Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Znění účinné od 1. 1. 2011 do 7. 3. 2011.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 235/2004 Sb., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTYZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 110]HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 4]§ 1 Předmět úpravy § 2 Předmět daně§ 3 Územní působnost§ 4 Vymezení základních pojmůHLAVA II - UPLATŇOVÁNÍ DANĚ [§ 5 - § 87]Díl 1 - Daňové subjekty [§ 5 - § 6]§ 5 Osoby povinné k dani§ 5a Skupina§ 5b§ 5c§ 6 Osoby osvobozené od uplatňování daněDíl 2 - Místo plnění [§ 7 - § 12]§ 7 Místo plnění při dodání zboží a převodu nemovitosti§ 7a Místo plnění při dodání plynu a elektřiny§ 8 Místo plnění při zasílání zboží§ 9 Základní pravidla pro stanovení místa plnění při poskytnutí služby§ 10 Místo plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovitosti§ 10a Místo plnění při poskytnutí přepravy osob§ 10b Místo plnění při poskytnutí služby v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání, zábavy a podobných služeb§ 10c Místo plnění při poskytnutí stravovací služby§ 10d Místo plnění při poskytnutí krátkodobého nájmu dopravního prostředku§ 10e Místo plnění při poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani§ 10f Místo plnění při poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani§ 10g Místo plnění při poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité věci a práce na movité věci osobě nepovinné k dani§ 10h Místo plnění při poskytnutí služeb zahraniční osobě nepovinné k dani§ 10i Místo plnění při poskytnutí telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované služby zahraniční osobou povinnou k dani osobě nepovinné k dani§ 10j Místo plnění při poskytnutí nájmu dopravního prostředku§ 10k Místo plnění při poskytnutí služby osobě povinné k dani, která má sídlo, místo podnikání nebo provozovnu ve třetí zemi§ 11 Místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu§ 12 Místo plnění při dovozu zbožíDíl 3 - Zdanitelná plnění [§ 13 - § 20]§ 13 Dodání zboží a převod nemovitosti§ 14 Poskytnutí služby§ 15§ 16 Pořízení zboží z jiného členského státu§ 17 Zjednodušený postup při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu§ 18 Zasílání zboží§ 19 Dodání a pořízení nových dopravních prostředků uvnitř území Evropského společenství§ 20 Dovoz zbožíDíl 4 - Uskutečnění plnění a daňová povinnost [§ 21 - § 25]§ 21 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží, poskytnutí služby a převodu nemovitosti§ 22 Uskutečnění plnění a povinnost přiznat daň při dodání zboží do jiného členského státu§ 23 Dovoz zboží§ 24 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat daň při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 24a Uskutečnění plnění a povinnost přiznat poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko§ 25 Uskutečnění zdanitelného plnění a povinnost přiznat daň při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 5 - Daňové doklady [§ 26 - § 35]§ 26 Vystavování daňových dokladů§ 27 Uchovávání daňových dokladů§ 28 Daňový doklad při dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby§ 29 Doklad o použití§ 30 Daňové doklady při dovozu a vývozu zboží§ 31 Daňový doklad při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě§ 32 Daňový doklad při poskytnutí služby zahraniční osobou§ 33 Daňový doklad při poskytnutí služby§ 34 Daňový doklad při dodání zboží do jiného členského státu§ 35 Daňový doklad při pořízení zboží z jiného členského státuDíl 6 - Základ daně a výpočet daně, oprava základu daně, - daňový dobropis a vrubopis [§ 36 - § 46a]§ 36 Základ daně§ 36a Základ daně ve zvláštních případech§ 37 Výpočet daně u dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby§ 38 Základ daně a výpočet daně při dovozu zboží§ 39 Základ daně a výpočet daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 40 Základ daně a výpočet daně při pořízení zboží z jiného členského státu§ 41 Základ daně a výpočet daně u zboží, které je v režimu podmíněného osvobození od spotřební daně§ 42 Oprava základu daně a výše daně u zdanitelných plnění§ 43 Daňový dobropis a vrubopis při opravě základu daně a výše daně u zdanitelných