Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Znění účinné od 27. 4. 2022 do 30. 6. 2022.Přehled účinností

ZÁKON
č. 261/2021 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci,
jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 270/2021 Sb. a č. 89/2022 Sb.

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST DVANÁCTÁ
Změna zákona o Státním fondu životního prostředí České republiky

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 4a informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
Změna zákona o svobodném přístupu k informacím

Čl. LI

Přechodné ustanovení

Povinné subjekty zveřejní dosud vedené registry, evidence, seznamy nebo rejstříky obsahující informace, které jsou na základě zákona každému přístupné, jako otevřená data podle § 5a odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., ve znění účinném od patnáctého dne ode dne vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury

Čl. LXI

Přechodné ustanovení

Fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 13 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu

Čl. LXXV

Přechodné ustanovení

Státní zemědělský intervenční fond je povinen do 6 měsíců od účinnosti tohoto zákona zveřejnit způsobem uvedeným v § 12 odst. 6 až 8 informace o všech finančních prostředcích poskytnutých po 1. lednu 2018. Tyto informace musí zůstat zveřejněné nejméně po dobu 10 let.

ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. LXXXI

Přechodná ustanovení

1. Státní orgán a orgán územního samosprávného celku (dále jen „orgán veřejné správy“) může využívat cloud computing, jehož využívání započal před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona a který nesplňuje požadavky podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, a cloud computing, který může využívat na základě smlouvy uzavřené před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona nebo smlouvy uzavřené na základě této smlouvy a který nesplňuje požadavky podle zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

2. Orgán veřejné správy může využívat cloud computing, který je obsažený v nabídce cloud computingu zapsané do katalogu cloud computingu pro orgány veřejné správy (dále jen „katalog cloud computingu“) před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona nebo zapsané na základě řízení podle bodu 3 a který nesplňuje požadavky podle § 6n zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 31. prosince 2023.

3. Řízení podle části první hlavy VI zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, zahájená před prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.

4. Orgán veřejné správy může v období od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona do 31. ledna 2022 zahájit využívání cloud computingu, který nesplňuje požadavky podle § 6n zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, a který je poskytovaný poskytovatelem cloud computingu, který nesplňuje požadavky podle § 6m zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona. § 6l zákona č. 365/2000 Sb., ve znění účinném od prvního dne druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, se na využití cloud computingu podle věty první nepoužije. Orgán veřejné správy může využívat cloud computing podle věty první do 31. prosince 2022

ČÁST DEVADESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o zbraních

Čl. CIII

Přechodné ustanovení

Držitel zbrojní licence nebo obecné muniční licence a jím pověřená osoba může do centrálního registru zbraní přistupovat s využitím přístupových údajů vydaných podle zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění účinném před patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona, a to nejdéle do uplynutí 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti čl. CII bodu 2 tohoto zákona.

ČÁST STO TŘINÁCTÁ
Změna zákona o archivnictví a spisové službě

Čl. CXXII

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 44 písm. v) až x) a § 69b zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění čl. CXXI bodů 6 a 21 tohoto zákona, se použijí od 1. července 2022.

2. Ustanovení § 69c a 69d zákona č. 499/2004 Sb., ve znění čl. CXXI bodu 21 tohoto zákona, se použijí od 1. července 2023.

3. Ustanovení § 69e a § 74 odst. 11 a 12 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění čl. CXXI bodů 21 až 23 tohoto zákona, se použijí od 1. července 2024. Do 30. června 2024 se použije ustanovení § 74 odst. 11 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ke dni 31. ledna 2022.

4. Ustanovení § 63 odst. 3 a 4, § 64 odst. 4 a 7 a § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění čl. CXXI bodů 7 až 9, 11, 12, 18 a 20 tohoto zákona, se použijí od 1. ledna 2026. Do 31. prosince 2025 se použijí ustanovení § 63 odst. 3 a 4, § 64 odst. 4 a 7 a § 65 odst. 8 zákona č. 499/2004 Sb., ve znění účinném ke dni 31. ledna 2022.

5. Ministerstvo vnitra stanoví a ve Věstníku Ministerstva vnitra zveřejní postup atestačního střediska pro elektronické systémy spisové služby (dále jen „atestační středisko“) při provádění atestace elektronického systému spisové služby (dále jen „atestace“), podmínky provádění atestace a výši úplaty za provedení atestace do 31. ledna 2023.

