Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Vyhláška č. 89/1994 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

Znění účinné od 19. 5. 1994 dosud.Přehled účinností

VYHLÁŠKA
Ministerstva průmyslu a obchodu
č. 89/1994 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 33 zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), v dohodě s Ministerstvem zahraničních věcí, Minister- stvem obrany a Ministerstvem vnitra:

§ 1

Seznam vojenského materiálu podle § 5 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

§ 2

Významný vojenský materiál podle § 20 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 3

Vzor žádosti o vydání povolení k obchodu s vojenským materiálem podle § 9 odst. 5 zákona je uveden v příloze č. 3 této vyhlášky.

§ 4

Vzor žádosti o udělení licence podle § 15 odst. 4 zákona je uveden v příloze č. 4 této vyhlášky.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 19. května 1994)

 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 89/1994 Sb.

SEZNAM VOJENSKÉHO MATERIÁLU (dále jen "SVM")

SVM 1

Zbraně a jejich speciálně konstruované součásti

a)pušky, karabiny, revolvery, pistole, automatické pistole, samopaly a kulomety, s výjimkou zbraní vyrobených před r. 1890 a jejich replik
b)zbraně s hladkou hlavní speciálně konstruované pro vojenské použití
c)zbraně používající beznábojnicové střelivo

Technická poznámka

Zbraně s hladkou hlavní speciálně konstruované pro vojenské použití [uvedené v podpoložce b) výše] jsou ty, které:

a)jsou odzkoušeny při tlaku nad 1300 barů a
b)běžně a bezpečně pracují při tlaku nad 1000 barů a
c)může v nich být použito střelivo delší než 76,2 mm (tj. ráže 12)

Parametry dle této technické poznámky musí být měřeny podle norem CIP (Commision internationale permanente)

Poznámky:

Do této položky nepatří následující zbraně a jejich součásti:

1. zbraně neschopné plně automatické střelby a splňující následující další podmínky:

a)zbraně s drážkovanou hlavní, speciálně konstruované pro sportovní střelbu, jak jsou definovány pravidly UIT (Mezinárodní střelecká federace)
b)zbraně s drážkovanou hlavní, speciálně konstruované pro lovecké účely, mající zásobník nepřesahující 5 nábojů
c)vícehlavňové lovecké zbraně mající jednu nebo více drážkovaných hlavní a alespoň jednu hladkou hlaveň

2. zbraně s hladkou hlavní používané pro lovecké nebo sportovní účely. Tyto zbraně nesmí být speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské použití nebo plně automatického typu

3. palné zbraně speciálně konstruované pro cvičné střelivo, jež nejsou schopny palby ostrým střelivem

4. zbraně nepoužívající střelivo se středovým zápalem a jež nejsou plně automatického typu

5. revolvery, pistole, jež nejsou plně automa- tického typu, a jejich součásti určené k maloobchodnímu prodeji v zemi dovozu

SVM 2

Velkorážová výzbroj nebo zbraně a vrhače a jejich speciálně konstruované součásti

a)děla, houfnice, moždíře, minomety, stihače tanků, vrhače projektilů, vojenské plamenomety, bezzákluzová děla
b)vojenské vrhače kouře, plynu a pyrotechnických prostředků a jejich vyvíječe
Poznámka:tato podpoložka nezahrnuje signální pistole

SVM 3

Střelivo a jeho speciálně konstruované součásti pro zbraně uvedené v položkách SVM 1, SVM 2 a SVM 23

Poznámky:

1. speciálně konstruovanými součástmi se rozumí:

a)kovové nebo plastikové výrobky, jako počinové roznětky, kuličkové misky, nábojové články, rotační pásky a kovové části střeliva
b)zabezpečovací a odjišťovací zařízení, rozbušky, čidla a spoje explozivního můstku
c)zdroje vysokého jednorázového provozního výkonu
d)spalitelné nábojnice
e)části střeliva vč. kazetového střeliva a naváděných projektilů s výjimkou částí střeliva používajícího výhradně olověné jádro

2. do této položky nepatří střelivo a jeho součásti za předpokladu, že jsou určeny pro zbraně ve smyslu poznámek 1 až 5 položky SVM 1

SVM 4

Bomby, torpéda, rakety a střely a jejich speciálně konstruované součásti

a)bomby, torpéda, granáty (vč. kouřových granátů), kouřové zásobníky, rakety, miny, střely, hloubkové nálože, zápalné bomby a vojenské demoliční nálože, zařízení a soupravy, pyrotechnické světelné signální prostředky pro vojenské použití, nábojnice a simulátory
b)přístroje a zařízení speciálně konstruované pro manipulaci, ovládání, aktivaci, hnané jednorázovým provozním výkonem, výmet, pokládání, vyprošťování, odstraňování, detonaci nebo zjišťování položek uvedených v podpoložce a)

Poznámka:

Tato položka zahrnuje i následující:

a)mobilní zkapalňovací zařízení plynu, speciálně konstruované pro vojenské použití a schopné vyrábět 1000 kg nebo více plynu v kapalné formě denně
b)plovoucí elektrovodivé kabely vhodné pro zachytávání magnetických min
c)trysky taktických raketových střel a přední části strategicky návratných nosičů a jejich jemnozrnné umělé grafity mající všechny následující charakteristiky:
1.objemová hustota 1,79 nebo více (měřeno při 293 K)
2.pevnost v tahu do poškození 0,7 % a více (měřeno při 293 K)
3.koeficient tepelné roztažnosti 2,75 x 106 nebo méně na 1 Kelvin (v rozmezí 293 - 1255 K)
d)vojenské zahušťovače paliva, včetně sloučenin (jako oktal) nebo směsí takových sloučenin (jako napalm), specificky formovaných za účelem tvorby materiálů, které, pokud jsou přidány k výrobkům z nafty, vytvářejí zápalný materiál gelovitého typu pro použití v bombách, projektilech, plamenometech nebo jiných válečných prostředcích

SVM 5

Systémy a podsystémy řízení palby speciálně konstruované pro vojenské použití a jejich speciálně konstruované součásti a příslušenství

a)zařízení pro řízení palby, zaměřování, noční vidění, vedení a navádění střel a zařízení pro pozorování cíle
b)dálkoměry, polohoměry, výškoměry, zaměřovací přístroje, zařízení pro detekci, rekognoskaci nebo identifikaci a čidlová integrovaná zařízení
c)elektronické, elektrooptické, gyroskopické, akustické a optické zaměřovací nebo pozorovací přístroje
d)bombové zaměřovače, miřidla, bombardovací počítače, dělostřelecká miřidla a periskopy

