Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Znění účinné od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023.

Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 408/2015 Sb., O PRAVIDLECH TRHU S ELEKTŘINOUZáhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ [§ 1 - § 2]§ 1 Předmět úpravy§ 2 Vymezení pojmůČÁST DRUHÁ - ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU, FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ [§ 3 - § 9]§ 3 Trh s elektřinou§ 4 Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou§ 5 zrušen§ 6 Denní trh§ 7 Vnitrodenní trh§ 8 Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou§ 9 Předkládání údajů z dvoustranných obchodůČÁST TŘETÍ - ORGANIZACE TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ [§ 10 - § 14]§ 10 Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy§ 11 zrušen§ 12 Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy§ 13 Přeshraniční obchod s elektřinou§ 14 Finanční zajištění plateb subjektů zúčtováníČÁST ČTVRTÁ - REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST [§ 15 - § 17]§ 15 Registrace účastníků trhu s elektřinou§ 16 Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben, přenosové soustavy a distribučních soustav§ 16a Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa§ 16b Postup registrace předávacího místa výrobny§ 16c Postup registrace soustavy a předávacího místa mezi soustavami§ 17 StatusČÁST PÁTÁ - PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK [§ 18 - § 30]§ 18 Odpovědnost za odchylku§ 18a§ 18b§ 19 Předávání údajů provozovatelem přenosové soustavy pro vypořádání odchylek§ 20 Předávání údajů provozovatelem distribuční soustavy pro vypořádání odchylek§ 20a§ 21 Předávání údajů subjektem zúčtování§ 22 Předávání skutečných hodnot dodávek§ 23 Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů§ 24 Aktualizace typových diagramů§ 25 Vyhodnocení rozdílů mezi odečty odběru a odhady odběru podle typových diagramů§ 26 Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách§ 27 Výpočet odchylek§ 28 Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky§ 29 Zúčtování odchylek§ 30 Finanční vypořádání odchylekČÁST ŠESTÁ - VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE [§ 31 - § 32]§ 31§ 32ČÁST SEDMÁ - VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY [§ 33 - § 40]§ 33 Žádost o změnu dodavatele§ 34 Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy§ 35 Žádost o změnu typu smlouvy§ 36 Žádost o ukončení a pozastavení nebo zastavení procesu změny dodavatele§ 37 Ukončení procesu změny dodavatele§ 38 Úkony spojené se změnou dodavatele§ 39 Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku§ 40ČÁST OSMÁ - PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB [§ 41 - § 42]§ 41§ 42ČÁST DEVÁTÁ - PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM [§ 43 - § 47]§ 43 Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy§ 44 Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS§ 45§ 46 Postup přenesení odpovědnosti za odchylku u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny určeného pro dodávku do elektrizační soustavy§ 46a Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami§ 47 Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho částiČÁST DESÁTÁ - SKLADBA CEN, PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, ÚČTOVÁNÍ A HRAZENÍ REGULOVANÝCH CEN MEZI ÚČASTNÍKY TRHU [§ 48 - § 54]§ 48 Skladba cen§ 49 Předávání údajů mezi účastníky trhu§ 50 Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu§ 51 Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen mezi operátorem trhu a provozovateli soustav§ 52§ 53 Rezervace kapacity§ 54ČÁST JEDENÁCTÁ - ZVEŘEJŇOVÁNÍ OPERÁTOREM TRHU [§ 55]§ 55ČÁST DVANÁCTÁ - PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU [§ 56 - § 57]§ 56 Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu§ 57 Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávkyČÁST TŘINÁCTÁ - POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM POSLEDNÍ INSTANCE [§ 58 - § 60]§ 58§ 59§ 60 Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instanceČÁST ČTRNÁCTÁ - TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE [§ 61 - § 62]§ 61 Provoz pro ověření technologie výrobce§ 62 Provoz pro ověření technologie zákazníkaČÁST PATNÁCTÁ - PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE [§ 63 - § 65]§ 63 Informace o dosažení záporné ceny a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny§ 64 Stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou, referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada§ 65 Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu a hodinového aukčního bonusu na elektřinuČÁST ŠESTNÁCTÁ - PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ [§ 66 - § 68]§ 66 Přechodné ustanovení§ 67 Zrušovací ustanovení§ 68 ÚčinnostÚčinnost novelPříl.1Příl.2Příl.3Příl.4Příl.5Příl.6Příl.7Příl.8Příl.9Příl.10Příl.11Příl.12Příl.13Příl.14Příl.15Příl.16Příl.17Příl.18Příl.19Příl.20Příl.21Příl.21aPříl.21bPříl.22Příl.23Příl.24Příl.25Příl.26

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 408/2015 Sb.,
o Pravidlech trhu s elektřinou,
jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 127/2017 Sb., č. 302/2020 Sb., č. 125/2021 Sb., č. 490/2021 Sb. a č. 404/2022 Sb.

Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2),5),11)

a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f)pravidla organizace krátkodobého trhu s elektřinou a způsoby jeho vypořádání,
g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h)termíny a postup při volbě a změně dodavatele elektřiny,
i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
k) skladbu ceny služby přenosové soustavy, skladbu ceny služby distribuční soustavy a ostatních regulovaných cen v elektroenergetice a způsob a termíny předávání údajů mezi účastníky trhu s elektřinou pro vyúčtování regulovaných cen a způsob a termíny účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu s elektřinou,
l) technické požadavky na provoz pro ověření technologie,
m) zveřejňování informací operátorem trhu a
n)postup pro stanovení zálohových plateb,
o)termíny a postup registrace odběrných míst a jejich předávacích míst, předávacích míst výroben elektřiny, přenosové soustavy a distribučních soustav.

(2) Tato vyhláška dále stanoví

a)způsob a postup stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrady operátorovi trhu,
b)způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu, aukčního bonusu pro obnovitelné zdroje a ceny za činnost povinně vykupujícího,
c) termíny a způsob informování výrobce povinně vykupujícím nebo vykupujícím o dosažení záporné ceny na denním trhu s elektřinou a o situaci, kdy nedojde k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu,
d) způsob a termíny účtování a hrazení složky ceny služby distribuční soustavy a složky ceny služby přenosové soustavy na podporu elektřiny mezi operátorem trhu a provozovatelem přenosové soustavy a provozovatelem regionální distribuční soustavy a mezi provozovateli distribučních soustav.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)diagramem ze smluv sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa,
b) dodavatelem výrobce elektřiny nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy nakupuje nebo dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy,
c)vyhodnocovacím intervalem základní časový úsek v trvání 1 hodiny pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování; u prvního vyhodnocovacího intervalu je začátek stanoven na čas 00.00 hodin a konec na čas 01.00 hodin dne dodávky,
d)dnem dodávky den, ve kterém dochází k plnění uzavřených obchodů na dodávku nebo odběr elektřiny,
e)rezervovanou kapacitou smluvní maximální čtvrthodinový výkon v odběrném místě zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní maximální čtvrthodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy, nebo ve smlouvě o sdružených službách dodávek elektřiny,
f)systémovou odchylkou součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování ve vyhodnocovacím intervalu,
g)účastníkem organizovaného krátkodobého trhu subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, nebo nominovaný organizátor trhu s elektřinou1) v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2),
h)redispečinkem opatření vedoucí k řešení přetížení nebo k jinému zajištění bezpečnosti soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vnitřní trh s elektřinou4),
i)protiodchylkou kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky,
j)informačním systémem operátora trhu informační systém operátora trhu, do něhož mají přístup registrovaní účastníci trhu a prostřednictvím kterého probíhá komunikace s operátorem trhu,
k)závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,
l)závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,
m)normálními klimatickými podmínkami třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,
n)skutečnými klimatickými podmínkami celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé kalendářní dny pro území regionu typových diagramů,
o)regionem typových diagramů region definovaný pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu,
p)třídou typového diagramu typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu zákazníků s měřením typu C s definovaným charakterem odběru,
q)typovým diagramem relativní hodnoty, charakterizující průběh odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek,
r)registrovaným účastníkem trhu s elektřinou účastník trhu s elektřinou, který má přístup do informačního systému operátora trhu na základě registrace podle § 15 odst. 1,
s)sjednaným množstvím elektřiny množství elektřiny smluvené subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování pro každý vyhodnocovací interval a oznámené operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu,
t)zúčtovací cenou odchylky kladná, nulová, nebo záporná cena za odchylku v každém směru za každý vyhodnocovací interval,
u)obchodním intervalem doba, pro kterou je definován produkt na krátkodobém trhu s elektřinou,
v)lokální distribuční soustavou distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
w)regionální distribuční soustavou distribuční soustava, která je přímo připojena k přenosové soustavě,
x)místem určeným na krytí ztrát místo, na kterém jsou evidovány ztráty elektřiny provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy v jím provozované soustavě.

ČÁST DRUHÁ
ORGANIZACE KRÁTKODOBÉHO TRHU S ELEKTŘINOU,
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODŮ A PŘEDKLÁDÁNÍ ÚDAJŮ

§ 3

Trh s elektřinou

(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Obchodování s elektřinou se uskutečňuje zejména

a) na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,
b) prostřednictvím dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou včetně obchodů uzavřených na energetických burzách, nebo
c)prostřednictvím evropské platformy pro výměnu regulační energie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5).

(2) Předmětem obchodování může být dodávka nebo odběr jalové elektrické energie. Kupujícím je provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přenosové soustavy organizuje trh s podpůrnými službami.

(4) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.

§ 4

Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou

(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou podle § 20a odst. 4 písm. a) energetického zákona se skládá z denního trhu a vnitrodenního trhu.

(2) Účast účastníka trhu s vlastní odpovědností za odchylku na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.

(3) Poptávka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník organizovaného krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této poptávky.

(4) Nabídka předložená účastníkem organizovaného krátkodobého trhu znamená závazek, že účastník trhu dodá do elektrizační soustavy České republiky zobchodované množství elektřiny v daném obchodním intervalu, pokud dojde k uspokojení této nabídky.

