Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

Znění účinné od 1. 1. 2007 do 29. 2. 2008.Pouze změny   Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 162/2001 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 460/2003 Sb., č. 345/2004 Sb., č. 44/2005 Sb., č. 457/2006 Sb. a s přihlédnutím k redakčnímu sdělení Sbírky zákonů o pravě chyb uveřejněnému v částce 125/2004.

Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. a zákona č. 120/2000 Sb.:

ČÁST PRVNĺ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Tato vyhláška upravuje

a) podmínky pro poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky (dále jen "katastr"),
b) formy poskytování údajů z katastru,
c) úplaty za poskytování údajů z katastru, pokud nejsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

ČÁST DRUHÁ
POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ Z KATASTRU

§ 2

Podmínky pro poskytování údajů z katastru

(1) Údaje z katastru se poskytují fyzickým nebo právnickým osobám na jejich žádost, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak.1)

(2) Údaje z katastru lze poskytnout pouze ve formě stanovené touto vyhláškou.

§ 3

Formy poskytování údajů z katastru

Údaje z katastru se poskytují v těchto formách:

a) nahlížení do katastru2) nebo ústní informace (§ 5),
b) výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací3) a ze souboru popisných informací4) a identifikace parcel ve formě veřejných listin (§ 6),5)
c) ověřené opisy nebo kopie listin ze sbírky listin katastru (§ 7),6)
d) reprografické kopie z katastrálního operátu v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmen b) a c) (§ 8),
e) tiskové výstupy v případech, ve kterých nejde o poskytnutí údajů ve formě veřejných listin podle písmene b) (§ 9),7)
f) dálkový přístup (§ 10),8)
g) na technických nosičích dat v případě údajů vedených v elektronické podobě (§ 11),7)
h) kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu (dále jen "dřívější pozemkové evidence") (§ 12),9) nebo
i) srovnávací sestavení parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru (§ 13).

§ 4

(1) Údaje z katastru poskytují katastrální pracoviště9a) katastrálních úřadů (dále jen "katastrální pracoviště") z územních obvodů, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu, s výjimkou údajů podle § 6 odst. 3 písm. a) a b), § 9 a § 11 odst. 3, které poskytují z území celé České republiky, a s výjimkou údajů podle § 10.

(2) Český úřad zeměměřický a katastrální10) (dále jen "Úřad") poskytuje údaje z katastru

a) podle § 10 ,
b) podle § 9 a 11 , pokud žádost o poskytnutí údajů z katastru svým rozsahem přesahuje území, ve kterém vykonává katastrální pracoviště působnost příslušného katastrálního úřadu, neposkytuje-li je příslušné katastrální pracoviště ( § 11 odst. 3 ).

§ 5

Nahlížení do katastru a poskytování
ústních informací

Katastrální úřad poskytuje bezplatně v úřední době a v prostorách k tomu určených informace o údajích katastru, a to ústně nebo nahlédnutím do katastru.

§ 6

Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických
informací a ze souboru popisných informací
a identifikace parcel

(1) Výpisy, opisy nebo kopie ze souboru geodetických informací a ze souboru popisných informací, jakož i identifikace parcel jsou veřejnými listinami,5) pokud jsou opatřeny datem, otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jménem a příjmením zaměstnance katastrálního úřadu, který výpis, opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpisem a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

(2) V žádosti o výpis, opis, kopii nebo identifikaci parcel se uvede předmět žádosti, název obce a katastrálního území s označením předmětu žádosti, a to identifikací vlastníka nebo jiného oprávněného, parcelním číslem pozemku v katastru nebo ve zjednodušené evidenci, popisným nebo evidenčním číslem budovy (s uvedením části obce v případě, že je obec členěna na části, které mají samostatné číslování domů), číslem jednotky, popřípadě číslem listu vlastnictví, a to tak, aby rozsah požadovaných výstupů byl nepochybný. V případě pochybností vyzve katastrální úřad žadatele k doplnění žádosti.

(3) Výpisem, opisem a kopií podle odstavce 1 se rozumí na tiskopisu Úřadu ručně, mechanicky, reprograficky nebo automatizovaně vyhotovený

a) výčet parcel a budov nebo jednotek12) vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva13) příslušejících k listu vlastnictví s údaji o právních vztazích a s dalšími údaji katastru,
b) výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory,14)
c) kopie katastrální mapy zobrazující vybrané parcely.

