Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 96/2022 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Znění účinné od 29. 5. 2022 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 96/2022 Sb.,
kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o dluhopisech

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Kryté dluhopisy a hypoteční zástavní listy, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, které byly vydány po dni nabytí účinnosti zákona č. 190/2004 Sb., ve znění zákona č. 307/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, anebo byly vydány přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 190/2004 Sb., ve znění zákona č. 307/2018 Sb., přičemž emitent změnil jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly požadavkům zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 307/2018 Sb., se považují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, aniž by jejich emitent musel měnit jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly požadavkům tohoto zákona; emitent musí ve vztahu k těmto dluhopisům plnit požadavky zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, přičemž se nevyžaduje plnění § 28a odst. 5, § 28aa a § 30d odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Emitent není ve vztahu k takovýmto krytým dluhopisům nebo hypotečním zástavním listům povinen vytvářet samostatná krycí portfolia nebo kryté bloky. To platí i pro navyšované emise takových krytých dluhopisů a hypotečních zástavních listů, u nichž bylo identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN) přiděleno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud tyto emise splňují tyto požadavky:

a) datum emise těchto krytých dluhopisů je stanoveno před 8. červencem 2024,
b) datum splatnosti těchto krytých dluhopisů je stanoveno před 8. červencem 2027,
c) celkový objem navýšení po 8. červenci 2022 nepřesáhne dvojnásobek celkového objemu nesplacených krytých dluhopisů daného emitenta k 8. červenci 2022,
d) celkový objem těchto emisí jednoho emitenta nepřesáhne částku odpovídající 6 000 000 000 EUR a
e) nemovitá věc podle § 28 odst. 3 zákona č. 190/2004 Sb. se nachází na území České republiky nebo Slovenské republiky anebo jiného členského státu Evropské unie, pokud takový jiný členský stát Evropské unie uplatňuje požadavky čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019 o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU na navýšení krytých dluhopisů ve smyslu tohoto bodu.

2. Emitent může ve vztahu ke krytým dluhopisům nebo hypotečním zástavním listům jiným než podle bodu 1, jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona (dále jen „hypoteční zástavní listy“), začít plnit požadavky zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ode dne, kdy změnil jejich emisní podmínky tak, aby odpovídaly těmto požadavkům. K této změně se nevyžaduje svolání ani souhlas schůze vlastníků, dojde-li k ní nejpozději do 8. července 2022. Investorům o tom zpřístupní informaci stejným způsobem, jakým zpřístupnil emisní podmínky. Platí, že tyto hypoteční zástavní listy se ode dne, kdy jejich emitent ve vztahu k nim takto změnil emisní podmínky, považují za kryté dluhopisy podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Právní vztahy z hypotečních zástavních listů, ve vztahu k nimž emitent nepostupoval podle bodu 1 nebo 2, jakož i právní vztahy z jejich emisních podmínek, se posuzují podle § 28 až 32 zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 307/2018 Sb. a tohoto zákona.

4. Právní vztahy z dluhopisů, které nejsou hypotečními zástavními listy a jejichž datum emise předchází dni nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i právní vztahy z jejich emisních podmínek uveřejněných nebo jinak zpřístupněných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle zákona č. 190/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Zápis zahraničního investičního fondu do seznamu vedeného Českou národní bankou podle § 597 zákona č. 240/2013 Sb., ve znění zákona č. 336/2014 Sb., který byl v tomto seznamu zapsán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, trvá do 31. prosince 2023.

ČÁST DEVATENÁCTÁ

ÚČINNOST

Čl. XXI

Tento zákon nabývá účinnosti třicátým dnem po dni jeho vyhlášení.
(Pozn. redakce: tj. dnem 29. května 2022)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.