(5) Obchody na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou anonymní a probíhají spojením nabídky s poptávkou.

(6) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované subjektem zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je elektrizační soustava České republiky.

§ 5

(zrušen)

§ 6

Denní trh

(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou v okolních nabídkových zónách nebo v rámci jednotného propojení denních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory denního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.

(2) Nabídky a poptávky na denní trh může podávat účastník organizovaného krátkodobého trhu způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou do dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. V rámci denního trhu je za obchodní intervaly vyhodnocováno

a)jednotné saldo za nabídkovou zónu České republiky v případě jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2),
b) výsledná cena elektřiny na denním trhu a
c) zobchodovaná množství elektřiny.

(3) Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých subjektů zúčtování v nabídkové zóně České republiky po jednotlivých obchodních intervalech a zahrne je při vyhodnocení a zúčtování odchylek.

(4) Operátor trhu oznámí každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou pro každý obchodní interval velikost sjednané dodávky elektřiny a sjednaného odběru elektřiny a dosaženou cenu.

(5) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům organizovaného krátkodobého trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, agregovaná množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každý obchodní interval, množství elektřiny z neakceptovaných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.

§ 7

Vnitrodenní trh

(1) Vnitrodenní trh organizuje operátor trhu v rámci dne dodávky nebo následujícího dne dodávky a lze na něm zadávat a obchodovat nabídky a poptávky elektřiny způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Vnitrodenní trh může být organizován v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů ve spolupráci s ostatními nominovanými organizátory vnitrodenního trhu s elektřinou a provozovateli přenosových soustav.

(2) Obchody uzavřené na vnitrodenním trhu zahrne operátor trhu do vyhodnocení a zúčtování odchylek.

(3) Operátor trhu upraví způsobem a v termínech uvedených ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování.

(4) Operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o agregovaném množství elektřiny a váženém průměru cen z uskutečněných obchodů na vnitrodenním trhu, případně další informace z vnitrodenního trhu.

§ 8

Finanční vypořádání obchodů na organizovaném
krátkodobém trhu s elektřinou

(1) Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy.

(2) Každý den oznámí operátor trhu každému účastníku organizovaného krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou tyto informace za ukončené obchodní období v členění na jednotlivé trhy:

a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny,
b) dosažené ceny a
c) platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny.

§ 9

Předkládání údajů z dvoustranných obchodů

(1) Dvoustrannými obchody se rozumí obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované v systému operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou.

(2) Subjekt zúčtování odchylek (dále jen „subjekt zúčtování“) předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv o dvoustranných obchodech s elektřinou uskutečněných na území České republiky mezi subjekty zúčtování, včetně obchodů těmito subjekty zúčtování uzavřených na energetických burzách nejpozději do 14.00 hodin dne předcházejícího příslušnému dni dodávky. Předávanými údaji jsou diagramy ze smluv

a) subjektů zúčtování; údaje předává subjekt zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
b) subjektů zúčtování uzavřených na burze; údaje předává burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování a
c) subjektů zúčtování na dodávku elektřiny do zahraničí a ze zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.

(3) V případě, kdy je alespoň pro část dne dodávky vyhlášen stav nouze, subjekt zúčtování předkládá operátorovi trhu k registraci údaje ze smluv podle odstavce 2 písm. a) a b) nebo jejich aktualizaci, a to za den dodávky:

a)v němž byl ukončen stav nouze, pokud byl stav nouze ukončen do 11.00 hodin včetně,
b)v němž byl ukončen stav nouze, a za následující den dodávky, pokud byl stav nouze ukončen po 11.00 hodině, s výjimkou případu, kdy byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin, nebo
c)následující po ukončení stavu nouze, pokud byl stav nouze ukončen ve 24.00 hodin.

(4) Subjekt zúčtování předkládá údaje podle odstavce 3 operátorovi trhu v termínu od 8.00 hodin do 14.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze. Pokud subjekt zúčtování neprovede aktualizaci údajů o dvoustranném obchodování podle tohoto odstavce, zůstávají v platnosti údaje předané subjektem zúčtování operátorovi trhu podle odstavce 2.

(5) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci diagramy ze smluv, mají uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu diagramy ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle subjektům zúčtování potvrzení o jejich registraci. V případě, že registrovaný účastník trhu s elektřinou nemá uzavřenou smlouvu o zúčtování odchylek, operátor trhu předložené diagramy nezaregistruje a nepoužije je při vyhodnocování odchylek.

(6) Pro každý vyhodnocovací interval je každému subjektu zúčtování stanoveno, na základě předložených údajů z dvoustranných obchodů, sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Informace o jeho celkovém sjednaném množství elektřiny podle odstavce 2 písm. a) a b) poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 60 minut po uzávěrce příjmů registrace dvoustranných obchodů uvedených v odstavci 2.

ČÁST TŘETÍ
ORGANIZACE TRHU S REGULAČNÍ ENERGIÍ

§ 10

Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro každý vyhodnocovací interval elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami elektřiny a smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými odběry elektřiny v elektrizační soustavě (dále jen „elektřina pro řešení stavů nerovnováhy“) od registrovaných účastníků trhu s elektřinou nebo od účastníků trhu ze zahraničí. Provozovatel přenosové soustavy dále obstarává elektřinu prostřednictvím aktivace postupů plánu obrany soustavy podle jiného právního předpisu11), nebo prostřednictvím redispečinku4).

(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu pro řešení stavů nerovnováhy

a)jako regulační energii prostřednictvím aktivace podpůrných služeb v České republice mimo evropskou platformu pro výměnu regulační energie,
b)jako regulační energii prostřednictvím aktivace v rámci evropské platformy pro výměnu regulační energie nebo
c)jako dodávku regulační energie ze zahraničí na základě smluv, jejichž účelem je operativní dodávka elektřiny pro vyrovnání systémové odchylky, nebo v rámci procesu vzájemné výměny systémových odchylek.

(3) Při určení zúčtovací ceny odchylek a protiodchylek se zohlední ceny elektřiny podle odstavce 2, s výjimkou cen elektřiny

a)u které provozovatel přenosové soustavy označí v souladu s Pravidly provozování přenosové soustavy, že cena za tuto elektřinu nevstupuje do výpočtu zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky,
b)obstarané podle odstavce 2 písm. a) a b) sloužící k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
c)obstarané pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb,
d)obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo aktivací redispečinku.

(4) Provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni dodávky údaje o množství a ceně kladné a záporné regulační energie v Kč/MWh za každý vyhodnocovací interval dne dodávky

a)členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy6) u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. a),
b)členěné podle jednotlivých jednotek poskytujících zálohy u elektřiny obstarané podle odstavce 2 písm. b) za elektřinu obstaranou v České republice, a to zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v České republice a zvlášť pro řešení stavů nerovnováhy v zahraničí,
c)obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) a c) v zahraničí pro řešení stavů nerovnováhy v České republice,
d)obstarané provozovatelem přenosové soustavy podle odstavce 2 písm. b) v České republice výhradně k pokrytí potřeb zahraničního provozovatele přenosové soustavy,
e)členěné podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu u elektřiny obstarané pro potřeby redispečinku a elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy,
f)obstarané provozovatelem přenosové soustavy v rámci automaticky ovládaného procesu obnovení frekvence a výkonové rovnováhy pro řešení stavů nerovnováhy v České republice, přičemž cena je stanovena váženým průměrem marginálních cen podle odstavce 2 písm. c) přílohy č. 8 k této vyhlášce.

(5) Množství elektřiny obstarané provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy a její cenu, a dále množství elektřiny obstarané aktivací postupů plánu obrany soustavy nebo pro potřeby redispečinku, zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek a dále zúčtuje

a)poskytovateli podpůrné služby na základě smlouvy o zúčtování regulační energie u elektřiny podle odstavce 4 písm. a), b) a e) nebo
b)provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané podle odstavce 4 písm. c), d) a e).

 Ustanovení odstavce 3 tím není dotčeno.

§ 11

(zrušen)

§ 12

Podpůrné služby zajišťované provozovatelem
přenosové soustavy a provozovatelem distribuční soustavy

(1) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu podpůrné služby na úrovni přenosové soustavy zejména na základě smlouvy o poskytování podpůrných služeb. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy.

(2) Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30. listopadu.

(3) Provozovatel přenosové soustavy vyhodnocuje podané nabídky pro každou podpůrnou službu zvlášť a neprodleně informuje každého nabízejícího o výsledku vyhodnocení jeho nabídky. Při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, poptává provozovatel přenosové soustavy podpůrné služby přímo u konkrétních registrovaných účastníků trhu s elektřinou.

(4) Provozovatel přenosové soustavy může ověřovat schopnost poskytovatele podpůrných služeb poskytnout sjednanou službu. Za tím účelem může dát pokyn k aktivaci podpůrné služby a dodávce regulační energie i bez důvodu udržení výkonové rovnováhy.

(5) Provozovatel přenosové soustavy průběžně vyhodnocuje množství a kvalitu dodávaných podpůrných služeb na základě údajů z přípravy provozu3) a z měření dodaných podpůrných služeb.

(6) Provozovatel distribuční soustavy zajišťuje nefrekvenční podpůrné služby. Při zajišťování nefrekvenčních podpůrných služeb provozovatelem distribuční soustavy se použijí odstavce 1, 3 a 5 přiměřeně.

§ 13

Přeshraniční obchod s elektřinou

(1) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie4).

(2) Při nedostatečném finančním zajištění plateb subjektem zúčtování provozovatel přenosové soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování odmítne.

§ 14

Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování

(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb, které slouží k zajištění rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Výše zajištění plateb požadovaná operátorem trhu se snižuje o závazky operátora trhu k subjektu zúčtování.

