu stavebního řízení může však investor opatřit stanoviska těchto orgánů ještě před jeho zahájením 89) a přiložit je k žádosti o stavební povolení. Vždy však před zahájením stavebního řízení opatří investor rozhodnutí těch orgánů, které je vydávají na základě zvláštních předpisů podle správního řádu.

(7) Předloží-li dodavatel ke stavebnímu řízení dokumentaci podle § 25 odst. 3 písm. b) do zahájení stavebního řízení podle odstavce 6, projednají se obě žádosti současně.

(8) Generální projektant je povinen neprodleně upravit úvodní (jednostupňový) projekt podle výsledku stavebního řízení.

§ 39

Rozpory při projednávání úvodního (jednostupňového) projektu

(1) Dojde-li při projednávání úvodního (jednostupňového) projektu na závěr prací k rozporům, které se nepodařilo odstranit jednáním účastníků výstavby, nebo nedostaví-li se k jednání některý z účastníků výstavby, ani nedoručil do dne jednání písemně své jednoznačné stanovisko (§ 38 odst. 5), není to překážkou pro odevzdání úvodního (jednostupňového) projektu investorovi. Generální projektant v takovém případě připojí k odevzdávanému úvodnímu (jednostupňovému) projektu doklad o marném projednání.

(2) Po rozhodnutí o rozporech uvedených v odstavci 1 podle § 73, popřípadě podle zvláštních předpisů, je generální projektant povinen neprodleně promítnout výsledek rozhodnutí do úvodního (jednostupňového) projektu včetně rozpočtů a plánu organizace výstavby [§ 38 odst. 1 písm. a) a b)].

O d d í l   t ř e t í

P r o v á d ě c í   p r o j e k t y

§ 40

Účel prováděcích projektů

(1) Prováděcími projekty se prohlubuje, upřesňuje, popřípadě doplňuje řešení úvodního projektu do takové podrobnosti, aby byly postačujícím podkladem pro výrobní přípravu dodavatelů a provedení stavby.

(2) Prováděcími projekty nesmí být zhoršeny parametry ani změněno technickoekonomické, architektonické a výtvarné řešení ani zvýšen celkový počet pracovníků a jeho přírůstek stanovený schváleným úvodním projektem.

§ 41

Způsob vypracování prováděcích projektů

(1) Prováděcí projekty se zpracovávají na jednotlivé provozní soubory (dílčí provozní soubory) a stavební objekty, popřípadě postupně na jejich dohodnuté části; postupné zpracování a odevzdávání prováděcích projektů po částech je možné jen za podmínky, že nedojde ke zvýšení nákladů 90) včetně nákladů na projektové práce, ani k nesouladu v technickém řešení.

(2) Části prováděcích projektů podle odstavce 1 dohodne generální projektant s investorem a příslušným přímým dodavatelem před dokončením úvodního projektu.

(3) Průzkumy a geodetické podklady potřebné pro zpracování prováděcích projektů zabezpečuje jejich zpracovatel.

(4) Statický výpočet, technologický výpočet, výsledky simulace procesů a ostatní výpočty a údaje o doplňujících průzkumech se připojují ve dvou vyhotoveních jako doklad k odevzdávanému prováděcímu projektu.

(5) Vyšší dodavatel zabezpečující prováděcí projekt jako součást své dodávky předá jedno vyhotovení dokončeného prováděcího projektu provozního souboru a stavebního objektu nebo jeho části včetně odbytového rozpočtu též generálnímu projektantovi k ověření souladu se schváleným úvodním projektem a k dalšímu výkonu autorského dozoru.

(6) Podrobný obsah prováděcích projektů je uveden v příloze č. 9.

§ 42

Zabezpečení souladu mezi prováděcími projekty

(1) Soulad mezi prováděcím projektem stavebního objektu a prováděcími projekty provozních souborů (dílčích provozních souborů), popřípadě jiných součástí technologické části stavby v něm umístěných zabezpečuje zpracovatel prováděcího projektu stavebního objektu.

(2) Soulad mezi prováděcími projekty dvou nebo více provozních souborů dodávaných investorovi (odběrateli) jedním vyšším dodavatelem zabezpečuje tento vyšší dodavatel.

(3) Soulad mezi prováděcími projekty dvou nebo více stavebních objektů zpracovávaných jedním zpracovatelem zabezpečuje tento zpracovatel.

(4) V ostatních případech 91) zabezpečuje soulad mezi prováděcími projekty generální projektant.

(5) Zpracovatelé prováděcích projektů jsou povinni poskytnout si navzájem a generálnímu projektantovi dílčí projektové výsledky 92) potřebné k vykonávání činností podle odstavců 1 až 4 v termínech podle časového plánu plánu organizace výstavby.

(6) Rozpory vzniklé při zabezpečování souladu mezi prováděcími projekty podle odstavců 1 až 5 řeší generální projektant.

§ 43

Změny

(1) Zjistí-li se při vypracování prováděcích projektů, že je nutno zcela výjimečně změnit řešení některé části schváleného úvodního projektu, musí to zpracovatel prováděcího projektu oznámit investorovi - a není-li investor odběratelem zpracovatele - též odběrateli.

(2) Investor bez zbytečného odkladu projedná návrh změny úvodního projektu s generálním projektantem, s přímými vyššími dodavateli, popřípadě dovozcem a podle potřeby se stavebním úřadem nebo dotčenými orgány státní správy, dohodne s nimi podmínky dalšího postupu a odůvodněný návrh změny předloží k vyslovení souhlasu orgánu, který schválil úvodní projekt.

(3) Podle ustanovení odstavců 1 a 2 nelze postupovat, jedná-li se o případy uvedené v § 66 a 67.

Č Á S T   P Á T Á

CELKOVÉ NÁKLADY, PROPOČTOVÁ
A ROZPOČTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE

O d d í l   p r v n í

C e l k o v é   n á k l a d y   v   i n v e s t i č n í m  
z á m ě r u   a   v   p r o p o č t o v é   a   r o z p o č t o v é  
č á s t i   d o k u m e n t a c e

§ 44

Celkové náklady a skladba propočtové a rozpočtové části dokumentace

(1) Celkové náklady stavby jsou veškeré náklady a výdaje investora souvisící s jejím pořízením. Vyjadřují se v investičním záměru, propočtové části přípravné dokumentace a v rozpočtové části projektové dokumentace se zřetelem na dosaženou vyjasněnost stavby.

(2) Propočtovou část přípravné dokumentace tvoří propočet celkových nákladů stavby (dále jen "propočet").

(3) Rozpočtovou část projektové dokumentace tvoří:

a)

souhrnný rozpočet k úvodnímu (jednostupňovému) projektu (dále jen "souhrnný rozpočet") zahrnující rozpočtové náklady uvedené v rozpočtech (odbytových rozpočtech) provozních souborů a stavebních objektů a v rozpočtech ostatních výrobků, výkonů a výdajů (dále jen "rozpočty ostatních výrobků a výkonů") a rekapitulaci nákladů stavby (dále jen "rekapitulace") podle ucelených částí stavby; vzor této rekapitulace je uveden v příloze č. 10,

b)

odbytové rozpočty jednotlivých provozních souborů a stavebních objektů a rozpočty zahrnující náklady na ostatní výrobky a výkony,

c)

kontrolní sestavení rozpočtových nákladů (dále jen "kontrolní sestavení") zahrnující náklady z dohodnutých odbytových rozpočtů provozních souborů a stavebních objektů, náklady ostatních výrobků a výkonů a kontrolní rekapitulaci nákladů stavby (dále jen "kontrolní rekapitulace") podle jejích ucelených částí.

(4) Pro vyjádření celkových nákladů stavby se, s výjimkou investičního záměru, používá tiskopisů č. 1 až 3, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 10. Tiskopis č. 1 a 2 se používá u všech staveb, kromě staveb KBV, u kterých se tiskopis č. 2 nahrazuje tiskopisem č. 3. Jako alternativa za předepsané tiskopisy č. 1 až 3 může být při zpracování celkových nákladů stavby na počítačích použito výstupů z počítače za předpokladu, že jejich obsah a struktura jsou shodné s tiskopisy č. 1 až 3.

(5) Evidenčně se na tiskopisu č. 1 (mimo celkové náklady stavby) vykazují náklady na předměty získané po vyřešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky, které se do základních prostředků převádějí bezplatně.93)

(6) Náklady na stavební experimenty 94) zařazené do plánu experimentálního ověřování ve výstavbě se nezahrnují do nákladů stavby a evidenčně se nevykazují.

§ 45

Členění celkových nákladů stavby

(1) Celkové náklady stavby v propočtu projektového úkolu, souhrnném rozpočtu a kontrolním sestavení rozpočtových nákladů stavby se člení na jedenáct hlav takto:

Hlava I Projektové a průzkumné práce
Hlava II Provozní soubory celkem
  v tom: - dodávka
    - montáž
    - doplňkové náklady
Hlava III Stavební objekty celkem
  v tom: - základní náklady
    - doplňkové náklady
Hlava IV Stroje, zařízení, nářadí a inventář investiční povahy
Hlava V Umělecká díla
Hlava VI

Vedlejší náklady celkem v tom:

 

a)

provozní a sociální zařízení staveniště

 

b)

územní vlivy

 

c)

mimořádně ztížené pracovní prostředí (provozní vlivy)

 

d)

ostatní

Hlava VII

Ostatní náklady neuvedené v jiných hlavách

Hlava VIII

Rezerva

Hlava IX

Jiné investice

Hlava X Náklady hrazené z investičních prostředků nezahrnované do základních prostředků
  z toho: příspěvky jiným investorům
Hlava XI Náklady hrazené z provozních (neinvestičních) prostředků
  z toho:

kompletační činnost.

(2) Podrobné členění celkových nákladů stavby je uvedeno v příloze č. 11.

(3) V investičním záměru a ve studii souboru staveb lze, s výjimkou první stavby souboru, členit celkové náklady zjednodušeně; přitom se uvedou alespoň

a)

celkové náklady stavby,

b)

náklady zahrnované do plánu investiční výstavby;
v tom:

 

ba)

náklady stavební části

    z toho: náklady na dovoz v členění ze socialistických zemí a z nesocialistických zemí
 

bb)

náklady technologické části
   

z toho: náklady na montáž, náklady na dovoz v členění ze socialistických zemí a z nesocialistických zemí,

c)

náklady na dovoz 95) celkem v tom:

 

ca)

náklady na dovoz ze socialistických zemí,

 

cb)

náklady na dovoz z nesocialistických zemí.

§ 46

Náklady dovozu

Náklady dovozu se vyjadřují v příslušných hlavách rozpočtu (propočtu) podle stupně technické vyjasněnosti velkoobchodními cenami, limity kupních cen 96) a cenovými informacemi dovozce pro období uvažované realizace dodávek.

O d d í l   d r u h ý

C e l k o v é   n á k l a d y   v   i n v e s t i č n í m
   z á m ě r u   a   p r o p o č e t   v   p ř í p r a v n é  
d o k u m e n t a c i

§ 47

Celkové náklady v investičním záměru

(1) Celkové náklady stavby se v investičním záměru určí pomocí soustav technickohospodářských ukazatelů, srovnáním s jinými progresivními stavbami, popřípadě jinými srovnáními.97)

(2) Celkové náklady lze v investičním záměru členit zjednodušeně podle § 45 odst. 3.

P r o p o č e t   v   p r o j e k t o v é m   ú k o l u

§ 48

Způsob sestavení propočtu

(1) Celkové náklady stavby se určí jako součet nákladů provozních souborů, stavebních objektů a ostatních výrobků, výkonů a výdajů. Náklady se sestaví s využitím propočtových informací dodavatelských organizací, popřípadě dovozců, propočtových a rozpočtových ukazatelů odvozených z vyprojektovaných nebo realizovaných staveb, opakovatelných projektů, typových podkladů, popřípadě jiných nástrojů pro určování nákladů; přihlédne se též k podmínkám staveniště a k zásadám řešení zařízení staveniště (příloha č. 2 část F Organizace výstavby).

(2) Propočtové náklady sestavené podle odstavce 1 se porovnávají se soustavami technickohospodářských ukazatelů, s náklady jiných progresivních staveb, popřípadě se ověřují jinými srovnáními; u závazných a centralizovaných staveb se porovnávají též s celkovými náklady investičního záměru; odchylky se zdůvodňují.

(3) V propočtu se náklady vyjádří v členění podle § 45 (přílohy č. 10 a 11).

(4) Jde-li o stavbu, která se člení na etapy podle § 17, sestavuje se propočet pro celou stavbu a v členění na jednotlivé etapy.

(5) Vedlejší náklady na provozní a sociální zařízení staveniště se uvádějí v hlavě VI propočtu a určují se globálními sazbami podle zvláštního opatření 98) s výjimkou mimoglobálních objektů zařízení staveniště (příloha č. 14), pro něž se náklady rozpočtují zpravidla pomocí ukazatelů.

§ 49

Rezerva

(1) Součástí propočtu je rezerva, která se použije v souladu s postupným zpřesňováním technického řešení ke zpřesnění rozpočtových nákladů hlavy II až VII v souhrnném rozpočtu. Nelze ji využít pro věcné rozšíření nebo koncepční změnu stavby.

(2) Rezerva se uvádí v hlavě VIII propočtu a určí se:

a)

u staveb nově pořizovaných (novostaveb) v rozmezí od 7 do 10 %,

b)

u rekonstrukcí nebo modernizací - s výjimkou uvedenou pod písmenem c) - v rozmezí od 10 do 14 %,

c)

u modernizací bytového fondu v rozmezí od 15 do 20 %,

d)

u báňských staveb se zvýšeným rizikem do výše 30 %, u ostatních báňských staveb a u staveb na poddolovaném území do výše 20 %,

e)

u staveb s objekty podzemními (mimo důlními) oboru 825 14) do výše 20 % pro tyto objekty,

f)

u staveb a udržovacích prací spojených se zachováním a obnovou kulturních památek financovaných z neinvestičních prostředků v rozmezí od 15 do 20 %.

Základnou pro určení rezervy jsou náklady hlavy II a III propočtu; u staveb s náklady na dovoz, jejichž dokumentace podléhá státní expertize, může orgán provádějící státní expertizu upravit v závěrech státní expertizy základnu pro určení rezervy.

(3) Při stanovení výše rezervy se přihlíží k náročnosti a složitosti stavby, k rizikovosti, objemu dovozu a ostatním specifickým podmínkám jejího provádění a ke stanovisku budoucího generálního projektanta a rozhodujících dodavatelů.

§ 50

Zvýšení rezervy

Rezerva v propočtu se zvýší, požaduje-li se použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, které jsou předmětem plánu rozvoje vědy a techniky,99) o částku nákladů na náhradní řešení, nejvýše o částku nákladů plánovaných na vývoj takových strojů a zařízení. Tato část rezervy smí být použita jen v případě neúspěšného skončení jejich vývoje.

§ 51

Propočet ve studii souboru staveb

(1) Propočet ve studii souboru staveb se zpracuje jako součet propočtů, popřípadě celkových nákladů jednotlivých staveb souboru; přitom se propočet pro první stavbu souboru provede způsobem stanoveným pro projektový úkol (§ 48), pro jednotlivé ostatní stavby souboru se určí celkové náklady pomocí soustav technickohospodářských ukazatelů, srovnáním s jinými progresivními stavbami, popřípadě jinými srovnáními 97) a člení se zjednodušeně podle § 45 odst. 3. Dojde-li k dohodě o zřízení sdruženého zařízení staveniště souboru staveb, postupuje se též podle přílohy č. 14. Propočet ve studii souboru staveb se postupně upřesní podle propočtů projektových úkolů, které budou zpracovány později.

(2) Jde-li o studii souboru staveb podle § 24 odst. 5, zpracovává se její propočet, popřípadě postupně propočty jednotlivých staveb nebo jejich částí tak, aby plnil funkci propočtu v projektovém úkolu (§ 48).

O d d í l   t ř e t í

R o z p o č t o v á   č á s t   ú v o d n í h o 
  ( j e d n o s t u p ň o v é h o )   p r o j e k t u

§ 52

Souhrnný rozpočet

(1) V souhrnném rozpočtu se celkové náklady stavby určí jako součet rozpočtových nákladů provozních souborů, stavebních objektů, ostatních výrobků, výkonů a výdajů vyčíslených včetně vedlejších rozpočtových nákladů.

(2) Souhrnný rozpočet se zpracovává v členění podle § 45 a podle míry vyjasněnosti stavby dosažené v úvodním projektu. Projednává se podle § 38.

(3) Jde-li o stavbu, pro kterou byly schváleny etapy podle § 17, souhrnný rozpočet se sestavuje vždy pro celou stavbu jako souhrn rozpočtových nákladů všech etap; rozpočtové náklady jednotlivých etap se vyjadřují v samostatných rozpočtech jako součást úvodních projektů etap. Pro etapy, jejichž úvodní projekty budou zpracovány později, plní funkci souhrnného rozpočtu stavby propočet k projektovému úkolu.

(4) V přílohách, které tvoří nedílnou součást souhrnného rozpočtu, se uvedou

a)

rekapitulace podle ucelených částí stavby,100)

b)

zdůvodnění odchylek od propočtu v projektovém úkolu (§ 48 odst. 2).

§ 53

Rozpočty provozních souborů a stavebních objektů

(1) Rozpočty provozních souborů a stavebních objektů určují jejich rozpočtové náklady, které se člení na

a)

základní rozpočtové náklady,

b)

doplňkové rozpočtové náklady,

c)

vedlejší rozpočtové náklady.

(2) Pro sestavení rozpočtů provozních souborů a stavebních objektů se použijí souhrnné ceny, skupinové ceny 101) a jiné ceny, za něž lze podle zvláštních předpisů 102) fakturovat. Nejsou-li stanoveny anebo nelze-li je použít s ohledem na dosažený stupeň technické vyjasněnosti, použijí se

a)

cenové limity a není-li povinnost je uplatnit, předběžné ceny,103)

b)

rozpočtové ukazatele stavebních objektů, provozních souborů nebo jejich částí vypracované, projednané a schválené podle zvláštního předpisu,104)

c)

jiné rozpočtové ukazatele zpracované generálním projektantem nebo cenové informace dovozců (§ 27), nelze-li použít cen nebo rozpočtových ukazatelů podle písmen a) a b).

(3) Zpracovává-li se jednostupňový projekt stavby nebo jednotlivých provozních souborů či stavebních objektů, určují se náklady v jeho rozpočtu cenami nebo rozpočtovými ukazateli podle odstavce 2 písm. b).

(4) Rozpočty sestavené pomocí cen nebo pomocí rozpočtových ukazatelů podle odstavce 2 písm. b) jsou odbytovými rozpočty.

§ 54

Rozpočty ostatních výrobků a výkonů a vedlejší náklady na zařízení staveniště

(1) V rozpočtech ostatních výrobků a výkonů se náklady zahrnované do hlavy I, IV, V, VI,98) VII, IX, X a XI souhrnného rozpočtu určují cenami, a nejsou-li stanoveny, využije se rozpočtových ukazatelů, popřípadě informací,zejména od dodavatelů.

(2) Vedlejší náklady na provozní a sociální zařízení staveniště uváděné v hlavě VI souhrnného rozpočtu se určují způsobem stanoveným v § 48 odst. 5.

§ 55

Rezerva

(1) Součástí souhrnného rozpočtu je rezerva, která je určena na krytí nákladů zahrnovaných do hlavy II až VII souhrnného rozpočtu, jež nemohly být předvídány; nelze jí použít pro věcné rozšíření nebo koncepční změnu stavby. Nejméně 50 % této rezervy je při použití úvodního projektu vyhrazeno ke krytí nepředvídaných nákladů nebo změn cen při realizaci stavby. Podíly rezervy stanovené k nákladům dodávek z dovozu zahrnovaných do hlavy II a III lze použít jen ke krytí změn nákladů v příslušné hlavě vyvolaných změnami cen z dovozu. Souhlas s čerpáním rezervy dává investor po dohodě s generálním projektantem; u závazných a centralizovaných staveb též se souhlasem ústředního orgánu investora, pokud si to vyhradí.

(2) Rezerva se uvádí v hlavě VIII souhrnného rozpočtu a stanoví se:

a)

u staveb nově pořizovaných (novostaveb) v rozmezí od 4 do 7 %,

b)

u rekonstrukcí nebo modernizací - s výjimkou uvedenou pod písmenem c) - v rozmezí od 5 do 10 %,

c)

u modernizací bytového fondu v rozmezí od 13 do 18 %,

d)

u báňských staveb se zvýšeným rizikem do výše 30 %, u ostatních báňských staveb a u staveb na poddolovaném území do výše 20 %,

e)

u staveb s objekty podzemními (mimo důlními) oboru 825 14) do výše 20 % pro tyto objekty,

f)

u staveb a udržovacích prací spojených se zachováním a obnovou objektů kulturních památek financovaných z neinvestičních prostředků v rozmezí od 13 do 18 %.

Základna pro určení rezervy je shodná se základnou podle § 49 odst. 2.

(3) Při stanovení výše rezervy se přihlíží k náročnosti a složitosti stavby, k rizikovosti, objemu dovozu a k ostatním specifickým podmínkám jejího provádění a ke stanovisku investora a jeho rozhodujících dodavatelů.

§ 56

Zvýšení rezervy

Rezerva v souhrnném rozpočtu stavby se při použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, které jsou předmětem plánu rozvoje vědy a techniky, zvýší a používá obdobně jako v propočtu (§ 50).

§ 57

Výše rozpočtových nákladů

Náklady souhrnného rozpočtu stavby zahrnované do plánu investiční výstavby nemohou být vyšší než obdobné náklady propočtu schváleného projektového úkolu, pokud takové zvýšení není schváleno postupem podle § 66 odst. 1.

O d d í l   č t v r t ý

R o z p o č t o v á   č á s t   p r o v á d ě c í c h
  p r o j e k t ů

§ 58

Rozpočty provozních souborů a stavebních objektů a jejich projednání

(1) Součástí prováděcích projektů provozních souborů a stavebních objektů, popřípadě jejich částí dohodnutých podle § 41 odst. 2, jsou rozpočty zpracované vždy pomocí cen jako odbytové rozpočty. Jestliže odbytové rozpočty byly zpracovány a projednány jako součást úvodního projektu, přiloží je zpracovatelé prováděcích projektů k prováděcím projektům, popřípadě jejich částem; tyto rozpočty se podle odstavců 2 a 3 neprojednávají, pokud nejde o změny podle § 66 nebo § 67; nové rozpočty se nezpracovávají.

(2) Přímý dodavatel, který zabezpečuje dodávku prováděcího projektu příslušného provozního souboru nebo stavebního objektu, je povinen návrh odbytového rozpočtu spolu s příslušnou částí prováděcího projektu projednat s investorem a generálním projektantem. Zápis o projednání připojí přímý dodavatel k prováděcímu projektu.

(3) Zabezpečuje-li generální projektant prováděcí projekt provozního souboru nebo stavebního objektu pro investora, projedná návrh odbytového rozpočtu spolu s příslušnou částí prováděcího projektu s investorem a s přímými dodavateli, kteří podle potřeby přizvou své dodavatele. Zápis o projednání připojí generální projektant k prováděcímu projektu.

(4) Při projednávání podle odstavců 2 a 3, které musí být ukončeno nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušném provozním souboru nebo stavebním objektu, se zejména ověřuje, zda

a)

byly použity správné ceny,

b)

byly dodrženy předpisy o rozpočtování,

c)

množství výrobků a výkonů odpovídá řešení příslušného projektu,

d)

nebudou překročeny náklady úvodního projektu.

§ 59

Rozpočty ostatních výrobků a výkonů a rozpočty mimoglobálních objektů zařízení staveniště

(1) Rozpočty ostatních výrobků a výkonů sestavuje generální projektant pomocí cen, a to u těch výrobků a výkonů, pro které byly použity v úvodním projektu rozpočtové ukazatele a informace, popřípadě odborné propočty.

(2) Rozpočty mimoglobálních objektů zařízení staveniště jako součást dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště zpracovává [§ 25 odst. 3 písm. b)] a projednává vyšší dodavatel stavební části obdobně podle ustanovení § 58.

§ 60

Vztah nákladů v odbytových rozpočtech k nákladům souhrnného rozpočtu

(1) Rozpočtové náklady určené v odbytových rozpočtech provozních souborů a stavebních objektů a v rozpočtech výrobků a výkonů nesmějí ve svém souhrnu překročit rozpočtové náklady stanovené pro ně v souhrnném rozpočtu.