plnění§ 44 Oprava výše daně při dovozu zboží§ 45 Oprava základu a výše daně při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě a zahraniční osobou§ 46 Oprava základu a výše daně při pořízení zboží z jiného členského státu§ 46a Oprava základu a výše daně při dodání zboží do jiného členského státuDíl 7 - Sazby daně a oprava sazby daně [§ 47 - § 50]§ 47 Sazby daně u zdanitelného plnění§ 47a Závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně§ 48 Sazby daně u bytové výstavby§ 48a Sazby daně u staveb pro sociální bydlení§ 49 Oprava sazby daně a výše daně u plnění§ 50 Opravný daňový dokladDíl 8 - Osvobození od daně bez nároku na odpočet daně [§ 51 - § 62]§ 51 Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně§ 52 Poštovní služby§ 53 Rozhlasové a televizní vysílání § 54 Finanční činnosti§ 55 Pojišťovací činnosti § 56 Převod a nájem pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor, nájem dalších zařízení§ 57 § 58 Zdravotnické služby a zboží§ 59 Sociální pomoc§ 60 Provozování loterií a jiných podobných her § 61 Ostatní plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně § 62 Dodání zboží, které bylo použito pro plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, a zboží, u něhož nemá plátce nárok na odpočet daněDíl 9 - Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně [§ 63 - § 71f]§ 63 Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně§ 64 Osvobození při dodání zboží do jiného členského státu§ 65 Osvobození při pořízení zboží z jiného členského státu§ 66 Osvobození při vývozu zboží§ 67 Osvobození při poskytnutí služby do třetí země§ 68 Osvobození ve zvláštních případech§ 69 Osvobození přepravy a služeb přímo vázaných na dovoz a vývoz zboží§ 70 Osvobození přepravy osob § 71 Osvobození při dovozu zboží§ 71a Osvobození od daně při dovozu zboží v osobních zavazadlech cestujícího nebo člena posádky letadla a při dovozu pohonných hmot cestujícím§ 71b§ 71c§ 71d§ 71e§ 71fDíl 10 - Odpočet daně [§ 72 - § 79]§ 72 Nárok na odpočet daně§ 73 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně§ 74 Nárok na odpočet daně při změně režimu§ 75 Přijatá plnění, u nichž nemá plátce nárok na odpočet daně§ 76 Způsob krácení odpočtu daně§ 77 Oprava odpočtu daně§ 78 Úprava odpočtu daně§ 79 Vyrovnání odpočtu daněDíl 11 - Vracení daně a prodej zboží za ceny bez daně [§ 80 - § 87]§ 80 Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit§ 81 Vracení daně v rámci zahraniční pomoci§ 82 Vracení daně plátcům v jiných členských státech§ 82a Vracení daně v tuzemsku osobám registrovaným k dani v jiném členském státě§ 82b§ 83 Vracení daně zahraničním osobám povinným k dani§ 84 Vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží§ 85 Vracení daně osobám se zdravotním postižením§ 86 Vracení daně ozbrojeným silám cizích států§ 87 Prodej zboží za ceny bez daněHLAVA III - ZVLÁŠTNÍ REŽIMY [§ 88 - § 92a]§ 88 Zvláštní režim pro poskytnutí elektronicky poskytovaných služeb§ 89 Zvláštní režim pro cestovní službu§ 90 Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi§ 91 Zvláštní režim pro plátce, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu § 92 Zvláštní režim pro investiční zlato§ 92a Zvláštní režim pro dodávání zlataHLAVA IV - SPRÁVA DANĚ V TUZEMSKU [§ 93 - § 110]§ 93 Správa daně§ 93a Místní příslušnost§ 94 Plátci§ 95 Registrace plátce§ 95a Skupinová registrace§ 96 Osoby identifikované k dani§ 97 Registrace osob identifikovaných k dani§ 98 Náhrada za neuplatnění daně při nesplnění zákonné registrační povinnosti§ 99 Zdaňovací období§ 100 Evidence pro daňové účely§ 101 Daňové přiznání a splatnost daně§ 102 Souhrnné hlášení§ 103 Dodatečné daňové přiznání§ 104 Nesprávné uvedení daňové povinnosti za jiné zdaňovací období§ 105 Vracení nadměrného odpočtu§ 106 Zrušení registrace§ 106a§ 107 Zrušení registrace osoby identifikované k dani§ 108 Osoby povinné přiznat a zaplatit daň§ 109 zrušen§ 110 Regulační opatření za stavu nouze, ohrožení státu a válečného stavu ČÁST DRUHÁ - PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 111 - § 113]§ 111 Přechodná ustanovení§ 112 Zrušovací ustanovení § 113 Účinnost Účinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příloha 4