(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje a bez zbytečného odkladu o tom subjekt zúčtování informuje. V případě přeshraničního obchodu informuje také provozovatele přenosové soustavy.

(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, může operátor trhu krátit již zaregistrované obchody. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se podle § 58 až 60.

ČÁST ČTVRTÁ
REGISTRACE ODBĚRNÝCH A PŘEDÁVACÍCH MÍST

§ 15

Registrace účastníků trhu s elektřinou

(1) Účastník trhu s elektřinou se zaregistruje do 30 dnů od udělení licence u operátora trhu. Dodavatel, s výjimkou výrobce elektřiny, který na základě smlouvy nedodává elektřinu zákazníkovi, uzavře s operátorem trhu smlouvu, na jejímž základě získá přístup do informačního systému operátora trhu.

(2) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou a při procesu registrace přiděluje účastníkovi trhu s elektřinou třináctimístný identifikační číselný kód (dále jen „registrační číslo“). Dále operátor trhu přiděluje výše uvedeným účastníkům trhu identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou.

(3) Zákazník je registrován v informačním systému operátora trhu prostřednictvím svého odběrného místa podle § 16a. Registrační číslo zákazníka je shodné s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa.

(4) Pro registraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 a pro její zrušení předává zákazník nebo výrobce elektřiny, k jehož odběrnému místu nebo výrobně elektřiny je předávací místo registrováno, provozovateli distribuční soustavy informace o předávacím místě postupem a podle přílohy č. 25 k této vyhlášce. Informace o předávacím místě podle věty první předává zákazník nebo výrobce elektřiny pouze v případě, že jeho odběrné místo nebo výrobna elektřiny má shodné místo připojení v jednom bytovém domě, jinak provozovatel distribuční soustavy k informaci o předávacím místě nepřihlíží. O neregistraci příznaku podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 informuje provozovatel distribuční soustavy zákazníka nebo výrobce elektřiny do 15 pracovních dní ode dne předání informace podle věty první.

Registrace předávacích míst a odběrných míst, výroben,
přenosové soustavy a distribučních soustav

§ 16

(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky odběrných a předávacích míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách nezbytné k identifikaci jednotlivých odběrných a předávacích míst a přiděluje jednotlivým provozovatelům přenosové nebo distribuční soustavy číselné řady z číselníků odběrných a předávacích míst.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiděluje osmnáctimístný identifikační číselný kód a registruje u operátora trhu jednotlivá

a)odběrná místa a předávací místa odběrného místa,
b)předávací místa výroben, s výjimkou výroben připojených do odběrných míst zákazníků podle § 28 energetického zákona s nulovým rezervovaným výkonem,
c)předávací místa mezi soustavami,
d)místa měření mezi regiony typových diagramů dodávek a
e)souhrnná odběrná místa podle § 16a odst. 5.

(3) Místo nebo místa připojení záložního napájení na jedné napěťové hladině, které nelze využívat soudobě s hlavním vedením a které je ve smlouvě o připojení označeno jako záložní vedení (dále jen „záložní vedení“), registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy jako samostatné předávací místo.

(4) Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy sděluje zákazníkovi do 5 pracovních dní na základě jeho žádosti identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst.

(5) V případě zániku odběrného nebo předávacího místa zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registraci odběrného nebo předávacího místa v informačním systému operátora trhu. V případě zániku odběrného místa s více předávacími místy zruší provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy i registraci všech předávacích míst tohoto odběrného místa v informačním systému operátora trhu.

(6) V případě zajišťování služby pro řešení stavu nerovnováhy podle § 10 odst. 1 věty druhé registruje provozovatel přenosové soustavy v informačním systému operátora trhu za účelem vyrovnání toků dodávky elektřiny předávací místa, kde se subjektem zúčtování stane subjekt zúčtování poskytovatele redispečinku nebo poskytovatele opatření aktivovaných postupy podle plánu obrany soustavy.

§ 16a

Postup registrace odběrného místa a předávacího místa odběrného místa

(1) Pokud má odběrné místo jedno předávací místo, je identifikační číselný kód předávacího místa shodný s identifikačním číselným kódem odběrného místa.

(2) Pokud má odběrné místo více předávacích míst, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst tohoto odběrného místa a stanoví osmnáctimístný identifikační číselný kód jednoho z těchto předávacích míst, kterým bude identifikováno odběrné místo. Má-li odběrné místo více předávacích míst, operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu na vyžádání výčet předávacích míst odběrného místa.

(3) Je-li odběrné místo připojeno prostřednictvím společné domovní instalace nebo prostřednictvím elektrické přípojky a společné domovní instalace, za předávací místo se považuje místo, kde je umístěno měřicí zařízení.

(4) Provozovatel distribuční soustavy registruje odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, jako odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně s měřením podle jiného právního předpisu7). Pokud zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, u níž je sjednán nenulový rezervovaný výkon, požádá provozovatele distribuční soustavy o registraci identifikačního číselného kódu předávacího místa výrobny elektřiny, nebo se stane držitelem licence na výrobu elektřiny, postupuje se podle § 46 a provozovatel distribuční soustavy následně registruje předávací místo výrobny elektřiny způsobem podle § 16b.

(5) Pokud zákazník v odběrném místě je stejná osoba jako dodavatel elektřiny a provozovatel distribuční soustavy zajišťující službu distribuční soustavy do tohoto odběrného místa a současně za toto odběrné místo odpovídá za odchylku osoba odpovědná za odchylku v místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, pak provozovatel distribuční soustavy může registrovat všechna taková odběrná místa a jejich předávací místa jako souhrnné odběrné místo dané distribuční soustavy, a to podle typu měření.

(6) Odběrné místo, pro které byla sjednána sazba pro neměřený odběr podle cenového rozhodnutí Úřadu, se v informačním systému operátora trhu neregistruje.

(7) Pokud má odběrné místo s příznakem výrobna do 10 kW včetně podle odstavce 4 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 4 věty druhé příznak vůdčí.

(8) Pokud má odběrné místo podle odstavce 1 nebo 2 průběhové měření, provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu příznak přidružené.

§ 16b

Postup registrace předávacího místa výrobny

(1) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro dodávku elektřiny, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.

(2) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z přenosové nebo distribuční soustavy, které slouží pouze pro odběr pro technologickou vlastní spotřebu (dále jen „předávací místo výrobny pro TVS“), příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód každému z předávacích míst této výrobny.

(3) Pokud má výrobna jedno nebo více předávacích míst pro odběr z elektrizační soustavy, který neslouží pouze pro technologickou vlastní spotřebu, příslušný provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přiřadí a registruje osmnáctimístný identifikační číselný kód pro odběrné místo podle § 16a.

(4) Provozovatel distribuční soustavy na základě informace podle § 15 odst. 4 registruje předávacímu místu podle odstavce 1 příznak vůdčí.

§ 16c

Postup registrace soustavy a předávacího místa mezi soustavami

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje u operátora trhu každou jím provozovanou elektrizační soustavu. Při registraci přenosové soustavy nebo distribuční soustavy je v informačním systému operátora trhu této soustavě přidělen operátorem trhu i osmnáctimístný číselný kód pro místo určené na krytí ztrát této soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu se zahraniční přenosovou soustavou a všechna předávací místa spojující přenosovou soustavu s distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách.

(3) Provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu všechna předávací místa spojující distribuční soustavu s jinou distribuční soustavou k ní připojenou, a to jako jednotlivá předávací místa v rozlišení po napěťových hladinách, a všechna místa měření spojující regiony typových diagramů dodávek.

(4) Pokud provozovatel distribuční soustavy provozuje distribuční soustavu nebo její část nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující tuto distribuční soustavu nebo část distribuční soustavy se zahraniční elektrizační soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.

(5) Pokud je k distribuční soustavě připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k elektrizační soustavě státu, na jehož území se nachází, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu předávací místo spojující distribuční soustavu se zahraniční distribuční soustavou. Pro účely registrace v systému operátora trhu se uvede typ měření A nebo B.

§ 17

Status

(1) Registrované předávací místo má status aktivní, pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nezmění status aktivní na status přerušeno, neaktivní nebo bez elektroměru v souladu s odstavcem 2, 3 nebo 4.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa odběrného místa status aktivní na status

a)přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 5, podle § 25 odst. 3 písm. c) bodů 3 a 4 nebo podle § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona,
b)neaktivní v případě zahrnutí odběrného místa do součtu odběrů pro předávání údajů, nebo
c)bez elektroměru v případě neosazení odběrného místa elektroměrem, s výjimkou případů podle písmena a).

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa výrobny pro dodávku do soustavy status aktivní na status

a)přerušeno v případě přerušení dodávky podle § 24 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 4 a § 25 odst. 3 písm. d) bodů 3 a 5 energetického zákona, nebo
b)bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa elektroměrem.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy změní u předávacího místa mezi soustavami status aktivní na status bez elektroměru v případě neosazení předávacího místa mezi soustavami elektroměrem. Změna statusu předávacího místa mezi soustavami nemá vliv na odběrná místa a jejich předávací místa a předávací místa výroben v těchto soustavách.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy udržuje aktuálnost přiřazeného statusu předávacího místa. Předávací místo, u něhož je přiřazen status aktivní, zahrne operátor trhu do vyhodnocení odchylek a jsou k němu předávána data podle § 19 až 22. Změnu statusu předávacího místa registruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy v informačním systému operátora trhu nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne, kdy k této změně došlo, a to s účinností k datu této změny. Operátor trhu o této skutečnosti informuje dotčené registrované účastníky trhu s elektřinou. Ode dne platnosti změny statusu podle odstavce 2, 3 nebo 4 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy nepředává data o odběru a dodávkách elektřiny k předávacímu místu a operátor trhu odstraní ve svém informačním systému veškeré údaje předané podle § 19 až 22 k předávacímu místu a neprovede stanovení hodnot podle § 20 odst. 2.