(4) Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) a b) je označen jako "Výpis z katastru nemovitostí". Výčet údajů podle odstavce 3 písm. a) může být úplný nebo částečný. Úplný výčet se týká všech parcel a budov nebo jednotek příslušejících k jednomu číslu listu vlastnictví, částečný výčet pouze těch parcel a budov nebo jednotek, o jejichž výčet žadatel požádá. Částečný výčet je vždy označen slovy "Částečný výpis".

(5) Identifikace parcel obsahuje porovnání totožnosti parcely nebo skupiny souvisejících parcel posledního dochovaného stavu dřívějších pozemkových evidencí nebo stavu katastrálního operátu k určitému datu s parcelou nebo skupinou parcel vedených v katastru. Parcely se uvádějí podle katastrálních území a parcelních čísel. V případě, že nelze zákres hranic parcely dřívější pozemkové evidence nebo parcely podle stavu před obnovou katastrálního operátu ztotožnit se zákresem hranic parcely katastru, sdělí katastrální úřad žadateli, že identifikaci nelze provést bez vytyčení hranic pozemku v terénu a vyhotovení geometrického plánu.

(6) Současně s výpisem, opisem nebo kopií podle odstavce 3 nebo identifikací parcel podle odstavce 5 vyhotoví katastrální úřad na žádost jejich kopii, kterou označí slovem "Kopie". Na kopii se dále uvede datum vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který kopii vyhotovil, a jeho podpis. Kopie se opatří kolkem v odpovídající hodnotě nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku a opatří se otiskem razítka katastrálního úřadu se státním znakem.

§ 7

Ověřené opisy nebo kopie listin
ze sbírky listin katastru

Katastrální úřad vyhotoví na žádost opis nebo kopii listiny ze sbírky listin katastru,6) kterou označí "Opis" nebo "Kopie". Opis nebo kopie se opatří ověřovací doložkou, která obsahuje text: "Opis - Kopie doslovně souhlasí s listinou uloženou ve sbírce listin katastru", údaj o počtu stran opisu nebo kopie, údaj o tom, zda jde o opis úplný nebo částečný, dále číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, datum, otisk razítka katastrálního úřadu se státním znakem, jméno a příjmení zaměstnance katastrálního úřadu, který opis nebo kopii vyhotovil, a jeho podpis, a dále kolkem nebo doložkou o úhradě správního poplatku jiným způsobem nebo o osvobození od správního poplatku.11)

§ 8

Reprografické kopie z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost reprografické kopie, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které nejsou vedeny prostředky výpočetní techniky a nevyhotovují se z nich kopie s povahou veřejné listiny podle § 6. Kopii označí katastrální úřad slovem "Kopie". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který kopii vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který kopii vydal. Kopie nepřihlížejí k vyznačené plombě. Kopie se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 1.

(2) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány bezúplatně podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii, jsou poskytovány nejvýše jednou za 12 měsíců, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii nebo rastrovým datům katastrální mapy poskytnutým podle § 11 odst. 6. Kopie mapového listu jsou poskytovány z obvodu územní působnosti příslušného územně samosprávného celku.

§ 9

Tiskové výstupy z katastrálního operátu

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost tiskové výstupy údajů z katastru, které nemají povahu veřejných listin, z částí katastrálního operátu, které jsou vedeny prostředky výpočetní techniky, pokud obsahují údaje, které nejsou uvedeny ve výstupech s charakterem veřejných listin vyhotovených podle § 6, nebo tyto údaje obsahují, ale liší se od nich svým rozsahem nebo uspořádáním.

(2) Vydané tiskové výstupy, které nemají povahu veřejné listiny, mají informativní charakter a nepřihlížejí k vyznačené plombě. Tiskový výstup označí katastrální úřad slovy "Tiskový výstup informativního charakteru". Uvede číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru, den vyhotovení, jméno a příjmení zaměstnance, který tiskový výstup vyhotovil, a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu, který tiskový výstup vydal. Tiskové výstupy se poskytují za úplatu stanovenou v příloze č. 2.