SVM 6

Vozidla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské použití a jejich speciálně konstruované součásti

Technická poznámka

Pro účely této položky se termínem "speciálně upravená pro vojenské použití" rozumí strukturní, elektrická nebo mechanická změna, jež s sebou přináší výměnu součásti, přinejmenším jednou součástí, speciálně konstruovanou pro vojenské použití nebo přidáním nejméně jedné takové součásti

a)tanky a samohybná děla
b)vyzbrojená nebo obrněná vozidla nebo vozidla vybavená zařízením pro montáž zbraní
c)pancéřové železniční vlaky
d)polopásová vozidla
e)vyprošťovací vozidla
f)nosiče děl a tahače speciálně konstruované pro vlečení dělostřeleckých prostředků
g)přepravníky střeliva
h)obojživelná a brodivá vozidla
i)pojízdné opravárenské dílny speciálně konstruované pro opravy vojenského materiálu
j)všechna další vozidla speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské použití

Poznámky:

1. speciálně konstruovanými součástmi pro vojenský materiál dle této položky se rozumí i:

a)pneumatiky speciálně konstruované tak, aby byly neprůstřelné nebo bylo možné je použít i při jejich vyprázdnění, s výjimkou typů pro zemědělské a zahradnické traktory a zemědělské nářadí
b)motory pro pohon vozidel vyjmenovaných v podpoložkách a) až j) speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské použití, včetně pro ně speciálně konstruovaných součástí
c)ovládací systémy tlaku v pneumatikách obsluhované z kabiny pohybujícího se vozidla, speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské použití
d)velké výchylné závěsy speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské použití

2. vozidly pod podpoložkou j) se rozumí i tankové a těžké dělostřelecké podvalníky, obojživelná pásová nákladní vozidla a traktory s vysokou rychlostí

SVM 7

Toxikologické prostředky, slzný plyn, příslušná zařízení, součásti, materiály a technologie

a)biologické prostředky, chemické látky nebo radioaktivní materiály upravené pro použití ve válce tak, aby způsobily ztráty na lidech, zvířatech nebo přírodních produktech
b)"slznými plyny" a "látkami proti nepokojům" se rozumí i:
1.brombenzylkyanid (CR)
2.chlorobenzylidenemalononitryl (chlorobenzalmalononitryl) (CS)
3.fenylacylchlorid (w-chloracetofenon) (CN)
c)zařízení speciálně konstruovaná a zamýšlená pro rozšiřování produktů dle podpoložky a)
d)zařízení a vybavení speciálně konstruovaná a zamýšlená pro obranu proti produktům dle podpoložky a) a pro jejich detekci a identifikaci
e)součásti speciálně konstruované pro zařízení uvedená v podpoložce c) nebo d)
f)"biopolymery" speciálně sestavené nebo vytvořené pro detekci a identifikaci chemických bojových látek uvedených v podpoložce a) a kultury specifických buněk schopných je produkovat
g)"biokatalyzátory" pro dekontaminaci a zneškodnění chemických bojových látek a biologických systémů
1."biokatalyzátory" speciálně sestavené pro dekontaminaci a zneškodnění chemických bojových látek uvedených v podpoložce a), které jsou výsledkem přímého laboratorního výběru nebo genetické úpravy biologických systémů
2.následující biologické systémy: "vytláčecí vektory", viry nebo kultury buněk obsahující genetické informace specifické pro výrobu "biokatalyzátorů" dle podpoložky g) bodu 1
h)následující technologie:
1.technologie pro vývoj, výrobu a použití toxikologických prostředků, příslušného zařízení a součástí uvedených v podpoložkách a) až e)
2.technologie pro vývoj, výrobu a použití "biopolymerů" a kultur specifických buněk uvedených v podpoložce f)
3.techologie výhradně pro zavedení "biokatalyzátorů" dle podpoložky g) bodu 1 do substancí vojenských nosičů nebo vojenského materiálu

Poznámky:

1. podpoložka a) zahrnuje i O-ethyl-2-diisopropylaminoethyl methylfosfonit (QL) nebo methylfosfonyldifluorid (DF)

2. podpoložka d) zahrnuje i zařízení pro úpravu vzduchu speciálně konstruovaná nebo upravená pro nukleární biologickou a chemickou filtraci

3. do podpoložky a) nepatří:

a)kyanochlorid
b)kyselina kyanovodíková
c)chlor
d)chlorid karbonylu (fosgen)
e)difosgen (trichlormethyl chloroformat)
f)ethylbromacetát
g)xylylbromid
h)benzylbromid
i)benzyljodid
j)bromaceton
k)kyanobromid
l)brommethylethylketon
m)chloraceton
n)ethyljodoacetát
o)jodaceton
p)chlorpikrin

4. do podpoložky d) nepatří:

a)osobní dozimetry k měření radiace
b)ochranné masky proti specifickým průmyslovým nebezpečím, jako jsou páry, kouře nebo prach v důlních, lomových nebo chemických zařízeních, nebo
c)plynové masky konstruované pro civilní použití

5. do podpoložky f) nepatří technologie a buněčné a mikrobiologické kultury pro civilní účely, jako je zemědělství, farmacie, lékařství, veterina, ochrana životního prostředí a potravinářský průmysl

6. do podpoložek h) bodu 3 a g) bodu 2 nepatří technologie a biologické systémy pro civilní účely jako je zemědělství, farmacie, lékařství, veterina, ochrana životního prostředí, odpadové hospodářství a potravinářský průmysl

7. do podpoložky b) nepatří slzný plyn určený k maloobchodnímu prodeji v zemi dovozu

SVM 8

Vojenské výbušniny a paliva a pro ně určená "aditiva", "prekurzory" a "stabilizátory"

a)"vojenské výbušniny"
b)"vojenské hnací látky"
c)"vojenské pyrotechnické prostředky"
d)vojenská vysoce energetická pevná nebo kapalná paliva včetně leteckých paliv speciálního složení pro vojenské účely
Poznámka:rozumí se, že do této podpoložky patří pouze hotové výrobky a ne jejich složky

Poznámky:

