Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Zákony  »  Úplné znění předpisů

Zákon č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Znění účinné od 1. 10. 2018 dosud.Přehled účinností

ZÁKON
č. 193/2018 Sb.,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Pozn. redakce: v textu uvádíme jen vybraná ustanovení.

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Provozovatel stanice technické kontroly, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici technické kontroly na základě takového oprávnění a osvědčení po dobu nejvýše 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2. Po dobu, po kterou je provozovatel stanice technické kontroly oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1, se na rozsah oprávnění k provádění technických prohlídek, požadavky na přístroje a zařízení pro provádění technických prohlídek a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, změny nebo odnímání oprávnění k provozování stanice technické kontroly se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Provozovatel stanice technické kontroly uvedený v bodu 1 je oprávněn podat příslušnému krajskému úřadu společnou žádost o vydání nového oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly do 4 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. V žádosti musí být vedle obecných náležitostí podle správního řádu uveden popis technického vybavení a stavebního uspořádání stanice technické kontroly a údaje nezbytné pro určení kapacity stanice technické kontroly. Krajský úřad na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, na

a)odbornou způsobilost osob zajišťujících provozování stanice,
b)stavební uspořádání a technické a programové vybavení stanice vztahující se k provádění měření emisí a
c)vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění prohlídek ve stanici.

4. Provozovatel stanice technické kontroly může ve společné žádosti podle bodu 3 požádat rovněž o změnu adresy provozovny uvedené v oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Krajský úřad v takovém případě na základě společné žádosti nové oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydá, jestliže je provozovna umístěna ve správním obvodu stejného okresu, nedojde ke zvýšení kapacity stanice technické kontroly a žadatel doloží splnění požadavků na vydání osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly vydané podle bodu 3 nebo 4 se považuje za oprávnění a osvědčení podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Na obsah oprávnění a osvědčení se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

6. Dosavadní oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly pozbývají platnosti vydáním oprávnění a osvědčení k provozování stanice technické kontroly podle bodu 3 nebo 4 nebo uplynutím doby, po kterou je jejich držitel oprávněn provozovat stanici technické kontroly podle bodu 1.

7. Provozovatel stanice měření emisí, který je držitelem platného oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněn provozovat stanici měření emisí na základě takového oprávnění a osvědčení. Pro odnímání oprávnění k provozování stanice měření emisí se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li provozovatel stanice měření emisí o změnu oprávnění nebo o vydání povolení k provozování stanice měření emisí, obecní úřad obce s rozšířenou působností vydá povolení k provozování stanice měření emisí podle zákona, jsou-li splněny podmínky podle § 63 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí pozbývají platnosti dnem vydání povolení k provozování stanice měření emisí. Pro výkon státního odborného dozoru se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

8. Kontrolnímu technikovi, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vydá Ministerstvo dopravy namísto prodloužení platnosti tohoto osvědčení nové profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Nové profesní osvědčení Ministerstvo dopravy vydá, jestliže kontrolní technik absolvoval prohlubovací kurz a složil zkoušku odborné způsobilosti v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a splnil požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení kontrolního technika vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nelze prodloužit.

9. Do doby vydání nového profesního osvědčení podle bodu 8 je kontrolní technik oprávněn provádět technické prohlídky vozidel ve stanici technické kontroly v rozsahu podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro odnímání profesního osvědčení kontrolního technika v této době se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

10. Mechanik, který je držitelem platného profesního osvědčení vydaného přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinen před uplynutím platnosti osvědčení absolvovat prohlubovací kurz a složit zkoušku odborné způsobilosti kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Namísto prodloužení platnosti profesního osvědčení mechanika vydá Ministerstvo dopravy profesní osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, splňuje-li mechanik požadavky podle § 61 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Požádá-li mechanik o omezení oprávnění k provádění technických prohlídek na měření emisí, oprávnění se omezí postupem podle § 60 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Platnost profesního osvědčení mechanika nelze prodloužit.

11. Do doby vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle bodu 10 je mechanik oprávněn provádět měření emisí vozidel ve stanici měření emisí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro výkon státního odborného dozoru, povinnosti mechanika a odnímání profesního osvědčení mechanika se použije zákon č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

12. Na fyzickou osobu, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se uplatní postup podle bodu 8 nebo 10 podle toho, které z obou profesních osvědčení má kratší dobu platnosti.

13. Fyzická osoba, která je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika a platného profesního osvědčení mechanika, vydaných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je oprávněna požádat Ministerstvo dopravy i před absolvováním prohlubovacího kurzu a složením zkoušky odborné způsobilosti o vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Ministerstvo dopravy toto profesní osvědčení vydá, splňuje-li žadatel požadavky podle § 61 odst. 2 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Profesní osvědčení kontrolního technika a profesní osvědčení mechanika, vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem vydání profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé. Doba platnosti profesního osvědčení kontrolního technika podle věty druhé se stanoví podle doby platnosti toho z nahrazovaných osvědčení, jehož doba platnosti je kratší.

14. Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST

Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 2018, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 25, pokud jde o § 40 odst. 6, které nabývá účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 11 až 16, 108 a 137 a článku V, která nabývají účinnosti prvním dnem sedmého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Právní předpisy

Sbírka zákonů ČR

 /
Číslo  /
Částka  /

Sbírka mezinárodních smluv

 /
Číslo  /
Částka  /

Finanční zpravodaj

 /
Číslo  /

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.