(2) Nelze-li výjimečně dodržet u některých provozních souborů a stavebních objektů tyto rozpočtové náklady, je možno použít k jejich zvýšení úspor docílených při projednávání odbytových rozpočtů ostatních provozních souborů nebo stavebních objektů. Nestačí-li tyto úspory, lze použít rezervy, ale jen za podmínek stanovených v § 55 odst. 1. Zvláštní předpis stanoví, které orgány a za jakých podmínek mohou povolit výjimku z ustanovení odstavce 1.105)

O d d í l   p á t ý

S p o l e č n á   u s t a n o v e n í

§ 61

Účel a funkce dohodnutých odbytových rozpočtů a jejich změny

(1) Odbytové rozpočty, u nichž došlo při projednávání podle § 38 odst. 1 nebo podle § 58 odst. 2 a 3 k dohodě o množství výrobků a výkonů a jejich ocenění (ohodnocení) v souladu s výkresy a seznamy strojů a zařízení a technickými zprávami, popřípadě, u nichž byly odstraněny rozpory podle § 73 nebo podle zvláštních předpisů (dále jen "dohodnuté odbytové rozpočty"), jsou jedním ze závazných podkladů pro vystavování zjišťovacích protokolů, splátkových listů a faktur; položky, u nichž bylo použito cenových limitů nebo předběžných cen musí být před vystavením splátkového listu a faktury nahrazeny cenami, za něž lze fakturovat.

(2) Dohodnuté odbytové rozpočty se změní

a)

při změnách ocenění,

  1.

dojde-li ke změně cen nejpozději 30 dnů před zahájením prací na příslušném provozním souboru nebo stavebním objektu;

  2.

dojde-li ke změnám cen později a vláda nebo příslušný cenový úřad rozhodnou o promítnutí těchto změn do rozpočtů staveb;

  3.

nahrazují-li se ceny, za něž nelze podle cenových předpisů fakturovat, cenami, za něž lze fakturovat;

  4. rozhodnou-li se podle § 73, popřípadě podle zvláštních předpisů rozpory, k nimž došlo při projednávání odbytového rozpočtu, odchylně od stanoviska generálního projektanta [§ 62 odst. 2 písm. b)],

b)

při zvýšení množství výrobků a výkonů, projednaného v odbytových rozpočtech, dá-li k němu předem souhlas investor v dohodě s generálním projektantem a dodavatelem zápisem ve stavebním (montážním) deníku,

c)

při použití náhradních hmot nebo výrobků za podmínek stanovených zvláštními předpisy 106) nebo souhlasí-li investor výslovně se změnou dohodnutých nákladů v případech, kdy tuzemské výrobky jsou nahrazovány výrobky z dovozu,

d)

při změnách projektové dokumentace.

(3) Při změnách uvedených v odstavci 2 je organizace, která zabezpečovala projektovou dokumentaci, jejíž součástí je odbytový rozpočet, povinna zabezpečit zpracování dodatku k němu, do něhož se promítnou změny vždy za období dohodnuté mezi dodavatelem a investorem, nejpozději do dne, kdy vznikne právo fakturovat. Dodatek k odbytovému rozpočtu se podle potřeby projedná podle obdoby ustanovení § 38 odst. 1 nebo § 58 odst. 2 a 3.

§ 62

Rozpory při projednávání odbytových rozpočtů

(1) Dojde-li k rozporům při projednávání odbytových rozpočtů podle § 38 nebo § 58, které se nepodařilo odstranit jednáním účastníků výstavby,

a)

není to překážkou pro odevzdání úvodního (jednostupňového) projektu investorovi (§ 39 odst. 1) nebo prováděcích projektů investorovi, generálnímu projektantovi a dodavatelům,

b)

platí až do rozhodnutí rozporu stanovisko generálního projektanta.

(2) Po rozhodnutí rozporů uvedených v odstavci 1 podle § 73 nebo podle zvláštních předpisů 107)

a)

postupuje se podle § 39 odst. 2, jde-li o odbytové rozpočty zpracované jako součást úvodního (jednostupňového) projektu,

b)

je zpracovatel povinen promítnout neprodleně výsledek rozhodnutí do odbytových rozpočtů, popřípadě do příslušných částí prováděcích projektů a generální projektant do kontrolního sestavení, jde-li o odbytové rozpočty zpracované jako součást prováděcích projektů.

§ 63

Kontrolní sestavení

(1) Dohodnuté odbytové rozpočty provozních souborů a stavebních objektů, rozpočty ostatních výrobků, výkonů a výdajů jsou podkladem pro zpracování kontrolního sestavení včetně kontrolní rekapitulace, které zpracovává generální projektant v rámci autorského dozoru. Využívá přitom podkladů vlastních, investorových a vyšších dodavatelů, které mu předává investor.

(2) Kontrolní sestavení zpracovává generální projektant průběžně; předkládá je investorovi v dohodnutých termínech na jeho vyžádání ke sledování dodržování nákladů schváleného souhrnného rozpočtu stavby. Závěrečné kontrolní sestavení musí být dokončeno do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

Č Á S T   Š E S T Á

SCHVALOVÁNÍ PROJEKTOVÉHO ÚKOLU A ÚVODNÍHO (JEDNOSTUPŇOVÉHO) PROJEKTU A STÁTNÍ EXPERTIZA

§ 64

Schvalování projektového úkolu a úvodního (jednostupňového) projektu

(1) Projektový úkol schvaluje

a)

ústřední orgán investora u závazných a centralizovaných staveb, pokud si schválení nevyhradila příslušná vláda,

b)

u ostatních staveb orgán (organizace) stanovený ústředním orgánem investora, pokud si schválení nevyhradil tento orgán; ústřední orgán investora může stanovit podmínky, za nichž může být projektový úkol schválen.

(2) Schvalující orgán (organizace) stanoví ve schvalovacím protokolu k projektovému úkolu - pokud tak neučinil jiným opatřením - kterému orgánu (organizaci) přísluší schválit úvodní (jednostupňový) projekt, popřípadě zjednodušenou projektovou dokumentaci.

(3) Projektový úkol a úvodní (jednostupňový) projekt se schvaluje na podkladě posouzení (příloha č. 12 bod A 1.2), které zabezpečuje schvalující orgán.

(4) U staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize (§ 65 odst. 1), je nezbytným podkladem pro schválení projektového úkolu provedení státní expertizy. Při schválení projektového úkolu a úvodního projektu musí být respektovány závazné údaje a závazné závěry stanovené orgánem státní expertizy. Schvalovací protokol k projektovému úkolu závazných a centralizovaných staveb musí být zaslán neprodleně orgánu státní expertizy, orgánům, které vypracovaly stanovisko pro účely státní expertizy, a podle umístění stavby též příslušné plánovací komisi republiky.

(5) Projektový úkol předkládaný ke státní expertize a ke schválení musí být doložen zejména rozhodnutím o umístění stavby a stanoviskem generálního projektanta vyžádaným podle § 23; jde-li o soubor staveb, musí být projektové úkoly všech staveb souboru doloženy též postupně zpřesňovanou studií souboru.

(6) Projektový úkol nesmí být schválen, jestliže

a)

u staveb nad 10 mil. Kčs nákladů zahrnovaných do plánu investiční výstavby

 

aa)

nedosahuje alespoň technickoekonomické úrovně stanovené na podkladě schválených soustav technickohospodářských ukazatelů 108) nebo úrovně dosahované na srovnatelných progresivních stavbách;97) u staveb KBV nebyly dodrženy regulativy vyplývající z urbanistických ukazatelů, investorský rozvrh a objemy prostředků plánované pro dané období;

 

ab)

nebyli dohodnuti nebo určeni rozhodující dodavatelé nebo dovozci a dodavatelský systém;

 

ac)

nebyl vydán příslib palivové nebo energetické základny,109)

b)

u všech staveb vyžadujících přírůstek počtu pracovníků nebo nové stavební pozemky nebylo vydáno kladné stanovisko orgánu oblastního plánování,

c)

nebylo smluvně zajištěno převzetí stavby do správy (vlastnictví) budoucím provozovatelem.

(7) Pokud se schvaluje studie souboru staveb (§ 24 odst. 5), použijí se přiměřeně ustanovení odstavců 1 až 6.

(8) Úvodní (jednostupňový) projekt nesmí být schválen, jestliže

a)

není zabezpečeno splnění závazných údajů, ukazatelů a podmínek pro schválení úvodního (jednostupňového) projektu uvedených v protokolu o schválení projektového úkolu;

b)

nejsou odstraněny rozpory o technickém řešení 110) nebo o časovém plánu výstavby, pokud expertizní stanovisko vydané podle § 73 odst. 4 není shodné se stanoviskem schvalujícího orgánu;

c)

nebylo vydáno rozhodnutí o určení palivové nebo energetické základny.109)

(9) Schválení provedené v rozporu s ustanoveními odstavců 6 a 8 je neplatné.

(10) Z dokumentace předkládané ke schválení musí být zřejmé, zda došlo při vypracování a projednání dokumentace k rozporům, a s jakým výsledkem byly odstraněny, popřípadě, že byly předloženy k řešení podle § 73 nebo podle zvláštních předpisů.111)

(11) Prováděcí projekty nepodléhají schvalování, pokud technické normy nestanoví jinak.

(12) Projektový úkol a úvodní (jednostupňový) projekt nemohou být podkladem pro účely uvedené v § 14 a 31, jestliže od jejich schválení uplynula lhůta delší než dva roky, pokud schvalující orgán v odůvodněných případech nestanovil jinou lhůtu.

(13) Podrobnosti o postupu, způsobu a náležitostech schvalování přípravné a projektové dokumentace obsahuje příloha č. 12 vyhlášky.

§ 65

Státní expertiza

(1) Státní expertize podléhají

a)

rozvojové dokumenty dohodnuté mezi orgánem státní expertizy a příslušnou plánovací komisí,

b)

investiční záměry závazných a centralizovaných staveb (souborů staveb),

c)

přípravná dokumentace závazných staveb (souborů staveb), strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb stanovených jako závazné úkoly státního plánu, centralizovaných staveb (souborů staveb) a ostatních staveb KBV určených výběrem [odst. 5 písm. b)].

(2) Státní expertizu provádějí orgány státní expertizy; podle příslušnosti jsou jimi Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(3) Orgány státní expertizy provádějí státní expertizu zejména z hlediska celospolečenských zájmů a souladu se záměry státní technické, investiční a bytové politiky, tvorby a ochrany životního prostředí a mezinárodní dělby práce; u rozvojových dokumentů v rozsahu a způsobem dohodnutým zvlášť podle charakteru těchto dokumentů s příslušnou plánovací komisí.

(4) Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj provádí státní expertizu

a)

rozvojových dokumentů dohodnutých se Státní plánovací komisí,

b)

dokumentace uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) v odvětvích řízených federálními ústředními orgány,

c)

dokumentace uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) v odvětvích řízených ústředními orgány republik, a to staveb zpracovatelského průmyslu

  - u nichž dovoz z nesocialistických zemí pro výstavbu je vyšší než 100 mil. Kčs fco,
  - zahrnutých do státních cílových programů, jejichž náklady (hlava II-VIII) jsou vyšší než 100 mil. Kčs,
  - jejichž náklady (hlava II-VIII) jsou vyšší než 500 mil. Kčs,

d)

dokumentace staveb a strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb, které určí vláda Československé socialistické republiky při schválení státního plánu na návrh Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, předložený v dohodě se Státní plánovací komisí po projednání s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj republiky.

(5) Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj provádějí podle příslušnosti státní expertizu

a)

rozvojových dokumentů dohodnutých s příslušnou plánovací komisí,

b)

dokumentace uvedené v odstavci 1 písm. b) a c) v odvětvích řízených ústředními orgány republik, pokud státní expertizu neprovádí Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj; přitom ostatní stavby KBV určí výběrem v dohodě s příslušnou plánovací komisí republiky.

(6) Orgány státní expertizy si pro účely státní expertizy investičních záměrů vyžadují stanovisko příslušného ministerstva financí; u staveb (souborů staveb) ústředních orgánů republik uvedených v odstavci 4 písm. c) a d) a v odstavci 5 písm. b) s náklady (hlava II-VIII) vyššími než 500 mil. Kčs, též federálního ministerstva financí; od ostatních orgánů uvedených v odstavci 7 písm. b) až f) a dalších orgánů podle povahy případu. Orgány státní expertizy postupují obdobně při provádění státní expertizy rozvojových dokumentů, pokud se s příslušnou plánovací komisí nedohodnou jinak.

(7) Orgány státní expertizy si pro účely státní expertizy přípravné dokumentace vyžadují stanoviska

a)

příslušné plánovací komise,

b)

příslušného ministerstva financí,

c)

příslušného cenového úřadu,

d)

federálního ministerstva zahraničního obchodu,

e)

Státní banky československé - ústředí nebo příslušného hlavního ústavu,

f)

popřípadě dalších ústředních orgánů.

(8) Provádí-li Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj státní expertizu přípravné dokumentace staveb a strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb ústředních orgánů republik, vyžaduje si kromě stanovisek příslušných orgánů republik uvedených v odstavci 7 též stanoviska Státní plánovací komise, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva zahraničního obchodu a příslušné komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

(9) Provádějí-li státní expertizu přípravné dokumentace Česká komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo Slovenská komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, vyžádají si kromě stanovisek příslušných orgánů republik uvedených v odstavci 7 - pokud nedojde k jiné dohodě - též stanoviska Státní plánovací komise, Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, federálního ministerstva zahraničního obchodu, a jde-li o stavbu (soubor staveb) nebo stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtu staveb s propočtovým nákladem vyšším než 500 mil. Kčs, také stanovisko federálního ministerstva financí.

(10) Výsledkem státní expertizy je u rozvojových dokumentů a investičních záměrů expertizní stanovisko, u přípravné dokumentace protokol o státní expertize; jejich součástí jsou závěry státní expertizy. Závěry státní expertizy jsou závazné pro další přípravu a realizaci stavby, pokud jsou takto označeny a nevyplývá jinak ze zvláštních předpisů.

(11) Obdobně vydávají orgány státní expertizy expertizní stanoviska k rozporům podle § 73 odst. 4.

(12) Orgány státní expertizy mohou v dohodě s příslušnou plánovací komisí upustit od provedení státní expertizy projektových úkolů staveb technicky a z hlediska širších národohospodářských souvislostí jednoduchých, pokud budou v projektovém úkolu dodrženy závazné údaje a ukazatele stanovené v investičním záměru. V takovém případě posuzuje projektový úkol ústřední orgán investora, přičemž postupuje obdobně jako je stanoveno pro státní expertizu a závěry posouzení předloží před schválením projektového úkolu příslušnému orgánu státní expertizy ke kontrole. Obdobně lze postupovat, byla-li provedena státní expertiza studie souboru staveb zpracované podle § 24 odst. 1 až 4 za podmínky, že budou dodrženy v projektových úkolech závěry státní expertizy studie souboru staveb.

(13) Orgány státní expertizy mohou v závěrech expertizního stanoviska k rozvojovým dokumentům a k investičním záměrům na návrh ústředního orgánu investora stanovit účelná omezení rozsahu přípravné, popřípadě projektové dokumentace uvažovaných staveb.

(14) Požádají-li o to orgány státní expertizy v protokole o státní expertize přípravné dokumentace, předloží jim ústřední orgány investorů ke kontrole závěry posouzení úvodního (jednostupňového) projektu před jeho schválením.

(15) Ustanovení odstavců 1 až 14 se nevztahují na stavby uvedené ve zvláštní části plánu.

(16) Podrobnosti o obsahu a způsobu provádění státní expertizy obsahuje příloha č. 12 vyhlášky.

§ 66

Postup při nedodržení a změně údajů a ukazatelů dokumentace

(1) Jestliže nemohou být výjimečně dodrženy

a)

při zpracování nebo schválení projektového úkolu závazné údaje a závěry státní expertizy studie souboru staveb v případech podle § 65 odst. 12, musí být jejich změna podrobena státní expertize obdobně jako studie souboru staveb;

b)

při zpracování nebo schvalování úvodního (jednostupňového) projektu závazné údaje, ukazatele nebo závazné podmínky schváleného projektového úkolu (část A body 2.3.2. a 2.3.5. přílohy č. 12 a příloha č. 13), musí být změna projednána, posouzena, popřípadě podrobena státní expertize a schválena obdobně jako projektový úkol;

c)

při zpracování prováděcích projektů podmínky stanovené v § 40 odst. 2, musí být změna projednána, posouzena a schválena orgánem, který schválil úvodní projekt. Jsou-li změnou dotčeny údaje, ukazatele a podmínky uvedené pod písmenem b), je ke schválení změny třeba souhlasu orgánu, který schválil projektový úkol; u závazných a centralizovaných staveb musí být souhlas tohoto orgánu doložen kladným stanoviskem příslušného orgánu státní expertizy.

(2) Nezbytný rozsah a náležitosti dokumentace dokládající změny podle odstavce 1 stanoví podle povahy změn orgán příslušný k jejímu schválení; u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize, v dohodě s příslušným orgánem státní expertizy.

(3) Dojde-li při zpracování úvodního (jednostupňového) projektu u závazných a centralizovaných staveb k podstatné změně v členění stavby na provozní soubory a stavební objekty, musí s takovou změnou vyslovit souhlas orgán, který provedl státní expertizu přípravné dokumentace.

(4) Závazné členění stavby na ucelené části a etapy lze v průběhu provádění stavby měnit 112) jen se souhlasem orgánu, který schválil projektový úkol; u staveb, jejichž dokumentace podléhá státní expertize, též se souhlasem příslušného orgánu státní expertizy.

(5) Nesplňuje-li dokumentace předložená ke schválení, popřípadě státní expertize náležitosti předepsané touto vyhláškou nebo stanovené podle odstavců 3 a 4, orgány příslušné ke schválení a státní expertize ji vrátí k doplnění ve lhůtě, kterou přitom určí.

§ 67

Postup při změně dokumentace vyvolané dodatečnými výstupy vědeckotechnického rozvoje nebo změnou původních podmínek

(1) Je-li v průběhu přípravy nebo realizace stavby žádoucí uplatnit dodatečně - po schválení úvodního (jednostupňového) projektu - nové i neplánované výstupy vědeckotechnického rozvoje, popřípadě vyžadují-li to nepředvídané změny původních podmínek a předpokladů (§ 5 odst. 3), promítne se změna po projednání s dotčenými dodavateli v nezbytném rozsahu do projektové dokumentace.

(2) Návrh změn se dokládá obdobně podle § 66 odst. 2; vždy musí být doloženy stručné údaje nezbytné k hodnocení ekonomických a ostatních důsledků a souvislostí změny, podle potřeby též stanoviska rozhodujících dodavatelů.

(3) Nedojde-li změnou podle odstavce 1 ke zhoršení žádného závazného údaje nebo ukazatele a jsou-li dodrženy všechny závazné podmínky schváleného projektového úkolu, rozhodne o provedení změny investor ve spolupráci s generálním projektantem.

(4) Zhorší-li se změnou podle odstavce 1 některý ze závazných údajů nebo ukazatelů, nebo nebude-li dodrženo plnění některé závazné podmínky schváleného projektového úkolu, rozhodne o změně orgán, který schválil projektový úkol; jde-li o závazné a centralizované stavby, vyžádá si k tomu expertizní stanovisko orgánu státní expertizy, který je vydá v dohodě s příslušnou plánovací komisí a s příslušným ministerstvem financí.

(5) Orgány uvedené v odstavci 4 mohou však při státní expertize a při schválení projektového úkolu předem stanovit, za jakých podmínek může rozhodnout o změně podle odstavce 1 orgán příslušný schválit úvodní (jednostupňový) projekt, popřípadě investor ve spolupráci s generálním projektantem i při zhoršení některého závazného údaje nebo ukazatele.

Č Á S T   S E D M Á

AUTORSKÝ DOZOR

§ 68

(1) Generální projektant je vždy povinen vykonávat také autorský dozor.

(2) Autorským dozorem se ověřuje dodržení technickoekonomického, architektonického a výtvarného řešení úvodního (jednostupňového) projektu v navazující činnosti ostatních účastníků výstavby, a to od schválení úvodního (jednostupňového) projektu do závěrečného hodnocení stavby.

(3) Podrobný obsah autorského dozoru stanoví příloha č. 1.

(4) Na žádost generálního projektanta jsou jeho dodavatelé částí úvodního (jednostupňového) projektu povinni zúčastnit se autorského dozoru v rozsahu svých dodávek.

(5) Na žádost generálního projektanta jsou zpracovatelé prováděcích projektů povinni poskytnout při výkonu autorského dozoru potřebnou součinnost.

(6) Na významných, technicky a architektonicky složitých stavbách je zpravidla autorský dozor trvalý. Na ostatních stavbách se zajišťuje autorský dozor občasný. Způsob a podmínky výkonu autorského dozoru sjednává generální projektant s investorem a s dodavateli uvedenými v odstavci 4 [§ 38 odst. 1 písm. c)].

(7) Provádění autorského dozoru nezbavuje investora odpovědnosti za řádné provádění technického dozoru podle zvláštních předpisů 113) a dodavatele odpovědnosti za řádné provádění dodávek.

§ 69

(1) Zjistí-li generální projektant při výkonu autorského dozoru nedodržení úvodního (jednostupňového) projektu, popřípadě nedodržení právních předpisů, zejména technických norem, uvědomí bez zbytečného odkladu, zpravidla zápisem ve stavebním deníku, investora a dodavatele, popřípadě též orgán, který schválil úvodní (jednostupňový) projekt, a dotčený orgán státní správy.

(2) Jestliže závažné závady vytýkané podle odstavce 1 nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti, může generální projektant požadovat, aby nebyly zahájeny nebo aby byly zastaveny práce a zároveň může o takovém požadavku uvědomit příslušný stavební úřad; to nezbavuje investora povinnosti ohlásit závažné závady neprodleně stavebnímu úřadu.114)

Č Á S T   O S M Á

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

§ 70

(1) Přímí dodavatelé jsou povinni zakreslovat do jednoho vyhotovení prováděcích projektů, popřípadě jednostupňových projektů, veškeré změny, k nimž došlo při provádění jejich dodávek; přitom zabezpečují odborný výkon souvisících geodetických prací podle zvláštních předpisů.115)

(2) Toto vyhotovení prováděcích projektů, popřípadě jednostupňových projektů s vyznačením skutečného provedení jsou přímí dodavatelé povinni předat investorovi při odevzdání a převzetí dodávek.

(3) Tutéž povinnost, jakou mají přímí dodavatelé podle odstavců 1 a 2, mají vůči nim jejich poddodavatelé.

(4) Vyžaduje-li to rozsah změn zakreslených podle odstavce 1, jsou příslušní zpracovatelé prováděcích projektů, popřípadě jednostupňových projektů, povinni na žádost investora doloženou podklady podle odstavce 2 zpracovat a investorovi dodat upravené prováděcí projekty, popřípadě jednostupňové projekty v nutném počtu vyhotovení.

(5) Souborné zpracování dokumentace geodetických prací zabezpečuje investor podle zvláštního předpisu.116)

(6) Dokumentaci podle odstavce 2, popřípadě 4 a podle odstavce 5 uchovává investor jako soubornou dokumentaci skutečného provedení celé stavby; přitom je povinen poskytnout 117) potřebné části této dokumentace správcům (provozovatelům) příslušných objektů dopravních sítí, rozvodných sítí a kanalizací, popřípadě zařízení stavby.

Č Á S T   D E V Á T Á

ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

§ 71

(1) Závěrečné hodnocení staveb se provádí u staveb, jejichž náklady (hlava II-VIII) jsou v době dokončení stavby vyšší než

a)

10 mil. Kčs;

b)

2 mil. Kčs avšak nepřesahují 10 mil. Kčs, jde-li o stavby

 

ba)

s dotací ze státního rozpočtu nebo

 

bb)

s úvěrem Státní banky československé nebo

 

bc)

u nichž tak stanovil ústřední orgán investora nebo příslušná plánovací komise.

(2) Účelem závěrečného hodnocení staveb je

a)

posoudit na základě předchozího ověření,118) zda

 

aa)

trvají podmínky, za nichž byla schválena přípravná a projektová dokumentace stavby [§ 5 odst. 2 písm. b)],

 

ab)

byl dodržen schválený věcný rozsah stavby,

 

ac)

byly dosaženy projektované technickoekonomické parametry stavby, popřípadě jsou předpoklady jejich dosažení,

 

ad)

byly splněny sjednané kvalitativní podmínky a parametry rozhodujících dodávek pro stavbu;

b)

v případě nedosažení projektovaných technickoekonomických parametrů stavby [bod ac)] objasnit příčiny a důsledky jejich nedosažení;

c)

navrhnout opatření k odstranění případných nedostatků;

d)

poskytnout podklady pro

 

da)

komplexní hodnocení účastníků výstavby a provozovatele,

 

db)

konečné vypořádání vůči Státní bance československé a státnímu rozpočtu,

 

dc)

uplatnění ekonomických stimulů a sankcí, včetně osobního ohodnocení či postihu odpovědných vedoucích pracovníků.