1. "vojenské výbušniny", "vojenské hnací látky" a "vojenské pyrotechnické prostředky" zahrnují látky a směsi obsahující:

a)sférický hliníkový prášek o velikosti zrna 60 mikrometrů nebo méně, vyrobený z materiálu s obsahem hliníku 99 % nebo více (pokud jde o technologii k získání sféricity a jednotné velikosti částic, viz také kategorie 1.E.1. vyhlášky č. 50/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 505/1992 Sb. - dále jen "příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb. ")
b)kovová paliva o velikosti zrna menší než 60 mikrometrů, ať již sférická, atomizovaná, kulovitého tvaru, vločková nebo mletá, vyrobená z materiálu obsahujícího 99 % nebo více zirkonia, boru, hořčíku a jejich slitin, berylia nebo práškového železa o průměrné velikosti částic 3 mikrometry nebo menší, vyrobeného redukcí kysličníku železa vodíkem
c)chlorečnany, chlornany a chromany ve směsi s práškovým kovem nebo jinými palivovými složkami s vysokou energií
d)nitroguanidin (NQ)
e)sloučeniny obsahující fluor a jeden nebo více z těchto prvků: ostatní halogeny, kyslík, dusík
f)karborany, dekarborany, pentaborany a jejich deriváty
g)cyklotetramethylentetranitrozoamin (HMX), okta-hydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazin, 1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazacyklooktan (Oktogen)
h)hexanitrostilben
i)diaminotrinitrobenzen (DATB)
j)triaminotrinitrobenzen (TATB)
k)triaminoguanidinnitrat (TAGN)
l)jakoukoliv výbušninu s detonační rychlostí, přesahující 8 700 m/s nebo detonačním tlakem nad 34 GPa
m)jiné organické vysoce explozivní výbušniny nejmenované v těchto poznámkách, dávající detonační tlak 25 GPa a více a jsou stabilní při teplotě 250 oC a vyšší po dobu 5 minut nebo delší
n)titan - subhydrát při stechiometrii TiH 0,65- -1,68
o)dinitroglykoluril (DNGU, DINGU), tetranitroglykoluril (TNGU, SORGUYL)
p)jakoukoliv jinou pevnou hnací látku třídy UN 1.1 neuvedenou v těchto poznámkách s teoretickým specifickým impulzem (za standardních podmínek) větším než 250 sekund pro látky bez obsahu kovu a více jak 270 sekund pro směsi s obsahem hliníku
q)jakoukoliv jinou pevnou hnací látku třídy UN 1.3 s teoretickým specifickým impulzem větším než 230 sekund nehalogenizovanou, 250 sekund bez obsahu kovu a 266 sekund pro směsi s obsahem kovu
r)tetranitrodibenzotriazotetrazapentalen (2,4,8, 10-tetranitrodibenzo-1,3a,4,6a-tetrazapentalen) (TACOT)
s)diaminohexanitrodifenyl (DIPAM)
t)dipikrylaminodinitropyridin (PYX)
u)3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO nebo ONTA)
v)hydrazin o koncentraci 70 % a vyšší, hydrazin nitrát, hydrazin chloristan, nesymetrický dimethylhydrazin, monomethylhydrazin, symetrický dimethylhydrazin
w)chloristan amonný
x)cyklotrimethylentrinitramin (RDX), cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazin,1,3, 5-trinit- ro-1,3, 5-triazacyklohexan (hexogen)
y)hydroxylamonium nitrát, hydroxylamonium chloristan (HAN, HAP)
z)jakékoliv hnací látky děla, neuvedené v těchto poznámkách, mající koeficient udané síly více než 1 200 kJ/kg
aa)jakékoliv další výbušniny, hnací látky nebo pyrotechnické prostředky neuvedené v těchto poznámkách, jež mohou udržet stálou lineární rychlost hoření větší než 38 mm za sekundu při normálních podmínkách tlaku 68,9 barů a teploty 21 °C
bb)elastomerem upravené lité dvojbázové hnací látky (EMCDB) s roztažitelností při maximálním namáhání větším než 5 % při -40 °C
cc)chemikálie určené pro hnací náplně:
1.hnací látky: hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) s ferocenovými aditivy, jako je butacen mající následující charakteristiky:
hydroxy index (Meq/g)méně než 0,77
viskozitaméně než 47
funkčnost OHméně než 2,16
2.polymetrické látky: hydroxylem zakončený polybutadien (HTPB) mající následující charakteristiky:
hydroxy index (Meq/g)méně než 0,77
viskozitaméně než 47
funkčnost OHméně než 2,16
3.všechna paliva s vysokou výtěžností, jako jsou borité směsi, schopná uvolňovat energii rovnou nebo větší než 40 x 106 J/kg
4.paliva nebo polotovary hnacích látek pro náporové motory nebo pro raketové náporové motory

2. mezi "aditiva" patří:

a)polyglycidylazid (GAP) a jeho deriváty
b)polykyanodifluoraminoethylenoxid (PCDE)
c)butantrioltrinitrát (BTTN)
d)bis-2-fluoro-2,2-dinitroethylformal (FEFO)
e)butadiennitriloxyd (BNO)
f)katocen, N-butyl-ferrocen a ostatní ferrocenové deriváty
g)bis (2,2-dinitropropyl) formal a acetal
h)3-nitraza-1,5-pentandiisokyanát
i)energetické monoméry, plastifikátory a polyméry obsahující nitro, azido, nitraza, nitrátové nebo difluoroaminové skupiny
j)1,2,3-Tris [1,2-bis (difluoramin) etoxy] propan, tris vinoxy propan adduct (TVOPA)
k)bisazidomethyloxetan a jeho polyméry
l)bischlormethyloxetan
m)polynitroorthokarbonáty
n)tetraethylenpentaminoakrylonitril (TEPAN), kyanoethylovaný polyamin
o)tetraethylenpentaminoakrylonitrilglycidol (TEPANOL), kyanoethylovaný polyamid adukovaný glycidolem
p)polyfunkční aziridin-amidy s isoftalickou, trimesickou BITA nebo trimethyladipickou nosnou strukturou a 2-methylovou nebo 2-ethylovou substitucí na kruhu aziridinu
q)bazický salicylát mědi, salicylát olova
r)beta resorcinát olova
s)ciničitan olovnatý, maleinan olovnatý, citran olovnatý
t)tris-1-(2-methyl) aziridinyl fosfin oxyd (MAPO) a jeho deriváty
u)organometalické spojovací látky, jmenovitě: neopentyl (diallyl)oxy, tri(dioktyl) fosfáttitanát [titanium 2-propenolát-methyl, butanolát, tris (dioktyl) fosfát-O], LICA 12, titaniumIV, [(2-propenolát-1) methyl, N-propanolátmethyl] butanolát-1, tris(dioktyl) pyrofosfát, KR3538, titaniumIV, [(2-propenolát-1) methyl, N-propanolátmethyl] butanolát-1, tris(dioktyl) fosfát KR 3512