§ 10

Dálkový přístup k údajům katastru

(1) Dálkový přístup k údajům katastru vedeným v elektronické podobě je oprávněn získat každý, kdo písemně požádá Úřad o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru.

(2) Žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje

a)údaj o jménu, popřípadě jménech a příjmení žadatele, jeho datu narození, adrese trvalého pobytu, popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky a bankovním spojení, je-li žadatelem fyzická osoba,
b) údaj o obchodní firmě nebo názvu žadatele, jeho identifikačním čísle, sídle a jeho bankovním spojení, údaj o tom, zda se jedná o právnickou osobu, organizační složku státu nebo jiný subjekt jiného typu a zda je jeho činnost hrazena z veřejného rozpočtu, není-li žadatel fyzickou osobou,
c)uvedení jména, popřípadě jmen, příjmení a funkčního zařazení fyzické osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,
d)  účel zpracování poskytnutých osobních údajů, dovolený právními předpisy,
e)  název země, ve které budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány,
f)údaj o tom, zda žadatel požaduje zasílat vyúčtování za údaje z katastru získané dálkovým přístupem měsíčně nebo čtvrtletně, a závazek uhradit při vyúčtování částku za poskytnuté údaje z katastru,
g) prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle odstavce 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
h) datum a podpis žadatele.

(3) Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Dálkový přístup k údajům katastru poskytuje Úřad formou vlastní aplikace nebo formou webové služby. Pro získání dálkového přístupu ke každé z uvedených forem se podává samostatná žádost.

(4) Úřad potvrdí žadateli příjem žádosti a po založení zákaznického účtu mu sdělí údaje potřebné pro umožnění dálkového přístupu k údajům katastru. Úřad provádí pravidelné měsíční nebo čtvrtletní vyúčtování za poskytnuté údaje z katastru.

(5) Pokud chce uživatel dálkového přístupu zrušit své oprávnění užívat dálkový přístup k údajům katastru, požádá o to písemně Úřad. Úřad mu dálkový přístup zruší a do 30 dnů zašle žadateli konečné vyúčtování.

(6) Údaje z katastru získané dálkovým přístupem mají informativní charakter, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Tiskové výstupy získané dálkovým přístupem nejsou veřejnou listinou, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Úřad uchovává v elektronické podobě veškeré sestavy údajů poskytnutých dálkovým přístupem.

(7) Výše úplaty za poskytnutí údajů z katastru dálkovým přístupem je stanovena v příloze č. 3.

(8) Údaje získané dálkovým přístupem lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad jménem státu uzavře s žadatelem o dálkový přístup.

(9) Pokud uživatel dálkového přístupu šíří údaje z katastru, ač k tomu není oprávněn, Úřad mu zabrání v dálkovém přístupu k údajům katastru technickými prostředky; může tak učinit i v případě, že uživatel dálkového přístupu neplní své povinnosti v oblasti úhrad za poskytované údaje z katastru dálkovým přístupem.

§ 10a

Bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru

(1) Pokud zvláštní zákon stanoví, že se právnické osobě nebo státnímu orgánu poskytují k určitému účelu dálkovým přístupem údaje z katastru bezúplatně, postupuje se podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) Žádost o zřízení bezúplatného dálkového přístupu k údajům katastru obsahuje

a) název právnické osoby nebo státního orgánu, údaj o jeho identifikačním čísle a sídle,
b) označení osoby, která odpovídá za přebírání údajů z katastru dálkovým přístupem a jejich další využití,
c) uvedení zákona, podle kterého je uplatňován nárok na bezúplatné poskytování údajů z katastru,
d) uvedení účelu, ke kterému je nárok na bezúplatný dálkový přístup zákonem stanoven,
e) prohlášení žadatele o tom, že bere na vědomí, že údaje z katastru nesmí užít k jinému než právními předpisy dovolenému účelu,15a) že nesmí šířit poskytnuté údaje z katastru15b) jinak než na základě smlouvy podle § 10 odst. 8 a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
f) datum a podpis žadatele.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení žadatele a jeho zaměstnanců si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru. Žadatel je oprávněn získávat údaje o nemovitostech ležících v obvodu územní působnosti žadatele a v případech odůvodněných působností žadatele i mimo tento obvod.