(3) Investor vyhodnotí stavbu a vypracuje o tom v souladu s odstavcem 2 zprávu o hodnocení stavby

a)

u staveb s výrobní kapacitou do 12 měsíců od zahájení provozu (zkušebního provozu), popřípadě do 6 měsíců po ukončení dlouhodobějšího zkušebního provozu stanoveném orgánem, který schválil projektový úkol,

b)

u ostatních staveb do 6 měsíců po dokončení stavby.

(4) Zprávu o hodnocení stavby doplněnou o stanovisko generálního projektanta a u staveb uvedených v odst. 1 písm. a), ba) a bb) o stanovisko financující pobočky Státní banky československé předloží investor orgánu, který schválil projektový úkol.

(5) U závazných a centralizovaných staveb předloží ústřední orgán investora zprávu o hodnocení stavby do 1 měsíce po jejím obdržení s návrhem opatření a termínů k odstranění zjištěných nedostatků příslušné komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komisi a příslušné plánovací komisi republiky, příslušnému ministerstvu financí a Státní bance československé; u staveb organizací řízených ústředními orgány republik, u nichž státní expertizu provedla Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, též této komisi a federálnímu ministerstvu financí, u nichž se zúčastnilo státní expertizy. Tyto orgány, s výjimkou Státní banky československé, vypracují ke zprávě stanovisko a do jednoho měsíce po předložení zprávy předají stanovisko ústřednímu orgánu investora.

(6) Orgán, který schválil projektový úkol, posoudí zprávu o hodnocení stavby a se zřetelem ke stanoviskům podle odstavců 4 a 5

a)

ukončí hodnocení stavby (protokolárně), nebo

b)

uloží opatření a termíny k odstranění zjištěných nedostatků; budou-li opatření v termínu splněna, ukončí hodnocení stavby; nebudou-li splněna, rozhodne o dalším postupu, u závazných a centralizovaných staveb v dohodě s orgány uvedenými v odstavci 5.

(7) Ústřední orgány investorů zpracovávají ročně souhrnné zprávy o hodnocení staveb, ve kterých rekapitulují

a)

výsledky závěrečného hodnocení staveb za uplynulý rok,

b)

plnění opatření k využití rezerv a k odstranění zjištěných nedostatků.

(8) Ústřední orgány investorů předkládají souhrnné zprávy včetně dokladu o jejich projednání ve vedení orgánu ročně vždy do konce prvního čtvrtletí následujícího roku po jednom vyhotovení příslušné komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Státní plánovací komisi a příslušné plánovací komisi republiky, příslušnému ministerstvu financí, Výboru lidové kontroly Československé socialistické republiky a Státní bance československé.

(9) Časový plán závěrečného hodnocení staveb v příštím roce sestaví nadřízený orgán investora, u závazných a centralizovaných staveb ústřední orgán investora. Plán projedná nadřízený orgán investora se Státní bankou československou a předloží do konce běžného roku ústřednímu orgánu investora; u závazných a centralizovaných staveb ústřední orgán investora dohodne plán s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a předloží jej do konce běžného roku orgánům uvedeným v odstavci 8. U staveb KBV plán sestaví a předloží příslušný krajský národní výbor.

(10) Ustanovení odstavců 1 až 9 platí obdobně pro stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb, stanovené jako závazné úkoly státního plánu.

Č Á S T   D E S Á T Á

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 72

Odchylky a výjimky

Pro jednotlivé stavby a pro stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb [§ 1 odst. 3 písm. b)] může Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanovit v nezbytném rozsahu odchylky od vyhlášky na základě návrhu ústředního orgánu účastníka výstavby projednaného s ústředními orgány ostatních účastníků výstavby, popřípadě povolit výjimky na odůvodněný návrh ústředního orgánu účastníka výstavby. Předkládá-li návrh ústřední orgán republiky, projedná jej před jeho předložením též s příslušnou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.

§ 73

Odstraňování nedostatků a řešení rozporů

(1) Zjistí-li kterýkoliv z účastníků výstavby při zpracování a projednávání přípravné a projektové dokumentace, popřípadě v souvislosti s výkonem autorského dozoru skutečnosti, které negativně ovlivňují další přípravu stavby a její realizaci, je povinen bez zbytečného odkladu

a)

provést potřebná opatření k jejich odstranění, a to ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby,

b)

nelze-li tato opatření provést nebo vznikne-li o nich mezi účastníky výstavby rozpor, oznámit zjištěné skutečnosti příslušným nadřízeným orgánům, popřípadě dalším zúčastněným organizacím (dalším dodavatelům) a jejich nadřízeným orgánům se žádostí o provedení potřebných opatření; k žádosti se připojí vždy stanovisko generálního projektanta.

(2) Nadřízené orgány jsou povinny projednat skutečnosti oznámené podle odstavce 1 bezodkladně a provést v dohodě potřebná opatření, a to

a)

u staveb závazných a centralizovaných, staveb určených výlučně pro realizaci výsledků plánů rozvoje vědy a techniky, staveb zajišťujících rozvoj oborů s velmi krátkými inovačními cykly a u rekonstrukcí a modernizací a u strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb [§ 1 odst. 3 písm. b)] nejpozději do 20 dnů,

b)

u ostatních staveb nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti.

(3) Nedojde-li k dohodě a jde o závazné a centralizované stavby nebo stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb [§ 1 odst. 3 písm. b)], jsou nadřízené orgány povinny požádat neprodleně ústřední orgány o rozhodnutí; k žádosti musí připojit doklad o neúspěšném projednání. Příslušné ústřední orgány projednají zjištěné nedostatky a rozhodnou rozpory bez zbytečných odkladů, nejpozději ve lhůtách uvedených v odstavci 2 písm. a).

(4) Rozpory o technickém řešení a o časovém plánu výstavby závazných a centralizovaných staveb a strojů a zařízení nezahrnutých do rozpočtů staveb [§ 1 odst. 3 písm. b)], které se výjimečně nepodaří odstranit podle odstavce 3, předloží ústřední orgány neprodleně příslušnému orgánu státní expertizy, který k nim vydá expertizní stanovisko.

(5) Postup podle odstavců 1 až 4 neplatí, jde-li o rozpory, které se řeší podle zvláštních předpisů 111), nebo o rozpor o vymezení ucelených částí stavby, kde platí stanovisko investora.

§ 74

Lhůty, zastoupení organizací, informace o dovozu

(1) Pokud není v jednotlivých ustanoveních této vyhlášky nebo zvláštními předpisy stanoveno jinak, nebo nebyla-li dohodnuta lhůta kratší, platí pro všechny orgány a organizace lhůta

a)

15 dnů pro poskytování informací,

b)

30 dnů v ostatních případech ode dne obdržení žádosti.

(2) Jestliže ke splnění povinností podle odstavce 1 a při poskytování projektových podkladů podle § 27 odst. 7 musí dodavatel jednat s dalšími dodavateli, může lhůty stanovené touto vyhláškou překročit, nejvýše však - nejde-li o dovoz - o 15 dnů.

(3) Organizace, která je v prodlení se splněním povinnosti uložené v této vyhlášce ve lhůtě v ní stanovené nebo dohodnuté, je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále 500 Kčs za každý den prodlení. To neplatí, jestliže povinnost k zaplacení penále z téhož důvodu vzniká již podle ustanovení jiných právních předpisů.

(4) Jestliže orgány neumožní včasné projednání přípravné a projektové dokumentace (odstavec 1), a to ani po řádném upozornění a uplynutí dalších 15 dnů, je účastník výstavby oprávněn pokračovat v práci na dokumentaci, jako by příslušný orgán neměl připomínky; současně však je povinen upozornit na to orgán nadřízený orgánu, který je v prodlení. To neplatí, jestliže jde o jednání podle správního řádu.

(5) Pracovník, kterého organizace určila k projednávání přípravné nebo projektové dokumentace, je oprávněn učinit jejím jménem všechny úkony, k nimž při projednávání obvykle dochází.

(6) Údaje a informace podle § 9 odst. 4, § 16 odst. 6 a projektové podklady podle § 27 odst. 2 lze požadovat jen v nezbytném rozsahu pro zpracování příslušné dokumentace; nelze-li je získat bezplatně, je oprávněná organizace, jestliže trvá na jejich opatření, povinna převést dovozci devizové krytí a uhradit náklady. Je také povinna předat dovozci potřebné podklady a zúčastnit se technických jednání se zahraničními partnery.

§ 75

Přechodná ustanovení

(1) Pokud byly ke dni účinnosti této vyhlášky zahájeny práce na investičním záměru, přípravné nebo projektové dokumentaci nebo na závěrečném hodnocení stavby, mohou být dokončeny podle dosud platných předpisů, nerozhodne-li investor, popřípadě jemu nadřízený nebo ústřední orgán jinak.

(2) Investiční záměry se budou zpracovávat podle této vyhlášky, pokud práce na nich budou dokončeny do 31. prosince 1987.

§ 76

Zrušovací ustanovení

(1) Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb.

(2) Zrušují se metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 28. října 1971 pro výkon technického dozoru investora a pro vedení stavebního deníku a montážního deníku (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 7, ročník 1971; oznámeno v částce 36/1971 Sb.).119)

(3) Ustanovení části druhé a ostatní ustanovení upravující investiční záměr - s výjimkou ustanovení § 65 - platí do 31. prosince 1987. Od tohoto dne úprava investičního záměru přestává být součástí úpravy v této vyhlášce. Pokud se investiční záměr bude podle zvláštních předpisů 120) zpracovávat, bude se využívat jako pokyn a jeden z podkladů pro vypracování přípravné dokumentace.

(4) Dnem 1. ledna 1988 pozbývají platnosti metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise ze dne 10. listopadu 1982, kterými se určuje způsob vypracování a obsah investičního záměru (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 8, ročník 1982).

§ 77

Účinnost

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 1987.

P Ř Í L O H A   č. 1

FUNKCE GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA

     Generální projektant je povinen zabezpečovat v celém procesu přípravy a realizace staveb národohospodářská (celospolečenská) hlediska a dávat podklady pro rozhodování o přípravě a realizaci na příslušných úrovních řízení. Je-li předkládán k rozhodnutí rozpor mezi jinými účastníky výstavby, zaujímá k němu generální projektant vždy svoje stanovisko (§ 73 odst. 1 písm. b)) vyhlášky).
      Výkon funkce generálního projektanta zahrnuje spolupráci na přípravné dokumentaci, zabezpečování projektové dokumentace a autorský dozor.

1.

Při spolupráci na přípravné dokumentaci je generální projektant (organizace která uzavřela dohodu podle § 12 vyhlášky) povinen

1.1

účastnit se projednání projektového úkolu (§ 20 odst. 7 vyhlášky);

1.2

zpracovat stanovisko k projektovému úkolu (§ 23 vyhlášky), které obsahuje zejména vyjádření

  -

k úplnosti návrhu projektového úkolu a komplexnosti, účelnosti a hospodárnosti navrhovaného řešení,

  - k míře investiční náročnosti,
  - k technickoekonomickému, architektonickému a výtvarnému řešení,
  - k technické pokrokovosti a hospodárnosti technologie výroby, popřípadě provozu,
  - k míře uplatnění výsledků vědeckotechnického rozvoje, popřípadě vč. návrhu na řešení potřeb stavby ve významu a vývoji,
  - k požadavku na zábor zemědělského a lesního půdního fondu,
  - k nezbytnosti dovozu, popřípadě možnosti záměny předpokládaného dovozu strojů a zařízení tuzemskými dodávkami,
  - k míře a vhodnosti předpokládaného uplatnění typových podkladů a opakovatelných projektů,
  - k rozsahu a oprávněnosti vyvolaných a podmiňujících investic a investičních nároků uplatněných v souvislosti s řešením územně technických vztahů,
  - ke způsobu, rozsahu a účinnosti řešení ochrany životního prostředí,
  - k reálnosti propočtových nákladů stavby,
  - k požadavkům na způsob a postup provádění stavby,
  - k zásadám řešení zařízení staveniště, zejména k nezbytnosti mimoglobálních a ostatních dočasných objektů a možnosti použití trvalých a dosavadních objektů pro účely zařízení staveniště,
  - ke lhůtě výstavby.
1.3

Pokud vyjádření generálního projektanta vyžaduje zpracování variant, je generální projektant povinen tyto varianty pro investora zabezpečit.

2.

Při zabezpečování projektové dokumentace je generální projektant povinen

2.1

zabezpečit pro investora úvodní, popřípadě jednostupňový projekt v rozsahu vymezeném přílohou č. 8 včetně plánu organizace výstavby a souhrnného rozpočtu a jejich projednání v rozsahu stanoveném v § 37 a 38 vyhlášky;

2.2

zabezpečit soulad úvodního (jednostupňového) projektu se schváleným projektovým úkolem, zejména

  - v průběhu zpracování úvodního (jednostupňového) projektu a při jeho projednávání neuplatnit, popřípadě nepřijmout návrh, který by vedl ke zhoršení technickoekonomických parametrů, zvýšení propočtových nákladů, prodloužení lhůty výstavby a ke zhoršení dalších údajů a ukazatelů proti závazným údajům a ukazatelům schváleného projektového úkolu;
2.3

zabezpečit pro investora prováděcí projekty v rozsahu stanoveném v § 28 vyhlášky vč. zpracování a projednání odbytových rozpočtů (§ 58 odst. 3 vyhlášky) a podle obdoby bodu 2.2 jejich soulad se schváleným úvodním projektem;

2.4

zpracovat pro dodavatele stavební části prováděcí projekty stavebních subjektů, vč. odbytových rozpočtů, jestliže o to požádá při projednávání projektového úkolu (§ 26 odst. 4 vyhlášky);

2.5

provádět koordinaci mezi prováděcími projekty stavebních objektů a prováděcími projekty provozních souborů podle § 42 odst. 4 vyhlášky a řešit rozpory vzniklé při zabezpečování souladu mezi prováděcími projekty (§ 42 odst. 6 vyhlášky);

2.6

posuzovat vhodnost použití výrobků pro projektovanou stavbu podle zvláštních předpisů.121)

3.

Při provádění autorského dozoru je generální projektant povinen, popřípadě oprávněn

3.1

v období zpracování prováděcích projektů

  - ověřovat soulad prováděcích projektů zabezpečovaných vyššími dodavateli jako součást jejich dodávek se schváleným úvodním projektem (§ 41 odst. 5 vyhlášky); navrhovat investorovi opatření, zjistí-li odchylky prováděcích projektů od schváleného úvodního projektu, které vyžadují postup podle § 43 nebo § 66 a 67 vyhlášky,
  - spolurozhodovat o použití rezervy souhrnného rozpočtu,
  - účastnit se projednání odbytových rozpočtů zpracovaných jako součást prováděcích projektů zabezpečovaných vyššími dodavateli (§ 58 odst. 2 vyhlášky),
  - na požádání vyšších dodavatelů poskytovat nutná vysvětlení k úvodními projektu,
  - zabezpečovat soulad situačních nebo vytyčovacích výkresů stavebních pozemních a inženýrských objektů s celkovou situací stavby (zastavovacím plánem) v úvodním projektu,
  - schvalovat volbu druhu a barvy povrchových omítek, obkladů, vnějších a vnitřních nátěrů nebo jiných úprav povrchů, tvarů, druhů a polohy architektonických prvků, pevných osvětlovacích těles apod.;
3.2

v období zpracování dodavatelská dokumentace

  - zajišťovat v rozsahu, který si vyhradí při projednávání úvodního projektu podle § 38 vyhlášky, soulad dodavatelské dokumentace s řešením úvodního (jednostupňového) projektu,
  - zajišťovat soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, popřípadě dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště (§ 30 odst. 4 písm. b) vyhlášky),
  -

poskytovat vysvětlení potřebná pro vypracování dodavatelské dokumentace;

3.3

v období provádění stavby

  - účastnit se předání staveniště dodavatelům,
  - zajistit dodržení úvodního (jednostupňového) projektu s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním povolením a poskytovat vysvětlení potřebná pro plynulost stavby,
  - posuzovat z hledisek uvedených v bodě 2.2 návrhy dodavatelů na odchylky a změny v prováděcích projektech, dávat k nim stanovisko a účastnit se jejich projednávání s investorem a popřípadě s orgány státní správy,
  - spolurozhodovat o použití rozpočtové rezervy souhrnného rozpočtu,
  - dávat spolu s investorem souhlas k provedení vyššího množství výrobků a výkonů než bylo uvedeno v dohodnutých odbytových rozpočtech (§ 61 odst. 2 písm. b) vyhlášky),
  - sledovat postup výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
  - zpracovávat průběžně kontrolní sestavení rozpočtových nákladů; závěrečné sestavení rozpočtových nákladů dokončit nejpozději do zahájení prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu,
  - plnit další povinnosti u staveb, na které se vztahuje vyhláška č. 157/1976 Sb., o režimech staveb,
  - účastnit se odevzdání a převzetí stavby nebo její ucelené části včetně komplexního vyzkoušení;
3.4

po dokončení stavby, její ucelené části, etapy

3.4.1

zúčastnit se

  -

zkušebního provozu,

  - kolaudačního řízení a poskytovat přitom potřebné vysvětlení a spolupráci,
3.4.2

vypracovat ke zprávě o hodnocení stavby zpracované investorem stanovisko generálního projektanta (§ 71 odst. 4).

P Ř Í L O H A   č. 2

PROJEKTOVÝ ÚKOL

Projektový úkol má tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Technologická část

D. Stavební část

E. Propočet

F. Organizace výstavby

G. Doklady

(V jednotlivých částech se uvádějí požadavky na řešení, popřípadě podmínky zabezpečení budoucího provozu).

A.

Průvodní zpráva

1.

Identifikační údaje stavby a investora.

2.

Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz (zpracovávají se podle přílohy č. 13).

3.

Přehled výchozích podkladů (§ 11 odst. 2 vyhlášky), soulad stavby s nimi a splnění závazných závěrů státní expertizy k výchozím podkladům.

4.

Zdůvodnění stavby a jejích národohospodářských, sociálních, výrobních a technických cílů na podkladě zhodnocení technického stavu a využití dosavadních základních prostředků příslušného oboru výroby, u staveb KBV, občanských a jiných účelových staveb na podkladě zhodnocení využití území.

5.

Souhrnný přehled a zdůvodnění

  -

předpokládaného využití realizačních výstupů úkolů rozvoje vědy a techniky,

  - požadavků na dovoz strojního zařízení,
  - požadavků na dovoz licencí,
  - požadavků na podmiňující a vyvolané investice,
  - zabezpečení hlavních surovin a materiálů,
  - zhodnocení možností odbytu včetně vývozu,
  - zabezpečení celkového počtu pracovníků a jejich přípravy v kvalifikační struktuře,
  - likvidace zastaralých provozů a jiných objektů a zařízení v souvislosti s navrženou výstavbou.
6.

Členění stavby na provozní soubory, stavební objekty, ucelené části stavby, popřípadě etapy.

7.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice.

8. Investorský a uživatelský rozvrh bytových objektů občanského a technického vybavení (u staveb KBV).

 

B. Souhrnné řešení stavby
1.

Ekonomické hodnocení (zpracovává se podle zvláštního předpisu122)

a)

kromě staveb KBV

  - vymezení okruhu hodnocení, výchozího a cílového stavu včetně širších souvislostí stavby a navržené výroby,
  - způsob a zdroje financování,
  - výrobně ekonomická efektivnost v porovnání s úrovní hospodaření závodu, podniku a oboru,
  - hodnocení širších souvislostí navržené výroby s rozborem nároků a účinků u dodavatelů a termíny zabezpečení potřebných doplnění průzkumů a geodetických podkladů,
  - požadavky na celkové urbanistické architektonické, popřípadě též výtvarné řešení stavby,
  - zásadní požadavky (pokud nejsou obsaženy v části D) na stavebně technické řešení stavby; na použití typových podkladů, opakovatelných projektů, popřípadě jiných opakovaných projektů; na tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí; souhrnné požadavky na plochy a prostory,
  - územně technické podmínky pro přípravu území včetně napojení na rozvodné sítě a kanalizaci, rozsah a způsob zabezpečení přeložek sítí, napojení na dopravní sítě s uvedením limitující dopravní vzdálenosti skládek a zemníků,
  - bilance zemních prací,
  - požadavky na závěrečné úpravy území.
2.2

Technologie hlavní výroby (provozu)

  - výrobní program, hlavní výrobní činnosti, projektovaná kapacita, roční časový fond, vytížení rozhodujících strojů a zařízení, výrobní nebo jiná kooperace s dalšími závody,
  - popis celkového technologického postupu výroby podle toku materiálu s objasněním funkčním vazeb příslušných provozních souborů, případně metrologické zabezpečení a základní požadavky na pomocné provozy,
  - koncepce manipulace s materiálem, vnitrozávodní i vnější dopravy a skladování surovin, materiálů a výrobků se zdůvodněním skladových prostorů,
  - požadavky na automatizaci řízení technologických a výrobních procesů (údaje o koncepci), případně požadavky vyplývající z vyšších úrovní řízení,
  - zdůvodnění zvolené výrobní technologie a porovnání její úrovně s průměrem a světovou špičkovou úrovní,
  - údaje o technické úrovni, kvalitě a užitné hodnotě výrobků a porovnání s průměrnou a světovou špičkovou úrovní,
  - možnosti intenzifikace, rozšíření výroby (provozu).
2.3

Zabezpečení budoucí výroby (provozu)

  - celkový přehled pracovních míst a potřeby pracovníků,
  - souhrnná bilance surovin, materiálů a odpadních látek; jejich výchozí a konečné složení,
  - energetické hospodářství; celková bilance maximálních a minimálních hodinových spotřeb všech druhů energií a topného plynu; celková bilance ročních spotřeb energií a paliv; zásadní popis způsobu krytí všech nároků na jednotlivé druhy energií a paliv včetně požadavků na racionalizaci jejich spotřeby a využití; uvažovaná koncepce energetických zařízení,
  - vodní hospodářství; celková bilance spotřeby vody, množství a kvalita odpadních vod; nároky na úpravu vody a čistění odpadních vod; uvažovaná koncepce vodohospodářských zařízení, případné požadavky na odvedení spodních vod,
  - požadavky na telekomunikace, u staveb KBV údaje o vykrytí území televizním signálem,
  - požadavky na dopravu,
  - způsob zabezpečení údržby základních prostředků.
2.4

Péče o životní prostředí a ochrana zvláštních zájmů (s uvedením odkazů na případné zvláštní požadavky stanovené v části C, popřípadě D)
požadavky z hlediska:

  - vlivu stavby na životní prostředí (včetně pracovního prostředí a zdravých životních podmínek) a naopak; odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů; způsob zužitkování odpadních látek nebo jejich likvidace; podmínky památkové péče a ochrany přírody,
  - péče o bezpečnost práce a technických zařízení,
  - základní koncepce požární ochrany,
  - civilní obrany (včetně mírového využití),
  - údajů o základní koncepci protikorozní ochrany nadzemních a podzemních kovových konstrukcí, zařízení a ochrany kabelových vedení,
  - rozsah trvalého a dočasného odnětí zemědělské a lesní půdy, náhradní rekultivace.
3. Výkresy
  - přehledná situace oblasti zakreslená do mapového podkladu s vyznačením širších vztahů stavby a okolí, se zakreslením obvodu staveniště a s vyznačením ochranných pásem a chráněných objektů,
  - přehledná situace stavby s vyznačením navrhované zástavby a se zakreslením dosavadních základních prostředků (zejména podzemních rozvodných sítí a jiných zakrytých zařízení) podle údajů poskytnutých a ověřených jejich správcem123) včetně objektů trvalého charakteru, které mají být použity jako zařízení staveniště,
 

podle povahy staveb dále:

  - technologické schéma hlavní výroby podle toku materiálu,
  - blokové schéma požadovaných funkcí a technické struktury automatizovaného systému řízení technologického nebo výrobního procesu s vyznačením vazeb na nadřazené a souvisící systémy řízení,
  - popřípadě další výkresy ze zpracovaných studií (např. technologické, objemové) nebo odkazy na studie, studii souboru staveb nebo územně plánovací dokumentaci.

 

C.

Technologická část

  (v členění podle provozních souborů, popřípadě provozních celků)
  - účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení,
  - popis technologie výroby s uvedením nositele technologického procesu, převzatých a požadovaných záruk; patentové a licenční nároky,
  - koncepce požadovaného řešení automatizace nebo automatizovaného systému řízení technologického, popřípadě výrobního procesu včetně požadavku na jeho funkce, technické a programové vybavení,
  - zásadní skladba a rozsah technologického zařízení s uvedením typů rozhodujících strojů; požadavky na použití provozně nevyzkoušených strojů včetně jejich specifikace a náhradního řešení pro případ neúspěšného použití,
  - požadavky na vývoj včetně náhradního řešení pro případ neúspěšného vývoje, - počet pracovníků a směnnost,
  - potřeba hlavních surovin, materiálů, energií, paliv a vody,
  - celkové plošné a prostorové nároky uvažované dispoziční koncepce,
  - zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí a ochrany zvláštních zájmů neuvedené v části B bod 2.4,
  - popřípadě odkaz na zpracované studie.