3. "prekurzory" zahrnují následující:

a)guanidin nitrát
b)1,2,4 trihydroxybutan (1,2,4 - butantriol)
c)1,3,5 trichlorbenzen
d)polynitroorthokarbonáty
e)bischlormethyloxetan
f)alkoholem aktivovaný poly(epichlorhydrin), poly (epichlorhydrinol) s molekulovou váhou menší než 10 000
g)propylimin

4. do této položky nepatří takové "prekurzory", jež jsou průmyslovými chemikáliemi, dále ty, které nejsou kontrolované dle jiných seznamů, a rovněž i ty, jež jsou běžně k dostání na mezinárodních trzích

5. "stabilizátory" zahrnují N-methyl-p-nitroanilin

6. do této položky nepatří následující látky, jestliže nejsou sloučeny nebo smíchány s jinými "vojenskými výbušninami" nebo práškovými kovy:

a)amonium pikrát
b)černý střelný prach
c)hexanitrodifenylamin
d)difluoramin (HNF2)
e)nitrovaný škrob
f)dusičnan draselný
g)tetranitronaftalén
h)trinitroanisol
i)trinitronaftalén
j)trinitroxylén
k)dýmavá kyselina dusičná
l)trinitrofenylmethylnitramin (tetryl)
m)acethylen
n)propan
o)kapalný kyslík
p)peroxyd vodíku o koncentraci nižší než 85 %
q)směsný kov
r)N-pyrolidinon, 1-methyl-2-pyrolidinon
s)dioktylmaleát
t)ethylhexylakrylát
u)triethylaluminium (TEA), trimethylaluminium (TMA) a další pyroforické kovové alkyly a aryly litia, sodíku, hořčíku, zinku a boru
v)nitrocelulóza
w)nitroglycerin (nebo glycerinonitrát, trinitroglycerin)
x)2,4,6-nitrotoluen (TNT)
y)ethylendiaminodinitrát (EDDN)
z)pentaerithritoltetranitrát (PETN)
aa)azid olova, normální a bazický styfnát olova a primární výbušniny nebo primární kompozice obsahující azidy nebo azidové komplexy
bb)triethylenglykoldinitrát (TEGDN)
cc)2,4,6-trinitroresorcinol (kyselina styfnová)
dd)diethyldifenylmočovina, dimethyldifenylmočovina, methylethyldifenylmočovina
ee)N,N-difenylmočovina (asymetrická difenylmočovina)
ff)methyl-N, N-difenylmočovina (asymetrická methyldifenylmočovina)
gg)ethyl-N, N-difenylmočovina (asymetrická ethyldifenylmočovina)
hh)2-nitrodifenylamin (2-NDPA)
ii)4-nitrodifenylamin (4-NDPA)
jj)2,2-dinitropropanol


SVM 9

Válečná plavidla a speciální námořní zařízení a jejich speciálně konstruované součásti

a)bojové lodi nebo plavidla (hladinová nebo podhladinová) speciálně konstruované nebo upravené pro ofenzivní nebo defenzivní činnost, ať již jsou, či nejsou upraveny pro nevojenskou činnost a bez ohledu na současný stav opravy nebo provozních podmínek a trupy nebo části trupů těchto lodí a plavidel
b)motory:
1.Dieselovy motory speciálně konstruované pro ponorky s těmito dvěma charakteristikami
a)výkon 1,12 MW (1500 hp) a
b)rychlost otáček 700 ot/min. nebo více
2.elektromotory speciálně konstruované pro ponorky a mající všechny následující charakteristiky:
a)výkon větší než 0,75 MW (1000 hp)
b)rychlé reverzování
c)chlazené kapalinou a
d)zcela uzavřené
3.nemagnetické Dieselovy motory speciálně konstruované pro vojenské účely s výkonem 37,3 kW (50 hp) a více

Poznámka: motor je považován za speciálně konstruovaný pro vojenské účely, jestliže:

a)má nemagnetické části jiné než kliková hřídel, blok, hlava, písty, kryty, koncové držáky, těsnicí plochy ventilů, těsnění a palivo, mazání a jiné zásobovací linky, nebo
b)jeho nemagnetický obsah je větší než 75 % celkové hmotnosti
c)detekční podhladinová zařízení speciálně konstruovaná pro vojenské účely a zařízení pro jejich kontrolu
d)ponorkové a torpédové sítě
e)kompasy a jejich vybavení a směrové indikátory lodí speciálně konstruované pro ponorky
f)setrvačné navigační zařízení pro lodě, vč. ponorek s navigační chybou rovnající se nebo menší než 0,8 námořní míle (50procentní možná úhlová chyba) v prvních třech hodinách následujících po kalibraci gyrokompasu
g)penetrátory a konektory trupu speciálně konstruované pro vojenské účely, jež umožňují součinnost se zařízením vně plavidla
h)tichá ložiska speciálně konstruovaná pro vojenské účely a zařízení tato ložiska obsahující

SVM 10

Letadla a vrtulníky, vzdušná vozidla bez posádky, letecké motory a zařízení letadel nebo vrtulníků a s tím spojená zařízení a součásti speciálně konstruované pro vojenské účely

a)bojová letadla a vrtulníky a jiná letadla a vrtulníky speciálně konstruované pro vojenské účely včetně vojenského průzkumu, útoku, vojenského výcviku, zásobování vojska a všechna letadla a vrtulníky mající speciální konstrukční znaky, jako jsou několikeré průlezy, speciální dveře, rampy a zesílené podlahy, určené pro přepravu a výsadek vojsk, vojenského zařízení a materiálu a jejich speciálně konstruované součásti
b)letecké motory speciálně konstruované nebo upravené pro letadla a vrtulníky dle podpoložky a) a jejich speciálně konstruované součásti
c)bezpilotní prostředky, včetně dálkově pilotovaných leteckých prostředků a nezávislých programovatelných prostředků speciálně konstruovaných nebo upravených pro vojenské účely, jejich odpalovacích zařízení, podpůrného pozemního vybavení, včetně povelového a ovládacího zařízení
d)letecká zařízení, včetně zařízení pro tankování ve vzduchu, speciálně konstruovaná pro použití s letadly, vrtulníky a leteckými motory dle podpoložek a) a b) a jejich speciálně konstruované součásti
e) tlakové plniče paliva a tlaková plnicí zařízení paliva, zařízení speciálně konstruovaná umožňující provádět činnosti ve stísněném prostoru a pozemní vybavení speciálně vyvinuté pro letadla a vrtulníky dle podpoložky a) nebo letecké motory dle podpoložky b)
f)tlakové dýchací zařízení a částečně tlakované obleky používané v letadlech a vrtulnících, anti-g obleky, vojenské havarijní přilby a ochranné masky, měniče tekutého kyslíku používané v letadlech, vrtulnících a raketách, zařízení uvádějící do chodu katapulty a patrony používaná pro nouzový únik z letadel a vrtulníků
g)padáky používané osobami, dále padáky určené ke svrhávání nákladů a pro zpomalení vzduchu:
1.padáky pro
a)přesné vypouštění a přistávání záškodníků

