Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 527/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 6. 2021 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 527/2020 Sb.,
kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Uzavřela-li povinná osoba přede dnem nabytí účinností tohoto zákona s klientem vztah, který je obchodním vztahem podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, provede povinná osoba identifikaci klienta nejpozději při prvním kontaktu s ním v rámci tohoto vztahu.

2. Jsou-li naplněny podmínky pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta podle § 13 odst. 1 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí pro provedení zjednodušené identifikace a kontroly klienta povinná osoba plnit podmínku odůvodnění nižší rizikovosti podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, po dobu 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Na povinnou osobu podle § 2 odst. 1 písm. l) zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která je povinnou osobou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely splnění povinnosti uvedené v § 21 odst. 2, § 21a odst. 2 a § 22 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí, jako by se stala povinnou osobou dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Příslušná profesní komora je povinna po uplynutí 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
a) mít vypracovanou metodickou informaci k zavedení a uplatňování strategií a postupů podle § 21 odst. 12 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
b) písemně identifikovat a posoudit rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle § 21a odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,
c) přijmout systém pro přijímání oznámení o porušení podle § 34a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Na povinnou osobu podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která je povinnou osobou ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se pro účely splnění povinnosti podle § 22a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, hledí, jako by se stala povinnou osobou ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Protiprávní jednání, kterého se dopustil advokát, notář, daňový poradce, soudní exekutor nebo auditor přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jako povinná osoba podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o hazardních hrách

Čl. V

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel může provozovat hazardní hru podle § 3 odst. 2 písm. a) až e) a internetovou hru na základě základního povolení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nejpozději do 10 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokud byla v této lhůtě podána žádost o změnu tohoto základního povolení, na základě které má dojít k uvedení výpočtu čisté prohry do souladu s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do účinnosti rozhodnutí o této žádosti. Účinnost tohoto rozhodnutí lze odložit nejvýše o 2 měsíce ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

2. Správní řízení podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Na provozovatele, který byl účastníkem tohoto řízení, se použije obdobně bod 1.

3. Pověřená osoba může vydat odborné posouzení, ve kterém ověří splnění povinnosti podle § 109 odst. 1 ve spojení s § 15 odst. 4 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve lhůtě 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Stanoví-li základní povolení vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona místní příslušnost celního úřadu ve věcech vzdáleného přístupu, denního herního zápisu nebo denního herního výkaznictví, k takto stanovené příslušnosti se nepřihlíží.

5. Zahájená řízení o přestupcích v oblasti internetových her, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo financí podle zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Pokud bankovní záruka, jejímž prostřednictvím byla poskytnuta kauce podle § 89 nebo 100 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která byla přijata Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, obsahuje povinnost jejího výstavce uhradit částku ve lhůtě delší než 15 dnů ode dne doručení výzvy, nepoužije se § 90 odst. 5 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Provozovatel nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zjistí identifikační údaje všech fyzických osob, kterým přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona bylo zřízeno uživatelské konto podle § 29, 44, 47, 76 nebo 80 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, v rozsahu podle § 130 zákona č. 186/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud je toto uživatelské konto aktivní ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. To neplatí, pokud tato fyzická osoba v této lhůtě své uživatelské konto zruší. Fyzická osoba, které je zřízeno uživatelské konto, je povinna za účelem zjištění identifikačních údajů poskytnout provozovateli své identifikační a kontaktní údaje. Marným uplynutím lhůty se na uživatelské konto nebo dočasné uživatelské konto hledí, jako by jej účastník hazardní hry zrušil k poslednímu dni této lhůty.

ČÁST TŘETÍ
Změna živnostenského zákona

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Podmínku podle § 8a zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnostenskou činnost podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona provozuje živnost volnou v oboru činnosti živnosti volné podle přílohy č. 6 k zákonu č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, ohlásí výkon tohoto oboru činnosti podle § 28 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o soudních poplatcích

Čl. IX

Přechodná ustanovení

1. Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů se osvobozuje, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, právnická osoba, která není obchodní korporací a která nezajistila zápis žádného údaje o svém skutečném majiteli, a svěřenský správce, který nezajistil zápis žádného údaje o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, kterým se zajišťuje, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům zákona, se osvobozuje, nejdéle však do 1 roku ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, právnická osoba, která není obchodní korporací a která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli, a svěřenský správce, který zajistil zápis údajů o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo zahraničního svěřenského fondu, do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Od poplatku za návrh na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů, kterým se zajišťuje, aby tyto údaje odpovídaly požadavkům zákona, se osvobozuje, nejdéle však do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti této části tohoto zákona, obchodní korporace, která zajistila zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích podle zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do 1. ledna 2019, vznikla-li do 31. prosince 2017, nebo do 15 dnů od svého vzniku, vznikla-li od 1. ledna 2018.