 

D.

Stavební část

  (v členění podle stavebních objektů, rozdělených na pozemní a inženýrské objekty, u staveb KBV na bytové domy, objekty občanského a technického vybavení)
  -

účel hlavních stavebních objektů,

 

požadavky na:

  -

architektonické, funkční, dispoziční a výtvarné řešení, řešení interiérů,

  - technické řešení (zejména kapacity, plochy, prostory, stavební soustavy a rozhodující konstrukce, technické vybavení objektu),
  - připojení na rozvodné sítě a kanalizaci, na podkladě bilance spotřeby vody, energií, paliv a bilance tekutých a tuhých odpadů; požadavky na spoje,
  - zvláštní požadavky z hlediska péče o životní prostředí a ochrany zvláštních zájmů neuvedené v části B bod 2.4,
  - popřípadě odkaz na zpracované studie.

 

E.

Propočet

 

Zpracovává se podle části páté vyhlášky.

F.

Organizace výstavby

1.

Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání) po ucelených částech stavby, je-li potřebné (§ 18 vyhlášky).

2.

Údaje o dodavatelském systému v návaznosti na členění stavby včetně dovozů.

3.

Zásady řešení zařízení staveniště, tj. zejména údaje o:124)

  -

situování ploch potřebných pro zařízení staveniště,

  - požadavcích na sociální a provozní zařízení staveniště, na přednostní využití dosavadních objektů a zařízení a trvalých objektů budovaných jako součást stavby,
  - objektech mimoglobálního zařízení staveniště; průkaz o jejich nezbytnosti,
  - návrzích na společné objekty zařízení staveniště a požadavcích na zřízení sdruženého zařízení staveniště,
  - příjezdech na staveniště, k zemníkům a úložištím zeminy a ornice; trasách přepravy dohodnutých rozhodujících konstrukcí, popřípadě materiálů a hmot na staveniště,
  - přívodech vody a energií pro potřeby zařízení staveniště včetně místa jejich napojení a zdrojů,
  - požadavcích z hlediska péče o životní prostředí po dobu provádění stavby.
4.

Předpokládaná lhůta výstavby, rozhodující předpokládané lhůty (termíny)

  - schválení projektového úkolu a schválení úvodního (jednostupňového) projektu,
  - provádění stavby (zahájení a dokončení stavby, etap a ucelených částí stavby, předání kapacit ke zkušebnímu provozu, popřípadě odstávek provozu u rekonstrukcí, modernizací a rozšíření provozovaných staveb).
5. Časový postup výstavby včetně dovozů a časových vazeb na souvisící investice, požadavky na včasné předání podkladů pro zpracování projektové dokumentace a zvláštní požadavky na způsob provádění stavby.124)
6.

Pro závazné stavby (s výjimkou staveb zvláštní části plánu s propočtovými náklady hl. II - VIII do 10 mil. Kčs a staveb ozbrojených sil a sborů do 50 mil. Kčs), popřípadě pro centralizované a ostatní stavby, u kterých to požaduje orgán (organizace) oprávněný schválit projektový úkol, se přikládají:

6.1 Síťový graf stavby, ve kterém se jako činnosti (ohodnocené trváním a zdroji124) stanoví práce a dodávky členěné v souladu s bodem 1 a 2 této části přílohy. Jejich trvání se vyjadřuje v měsících, popřípadě týdnech. Jako milníky se uvádějí termíny uvedené v bodu 4 této části přílohy.
6.2 Situace stavby (popřípadě její kopie) s vyznačením (pokud to prostorové uspořádání stavby umožňuje) členění na ucelené části stavby a směru postupu výstavby rozhodujících stavebních objektů. dále se v ní vyznačí, popřípadě v poznámce popíše druh a postup použití124) stavebních a montážních mechanismů, které jsou pro výstavbu rozhodující.

 

G.

Doklady

 

s uvedeném obsahu a očíslováním jednotlivých dokladů

  - o schválení územně plánovací dokumentace,
  -

o dohodách podle § 12 a 16 včetně dohod o nezbytném rozsahu projektového úkolu podle § 4 odst. 2 vyhlášky,

  - o výsledcích projednávání s orgány a organizacemi podle § 20 a 23,
  - o rozhodnutí o umístění stavby,
  - popřípadě další doklady.

 

P Ř Í L O H A   č. 3

ZÁSADY PRO POSTUP PŘI VÝBĚRU STAVENIŠTĚ

1.

Podkladem pro výběr staveniště jsou zejména údaje o

  - zamýšleném druhu stavby,
  - zajištění pracovních sil pro budoucí provoz,
  - ploše potřebné pro výstavbu vč. skládek a odvalů a pro zařízení staveniště,
  - nárocích vyplývajících ze zakládání stavby,
  - potřebě vodních zdrojů,
  - odvodnění a odvedení splašků,
  - zdrojích paliv pro technologické a energetické účely,
  - potřebě energií (elektřiny, páry, plynu, horké vody, oleje apod.),
  - nárocích na přepravu (osob, surovin, výrobků, odpadových hmot apod.),
  - nárocích na služby obyvatelstvu, popřípadě o míře jejich zajištění v existujících zařízeních,
  - rizikových vlivech stavby na životní prostředí,
  - stávajících trasách podzemních i nadzemních vedení.
 

Podkladem pro výběr staveniště jsou dále

  - mapa oblasti,
  - přehledná situace,
  - situační výkres předběžného umístění stavby (souboru staveb) s vyznačením předpokládaných vstupů na staveniště, dočasně používaných ploch vč. maximální hranice staveniště,
  - u rekonstrukcí též celková situace dosavadního stavu.
2.

Do prací spojených s výběrem staveniště patří (podle povahy, rozsahu a složitosti stavby nebo souboru staveb):

  - provedení nezbytných průzkumů a obstarání výsledků všech dosud provedených průzkumů v uvažovaných oblastech (příloha č. 4),
  - prohlídka všech uvažovaných stavenišť a jejich okolí,
  - obstarání potřebných geodetických podkladů,
  -

projednání otázek kooperace při provádění nebo provozu (užívání) stavby (např. možnost použití cizích objektů při provádění stavby, vybudování společných pomocných zařízení nebo objektů pro služby),

  - zjištění podmínek napojení stavby na dopravní sítě (železnice, silnice, vodní cesty) a rozvodné sítě (energetické, vodovodní, telekomunikační) a na kanalizace,
  - zjištění, že vydatnost vodních zdrojů je dostačující pro zamýšlenou stavbu,
  - projednání otázek souvisících investic,
  - zjištění podmínek zabezpečení protikorozní ochrany.
3.

Při výběru staveniště je nutno dbát, aby

  - nároky na přepravu těžených a zpracovávaných surovin a materiálů na přepravu hotových výrobků do hlavních středisek spotřeby, dodávky energie, vody atd. pro stavbu v součtu prováděných přeprav byly co nejmenší,
  - byla zajištěna účelná návaznost na celostátní technické sítě železniční a silniční dopravu, elektrizační soustavu, soustavu rozvodů plynu apod.),
  - byl zajištěn soulad stavby (souboru staveb) se širším okolím a jeho technickými sítěmi, jakož i podmínky pro její další provoz (užívání),
  - byl respektován požadavek minimálního odnětí zemědělské půdy, zejména půdy nejlepších bonitních tříd125) zemědělskému půdnímu fondu a lesních pozemků lesnímu půdnímu fondu (zvláště v lesích obranných a v lesích zvláštního určení),
  - byla uvážena i ostatní rozhodující hlediska (např. ložiska surovin, vodní toky apod.),
  - byla respektována hlediska péče o životní prostředí a hlediska požární ochrany a civilní obrany.
4.

Zdůvodnění výběru staveniště obsahuje

  - údaje o staveništi dle závěrů schválené územně plánovací dokumentace,
  - údaje, podmínky a požadavky vyplývající z provedeného výběru staveniště, zejména z hlediska přírodních, urbanisticko-architektonických, technickohospodářských a územních podmínek a z hlediska podmínek provádění stavby,
  - výhody a nedostatky staveniště.

 

P Ř Í L O H A   č. 4

PRŮZKUMY

1.

Do souboru průzkumných prací patří průzkumy podmínek přírodních, urbanistických a architektonických, technickohospodářských, pro provádění staveb (souboru staveb) a průzkumy speciální. Průzkumy vycházejí zejména z průzkumů obdobné povahy provedených např. při zpracování územních plánů nebo při jiných příležitostech a podle potřeby se zpřesňují a prohlubují.

1.1

Do průzkumů přírodních podmínek patří zejména průzkum surovinových zdrojů, inženýrskogeologický a hydrogeologický (vlastnosti základové půdy poddolování, seismicita, režim, množství a jakost podzemních vod); průzkum půdně mechanický, průzkum hydropedologický a hydrologický (množství a jakost povrchové vody, inundační oblast); průzkum klimatických podmínek; průzkum hledisek ochrany přírody (vč. zemědělské půdy a lesních pozemků); průzkum ověřující, že nebudou dotčena ložiska nerostných surovin, minerální prameny a přírodní léčebné lázně a jejich rozvoj.

1.2

Průzkumem urbanistických a architektonických podmínek stavby se rozumí zejména průzkum dosavadního urbanistického a architektonického utváření prostředí; dále zpracování potřebných geodetických podkladů a zjištění vlastnických a užívacích vztahů k dotčeným pozemkům; průzkum územní souvislosti s průmyslovým a obytným zastavěním a průzkum potřeby asanací; průzkum památkových objektů a památkově cenných komplexů a ověření, že nejsou dotčeny chráněné části přírody; při obnově objektů kulturních památek též uměleckohistorický, stavebně technický a restaurátorský průzkum dotčených i sousedících objektů a architektonických článků stavebních konstrukcí, které jsou předmětem památkové ochrany, při rekonstrukci, modernizaci a rozšíření též průzkum stavu dosavadních základních prostředků.

1.3

Průzkum technickohospodářských podmínek se rozumí zejména průzkum zásobování vodou (pitnou, užitkovou, provozní) a zásobování elektřinou, teplem a plynem; dále průzkum možností odvedení, popř. využití odpadních vod, odvedení a zneškodnění jiného odpadu; průzkum dopravních a spojových zařízení vč. dopravního ruchu; průzkum stavu objektů a sítí; průzkum podmínek pro zemědělství a lesní hospodářství (rekultivace); průzkum místních zdrojů pracovních sil a průzkum vlivu stavby na životní prostředí nebo naopak.

1.4

Speciální průzkumy prováděné v rozsahu stanoveném příslušnými technickými normami (např. průzkum bakteriologický, chemický, korozní, vysokofrekvenčního záření, vlivu trakčních a jiných elektrických vedení).

1.5

Průzkumem podmínek pro provádění stavby se rozumí zejména průzkum místních zdrojů přírodních a jiných stavebních hmot zejména u velkých staveb s abnormální potřebnou stavebních hmot na jednom místě (přehrady apod.); průzkum možnosti použití dosavadních objektů pro účely zařízení staveniště - zejména též pro ubytování pracovníků, pro určení ploch jako skladovacích prostorů a průzkum dopravních a energetických podmínek pro provádění stavby.

 

P Ř Í L O H A   č. 5

STUDIE SOUBORU STAVEB

Studie souboru staveb má tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení souboru staveb

C. Propočet

D. Požadavky na provádění souboru staveb

E. Doklady

A.

Průvodní zpráva

B.

Souhrnné řešení souboru staveb

 

Vypracovávají se jako průvodní zpráva a souhrnné řešení projektového úkolu v podrobnostech odpovídajících míře vyjasněnosti uvažované výstavby a s podrobným vyjádřením vazeb jednotlivých staveb souboru mezi sebou a případných návazností souboru na existující základní prostředky s tím, že se vypracovávají tyto výkresy:

  - přehledná situace oblasti zakreslená do mapového podkladu s vyznačením začlenění souboru staveb do širšího okolí, s vyznačením jeho komunikačních a jiných návazností, ochranných pásem, chráněných území, dobývacích prostorů a kovových podzemních konstrukcí,
  - celková situace souboru staveb s vyznačením jednotlivých staveb souboru, se zakreslením stávajících základních prostředků a s vyznačením jejich návaznosti na navrhované stavby,
  - blokové schéma technického vybavení a vzájemného propojení toku informací na úrovni souboru staveb,
  - vybrané části výkresové dokumentace potřebných studií, popřípadě další výkresová dokumentace.
C.

Propočet

 

Zpracovává se podle páté části vyhlášky.

D.

Požadavky na provádění souboru staveb

  -

základní koncepce zařízení staveniště se zřetelem na jeho využití pro stavby souboru, popřípadě využití dosavadních objektů pro tento účel; návrh na zřízení sdruženého zařízení staveniště souboru staveb,

  - údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících stavebních prvků, hmot, materiálů a strojů a zařízení pro výstavbu,
  - orientační lhůty vypracování projektových úkolů a úvodních (jednostupňových) projektů jednotlivých staveb,
  - orientační lhůty provádění jednotlivých staveb, pořadí jejich dokončení a uvádění do provozu (užívání).
E.

Doklady

  - investiční záměr, popřípadě protokol o výběru staveniště,
  - o výsledcích projednávání s orgány a organizacemi podle § 24 odst. 4,
  - popřípadě další doklady.
 

Poznámka: Nahrazuje-li studie souboru staveb nebo její části projektové úkoly jednotlivých staveb souboru (§ 4 odst. 4 písm. b)), přizpůsobí se její skladba a podrobnost obsahu týkajícího se těchto staveb přiměřeně podrobnosti projektového úkolu podle přílohy č. 2 vyhlášky.

 

P Ř Í L O H A   č. 6

VYMEZENÍ VĚCNÉ NÁPLNĚ TECHNOLOGICKÉ A STAVEBNÍ ČÁSTI STAVBY

I.

Obecná ustanovení

II.

Technologická část stavby

III.

Stavební část stavby

 

I.

Obecná ustanovení

1.

Tato příloha upřesňuje rozsah technologické a stavební části stavby a jejich věcnou náplň126). Nevztahuje se na dočasné objekty zařízení staveniště.

2.

Při zařazování stavebních prací, strojů a dalších dodávek pro stavby do technologické nebo stavební části stavby se použije v návaznosti na ustanovení § 2 odst. 5 a 6 a § 34 vyhlášky a části II. a III. této přílohy a dále:

 

a)

Metodiky třídění technologických zařízení v investiční výstavbě13) (kromě ustanovení uvedeného v odstavci "provozní soubor přípojky na síť" v části 31 - elektrotechnická silnoproudá zařízení),

 

b)

Jednotné klasifikace stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.14)

3.

Podle části II. a III. této přílohy se postupuje, pokud se účastníci výstavby nedohodnou jinak.

II.

Technologická část stavby

1.

Do technologické části se zařazují

 

a)

u výrobních staveb jednak stroje, zařízení a konstrukce včetně montáže, které slouží alespoň zčásti k zajištění technologického procesu základní nebo pomocné výroby, jednak stroje, zařízení a konstrukce uvedené v bodě II.2 této přílohy, pokud slouží k zajištění jiných technologických procesů, než je technologický proces dané základní nebo pomocné výroby, popřípadě netechnologických procesů,127)

 

b)

u nevýrobních staveb provozní zařízení, pokud jsou uvedena v bodě II.2 této přílohy.

2.

Seznam stavebních prací, strojů, zařízení a konstrukcí, které se zařazují do technologické části stavby:

 

Stroje, zařízení a konstrukce

  1 zařízení velkokuchyní a středisek stravování s převážně mechanickým provozem, s kapacitou více než 1000 hlavních jídel v jedné směně
  2 zdravotnické vybavení a zařízení budov pro zdravotnictví a budov pro sociální zabezpečení
  3 veškeré strojní zařízení sil a skladů (zařízení pro mechanizované ukládání včetně regálů)
  4 zařízení kotelen a výměníkových stanic jako zdrojů médií pro výrobní proces včetně funkčně souvisících zařízení128)
  5 zařízení kotelen středotlakých a vysokotlakých parních a kotelen horkovodních včetně funkčně nedílně souvisících zařízení128),
  6

strojní zařízení čerpacích stanic včetně stanic ropných produktů, přečerpávacích a čistících stanic a úpraven vod a zařízení redukčních stanic plynu včetně měření, regulace, dálkového ovládání a příslušenství (patří sem též zařízení hydroforových stanic)

  7 strojní zařízení opraven a údržbářských dílen
  8 požárně bezpečnostní zařízení (např. stabilní protipožární zařízení včetně rozvodů), instalovaná na provozních souborech nebo základních jednotkách provozního souboru (včetně hasicích rámů podle ONA 38 9179 - po revizi ONA 38 9212)
  9 pojízdné jeřáby vč. pojezdových kolejnic a sběračů tvořících součást výrobních linek (např. v kalírnách, automobilkách, jatkách, chladírnách)
  10

výtahy a eskalátory, funkčně začleněné do výrobního procesu (patří sem též eskalátory pro provoz metra)

  11 vyzdívky technologických zařízení129)
  12

izolace technologických zařízení a strojů

  13 nátěry technologických zařízení a strojů
  14 strojní zařízení rozmrazovacích tunelů
  15 plechové komíny, pokud tvoří součást provozních souborů umělých tahů
  16 zařízení mostových silničních a kolejových vah a mechanizovaných výsypek
  17 kovové konstrukce těžních a vrtných věží, jámových stolic s výjimkou stolic u železobetonových věží, na patrech dolů, hlav a pat šibíků, slepých jam, úchytných konstrukcí pro kabelové a trubní rozvody vč. kotevního materiálu
  18 kovové konstrukce zemědělského výrobního procesu (např. kontejnery) netvořící součást zemědělských budov
  19 kovové konstrukce a zařízení sloužící pro obsluhu technologických strojů a zařízení včetně pochůzných plošin, schodišť, žebříků apod.
  20 stroje a zařízení pro krmení a napájení zvířat, dojení, ošetření mléka, manipulaci s výrobky, krmivy, výkaly v zemědělských provozech
  21

strojní zařízení čistíren a barvíren látek

  22

strojní zařízení dílen, laboratoří a zkušeben130)

  23 zařízení velkoprádelen charakteru průmyslových výrobních linek
  24 strojní zařízení lázní, stadiónů, krematorií
  25

strojní zařízení lanových drah, lyžařských vleků apod. vč. dálkového ovládání, signalizace, zabezpečovacího zařízení apod.

  26 automatizované vybavení knihoven řízené počítačem vč. regálů kartotékových skříní pro dopravu knih a objednávek
  27 strojní zařízení rozhlasových, televizních a nahrávacích studií vč. propojovacího vedení
  28 strojní zařízení kin, divadel, kulturních domů apod.
  29 strojní nařízení meteorologických stanic a navigačních stanic
  30 strojní zařízení kalového hospodářství, olejového a tukového hospodářství, čpavkového hospodářství, odpadového hospodářství, strojní zařízení pro zachycování a úpravu úletů včetně odpopílkovacího zařízení a odsávání zauhlování, strojní zařízení kompresorových a hydraulických stanic
  31 stabilní posunovací zařízení na vlečce
  32 samohybná závlahová zařízení
  33 strojní zařízení základových výpustí přehrad, odběrů vody, jalových výpustí, vtokových objektů povodní elektrárny včetně projevovacího potrubí vyjma potrubí zabetonovaných v tělese přehradní hráze a uložených v zemi, strojní lodních výtahů a zdvihadel
  34 pohyblivé části konstrukcí plavebních komor pro vzdutí a regulaci vodních hladin, hradicí konstrukce jezů vč. pohonů
  35 zařízení pro měření kouřových emisí
  36

zařízení veřejných automatických telefonních ústředen

  37

zařízení spojových zesilovacích stanic vč. propojovacích vedení a antén

  38 vysokofrekvenční a nízkofrekvenční spojová zařízení (vysílače, odbavovací a kontrolní pracoviště) vč. propojovacích vedení
  39

strojní zařízení chladíren a mrazíren zřízených ve zvláštních prostorách se strojovnou

 

Silnoproudá elektrotechnická zařízení

  40 hlavní napájecí rozvody pro technologické zařízení uvnitř areálu stavby včetně souvisících stavebních prací propojující provozní soubory (např. od spínací stanice nebo hlavní transformovny) včetně rozvaděčů a motorické elektroinstalace s výjimkou napájecích rozvodů, které jsou součástí veřejné sítě131)
  41

strojní zařízení transformoven, měníren a spínacích stanic a stožárově transformovny

  42 speciální osvětlení na technologickém zařízení
  43 náhradní zdroj elektrické energie vč. automatiky.
 

Měření a regulace, automatizace a řízení, slaboproudá elektrotechnická zařízení

  44 pobočkové telefonní ústředny nad 25 poboček montované
  45 strojní vybavení výpočetních středisek
  46 automatizované systémy řízení technologického procesu základní nebo pomocné výroby
  47

zařízení a k nim patřící rozvody zajišťující funkci (provoz) měřící, regulační a ovládací techniky v technologickém procesu základní nebo pomocné výroby včetně zařízení pro metrologické zabezpečení měřící techniky132)

  48 dispečerská zařízení vč. velínů pro řízení výrobního procesu
  49 zařízení průmyslové televize
  50 telemetrická zařízení na dálkovodech
  51 rádiová (radiolokační a radionavigační) a zabezpečovací zařízení letecké dopravy, světelná provozní zařízení letišť
  52 železniční zabezpečovací a sdělovací zařízení vč. manipulačních, ovládacích a měřících stolů, rozvodných kabelových vedení, vlastních energetických zdrojů a přístrojů zapojených na rozvodnou síť těchto zařízení
  53 zabezpečovací zařízení pro kolejové systémy městské hromadné dopravy, elektrické signalizační zařízení a jeho ovládací systémy vč. dispečerských pro řízení všech druhů dopravy
  54 dálkové měření a signalizační a ovládací zařízení vodáren, vodárenských dispečinků, retenčních a sedimentačních nádrží odpadních a dešťových vod
  55 sdělovací dálkové a místní kabely - investice resortu spojů
 

Vzduchotechnická zařízení

  56 větrací a klimatizační zařízení zajišťující požadované parametry vzduchu pro technologický proces a jeho pracovní prostředí (např. odmlžování, odsávání škodlivin, výparů, plynů, prachu, odsávání třísek, pilin, sušení, pneumatická doprava hmot, umělý tah, vzduchové clony a sprchy) včetně funkčně souvisících vodních okruhů topné a chladící vody, měření a regulace, provozních motorických silnoproudých rozvodů a event. zařízení chladicího s příslušenstvím
  57 klimatizační zařízení (se zdrojem tepla nebo chladu) zajišťující požadované parametry vzduchu pro zabezpečení pohody prostředí včetně funkčně souvisících vodních okruhů topné a chladící vody, měření a regulace, provozních motorických silnoproudých rozvodů
  58 jednotková větrací a klimatizační zařízení umístěná ve větraném nebo klimatizovaném prostoru, která nejsou pevně spojena se stavbou a slouží výrobnímu procesu
 

Potrubí

  59 potrubí strojního zařízení, provozní potrubí, přípojné potrubí
  60

dálkové potrubní vedení pro technologické účely.

III.

Stavební část stavby133)

1.