b)pro vypouštění a přistávání výsadkových jednotek
2.nákladní padáky
3.paraglidry (vlečné padáky, padáky s vlečnou kotvou pro stabilizaci a kontrolu výšky padajících těles, jako jsou záchytná pouzdra, vystřelovací sedadla, bomby)
4.padáky s vlečnou kotvou, používané pro systémy vystřelovacích sedadel, k regulaci postupu rozvinutí a nafouknutí záchranných padáků
5.vratné padáky pro řízené střely, dálkově řízená letadla bez pilota a vesmírné prostředky
6.přibližovací padáky a přistávací brzdicí padáky
7.ostatní vojenské padáky
h)automatické pilotní systémy pro padákové náklady, zařízení speciálně konstruovaná nebo upravená pro vojenské účely k řízenému otevření padáku při každé výšce, včetně kyslíkových zařízení

SVM 11

Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro vojenské použití a jejich speciálně konstruované součásti

Poznámka:

Tato položka zahrnuje i:

a)vysílací, přijímací, rušicí a protirušicí zařízení, včetně přístrojů elektronických protiopatření a proti-proti opatření (jako přístroje pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do radarových nebo radiových komunikačních přijímačů nebo jinak omezující příjem, provoz nebo účinnost elektronických přijímačů protivníka včetně jeho zařízení pro protiopatření)
b)frekvenční agilní trubice
c)elektronické systémy nebo zařízení konstruované buď pro zjišťování a monitorování elektromagnetického spektra k účelům bezpečnostním, nebo vojenského zpravodajství anebo k napadání takového zjišťování a monitorování
d)zařízení k protiopatřením pod vodou, včetně akustického a magnetického rušení a klamání; zařízení pro zavádění vnějších nebo mylných signálů do sonárních přijímačů
e)bezpečnostní zařízení pro zpracování dat, bezpečnostní zařízení k ochraně dat, přenosových a signálních linek, používající číslicové procesy
f)identifikační, autentizační a čtecí zařízení a zařízení ke klíčovému zpracování.

SVM 12

Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a pro ně speciálně konstruované součásti

a)kamery pro průzkum ze vzduchu a s tím spojená zařízení speciálně konstruovaná pro vojenské účely
b)stroje pro zpracování filmů a tiskařské stroje konstruované pro vojenské účely
c)jiné kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení, včetně infračervených a zobrazovacích radarových čidel, ať již záznamových nebo přenášejících přes datové spoje, konstruované pro vojenské účely (včetně průzkumových)
d)specializovaná zařízení pro kamery a elektrooptická zobrazovací zařízení uvedená pod podpoložkou c), konstruovaná tak, aby zaznamenaná nebo přenesená informace byla vojensky použitelná
Poznámka:specializovaná zařízení podpoložky d), která se vztahují k elektrooptickým zobrazovacím zařízením a zobrazovacím radarovým čidlům, zahrnují i digitální zpracování nebo rozpoznávání obrazů a zařízení obrazovek pro dočasné záznamy (viz též SVM 15)

SVM 13

Speciální pancéřové materiály

a)pancéřové desky
b)kombinace a konstrukce kovových a nekovových materiálů speciálně tvořené tak, aby poskytovaly balistickou ochranu vojenských systémů
c)vojenské helmy
d)vojenské obleky chráněné pancéřováním a ochranné letecké obleky chráněné pancéřováním a pro ně speciálně konstruované součásti

Poznámka:podpoložka b) zahrnuje i kombinaci kovových a nekovových materiálů speciálně konstruovanou tak, aby vytvářela výbušný reaktivní pancíř

SVM 14

Speciální zařízení pro vojenský výcvik nebo pro simulování vojenských situací a speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení

Poznámky:

1. Termín "speciální zařízení pro vojenský výcvik" zahrnuje vojenské typy útočných trenažérů, trenažérů operačních letů, radarových cílových trenažérů a generátorů, dělostřeleckých výcvikových zařízení, trenažérů pro bojový výcvik proti ponorkám, letových simulátorů (vč. centrifug pro výcvik pilotů nebo astronautů), radarových trenažérů, trenažérů letových přístrojů, navigačních trenažérů, cílových zařízení, cvičných terčů, zbraňových trenažérů, trenažérů bezpilotních letounů a mobilních výcvikových jednotek

2. Tato položka zahrnuje i systémy k syntetickému zobrazování pro simulátory, jsou-li speciálně konstruovány nebo upraveny pro vojenské účely

SVM 15

Vojenská infračervená zařízení, tepelně zobrazující a obraz zesilující zařízení a pro tato zařízení speciálně konstruované součásti (srovnej kategorie 6A02a2 a 6A02b - příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.)

Poznámky:

1. Tato položka zahrnuje infračervené rušicí a protirušicí zařízení (tj. přístroje konstruované pro zavedení vnějších nebo mylných signálů do systémů infračerveně naváděných střel, infračervených pozorovacích systémů, tepelně zobrazujících zařízení a infračervených komunikačních spojů nebo jiným způsobem omezující provoz nebo účinnost vojenských infračervených systémů) včetně jejich zařízení pro protiopatření.