4. Poplatek za zápis údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích, jehož návrh byl doručen soudu přede dnem nabytí účinnosti této části tohoto zákona, se vybere podle dosavadních právních předpisů.

ČÁST PÁTÁ
Změna notářského řádu

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 358/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o daňovém poradenství

Čl. XIII

Přechodná ustanovení

1. Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele obchodní společnosti nebo družstva vykonávajících daňové poradenství a fyzické osoby, která je členem jejich statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu podle § 3 odst. 6 zákona č. 523/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí obchodní společnost nebo družstvo vykonávající daňové poradenství plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 523/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o advokacii

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele a fyzické osoby, která je v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, podle § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným vykonávající advokacii plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST OSMÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech

Čl. XVII

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 14 odst. 3 písm. e) zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Čl. XIX

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 10a odst. 3 písm. f) zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije na žádosti o poskytnutí dotace podané na základě výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace zveřejněné nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. XXI

Přechodné ustanovení

Podle § 109 odst. 2 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a § 4 odst. 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje u zdanitelného plnění, jehož den uskutečnění nastal přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud den přijetí úplaty nebo její části za toto plnění nastane ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o advokacii

Čl. XV

Přechodná ustanovení

1. Podmínku bezúhonnosti skutečného majitele a fyzické osoby, která je v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, podle § 15 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nemusí veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo společnost s ručením omezeným vykonávající advokacii plnit po dobu 90 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Řízení pravomocně neukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 85/1996 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 253/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Čl. XXXIII

Přechodná ustanovení

1. Byl-li zápis svěřenského fondu do evidence svěřenských fondů proveden nebo návrh na tento zápis podán přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, Ministerstvo spravedlnosti zajistí zápis údaje o státním občanství podle § 65d písm. e) a g) až i) zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do evidence svěřenských fondů prostřednictvím nastavení informačního systému veřejných rejstříků, je-li tento údaj zjistitelný ze základního registru osob.

2. Na zápis údajů o skutečném majiteli do evidence údajů o skutečných majitelích, jehož návrh byl doručen soudu, nebo o který byla podána žádost notáři, přede dnem nabytí účinnosti této části tohoto zákona, se použijí ustanovení dosavadních právních předpisů.

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona o centrální evidenci účtů

Čl. XXXVI

Přechodná ustanovení

1. Česká národní banka oznámí na své úřední desce datum zahájení zápisu údajů do centrální evidence účtů podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, které se přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona do centrální evidence účtů nezapisovaly, a současně o této skutečnosti informuje instituce.

2. Instituce podle § 3 písm. b) bodu 2 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle bodu 1 povinna plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V prvním předání údajů, kterým tato instituce začne plnit tuto povinnost, předá České národní bance do centrální evidence účtů aktuálně platné údaje v rozsahu podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího dni prvního předání informace.

3. Úvěrová instituce podle § 3 písm. a) zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, není do 6 měsíců ode dne zahájení zápisu údajů podle bodu 1 povinna plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; do dne předcházejícího dni, ve kterém začne tato úvěrová instituce tuto povinnost plnit, plní povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. V prvním předání údajů, kterým tato úvěrová instituce začne plnit povinnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, předá České národní bance do centrální evidence účtů nad rámec dosud předávaných údajů aktuálně platné údaje v rozsahu podle § 4 písm. e) zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí vedených účtech, které nebyly zrušeny do dne předcházejícího dni předání informace, a v rozsahu podle § 4 zákona č. 300/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, o jí pronajatých bezpečnostních schránkách, jejichž nájem do tohoto dne neskončil.

ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
ÚČINNOST

Čl. XXXVIII

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou

a)ustanovení čl. III bodů 2 až 4, 6, 13, 15 až 86, 90 až 93 a čl. V bodů 3 až 6, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021,
b)ustanovení čl. I bodů 3, 206 až 211 a 244, která nabývají účinnosti dnem 3. června 2021,
c)ustanovení čl. I bodů 34, 100, 109, 166, 197 a 222, čl. III bodu 1, čl. VI bodů 2, 3, 7 a 10, části čtvrté, čl. XII bodu 3, čl. XIV bodu 2, částí osmé, deváté, jedenácté a dvanácté, čl. XXIV bodu 3, částí patnácté a šestnácté, čl. XXIX bodu 5, části osmnácté, čl. XXXI bodu 1, čl. XXXII bodů 4, 6, 8, 9, 11 až 16 a 18, části dvacáté první, čl. XXXV bodu 7 a části dvacáté třetí, která nabývají účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona o evidenci skutečných majitelů,
d)ustanovení čl. III bodů 9 až 11 a 89, která nabývají účinnosti prvním dnem dvanáctého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabývá účinnosti zákon o náhradním výživném, a
e)ustanovení čl. I bodů 2, 30, 31, 175, 178, 194, 198 a 201 a čl. XXXV bodů 2, 20 a 22 až 24, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2021.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.