Seznam stavebních prací, strojů, zařízení a konstrukcí, které se zařazují do stavební části stavby:

  Konstrukce a konstrukční součásti
  1 kovové konstrukce tvořící příslušenství nebo součást stavebních objektů včetně kotevního materiálu (základových roštů, kotevních šroubů, matic, podložek apod.
  2 železobetonové, zděné, dřevěné a jiné nekovové konstrukce nádrží, skladišť hořlavin, věží a komínů vč. vyzdívek, nosné konstrukce společných domovních antén, plechové komíny s výjimkou těch, které tvoří součást provozních souborů umělých tahů
  3 pevně zabudované součásti základů sloužící kotvení strojního zařízení, pokud nejsou funkční součástí kotveného zařízení
  4 Přiléhající přístavby pomocné povahy (schodiště, závětří, ochranné střechy, balkóny, rampy apod.), venkovní žebříky a komunikační lávky pevně spojené s budovou, vlajkové tyče
  5 konstrukce a stavební práce spojené s uložením a montáží silnoproudých a slaboproudých vedení (např. dvojité podlahy, šachty, kanály, rošty, mosty, otvory, skříně pro umístění kabelových závěrů a svorek včetně kotvicích prvků pevně spojených se železobetonovou konstrukcí, tvárnicové tratě, žlaby, kolektory)
  6 lemovací profily kanálů, jam a montážních otvorů vč. jejich krytů s výjimkou speciálních krytů, které jsou součástí provozních souborů
  7 stavební konstrukce jeřábových drah pojízdných jeřábů (včetně nosníků) vyjma pojezdových kolejnic a sběračů tvořících součást výrobních linek
  8 izolace proti vodě, šíření tepla a zvuku, účinkům požáru, otřesům a chemickým vlivům s výjimkou izolace strojů a zařízení technologické části stavby
  9 kovové konstrukce železničních, silničních, meziobjektových, komunikačních a sdružených mostů a lávek pro pěší
  10 obvodové pláště transportních mostů vč. zastřešení
  11 kovové konstrukce hrazení, zábran a roštů ve stájích a výbězích, senážních a kalových sil, pokud nejde o zařízení podle budu II.2/18 a II.2/20
  12 kovové konstrukce výztuže a výstroje podzemních objektů vč. důlních
 

Stroje, zařízení a vybavení objektů

  13 stroje a zařízení zabudované134) do stavebních objektů, které neslouží výrobním technologickým procesům, jako výtahy (osobní, nákladní), paternostery, eskalátory vč. nosných konstrukcí, chladicí boxy, pulty a skříně, vestavěné pulty, regály, skříně a kabiny, telefonní budky uvnitř objektů
  14 pevně zabudované zařízení v laboratořích, dílnách a zkušebnách jako digestoře a pracovní stoly vč. napojení na přívod médií (bez jejich zdrojů)
  15 vrata hangárů, vozoven a hal vč. poháněcího a automatického ovládacího zařízení
  16

signální zabezpečovací zařízení proti vloupání, krádeží a požáru

  17 zařízení na odběr, popřípadě na čištění netechnologických odpadů ve stavebních objektech
  18 strojní zařízení kuchyní a středisek stravování do kapacity 1000 hlavních jídel v jedné směně
  19 strojní zařízení přádelen, sušáren, mandloven a žehlíren, které nemají charakter průmyslové výrobní linky (provozního souboru resp. celku) zabudované134)
  20 zabudované tělocvičné nářadí134) v objektech pro tělovýchovu
  21 mechanizované lávky k mytí fasád
  22 limnigrafy
  23 vyznačení jízdních pruhů a směrových šipek na komunikacích, dopravní značky statické (světelné i reflexní)
  24

protipožární konstrukce (např. požární uzávěry otvorů, požárně dělicí konstrukce, příčky a přepážky v energokanálech, energomostech, dopravníkových mostech, transformovnách a rozvodnách)

 

Instalace vodovodní, plynovodní, kanalizační apod.

  25 instalace vodovodní, plynovodní a kanalizační včetně zařizovacích předmětů a přístrojů, spotřebičů tuhých, tekutých a plynných paliv, odpadní šachtice, požární vodovod včetně souvisícího vybavení (např. pomocných čerpadel)
  26 čerpací a přečerpávací zařízení nemající charakter provozního souboru funkčně souvisící se zdravotně technickými instalacemi, pokud nenavazuje na výrobní proces (např. přečerpávací zařízení k přečerpávání splaškové vody do kanalizace)
  27 rozvody plynů vč. mediciálních, vzduchu, zdravotně technické instalace
 

Vytápění

  28 zařízení kotelen teplovodních a nízkotlakých parních a výměníkových stanic vč. funkčně nedílně souvisících zařízení (např. měření a regulace, zabezpečovací zařízení, signalizační a odpopílkovací zařízení) s výjimkou takových kotelen a výměníkových stanic, které slouží převážně výrobnímu procesu
  29 topné instalace včetně rozvodu páry, horké a teplé vody, radiátorů, akumulačních kamen, kaloriferů a registrů s nasávacím potrubím sloužícím pro přívod vzduchu do topných souprav včetně elektrických rozvodů pro jejich pohon a zapojení vč. zařízení pro regulaci teploty
 

Hromosvody a uzemnění

  30 hromosvody a uzemnění kovových součástí objektů (zemnící sítě), pokud nejsou nedílnou součástí provozních souborů
 

Vzduchotechnika

  31 jednotková větrací a klimatizační zařízení umístěná přímo ve větraném nebo klimatizovaném prostoru včetně případných rozvodů, pokud jsou pevně spojena se stavbou a neslouží výrobnímu procesu
  32

větrací zařízení včetně vzduchovodů mimo zařízení uvedená pod bodem II.2/56

 

Dálková potrubní vedení

  33 potrubní vedení a rozvody podzemní i nadzemní s výjimkou potrubí pro technologické účely
  34 katodová ochrana dálkových potrubních vedení
  35 potrubí základových výpustí přehrad pevně zabudovaná do tělesa přehradní hráze a potrubí uložená v zemi
 

Světelné a silnoproudé rozvody a zařízení

  36 silnoproudá rozvodná vedení sloužící pro přívod elektrické energie ke strojům a zařízením, které jsou součástí stavebních objektů
  37

vnitřní světelná elektrická instalace v objektech, instalace pro nouzové osvětlení včetně akumulátorové stanice, rozvodů, rozváděčů, přístrojů a osvětlovacích těles

  38 světelné reklamy včetně elektrické instalace
  39 venkovní osvětlení včetně rozvodů, rozváděčů a osvětlovacích těles
  40 osvětlení výškových objektů zajišťující bezpečnost letecké dopravy
  41

silnoproudé kabelové nebo nadzemní vedení celostátní a veřejné sítě131) vč. přípojek končících v areálu stavby odběrným zařízením (spínací stanice, hlavní transformovna) s výjimkou odběrného zařízení

  42 trakční a napájecí vedení kolejové i bezkolejové dopravy
 

Sdělovací a slaboproudé rozvody a zařízení kromě zařízení v odvětví železniční sdělovací a zabezpečovací techniky

  43

společné domovní televizní a rozhlasové antény včetně trubkování, rozvodu a zesilovačů, samostatné anténní systémy (s výjimkou speciálních antén pro primární zesilovače a primárních zesilovačů u staveb KBV)

  44

zařízení sdělovací techniky, zařízení časová, rozhlasová. telefonní apod. včetně rozvodů, pokud nejde o zařízení uvedená v části II.2

  45

pobočkové telefonní ústředny skříňového provedení do 25 účastnických poboček

  46

zařízení a vedení potrubní pošty

  47

propojení hlásek na dálnicích

 

Přeložky vedení

  48

přeložky podzemních i nadzemních vedení a rozvodů vyvolané stavbou.

 

P Ř Í L O H A   č. 7

VÝCHOZÍ TECHNICKÉ ÚDAJE A PROJEKTOVÉ PODKLADY

1.

Výchozí technické údaje pro poskytování projektových podkladů obsahují zpravidla:

  - název a požadovaný účel a charakteristiku stroje, zařízení nebo výrobku,
  - počet, popřípadě množství (v měrných technických jednotkách),
  - technologické údaje a parametry o druhu, velikosti, složení a vlastnostech výrobků, materiálů nebo látek, které budou požadovaným zařízením vyráběny, zpracovávány, dopravovány apod. podle potřeby i požadovaný výkon, příkon, kapacitu, popřípadě druh a dobu provozu,
  - zvláštní požadavky na vybavení a provoz požadovaného zařízení (na automatizaci, mechanizaci, provozní kontrolu, diagnostiku, metrologické zabezpečení, péči o životní prostředí, požární ochranu, civilní obranu, bezpečnost práce a technických zařízení, ochranu podzemních, popř. pozemních kovových zařízení před korozí, dále zvláštní požadavky na technické a přejímací podmínky, popř. obsluhu zařízení, na potřebu náhradních dílů apod.),
  - zvláštní požadavky na montáž,
  - údaje o tom, kde bude zařízení umístěno (v jakých provozních podmínkách a v jakém prostředí),
  - přibližnou hmotnost,
  - náčrt sestavy,
  - jméno a sídlo dřívějšího dodavatele a jím fakturovanou cenu, jde-li o nestandardní zařízení, o němž je odběrateli známo, že bylo dříve dodáno nebo nabízeno v podobném provedení nebo k obdobnému účelu použití.
 

Výchozí technické údaje se podle potřeby doplní u stavební části (včetně kovových konstrukcí):

  -

návrhy dispozičního uspořádání stavebního objektu nebo jeho části s popisem účelu a funkce jednotlivých prostorů a s vymezením podmínek nebo nároků na konstrukce a na technické, popřípadě architektonické nebo výtvarné řešení,

  - rozměrovými náčrty požadované skladebnosti stavebních prvků nebo konstrukcí s popisem jejich účelu a vymezením specifických požadavků na jejich výtvarné, technické, technicko-fyzikální vlastnosti,
  - údaji o způsobu řešení technických zařízení budov vyvolávajících potřebu úprav stavebních prvků, popřípadě konstrukcí,
  - schematickým náčrtem sestavy kovové konstrukce s naznačením umístění příslušného stroje v obrysech a předběžným vyznačením zatížení,
  - zvláštními požadavky na montáž kovové konstrukce,
2.

Projektové podklady jsou zejména:

  - zásady konstrukčního uspořádání a statického řešení konstrukčních a stavebních soustav,
  - statické a technicko-fyzikální údaje o stavebních prvcích, jejich stycích a spojích s údaji o výsledcích předepsaných zkoušek,
  - výkresy skladeb, technické a technicko-fyzikální údaje o konstrukcích střešních plášťů, podlah, dlažeb a příček a o speciálních druzích izolací,
  - výkresy stavebních soustav, konstrukcí, prvků, jejich styků a spojů a výkresy výrobků a dodávek přidružené stavební výroby a jejich návazností na doplňující stavební konstrukce (osazení oken, příček, zábradlí apod.),
  - údaje o výrobcích a materiálech,
  - technické, technologické a bezpečnostní údaje pro manipulaci a montáž,
  - způsob nebo možnosti úprav stavebních prvků nebo stavebních konstrukcí z hlediska instalací,
  - rozměrové náčrty strojů a zařízení, základové plány, výkonové charakteristiky, působící síly, údaje o hlučnosti, připojovací rozměry, kotevní výkresy, návrhy stavebních úprav, podklady pro pružné uložení strojů, hmotnost, tolerance apod.,
  - výrobní program standardních strojů,
  - katalogové listy, prospekty, podnikové normy a jiné publikace obsahující popis, hlavní rozměry, hmotnosti a výkony nákladních a provozních jednotek
  - údaje o spolehlivosti strojů a zařízení,
  - podklady pro řešení ochrany podzemních, popřípadě pozemních kovových zařízení před korozí,
  - technickoekonomické údaje potřebné pro vypracování ekonomického zhodnocení,
  - lhůty dodávek, popřípadě výroby,
  - individuální kalkulace R- a P- položek,
  - ceny výrobků zahrnované do specifikací, pokud nejsou uvedeny v cenících velkoobchodních cen,
  - údaje pro vypracování plánu organizace výstavby,
  - osvědčení o vhodnosti výrobků,135)
  -

typové programové vybavení,

  - odkazy na
    -

ceníky,

    - typové podklady, podrobnou dokumentaci k typovému podkladu,
    - katalogovou dokumentaci a opakovatelné projekty,
    - státní a oborové technické normy,
    - průkazní zkoušky, pokud jsou požadovány technickými normami,
    - výsledky schválení nebo hodnocení u výrobků podléhajících těmto úkonům.

 

P Ř Í L O H A   č. 8

ÚVODNÍ PROJEKT

Úvodní projekt má tyto části:

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnné řešení stavby

C. Technologická část

D. Stavební část

E. Rozpočtová část

F. Plán organizace výstavby

G. Doklady

A.

Průvodní zpráva

1. Identifikační údaje.
2. Základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz (zpracovávají se podle přílohy č. 13).
3. Přehled výchozích podkladů a plnění závazných podmínek, které jsou v nich, popřípadě v závazných závěrech státní expertizy uvedeny.
4.

Členění stavby na provozní soubory, stavební objekty, ucelené části stavby, popřípadě etapy.

5.

Věcné a časové vazby stavby na okolní výstavbu a souvisící investice.

6.

Přehled uživatelů a provozovatelů. U stavby KBV též způsob výkonu funkce přímého investora v souvislosti s výstavbou družstevních bytů.

 

B.

Souhrnné řešení stavby

1.

Ekonomické hodnocení

 

Zpracovává se podle přílohy č. 2 části B bod 1, přiměřeně k vyššímu stupni technickoekonomické vyjasněnosti řešení.

2. Souhrnná technická zpráva
 

Objasňuje celkové řešení stavby a obsahuje zejména:

2.1

Území výstavby a architektonické a technické řešení stavby

  - zhodnocení staveniště s odkazem na provedený výběr staveniště, popis asanací a soupis asanovaných objektů; zhodnocení a výsledky provedených průzkumů a důsledky vyplývající z průzkumů na řešení stavby; popis dotčených dosavadních i předpokládaných ochranných pásem včetně opatření pro jejich správnou funkci a využití,
  - u rekonstrukcí, modernizací a rozšíření dosavadních základních prostředků zhodnocení jejich stavu a u obnovy objektů kulturních památek též zhodnocení jejich stavu z hlediska uměleckohistorického,
  - údaje o použitých geodetických podkladech a o vytyčovací síti a návrh ochrany geodetických bodů; o rozmístění vytyčovacích bodů, jejich stabilizaci a ochraně,
  -

zásady celkového urbanistického, architektonického a výtvarného řešení stavby,

  -

zásady celkového technického řešení stavby; stručný popis pozemních a inženýrských objektů, zásady úpravy území stavby, rekultivace a sadových úprav včetně zřízení hřišť všeho druhu, osvětlení vnějších ploch, řešení pohledových a hlukových bariér apod.; zásady řešení technického vybavení budov včetně údajů o tepelně technických vlastnostech stavebních konstrukcí; přehled použitých typových podkladů, opakovatelných projektů a ostatních opakovaných projektů,

  - územně technické podmínky a zásady řešení napojení stavby na všechny druhy sítí inženýrských, energetických a spojových ve vztahu k bilancím potřeb a výsledkům průzkumů a k dosavadním zařízením; způsob zajištění televizního příjmu,
  -

hlavní zásady výškové úpravy staveniště s bilancí zemních prací a rozvozů s určením místa těžení (zemníků) a deponií a s údaji o hospodaření s ornicí,

  - možnosti stavebního růstu v případě intenzifikace, rozšíření provozu (výroby) apod.
2.2

Technologii výroby (provozu)

  -

výrobní program, hlavní výrobní činnosti, projektovaná kapacita, roční časový fond, vytížení rozhodujících strojů a zařízení, výrobní nebo jiná kooperace s dalšími závody,

  -

popis celkového technologického postupu výroby podle toku materiálu s objasněním funkčních vazeb příslušných provozních souborů, případné metrologické zabezpečení a základní požadavky na pomocné provozy,

  - koncepce manipulace s materiálem, vnitrozávodní i vnější dopravy a skladování surovin, materiálů a výrobků se zdůvodněním skladových prostorů,
  -

celková koncepce řešení systému řízení technologických, popřípadě výrobních rocesů s uvedením nezbytných údajů o navazujících systémech řízení vyšších úrovní,

  - možnosti intenzifikace, rozšíření výroby (provozu).
 

U inženýrských staveb se uvede

  -

účel, rozsah a funkce stavby, u víceúčelových staveb též komplexní řešení ve vztahu k jednotlivým uživatelům a k organizaci provozu,

  -

stručný popis a zdůvodnění zásad technického řešení stavby s udáním parametrů hlavních objektů.

 

U vodohospodářských a podobných staveb

  -

celkové údaje o potřebě a zajištění chemikálií.

2.3

Zabezpečení budoucí výroby (provozu)

  Zpracovává se podle povahy stavby.
2.3.1

Organizace výroby (provozu)

  -

údaje o počtu pracovníků (z toho ženy a mladiství) s rozdělením na provoz, údržbu a ostatní a s uvedením požadované kvalifikace,

  -

směnnost; počet pracovníků v nejsilněji obsazené směně v členění na muže, ženy, mladistvé,

  -

návrh organizace provozů a její vazba na celkovou organizaci vyšší organizační složky.

2.3.2

Látková bilance surovin, materiálů a odpadních látek; jejich výchozí a konečné složení; způsob jejich zajištění.

2.3.3

Energetické hospodářství

 

Řešení zdrojů s rozdělením spotřeby energií pro provozní soubory (celky) a stavební objekty. U staveb budovaných pro výrobu některé z energií se výroba této energie považuje za technologii výroby a díl "Energetické hospodářství" je obsažen v oddílu "Technologie výroby (provozu)".

 

Elektrická energie

  -

celková koncepce řešení, stupeň dodávky elektrické energie,

  -

bilance roční spotřeby a způsob jejího krytí (souhrnně za celou stavbu),

  -

orientační diagram denní spotřeby, celkový instalovaný a maximální soudobý příkon (výkon) denní a noční,

  -

volba proudových soustav a napětí,

  -

způsob regulace (napětí, činného a jalového výkonu) na straně vysokého a nízkého napětí,

  -

údaje o zkratových poměrech,

  -

volba ochran v rozvodné síti, velkých a důležitých agregátů,

  -

celková koncepce uzemnění,

  -

způsob kompenzace účiníku,

  -

kategorizace spotřeby pro jednotlivé provozní celky,

  -

případné zvláštní požadavky na zásobování.

 

Teplo a paliva

  -

bilance spotřeby tepla (páry, horké vody, topného plynu, oleje apod.) a způsob jejího krytí (souhrnně za celou stavbu),

  -

grafické vyjádření průběhu spotřeby tepla,

  -

parametry topných médií (pára, horká voda apod.) na rozvodných systémech,

  -

způsob hospodaření s kondenzáty a údaje o čistotě kondenzátů,

  -

případné zvláštní požadavky na zásobování teplem.

 

Ostatní energie (stlačený vzduch, inertní plyn apod.)

  -

bilance vlastní výroby a spotřeby energií,

  -

údaje o parametrech energií na zdrojích v rozvodných systémech.

 

Údaje o řešení stavby z hlediska tepelně technických podmínek a spotřeby energie pro vytápění.

 

Opatření z hlediska racionalizace spotřeby a využití energií.

2.3.4

Vodní hospodářství

  -

celková koncepce řešení,

  -

bilance spotřeby vody a bilance odpadních vod (souhrnně za celou stavbu),

  -

grafické vyjádření průběhu spotřeby,

  - popis a srovnání kvality všech užitkových a odpadních vod včetně zdrojů a recipientu, návrhy na jejich úpravu se všemi potřebnými údaji,
  -

stručný popis vodohospodářských zařízení, způsobu úpravy vody, čistění odpadních vod, určení systému oběhu vody v závodě, rozvodů apod.

2.3.5

Sdělovací zařízení

 

Celková koncepce řešení

2.3.6

Doprava

  -

popis způsobu napojení stavby na dopravní systém,

  -

celková koncepce dopravy a přehled nároků včetně bilancí ploch potřebných pro dopravní zařízení.

2.3.7

Údržba základních prostředků

  -

celková koncepce zabezpečení (vlastními pracovníky, jinými provozy, event. externě) s rozborem potřebných kapacit, zásady provádění.

2.4

Řešení z hlediska ochrany životního prostředí a zvláštních zájmů

2.4.1

Péče o životní prostředí

 

Vliv stavby na životní prostředí a naopak, popis ochranných pásem včetně opatření pro jejich správnou funkci a využití a popis technického řešení stavby z hlediska péče o životní prostředí, a to zejména

  -

charakteristika technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,

  -

zdroje, druhy, vlastnosti a množství škodlivin a jiné možnosti ohrožení zdraví,

  -

způsob zneškodnění, zužitkování a odstranění odpadních látek a energií a způsob požadovaného omezení nebo zneškodnění rizikových vlivů, popřípadě i dalších nežádoucích změn životního prostředí způsobených stavbou (jejím provozem nebo užíváním),

  -

stavební, prostorové, mikroklimatické, akustické řešení, řešení umělého osvětlení, údaje o denním osvětlení a oslunění,

  -

odchylky od platných předpisů (včetně technických norem).

2.4.2

Péče o bezpečnost práce a technických zařízení

 

Popis technického řešení stavby z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení, a to zejména

  -

charakteristika technologie výroby (provozu), provozních souborů a stavebních objektů,

  -

zdroje ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků,

  -

bezpečnostní pásma,

  -

způsob požadovaného omezení rizikových vlivů,

  - vnitřní komunikace a únikové cesty,
  -

ochrana pracovníků a pracovního prostředí před účinky škodlivin,

  -

vnitrozávodní doprava a manipulace s materiálem,

  -

technické zařízení, bezpečné přístupy a plochy pro obsluhu, údržbu a opravy objektů a technických zařízení,

  -

skladování nebezpečných látek a manipulace s nimi.

2.4.3

Požární ochrana

  -

technické řešení stavby a provozu z hlediska požární ochrany (včetně vodních zdrojů a vnějších požárních hydrantů, požární signalizace, požárních stanic nebo zbrojnic apod.),

  -

charakteristika provozních souborů a stavebních objektů z hlediska požární ochrany se soupisem použitých typových podkladů, opakovatelných projektů a katalogové dokumentace, jejichž součástí je technická zpráva požární ochrany s odkazem na jejich schválení a platnost.

2.4.4

Civilní obrana

  -

charakteristika provozních souborů a stavebních objektů z hlediska civilní obrany,

  -

technické řešení stavby z hlediska civilní obrany,

  -

mírové využití.

2.5.5

Protikorozní ochrana

  -

popis řešení protikorozní ochrany podzemních, popřípadě pozemních kovových zařízení (pasivní, aktivní, popřípadě společné) s uvedením rozhodujících výsledků korozního průzkumu a měření, úprav objektů na trase.

3.

Výkresy

3.1

Přehledná situace oblasti vyznačená na mapovém podkladu se zakreslením staveniště a jeho napojení na inženýrské objekty a vyznačení vztahů k okolí, zejména ochranných pásem a inundací a místa souvisících investic mimo staveniště (v měřítku 1 : 5 000 až 1 : 50 000). U staveb KBV se zpracovává, jen je-li to nutné.

3.2

Celková situace stavby (zastavovací plán) vypracovaná zpravidla v měřítku 1 : 1 000 nebo 1 : 500, pro zvláštní případy velkoplošných vodohospodářských nebo rozsáhlých liniových staveb zpravidla v měřítku 1 : 5 000 nebo 1 : 2 000, která obsahuje zejména:

  -

polohové a výškové vyznačení (s uvedením souřadnicového a výškového systému) všech dosavadních základních prostředků (zejména podzemních inženýrských sítí a jiných zakrytých zařízení) podle údajů poskytnutých a ověřených jejich správcem,123) označení chráněných objektů stavebních i přírodních,

  - navrhované zastavění včetně napojení na pozemní a inženýrské objekty s vyznačením podchodů pod komunikacemi; úprava staveniště včetně demolic; možnost rozšíření,
  -

základní rozměry určující velikost navrhovaného zastavění a jeho polohu na pozemku (ve vztahu k polohovým a výškovým bodovým polím, k osám tras komunikací apod.),

  -

vyznačení parkových ploch a zeleně, pěších komunikací, hřišť a drobné architektury,

  -

navrhované, popřípadě dosavadní zařízení PO s vyznačením příjezdových komunikací a nástupních ploch,

  -

vyznačení výškových kót prvých podlaží stavebních objektů a upraveného terénu,

  -

označení ochranných pásem hygienických a bezpečnostních vzdáleností,

  -

světové strany, směr a frekvence převládajících větrů,

  -

vyznačení výsledků průzkumu staveniště (sondy, podzemní voda, území inundační, poddolované a sesuvné), pokud toto není uvedeno na zvláštních výkresech,

  - označení hlukových pásem (dopravy silniční, železniční a letecké), jakož i vyznačení náletových kuželů,
  -

názvy přilehlých dosavadních prostorů (ulice, náměstí apod.), popřípadě číslo parcel a bloků,

  -

legendu jednotlivých objektů,

  -

vyznačení plochy pozemků pro trvalé užívání a plochy pozemků zastavěných a nezastavěných v m2 a v procentech.

3.3

Návrh vytyčovací sítě stavby obsahující údaje, které ve spojení s celkovou situací stavby, popřípadě s koordinačním výkresem určují jednoznačně polohu všech navrhovaných stavebních objektů.

3.4

Plochy pro potřebu údržby a generálních oprav.

3.5

Koordinační výkres stavby s vyznačením navrhovaných pozemních a inženýrských objektů, popřípadě provozních souborů, všech sítí a rozvodů, popřípadě s řešením způsobu jejich křížení a s vyznačením sond hydrogeologického průzkumu a hranice staveniště.

3.6

Souhrnné technologické schéma.

3.7

Schéma vnitrozávodní dopravy se znázorněním materiálového toku, směrování, frekvence apod. s vyznačením dopravních prostředků.