2. Termín "speciálně konstruované součásti" zahrnuje následující, pokud je speciálně konstruováno pro vojenské použití:

a)převodní elektrooptická zařízení pro infračervené světlo
b)zesilovací elektronky obrazu
c)mikrokanálové desky
d)elektronky nízkoúrovňového světla televizních kamer
e)infračervená detektorová pole
f)pyroelektrické elektronky televizních kamer
g)kryogenní chladiče používané ve vojenských tepelně zobrazujících systémech

SVM 16

Výkovky, odlitky a polotovary speciálně konstruované pro výrobky pod položkami SVM 1, SVM 2, SVM 3, SVM 4, SVM 6 nebo SVM 10 tohoto seznamu, pokud jde o dělostřelecký materiál, kulomety a ruční zbraně

SVM 17

Různá zařízení a materiály a pro ně speciálně konstruované součásti

a)vybavení pro potápění a přístroje pro plavání pod hladinou
1.uzavřené a polouzavřené okruhové dýchací přístroje
2.speciálně konstruované součásti pro použití při převodu přístrojů s otevřeným okruhem pro vojenské účely
3.výrobky výhradně konstruované pro vojenské použití u samostatných potápěcích a pod vodou plovoucích přístrojů
b)tlumiče zbraní
c)elektrické světlomety a jejich řídicí jednotky konstruované pro vojenské použití
d)stavební zařízení vyrobená podle vojenských specifikací speciálně konstruovaná pro vzdušnou dopravu
e)vnější instalace, povlaky a úpravy pro potlačení akustických, radarových, infračervených a jiných emisí speciálně konstruované pro vojenské použití
f)polní strojní zařízení speciálně konstruovaná pro použití v bojových zónách
g)"roboty", "jejich regulátory" a "koncové efektory" mající některou z následujících charakteristik:
1.speciálně konstruované pro vojenské účely
2.obsahující prostředky ochrany hydraulických vedení proti zevně působícímu průrazu, způsobenému balistickými úlomky (tj. obsahující samotěsnící vedení) a konstruované k použití hydraulických kapalin s bodem vzplanutí vyšším než 566 °C
3.schopné provozu ve výškách více než 30 000 metrů nebo
4.speciálně konstruované nebo určené k provozu v prostředí elektromagnetického pulzu

SVM 18

Zařízení a technologie pro "výrobu" výrobků uvedených v tomto seznamu

a)speciálně konstruované nebo upravené "výrobní" zařízení pro výrobu výrobků dle tohoto seznamu a pro ně speciálně konstruovaných součástí
b)speciálně konstruované zkušební provozy a pro ně speciálně konstruovaná zařízení k certifikaci, klasifikaci a zkoušení výrobků dle tohoto seznamu
c)specifická "výrobní" technologie, i když zařízení, u něhož se má tato technologie použít, není uvedeno v tomto seznamu
d)technologie specifická vzhledem ke konstrukci, sestavování součástí a provozu, údržbě a opravám kompletních "výrobních" zařízení, i když součásti jako takové nejsou uvedeny v tomto seznamu

Poznámky:

1. podpoložka a) zahrnuje i následující zařízení

a)nitrátory kontinuálního typu
b)centrifugální zkušební přístroje nebo zařízení mající jakoukoliv z následujících charakteristik:
1.poháněné motorem nebo motory, přičemž celkový vypočtený výkon je vyšší než 298 KW (400 Hp)
2.schopné nésti užitečné zatížení 113 kg a více
3.schopné vyvolat odstředivé zrychlení 8 g nebo více na užitečném zatížení 91 kg a větším
c)dehydratační lisy
d)protlačovací lisy na protlačování ručních zbraní, děl a raketových pohonů
e)řezací stroje pro kalibrování pohonů vyrobených protlačováním
f)bubnové čističky o průměru 1,85 m a více mající kapacitu více než 227 kg výrobku
g)kontinuální mísiče pro pevné pohony

2.

a)termín "výrobky uvedené v tomto seznamu" zahrnuje i:
1.výrobky neuvedené, když mají nižší než uvedenou koncentraci:
a)hydrazin (viz poznámka 1 v položce SVM 8)
b)"vojenské výbušniny" (viz položka SVM 8)
2. výrobky neuvedené, když mají nižší než uvedený limit, tj. "supravodivé" materiály nekontrolované dle kategorie 1C05 - příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb., "supravodivé" elektromagnety nekontrolované dle kategorie 3A01e3 - příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb., "supravodivé" elektrické zařízení nezahrnuté v položce SVM 19 podpoložka b)
b)termín "výrobky uvedené v tomto seznamu" vylučuje:
1.signální pistole [viz položka SVM 2 podpoložka b)]
2.pneumatiky pro traktory a zemědělské nářadí (viz pozn. 1 položka SVM 6)
3.látky dle poznámky 3 položky SVM 7
4.osobní dozimetry k měření radiace a ochranné masky proti specifickým průmyslovým nebezpečím (poznámka 4 položka SVM 7)
5.acethylen, propan, kapalný kyslík, difluoramin, dýmavá kyselina dusičná, dusičnan draselný práškový (pozn. 6 SVM 8)
6.zařízení vybavená stroji neuvedenými v tomto seznamu, jako jsou stroje pro vytváření povlaků nikde neuvedené a zařízení pro odlévání plastických hmot
7.antikvární zbraně datované před rokem 1890 a jejich repliky (do tohoto seznamu však patří technologie a výrobní zařízení pro neantikvární zbraně, i když jsou používány k výrobě replik antikvárních zbraní)

3. Podpoložka d) nezahrnuje technologie pro civilní účely, jako jsou zemědělství, farmacie, lékařství, veterina, životní prostředí a potravinářský průmysl (pozn. 5 položka SVM 7)

SVM 19

"Kryogenní" a "supravodivá" zařízení a jejich speciálně konstruované součásti

a)zařízení speciálně konstruovaná nebo sestavená pro instalaci ve vozidlech pro pozemní, námořní, letecké nebo vesmírné vojenské použití a schopné provozu za pohybu a produkující nebo udržující teplotu pod -170 °C
Poznámka:Tato podpoložka zahrnuje nejen mobilní systémy, v nichž je zahrnuto nebo používáno příslušenství a součásti vyráběné z nekovových nebo elektricky nevodivých materiálů, jako jsou umělé hmoty, materiály impregnované epoxy pryskyřicí atd.
b)"supravodivé"elektrické zařízení (rotační stroje a transformátory) speciálně konstruované nebo sestavené pro instalaci ve vozidlech pro pozemní, námořní, letecké nebo vesmírné vojenské použití a schopné provozu za pohybu, s výjimkou stejnosměrných hybridních homopolárních generátorů, jež mají jednopólové normální kovové kotvy, které rotují v magnetickém poli vyvolávaném supravodivými vinutími za předpokladu, že tato vinutí jsou jedinými supravodivými součástmi generátorů

SVM 20

Elektricky spouštěné uzávěry fotochromického nebo elektrooptického typu mající uzavírací rychlost menší než 100 mikrosekund, s výjimkou uzávěrů, jež jsou důležitou částí vysokorychlostních kamer