6. K objednávkám atestací podaným atestačnímu středisku před 1. červencem 2023 se nepřihlíží.

7. K atestacím provedeným atestačním střediskem před 1. červencem 2023 se nepřihlíží.

8. Úplatu za atestaci, kterou uhradil objednatel atestačnímu středisku v souvislosti s objednávkou uvedenou v bodě 6 nebo atestací uvedenou v bodě 7, atestační středisko vrátí objednateli.

ČÁST STO TŘICÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů

Čl. CXLIII

Přechodná ustanovení

1. až 4. (pozn. redakce: nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023)

5. Ministerstvo vnitra umožní nejpozději do 1. března 2022, aby do datové schránky fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby, která je k 1. lednu 2022 zřízena a zpřístupněna, mohly být dodávány dokumenty podle § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022. Větou první není dotčeno právo fyzické osoby, podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby požádat Ministerstvo vnitra o znemožnění dodávání dokumentů podle § 18a odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022.

6. Osoba, která nesplňuje podmínky podle § 30 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění účinném od 1. ledna 2022, a která není osobou provádějící autorizovanou konverzi dokumentů na žádost u držitele poštovní licence, Hospodářské komory České re-publiky nebo osoby, které byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy, může provádět autorizovanou konverzi dokumentů na žádost do 31. prosince 2022.

7. (pozn. redakce: nabývá účinnosti dnem 1. července 2022)

ČÁST STO TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona o základních registrech

Čl. CXLVI

Přechodné ustanovení

Ohlašovatel agendy oznámí Ministerstvu vnitra údaj podle § 51 odst. 6 písm. g) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění účinném od prvního dne prvního kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona, do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení.

ČÁST STO SEDMDESÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. CLXXXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2022, s výjimkou

a)ustanovení čl. CLXXVIII bodů 6, 7, 9 a 11, která nabývají účinnosti prvním dnem po vyhlášení tohoto zákona,
b)ustanovení čl. L bodů 1 až 6 a 8, čl. LI, čl. XCI, čl. CII bodu 2, čl. CIII, čl. CXXI bodů 5, 10, 13 až 17, 19, 24, 26 a 27, čl. CXXIV bodu 1, čl. CXXXIV bodu 3, čl. CLV bodů 1, 2, 4, 5, 7 a 8, čl. CLVI, čl. CLXXIII bodů 1 a 10 až 21, čl. CLXXV a čl. CLXXVI bodů 1 až 6, která nabývají účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení tohoto zákona,
c)ustanovení čl. CXLV bodů 3, 4, 34, 51, 65, 67, 68, 75, 77, 79, 83, 84, 86 až 88, 99, 103, 106, 113, 116 a 143, čl. CXLVI a čl. CLXXIX, která nabývají účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,
d)ustanovení čl. LXXX bodů 1 až 15, 17 až 33, 35 a 37 až 41, čl. LXXXI, čl. CXLV bodů 38, 40, 43, 48, 76, 78, 129 až 134 a 144, čl. CLXVI, čl. CLXXIII bodů 2 až 8, čl. CLXXVI bodu 7 a čl. CLXXXII, která nabývají účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce po vyhlášení tohoto zákona,
e)ustanovení čl. CLXX, čl. CLXXVII a čl. CLXXXI, která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2021,
f)ustanovení čl. LXXX bodů 34 a 36, čl. LXXXVIII, čl. CXXV, čl. CXXXIV bodů 1 a 2, čl. CXLII bodů 22, 28, 29, 43 a 44 a čl. CXLIII bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022,
g)ustanovení čl. CLXXVIII bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti dnem 31. ledna 2022,
h)ustanovení čl. XLIII bodů 1 a 2, čl. CXXIX a čl. CXLII bodů 30 až 37, čl. CXLIII bodu 7 a čl. CLXXVIII bodů 1 až 4, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022,
i)ustanovení čl. CXLII bodů 1 až 21, 23 až 27, 38 až 42 a 45, čl. CXLIII bodů 1 až 4 a čl. CXLV bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2023,
j)ustanovení čl. CXXXV a čl. CLV bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2023,
k)ustanovení čl. CXLV bodů 19 a 20 a čl. CLXXVIII bodu 5, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025,
l)ustanovení čl. LXXIX bodů 1 až 6, 8, 9, 11 až 13, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2025.

Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Zákon č. 270/2021 Sb.31. ledna 2022,
Zákon č. 89/2022 Sb.27. dubna 2022.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.