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

DPH! 2023

DPH! 2023

Ing. Mgr. Olga Hochmannová, Marek Reinoha, Ing. Ivana Pilařová - Účetní portál a.s.

Kniha DPH! 2023 přináší vysvětlení a 117 příkladů k DPH, které Vám pomohou nejen v praxi, ale také při zkouškách daňových poradců. Díky Olze Hochmannové, Marku Reinohovi a Ivaně Pilařové získáte cenné informace a příklady, které Vám pomohou prozkoumat svět DPH, od základních sazeb ...

Cena: 3 289 KčKOUPIT

Abeceda DPH 2023

Abeceda DPH 2023

Ing. Zdeněk Kuneš, Bc. Zdeněk Vondrák, DiS. - Anag, spol. s r. o.

Publikaci Abeceda DPH lze použít jako průvodce pro začínající podnikatele nebo podnikatele, kteří dosud neměli povinnost registrovat se k dani z přidané hodnoty. Změny v zákonu o DPH Kniha je aktualizována o všechny změny uvedené v zákonu o DPH pro rok 2022 a o informace vydávané ...

Cena: 859 KčKOUPIT

DPH 2023 - výklad s příklady

DPH 2023 - výklad s příklady

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská, Oto Paikert, Svatopluk Galočík - GRADA Publishing, a. s.

19. vydání této publikace obsahuje novelizovaná ustanovení zákona o DPH k 1. 1. 2023 a některé nové či upřesněné výklady zákona o DPH. Výklad všech ustanovení zákona o DPH je doplněn o množství příkladů z praxe. Publikaci využijí všichni, kteří se v praxi s DPH setkávají.

Cena: 489 KčKOUPIT

DPH 2023 - zákon s přehledy

DPH 2023 - zákon s přehledy

Jiří Dušek - GRADA Publishing, a. s.

V 20. vydání praktické, osvědčené publikaci autor na 166 přehledech názorně „zobrazuje“ zákon o DPH ve znění platném k 1. 1. 2023. Tyto přehledy jsou vždy doplněny paragrafy zákona, čímž získáváte neocenitelného pomocníka. Názorné přehledy obsahují např. novelu pronájmů nemovitých ...

Cena: 359 KčKOUPIT

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

ÚZ č. 1519 - Daň z přidané hodnoty, 2023

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje nové znění zákona o dani z přidaného hodnoty, který byl k 1. 1. 2023 změněn (celkem 13 změn a doplnění). Jsou zařazeny nové pokyny GFŘ k promíjení DPH u některých výrobků a služeb. Publikace dále obsahuje aktuální text směrnice Rady EU o společném systému daně z ...

Cena: 177 KčKOUPIT

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty 2022

Daň z přidané hodnoty 2022

Zdeněk Kuneš - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Publikace svým základním obsahem navazuje na publikaci vydanou nakladatelstvím 1. VOX, a. s., k datu 1. 4. 2019. Jedná se již o desáté, aktualizované a přepracované vydání, které obsahuje všechna novelizovaná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, včetně již ...

Cena: 695 KčKOUPIT

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Daň z přidané hodnoty s komentářem 2022

Ing. Václav Benda, Ing. Ladislav Pitner - Anag, spol. s r. o.

V tomto 14. aktualizovaném vydání komentáře k zákonu o DPH jsou promítnuty všechny změny zákona o DPH provedené v roce 2021 a vyznačeny ty, které jsou účinné od 1. 10. 2021. Předkládaný komentář je zcela v souladu s aktuálními výklady Generálního finančního ředitelství a obsahuje ...

Cena: 849 KčKOUPIT

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Uplatňování DPH u zvláštních režimů a specifických postupů

Zdeněk Kuneš, Pavla Polanská - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je určena pro všechny plátce, kteří při uplatňování DPH nepostupují podle běžného režimu, ale používají pro uplatnění DPH zvláštní režimy. Jsou to např. obchodníci s použitým zbožím, uměleckými díly, sběratelskými předměty a starožitnostmi nebo poskytovatelé stavebních nebo ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Zákon o dani z přidané hodnoty. Komentář

Monika Novotná, Václav Olšanský - C. H. Beck

Komentář k zákonu o dani z přidané hodnoty podává podrobný výklad ustanovení zákona s doplněním o ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu a Soudního dvora EU. Autoři se zabývají aktuálními problémy souvisejícími s jednotlivými instituty zákona a jejich aplikací v praxi, s ...

Cena: 1 990 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.