SVM 21

Systémy zbraní směrované energie a jejich speciálně konstruované součásti

a)"laserové" systémy speciálně konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle
b)systémy svazků částic schopné destrukce nebo způsobující minutí cíle
c)radiofrekvenční systémy vysokého výkonu schopné destrukce nebo způsobující minutí cíle
d)speciálně konstruované součásti systémů dle podpoložek a), b) nebo c) zahrnují i:
1.zařízení vývinu primární síly, skladování energie, spínání, řízení výkonu síly a manipulace s palivem
2.podsystémy vyhledávání a sledování cíle
3.podsystémy schopné vyhodnotit škody na cíli, destrukci nebo minutí cíle
4.zařízení pro manipulaci, šíření a usměrňování svazků paprsků
5.zařízení se schopností rychlého směrování paprsků pro rychlé vícecílové operace
6.adaptivní optika
7. injektory pro paprsky negativních vodíkových iontů, jež poskytují průměrné injekční proudy vyšší než 50 mA s jasností paprsku (definované jako proud dělený produktem ortogonální transverze, normalizované odmocniny střední čtvercové emitace) větší než 40 A/(cm2 . mrad2) při kinetické energii 20 keV, nebo
8.speciálně konstruované součásti pro zařízení uvedená pod body 1 až 7
e)zařízení speciálně konstruovaná pro detekci a identifikaci systémů (a obranu proti nim) uvedených v podpoložkách a), b) nebo c) a jejich speciálně konstruované součásti
f)fyzikální zkušební modely a příslušná dokumentace pro systémy, zařízení a součásti uvedené v podpoložkách a) až e) (pokud jde o parametry "laserů" nebo příslušných "laserových" komponentů - viz kategorie 6A05 - příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.)

Poznámka:

Zbraně se směrovanou energií uvedené v této položce zahrnují systémy, jejichž schopnost je odvozena od řízeného použití:

1."laserů" s dostatečným kontinuálním nebo pulzním výkonem, aby způsobily destrukci podobnou jako při použití konvenční munice
2.urychlovačů částic, které vystřelují nabité nebo neutrální svazky částic s destrukční silou
3.vysílačů radiových frekvenčních paprsků s vysokou pulzní silou nebo vysokou střední silou, jež vytvářejí dostatečně intenzivní pole, schopné znemožnit elektronické soustavy vzdálených cílů

SVM 22

Programové vybavení

a)"programové vybavení" speciálně zpracované nebo upravené pro "vývoj", "výrobu" nebo "použití" zařízení nebo materiálů uvedených v tomto seznamu
b)specifické "programové vybavení"
1."programové vybavení" speciálně zpracované pro
a)modelování, simulování nebo vyhodnocování vojenských zbraňových systémů
b)vývoj, monitorování, údržbu nebo modernizaci "programového vybavení" zabudovaného do vojenských zbraňových systémů
c)modelování nebo simulaci vojenských operačních situací jiných než uvedených v položce SVM 14
d)aplikace při velení, spojení, řízení a zpravodajství (C3I)
2."programové vybavení" pro vyhodnocování účinků konvenčních, nukleárních, chemických nebo biologických zbraní

SVM 23

Systémy zbraní s kinetickou energií, související zařízení a pro ně speciálně konstruované součásti

a)systémy zbraní s kinetickou energií speciálně konstruované pro destrukci nebo způsobující minutí cíle
b)speciálně konstruované zkušební a vyhodnocovací provozy a zkušební modely, včetně diagnostického přístrojového vybavení a cílů, pro dynamické zkoušení projektilů a systémů s kinetickou energií
c)speciálně konstruované podsystémy pro systémy uvedené pod podpoložkou a) nebo b), včetně:
1.odpalovacích a hnacích subsystémů schopných urychlení hmoty větší než 0,1 g na rychlost vyšší než 1,6 km/sec při jednotlivém nebo rychlém způsobu palby
2.zařízení vývinu primární síly, skladování energie, tepelného řízení, úpravy, spínání a manipulace s palivem
3.podsystémy vyhledávání a sledování cíle, řízení palby a vyhodnocování poškození
4.podsystémy pro navádění, řízení a divertní pohon (boční zrychlení) projektilů

Poznámky:

1. zbraňové systémy používající podkaliberní střelivo a používající výhradně chemický pohon patří do položek SVM 1, SVM 2 nebo SVM 3, pokud jde o střelivo

2. podpoložka c) bod 2 nezahrnuje technologie magnetické indukce pro trvalý pohon civilních transportních zařízení

3. tato položka zahrnuje systémy používající některou z níže uvedených metod pohonu

a)elektromagnetickou
b)elektrotepelnou
c)plazmu
d)lehký plyn nebo
e)chemickou (je-li použita s některou výše uvedenou)

SVM 24

Služby poskytované nebo přijímané v souvislosti s výrobky uvedenými v tomto seznamu

Tato položka zahrnuje provádění oprav a úprav vojenského materiálu, poskytování informací, vysílání a přijímání odborníků za účelem výzkumu, vývoje, konstrukce, výroby, úprav, oprav, údržby, použití a ovládání vojenského materiálu

* * *

OBECNÁ TECHNOLOGICKÁ POZNÁMKA

Technologií podle tohoto seznamu se rozumí "technologie" použitelná pro "vývoj", "výrobu" a "použití" výrobků v tomto seznamu uvedených. Toto platí i pro "technologie" specifické k začlenění nebo "použití" součástí do výrobků uvedených v tomto seznamu, i když součásti jako takové v seznamu uvedeny nejsou.

"Technologie" uvedené výše jsou i ty, které lze použít pro "vývoj", "výrobu" a "použití" výrobků v seznamu neuvedených.

Technologií podle tohoto seznamu není "technologie", která představuje minimum nezbytné pro instalaci, provoz, údržbu (kontrolu) a opravy výrobků, jejichž vývoz byl povolen.