ČÁST PÁTÁ
PŘENESENÍ A PŘEVZETÍ ODPOVĚDNOSTI
ZA ODCHYLKU, VYHODNOCOVÁNÍ ZÚČTOVÁNÍ
A VYPOŘÁDÁNÍ ODCHYLEK

§ 18

Odpovědnost za odchylku

(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému odběrnému místu, předávacímu místu výrobny elektřiny, místu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určenému na krytí ztrát této soustavy nebo souhrnnému odběrnému místu podle § 16a odst. 5.

(2) Odpovědnost za odchylku v odběrném místě a v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, s výjimkou odběrného místa registrovaného podle § 16a odst. 4 věty druhé, má vždy pouze jeden subjekt zúčtování. Odpovědnost za odchylku u výrobny mohou mít dva různé subjekty zúčtování s tím, že jeden subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v odběrném místě výrobny a předávacím místě výrobny pro TVS a druhý subjekt zúčtování má odpovědnost za odchylku v předávacích místech výrobny pro dodávky elektřiny do soustavy. Je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka podle § 28 odst. 5 energetického zákona se sjednaným nulovým rezervovaným výkonem, nelze přenést odpovědnost za odchylku na dva subjekty zúčtování.

(3) Registrovaný účastník trhu s elektřinou podává žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě zákazníka, v místě provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určeném na krytí ztrát této soustavy nebo předávacím místě výrobny prostřednictvím operátora trhu nejpozději do 22.00 hodin posledního dne před požadovaným dnem účinnosti. Pokud subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu posoudí, zda je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, a do 120 minut od odsouhlasení přenesení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování informuje účastníka trhu s elektřinou, subjekt zúčtování a příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Pokud je finanční zajištění plateb subjektu zúčtování dostatečné, operátor trhu zaregistruje přiřazení odpovědnosti za odchylku danému subjektu zúčtování, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku, operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku nezaregistruje. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující kalendářní den po zaregistrování operátorem trhu nebo k pozdějšímu datu uvedenému v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy určí k tomuto datu stav měřicího zařízení podle § 38 odst. 2 a 3. Při přenášení odpovědnosti za odchylku více odběrných nebo předávacích míst jednoho subjektu zúčtování se postupuje obdobně.

(4) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za celkovou odchylku na jiný subjekt zúčtování. Spolu s přenesením odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za rozdíl hodnot odběru elektřiny určený podle § 25 odst. 1. Pokud přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku, operátor trhu postupuje obdobně podle věty třetí a čtvrté odstavce 3. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále přenést na jiný subjekt zúčtování.

(5) Pokud v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy s přenesenou odpovědností za odchylku končí dodávka elektřiny a nenavazuje nová dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo pokud končí přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa, předávacího místa výrobny nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu dále informuje o této skutečnosti dodavatele dodávajícího elektřinu do odběrného místa, předávacího místa výrobny pro TVS nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy nebo odebírajícího elektřinu z daného předávacího místa výrobny na základě smlouvy podle § 50 odst. 1 energetického zákona, a to nejpozději 30 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku a dále den po ukončení odpovědnosti za odchylku. Operátor trhu informuje účastníky trhu o počátku dodávky dodavatelem nebo změně subjektu zúčtování v odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to v den zahájení dodávky. Dodavatel informuje zákazníka, výrobce nebo provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku v tomto odběrném místě, předávacím místě výrobny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, a to nejpozději 25 kalendářních dnů přede dnem ukončení odpovědnosti za odchylku.

(6) Účastník trhu s elektřinou, který uzavřel smlouvu podle § 50 odst. 1 energetického zákona, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, příslušní dodavatelé a subjekt zúčtování, který za odběrná místa, předávací místa výrobny nebo místo určené na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy dotčeného účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.

§ 18a

Pokud dojde v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje prostřednictvím informačního systému operátora trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy, dotčeného dodavatele a původní subjekt zúčtování. Dodavatel uzavře ke dni ukončení zajištění odchylky subjektem zúčtování smlouvu o zúčtování odchylek nebo přenese odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, v opačném případě nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

§ 18b

Není-li odběrné místo zákazníka přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové odběrné místo do vyhodnocení odchylek. Není-li předávací místo výrobny přiřazeno k subjektu zúčtování, operátor trhu nezahrne takové předávací místo do vyhodnocení odchylek.

§ 19

Předávání údajů provozovatelem přenosové
soustavy pro vypořádání odchylek

(1) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin skutečné hodnoty

a)dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu A v přenosové soustavě,
b)dodávek a odběrů elektřiny v odběrných místech jednotlivých zákazníků s měřením typu A v přenosové soustavě,
c)dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami s měřením typu A,
d) množství jím obstarané elektřiny pro řešení stavů nerovnováhy v členění podle § 10 odst. 2,
e) přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování, přenosů elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí vypočtených v případě organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou společného pro nabídkovou zónu České republiky a okolní nabídkové zóny, a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty,
f) množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku a
g)množství neodebrané elektřiny z výroben elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona

za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne.

(2) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce zpřesněné údaje podle odstavce 1.

§ 20

Předávání údajů provozovatelem distribuční
soustavy pro vypořádání odchylek

(1) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu denně do 11.00 hodin za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne a za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a)skutečné hodnoty
1.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu A,
2.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu A,
3.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu A,
4.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu A,
5.dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu A a
b)předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B.

(2) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 1 písm. b) nebo podle § 21 odst. 1, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných vyhodnocovacích intervalech stejných kalendářních dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud operátor trhu nemá údaje za toto časové období, použije pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(3) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých místech měření mezi regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin.

(4) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v místech měření mezi regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

(5) Provozovatel distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každý vyhodnocovací interval předcházejícího měsíce a za každou jím provozovanou distribuční soustavu

a)
skutečné hodnoty
1.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu B,
2.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu B,
3.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých místech měření mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu B,
4.dodávek a odběrů elektřiny v jednotlivých předávacích místech odběrných míst s výrobnou elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona s měřením typu B,
5.dodávek a odběrů elektřiny neuvedených v bodech 1 až 4 s měřením typu B a
b)skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc
1. v jednotlivých předávacích místech výroben elektřiny s měřením typu C a
2. v předávacích místech mezi distribučními soustavami s měřením typu C.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení kalendářního měsíce za každou jím provozovanou distribuční soustavu kromě údajů uvedených v odstavci 5 skutečné hodnoty odběrů elektřiny v předávacích místech odběrných míst zákazníků s měřením typu C za předcházející měsíc včetně skutečných hodnot odběrů elektřiny v předávacích místech souhrnného odběrného místa s měřením typu C.

§ 20a

V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 7 a 8 nebo § 16b odst. 4 jsou skutečné hodnoty, které provozovatel distribuční soustavy předává podle § 20 odst. 5 písm. a) bodu 1, 2 nebo 4, snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.

§ 21

Předávání údajů subjektem zúčtování

(1) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu každý den nejpozději do 11.00 hodin předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v kWh v rozlišení na 2 desetinná místa za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne v jednotlivých předávacích místech odběrných míst, předávacích místech výrobny pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(2) Subjekt zúčtování předává operátorovi trhu nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předběžné hodnoty měsíčních odběrů a dodávek elektřiny pro následující kalendářní měsíc v jednotlivých předávacích místech výroben pro TVS a předávacích místech výroben elektřiny pro dodávku do soustavy s měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.

(3) Pokud operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru v předávacích místech výroben pro TVS a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech pro dodávku do soustavy jednotlivých výroben elektřiny s měřením typu C. Pokud operátor trhu nezná skutečné hodnoty nebo se skutečné hodnoty nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.

§ 22

Předávání skutečných hodnot dodávek

(1) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje

a)k předávacímu místu odběrného místa,
b)k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny,
c)k předávacímu místu provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, nebo
d)k místům měření mezi regiony typových diagramů dodávek.

(2) Při předávání hodnot z měření typu A nebo B označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané hodnoty takto:

a) platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 5 a 6 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,
b) náhradní platná hodnota je hodnota, kdy se jedná o náhradní hodnotu za dobu trvání poruchy měřicího zařízení, která se považuje za skutečnou hodnotu podle § 19 a § 20 odst. 1 písm. a), § 20 odst. 5 a 6; provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,
c)náhradní předběžná hodnota je hodnota, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil na základě údajů od provozovatele distribuční soustavy podle § 20 odst. 1 písm. b), § 20 odst. 2 a 3 nebo od subjektu zúčtování podle § 21 odst. 1 a 2; provozovatel distribuční soustavy takto označenou hodnotu do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce nahradí hodnotou podle odstavce 2 písm. a) nebo odstavce 2 písm. b) a
d) nulová hodnota je hodnota, kdy se jedná o nulovou hodnotu odběru elektřiny v odběrném místě, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.

(3) Na základě údajů předaných podle § 20 odst. 5 provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle § 20 odst. 1 písm. b), případně stanovených podle § 20 odst. 2 a 4 a § 21 odst. 1 a 3, a hodnot diagramů v jednotlivých vyhodnocovacích intervalech vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle § 20 odst. 3 a § 21 odst. 2.

(4) Rozhodne-li soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede odečet způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, nebo stanoví stav měřicího zařízení, jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele o provedení odečtu. Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro odečty měřicího zařízení nebo stanovení stavu měřicího zařízení při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Žádost dodavatele musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst, u kterých požaduje provést odečet, a informaci z insolvenčního rejstříku o rozhodnutí soudu o úpadku zákazníka. V případě úpadku výrobce nebo provozovatele lokální distribuční soustavy se ustanovení tohoto odstavce použije přiměřeně.

(5) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle § 19, § 20 odst. 1, 3 a 5 a § 21 odst. 1 a 2 mezi

a) 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,
b) 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,
c) 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce a
d) 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.