(4) Při získávání údaje z katastru zvolí žadatel vždy jeden z účelů v rámci působnosti žadatele, pro který je určitý údaj z katastru vyžadován. Je-li údaj z katastru vyžadován pro správní řízení, uvede též jednací číslo správního spisu.

§ 10b

Dálkový přístup k údajům katastru pro poskytovatele ověřených
výstupů z informačních systémů veřejné správy

(1) Osobám oprávněným poskytovat ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy podle zvláštního právního předpisu (dále jen "poskytovatel ověřených výstupů")15c) se poskytují dálkovým přístupem údaje pro vydávání výpisů a kopií podle § 6 odst. 3 za úplatu stanovenou podle zvláštního právního předpisu15c). Přitom se postupuje podle § 10, pokud není dále stanoveno jinak.

(2) V prohlášení žadatele obdobně podle § 10 odst. 2 písm. d) se uvede, že žadatel bere na vědomí, že údaje z katastru poskytnuté podle tohoto ustanovení nesmí užít k jinému účelu než k poskytování ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a jiným způsobem nesmí tyto údaje šířit a že je povinen nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

(3) Úřad založí žadateli jeden zákaznický účet pro jedno připojení žadatele. Podúčty pro další připojení dalších zaměstnanců žadatele si bude žadatel zakládat přímo prostřednictvím dálkového přístupu. Úřad žadateli sdělí údaje potřebné pro využívání dálkového přístupu k údajům katastru.

(4) Má-li žadatel zřízen dálkový přístup k údajům katastru i pro jiný právními předpisy dovolený účel, je veden přehled o poskytnutých údajích pro každý z těchto účelů samostatně. Pro každý z těchto účelů je také veden samostatný zákaznický účet.

§ 11

Předávání údajů katastru vedených
v elektronické podobě

(1) Předávání údajů katastru vedených v elektronické podobě se může provést fyzickým předáním na technickém nosiči dat nebo jejich zasláním telekomunikačními zařízeními.16) Ustanovení § 10 se při předání údajů katastru podle tohoto ustanovení nepoužijí.

(2) V elektronické podobě lze předat pouze ty údaje katastru, které jsou v této formě vedeny.

(3) Údaje z katastru v elektronické podobě poskytuje na písemnou žádost katastrální pracoviště z obvodu své územní působnosti a Úřad z území přesahujícího obvod územní působnosti katastrálního pracoviště. Údaje, které může katastrální pracoviště získat dálkovým přístupem, může katastrální pracoviště poskytnout i mimo obvod své územní působnosti. Žádost se podává na tiskopisu Úřadu nebo na automatizovaně vyhotoveném formuláři obsahově a úpravou shodném s tiskopisem Úřadu, jehož vzor je zveřejněn na webových stránkách Úřadu. Žádost obsahuje:

a) označení úřadu, kterému je určena,
b)označení žadatele uvedením jeho jména, popřípadě jmen, příjmení, rodného čísla (nemá-li je, data narození) a adresy trvalého pobytu, popřípadě adrese bydliště, nemá-li žadatel trvalý pobyt na území České republiky nebo názvu (obchodní firmy), identifikačního čísla a sídla,
c) stanovení rozsahu a obsahu požadovaných údajů z katastru, popřípadě i periodicitu jejich opakovaného poskytnutí,
d)uvedení účelu, který je dovolen právními předpisy, k jakému budou poskytnuté údaje z katastru využity, a závazek žadatele neužít údaje z katastru k jinému než uvedenému účelu,
e)závazek žadatele nešířit poskytnuté údaje z katastru jinak než na základě smlouvy podle odstavce 5 nebo sdělení, že zveřejní údaje katastru způsobem uvedeným v odstavci 4,
f) závazek žadatele nakládat s poskytnutými údaji z katastru v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,
g) závazek žadatele zaplatit za poskytnuté údaje z katastru úplatu stanovenou podle této vyhlášky a
h) datum sepsání žádosti a podpis žadatele.

(4) Pokud žadatel sdělí, že poskytnuté údaje ze souboru geodetických informací použije pro geografický informační systém, pak současně sdělí, zda tato data zveřejní jako vrstvu prostorových referencí polohy své aplikace. V takovém případě se zaváže zveřejnit poskytnuté údaje pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace.

