Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
Znění účinné od 20. 3. 2009 do 30. 1. 2020.

Přehled účinností

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
SDĚLENÍ
Ministerstva pro místní rozvoj
č. 287/2004 Sb.,
kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají,
jak vyplývá ze změn provedených sděleními č. 489/2004 Sb., č. 133/2007 Sb. a č. 71/2009 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj podle § 30b odst. 3 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje následující seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají:

v Německu:

-diplomy vydávané vysokými školami výtvarného umění [Dipl. Ing., Architekt (HfbK)];
-diplomy vydávané technickými vysokými školami "Technische Hochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau), "Technische Universitäte" (Architektur/Hochbau), "Universitäte" (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily v "Gesamthochschulen", i těmito "Gesamthochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) (Dipl. Ing. a jiná označení, která mohou být držitelům těchto diplomů udělena později);
-diplomy vydávané "Fachhochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) a rovněž, pokud se tyto instituce spojily v "Gesamthochschulen", i těmito "Gesamthochschulen", v oboru architektura (Architektur/Hochbau) doplněné, jestliže je doba studia kratší než čtyři roky, ale na méně než tři roky, osvědčením dokládajícím čtyřletou odbornou praxi ve Spolkové republice Německo vydaným profesní organizací v souladu s čl. 4 odst. 1 druhým pododstavcem (Ingenieur grad. a jiná označení, která mohou být držitelům těchto diplomů udělena později);
-osvědčení (Prüfungszeugnisse) vydané před 1. lednem 1973 "Ingenieurschulen", v oboru architektura a "Werkkunstschulen", v oboru architektura doplněné potvrzením příslušných orgánů dokládajícím, že dotyčná osoba složila zkoušku, na základě které bude vydán doklad o formální kvalifikaci v souladu s článkem 13 směrnice 85/384/EHS;
-osvědčení vydaná příslušnými orgány Spolkové republiky Německo s potvrzením, že doklad o formálních kvalifikacích vydaný 8. května 1945 nebo po tomto dni kompetentními orgány Německé demokratické republiky splňuje podmínky podle článku 2 směrnice 85/384/EHS;

v Belgii:

-diplomy vydávané vysokými státními školami architektury nebo vysokými státními instituty (architecte - architect);
-diplomy vydávané krajskou vysokou školou architektury v Hasselt (architect);
-diplomy vydávané královskými akademiemi výtvarného umění (architecte - architect);
-diplomy vydávané "écoles Saint-Luc" (architecte - architect);
-vysokoškolské diplomy stavebního inženýrství doplněné osvědčením o stáži vydaným profesním sdružením architektů, které opravňuje držitele k používání profesního označení architekt (architecte - architect);
-diplomy architektury vydávané ústřední nebo státní zkušební komisí architektury (architecte - architect);
-diplomy stavebního inženýra-architekta a inženýra architekta vydávané fakultami užitých věd vysokých škol a polytechnickou fakultou města Monsu (ingénieur-architect, ingénieur - architect);

v Dánsku:

-diplomy vydávané státními školami architektury v Kodani a Árhusu (arkitekt);
-osvědčení o registraci vydané komisí architektů v souladu se zákonem č. 202 ze dne 28. května 1975 (registreret arkitekt);
-diplomy vydávané vyššími školami stavebního inženýrství (bygningskonstruktor) doplněné potvrzením příslušných orgánů dokládajícím, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku, na základě které bude vydán doklad o kvalifikaci, v souladu s článkem 13 směrnice 85/384/EHS;

ve Francii:

-diplomy architekta diplomovaného vládou vydávané do roku 1959 ministerstvem školství a poté ministerstvem kultury (architecte DPLG);
-diplomy vydávané "école spéciale d`architectura" - (architecte DESA);
-diplomy vydávané od roku 1955 "école nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg" (bývalá "école nationale d`ingénieurs de Strasbourg"), obor architektura (architecte ENSAIS);

v Řecku:

-diplomy inženýr-architekt vydávané "Metsovion Polytechnion" v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
-diplomy inženýr-architekt vydávané "Aristotelion Panepistimion" v Soluni doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činnosti v oboru architektury;
-diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Metsovion Polytechnion" v Aténách doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
-diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Aristotelion Panepistimion" v Soluni doplněné potvrzením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;
-diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Panepistimion Thrakis" doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činnosti v oboru architektury;
-diplomy inženýr-stavební inženýr vydávané "Panepistimion Patron" doplněné osvědčením vydaným řeckou technickou komorou opravňujícím k výkonu činností v oboru architektury;

v Irsku:

-titul "Bachelor of Architecture" udělovaný "National University of Ireland" (B. Arch. N.U.I.) absolventům architektury na "University College" v Dublinu;
-diplom vysokoškolské úrovně v oboru architektury vydávaný "College of Technology", Bolton Street, Dublin (Diplom. Arch.);
-osvědčení mimořádného člena "Royal Institute of Architects of Ireland" (ARIAI);
-osvědčení člena "Royal Institute of Architects of Ireland" (MRIAI);

v Itálii:

-diplomy "laurea in architettura" vydávané vysokými školami, polytechnickými instituty a vysokými instituty architektury v Benátkách a v Reggio-Calabria doplněné diplomem opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání architekta vydaným ministrem pro vzdělání poté, co uchazeč složil před příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání architekta (dott. architetto);
-diplomy "laurea in ingegneria" v oboru stavebnictví (sezione costenzione civile) vydávané vysokými školami a polytechnickými instituty doplněné diplomem opravňujícím držitele k nezávislému výkonu povolání v oboru architektury vydaným ministrem pro vzdělání poté, co uchazeč složil před příslušnou zkušební komisí státní zkoušku opravňující ho k nezávislému výkonu povolání (dott. ing. architetto nebo dot. ing. in ingegneria civile);
-vysokoškolský diplom v oboru architektura ("lauera specialistica in Architettura") vydávaný 3. Římskou univerzitou (Universita di Roma Tre);
-vysokoškolský diplom v oboru stavební inženýrství-architektura ("lauera specialistica in Ingegneria Edile-Architettura") vydávaný Univerzitou v Trentu (Universita degli Studi di Trento).

v Nizozemsku:

-osvědčení o úspěšném složení zkoušky vedoucí k titulu v oboru architektury vydávané obory architektury vysokých technických škol v Delftu nebo Eindhovenu (bouwkundig ingenieur);
-diplomy vydávané státem uznanými akademiemi architektury (architect);
-diplomy vydávané do roku 1971 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Hoger Bouwkunstonderricht) (architect HBO);
-diplomy vydávané do roku 1970 bývalými vyššími vzdělávacími instituty v oboru architektury (Voortgezet Bouwkunstonderricht) (architect VBO);
-osvědčení o úspěšném složení zkoušky organizované radou architektů "Bond van Nederlandse Architecten" (komora nizozemských architektů, BNA) (architect);
-diplom Stichtung Instituut voor architectuur (Nadace institutu architektury) (IVA) vydávaný po dokončení kursu pořádaného touto nadací trvajícího alespoň čtyři roky (architect), doplněný osvědčením příslušných orgánů, že dotyčná osoba složila kvalifikační zkoušku v souladu s článkem 13 směrnice 85/384/EHS;
-osvědčení vydané příslušnými orgány, že přede dnem nabytí účinností této směrnice dotyčná osoba složila zkoušku vedoucí k titulu "kandidaat in de bouwkunde" organizovanou vysokou technickou školou v Delftu nebo v Eindhovenu a že vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky platnými v Nizozemsku (architect);
-osvědčení vydané příslušnými orgány pouze osobám, které dosáhly věku 40 let před dnem nabytí účinností této směrnice a osvědčující, že dotyčná osoba vykonávala po dobu nejméně pěti let bezprostředně předcházejících tomuto dni činnosti architekta, jejichž povaha a význam zaručují, že je způsobilá vykonávat tyto činnosti v souladu s požadavky platnými v Nizozemsku (architect);
Osvědčení uvedená v sedmé a osmé odrážce nemusí nadále být uznávána počínaje dnem nabytí účinnosti právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnostem architekta a jejich výkonu pod profesním označením architekt v Nizozemsku, pokud podle těchto předpisů tato osvědčení neumožňují přístup k těmto činnostem pod profesním označením architekt.

ve Spojeném království:

-doklady o kvalifikaci vydané po složení zkoušky na:
 -Royal Institute of British Architects;
 -školách architektury při:
 -universitách,
 -polytechnických školách,
 -fakultách (vysokých školách),
 -akademiích,
 -technických a uměleckých školách,
 které byly nebo jsou v okamžiku přijetí této směrnice uznány Architects Registration Council Spojeného království za účelem zápisu do registru (Architect);
-osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 6 (1) a, 6 (1) b nebo 6 (1) d Architects Registration Act z roku 1931 (Architect);
-osvědčení dokládající, že jeho držitel má nabyté právo používat profesní označení architekt na základě oddílu 2 Architects Registration Act z roku 1938 (Architect);

ve Španělsku:

-doklad o formální kvalifikaci architekta (título oficial de arquitecto) udělené ministerstvem školství a vědy nebo vysokými školami (universities);

v Portugalsku:

-diplom architekta ("diploma do curso especial de arquitectura") vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
-diplom architekta "diploma de arquitecto" vydaný školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
-diplom architekta ("diploma do curso de arquitectura") vydaný vysokými školami výtvarných umění v Lisabonu a v Portu;
-diplom architekta ("diploma de licenciatura em arquitectura") vydaný Vysokou školou výtvarných umění v Lisabonu;
-diplom "diploma carta de curso de licenciatura em arquitectura" vydaný Technickou univerzitou v Lisabonu a Univerzitou v Portu;
-vysokoškolský diplom v oboru stavební inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný Vysokoškolským technickým institutem Technické univerzity v Lisabonu;
-vysokoškolský diplom v oboru stavební inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný stavební fakultou (engenharia) Univerzity v Portu;
-vysokoškolský diplom v oboru stavební inženýrství (licenciatura em engenharia civil) vydaný fakultou vědy a techniky Univerzity v Coimbře;
-vysokoškolský diplom stavebního inženýrství (výroba) (licenciatura em engenharia civil/producao) vydaný univerzitou v Minhu;

v Rakousku:

-diplomy udělované technickými univerzitami ve Vídni a Grazu (Technische Universität Wien a Technische Universität Graz) a Univerzitou v Insbruku, fakulta stavebního inženýrství (Bauingenieurwessen) a architektury (Architektur), v oborech architektury, stavebního inženýrství, pozemního stavitelství a inženýrských staveb;
-diplomy udělované na Universität für Bodenkultur ve Vídni, ve studijních oborech půdoznalství a krajinářská tvorba (Kulturtechnik) a vodního hospodářství (Wasserwirtschaft);
-diplomy udělované na Univerzitě pro užité umění ve Vídni (Universität für angewandte Kunst in Wien) ve studijním směru architektura ("Meisterklasse für Architektur");
-diplomy udělované Akademií výtvarného umění ve Vídni (Akademie der bildenden Künste in Wien) ve studijním směru architektura ("Meisterschule für Architektur");
-diplomy udělované Univerzitou průmyslového designu v Linci (Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung, Linz) ve studijním směru architektura ("Meisterklasse für Architektur");
-diplomy inženýra (Ing.) udělované vysokými technickými školami nebo vysokými stavebními školami, včetně osvědčení stavebního technika o vykonání nejméně šestileté odborné praxe v Rakousku a o vykonání zkoušky (licence "Baumeister");
-osvědčení o kvalifikaci pro civilní techniky (Ziviltechniker) nebo inženýry konzultanty (Ingenieurkonsulenten) v oblasti výstavby ("Hochbau", "Bauwessen", "Wirtschaftsingenieurwessen-Bauwessen", "Kulturtechnik und Wasserwirtschaft") podle zákona o civilních technicích (Ziviltechnikergesetz, Federal Gazette No 146/1957);
-vysokoškolský diplom v oboru architektura a projektování objektů ("Architektur-Objektentwicklung") vydávané Vysokou odbornou školou technickou v Kärtenu (Fachhochschule Technikum Kärten in Spittal/Drau).

ve Finsku:

-diplomy udělované katedrami architektury na technických univerzitách (Jyvääskylä Polytechnik) a na Univerzitě v Oulu (Oulun yliopisto - University of Oulu) (arkkitehti-arkitekt);
-diplomy udělované technickými instituty (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt);

ve Švédsku:

-diplomy udělované Vysokou školou architektury (Arkitekturskolans) na Královském technickém institutu (Kungliga tekniska högskolan), technickém institutu Chalmers (Chalmers Utbilding) a technickém institutu (Lunds tekniska högskola) na Univerzitě Lund (Lund universitet) (arkitekt, univerzitní diplom z architektury);
-osvědčení o členství v Národní asociaci švédských architektů ("Svenska Arkitekters Riksförbund" - SAR), jestliže příslušná osoba získala odbornou kvalifikaci ve státě, na nějž se vztahuje směrnice 85/384/EHS;

na Islandu:

-diplomy, osvědčení a jiné tituly udělené v jiných státech, na něž se vztahuje směrnice 85/384/EHS a jsou uvedené v tomto seznamu, spolu s osvědčením o splnění stanovené praxe vydaným příslušnými orgány;

v Lichtenštejnsku:

-diplomy udělené vyšší odbornou školou (Hohere Technische Lehranstalt: Architekt HTL);

v Norsku:

-diplomy (sivilarkitekt) udělené Norským technickým institutem na Univerzitě v Trondheime (Norwegian Institute of Technology at the University of Trondheim), Vysoká škola architektury v Oslu (Arkitekthogskolen i Oslo), Vysoká škola architektury v Bergenu (Bergen Arkitekt Skole);
-osvědčení o členství v Národní asociaci Norských architektů ("Norske Arkitekters Landsforbund" - NAL), jestliže příslušná osoba získala odbornou kvalifikaci ve státě, na nějž se vztahuje směrnice 85/384/EHS;

ve Švýcarsku:

-diplomy udělené federálními instituty technologie (Ecoles polytechniques fédérales/Eidgenossische Technische Hochschulen/Politecnici Federal: arch. dipl. EPF/dipl. Arch. ETH/arch. dipl. PF);
-diplomy udělené školou architektury na Univerzitě v Ženevě (Ecole d`architecture de l`Université de Geneve: architekte diplomé EAUG);
-certifikáty Nadace Švýcarského rejstříku inženýrů, architektů a techniků (REG) (Fondation des registres suisses des ingénieurs, des architectes et des techniciens/Stiftung der Schwaeizerischen Register der Ingenieure, der Architekten und der Techniker/Fondazione dei Registri svizzeri degli ingegneri, degli architekti e dei tecnici (REG): architekte REG/Architekt REG A/architetto REG A);

v České republice:

-diplomy udělené fakultami Českého vysokého učení technického:
-Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství (do roku 1951), - Fakulta architektury a pozemního stavitelství (od roku 1951 do roku 1960), - Fakulta stavební (od roku 1960) ve studijních oborech: pozemní stavby a konstrukce, pozemní stavby, pozemní stavby a architektura, architektura (včetně urbanismu a územního plánování), občanské stavby a stavby pro průmyslovou a zemědělskou výrobu, nebo ve studijním programu stavebního inženýrství ve studijním oboru pozemní stavby a architektura, - Fakulta architektury (od roku 1976) ve studijních oborech: architektura, urbanismus a územní plánování nebo ve studijním programu: architektura a urbanismus ve studijních oborech: architektura, teorie architektonické tvorby, urbanismus a územní plánování, dějiny architektury a rekonstrukce památek nebo architektura a pozemní stavitelství;
-diplomy udělené Vysokou školou technickou Dr. Edvarda Beneše (do roku 1951) v oboru architektura a pozemní stavby;
-diplomy udělené Vysokou školou stavitelství v Brně (od roku 1951 do roku 1956) v oboru architektura a pozemní stavby;
-diplomy udělené Vysokým učením technickým v Brně, fakultou architektury (od roku 1956) ve studijním programu architektura a urbanismu nebo fakultou stavební (od roku 1956) ve studijním programu stavební inženýrství;
-diplomy udělené Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava, fakultou stavební (od roku 1997) ve studijním programu pozemní stavby a architektura nebo ve studijním programu stavební inženýrství;
-diplomy udělené Technickou univerzitou v Liberci, fakultou architektury (od roku 1994) ve studijním programu architektura a urbanismus ve studijním oboru architektura;
-diplomy udělené Akademií výtvarných umění v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru architektonická tvorba;
-diplomy udělené Vysokou školou umělecko-průmyslovou v Praze ve studijním programu výtvarné umění ve studijním oboru architektura;
-osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou architektů bez uvedení oboru nebo pro obor pozemní stavby;
-osvědčení o autorizaci udělené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro obor pozemní stavby;

v Estonsku:

-diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakdeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996 aastast (diplom v architektonických studiích udělený fakultou architektury na Estonské akademii výtvarných umění od roku 1966), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli poolt 1989 - 1995 aastal (udělený Univerzitou výtvarných umění v Tallinnu v letech 1989 - 1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi pool 1951 - 1988 (udělený Státním ústavem výtvarného umění Estonské SSR v letech 1951 - 1988);

na Kypru:

-viz text (Osvědčení o registraci v registru architektů vydané Kyperskou vědeckotechnickou komorou/ETEK);

v Lotyšsku:

-"arhitekta diploms" ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitates Inženierceltniecibas fakultates Arhikteturas nodala lidz 1958 gadam, Rigas Politehniska Instituta Celtniecibas fakultates Arhitekturas nodala no 1958 gada lidz 1991 gadam, Rigas Tehniskas Universitates Arhitekturas fakultate kopš 1991 gada, un "Arhitekta prakses sertifikats", ko izsniedz Latvijas Arhitektu savieniba ("diplom architekta" udělený katedrou architektury stavební fakulty Lotyšské státní univerzity do roku 1958, katedrou architektury stavební fakulty Rižského polytechnického ústavu v letech 1958 - 1991, fakultou architektury Rižské technické univerzity od roku 1991 a registrační osvědčení Sdružení architektů Lotyšska);

v Litvě:

-diplomy stavitele/architekta udělené Kauno politechnikos institutas do roku 1969 (inžinierius architektas/architektas);
-diplomy architekta/bakaláře architektury/magistra architektury udělené Vilnius inžinerinis statybos institutas do roku 1990, Vilniaus technikos universitetas do roku 1996, Vilnius Gedimino technikos universitetas od roku 1996 (architektas/architekturos bakalauras/architekturos magistras);
-diplomy pro specialistu s ukončeným kursem v architektuře/bakaláře architektury/magistra architektury udělené LTSR Valstybinis dailes institutas do roku 1990; Vilniaus dailes akademija od roku 1990 (architekturos kursas/architekturos bakalauras/architekturos magistras);
-diplomy bakaláře architektury/magistra architektury udělené Kauno technologijos universitetas od roku 1997 (architekturos bakalauras/architekturos magistras);
všechny spolu s osvědčením vydaným atestační komisí udělující právo vykonávat činnosti v oblasti architektury (Osvědčený architekt/Atestuotas architektas);

v Maďarsku:

-diplom "okleveles épitészmérnök" (diplom v architektuře, magistr architektury) udělovaný univerzitami;
-diplom "okleveles épitész tervezö müvész" (diploom magistra architektury a stavebního inženýrství) udělovaný univerzitami;

na Maltě:

-Perit: Lawrja ta Perit udělovaný Universita ta Malta, který dává oprávnění k registraci jako Perit;

v Polsku:

