Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění právních předpisů

Zákon č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
Znění účinné od 1. 1. 2021 dosud.

Přehled účinností

ZÁKON
č. 33/2020 Sb.,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o obchodních korporacích

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Nestanoví-li tento zákon jinak, ujednání společenské smlouvy, která odporují donucujícím ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; obchodní korporace přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zakladatelské právní jednání úpravě zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a doručí jej do sbírky listin.

2. Ukládá-li zákon č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, povinnost provést v obchodním rejstříku zápis skutečnosti, jež se dosud nezapisovala, nebo do sbírky listin uložit listinu, jež se dosud neukládala, zapsaná osoba podá návrh na zápis do obchodního rejstříku nebo uloží listinu do sbírky listin do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak. Neučiní-li tak, rejstříkový soud ji vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci.

3. Ustanovení § 26 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije jen v případě, že vkladatel převedl podíl na jiného po nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Ustanovení § 35 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije poprvé na zálohy vyplácené v průběhu účetního období, které započalo po nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Nezmocní-li právnická osoba, která je členem voleného orgánu kapitálové společnosti nebo družstva, fyzickou osobu podle § 46 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a nebude-li fyzická osoba zapsána do obchodního rejstříku do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, funkce právnické osoby zaniká.

6. V případě rozporu mezi společenskou smlouvou a smlouvou o výkonu funkce, která byla schválena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se postupuje podle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

7. Bylo-li insolvenční řízení zahájeno přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, použijí se pro toto řízení ustanovení § 62 až 64 a § 68 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Zpráva o vztazích za účetní období započaté přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se zpracovává podle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

9. Pravidla pro přezkum zprávy o vztazích, včetně řízení o jmenování znalce pro účely přezkumu zprávy o vztazích a povinností znalce, se poprvé použijí pro přezkum zprávy o vztazích zpracované v souladu s požadavky zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Má-li člen voleného orgánu obchodní korporace ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona povolen výkon činnosti, které se týká zákaz konkurence, může ji vykonávat i ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

11. Ustanovení § 168 odst. 3, § 188 odst. 2, § 399 odst. 2 a § 413 odst. 1 písm. b) zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se po dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nepoužijí na kapitálovou společnost a družstvo, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a jejichž společenská smlouva neupravuje přítomnost jiných osob než společníků na zasedání nejvyššího orgánu kapitálové společnosti nebo družstva.

12. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu obchodní korporace, dokončí se takto zahájený proces podle zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

13. Ustanovení § 448a odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na člena dozorčí rady akciové společnosti voleného zaměstnanci, který byl do funkce zvolen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

14. Akciová společnost, v níž je část členů dozorčí rady volena zaměstnanci, a která přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona uvedla ujednání stanov do souladu s § 448 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění zákona č. 458/2016 Sb., uvede stanovy a volební řád do souladu s § 448 a 448a zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

15. Akciová společnost, která byla založena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uvede stanovy do souladu s § 457 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejpozději v den konání volby nových členů správní rady nebo při první změně počtu členů správní rady ve stanovách.

ČÁST PÁTÁ
Změna zákona o evropské společnosti

Čl. VII

Přechodná ustanovení

1. Ustanovení § 448a odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se nevztahuje na člena dozorčí nebo správní rady evropské společnosti voleného zaměstnanci, který byl do funkce zvolen přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Evropské společnosti přizpůsobí do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona své stanovy požadavkům zákona č. 627/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ve stejné lhůtě uloží úplné znění stanov do sbírky listin.

ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o investičních
společnostech a investičních fondech

Čl. XIII

Přechodné ustanovení

Účinky souhlasu České národní banky k výkonu vedoucí funkce statutárního ředitele uděleného podle zákona č. 240/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou zachovány i pro výkon další vedoucí funkce téže osoby ve stejném fondu nebo společnosti a nový souhlas se nevyžaduje; ustanovení § 518 zákona č. 240/2013 Sb. se použije obdobně.

ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona o veřejných rejstřících právnických
a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů

Čl. XV

Přechodné ustanovení

Zapsaná osoba podá do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis do obchodního rejstříku, aby byl zapsaný stav uveden do souladu s § 48 až 50 a § 65 zákona č. 304/2013 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nestanoví-li tento zákon jinak.

ČÁST DVANÁCTÁ
Účinnost

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021, s výjimkou části osmé, která nabývá účinnosti dnem 1. července 2021.

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Právní akty

Sbírka zákonů
a mezinárodních smluv

číslo   /
  /

Sbírka mezinárodních smluv
(do 31. 12. 2023)

číslo   /
  /

Finanční zpravodaj

číslo   /
  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.