(5)  Údaje z katastru získané v elektronické podobě lze šířit pouze na základě smlouvy, kterou Úřad nebo katastrální úřad jménem státu uzavře s žadatelem o šíření údajů z katastru.

(6) Údaje v elektronické podobě na technických nosičích dat mají informativní charakter. Výše úplaty za jejich poskytnutí je stanovena v příloze č. 4.

(7) Pokud jsou územně samosprávným celkům poskytovány údaje podle § 22 odst. 5 katastrálního zákona v elektronické podobě na technických nosičích dat, jsou poskytovány zpravidla jedenkrát za 3 měsíce z území příslušného územně samosprávného celku. Rastrová data katastrální mapy jsou poskytována jedenkrát za rok, a to jen pokud obsahují změny oproti naposled poskytnuté kopii podle § 8 nebo naposled poskytnutým rastrovým datům katastrální mapy.

§ 12

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem
pozemkové držby podle dřívějších pozemkových
evidencí

(1) Katastrální úřad vyhotoví na žádost kopii katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle posledního dochovaného stavu grafického operátu pozemkového katastru či přídělového nebo scelovacího operátu. Údaje vyplývající z orientačního zákresu jsou přibližné a mají informativní charakter. Kopie je označena slovy "Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem stavu pozemkové držby podle .........." s doplněním, podle kterého dřívějšího grafického operátu byl zákres proveden. Je opatřena datem, číslem řízení o poskytnutí údajů z katastru, otiskem řádkového razítka katastrálního úřadu a podpisem zaměstnance katastrálního úřadu .

(2) Výše úplaty za poskytnutí kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena v příloze č. 5.

§ 13

Srovnávací sestavení parcel dřívějších pozemkových
evidencí s parcelami katastru

(1) Srovnávací sestavení parcel je orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí. K vyhotovení srovnávacího sestavení se využije porovnání obou stavů v grafickém vyjádření.

(2) Srovnávací sestavení parcel není veřejnou listinou, neosvědčuje vlastnické vztahy k nemovitostem a nemůže sloužit jako podklad pro vyhotovení listin o převodu částí nemovitostí v něm uvedených. Poučení o tom se poznamená na každém vydávaném srovnávacím sestavení parcel.

(3) Srovnávací sestavení parcel se vyhotovuje na tiskopisu Úřadu. Výměra částí parcel je určena pouze přibližně. Na tuto skutečnost musí být ve srovnávacím sestavení upozorněno.

(4) Srovnávací sestavení parcel potvrdí příslušný zaměstnanec katastrálního úřadu svým podpisem, uvede datum vyhotovení, číslo řízení o poskytnutí údajů z katastru a připojí řádkové razítko katastrálního úřadu.

(5) Srovnávací sestavení se neposkytuje v katastrálních územích, kde je zcela odstraněno evidování zjednodušeným způsobem.9)

(6) Výše úplaty za poskytnutí srovnávacího sestavení parcel je stanovena v příloze č. 6.

ČÁST TŘETĺ
SPOLEČNÁ USTANOVENĺ

§ 14

Společná ustanovení pro poskytování údajů
z katastru

 Údaje z katastru se neposkytnou, pokud by to bylo v rozporu s omezeními podle § 21 odst. 2 katastrálního zákona.

§ 15

Úplata za poskytování údajů

(1) Úplata za poskytnuté údaje stanovená touto vyhláškou s výjimkou údajů poskytovaných podle § 10 se nehradí v případech, pokud zvláštní zákon stanoví povinnost katastrálních úřadů předávat tyto údaje jiným orgánům.18) Požadavek na bezúplatné poskytnutí údajů musí být uveden v žádosti o jejich poskytnutí a zdůvodněn odkazem na příslušný zvláštní zákon.

(2) Úplata za údaje poskytnuté podle § 10 se nehradí, pokud tak stanoví katastrální zákon18a) nebo zvláštní zákon.18b)

(3) Úplaty za poskytování údajů katastru uvedené v přílohách k této vyhlášce musí být určeny tak, aby celkový příjem z jejich poskytování nepřesahoval náklady na shromažďování údajů katastru, jejich vytváření, reprodukci a šíření se započítáním přiměřeného zisku.