(6) Operátor trhu přijímá a zpracovává údaje zasílané v období podle odstavce 5 písm. a) až d) až po uplynutí tohoto období.

§ 23

Vyhodnocování odchylek s využitím typových
diagramů v regionech typových diagramů

(1) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli regionálních distribučních soustav normalizované typové diagramy pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok. Normalizované typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 6 k této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.

(2) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky ve dni dodávky.

(3) Pro každý den dodávky stanovuje operátor trhu zbytkový diagram zatížení v jednotlivých vyhodnocovacích intervalech za jednotlivé regiony typových diagramů definované operátorem trhu. Zbytkový diagram zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny z odběrných a předávacích míst do příslušného regionu typových diagramů s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny odběrných a předávacích míst s měřeními typu A a B a odběru výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát v daném dni dodávky. Hodnota ztrát se stanoví součinem míry celkových ztrát určené Úřadem a množství elektřiny vstupujícího do příslušného regionu typových diagramů. V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B a odběrů výroben elektřiny s měřením typu C v příslušných regionech typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 19 a 20. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.

(4) Operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu

a) údaje o normálních klimatických podmínkách platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,
b) normalizované typové diagramy platné po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním dnem dodávky kalendářního roku,
c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají, a
d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(5) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční soustavy při připojení zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa a je založeno na kategorizaci zákazníků podle přílohy č. 7 k této vyhlášce a charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 let.

(6) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů zasílá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce po dni, od kterého požaduje registraci změny přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů odečet odběru elektřiny a odečtené hodnoty odběru elektřiny zašle operátorovi trhu nejpozději do 10 pracovních dnů od data registrace změny přiřazení třídy typových diagramů.

§ 24

Aktualizace typových diagramů

(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy stanovuje postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce plánovaný roční odběr elektřiny zákazníků s měřením typu C a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny jednotlivě za odběrná místa zákazníků.

(2) Provozovatel regionální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizaci hodnot podle odstavce 1 zasílá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející aktualizace hodnot plánovaného ročního odběru elektřiny uplynulo nejméně sto dnů.

(3) Operátor trhu stanovuje na základě plánovaného ročního odběru elektřiny a přiřazených přepočtených typových diagramů hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v regionech typových diagramů dodávek elektřiny za jednotlivé vyhodnocovací intervaly dne dodávky.

(4) Zbytkový diagram zatížení rozpočítá operátor trhu úměrně hodnotám odběrů elektřiny, stanovených podle odstavce 3 v daném vyhodnocovacím intervalu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Takto upravené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.

(5) Operátor trhu přiřazuje subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 4 po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů a sdělí je příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne. Takto stanovené hodnoty odběrů elektřiny použije operátor trhu pro výpočet odchylek.

§ 25

Vyhodnocení rozdílů mezi odečty odběru
a odhady odběru podle typových diagramů

(1) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v regionálních distribučních soustavách operátor trhu provede vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečného odběru elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle § 24 odst. 5 za stejné období a zúčtuje je způsobem podle odstavce 3 jednotlivým subjektům zúčtování za cenu podle § 48 odst. 3 písm. i). V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně ceny podle § 48 odst. 3 písm. i), vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně této ceny zvlášť. Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.

(2) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 1 za jednotlivé regiony typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku ztrát v příslušném regionu typových diagramů. Na vyžádání subjektu zúčtování, který je odpovědný za ztráty v příslušném regionu typového diagramu, operátor trhu zpřístupní tomuto subjektu zúčtování údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.

(3) U odběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů provádí operátor trhu zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 ve dvou etapách:

a)měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty odběrů elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, a
b)závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty odběrů elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány do 10 pracovních dnů po provedení odečtu a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují; hodnoty odečtů odběrů podle § 41 odst. 2 a jejich opravy zaslané operátorovi trhu po devátém pracovním dni čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují, nejsou operátorem trhu zahrnovány do zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2; tyto hodnoty operátor trhu pouze předává příslušnému dodavateli a subjektu zúčtování.

(4) Operátor trhu na zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 vystavuje samostatné daňové doklady a provede finanční vypořádání rozdílů. Zúčtování rozdílů podle odstavců 1 a 2 není součástí zúčtování odchylek.

§ 26

Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách

(1) Operátor trhu stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v případě

a)denního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu A lokální distribuční soustavy a předběžných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu B a C lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu A v lokální distribuční soustavě a předběžných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu B v lokální distribuční soustavě, nebo
b)měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu A a B v lokální distribuční soustavě.

(2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C při

a)denním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. a), v poměru skutečné hodnoty ztrát za předcházející kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě stanovené podle odstavce 4 a jedné dvanáctiny hodnoty plánovaného ročního odběru podle odstavce 5 v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, nebo
b) měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování odchylek v této distribuční soustavě rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. b), v poměru skutečné hodnoty ztrát pro příslušný kalendářní měsíc v dané lokální distribuční soustavě, stanovené podle odstavce 4 a velikostí skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v příslušném měsíci podle § 20 odst. 6.

(3) Operátor trhu sdělí příslušným subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) za předcházející den nejpozději do 14.00 hodin.

(4) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav za předcházející kalendářní měsíc určí operátor trhu jako rozdíl hodnoty stanovené podle odstavce 1 písm. b) pro předcházející kalendářní měsíc a součtu všech skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v dané lokální distribuční soustavě.

(5) Hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů odběru těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu za odběrná místa zákazníků s měřením typu C, včetně souhrnného odběrného místa s měřením typu C.

(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy pravidelně aktualizuje hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C. Aktualizace zahrnuje i nově připojená odběrná místa, zrušená odběrná místa a akceptované reklamace zákazníků týkající se odečtu, kdy na základě této reklamace byla provedena oprava odečtených hodnot z měření typu C. Aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech.

(7) Operátor trhu uvede podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách v obchodních podmínkách.

§ 27

Výpočet odchylek

(1) Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 19 až 26 a v případě nedostatků vyzve provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k jejich doplnění.

(2) Pro každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu každému subjektu zúčtování sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy (dále jen „celková sjednaná dodávka elektřiny“) a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy (dále jen „celkový sjednaný odběr elektřiny“) v MWh se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a to jako souhrn

a)sjednaných dodávek elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,
b)sjednaného množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,
c)sjednaných odběrů elektřiny subjektu zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a
d)sjednaného množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy prostřednictvím dvoustranných obchodů,

zjištěný na základě údajů podle § 4 až 9.

(3) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval hodnotu skutečné dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v MWh se zaokrouhlením na 3 desetinná místa, a to jako souhrn skutečných dodávek elektřiny subjektu zúčtování do elektrizační soustavy a souhrn skutečných odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů podle § 19 až 26. Sjednaná dodávka elektřiny a skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy jsou značeny kladným znaménkem a sjednaný odběr elektřiny a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy jsou značeny záporným znaménkem. Za skutečné hodnoty subjektu zúčtování se považují naměřené hodnoty dodávek a odběrů upravené o poskytnutou regulační energii.

(4) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování se považuje vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.

(5) U přenosů elektřiny ze zahraničí na základě smlouvy a přenosů elektřiny do zahraničí na základě smlouvy je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku salda zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy, provozovatel přenosové soustavy. Saldem zahraničních výměn realizovaných na základě smlouvy je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je doprava elektřiny do zahraničí větší než doprava elektřiny ze zahraničí; v opačném případě je saldo kladné.

(6) S množstvím neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona předané provozovatelem přenosové soustavy se pro účely vyhodnocení odchylek zachází jako s regulační energií s nulovou cenou.

§ 28

Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky

(1) Skutečné hodnoty pro vyhodnocení odchylek a odchylky subjektů zúčtování se stanoví v MWh a zaokrouhlí na tři desetinná místa.

(2) Rozdíl součtu skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném kalendářním měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit maximálně o

a)15 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu A, nebo
b)2 kWh za kalendářní měsíc u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu B.

(3) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty upravené tak, že v případě odběru elektřiny se naměřené hodnoty zvýší o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu a v případě dodávky elektřiny se naměřené hodnoty sníží o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.

§ 29

Zúčtování odchylek

(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi subjekty zúčtování úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.

(2) Zúčtovací ceny odchylky a zúčtovací ceny protiodchylky pro každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 10 a postupem podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako součet všech plateb subjektů zúčtování podle odstavce 5.

(3) Operátor trhu zjišťuje pro každý vyhodnocovací interval rozdíl mezi celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek a náklady na elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy pro řešení stavů nerovnováhy. Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc snížený o platby za elektřinu opatřenou pro ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb operátor trhu vypořádá s provozovatelem přenosové soustavy podle smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 10.

(4) Rozdíly podle odstavce 3 Úřad zohlední při stanovení ceny za systémové služby.

(5) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování za každý vyhodnocovací interval stanoví operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku. Platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součin velikosti odchylky a příslušné zúčtovací ceny. Dále operátor trhu stanoví každému subjektu zúčtování výši platby za činnost zúčtování operátora trhu podle § 48 odst. 3 písm. a) bodu 2.

(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne denně do 14.00 hodin, s výjimkou případu podle odstavce 7. Toto vyhodnocení obsahuje

a) velikost odchylky v MWh s přesností na 3 desetinná místa a směr odchylky,
b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh a
c) platbu subjektu zúčtování v Kč.

(7) V případě, že došlo k ukončení stavu nouze, operátor trhu oznámí subjektu zúčtování vyhodnocení odchylek za každý vyhodnocovací interval předcházejícího dne do 18.00 hodin dne následujícího po dni, v němž byl ukončen stav nouze.

§ 30

Finanční vypořádání odchylek

(1) Finančním vypořádáním odchylek se rozumí provedení úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování. Operátor trhu provádí finanční vypořádání ve 3 etapách, a to

a) denní vypořádání,
b) měsíční vypořádání a
c)závěrečné měsíční vypořádání.

