Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 1. 2022 do 8. 6. 2022.Přehled účinností

ZÁKON
č. 382/2021 Sb.,
kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podporovaných zdrojích energie

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu do 31. prosince 2012, trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025. U výroben elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a u výroben elektřiny z druhotných zdrojů uvedených do provozu v období od 1. ledna 2013 do dne nabytí účinnosti tohoto zákona trvá právo na podporu elektřiny podle dosavadních právních předpisů po dobu 15 let od uvedení výrobny elektřiny do provozu.

2. U výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu do 31. prosince 2005, trvá právo na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů podle dosavadních právních předpisů do 31. prosince 2025, v případě výroben elektřiny využívajících energii vody, u kterých byla od 13. srpna 2002 do 31. prosince 2005 provedena rekonstrukce, trvá právo na podporu podle dosavadních právních předpisů do konce 30. roku od ukončení rekonstrukce.

3. Výrobce nebo výrobce tepla, kteří uvedli výrobnu elektřiny nebo výrobnu tepla do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, musí splnit povinnosti podle § 39 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. O výsledcích sektorového šetření pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 informuje ministerstvo vládu do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů, z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a výrobu tepla z obnovitelných zdrojů ve výrobnách elektřiny a výrobnách tepla, u kterých byla poprvé registrována forma podpory do 31. prosince 2020. Ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, z druhotných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2015.

6. Pokud podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vzniklo právo zvolit formu podpory výkupní cenou a zeleným bonusem, trvá právo na výběr formy podpory i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, a to včetně režimu zeleného bonusu; to neplatí v případě podpory elektřiny vyráběné ve výrobně elektřiny využívající energii vody s instalovaným výkonem vyšším než 500 kW uvedené do provozu od 1. ledna 2016, pro kterou trvá právo na podporu zeleným bonusem.

7. Ustanovení § 6 odst. 4 písm. d) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách elektřiny uvedených do provozu do 31. prosince 2012.

8. Pro zdroje elektřiny uvedené do provozu v období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010 je individuální opatření k zajištění přiměřenosti podpory podle § 33 odst. 1 nebo 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provedeno od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, v němž nabyl účinnosti tento zákon.

9. Ustanovení § 39 odst. 2 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedené do provozu do 31. prosince 2015. U výrobny elektřiny a výrobny tepla uvedených do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předá operátor trhu informaci o výši podpory poskytnuté výrobci a výrobci tepla na elektřinu nebo na teplo z výrobny, která převýší po dobu trvání nároku na podporu 500 000 EUR, do informačního systému Evropské komise nejpozději do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Nařízení podle § 3 odst. 4 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá vláda nejpozději do 4 měsíců ode dne vyhlášení tohoto zákona.

11. V případě, že odběrné místo zákazníka, výrobna elektřiny nebo lokální distribuční soustava mají více míst připojení a smlouva o připojení uzavřená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona neobsahuje sjednanou výši rezervovaného příkonu v předávacím místě nebo sjednanou výši rezervovaného příkonu v jednotlivých místech připojení, je povinen zákazník, výrobce nebo provozovatel lokální distribuční soustavy podat do 6 měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona k provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy žádost o doplnění chybějících údajů do smlouvy o připojení. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy ve smlouvě o připojení sjedná s účastníkem trhu s elektřinou rezervovaný příkon nejpozději do tří měsíců ode dne doručení žádosti.

12. Úřad stanoví výši podpory podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poprvé na kalendářní rok 2022.

13. Řízení zahájená podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Kontroly zahájené Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Úřad.

15. Řízení o přestupku zahájená Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Inspekci a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Úřad.

16. Řízení o neoprávněném čerpání podpory zahájená Úřadem podle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí Úřad.

17. Pokud došlo k neoprávněnému čerpání podpory přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je výrobce, výrobce elektřiny z decentrální výrobny elektřiny, výrobce tepla nebo výrobce biometanu povinen uhradit penále za neoprávněné čerpání podpory ve výši 0,1 % denně pouze v případě, že k tomu byl povinen rovněž podle dosavadních právních předpisů.