(4) Pokud užije územně samosprávný celek osobní údaje z katastru bezúplatně poskytnuté k výkonu jeho působnosti k jinému účelu, ohlásí to poskytovatel údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 15a

Lhůty pro poskytování údajů katastru

(1) Údaje katastru se žadatelům podle této vyhlášky poskytují ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(2) Je-li třeba k poskytnutí údajů uzavřít smlouvu, předloží příslušný správní úřad, který je oprávněn údaje katastru poskytnout, návrh této smlouvy žadateli ve lhůtě do 60 dnů od podání žádosti o poskytnutí údajů.

(3) Odmítne-li příslušný správní úřad, který žádost přijal, poskytnout údaje podle odstavce 1 nebo předložit návrh smlouvy podle odstavce 2, uvede v odmítnutí právními předpisy stanovené důvody, které k odmítnutí vedly. Současně žadatele poučí o přípustnosti stížnosti proti takovému odmítnutí podle zvláštního právního předpisu18c).

§ 16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Vyhláška č. 460/2003 Sb.1. ledna 2004,
Vyhláška č. 345/2004 Sb.3. června 2004,
Vyhláška č. 44/2005 Sb.1. února 2005,
Vyhláška č. 457/2006 Sb. 1. ledna 2007.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení reprografických kopií z katastrálního operátu, které nemají povahu veřejných listin (§ 8)

Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
101 Kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii formát A4 50 Kč
102 Kopie mapového listu katastrální mapy vedené na plastové fólii mapový list 250 Kč
103 Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu části mapového listu katastrální mapyformát A4 50 Kč
104Kopie přehledu čísel bodů v rozsahu celého mapového listu katastrální mapymapový list 250 Kč
105Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen "BPEJ") nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu části mapového listu katastrální mapyformát A4 50 Kč
106Kopie grafického podkladu se zobrazením obvodů a kódů BPEJ nebo přehledu parcel ve zjednodušené evidenci v rozsahu celého mapového listu katastrální mapymapový list 250 Kč
107Kopie dokumentace podle § 16 vyhlášky č. 190/1996 Sb. mimo kopie geodetických údajů a kopie přehledu sítě pevných bodůformát A4 60 Kč
108Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu části mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozenéformát A4 30 Kč
109Kopie přehledu sítě pevných bodů podrobného polohového bodového pole a jejího vývoje v rozsahu mapového listu Státní mapy 1 : 5000 - odvozenémapový list 160 Kč
111Kopie geodetických údajů o bodech podrobného polohového bodového polebod 20 Kč

Poznámky:

a)Úplaty podle položek 102, 104, 106 a 109 se při vyhotovení kopie na rozměrově stálé transparentní podložce zvyšují o cenutéto podložky.
b)Úplata podle položek 102, 104, 106 a 109 se snižuje o 40 %, pokud zobrazovaný obsah podle specifikace pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
c)Úplata podle položky 102 se zvyšuje při vyhotovení fotoreprodukční zvětšeniny mapy o částku 500 Kč a při vyhotovení fotoreprodukční zmenšeniny mapy o částku 100 Kč (za každou změnu měřítka).
d)Úplata podle položky 107 se pro osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti pro vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku a pro činnost znalců podle zvláštního právního předpisu,19) pokud se jedná o znalce v oboru geodézie, snižuje o 50 %.
e)Úplata za kopie části katastrální mapy vedené na plastové fólii podle položky 101 je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení tiskových výstupů z katastrálního operátu (§ 9)

Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
201Tiskový výstup ze souboru popisných informací formát A4 50 Kč
202Tiskové výstupy z ostatních částí katastrálního operátu mimo souboru popisných informací a katastrální mapy formát A4 30 Kč
203Tisk (vykreslení) katastrální mapy v digitální formě na papír nebo plastovou fólii formát A4 50 Kč

Poznámky:

a)Tiskový výstup podle položky 202 je určen pro osoby oprávněné vykonávat zeměměřické činnosti pro vyhotovení geometrického plánu a dokumentace o vytyčení hranice pozemku a pro činnost znalců podle zvláštního právního předpisu,19) pokud se jedná o znalce v oboru geodézie.
b)Úplata za tisk (vykreslení) podle položky 203 vyhotovený na rozměrově stálé transparentní podložce se zvyšuje o cenu této podložky.
c)Za tiskový výstup podle položky 201 se považuje i informace o tom, že určitý zápis v souboru popisných informací není uveden.
d) Úplata za tiskový výstup podle položek 201 a 202 formátu většího než A4 odpovídá počtu formátů A4 včetně započatého formátu.
e) Úplata za tisk (vykreslení) katastrální mapy podle položky 203 je stanovena za každý i započatý formát A4 pokrytý kresbou.
f) Pokud vytvoření požadovaného tiskového výstupu vyžaduje zvláštní konverze a programování, zvýší katastrální pracoviště nebo Úřad úplatu o 300,- Kč za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování, konverze do zhuštěného formátu).