(2) Denní vypořádání odchylek se provádí ve formě zálohové platby.

(3) Měsíční vypořádání provádí operátor trhu po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, kdy zúčtuje subjektu zúčtování zálohy z denního vypořádání a vystaví daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, nebo vystaví podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb zajišťuje operátor trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.

(4) Závěrečné měsíční vypořádání provádí operátor trhu pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.

(5) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánovaného ročního odběru elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.

(6) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánovaného ročního odběru elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 1 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánovaného ročního odběru elektřiny pro jednotlivé vypořádávané dny dodávky, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu.

(7) Pokud subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné závazky ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení prostředky z finančního zajištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.

(8) Pokud operátor trhu zastaví činnost subjektu zúčtování nebo ukončí smluvní vztah se subjektem zúčtování, zveřejní bez zbytečného odkladu tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně informuje všechny subjekty zúčtování, které pro období zastavení činnosti subjektu zúčtování nahlásily množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla činnost zastavena. Součástí oznámení o zastavení činnosti subjektu zúčtování je datum, od kterého je činnost zastavena. Diagramy ze smluv, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zastavenou činností, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.

ČÁST ŠESTÁ
VYPOŘÁDÁNÍ REGULAČNÍ ENERGIE VE STAVU NOUZE
A PŘI PŘEDCHÁZENÍ STAVU NOUZE

§ 31

(1) Pro vyhodnocovací intervaly, pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu provádí operátor trhu zúčtování odchylek pro každý vyhodnocovací interval ve zvláštním režimu. Vyhlášení a ukončení stavu nouze pro celé území státu oznamuje provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu bez zbytečného odkladu. Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování. Je-li vyhlášen stav nouze v průběhu vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve kterém je stav nouze vyhlášen. Pokud je stav nouze ukončen v průběhu vyhodnocovacího intervalu, platí zvláštní režim zúčtování pro celý vyhodnocovací interval, ve kterém je stav nouze ukončen.

(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování a finanční vypořádání odchylek podle § 29 a 30. Sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy registrovaná v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy registrovaná v informačním systému operátora trhu podle § 9 a sjednané dodávky a sjednané odběry na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou podle § 4, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 10, se považují za nulová, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou. Zúčtování elektřiny provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.

(3) Průměrnou cenu dodávky elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování pro každý vyhodnocovací interval stanovuje operátor trhu na základě ceny podle cenového rozhodnutí Úřadu.

(4) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.

(5) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.

(6) Operátor trhu oznámí subjektu zúčtování výsledky zvláštního režimu zúčtování elektřiny podle § 29 odst. 7.

§ 32

(1) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.

(2) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodaného do zahraničí, s výjimkou výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženého na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle § 31 odst. 3. Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 6. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.

(3) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými nabídkovými zónami dosaženém na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a plynoucích ze zúčtování podle odstavců 1 a 2 na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.

(4) Pro účely vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provozovatel přenosové soustavy předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po dni, jehož se poskytované informace týkají, skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí jednotlivými subjekty zúčtování, a to pro každý vyhodnocovací interval, za který je prováděno zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Pokud provozovatel přenosové soustavy nezašle operátorovi trhu skutečné hodnoty množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí příslušným subjektem zúčtování, bude vypočtená odchylka způsobená těmito přeshraničními přenosy v období podléhajícímu zvláštnímu režimu zúčtování zúčtována vůči provozovateli přenosové soustavy. Vyhodnocení a vypořádání přeshraničních přenosů elektřiny vůči jednotlivým subjektům zúčtování ve zvláštním režimu zúčtování je provedeno na základě hodnot množství elektřiny přenesené do zahraničí anebo ze zahraničí obdržených od provozovatele přenosové soustavy a je součástí zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování.

(5) Finanční vypořádání zvláštního režimu zúčtování provádí operátor trhu samostatně.

(6) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování.

(7) Při předcházení stavu nouze se při předávání údajů z dvoustranných obchodů, vypořádání regulační energie a zúčtování odchylek postupuje podle částí druhé, třetí a páté obdobně.

ČÁST SEDMÁ
VOLBA A ZMĚNA DODAVATELE ELEKTŘINY

§ 33

Žádost o změnu dodavatele

(1) Podmínkou pro podání žádosti o změnu dodavatele je smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.

(2) Nejdříve 3 měsíce před a nejpozději v 10.00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit, podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o změnu dodavatele. Je-li žádost o změnu dodavatele podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost byla podána následující pracovní den.

(3) Žádostí o změnu dodavatele v odběrném místě se rozumí žádost o změnu dodavatele v každém předávacím místě odběrného místa. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro TVS dochází ke změně dodavatele v každém předávacím místě výrobny pro TVS.

(4) Žádost o změnu dodavatele obsahuje

a)registrační číslo nového dodavatele,
b)typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c)datum účinnosti změny dodavatele,
d)dobu trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e)registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,
f)identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS a
g)informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v obchodních prostorech držitele licence, distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory držitele licence nebo prostřednictvím zprostředkovatele.

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o změnu dodavatele pro odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.

(6) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla žádost podána, stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování, dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti o změnu dodavatele. Operátor trhu současně předá novému dodavateli a novému subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4. Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. c), f) a g) a dále provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až d), f) a g).

(7) Pokud odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele, nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy taková odběrná nebo předávací místa registruje v informačním systému operátora trhu do 12.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle odstavce 6.

§ 34

Žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby
přenosové nebo distribuční soustavy

(1) Nejpozději v termínu podání žádosti o změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou u dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření, nebo o změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 3 k této vyhlášce pro odběrná místa nebo předávací místa výrobny pro TVS v těchto soustavách. Žádost o uzavření nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS obsahuje výčet všech předávacích míst výrobny pro TVS. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa.

(3) Žádost podává

a)nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona, nebo
b)jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti ve stanovené době, je to považováno za potvrzení žádosti.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne žádost a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže

a)ze žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu,
b)odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny smlouvy obsahující souhrn odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, pro která obchodník sjednává zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny (dále jen „rámcová smlouva“),
c)v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,
d)není uzavřena smlouva o připojení se zákazníkem nebo není sjednána změna smluvních vztahů založených stávající smlouvou o připojení se zákazníkem, pokud je taková změna požadována,
e)je dodavatelem podána žádost o poskytnutí služby distribuční soustavy na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro předávací místo výrobny elektřiny připojené na hladinu velmi vysokého nebo vysokého napětí,
f)v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení, nebo
g)žádost obsahuje dřívější nebo pozdější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v žádosti o změnu dodavatele.

(6) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje o důvodech odmítnutí žádosti nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme žádost, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 5 písm. a), c) až f) odstraní do 14.00 hodin sedmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.

(7) Pokud žádost nového dodavatele obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 5 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy. Pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.

(8) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti.

§ 35

Žádost o změnu typu smlouvy

(1) Žádost o změnu typu smlouvy podle § 33 odst. 4 písm. b), jejímž předmětem je dodávka elektřiny, podává dodavatel do informačního systému operátora trhu nejdříve 3 měsíce a nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným datem účinnosti změny. Je-li žádost o změnu typu smlouvy podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že byla podána následující pracovní den. Žádost o změnu typu smlouvy obsahuje

a) registrační číslo dodavatele evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,
b) registrační číslo subjektu zúčtování evidovaného u odběrného místa v informačním systému operátora trhu,
c) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
d) datum účinnosti změny typu smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
e)identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS a
f)informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem v prostorách obvyklých k podnikání, mimo prostory obvyklé k podnikání nebo prostřednictvím zprostředkovatele.

(2) Žádostí o změnu typu smlouvy v odběrném místě se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o změnu typu smlouvy v předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o změnu typu smlouvy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.

(3) Operátor trhu informuje nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 1, o obdržené žádosti o změnu typu smlouvy provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa, jichž se žádost týká, připojena, a předá mu údaje v rozsahu podle odstavce 1 písm. a) a c) až f).

(4) Nejpozději do termínu podle odstavce 1 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o změnu typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, včetně doložení příslušných náležitostí podle přílohy č. 1 nebo přílohy č. 3 k této vyhlášce, včetně případné žádosti o ukončení samostatné smlouvy o distribuci mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem distribuční soustavy či samostatné smlouvy o přenosu elektřiny mezi zákazníkem a příslušným provozovatelem přenosové soustavy.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy podané podle odstavce 1 do 24.00 hodin druhého dne předcházejícího datu požadované účinnosti změny typu smlouvy podle odstavce 1 písm. d). Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neakceptuje změnu typu smlouvy v případě, že nebyla uzavřena smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy.

(6) Operátor trhu neprodleně po obdržení informace podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele o výsledku posouzení žádosti o změnu typu smlouvy. V případě souhlasu provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se změnou typu smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, operátor trhu zaregistruje tuto změnu u předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS od požadovaného data účinnosti po dobu registrace dodavatele u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS v informačním systému operátora trhu. Jedná-li se o změnu typu smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny na typ smlouvy o dodávkách elektřiny, zajistí provozovatel distribuční soustavy ke dni registrace změny typu smlouvy ukončení poskytování služby distribuční soustavy do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podle stávající smlouvy.

(7) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o změnu smlouvy i po termínu uvedeném v odstavci 1 a přijetí nebo odmítnutí žádosti o změnu typu smlouvy po termínu uvedeném v odstavci 5, nejpozději však do 24.00 hodin posledního dne před požadovanou účinností změny typu smlouvy, pokud se na změně typu smlouvy dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.

§ 36

Žádost o ukončení a pozastavení
nebo zastavení procesu změny dodavatele

(1) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.

(2) Stávající dodavatel podává žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18.00 hodin pátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, pokud k datu požadované účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.

(3) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání nebo distančním způsobem nebo prostřednictvím zprostředkovatele, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 2 nebo postupuje podle § 39 odst. 5 až 7.

