Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 1. 2022 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 251/2021 Sb.,
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje

Čl. II

Přechodné ustanovení

1. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy, Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava a Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko se zrušují uplynutím dne 31. prosince 2021. Jejich právním nástupcem je Česká republika.

2. Veškerý majetek a všechna práva a povinnosti Regionálních rad regionů soudržnosti (dále jen „Regionální rada“) uvedených v bodu 1 přecházejí dnem následujícím po dni jejich zrušení na Českou republiku. Dnem následujícím po dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1 vstupuje Česká republika do všech práv a povinností z právních vztahů Regionálních rad uvedených v bodu 1. Hospodaření s majetkem, který na Českou republiku přešel podle věty první, přísluší Ministerstvu pro místní rozvoj (dále jen „Ministerstvo“). V právních vztazích, do nichž vstoupila Česká republika podle věty druhé, jedná jejím jménem Ministerstvo.

3. Jsou-li součástí majetku Regionální rady uvedené v bodu 1 nemovité věci evidované v katastru nemovitostí nebo věcná práva k nim, zapíše se změna těchto práv do katastru nemovitostí na základě prohlášení Ministerstva, které obsahuje označení práv, která na Českou republiku přešla, a označení nemovitých věcí, kterých se tato práva týkají, údaji podle katastrálního zákona. Současně Ministerstvo ohlásí svou příslušnost hospodařit s nemovitými věcmi podle bodu 2 věty třetí nebo oprávnění jednat jménem České republiky v právních vztazích podle bodu 2 věty poslední.

4. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených k výkonu práce v Regionální radě uvedené v bodu 1 přecházejí dnem následujícím po dni jejího zrušení z Regionální rady uvedené v bodu 1 na Českou republiku a výkon těchto práv a povinností přechází na Ministerstvo.

5. Pro vznik služebního poměru zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní službě“) se použijí § 190 až 195, § 196 a 197, § 200 a 201 zákona o státní službě obdobně s tím, že lhůty tam stanovené se namísto ode dne 1. července 2015 počítají ode dne následujícího po dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1 a že bude použita aktuální systemizace pro příslušný kalendářní rok. Ke dni vzniku služebního poměru příslušný služební orgán rozhodne o výši platu podle části deváté zákona o státní službě. Pro účely započítání praxe, s výjimkou odměňování, zaměstnanců Regionální rady uvedené v bodu 1 podle zákona o státní službě se použije § 17 odst. 7 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 6 tohoto zákona.

6. Česká republika vstupuje namísto Regionálních rad uvedených v bodu 1 do všech soudních, správních a jiných řízení zahájených přede dnem jejich zrušení. V řízeních, do nichž vstoupila Česká republika podle věty první, jedná jménem České republiky Ministerstvo, nestanoví-li jiný zákon jinak.

7. Finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, u příjemců dotace z Regionálního operačního programu v programovém období 2007-2013 vykonává od prvního dne následujícího po dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1 Ministerstvo.

8. Působnost Regionálních rad uvedených v bodu 1 podle § 16 odst. 3 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 6 tohoto zákona, přechází dnem následujícím po dni jejich zrušení na Ministerstvo.

9. Pro účely sestavení účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke dni jejího zrušení se podpisovým záznamem statutárního orgánu Regionální rady uvedené v bodu 1 připojovaného k účetní závěrce rozumí podpisový záznam osoby, která vykonávala funkci statutárního orgánu k rozvahovému dni.

10. Účetní závěrku Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavenou ke dni jejího zrušení a Pomocný analytický přehled sestavený ke dni 31. prosince 2021 předá Ministerstvo do centrálního systému účetních informací státu do 25. února 2022.

11. Schvalování účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke dni jejího zrušení provede Ministerstvo prostřednictvím nejméně tříčlenného orgánu do 30. dubna 2022. Informaci o schválení nebo neschválení účetní závěrky Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke dni jejího zrušení, včetně souvisejících informací, předá Ministerstvo do centrálního systému účetních informací státu do 31. května 2022.

12. Při výkonu působnosti Regionální rady vykonávané hlavním městem Prahou podle § 16 odst. 6 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 6 tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 6 tohoto zákona. Působnost rady hlavního města Prahy a zastupitelstva hlavního města Prahy podle § 16e odst. 1 a 3 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 6 tohoto zákona, zůstává zachována i po dni zrušení Regionálních rad uvedených v bodu 1.

13. Právní vztahy vzniklé podle § 18 odst. 14 až 17 zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. července 2021, a právní jednání a následky z nich vzniklé, se posuzují podle zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části první čl. I bodu 7 tohoto zákona.

14. Finanční výkazy za Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené k 31. prosinci 2021 předá Ministerstvo do centrálního systému účetních informací státu v termínu stanoveném vyhláškou č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů.

15. Roční údaje o poskytnutých garancích za Regionální rady uvedené v bodu 1 sestavené ke dni 31. prosince 2021 předá Ministerstvo do centrálního systému účetních informací státu v termínu stanoveném zákonem č. 25/2017 Sb., o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí, ve znění pozdějších předpisů.

16. Pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu Ministerstvo zpracuje podklad za Regionální rady uvedené v bodu 1 za kalendářní rok 2021 podle vyhlášky č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů.

17. Řídicí orgán odpovědný za provádění Programu rozvoje venkova v programovém období 2014-2020 postupuje podle zákona č. 248/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
Změna rozpočtových pravidel

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Pro státní závěrečný účet za rok 2021 se použije § 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti části páté čl. VI tohoto zákona.

2. Údaje pro vypracování státního závěrečného účtu za rok 2021 předloží za Regionální rady regionů soudržnosti Ministerstvo pro místní rozvoj.

3. Samostatné běžné účty závodního stravování se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona považují za samostatné běžné účty stravování.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Řízení nebo jiné postupy při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně v případě dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti, které byly zahájeny přede dnem 1. ledna 2022, se dokončí podle zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 1. ledna 2022.

2. Řízení nebo jiné postupy podle bodu 1 zahájené u úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dokončí finanční úřad.

3. Řízení nebo jiné postupy podle bodu 1 vztahující se k prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále zahájené u úřadu Regionální rady regionu soudržnosti dokončí Generální finanční ředitelství.

4. Řízení nebo jiné postupy podle bodu 1 zahájené u Ministerstva financí dokončí Ministerstvo financí i v případech, kdy jeho působnost přechází ode dne 1. ledna 2022 na orgány Finanční správy České republiky.

5. Spisy úřadu Regionální rady regionu soudržnosti vztahující se ke správě odvodů za porušení rozpočtové kázně v případě dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti převezme Ministerstvo pro místní rozvoj.

6. Jsou-li v rozhodnutích nebo jiných písemnostech vydaných při správě odvodů za porušení rozpočtové kázně v případě dotace poskytnuté z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti uvedeny úřad Regionální rady regionu soudržnosti nebo Ministerstvo financí, rozumí se jimi orgány Finanční správy České republiky nebo Ministerstvo financí, příslušné ode dne 1. ledna 2022.

7. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejní veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci z rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti a jejich dodatky způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud ke dni 31. prosince 2021 nebyla dodržena doba 3 let podle § 10d odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění zákona č. 24/2015 Sb.

ČÁST PATNÁCTÁ
ÚČINNOST

Čl. XVIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2021, s výjimkou části první čl. I bodu 6 a částí druhé až čtrnácté, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2022.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.