3.8

Jednopólové schéma zásobování elektrickou energií včetně napájecích silnoproudých rozvodů.

3.9

Hlavní schéma rozvodu páry nebo horké vody s údaji o přenosu tepla s vyznačením hlavní sítě vratných kondenzátů a s údaji o množství a napojení na zdroj.

3.10

Schéma rozvodů ostatních energií, pokud mají význam hlavních energií (topný plyn, tlakový vzduch apod.).

3.11

Společné schéma všech vnějších sdělovacích rozvodů s vyznačením ústředen.

3.12 Základní schéma
  -

jímání vody, její úpravy a dopravy,

  -

hospodaření s vodou (užitková voda, požární voda, odpady, kanalizace),

  -

čištění odpadních vod a odvedení do recipientu.

3.13

Organizační schéma.

3.14

Schéma zapojení zařízení aktivní, popřípadě společné ochrany před korozí.

 

Poznámka: Podle povahy případu lze výkresy účelně sloučit, popřípadě vypustit nebo nahradit tabulkami. Pokud je to účelné, použijí se výkresy a schémata i pro jednotlivé provozní soubory a stavební objekty. Výkresy podle odstavce 3.4 a 3.6 až 3.14 se u staveb KBV zpracovávají, jen je-li to nutné.

 

C.

Technologická část

 

Zpracovává se pro provozní soubory, a to podle jejich prostorové souvislosti. Provozní soubory umístěné v bezprostřední návaznosti na jiné provozní soubory se řeší společně. U provozních souborů budovaných pro výrobu některé z energií se výroba této energie považuje za technologii a technologická část se zpracuje jako pro výrobní zařízení. U jiných provozních souborů nebo jejich částí, jako jsou přípojná potrubí, napájecí rozvody, transformovny, spínací stanice, aktivní, popřípadě společná ochrana před korozí, vzduchotechnická zařízení, elektrotechnická část, systémy řízení výrobního procesu (řídí-li nejméně dva provozní soubory) a energetická dispečerská zařízení apod., zpracuje se příslušná část obdobně jako pro soubory výrobního (provozního) zařízení.

1.1

Výrobní (provozní) zařízení

1.1.1

Technická zpráva

  -

účel, funkce, kapacita a hlavní technické parametry technologického zařízení, fond pracovní doby,

  -

popis technologie výroby s uvedením nositele technologického procesu, převzatých a požadovaných záruk; laboratorní kontrola; patentové a licenční nároky,

  -

řešení manipulace s materiálem uvnitř provozního souboru,

  -

požadavky na dopravu do a z provozního souboru,

  -

způsob řešení automatizovaného systému řízení technologického procesu,

  -

skladba a rozsah technologického zařízení s uvedením typů strojů a zařízení,

  -

pracovní síly a směnnost,

  -

látková bilance; potřeba hlavních a vedlejších surovin, technické podmínky, zdroje a způsob zásobování,

  -

výroba hlavních a vedlejších výrobků; technické podmínky, odbyt nebo využití,

  -

množství odpadních látek, charakteristika (složení), podmínky, způsob využití, zneškodnění nebo odvedení,

  -

sklady a mezisklady surovin, provozních hmot, polovýrobků, výrobků a odpadů v provozním souboru,

  -

rozpis energií, paliv a vody; druh (technické podmínky) a množství energií a vod, zdroje a způsob zásobování, hlavní spotřebiče, instalované výkony, výpočtová a špičková zatížení odběru elektřiny, kategorizace spotřeby,

  -

zdůvodnění dispozičního řešení,

  -

volba a způsob provedení tepelných izolací,

  -

povrchová ochrana, barevné řešení,

  - zvláštní požadavky na zpracování prováděcích projektů, popřípadě jiné dokumentace,
  -

zvláštní požadavky na výrobu a montáž,

  -

požadavky na průkaz dosažení hodnot komplexního vyzkoušení a úspěšného skončení zkušebního provozu, popřípadě garančních zkoušek,

  -

požadavky na požární signalizaci.

 

Poznámka: Požadavky na komplexní vyzkoušení a zkušební provoz, popřípadě garanční zkoušky z hlediska organizačního zabezpečení se uvedou v části F.

1.1.2

Výkresy

  -

technologické schéma; vyjadřuje technologický postup podle toku materiálu s vyznačením hlavních údajů o množství, intenzitě a o hlavních parametrech hmot a energií vstupujících a vystupujících,

  -

provozní schéma; vyznačuje vzájemné propojení všech strojů, zařízení a měřící a řídící obvody; tam, kde je to účelné, lze obě schémata nahradit jediným schématem,

  -

dispozice strojů a zařízení (půdorysy a potřebné řezy zpravidla v měřítku 1 : 200); vyjadřuje návrh prostorového rozmístění hlavních strojů a zařízení uvedených ve schématu, a to v podrobnostech umožňujících určení potřebných ploch a prostorů, vazeb na stavební konstrukci, vnější rozvody a inženýrské sítě; vyznačují se v ní schematicky kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení, s udáním jejich hlavních rozměrů a zatížení; dále se v ní vyznačí směr případného rozšíření a druh prostředí; zakreslí se potrubí a potrubní svazky, které svými rozměry nebo jinými vlastnostmi ovlivňují dispoziční řešení.

1.1.3

Seznam strojů a zařízení

 

Obsahuje hlavní stroje a zařízení v tomto uspořádání:

  -

stroje a zařízení se uvedou v členění na provozní jednotky, popřípadě základní jednotky; u každé položky se uvedou technické údaje; pro nestandardní stroje se v případě potřeby uvedou výchozí technické údaje; pokud je v seznamu uveden provozně nevyzkoušený stroj, musí být jako takový označen,

  - kovové konstrukce, které jsou součástí technologického zařízení; uvede se název a hmotnost,
  -

potrubí včetně příslušenství a armatury; uvedou se souhrnně podle druhu materiálu a celkové hmotnosti stanovené odborným odhadem,

  -

izolace se uvedou souhrnně v členění podle druhu materiálu izolací s odhadem výměr,

  -

nátěry se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

 

Poznámka: platí pro zpracování všech seznamů strojů a zařízení):

 

a)

pro nestandardní stroje a zařízení a kovové konstrukce mohou být výchozí technické údaje uvedeny ve zvláštních výkresech nebo popisech, které tvoří přílohu k seznamu strojů a zařízení;

 

b)

odděleně se uvádí

    -

inventář hrazený z investičních prostředků,

    -

stroje a zařízení z tuzemska zajišťované investorem přímo,

    -

stroje a zařízení z dovozu.

 

Seznam strojů a zařízení je současně specifikací k rozpočtu provozního souboru.

1.2

Systém řízení technologických a výrobních procesů

1.2.1

Technická zpráva

  -

popis systému řízení včetně jeho automatizace, struktury a funkcí s uvedením řešení jeho jednotlivých částí (podsystémů), popis řešení vazeb s řízeným objektem a s navazujícími systémy řízení, popis řešení vazeb mezi jednotlivými částmi (podsystémy) v souladu s rozborem řízené soustavy,

  -

charakteristika provozu a prostředí,

  -

charakteristické údaje o čidlech, měřených a řízených médiích s údaji o hlavních konstrukčních materiálech,

  -

podle potřeby požadavky na programové vybavení,

  -

popis napájení systému řízení,

  -

požadavky na koordinaci prováděcích projektů.

1.2.2

Výkresy

  -

kopie dispozic strojů a zařízení s vyznačením tras přenosu informací,

  -

kopie provozního schématu uvedeného v odstavci 1.1.2 s vyznačenými měřicími místy, popřípadě samostatná schémata složitých měřících a řídicích obvodů,

  -

dispozice umístění řídících center, panelů, ovládacích pultů, operátorských pracovišť, rozvodných skříní s udáním hlavních rozměrů,

  -

schéma funkcí systému s vyznačením vazeb jednotlivých úloh, popřípadě grafickým vyjádřením algoritmů řízení,

  -

schéma informační struktury systému s popisem toku informací,

  -

schéma technické struktury systému s vyznačením vazeb mezi jednotlivými prostředky.

1.2.3

Seznam strojů a zařízení

  -

seznam obvodů systému řízení (měřicích, řídicích, přenosných),

  -

stručná specifikace přístrojů v jednotlivých typech obvodů,

  -

stručná specifikace řídicích systémů, panelů, pultů, skříní a ostatního zařízení investičního charakteru.

1.3

Provozní rozvod silnoproudu

1.3.1

Technická zpráva

  -

údaje, kde začíná a končí rozvod,

  -

volba proudových soustav a napětí a způsob napájení,

  -

údaje o celkové maximální soudobé spotřebě a přehled spotřeb v jednotlivých proudových soustavách rozčleněných podle napětí, instalovaný příkon,

  -

případné zvláštní provozní a předpisové podmínky a jejich řešení,

  -

druh prostředí,

  -

stupeň důležitosti dodávky elektrické energie,

  -

zásadní řešení ochran proti zkratu, přetížení, nebezpečnému dotykovému napětí, uzemnění apod.,

  -

popis způsobu kompenzace účiníku,

  -

zásady blokování, ovládání, měření a signalizace; zkratové poměry až po přípojnice rozváděčů,

  -

zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení.

1.3.2

Výkresy

  -

přehledová schéma propojení rozváděčů bez dimenzování ochran; zakreslí se hlavní rozváděče až po přípojnici podružných rozváděčů nebo až k místům připojení samostatně napojovaných výrobních zařízení s jejich označením, s vyznačením proudových soustav a s udáním zkratových poměrů,

  -

dispozice se zakreslenými sdruženými trasami rozvodů počínaje od hlavního rozváděče až po podružné rozváděče s uvedením druhu a rozměrů rozváděčů a informativních rozměrů sdružených tras,

  -

jednopólová schémata rozváděčů vyjádřená graficky nebo pomocí tabulky s vyznačením jednotlivých vývodů, použitých přístrojů bez dimenzování pojistek a tepelných ochran a bez udání druhu a průřezů vodičů a vývodů; dále se uvede druh rozváděče a jeho hlavní rozměry.

1.3.3

Seznam strojů a zařízení členěný podle stavebních objektů

  -

obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek, tj. rozváděče (druh, proudovou soustavu, jmenovitý proud přípojnice, počet polí pro vn, zkratovou odolnost), popřípadě transformátory od 30 kVA,

  -

u montážních prací uvedou se jen souhrnně položky základního montážního materiálu podle odborného odhadu,

1.4

Provozní potrubí

1.4.1

Technická zpráva obsahuje

  -

údaje, kde začíná a končí provozní rozvod,

  -

množství přenášených médií bez uvádění údajů obsažených ve výkresech,

  -

stručné zdůvodnění druhů volených potrubí s jejich technickým popisem (tlakové ztráty, požadavky na vytápění nebo chlazení potrubí, izolace a nároky na materiál) s požadavky na uložení, spádování, kompenzaci a odvodnění apod.,

  -

výsledky výpočtů, předběžných tlakových a tepelných ztrát,

  -

další údaje, např. požadavky na vyzkoušení apod.,

  -

zásady řešení z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení.

1.4.2

Výkresy

  -

schéma rozvodu s označením druhu média, jmenovité světlosti, potrubní třídy, popřípadě znakem izolace, s vyznačením strojů a zařízení (spotřebičů) a napojení na přípojné potrubí; kde je to účelné, lze použít provozní schéma podle bodu 1.1.2,

  -

dispozice obsahuje vyznačení tras potrubí od místa napojení na přípojné (vnější) potrubí až k místům připojovaných zařízení a umístění hlavních armatur.

1.4.3

Seznam strojů a zařízení obsahuje

  -

potrubí včetně příslušenství a armatury; uvedou se souhrnně podle druhu materiálu s celkovou hmotností stanovenou odborným odhadem,

  -

kovové konstrukce, které jsou součástí potrubí; uvede se název a hmotnost,

  -

izolace; uvedou se souhrnně v členění podle druhu materiálů izolací s odhadem výměr,

  -

nátěry; uvedou se souhrnně s odhadem výměr.

1.5

Údržba základních prostředků

1.5.1

Technická zpráva

  -

určení a řešení ploch, prostorů a přístupových cest pro demontáž zařízení a jeho uzlů,

  -

návrh potřebných úprav stavebních konstrukcí (zavěšení kladkostrojů apod.),

  -

přístupnost a vyměnitelnost součástí a uzlů (max. rozměry, hmotnost, možnost jejich dopravy),

  -

výčet kapacity a technická data zařízení provozovatele určených pro údržbu,

  -

zásady technologických postupů a podmínek pro provádění údržby a oprav vybraných zařízení.

 

Poznámka: Obsah technické zprávy je nutné projednat s investorem, popřípadě provozovatelem a s dodavateli, popřípadě uplatnit požadavky ve výchozích technických údajích.

1.5.2

Výkresy

 

Zpravidla se zpracovávají do hloubky výchozích technických údajů s použitím výkresů technologické části, popřípadě stavební části úvodního projektu.

1.5.3

Seznam strojů a zařízení

 

Zpracovává se obdobně podle 1.1.3.

 

Poznámka: vypracování dokumentace podle bodů 1.5.2 a 1.5.3 přichází v úvahu jen v případech, kdy požadavky na údržbu vyvolávají potřebu mechanizačních, dopravních či jiných prostředků, které je nutné hradit z investičních prostředků na stavbu.

2.

Aktivní, popřípadě společná ochrana před korozí

2.1

Technická zpráva

 

Popis a způsob řešení, zdroj proudu, technické parametry, popis užitých zařízení, způsob provozu a ovládání.

2.2

Výkresy

 

Dispozice uložených zařízení s vyznačením jednotlivých složek aktivní ochrany, schéma systémů ochrany, dispozice jednotlivých složek ochrany.

2.3

Seznam strojů a zařízení

  Poznámka: Aktivní, popřípadě společná ochrana před korozí a její dokumentace patří do té části stavby, do které bylo zařazeno příslušné podzemní kovové zařízení.
3.

Specifikace dodávek s dlouhou dodací lhůtou

 

Specifikace dodávek a prací, které je nutné vzhledem k jejich dodacím lhůtám a plánované lhůtě výstavby zajistit předem. Specifikaci odevzdá generální projektant investorovi v dohodnutém rozsahu a termínu, nejpozději však s odevzdáním úvodního projektu.

 

D.

Stavební část

 

Zpracovává se pro jednotlivé stavební objekty; zahrnuje popřípadě též dokumentaci podle části C bodu 2.

1. Pozemní objekty
1.1

Architektonicko-stavební řešení

1.1.1

Technická zpráva

  -

účel objektu; odkaz na umístěná technologická zařízení,

  -

u rekonstrukcí, modernizací a rozšíření dosavadních základních prostředků řešení z hlediska jejich stavu, stavu jejich zařízení a vybavení a způsobu jejich současného využití,

  - zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení případné úpravy pro osoby invalidně postižené a matky s malými dětmi,
  -

účelové jednotky, kapacita, užitková plocha, obestavěný prostor, zastavěná plocha, orientace objektu, osvětlení, oslunění; porovnání,

  -

stavební soustava a ostatní rozhodující konstrukce; typ, popis a zdůvodnění vzhledem k účelu objektu, podmínkám zabezpečení stability a architektonickým požadavkům; navržené výplně otvorů,

  -

ekonomický způsob založení s ohledem na výsledky průzkumů,

  -

využití typové dokumentace, opakovatelných projektů, ostatních opakovaných projektů a projektových podkladů,

  -

stručný popis technického vybavení objektu a posouzení spotřeby energie na vytápění,

  -

požadavky na pracovní síly pro provoz stavebního objektu,

  -

zajištění péče o životní prostředí včetně pracovního prostředí (případné akustické řešení, druh a hladina osvětlení, mikroklima), odstranění nebo omezení očekávaných nepříznivých vlivů,

  -

bezpečnost práce a technických zařízení,

  -

požární ochrana,

  -

civilní obrana a mírové využití,

  -

zvláštní požadavky na ochranu proti korozi.

1.1.2

Výkresová část

1.1.2.1

Při použití typových podkladů, podrobné dokumentace k typovému podkladu nebo opakovatelných projektů se řešení dokladuje:

  -

základními výkresy,

  -

výkresy neměnné části,

  -

výkresy měnné části.

 

U objektů staveb KBV (u ostatních staveb přiměřeně)

  -

základní výkresy (měř. min. 1 : 500); schéma skladby objektu ze sekcí nebo dilatačních částí s uvedením označení objektu podle celkové situace, základních kót sekcí (dilatačních částí) a celkových kót objektu, označení použitých sekcí (pavilónů), kóty výšek prvého podlaží, vstupů, původního a upraveného terénu v rozích objektu a výšek a míst vstupů přípojek (kolektorů), podélný řez objektu, znázorňující celkový vzájemný výškový vztah dilatačních částí, popřípadě sekcí s uvedeném kót jejich výškových rozdílů, konstruktivní výškové kóty jednotlivých podlaží, kóty nadmořské výšky prvého nadzemního podlaží a římsy (při výškových rozdílech pro každou odchylnou část sestavy); u bytových objektů tabulky uvádějící počet bytů, jejich kategorii a plochy,

  -

výkresy neměnné části (měř. 1 : 200 nebo 1 : 100); z typových podkladů, opakovatelných projektů nebo katalogové dokumentace se u každého objektu dokladují půdorysy podlaží dokumentující dispoziční vztahy a vazby uvnitř sestavy včetně zabudovaných zařízení, označení jednotlivých prostorů a jejich základní rozměrové kóty, celkové základní kóty sestavy a plošné výměry jednotlivých prostorů sestavené v tabulce s uvedením druhu podlahových krytin a příčný řez (nebo příčné řezy podle druhu objektu) dokumentující konstrukční a světlé výšky jednotlivých podlaží a výšky zábradlí a balkónu, loggií nebo jiných volných prostorů; pokud jde o opakované nebo katalogové sestavy celých objektů, nebo pokud jde o objekty sestavené ze sekcí a na stavbě opakované, přikládají se výkresy neměnných částí takových objektů pouze jedenkrát v každém vyhotovení dokumentace (zpravidla v samostatné příloze obsahující dokumentaci neměnné části objektů v souhrnu pro celou stavbu, popřípadě etapu); výkresy neměnné části převzaté z typového podkladu se přikládají pouze ke dvěma paré,

  -

výkresy měnné části (měř. min. 1 : 200); zahrnují řešení měnných částí v podmínkách staveniště a zpracovávají se podle části 1:1.2.2,

  -

pohledy se zpracovávají podle části 1.1.2.2 přiměřeně.

1.1.2.2

Individuální řešení objektu se dokladuje takto:

  -

základy; výkres vyjadřuje systém založení a tvary základových konstrukcí se zakreslením revizních šachet a průběhu kanálů, míst vstupů a výšek přípojek s uvedením základních kót rozměru objektu a rozhodujících konstrukcí, výškových kót původního a upraveného terénu v rozích objektu, údajů o hladině spodní vody a případných opatřeních k jejímu snížení, izolacích proti vodě nebo zemní vlhkosti a poznámek, v nichž se uvedou další potřebné údaje (agresivita, vlivy staré zástavby a asanovaných objektů na zakládání apod.),

   

- půdorysy podlaží a střechy; vyjadřují architektonicko-stavební řešení v použitém konstrukčním systému ve vazbě na modulovanou síť a obsahují rozměry, rozhodující rozměry místností a hlavních konstrukcí, označení místností, zakreslení zařizovacích předmětů, výškovou kótu podlaží, legendu s uvedením ploch místností, konstrukcí podlah, rozsahu obkladů stěn a prostředí, poznámku, v níž se uvedou další potřebné údaje, u půdorysu střechy poloha okapů a svodů,

  -

řezy; vyznačují se schematicky nosné konstrukce včetně základů, výškové kóty jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, úprav vstupů, původního a upraveného terénu vztažené k úrovni prvního nadzemního podlaží, pro které se udává i nadmořská výška,

  -

pohledy; schematicky dokumentují celkové architektonické řešení s udáním jakosti, druhu a barvy povrchových úprav, tvaru balkónových zábradlí, polohy svodů, kót jednotlivých podlaží, říms, hřebenů, vstupů, původního a upraveného terénu,

  -

doplňkové výkresy; zpracovávají se v případě nutnosti jako perspektiva, axonometrie, panoramatický pohled, barevné řešení interiéru; zvláštní studie např. akustiky, osvětlení apod.; případné schematické výkresy konstrukcí, podle potřeby s vyznačením zatížení.

1.2

Technické vybavení objektů

 

Dokumentace neměnné části

 

Při využití typových podkladů, katalogové dokumentace a opakovatelných projektů se výkresy technického vybavení objektů - neměnné části - nedokladují.

 

Seznam hlavních zařízení se uvádí za celek, za měnnou a neměnnou část.

 

Dokumentace měnné části

1.2.1

Zdravotně technická instalace, vnitřní plynovod a požární vodovod

 

Technická zpráva

 

Udává na základě bilancí potřebu vody, teplé užitkové vody a plynu, množství splašků, provozní podmínky (tlak, rychlost, roční i špičková spotřeba) a podmínky připojení na venkovní sítě. Systém rozvodu požárního vodovodu, vybavení, podmínky provozu.

 

Výkresy

 

Do půdorysu (obvykle prvého podzemního podlaží) se zakreslí schematicky ležaté rozvody i se strojním zařízením (zařizovací předměty jsou zakresleny v architektonickostavebním řešení; stavební úpravy jako rýhy, drážky a prostupy se nekreslí).

 

Seznam hlavních zařízení

 

Uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek.

1.2.2

Vytápění

 

Technická zpráva

 

Uvádí na základě bilance potřebu tepla s udáním média; řeší se možnost a způsob napojení na zdroj nebo na venkovní rozvod a systém regulačního zařízení; zdůvodňuje volbu systému vytápění a přípravy teplé a užitkové vody.

 

U objektů technického vybavení (kotelen, předávacích stanic) technická zpráva dále obsahuje:

  -

bilanci potřeb tepla - hodinovou a roční včetně grafického zpracování,

  -

bilanci potřeb paliva, pomocných energií a surovin - hodinovou a roční,

  -

dimenzování veškerého strojního zařízení (kotle, čerpadla, boilery, výměníky, pojistná zařízení apod.),

  -

dimenzování komínů, popřípadě další výpočty (úlet popílku apod.),

  -

uvedení základních údajů vyplývajících z ČSN a dalších předpisů důležitých pro projednání bezpečnosti práce a technických zařízení (tlakové a teplotní poměry, rozdělení tepelného výkonu apod.),

  -

stanovení počtu pracovních sil,

  -

zásady regulace a měření,

  -

zajištění péče o životní prostředí, o bezpečnost práce a technických zařízení a o požární ochranu.

 

Výkresy

 

Do půdorysu (obvykle prvého podzemního podlaží) se schematicky zakreslí rozvody (rozmístění topných těles je zakresleno v architektonicko-stavebním řešení).

 

U objektů technického vybavení (kotelen a předávacích stanic) výkresy dále obsahují:

  -

půdorys vyjadřující řešení a prostorové rozmístění strojního zařízení ve vztahu ke stavebním konstrukcím s uvedením kót, zejména rozměrů, které musí být dodrženy z hlediska umístění zařízení a bezpečnosti provozu,

  -

potřebné řezy (s obdobnými údaji),

  -

dispoziční schéma vyznačující vzájemné propojení všech strojů a zařízení včetně měřících a regulačních obvodů.

 

Seznam hlavních zařízení

 

Uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek; pro zabudovaný zdroj, pokud se začleňuje podle zvláštních předpisů do stavební části, zpracovává se obdobně jako v části C 1.1.3.

1.2.3

Vzduchotechnická zařízení

 

Technická zpráva

 

Uvede se popis provozu a základní údaje a charakteristika zařízení se stručným zdůvodněním volených výkonů, výchozí parametry pro výpočet zařízení, regulační systém a důležité údaje o nutných stavebních opatřeních, bilance spotřeb energie a látek a charakteristika a popis technického řešení z hlediska péče o životní prostředí a bezpečnost práce a technických zařízení včetně ochrany proti hluku a šíření požáru.

 

Výkresy

 

Dispozice zařízení; zakreslí se prostorové umístění strojů, konstrukcí, panelů, rozváděčů, kanálů a potrubí s uvedením profilů a s kótami hlavních rozměrů ve vztahu ke stavební konstrukci a k ostatním zařízením, které musí být dodrženy z hlediska umístění zařízení a bezpečnosti provozu.

 

Vyznačení prostorových nároků na svislé trasy potrubí.

 

Seznam hlavních zařízení

 

Uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek. Izolace se uvedou souhrnně s odhadem výměr.