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Dálkový přístup k údajům katastru (§ 10)

Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
301Výpis z katastru nemovitostístránka 50 Kč
302Seznam parcel katastru nemovitostístránka 50 Kč
303Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem stránka 50 Kč
304Informace o parcelách stránka 50 Kč
305Seznam budov s čísly popisnými a evidenčnímistránka 50 Kč
306Informace o budovách stránka 50 Kč
307Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách) stránka 50 Kč
308Přehled vlastnictví stránka 50 Kč
309Informace o průběhu řízení stránka50 Kč
310Seznam obcí stránka50 Kč
311Seznam částí obcí stránka50 Kč
312Seznam katastrálních územístránka50 Kč
313Statistické údaje o katastrálních územíchstránka50 Kč
314Zobrazení katastrální mapystránka50 Kč
315Seznam bodů bodového polestránka50 Kč

Poznámka:

Měrnou jednotkou "stránka" se rozumí každý i započatý formát A4 výstupní sestavy.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

(Přiloha není zpracována v elektronické podobě)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí
(§ 12)

Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
501 Kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí formát A4 100 Kč

Poznámky:

a) Státním orgánům a státním fondům se kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí poskytuje bezúplatně.
b) Úplata za kopie katastrální mapy s orientačním zákresem pozemkové držby podle dřívějších pozemkových evidencí je stanovena za každý i započatý formát A4, na kterém je polohopisná kresba.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 162/2001 Sb.

Vyhotovení srovnávacího sestavení parcel
(§ 13)

Položka
Specifikace
Měrná jednotka (MJ)
Úplata za MJ
625 Orientační srovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se stavem parcel katastru nebo srovnání popisných informací o parcelách katastru s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí 20 parcel ze součtu parcel uvedených v obou srovnávaných grafických operátech 300 Kč

Poznámka:

Státním orgánům a státním fondům se vyhotovení srovnávacího sestavení parcel poskytuje bezúplatně.

1)Například § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/ /2000 Sb.
2)§ 21 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.
3)§ 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 344/1992 Sb.
4)§ 4 odst. 2 písm. b) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
5)§ 22 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
6)§ 9 zákona č. 344/1992 Sb.
7)§ 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
8)§ 22 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
7)§ 22 odst. 4 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
9)§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
9a)§ 5 odst. 2 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění zákona č. 175/2003 Sb.
10)§ 3 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., ve znění zákona č. 175/2003 Sb.
5)§ 22 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
Text odkazu o_162-01.htm#11) (idc: 178040) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
12)§ 2 písm. h) zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění zákona č. 103/2000 Sb.
13)§ 2 odst. 4 písm. b) až h) zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb., zákona č. 120/2000 Sb. a zákona č. 220/ /2000 Sb.
14)§ 2 písm. d) zákona č. 72/1994 Sb.
6)§ 9 zákona č. 344/1992 Sb.
Text odkazu o_162-01.htm#11) (idc: 178040) bohužel nebyl nalezen.
Subscript out of range
15a)§ 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15b)§ 21a zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15a)§ 1 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15b)§ 21a zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 120/2000 Sb.
15c)Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.
15c)Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb. a zákona č. 81/2006 Sb.
16)Zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.
9)§ 29 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
18)Například § 34 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, § 12 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 2 vyhlášky č. 98/1992 Sb., o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem, § 1 písm. c) nařízení vlády č. 72/1999 Sb., o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceňováním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků, § 128 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 17 zákona č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, § 21a odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, § 9 odst. 1 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
18a)§ 22 odst. 5 zákona č. 344/1992 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
18b)§ 39 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 315/2001 Sb.
§ 27 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění zákona č. 120/2004 Sb.
18c)§ 175 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
19)Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.
19)Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.