§ 37

Ukončení procesu změny dodavatele

(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle § 33 odst. 6 není v systému operátora trhu zaregistrován k žádosti podle § 33 souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS, považuje se to za nesouhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS a operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o ukončení procesu změny dodavatele.

(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o podání žádosti podle § 36 odst. 1 nebo 2 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost o ukončení procesu změny dodavatele, operátor trhu tento proces ukončí.

(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost o pozastavení procesu změny dodavatele, avšak nový dodavatel na základě opětovného písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně o této skutečnosti informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy.

(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy registraci změny dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode dne předání informací podle § 33 odst. 6.

(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu nebo změnu smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy zahrnující odběrné místo s jeho předávacími místy nebo předávací místo výrobny pro TVS, kterých se změna týká. Dotčený provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele. V případě, že do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS byla přerušena dodávka elektřiny podle § 56 odst. 1, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy do 2 pracovních dní po datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS účastníka trhu s elektřinou podle smlouvy uzavřené podle věty první a ukončí přenos nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele ke dni účinnosti změny dodavatele.

(6) Změna dodavatele nabývá účinnosti od 00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti o změnu dodavatele jako datum účinnosti změny dodavatele.

§ 38

Úkony spojené se změnou dodavatele

(1) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS těm dodavatelům, jejichž dodávky jsou přiřazením předávacího místa odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(2) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odečet. V případě odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 4 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k vyúčtování a vyrovnání závazků. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka. Pokud operátor trhu obdrží údaj o konečném stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování, předá ho také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování v informačním systému operátora trhu. V případě odběrného místa s měřením typu B zpřístupní operátor trhu novému dodavateli a novému subjektu zúčtování na základě jeho žádosti součet údajů o odběru elektřiny předaných operátorovi trhu podle § 41 odst. 1 za předchozí souvislé období, nejvýše však za posledních 12 ukončených kalendářních měsíců předcházejících zahájení dodávky elektřiny novým dodavatelem.

(3) K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli ve svém informačním systému údaje o plánovaném ročním odběru elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečně naměřených množstvích elektřiny.

(4) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrného místa nebo předávacího místa výrobny s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování odečtem nebo odhadem s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu dodaného provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování. Při změně subjektu zúčtování nedochází k fakturaci zákazníka.

(5) Komunikace mezi operátorem trhu a registrovanými účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.

(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné místo nebo předávací místo výrobny se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.

Žádost o zkrácení a prodloužení dodávky
a žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku

§ 39

(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin posledního pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa nebo předávacích míst výrobny pro TVS z rámcové smlouvy.

(2) Žádost o zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS na subjekt zúčtování podává subjekt zúčtování operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin desátého dne před plánovaným ukončením převzetí odpovědnosti za odchylku. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení převzetí odpovědnosti za odchylku v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS k subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(3) Žádost o prodloužení dodávky elektřiny do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS podává dodavatel operátorovi trhu nejpozději do 10.00 hodin čtvrtého pracovního dne před posledním dnem dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy a subjekt zúčtování žádost o prodloužení dodávky elektřiny odsouhlasí nejpozději do 18.00 hodin posledního dne dodávky elektřiny, prodloužení dodávky elektřiny nabývá účinnosti dnem, který následuje po posledním dnu dodávky elektřiny. Pro odsouhlasení v případě nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se použije § 34 odst. 4 věta druhá obdobně. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení není v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS evidován jiný dodavatel.

(4) Žádostí o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádostí o prodloužení dodávky elektřiny v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS se rozumí žádost o zkrácení dodávky elektřiny nebo žádost o prodloužení dodávky elektřiny v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS.

(5) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11b odst. 2 energetického zákona, nebo v případě, že zákazník vypověděl smlouvu nebo více smluv podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona, a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen „původní dodavatel“), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek, podává původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu nejpozději do 12.00 hodin pracovního dne přede dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy s náležitostmi podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny smluvních vztahů založených stávající smlouvou o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvou o zajištění služby distribuční soustavy pro odběrné místo, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.

(6) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 5 informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy žádost o prodloužení dodávky odsouhlasí nejpozději do 23.00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, dojde k prodloužení dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a dotčeného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

(7) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 6 zruší každá jednotlivá přiřazení předávacího místa odběrného místa těm dodavatelům, u kterých zákazník prokazatelně odstoupil podle § 11b odst. 2 energetického zákona nebo smlouvu vypověděl podle § 11b odst. 1 nebo § 11o energetického zákona, a informuje o tom neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

§ 40

(1) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3. Nový dodavatel podává u operátora trhu žádost o změnu dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, musí být u nového zákazníka splněny veškeré podmínky pro zahájení dodávky ze smlouvy o připojení a smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy. Činnosti v rámci procesu změny zákazníka v odběrném místě jsou vykonávány dotčenými účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.

(2) Má-li dojít ke změně dodavatele z dodavatele poslední instance v odběrném místě, předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, postupuje se podle odstavce 3 obdobně. Má-li dojít ke změně dodavatele v předávacím místě výrobny elektřiny nebo v místě určeném na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy na jiného dodavatele, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru podle § 51 odst. 1 písm. g) energetického zákona nebo při odběru podle § 51 odst. 4 energetického zákona, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s výjimkou § 36 odst. 2 a § 37 odst. 3 s tím, že

a)žádost o zahájení dodávky podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,
b)úkony nutné k provedení zahájení dodávky a uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání této žádosti; pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neinformuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti podle písmene a) do třetího pracovního dne po podání této žádosti, je toto považováno za potvrzení žádosti; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a
c)operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o zahájení dodávky nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání této žádosti.

(4) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 i po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. a), nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, a přijetí nebo neakceptování žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 3 písm. b), nejpozději však do 15.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky podle odstavce 3 dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.

(5) Pokud ke dni následujícím po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4 není účinná změna dodavatele z dodavatele poslední instance a má-li dojít k zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka podle § 12d odst. 2 energetického zákona, postupuje dodavatel podle § 12d odst. 2 energetického zákona podle odstavce 3, kdy požadovaným termínem zahájení dodávky elektřiny je den následující po dni uplynutí doby podle § 59 odst. 4. Ustanovení odstavce 4 se použije obdobně.

ČÁST OSMÁ
PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ DODÁVEK
ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

§ 41

(1) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin sedmého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb k předávacím místům odběrného místa s měřením typu A nebo B, s výjimkou předávacích míst odběrného místa, která měla v měsíci, za který jsou data předávána, status neaktivní nebo bez elektroměru, a s výjimkou předávacích míst odběrného místa s měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí. Provozovatel distribuční soustavy zasílá takové údaje i za zákazníky, jejichž předávací místa odběrného místa s měřením typu B jsou připojena na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zasílá prostřednictvím informačního systému operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin patnáctého pracovního dne následujícího měsíce registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky s výrobnou připojenou v odběrném místě nebo za předávací místo výrobny pro TVS s měřením typu A nebo B údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb. V případě předávacího místa registrovaného podle § 16a odst. 8 zasílá provozovatel distribuční soustavy údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb snížené o hodnotu rozsahu podle § 49 odst. 8.

(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu odběru elektřiny v předávacích místech odběrných míst zákazníků a v předávacích místech výrobny pro TVS s měřením typu C registrovaným účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.

(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavců 1 a 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě nebo předávacím místě výrobny pro TVS probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.

(4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 používá rovněž registrovaný účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.

(5) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává údaje pro vyúčtování dodávek elektřiny a souvisejících služeb prostřednictvím informačního systému operátora trhu ve struktuře podle přílohy č. 20.

§ 42

(1) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Účastník trhu s elektřinou může provozovateli distribuční soustavy samoodečty zaslat k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení. Provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle § 41 odst. 1 a 2.

(2) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich doručení. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při vyúčtování služby distribuční soustavy s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.

(3) V případě odečtu odběru elektřiny podle § 22 odst. 4 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o odběru elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.

(4) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele k celkovému počtu dní kalendářního měsíce. Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.

(5) V případech, kdy výrobce s výrobnou registrovanou podle § 46 odst. 6 nepředá výkaz podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, má se za to, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka. V případech, kdy výrobce s výrobnou nezaregistroval výrobnu podle § 46 odst. 6 a předávací místo výrobny podle § 16b odst. 1 a 2, platí, že odběr elektřiny v předávacím místě výrobny je odběrem zákazníka.

(6) (nabývá účinnosti dnem 1. července 2023)

(7) V případě odběru elektřiny zákazníkem s měřením typu C, který zahrnuje více kalendářních let, se hodnota tohoto odběru rozdělí pro účely vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb do příslušných let podle přepočteného přiřazeného typového diagramu dodávky postupem podle přílohy č. 26 k této vyhlášce.

ČÁST DEVÁTÁ
PODMÍNKY PŘÍSTUPU K PŘENOSOVÉ SOUSTAVĚ
A K DISTRIBUČNÍM SOUSTAVÁM

§ 43

Termíny pro uzavření smluv o zajištění služby
přenosové nebo distribuční soustavy

(1) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouva o zajištění služby distribuční soustavy se uzavírá na základě písemné žádosti. Žádost předkládá žadatel provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy s výjimkou případů, kde vyhláška stanoví jinak nebo se žadatel a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy dohodnou jinak. Žádost se předkládá zvlášť pro každé odběrné místo, předávací místo výrobny pro TVS nebo pro jedno nebo více předávacích míst distribuční soustavy. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 3 k této vyhlášce, jedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c).

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v odběrném místě se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě odběrného místa. Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy pro předávací místo výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v každém předávacím místě výrobny pro TVS.