DEFINICE

"aditiva" -
látky používané ve výbušných složeninách ke zlepšení jejich vlastností
"antitělesa" -
viz "antiidiotypická antitělesa", "monoklonální antitělesa", "polyklonální antitělesa"
"antiidiotypická antitělesa" -
antitělesa, která se připojují ke specifickým antigen spojujícím místům dalších antitěles
"biokatalyzátory" -
"enzymy" nebo jiné biologické sloučeniny, které se připojují a urychlují znehodnocení chemických bojových látek
Poznámka:"enzymy" jsou "biokatalyzátory" ke specifickým chemickým nebo biochemickým reakcím
"biopolymery"
následující biologické makromolekuly:
a)"enzymy"
b)antitělesa - "monoklonální", "polyklonální", "antiidiotypická"
c)speciálně konstruované nebo vytvořené "receptory"
Poznámka:"enzymy" jsou "biokatalyzátory" ke specifickým chemickým nebo biochemickým reakcím
"výrazové vektory" -
nosiče (tj. plasmidy a viry) používané k zavádění genetického materiálu do hostitelských buněk
"vojenské výbušniny" -
pevné, tekuté nebo plynné látky nebo směsi látek, u nichž při použití jako počinových, zesilujících nebo hlavních náplní v bojových hlavicích, demoličních zařízeních nebo při jiném vojenském použití, je požadován výbuch
"vojenské hnací látky" -
pevné, tekuté nebo plynné látky nebo směsi látek používané k vrhání projektilů nebo střel nebo k vývinu plynů pro pohon pomocných zařízení vojenského materiálu, které, pokud jsou zapáleny, hoří nebo deflagrují tak, že produkují dostatečné množství plynů k provedení práce, za podmínek použití však deflagrace nesmí dosáhnout stupně výbuchu
"vojenské pyrotechnické prostředky" -
směsi pevných nebo tekutých paliv a okysličovadel, které, pokud jsou zapáleny, procházejí energetickou chemickou reakcí v řízeném rozsahu s účelem produkovat specifické časové odstupy nebo množství tepla, hluku, kouře, viditelného světla nebo infračerveného záření. Pyroforické prostředky jsou podskupinou pyrotechnických prostředků, jež neobsahují okysličovadla a u nichž dochází k zápalu při styku se vzduchem
"monoklonální antitělesa" -
proteiny, které se připojují k jednomu antigenickému místu a jsou produkovány jednoklonem buněk
"polyklonální antitělesa" -
směs proteinů, které se připojují ke specifickému antigenu a jsou produkovány více než jednoklonem buněk
"prekurzory" -
speciální chemikálie používané při výrobě chemických výbušnin
"výroba" -
zahrnuje konstrukci, ověřování, výrobu, zkoušení a kontrolu (jen SVM 18)
"receptory" -
biologické makromolekulární struktury schopné spojování ligandů, které ovlivňují fyziologické funkce
"látky proti nepokojům" -
látky produkující dočasné podráždění nebo zneschopnění fyziologických funkcí, jejichž účinek mizí do několika minut po skončení jejich aplikace. Neexistuje závažné riziko trvalého poranění a lékařské ošetření je zřídkakdy vyžadováno
"roboty" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"stabilizátory" -
látky používané ve výbušných složeninách ke zvýšení jejich životnosti
"supravodivé" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"slzné plyny" -
plyny produkující dočasné podráždění nebo zneschopnění, jejichž účinek mizí do několika minut po skončení jejich aplikace
"vývoj" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"výroba" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"použití" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"technologie" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"technická data" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.
"technická pomoc" -
viz příloha k vyhlášce č. 505/1992 Sb.

 

 

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 89/1994 Sb.

VÝZNAMNÝ VOJENSKÝ MATERIÁL

1.Raketová technika
rakety a střely a pro ně konstruovaná odpalovací zařízení, podvozky a nosiče
2.Pozemní vojenská technika
tanky, samohybná děla a vyzbrojená obrněná vozidla
3.Letecká technika
letadla, vrtulníky a jiná vzdušná vozidla speciálně konstruované nebo upravené pro vojenské účely
4.Velkorážová výzbroj
děla, houfnice, moždíře, minomety, raketomety
5.Velkorážové střelivo (ráže 100 mm a výše)
střelivo pro děla, moždíře, minomety, raketomety a houfnice
6.Ruční palné zbraně
v případech vývozů vyšších, než je potřebné pro vyzbrojení organické jednotky na úrovni praporu nebo jeho ekvivalentu pro cca 400 lidí (samopaly, pušky, kulomety, zbraně protipancéřové a protiletecké)
7.Válečná plavidla
8.Speciální průzkumná, spojovací a přenosová technika s utajovači
9.Technická pomoc
licence, výsledky vývoje a výzkumu, speciální patenty vztahující se k vojenskému materiálu podle bodů 1 až 8

 

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 89/1994 Sb.

ŽÁDOST
o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

 Č. j.:


A) Údaje o žadateli:
obchodní jméno
sídlo
telefon/fax

B) Členové statutárního orgánu:
jménotrvalý pobytrodné číslozpůsob jednání jménem
právnické osoby
    
    
    
    
    
    


Jsou-li zakladateli, zřizovateli nebo zakládajícími členy fyzické osoby:
jménotrvalý pobytrodné číslo
   
   
   
   


Prokurista:
jménotrvalý pobytrodné číslozpůsob jednání jménem
právnické osoby
    
    
    


C) IČO (bylo-li přiděleno):


D) Předmět podnikání:
 
 


E) Specifikace vojenského materiálu:
 
 


Teritoriální zaměření:
 


Požadovaná doba platnosti povolení:
 


Přílohy (specifikace dokladů podle § 9 odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb.)Datum:
Podpis oprávněné osoby a razítko:


 

 

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 89/1994 Sb.

ŽÁDOST
o udělení vývozní / dovozní licence vojenského materiálu


 Č. j.:


A) Údaje o žadateli:
obchodní jméno
sídlo
telefon/fax


B) IČO:  
 


C) Údaje o zahraničním smluvním partnerovi:
jméno
sídlo
úplná adresa
telefon/fax


Údaje o tuzemském smluvním partnerovi:
obchodní jméno
sídlo
úplná adresa
telefon/fax


D) Číslo povolení k provádění zahr. obchodu s vojenským materiálem:
 


E) Číslo, případně položka nebo podpoložka kombinované nomenklatury celního sazebníku:
 


F) Údaje o vojenském materiálu:
název dle SVM (včetně typového označení)
 
množství
účel použití


G) Navrhovaná doba platnosti licence:H) Stát vývozu / dovozu / nakládání v zahraničí:
 


I) Účel vývozu / dovozu, popřípadě jiného nakládání s voj. materiálem:
 


J) Jednotková cena v Kč:
 
 
Celková cena v Kč:


K) Údaje o konečném uživateli:
název
sídlo
úplná adresa
telefon/fax


L) Případné doplňující poznámky:
 
 
 


Přílohy (specifikace dokladů podle § 15 odst. 3 zákona č. 38/1994 Sb.)

Datum:
Podpis oprávněné osoby a razítko:

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.