-diplomy udělované fakultami architektury:
-Varšavská polytechnika, fakulta architektury ve Varšavě (Politechnika Warszawska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt, magister nauk technicznych; inžynier architekt; inžynier magister architektury; magister inžyniera architektury; magister inžynier architekta; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1948 označení: inžynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1951 do roku 1956 označení: inžynier architekt; od roku 1957 do roku 1959 označení: inžynier magister architektury; od roku 1959 do roku 1964 označení: magister inžynier architektury; od roku 1964 do roku 1982 označení: magister inžynier architekt; od roku 1983 do roku 1990 označení: magister inžynier architekt; od roku 1991 označení: magister inžynier architekt);
-Krakovská polytechnika, fakulta architektury v Krakově (Politechnika Krakowska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1953 Hornicko-hutnická akademie, polytechnická fakulta architektury - Akademia Gózniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydzial Architektury);
-Vratislavská polytechnika, fakulta architektury ve Vratislavi (Politechnika Wroclawska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt, magister nauk technicznych; magister inžynier architektury; magister inžynier architekt (od roku 1949 do roku 1964 označení: inžynier architekt, magister nauk technicznych; od roku 1956 do roku 1964 označení: magister inžynier architektury; od roku 1964 označení: magister inžynier architekt);
-Slezská polytechnika, fakulta architektury v Hlivicích (Politechnika Slaska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 fakulta inženýrství a stavitelství - Wydzial Inžynieryjno-Budowlany označení: inžynier a architekt; od roku 1961 do roku 1969 fakulta průmyslových staveb a obecného inženýrství - Wydzial Budownictwa Przemyslowego i Ogólnego označení: magister inžynier architekt; od roku 1969 do roku 1976 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury označení: magister inžynier architekt; od roku 1977 fakulta architektury - Wydzial Architektury označení: magister inžynier architekt a od roku 1995 označení inžynier architekt);
-Poznaňská polytechnika, fakulta architektury v Poznani (Politechnika Poznanska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: inžynier architektury; inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1955 Stavební škola, fakulta architektury - Szkola Inžynierska, Wydzial Architektury označení: inžynier architektury; od roku 1978 označení: magister inžynier architekt a od roku 1999 označení inžynier architekt);
-Gdaňská polytechnika, fakulta architektury v Gdaňsku (Politechnika Gdanska, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1945 do roku 1969 fakulta architektury - Wydzial Architektury, od roku 1969 do roku 1971 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury, od roku 1971 do roku 1981 Ústav architektury a urbanismu - Instytut Architektury i Urbanistyki, od roku 1981 fakulta architektury - Wydzial Architektury);
-Bialystocká polytechnika, fakulta architektury v Bialystoku (Politechnika Bialostocka, Wydzial Architektury); profesní označení architekt: magister inžynier architekt (od roku 1975 do roku 1989 Ústav architektury - Instytut Architektury);
-Lódžská polytechnika, fakulta stavitelství, architektury a inženýrství životního prostředí v Lódži (Politechnika Lódzka, Wydzial Budownictwa, Architektury i Inžynierii Srodowiska); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1973 do roku 1993 fakulta stavitelství a architektury - Wydzial Budownictwa i Architektury a od roku 1992 fakulta stavitelství, architektury a inženýrství životního prostředí - Wydzial Budownictwa, Architektury i Inžynierii Srodowiska; označení: od roku 1973 do roku 1978 označení inžynier architekt, od roku 1978 označení magister inžynier architekt);
-Štětínská polytechnika, fakulta stavitelství a architektury ve Štětíně (Politechnika Szczecinska, Wydzial Budownictwa i Architektury); profesní označení architekt: inžynier architekt; magister inžynier architekt (od roku 1948 do roku 1954 Vysoká škola stavební, fakulta architektury - Wyzsza Szkola Inžynierska, Wydzial Architektury označení: inžynier architekt, od roku 1970 označení: magister inžynier architekt a od roku 1998 označení: inžynier architekt);
všechny spolu s osvědčením o členství vydaným příslušnou regionální komorou architektů v Polsku udělující právo vykonávat činnosti v oblasti architektury v Polsku;

ve Slovinsku:

-univerzitní diplom udělující označení "univerzitetni diplomirani iženir arhitektura/univerzitetna diplomirana iženirka arhitekture" udělený fakultou architektury spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat činnosti v oblasti architektury;
-univerzitní diplom udělený technickými fakultami udělujícími označení "univerzitetni diplomirani iženir (univ. dipl. inž.)/univerzitetna diplomirana inženirka" spolu s osvědčením příslušného orgánu v oblasti architektury uznávaného zákonem, které uděluje právo vykonávat činnosti v oblasti architektury;

na Slovensku:

-diplom ve studijním oboru "architektura a pozemní stavitelství" ("architektúra a pozemné staviteľstvo") udělený Slovenskou vysokou školou technickou (Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1950 - 1952 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektúra") udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1952 - 1960 (označení: Ing. arch.);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavitelství" ("pozemné staviteľstvo") udělený fakultou architektury a pozemního stavitelství Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1952 - 1960 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektúra") udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 - 1976 (označení: Ing. arch.);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavby ("pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské vysoké školy technické (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě v letech 1961 - 1976 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektúra") udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.);
-diplom ve studijním oboru "urbanismus" ("urbanizmus") udělený fakultou architektury Slovenské vysoké školy technické (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) v Bratislavě od roku 1977 (označení: Ing. arch.);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 1977 - 1997 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "architektura a pozemní stavby" ("architektúra a pozemné stavby") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 1998 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavby - specializace: architektura" ("pozemné stavby - špecializácia: architektúra") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě v letech 2000 - 2001 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavby a architektura" ("pozemné stavby a architektúra") udělený stavební fakultou Slovenské technické univerzity (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) v Bratislavě od roku 2001 (označení: Ing.);
-diplom ve studijním oboru "architektura" ("architektúra") udělený Vysokou školou výtvarných umění (Vysoká škola výtvarných umění) v Bratislavě od roku 1969 (označení: Akad. arch. do roku 1990; Mgr. v letech 1990 - 1992; Mgr. arch. v letech 1992 - 1996; Mgr. art. od roku 1997);
-diplom ve studijním oboru "pozemní stavitelství" ("pozemné staviteľstvo") udělený stavební fakultou Technické univerzity (Stavebná fakulta, Technická univerzita) v Košicích v letech 1981 - 1991 (označení: Ing.);
 všechny doprovázené:
-osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou architektů (Slovenská komora architektov) v Bratislavě bez uvedení oboru nebo v oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby") nebo "územní plánování" ("územné plánovanie");
-osvědčením o autorizaci vydaným Slovenskou komorou stavebních inženýrů (Slovenská komora stavebných inženierov) v Bratislavě v oboru "pozemní stavby" ("pozemné stavby").


        
      

1. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány České republiky potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako české doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území České republiky po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

2. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 20. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Estonska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako estonské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Estonska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

3. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 21. srpnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Lotyšska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako lotyšské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Lotyšska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

4. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Sovětském svazu před 11. březnem 1990, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Litvy potvrdí, že tyto doklady mají na jejím území stejnou právní platnost jako litevské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Litvy po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

5. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v bývalém Československu před 1. lednem 1993, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovenska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovenské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Slovenska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

6. V případě státních příslušníků členských států, jejichž diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury byly uděleny, nebo jejichž odborná příprava začala v Jugoslávii před 25. červnem 1991, uznává každý členský stát tyto diplomy, osvědčení a jiné doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury jako dostatečný důkaz, pokud orgány Slovinska potvrdí, že tyto doklady mají na jeho území stejnou právní platnost jako slovinské doklady o dosažené kvalifikaci v oboru architektury uvedené v článku 11 směrnice 85/384/EHS, pokud jde o přístup k činnostem uvedeným v článku 1 směrnice 85/384/EHS a jejich výkon, za podmínky v souladu s článkem 23 směrnice 85/384/EHS. Toto potvrzení musí být provázeno osvědčením vydaným týmiž orgány uvádějícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnost v oboru architektury na území Slovinska po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.


Účinnost novel:

předpis účinnosti nabyl dnem
Sdělení č. 489/2004 Sb.15. září 2004,
Sdělení č. 133/2007 Sb.12. června 2007,
Sdělení č. 71/2009 Sb.20. března 2009.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Novinky

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstev

ÚZ č. 1600 - Obchodní korporace, Přeměny obchodních společností a družstevOd posledního vydání publikace došlo k zásadním změnám zákona o přeměnách obchodních společností a družstev a ke změnám zákona o obchodních korporacích, které nabývají účinnosti v červenci 2024. Dále zde najdete aktuální znění zákona o evropské ... pokračování

Cena: 197 KčKOUPIT

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...

ÚZ č. 1599 - Předpisy související s občanským zákoníkem - veřejné rejstříky, evidence skutečných majitelů, mezinárodní právo soukromé, ...K zásadním změnám došlo v zákoně o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to v souvislosti s velkou novelou zákona o přeměnách obchodních společností a družstev ( zde ). V publikaci také najdete aktuální znění zákona o evidenci ... pokračování

Cena: 135 KčKOUPIT

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydání

Vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče - Praktický komentář, 2. vydáníDruhé vydání praktického komentáře vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, reaguje na změny provedené novelou č. 11/2024 Sb. s účinností k 31. 1. 2024. Oblast pracovnělékařských služeb ... pokračování

Cena: 380 KčKOUPIT

Za novelou, před novelou...

Za novelou, před novelou...Pracovní právo se v době vydání této publikace nachází ve vysoce exponované situaci. Jsme na jednu stranu „za novelou“ – když k 1. 10. 2023 a částečně i k 1. 1. 2024 nabyla účinnosti důležitá novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 ... pokračování

Cena: 303 KčKOUPIT

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.