1.2.4

Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

 

Technická zpráva obsahuje

  -

provozní údaje včetně druhů prostředí jednotlivých prostorů v návaznosti na stavební část a včetně popisu druhu napájecího rozvodu, proudové soustavy, napětí, kmitočtu,

  -

energetické bilance instalovaného a max. soudobého příkonu,

  -

způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie, pokud se vyskytuje,

  -

způsob měření spotřeby elektrické energie,

  -

stupeň důležitosti dodávky elektrické energie,

  -

způsob ochrany před nebezpečným dotykem,

  -

druh uzemnění (pracovní, ochranné) s údaji o místních uzemňovacích podmínkách,

  -

druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě; nouzové osvětlení, údržba svítidel,

  -

výsledky výpočtů zkratových proudů na přípojnicích rozváděčů,

  -

popis technického řešení z hlediska rozhodujících podmínek, popřípadě požadavků na zabezpečení péče o životní prostředí a bezpečnost práce a technických zařízení.

 

Výkresy

  -

přehledové schéma propojení rozváděčů a základní (jednopólová) schémata rozváděčů se základními údaji, ale bez udání druhů a průřezů vodičů,

  -

dispozice se zakreslenými sdruženými trasami napájecích rozvodů, s umístěním rozváděčů, informativními údaji o druzích svítidel a ostatních elektrických zařízeních s vyznačením druhů prostředí a s údaji o požadovaných hodnotách intenzity osvětlení.

 

Seznam hlavních zařízení

 

Obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek (rozváděče, skříňky apod.) s uvedením počtu jednotek a základních technických údajů bez dimenzování.

1.2.5

Ústředny a vnitřní slaboproudé rozvody

 

Technická zpráva

 

Obsahuje popis a zdůvodnění koncepce řešení s vazbou na technologická zařízení, popřípadě na jednotnou telekomunikační síť (telefon, rozhlas po drátě, rozvod rozhlasového a televizního signálu) a návrh na umístění vnitřních slaboproudých rozvodů včetně jejich stručného popisu. Ve složitých případech se připojí grafické vyjádření, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod. Uvede se způsob uzemnění v návaznosti na místní uzemňovací podmínky.

 

Výkresy

  -

schéma rozvodů,

  -

dispozice s rozmístěním zařízení a se zakreslením hlavních sdružených tras.

 

Seznam hlavních zařízení

 

Uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek.

1.2.6

Hromosvody

 

Technická zpráva

 

Obsahuje stručný popis s uvedením místních uzemňovacích podmínek.

 

Výkresy

 

Zpracovávají se samostatně jen u složitých soustav, uzemňovací elektrody se zakreslí do půdorysu (obvykle prvého podzemního podlaží).

 

Seznam hlavních zařízení

 

Zpracovává se jen u složitých zařízení s atypickým materiálem, uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek.

1.2.7

Měření a regulace (kotelny, předávací stanice, vzduchotechnická zařízení apod.)

 

Technická zpráva

 

Obsahuje stručný popis jednotlivých okruhů s popisem funkcí, charakteristické údaje měřených a regulovaných médií a charakteristiku provozu a prostředí.

 

Výkresy

  -

dispozice strojů a zařízení s vyznačením měřených a regulovaných míst a v návaznosti na hlavní rozváděč - rozvodnu (jednočarové propojení).

  -

dispozice dozoren, rozváděčů, přístrojových skříní s udáním hlavních rozměrů.

 

Seznam hlavních zařízení

 

Uvádí se souhrnně za stavební objekt s udáním základních plánovacích údajů a počtů jednotek.

1.2.8

Interiéry a vnitřní zařízení

 

Ve složitých případech může být dokumentace zpracována jako oddělitelná část dokumentace příslušného stavebního objektu. Jestliže se řešení interiéru zpracovává včetně zařízení, jehož náklady se zahrnují do hlavy IV nebo XI souhrnného rozpočtu, musí být dokumentace věcně členěna v souladu s členěním rozpočtových nákladů.

 

Technická zpráva

 

Uvádějí se zásady navrhovaného funkčního, architektonického a výtvarného řešení, nároky na použití druhů zařízení a materiálů a předpokládaný způsob dodávky podle povahy zařízení včetně návaznosti na postup realizace výstavby. Souhrnně se uvede přehled požadavků na stavební úpravy, jejichž připravení je nutné pro zabudování zařízení. U rekonstrukcí památkových objektů se uvede též zdůvodnění návrhu z hlediska uměleckohistorického.

 

Výkresy

  -

půdorysy vyjadřující architektonickou dispozici řešení interiérů a obsahující údaje pro porovnání se seznamem zařízení.

  -

v případech výtvarně náročného řešení charakteristické řezy a pohledy popřípadě perspektivy,

  -

u individuálně navrhovaných druhů zařízení ideový návrh nebo schéma jejich řešení.

 

Seznam zařízení

 

Uvádí se v členění podle zařazení rozpočtových nákladů do jednotlivých hlav souhrnného rozpočtu stavby.

 

Poznámka: Umělecká díla včetně návrhů a modelů jsou samostatnou částí stavby. Součástí projektové dokumentace stavby je pouze údaj o ideově výtvarném záměru a účelu uměleckého díla, určení jeho umístění a zabezpečení potřebných stavebních úprav pro jeho umístění.

 

V jednoduchých případech, kdy se jedná o vnitřní zařízení v rozsahu pouze stavebních částí (např. u obytných domů), lze zařízení dokumentovat i přímo jako součást architektonického-stavebního řešení.

1.2.9

Ostatní vybavení (které je součástí stavebních objektů). Dokumentace obsahuje technickou zprávu, výkresy a seznam hlavních zařízení.

2.

Inženýrské objekty

 

Mosty, tunely, hydrotechnické a hydroenergetické objekty, komunikace (vozidlové, pěší, provozní prostranství, odstavná stání), plošné objekty (příprava území, terénní úpravy, veřejná zeleň, hřiště), inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plynovod, tepelné rozvody, kolektory), vnější silnoproudé rozvody, veřejné osvětlení, vnější sdělovací rozvody, ostatní inženýrské objekty.

2.1 Stavebně technické řešení (kromě vnějších světelných, silnoproudých a sdělovacích rozvodů).
2.1.1

Technická zpráva

  -

popis inženýrského objektu a pomocných zařízení,

  -

vyhodnocení výsledků průzkumných prací, popřípadě výzkumných prací,

  -

popis funkčního a technického řešení; uvede se zejména způsob založení objektu, popis užitných zatížení konstrukcí a jejich statického působení, popřípadě další údaje.

  -

požadavky na vybavení,

  -

úprava dotčeného režimu povrchových podzemních vod,

  -

popis napojení na dosavadní inženýrské sítě,

  -

údaje o zpracovaných technických výpočtech a o jejich výsledcích,

  -

zvláštní požadavky na postup prací,

  -

zvláštní požadavky na provoz zařízení, údaje o množství dopravovaných materiálů, látek nebo energie, o jejich vlastnostech, dopravě, skladování, o rozvodech, o čištění apod.,

  -

charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska péče o životní prostředí,

  -

charakteristika a popis technického řešení objektu z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení,

  -

popis řešení civilní obrany,

  -

popis řešení ochrany před korozí,

  -

seznam použitých typových podkladů a opakovatelných projektů.

2.1.2

Výkresy

   

- situace inženýrského objektu včetně přeložek komunikací, vodotečí, dálkových vedení, dále objektů určených k demolici nebo adaptaci a nutné dočasné úpravy,

   

- podélné profily v přiměřeném měřítku; nemusejí se dokládat u podružných tras plynovodů, vodovodů, tvárnicových tratí, tepelných kanálů a kanalizací,

   

- vzorové příčné řezy (u podzemních vedení pouze ve složitých případech),

   

- charakteristické příčné řezy (zpravidla v měřítku 1 : 100) vystihující hrubý rozsah zemních prací a technických úprav (u podzemních rozvodů se nekreslí),

   

- způsob zakládání s charakteristickými řezy; popřípadě návrh konstrukce jímky,

   

- výpočet kubatury zemních prací (popřípadě se schématem přemisťování zemin),

   

- schematický výkres polohy zařízení aktivní ochrany před korozí,

   

- vytyčovací výkres.

2.2

Vnější světelné a silnoproudé rozvody

2.2.1

Technická zpráva

  -

údaje, kde začíná a končí rozvod,

  -

volba proudových soustav a napětí,

  -

údaje instalovaných výkonů napájených míst,

  -

druh prostředí,

  -

kategorizace dodávky elektřiny,

  -

druh uzemnění s údaji o místních uzemňovacích podmínkách,

  -

zkratové poměry s údaji výsledků výpočtů a s uvedením výchozích parametrů,

  -

charakteristika a popis technického řešení z hlediska péče o životní prostředí,

  -

charakteristika a popis technického řešení z hlediska bezpečnosti práce v technických zařízení.

2.2.2

Výkresy

  -

jednopólové schéma hlavního rozvodu včetně zdrojů a údajů o přenosu energie,

  -

situace vnějších rozvodů zakreslená obvykle v celkové situaci s jednočarým vyjádřením průběhu tras, popřípadě kabelových kanálů a využitých podchodů (přechodů) včetně nároků na vstupy do objektů; vyznačení druhu a rozmístění svítidel venkovního osvětlení.

2.2.3

Seznam zařízení obsahuje jednotlivé položky investičních dodávek s uvedením počtu jednotek a základních technických jednotek.

2.3

Vnější sdělovací rozvody

2.3.1

Technická zpráva

  -

popis a zdůvodnění celkové koncepce řešení s vazbou na veřejná nebo jiná zařízení; ve složitých případech může být technická zpráva doplněna grafickým vyjádřením, např. pomocí přehledových schémat, tabulek apod.,

  -

stručný popis rozvodů,

  - hodnota útlumu k nejvzdálenějším účastníkům.
2.3.2

Výkresy

  -

společné schéma všech vnějších sdělovacích rozvodů doplněné údaji o typech a kapacitě kabelů.

  -

situace vnějších rozvodů s jednočarým vyjádřením průběhu tras, popřípadě kabelových kanálů, podchodů (přechodů) včetně vstupů do objektů k soustřeďovacím bodům vnitřního rozvodu.

2.3.3

Seznam zařízení

 

Seznam kabelů s údaji délek.

3.

Specifikace dodávek s dlouhou dodací lhůtou

 

Specifikace dodávek a prací, které je nutno vzhledem k jejich dodacím lhůtám a plánované lhůtě výstavby zajisti předem. Specifikace odevzdá generální projektant investorovi v dohodnutém rozsahu a termínu, nejpozději však s odevzdáním úvodního projektu.

  Poznámky:
  1.

Pro inženýrské objekty mající zčásti též charakter pozemních objektů (např. jímací objekty, čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.) se přiměřeně použije ustanovení části D-1 "Pozemní objekty".

  2.

Pokud se v pozemních a inženýrských objektech navrhují stroje a zařízení vyvolávající hluk a otřesy, obsahuje příslušná technická zpráva vždy též způsob řešení zabezpečující, aby hodnoty hlučnosti, otřesů apod., byly v souladu s příslušnými předpisy.

 

E. Rozpočtová část
 

Zpracovává se podle páté části vyhlášky.

F.

Plán organizace výstavby

1.

Technická zpráva

1.1

Komentář k vymezení ucelených částí stavby a k začlenění všech stavebních objektů a provozních souborů do ucelených částí stavby; vymezení částí stavebních objektů, popřípadě provozních souborů, které je nutno předčasně užívat.

1.2

Dodavatelský systém s vymezením rozsahu a formy dodávek v návaznosti na členění stavby a s dalším rozčleněním ucelených částí stavby podle jednotlivých přímých dodavatelů (dovozců) investora.136) U závazných staveb s vymezením rozsahu dodávek i jejich vyšších a dalších rozhodujících dodavatelů.137),138)

1.3 Základní řešení zařízení staveniště (příloha č. 14)137)
1.3.1

Charakteristika staveniště.

1.3.2

Kapacita a podmínky využití objektů pro účely zařízení staveniště

  -

dosavadní objekty a zařízení investora nebo jiných organizací,

  -

trvalé stavební objekty projektované stavby, které se vybudují v předstihu, popřípadě trvalé stavební objekty budované v rámci sdružené investiční činnosti, které budou dočasně využívány jako zařízení staveniště,

  -

mimoglobální objekty a zařízení včetně průkazu nezbytnosti jejich zřízení.

1.3.3

Určení společných objektů a zařízení, jejich nákladů rozčleněných podle přímých dodavatelů investora, jejich kapacity a podmínky využití.

1.3.4

Návrh na zřízení sdruženého zařízení staveniště.

1.3.5

Zajištění přívodu vody a energií ke staveništi.

1.3.6 Shrnutí podmínek pro provádění stavby; údaje o dopravních trasách pro přesun dohodnutých rozhodujících technologických dodávek a konstrukcí, popřípadě hlavních materiálů včetně tras k zemníkům a uložištím zeminy a ornice; v případech vyžadujících zvláštních opatření nebo úpravy dopravních tras též situace nebo zákres do mapového podkladu.
1.3.7

Řešení péče o životní prostředí (včetně způsobu omezení nebo vyloučení nežádoucích vlivů) při provádění stavby.

1.3.8

Časový postup likvidace zařízení staveniště a podmínky zpětného převzetí staveniště investorem.

1.4

Lhůta výstavby a přehled rozhodujících lhůt (termínů)

  -

projektové přípravy (schválení úvodního projektu),

  -

provádění stavby (zahájení a dokončení stavby, etap a ucelených částí stavby, předání kapacit ke zkušebnímu provozu, odstávek provozu u rekonstrukcí, modernizací a rozšíření provozovaných staveb).

1.5

Komentář k časovému plánu výstavby (včetně případných vazeb na realizaci souvisících investic).

1.6

Popis postupu výstavby dohodnutých rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů. Při výstavbě za provozu (dosavadních nebo nově vybudovaných objektů a zařízení) údaje o podmínkách a koordinaci s tímto provozem včetně návrhů na potřebnou ochranu dosavadních objektů a zařízení během výstavby a opatření k dodržení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

1.7

Popis věcného rozsahu stavebních připraveností pro montáž technologického zařízení a montážních připraveností pro následné stavební práce.137)

1.8

Podmínky uvedení stavby (etapy) do provozu (užívání) a podle charakteru stavby též požadavky na komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, náběh výroby, popřípadě garanční zkoušky z hlediska organizačního zabezpečení a se zřetelem na požadavky uvedení do provozu zařízení z dovozu.

2.

Časový plán výstavby

2.1

Graf (ve lhůtovém vyjádření) postupu přípravy stavby podle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů s uvedením zpracovatelů s termíny (lhůtami):

  -

schválení úvodního projektu,

  -

dodání prováděcích projektů investorovi,

  -

předání prováděcích projektů podle § 41 odst. 5 vyhlášky, které nezpracovává generální projektant pro investora,

  -

předání výchozích technických údajů a předání projektových podkladů pro zpracování prováděcích projektů,

  -

předání významných dílčích projektových výsledků (§ 42 odst. 5 vyhlášky).

2.2

Graf (ve lhůtovém vyjádření) postupu provádění stavby od předpokládaného zahájení do odevzdání a převzetí v členění na stavební objekty, provozní soubory a mimoglobální objekty zařízení staveniště s uvedením jednotlivých vyšších dodavatelů investora a s uvedením termínů (lhůt)

  -

předání staveniště,

  -

zahájení a ukončení stavebních prací na stavebních objektech s uvedením lhůt stavební připravenosti pro zahájení montážních prací na jednotlivých provozních souborech,

  -

zahájení a ukončení montážních prací jednotlivých provozních souborů se lhůtami jejich předání k dokončení stavebních prací,

  -

odstávek provozu,

  -

zahájení a ukončení komplexního vyzkoušení,

  -

odevzdání a převzetí stavebních objektů a provozních souborů (viz poznámka), dokončení ucelených částí stavby, etap,

  -

připravenosti k předčasnému užívání,

  -

zahájení a ukončení zkušebního provozu,

  -

uvedení staveniště do původního nebo smluveného stavu s termínem (lhůtou) zpětného předání staveniště investorovi.

 

Poznámka:

 

Termíny (lhůty) odevzdání a převzetí se v projektové dokumentaci staveb stanoví zásadně tak, aby

 

a)

u staveb a jejich etap nečleněných na ucelené části stavby všechny dokončené stavební objekty a provozní soubory,

 

b)

u staveb a jejich etap členěných na ucelené části stavby všechny dokončené stavební objekty a provozní soubory začleněné do jedné ucelené části stavby byly odevzdávány a přejímány najednou.

2.3

Časové rozvržení

2.3.1

finančních objemů (celkem a z toho pro stavební a technologickou část stavby podle jednotlivých let),137)

2.3.2

příchodu a odchodu pracovníků pro provádění stavební části stavby a pro montáž technologického zařízení jako podklad pro zajištění potřebného rozsahu sociálního zařízení staveniště.137)

3.

Výkresy

3.1

Kopie celkové situace stavby se zakreslením

  -

hranice staveniště nebo stavenišť s vyznačením ucelených částí stavby (pokud to prostorové uspořádání stavby umožňuje),

  -

ploch, na kterých je možno vybudovat skládky a dočasné objekty globálního zařízení staveniště, bez určení jejich věcného a časového využití,

  -

umístění objektů mimoglobálního zařízení staveniště, a společných objektů charakteru, které budou využity pro zařízení staveniště, a společných objektů zařízení staveniště,

  -

vstupů a vjezdů na hlavní i vedlejší staveniště,

  -

umístění deponií ornice a přebytečné zeminy, popřípadě zemníků zřízených pro účely výstavby,

  -

přívodů vody a energií na staveniště včetně odběrových míst.

4.

V případech uvedených v příloze č. 2 část F bod 6 vyhlášky se zpracovávají a přikládají:

4.1

Síťový graf stavby, který jako činnosti vyjadřuje práce a dodávky členěné v souladu s body 1.1, 1.2, 2.1 a 2.2 této části přílohy s přihlédnutím k dohodnutým technologickým etapám a k uplatněným požadavkům vyšších dodavatelů na plynulost realizace stavby.137) Trvání činností se vyjadřuje v týdnech. Jako milníky se uvádějí rozhodující termíny uvedené v bodu 1.4 této části přílohy. Nároky činností na zdroje se vyjadřují podle bodu 2.3.1 této části přílohy a v objemech bilancovaných a ostatních dohodnutých dodávek a materiálů.

4.2 Kopie celkové situace stavby (část F bod 3) se doplní o vyznačení:
  -

směru postupu výstavby rozhodujících stavebních objektů,

  -

druhu a postupu použití stavebních a montážních mechanismů, které jsou pro výstavbu rozhodující.137)

 

G.

Doklady

  -

výpis z protokolu o schválení projektového úkolu,

  -

územní rozhodnutí o umístění stavby,

  -

údaje o výsledcích projednání úvodního projektu s příslušnými orgány a organizacemi, jakož i s dodavateli podle § 37 a 38, popřípadě podle § 39 vyhlášky včetně dohod o nezbytném rozsahu úvodního projektu podle § 4 odst. 2,

  -

údaje o projednání možnosti používání trvalých objektů pro potřeby zařízení staveniště s organizací, která zajišťuje (obstarává) zařízení staveniště, se správci těchto objektů a s investorem,

  -

o možnosti používání určených dopravních tras a využívání dislokovaných ploch,

  -

o možnosti využívání zdrojů vody a energií pro výstavbu,

  -

o možnosti využití vykládací stanice ČSD.

 

1) Včetně experimentálních staveb - § 3 odst. 3 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 105/1985 Sb., o experimentálním ověřování ve výstavbě.
Text odkazu o_005-87.htm#1) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
2) Opravy staveb, práce spojené se zachováním a obnovou objektů kulturních památek, dočasná zařízení budovaná pro účely a dobu řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky, samostatné sdružené zařízení staveniště, asanační a rekultivační práce, kterými se odstraňují důsledky povrchové a hlubinné těžební činnosti, stroje a zařízení nezahrnuté do rozpočtů staveb apod.
Text odkazu o_005-87.htm#2) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
3) Jsou to zejména státní cílové programy, státní vědeckotechnické programy, vědeckotechnické programy republik, resortní programy rekonstrukcí a modernizací, studie rozvoje oborů.
Text odkazu o_005-87.htm#3) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
4) § 55 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
Text odkazu o_005-87.htm#4) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
5) Např. povolení vodohospodářských děl a důlních děl.
Text odkazu o_005-87.htm#5) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
6) Směrnice Federálního statistického úřadu k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba "5 Iv" ze dne 11. června 1985 (oznámeno v částce 1/1986 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#6) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#7) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
8) § 57 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#8) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
9) Např. u dočasných zařízení budovaných pro účely a dobu řešení úkolu plánu rozvoje vědy a techniky v rozsahu dohodnutém mezi zadavatelem, řešitelem, popřípadě realizátorem (§ 4 vyhl. č. 181/1982 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#9) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) U staveb, jejichž náklady se hradí z investičních prostředků, jen inventáře investičního charakteru.
Text odkazu o_005-87.htm#10) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
11) § 2 vyhlášky federálního ministerstva financí a předsedy Státní banky československé č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků, ve znění vyhlášky č. 180/1982 Sb. a vyhlášky č. 108/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#11) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) Dopravními sítěmi se rozumějí silniční, železniční a vodní sítě; rozvodnými sítěmi se rozumějí vodovodní, energetické a telekomunikační sítě.
Text odkazu o_005-87.htm#12) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) U staveb, jejichž náklady se hradí z investičních prostředků, jen inventáře investičního charakteru.
Text odkazu o_005-87.htm#10) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Metodiku třídění technologických zařízení v investiční výstavbě, kterou vydala bývalá Státní komise pro techniku ve své knižnici jako č. 5, řada 2, svazek 1, ročník 1966, lze používat jen v souladu s tímto ustanovením. Příloha č. 6 této vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#13) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
10) U staveb, jejichž náklady se hradí z investičních prostředků, jen inventáře investičního charakteru.
Text odkazu o_005-87.htm#10) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Metodiku třídění technologických zařízení v investiční výstavbě, kterou vydala bývalá Státní komise pro techniku ve své knižnici jako č. 5, řada 2, svazek 1, ročník 1966, lze používat jen v souladu s tímto ustanovením. Příloha č. 6 této vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#13) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Text odkazu o_005-87.htm#14) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#7) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
15) § 2 odst. 4 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 109/1985 Sb., o financování oběžných prostředků.
Text odkazu o_005-87.htm#15) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
16) Metodické pokyny federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 31. března 1983 pro zpracovávání některých částí dokumentace staveb (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4-5, ročník 1983) a Sdělení FMTIR ze dne 12. října 1983 k těmto metodickým pokynům (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 6-7, ročník 1983) lze používat jen v souladu s ustanoveními vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#16) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
17) § 7 odst. 4, § 20 odst. 4 a § 39 odst. 2 písm. e) vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu. Výnos Československé komise pro atomovou energii č. 5/1979 o zajištění jakosti vybraných zařízení v jaderné energetice z hlediska jaderné bezpečnosti (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 7, ročník 1979; oznámeno v částce 29/1979 Sb.). Pokyny pro sestavení a obsah bezpečnostních zpráv vydané Československou komisí pro atomovou energii v r. 1977.
Text odkazu o_005-87.htm#17) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
Text odkazu o_005-87.htm#§ 3(7)18) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
19) Viz též § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 104/1983 Sb., o dovozu investičních celků.
Text odkazu o_005-87.htm#19) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
20) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 89/1976 Sb., o oprávnění k inženýrské činnosti ve výstavbě.
Text odkazu o_005-87.htm#20) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
21) Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací, ve znění vyhlášek č. 15/1984 Sb. a č. 22/1986 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#21) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
22) § 116, 118 a 280 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů; úplné znění vyhlášeno pod č. 45/1983 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#22) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
23) § 280 odst. 1 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#23) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
24) § 43 zákona č. 50/1976 Sb. Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti. činnosti, o hlavních projektových organizacích a oborových pracovištích. § 43 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#24) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
25) § 272 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#25) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
26) Zákon č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím.
Text odkazu o_005-87.htm#26) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
27) § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#27) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
28) § 6 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 162/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#28) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
29) Např. drobné zemědělské stavby včetně zvláštních zemědělských investic; drobné akce Z, jednoduché modernizace, jednoduché objekty v hlubinných dolech a lomech, jednoduché terénní úpravy.
Text odkazu o_005-87.htm#29) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
30) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech.

