Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 274/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 2. 8. 2021 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 274/2021 Sb.,
kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o pobytu cizinců na území České republiky

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Řízení podle zákona č. 326/1999 Sb. zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončené se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posoudí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Žádosti a jiná podání podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, o nichž nebylo do dne nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, Ministerstvo vnitra posoudí podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; pokud má Ministerstvo vnitra na základě žádosti nebo podání podaných podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydat nový doklad podle zákona č. 326/1999 Sb., postupuje při vydání dokladu podle zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Oprávnění cizince pobývat na území České republiky uvedené v § 87y zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o jeho žádosti podané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádost o prodloužení doby platnosti dokladu vydaného podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. a žádost o provedení změny v takovém dokladu, o kterých nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona pravomocně rozhodnuto, se považují za žádost o vydání dokladu podle

a) § 87b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě přechodného pobytu žadatele, nebo

b) § 87j odst. 1 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, v případě trvalého pobytu žadatele.

5. Převzetím dokladu vydaného na základě žádosti podle bodu 4 zaniká platnost dříve vydaného dokladu.

6. Potvrzení o přechodném pobytu na území vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platné se považuje za osvědčení o registraci.

7. Průkaz o povolení k trvalému pobytu vydaný přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona občanu Evropské unie nebo cizinci uvedenému v § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona platný, se považuje za průkaz trvalého pobytu podle § 87r zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Platnost potvrzení o přechodném pobytu na území a průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona občanům Evropské unie a cizincům uvedeným v § 1 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb. skončí uplynutím doby platnosti těchto dokladů.

9. Platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie, průkazu o povolení k pobytu pro cizince a průkazu o povolení k trvalému pobytu vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona skončí uplynutím doby platnosti těchto dokladů, nejpozději dne 3. srpna 2023.

10. Cizinec, který byl ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona držitelem platné pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo platného průkazu o povolení k pobytu pro cizince a je rodinným příslušníkem občana Evropské unie podle § 15a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu platnosti tohoto dokladu, nejpozději však do 31. srpna 2022, považuje za rodinného příslušníka podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Cizinec podle bodu 10, který v době platnosti své pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo svého průkazu o povolení k pobytu pro cizince, nejpozději však do 31. srpna 2022, požádá Ministerstvo vnitra o vydání nového dokladu o povolení k přechodnému pobytu podle § 87b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dále považuje za rodinného příslušníka podle § 15a odst. 1 nebo 2 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; ustanovení § 87f zákona č. 326/1999 Sb. tím není dotčeno. Ministerstvo vnitra cizinci podle věty první vydá povolení k přechodnému pobytu formou průkazu o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb., ve kterém vyznačí v rubrice druh povolení záznam „PŘECHODNÝ POBYT - RP“; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k pobytu pro cizince.

12. Občan Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 1 odst. 4 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen do 31. srpna 2022 požádat Ministerstvo vnitra o vydání průkazu o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb.; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost potvrzení o přechodném pobytu na území nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.

13. Cizinec, kterému bylo přede dnem 31. prosince 2020 vydáno povolení k přechodnému pobytu na základě skutečnosti, že na území České republiky doprovázel nebo následoval občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, a kterému v souladu s § 87f odst. 1 větou druhou nebo s § 87f odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb. nebyl jeho přechodný pobyt ukončen, se považuje za rodinného příslušníka občana Evropské unie podle § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Rodinný příslušník občana Spojeného království Velké Británie a Severního Irska podle § 15b zákona č. 326/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, kterému byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydány pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkaz o povolení k trvalému pobytu, je povinen do 31. srpna 2022 požádat Ministerstvo vnitra o výměnu tohoto dokladu za průkaz o povolení k pobytu podle § 117a zákona č. 326/1999 Sb.; převzetím tohoto průkazu zaniká platnost pobytové karty rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu.

15. Držitel platného dokladu vydaného na základě části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona je oprávněn požádat Ministerstvo vnitra o vydání nového dokladu v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne, kdy jemu vydaný doklad pozbyde svoji platnost.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o azylu

Čl. IV

Přechodné ustanovení

Řízení podle zákona č. 325/1999 Sb. a řízení podle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve věci rozhodnutí vydaného podle zákona č. 325/1999 Sb. zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a do tohoto dne pravomocně neskončená se dokončí a práva a povinnosti s ním související se posuzují podle zákona č. 325/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o správních poplatcích

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Přijetí žádosti o vydání nového dokladu za doklad vydaný podle části první hlavy IVa zákona č. 326/1999 Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nepodléhá správnímu poplatku.

ČÁST DEVÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. XII

1. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 2. srpna 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 9, 85, 86, 102, 119, 126, 133 a 134, která nabývají účinnosti dnem zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanoveným Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.

2. Ministerstvo vnitra vyhlásí sdělením ve Sbírce zákonů den zprovoznění Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) stanovený Evropskou komisí podle čl. 88 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.