18. V období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 30. června 2022 dokládá výrobce elektřiny, výrobce tepla a výrobce biometanu využívající paliva z biomasy splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů dokladem vydaným v souladu s § 47b zákona, nebo čestným prohlášením.

19. Požadavek na splnění kritérií udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje na paliva z biomasy vyprodukovaná a biomasu vyprodukovanou po nabytí účinnosti tohoto zákona.

20. Požadavek na plnění úspory emisí skleníkových plynů pro podporu elektřiny podle § 4 odst. 4 písm. c), podporu tepla podle § 24 odst. 3 písm. c) a podporu biometanu podle § 27a odst. 2 písm. b) se vztahuje pouze na výrobny elektřiny, výrobny tepla a výrobny biometanu uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona.

21. Začátek období, za které se podle § 3 odst. 4 písm. i) zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, poskytuje přechodná transformační podpora tepla v soustavách zásobování tepelnou energií, lze nařízením vlády stanovit ode dne 1. ledna 2021.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o hospodaření energií

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Pokud byla žádost o vydání závazného stanoviska podána podle § 13 odst. 1 věty poslední zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a závazné stanovisko nebylo k tomuto dni vydáno, postupuje Státní energetická inspekce (dále jen „Inspekce“) podle § 13 odst. 1 věty poslední zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Kontroly zahájené územním inspektorátem Inspekce, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončeny, dokončí územní inspektorát Inspekce místně příslušný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; kontroly zahájené územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, které nebyly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončeny, dokončí územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

3. Řízení o přestupku na základě kontroly, která byla dokončena územním inspektorátem Inspekce podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a které nebylo do tohoto dne zahájeno, zahájí územní inspektorát Inspekce místně příslušný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; řízení o přestupku na základě kontroly dokončené územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina zahájí územní inspektorát Inspekce pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

4. Řízení o přestupku zahájená územním inspektorátem Inspekce podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí územní inspektorát místně příslušný podle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; řízení o přestupku zahájená územním inspektorátem pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí územní inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna energetického zákona

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Pro stanovení výše podpory na kalendářní rok 2022 podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ustanovení § 17e odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nepoužije.

2. Smlouva o dodávce elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o dodávce elektřiny podle § 50 odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny podle § 50 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Smlouva o připojení uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o připojení podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy podle § 50 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Smlouva o zajištění služby distribuční soustavy uzavřená podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy podle § 50 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení zahájená podle zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla do tohoto dne pravomocně skončena, se dokončí podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Kontroly zahájené Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Státní energetickou inspekci (dále jen „Inspekce“) a které před tímto dnem nebyly dokončeny, dokončí Úřad.

9. Řízení o přestupku zahájená Úřadem v oblasti působnosti, která dnem nabytí účinnosti tohoto zákona přechází na Inspekci a která před tímto dnem nebyla pravomocně skončena, dokončí Úřad.

10. Řízení o neoprávněném čerpání podpory zahájená Úřadem podle § 51 zákona č. 165/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně skončena, dokončí Úřad.

11. Povinnost provozovatele distribuční soustavy odkoupit těžební plynovod a související technologické objekty od výrobce biometanu za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje na těžební plynovody uvedené do provozu po nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Funkční období člena Rady Energetického regulačního úřadu jmenovaného do své funkce přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona končí ke dni 31. prosince kalendářního roku, ve kterém končí jeho funkční období, na které byl jmenován podle zákona č. 458/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Délka funkčního období předsedy Rady Energetického regulačního úřadu jmenovaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se řídí zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o pohonných hmotách

Čl. IX

Přechodné ustanovení

Vlastník dobíjecí stanice, která byla uvedena do provozu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen ministerstvu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona oznámit údaje podle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 311/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
ÚČINNOST

Čl. XI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 133, bodu 134, pokud jde o § 47c, a ustanovení části čtvrté čl. VI bodů 18, 19, 20, 24 a 35, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.