Text odkazu o_005-87.htm#30) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
31) § 9 až 11 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 95/1977 Sb., o typizaci ve výstavbě.
Text odkazu o_005-87.htm#31) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
32) § 18 odst. 1 vyhlášky č. 95/1977 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#32) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
33) § 21 odst. 2 vyhlášky č. 95/1977 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#33) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
34) Ceník projektových prací č. VC-20/100 bod 1.409.
Text odkazu o_005-87.htm#34) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
35) Projektové katalogy apod.
Text odkazu o_005-87.htm#35) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
36) Např. směrnice pro přípravu pětiletého plánu rozvoje národního hospodářství.
Text odkazu o_005-87.htm#36) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
37) Jsou to zejména státní cílové programy, státní vědeckotechnické programy, vědeckotechnické programy republik, resortní programy rekonstrukcí a modernizací, studie rozvoje oborů.
Text odkazu o_005-87.htm#37) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
38) § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.

Text odkazu o_005-87.htm#38) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
39) Technická opatření civilní obrany na území ČSSR.
Text odkazu o_005-87.htm#39) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
40) Sdělení federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 11. července 1980 o zabezpečení koordinace rozvojových záměrů veřejné dopravy s rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4, ročník 1980).

Text odkazu o_005-87.htm#40) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#7) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
37) Jsou to zejména státní cílové programy, státní vědeckotechnické programy, vědeckotechnické programy republik, resortní programy rekonstrukcí a modernizací, studie rozvoje oborů.
Text odkazu o_005-87.htm#37) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
41) Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmisťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování (Ústřední věstník ČSR částka 1, ročník 1983, Ústřední věstník SSR částka 3, ročník 1983), pokyny České plánovací komise (Ústřední věstník ČSR, částka 1, č. 3/1983) a Slovenské plánovací komise (Ústřední věstník SSR částka 3, č. 6/1983).
Text odkazu o_005-87.htm#41) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
42) U staveb KBV je dohoda nahrazena obdobnou dohodou v rámci režimu komplexní bytové výstavby.
Text odkazu o_005-87.htm#42) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
43) § 25 odst. 3 vyhlášky Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 48/1980 Sb., o hmotném bilancování a projednávání dodavatelsko-odběratelských vztahů v plánovacím procesu.
Text odkazu o_005-87.htm#43) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
7) Jednotné metodické pokyny pro ministerstva a ostatní ústřední orgány ČSSR a republik k vypracování návrhu pětiletého plánu a pětiletého rozpočtového výhledu na léta 1986-1990 a návrhu prováděcího plánu a rozpočtu na rok 1986 (oznámeno v částce 10/1985 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#7) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
44) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17 ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic. (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 8, ročník 1981; oznámeno v částce 2/1982 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#44) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
45) § 8 vyhlášky federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko.
Text odkazu o_005-87.htm#45) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
46) Vyhláška Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách.
Text odkazu o_005-87.htm#46) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
40) Sdělení federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 11. července 1980 o zabezpečení koordinace rozvojových záměrů veřejné dopravy s rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4, ročník 1980).

Text odkazu o_005-87.htm#40) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) Dopravními sítěmi se rozumějí silniční, železniční a vodní sítě; rozvodnými sítěmi se rozumějí vodovodní, energetické a telekomunikační sítě.
Text odkazu o_005-87.htm#12) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
47) Zákon č. 20/1968 Sb., o péči o zdraví lidu. § 126 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#47) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
48) Protikorozní pasivní a aktivní ochrana podzemních kovových zařízení, popřípadě společná aktivní ochrana několika takových zařízení; podzemní kovová zařízení (kovová potrubí, nádrže, armatury, kabely s kovovým obalem, ocelové konstrukce, betonové konstrukce s ocelovou výztuží apod.) zčásti nebo zcela uložená v zemi a ve vodě. Pokud se u nadzemních kovových zařízení vyskytne potřeba aktivní ochrany proti korozi, postupuje se přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky týkajících se ochrany proti korozi podzemních kovových zařízení.
Text odkazu o_005-87.htm#48) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
24) § 43 zákona č. 50/1976 Sb. Vyhláška FMTIR č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti. činnosti, o hlavních projektových organizacích a oborových pracovištích. § 43 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#24) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

49)

Např. § 164 hospodářského zákoníku a § 25 odst. 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#49) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
50) § 25 odst. 6 vyhlášky č. 48/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#50) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

51)

Např. podle § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 a 4 vyhlášky č. 13/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#51) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
52) Zejména § 7a a 10 zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb., úplné znění vyhlášeno pod č. 124/1976 Sb. Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.
Text odkazu o_005-87.htm#52) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
41) Zásady postupu při projednávání návrhů na rozmisťování (lokalizaci) staveb s orgány oblastního plánování (Ústřední věstník ČSR částka 1, ročník 1983, Ústřední věstník SSR částka 3, ročník 1983), pokyny České plánovací komise (Ústřední věstník ČSR, částka 1, č. 3/1983) a Slovenské plánovací komise (Ústřední věstník SSR částka 3, č. 6/1983).
Text odkazu o_005-87.htm#41) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
53) S příslušným okresním národním výborem, popřípadě místním národním výborem, pokud ten neodkáže na příslušný orgán vojenské správy nebo orgán Sboru národní bezpečnosti; požadavky na civilní obranu se projednávají s orgány civilní obrany na příslušných stupních správního a hospodářského řízení.
Text odkazu o_005-87.htm#53) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
54) Usnesením vlády ČSSR č. 43/1980 bod I/5 byla touto činností pověřena Správa federálních hmotných rezerv.
Text odkazu o_005-87.htm#54) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
55) U nové výstavby nad 1000 m2 hrubé skladovací plochy, u modernizací nad 3 mil. Kčs propočtových nákladů.
Text odkazu o_005-87.htm#55) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
56) Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů k plánovitému a efektivnímu rozvoji podnikové rekreace (Zpravodaj ROH mimořádné číslo 3, červenec 1981).
Text odkazu o_005-87.htm#56) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
57) Působnost příslušných orgánů ČSTV vymezuje ústřední výbor ČSTV.
Text odkazu o_005-87.htm#57) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
58) Např. u staveb pro kulturní a společenské účely se sály nad 1000 m3 jejich funkčnost z hlediska akustiky a elektroakustického ozvučení.
Text odkazu o_005-87.htm#58) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
59) § 13 a § 14 odst. 1 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách. § 7 zákona č. 61/1977 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#59) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
60) Orgánem pověřeným projednáním je Státní energetická inspekce České socialistické republiky a Státní energetická inspekce Slovenské socialistické republiky (zákon č. 64/1962 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#60) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
61) § 25 odst. 7 vyhlášky č. 48/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#61) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
62) Např. projednání s orgány oblastního plánování a s orgány ochrany zemědělského a lesního půdního fondu.
Text odkazu o_005-87.htm#62) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

63)

§ 32 a násl. zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#63) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12) Dopravními sítěmi se rozumějí silniční, železniční a vodní sítě; rozvodnými sítěmi se rozumějí vodovodní, energetické a telekomunikační sítě.
Text odkazu o_005-87.htm#12) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

64)

Jsou to zejména:
1. Konstrukční, dílenské a montážní výkresy - jednotlivých strojů a zařízení, - kovových a dřevěných konstrukcí, - výrobků přidružené stavební výroby, - výrobků vnitřního zařízení a vybavení včetně způsobu upevnění při jejich zabudování, - vyzdívek a izolací technologických zařízení, - nosných konstrukcí kabelových a potrubních rozvodů a zařízení;
2. Výkresy - pomocných konstrukcí (pracovních, montážních a podporovacích lešení, skruží, zavážecích a závěsných montážních konstrukcí), - stavebních a montážních zařízení jako výtahů, dočasných jeřábových drah, - bednění (jejich konstrukce), - tvaru a výztuže prefabrikovaných betonových, železobetonových a jiných konstrukcí, dílů a jejich styků, - pažení a rozepření rýh a základových jam, štětových stěn a jímek;
3. Výkresy a specifikace - prvků a spojovacího materiálu konstrukcí lehké prefabrikace, - svarů styků prefabrikátů, - dělení rovných částí vzduchotechnických rozvodů stejného profilu na montážní díly a jejich označování jednotlivými pozicemi, - drobného základního a pomocného materiálu pro montážní práce;
4. Statické, dynamické a technickofyzikální výpočty - betonových, železobetonových a jiných prefabrikátů, - výrobků přidružené stavební výroby, - podporovacích lešení, skruží a montážních konstrukcí, - pomocných konstrukcí pro zakládání, - prvků lehké prefabrikace;
5. drátovací a svorková schémata, určení počtu a sledu svorek u zařízení a stanovení konečného očíslování, schémata vnitřních propojení zařízení a přístrojů, kladečské plány, kladečské výkresy kabelových rozvodů;
6. podrobné vytyčení stavby dodavatelem na základě vytyčení prostorové polohy stavby investorem;
7. dokumentace pro ostatní výrobní a montážní přípravu dodavatelů (např. průzkum místních zdrojů stavebních hmot, možnosti výroby stavebních prvků, druhu mechanizačního vybavení a ostatních podmínek pro provádění stavby).
Text odkazu o_005-87.htm#64) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
65) Jde zejména o dokumentaci:
- pro prokazování požadovaných vlastností jejich dodávek (atesty, individuální a komplexní vyzkoušení apod.),
- pro správné a bezpečné uvádění do provozu, provozování a odstavování jimi dodávaných strojů a zařízení (provozní předpisy a návody pro zkušební provoz),
- pro správné a včasné provádění údržby jimi dodávaných strojů a zařízení (dokumentace údržby a náhradních dílů),
- uživatelské programové vybavení pro automatizaci řízení všech úrovní,
- pro jiné účely podle dohody s investorem.
Text odkazu o_005-87.htm#65) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
66) § 6 a násl. vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 57/1986 Sb., o budování automatizovaných systémů řízení.
Text odkazu o_005-87.htm#66) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
67) § 301 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#67) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
68) § 99 vyhlášky č. 13/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#68) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
69) § 318b hospodářského zákoníku. § 10 odst. 4 vyhlášky č. 13/1985 Sb. 70. § 299 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#69) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
67) § 301 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#67) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
70) § 299 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#70) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
25) § 272 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#25) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
71) § 51 a § 119 odst. 2 hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#71) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
72) Pokud jde o dovoz investičních celků, jsou projektovými podklady též údaje a informace dovozce o možnostech dovozu podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 104/1983 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#72) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
73) Jde o předměty určitého druhu, jakosti, rozměrů apod., hromadně nebo opakovaně vyráběné, běžné, obvyklé.
Text odkazu o_005-87.htm#73) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
74) Vyhláška č. 95/1977 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#74) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
30) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 75/1977 Sb., o opakovaných projektech.

Text odkazu o_005-87.htm#30) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
75) Výnos č. 3 federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj a federálního ministerstva financí ze dne 29. 10. 1974 o postupu při poskytování projektových podkladů pro nestandardní dodávky (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR, částka 6, ročník 1974; oznámeno v částce 27/1974 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#75) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

76)

Například mezistátní dohody nebo usnesení vlády.

Text odkazu o_005-87.htm#76) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
44) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 17 ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic. (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 8, ročník 1981; oznámeno v částce 2/1982 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#44) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
66) § 6 a násl. vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 57/1986 Sb., o budování automatizovaných systémů řízení.
Text odkazu o_005-87.htm#66) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
40) Sdělení federálního ministerstva dopravy a federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj ze dne 11. července 1980 o zabezpečení koordinace rozvojových záměrů veřejné dopravy s rozvojem ostatních odvětví národního hospodářství (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4, ročník 1980).

Text odkazu o_005-87.htm#40) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
77) § 33 odst. 2 vyhlášky č. 13/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#77) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
78) § 25 odst. 8 a § 26 vyhlášky č. 48/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#78) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
79) Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, Státní plánovací komise a Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 157/1976 Sb., o režimech staveb.
Text odkazu o_005-87.htm#79) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

80)

§ 22 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 85/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#80) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
81) § 58 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#81) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
82) Zejména podle části osmé hospodářského zákoníku.
Text odkazu o_005-87.htm#82) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
83) § 3 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Federálního statistického úřadu č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb.
Text odkazu o_005-87.htm#83) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
84) § 11 vyhlášky č. 145/1983 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#84) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

85)

§ 116, 280, 281 a 320b hospodářského zákoníku. § 5 vyhlášky č. 104/1983 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#85) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

86)

§ 7 odst. 4 vyhlášky č. 13/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#86) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

87)

Toto projednání investor účelně slučuje s projednáváním dodavatelsko-odběratelských vztahů podle § 26 vyhlášky č. 48/1980 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#87) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
88) § 74 odst. 5 této vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#88) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
89) § 64 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#89) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

90)

Zejména z hlediska volby velkoobchodních cen.
Text odkazu o_005-87.htm#90) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
91) Např. mezi prováděcími projekty provozních souborů zabezpečovaných několika vyššími dodavateli, mezi prováděcími projekty stavebních objektů a prováděcími projekty provozních souborů v rámci celé stavby a strojů a zařízení dodávaných jednotlivě.
Text odkazu o_005-87.htm#91) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
92) Příslušné druhy výkresů, popřípadě jejich částí a detaily zpracovávané v prováděcích projektech (např. části dispozice strojů a zařízení, výkresy konstrukcí, výkresy tras, přechodů a křižování), výkresy (půdorysy, řezy) vyznačující základy včetně prostupů, otvory, základy pod stroje, výkresy tvarů, kotvení, výkresy podlaží, výkresy detailů.
Text odkazu o_005-87.htm#92) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

93)

§ 3 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 118/1984 Sb., o financování neinvestičních výdajů na rozvoj vědy a techniky.
Text odkazu o_005-87.htm#93) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
94) § 3 vyhlášky č. 105/1935 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#94) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

95)

Devizové prostředky v Kčs fco československá hranice.
Text odkazu o_005-87.htm#95) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
96) § 2, 3 a 20 vyhlášky Federálního cenového úřadu Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 113/1985 Sb., o cenách.
Text odkazu o_005-87.htm#96) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
97) Jde o srovnání s obdobnými srovnatelnými progresivními stavbami vyprojektovanými nebo realizovanými v tuzemsku, popřípadě v zahraničí nebo s opakovatelnými projekty, typovými podklady apod.
Text odkazu o_005-87.htm#97) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
98) Výměr Federálního cenového úřadu č. 8065/10/81, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů staveb (Cenový věstník FCÚ, ČCÚ a SCÚ, částka 20, ročník 1981), ve znění pozdějších výměrů.
Text odkazu o_005-87.htm#98) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Text odkazu o_005-87.htm#14) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
99) § 8 odst. 1 písm. a) a b) a § 56 odst. 2 vyhlášky č. 13/1985 Sb. Náklady na použití těchto strojů a zařízení nejsou součástí souhrnného rozpočtu stavby hlavy II-VIII (vyhláška č. 118/1984 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#99) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
97) Jde o srovnání s obdobnými srovnatelnými progresivními stavbami vyprojektovanými nebo realizovanými v tuzemsku, popřípadě v zahraničí nebo s opakovatelnými projekty, typovými podklady apod.
Text odkazu o_005-87.htm#97) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
100) Ucelené části stavby a v nich družstevní bytové objekty se číslují podle Jednotného číselníku rekapitulace podle ucelených částí vydaného Státní bankou československou (číselník je k dispozici u jednotlivých poboček).
Text odkazu o_005-87.htm#100) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
101) Pokud se v této části vyhlášky používá pojmů "souhrnná cena", "skupinová cena", jde o pojmy vymezené v § 4 odst. 2 vyhlášky č. 113/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#101) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
102) § 3 odst. 1 vyhlášky č. 113/1985 Sb. Výměr FCÚ č. 1450/07.2/1984 - Pravidla pro stanovení cen montážních prací (Cenový věstník č. 31-32/1984). Výměr FCÚ č. 8093/10/81 - Pravidla pro stanovení cen stavebních prací (Cenový věstník FCÚ, ČCÚ a SCÚ částka 28, ročník 1981), ve znění pozdějších výměrů. Výměr FCÚ č. 8094/10/81 - Pravidla pro stanovení cen důlně stavebních prací (Cenový věstník FCÚ, ČCÚ SCÚ částka 39, ročník 1981).
Text odkazu o_005-87.htm#102) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
103) § 3 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 113/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#103) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
104) Způsob tvorby a využití rozpočtových ukazatelů stanoví Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj.
Text odkazu o_005-87.htm#104) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
98) Výměr Federálního cenového úřadu č. 8065/10/81, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů staveb (Cenový věstník FCÚ, ČCÚ a SCÚ, částka 20, ročník 1981), ve znění pozdějších výměrů.
Text odkazu o_005-87.htm#98) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Text odkazu o_005-87.htm#14) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
105) Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 8 ze dne 20. července 1979 o řízení při zvýšení rozpočtových nákladů rozestavěných staveb a při odsunu termínů předání kapacit ke zkušebnímu provozu a dokončení staveb (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 5-6, ročník 1979; oznámeno v částce 21/1979 Sb.), ve znění směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 6 ze dne 21. května 1981 (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 3, ročník 1981; oznámeno v částce 17/1981 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#105) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
106) § 26 vyhlášky Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 104/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací. § 30 vyhlášky č. 13/1985.
Text odkazu o_005-87.htm#106) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
107) § 55 vyhlášky č. 113/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#107) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
108) § 3 odst. 9 směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1972 o soustavách technickohospodářských ukazatelů v investiční výstavbě (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 1, ročník 1972; oznámeno v částce 7/1972 Sb.), ve znění směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2/1980 (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 3, ročník 1980; oznámeno v částce 1/1981 Sb.).
Text odkazu o_005-87.htm#108) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
97) Jde o srovnání s obdobnými srovnatelnými progresivními stavbami vyprojektovanými nebo realizovanými v tuzemsku, popřípadě v zahraničí nebo s opakovatelnými projekty, typovými podklady apod.
Text odkazu o_005-87.htm#97) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
109) § 1 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#109) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
110) Včetně požadavků uvedených v příloze č. 8 část C bod 1.1.1 předposlední odrážka.
Text odkazu o_005-87.htm#110) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
109) § 1 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#109) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
111) Jde zejména o rozpory o objemy a termíny dodávek, které se rozhodují podle vyhlášky č. 48/1980 Sb., nebo o rozpory o správné stanovení ceny, které se rozhodují podle vyhlášky č. 113/1985 Sb. a dále o rozpory, které se řeší podle vyhlášky č. 157/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#111) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

112)

Např. přesuny stavebních objektů a provozních souborů mezi ucelenými částmi stavby.
Text odkazu o_005-87.htm#112) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
113) Např. § 31 vyhlášky č. 104/1973 Sb., § 35 vyhlášky č. 13/1985 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#113) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
114) § 100 písm. b) zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#114) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
115) § 3 a § 6 odst. 1 písm. f), g) a h) vyhlášky Českého úřadu geodetického a kartografického č. 10/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě. § 3 a § 6 odst. 1 písm. f), g) a h) vyhlášky Slovenského úřadu geodézie a kartografie č. 11/1974 Sb., o geodetických pracích ve výstavbě.
Text odkazu o_005-87.htm#115) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
116) § 4 odst. 3 a § 9 vyhlášky č. 10/1974 Sb. § 4 odst. 3 a § 9 vyhlášky č. 11/1974 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#116) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
117) § 4 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 144/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích. § 4 vyhlášky ministerstva lesního a vodního hospodářství Slovenské socialistické republiky č. 154/1978 Sb., o veřejných vodovodech a veřejných kanalizacích.
Text odkazu o_005-87.htm#117) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
118) Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, popřípadě jeho dosavadní průběh, garanční zkoušky apod.

Text odkazu o_005-87.htm#118) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
111) Jde zejména o rozpory o objemy a termíny dodávek, které se rozhodují podle vyhlášky č. 48/1980 Sb., nebo o rozpory o správné stanovení ceny, které se rozhodují podle vyhlášky č. 113/1985 Sb. a dále o rozpory, které se řeší podle vyhlášky č. 157/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#111) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
120) Zvláštní předpisy vydávané v působnosti Státní plánovací komise.
Text odkazu o_005-87.htm#120) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
121) § 48 zákona č. 50/1976 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#121) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
122) Směrnice FMTIR č. 17 ze dne 13. listopadu 1981 o hodnocení efektivnosti investic (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR, MVT SSR částka 6, ročník 1981; oznámeno v částce 2/1982 Sb.), ve znění směrnic FMTIR č. 14/1982, 15/1982, 16/1982, 1/1983, 4/1983, 5/1983.
Text odkazu o_005-87.htm#122) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
123) § 19 odst. 2 vyhlášky. Sdělení FMTIR ze dne 20. června 1983 ke sjednocení postupu organizací podle § 19 odst. 2 vyhlášky o dokumentaci staveb (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4 - 5, ročník 1983).
Text odkazu o_005-87.htm#123) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
124) S využitím požadavků uplatněných přímými vyššími dodavateli postupem podle § 16 a § 20 odst. 1 písm. d).
Text odkazu o_005-87.htm#124) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
124) S využitím požadavků uplatněných přímými vyššími dodavateli postupem podle § 16 a § 20 odst. 1 písm. d).
Text odkazu o_005-87.htm#124) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
124) S využitím požadavků uplatněných přímými vyššími dodavateli postupem podle § 16 a § 20 odst. 1 písm. d).
Text odkazu o_005-87.htm#124) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
124) S využitím požadavků uplatněných přímými vyššími dodavateli postupem podle § 16 a § 20 odst. 1 písm. d).
Text odkazu o_005-87.htm#124) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
125) § 7a zákona č. 53/1966 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#125) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
126) Dodávky rozpočtované v hlavě IV souhrnného rozpočtu stavby jsou uvedeny pouze příkladmo.
Text odkazu o_005-87.htm#126) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
13) Metodiku třídění technologických zařízení v investiční výstavbě, kterou vydala bývalá Státní komise pro techniku ve své knižnici jako č. 5, řada 2, svazek 1, ročník 1966, lze používat jen v souladu s tímto ustanovením. Příloha č. 6 této vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#13) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
14) Vyhláška Federálního statistického úřadu č. 124/1980 Sb., o jednotné klasifikaci stavebních objektů a stavebních prací výrobní povahy.
Text odkazu o_005-87.htm#14) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
127) Jde zejména o strojní zařízení, které je dodáváno formou vyšších dodávek podle seznamů vyšších dodávek vydaných opatřeními ministrů hutnictví a těžkého strojírenství, všeobecného strojírenství a elektrotechnického průmyslu ČSSR.
Text odkazu o_005-87.htm#127) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
128) Např. měření a regulace, zabezpečovací zařízení, signalizace, odpopílkovací zařízení.
Text odkazu o_005-87.htm#128) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
128) Např. měření a regulace, zabezpečovací zařízení, signalizace, odpopílkovací zařízení.
Text odkazu o_005-87.htm#128) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
129) Stavební práce v rámci provozních souborů.
Text odkazu o_005-87.htm#129) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
131) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).
Text odkazu o_005-87.htm#131) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
132) Zákon č. 35/1962 Sb., o měrové službě, ve znění zákona č. 57/1975 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#132) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
133) Umělecká díla rozpočtovaná v hlavě V souhrnného rozpočtu stavby patří z hlediska plánovacího do stavební části stavby, z hlediska dodavatelsko-odběratelských vztahů však nejsou součástí dodávky stavebních prací.
Text odkazu o_005-87.htm#133) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
134) Pevně připojené ke stavebním konstrukcím nebo kotvené do stavebních konstrukcí nebo pevně připojené k vodovodním, plynovodním, elektrickým, popř. jiným instalacím.
Text odkazu o_005-87.htm#134) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
134) Pevně připojené ke stavebním konstrukcím nebo kotvené do stavebních konstrukcí nebo pevně připojené k vodovodním, plynovodním, elektrickým, popř. jiným instalacím.
Text odkazu o_005-87.htm#134) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
131) § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon).
Text odkazu o_005-87.htm#131) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
135) Podle vyhlášky federálního ministerstva pro technický a i investiční rozvoj č. 86/1976 Sb., o osvědčování vhodnosti výrobků pro stavební části staveb.
Text odkazu o_005-87.htm#135) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
123) § 19 odst. 2 vyhlášky. Sdělení FMTIR ze dne 20. června 1983 ke sjednocení postupu organizací podle § 19 odst. 2 vyhlášky o dokumentaci staveb (Zpravodaj FMTIR, MVT ČSR a MVT SSR částka 4 - 5, ročník 1983).
Text odkazu o_005-87.htm#123) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
136) § 5 vyhlášky č. 37/1983 Sb.
Text odkazu o_005-87.htm#136) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
138) Dodavatelé dodávek bilancovaných jmenovitě pro stavby podle § 25 odst. 11 vyhlášky č. 48/1980 Sb. a poddodavatelé stavebních prací, dodávají-li jako samostatně odevzdávané dodávky ucelené objekty nebo dodávají-li specializované práce včetně prováděcích projektů.
Text odkazu o_005-87.htm#138) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
137) S využitím požadavků uplatněných přímými dodavateli postupem podle § 27 a 37 vyhlášky.
Text odkazu o_005-87.htm#137) (idc: 181749) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.