(3) Smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy je sjednávána

a)pro jedno nebo více odběrných míst zákazníka,
b)pro jedno nebo více předávacích míst výrobny pro TVS,
c)pro jedno nebo více předávacích míst provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo
d)pro souhrn odběrných míst nebo předávacích míst výrobny pro TVS, pro která obchodník sjednává zajištění služby distribuční soustavy na základě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona.

(4) U zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů je součástí smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa.

(5) Dodavatel předává provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy návrhy na změnu rámcové smlouvy podle ustanovení této vyhlášky upravujících postup při změně dodavatele při přenesení odpovědnosti za odchylku, v ostatních případech nejpozději k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů každého kalendářního měsíce seznam odběrných nebo předávacích míst zahrnutých do rámcové smlouvy k prvnímu dni tohoto kalendářního měsíce, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce.

(6) Pokud je mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 5, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě žádosti dodavatele předá elektronickou fakturu prostřednictvím operátora trhu.

(7) Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty rezervovaného příkonu, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektronickou formou ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce a zajistí sjednání nové hodnoty rezervovaného příkonu ve smlouvě o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy.

(8) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy odmítne návrh na změnu podle odstavce 5, pokud v návrhu na změnu není uvedena fakturační adresa účastníka trhu nebo nejsou uvedeny identifikační údaje o účastníkovi trhu, jehož odběrného místa se změna rámcové smlouvy týká.

Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy
a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa
nebo předávacího místa výrobny pro TVS

§ 44

(1) Nejpozději v termínu podle § 43 odst. 1 podá u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny

a)dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle 50 odst. 2 energetického zákona, nebo
b)jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.

(2) Žádostí o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádostí o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS se rozumí žádost o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy a žádost o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa v každém předávacím místě odběrného místa nebo každém předávacím místě výrobny pro TVS. Podmínkou podání žádosti je uzavřená smlouva o připojení s dotčeným účastníkem trhu, pro jehož odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS se sjednává služba přenosové nebo distribuční soustavy.

(3) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.

(4) Nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny podává dodavatel u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do nového odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS (dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje tyto údaje:

a)registrační číslo dodavatele,
b)typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c)datum, od kterého se má dodávka uskutečnit,
d)dobu trvání smluvního vztahu,
e)registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna, a
f)identifikační číselný kód odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS.

(5) Operátor trhu umožní podání žádosti o zahájení dodávky do odběrného místa nebo předávacího místa výrobny pro TVS i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS registrováno.

(6) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné místo nebo předávací místo výrobny pro TVS odpovědnost za odchylku, a dotčenému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 4.

(7) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení dodávky.

§ 45

(1) Nejpozději 3 pracovní dny před datem zahájení dodávky provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo neakceptuje žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti prostřednictvím operátora trhu subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Neakceptovat žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle § 44 odst. 4 nejsou úplné nebo není uzavřena smlouva o připojení nebo smlouva o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

Nevyjádření provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy se považuje za nesouhlas s žádostí o zahájení dodávky.

(2) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle § 44 odst. 7 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 1, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem zahájení dodávky. Registraci zahájení dodávky s datem zahájení dodávky nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.

(3) Před odsouhlasením žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy registruje dotčené odběrné místo v informačním systému operátora trhu, pokud v něm není registrováno.

(4) Zahájení dodávky nabývá účinnosti od 00.00 hodin dne dodávky, který je uveden v žádosti o zahájení dodávky jako datum, od kterého se má dodávka uskutečnit.

(5) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v § 44 odst. 4, nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.15 hodin posledního dne před datem zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodne operátor trhu, dodavatel, subjekt zúčtování a provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy.

(6) V případě žádosti o zahájení dodávky u nově vzniklého odběrného místa podle jiného právního předpisu14) se postupuje podle § 44 a odstavců 1 až 5 obdobně s tím, že o tento typ změny dodavatele žádá pouze dodavatel poslední instance na základě žádosti nově připojovaného zákazníka.

§ 46

Postup přenesení odpovědnosti za odchylku
u nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny
určeného pro dodávku do elektrizační soustavy

(1) Obchodník s elektřinou na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny požádá operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin třetího pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny spojené se zahájením dodávky elektřiny z této výrobny elektřiny.

(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti podle odstavce 1 informaci o způsobu výkupu elektřiny podle jiného právního předpisu9).

(3) Žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny obsahuje tyto údaje:

a) identifikační číslo předávacího místa výrobny elektřiny,
b) registrační číslo obchodníka s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny,
c) datum, od kterého se dodávka elektřiny uskuteční,
d) dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou o dodávce elektřiny a
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za předávací místa výroben.

(4) Operátor trhu umožní podání žádosti podle odstavce 1 pro předávací místo výrobny elektřiny i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu toto předávací místo není registrováno.

(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána úplná žádost podle odstavce 1, předá operátor trhu žádost včetně údajů v rozsahu podle odstavce 3 subjektu zúčtování, který přebírá za předávací místo výrobny elektřiny odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je předávací místo výrobny elektřiny připojeno.

(6) Výrobce elektřiny registruje výrobnu elektřiny a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byla podána žádost podle odstavce 1, do 12.00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy registraci předávacího místa výrobny neprovede, pokud není uzavřena smlouva o připojení výrobny a splněné podmínky v ní stanovené.

(7) Pokud subjekt zúčtování odsouhlasil žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 6, a to přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a subjektu zúčtování od data uvedeného v odstavci 3 písm. c). Registraci zahájení dodávky elektřiny s datem zahájení dodávky sdělí operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo odpovědnost za odchylku.

(8) Při změně dodavatele, změně subjektu zúčtování, změně typu smlouvy, v případě zkrácení a prodloužení dodávky nebo v případě zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy se postupuje podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele, změny typu smlouvy, zkrácení a prodloužení dodávky nebo zkrácení přenesení odpovědnosti za odchylku obdobně. Při změně dodavatele v předávacím místě výrobny pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy dochází ke změně dodavatele ve všech předávacích místech výrobny určených pro dodávku do přenosové nebo distribuční soustavy.

(9) Operátor trhu umožní změnu subjektu zúčtování pro již existující předávací místa výroben elektřiny i po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10.00 hodin posledního pracovního dne před datem zahájení dodávky elektřiny, pokud se na změně subjektu zúčtování dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.

§ 46a

Žádost o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy
u nově vzniklého předávacího místa mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou
nebo nově vzniklého předávacího místa mezi distribučními soustavami

(1) Provozovatel distribuční soustavy, který má uzavřenou smlouvu o připojení, podává žádost o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny pro nově vzniklé předávací místo mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo mezi distribučními soustavami, u příslušného provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy nejpozději 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(2) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, uzavře na základě žádosti podle odstavce 1 po splnění podmínek stanovených ve smlouvě o připojení s provozovatelem připojované distribuční soustavy smlouvu o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy nejpozději 10 pracovních dnů před datem zahájení poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

(3) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, ke které je nově vzniklé předávací místo připojeno, registruje u operátora trhu podle § 16c předávací místo mezi přenosovou soustavou a distribuční soustavou, nebo předávací místo mezi distribučními soustavami nejpozději 5 pracovních dnů před datem zahájení poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy.

§ 47

Postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku
při přeměnách obchodních korporací a převodu závodu nebo jeho části

(1) V případě, že v souvislosti s přeměnou obchodní korporace nebo převodem závodu nebo jeho části dochází ke změně subjektu zúčtování nebo ke změně dodavatele na odběrných místech, předávacích místech výrobny pro TVS, předávacích místech výrobny elektřiny určených pro dodávku do soustavy nebo místech určených na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy (dále jen „hromadný převod míst“), podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož mají být odběrná místa, předávací místa výrobny elektřiny nebo místa určená na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy převedena, žádost o hromadný převod míst operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(2) Žádost o hromadný převod míst obsahuje:

a)den účinnosti požadovaného hromadného převodu míst účastníků trhu s elektřinou,
b)identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, ze kterého má být hromadný převod míst proveden,
c)identifikaci subjektu zúčtování nebo dodavatele, na kterého má být hromadný převod míst proveden,
d)určení, zda je předmětem hromadného převodu míst změna subjektu zúčtování nebo změna dodavatele nebo obojí,
e)seznam odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výrobny pro TVS, předávacích míst výrobny elektřiny určených pro dodávku do soustavy nebo míst určených na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy určených k hromadnému převodu,
f)písemný doklad o přeměně obchodní korporace a
g)prohlášení o uzavření smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy mezi provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem k převáděným odběrným místům s jejich předávacími místy, předávacím místům výroben pro TVS nebo místům určeným na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, nebo prohlášení o skutečnosti, že tato smlouva bude mezi dotčeným provozovatelem přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a přebírajícím subjektem uzavřena ke dni účinnosti hromadného převodu míst.

(3) Žádost podle odstavce 1 podává subjekt zúčtování nebo dodavatel, na něhož má být hromadný převod míst proveden, nejpozději 10 pracovních dní před termínem podle odstavce 2 písm. a).

(4) O obdržení žádosti o hromadný převod míst operátor trhu informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele distribučních soustav nebo provozovatele přenosové soustavy.

(5) V případě, že subjekt zúčtování nebo dodavatel, ze kterého má být hromadný převod míst proveden, vyjádří v informačním systému operátora trhu souhlas s požadovaným hromadným převodem odběrných a předávacích míst na základě údajů uvedených v požadavku podle odstavce 1, operátor trhu provede v informačním systému operátora trhu změnu dodavatele nebo subjektu zúčtování na základě požadavku podle odstavce 2 písm. d) u všech jednotlivých odběrných míst, předávacích míst výrobny elektřiny nebo míst určených na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy registrovaných v informačním systému operátora trhu, kterých se hromadný převod míst dotýká. Operátor trhu provede tuto změnu s účinností od termínu uvedeného v odstavci 2 písm. a).

(6) O provedené změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele operátor trhu neprodleně informuje prostřednictvím svého informačního systému všechny dotčené subjekty zúčtování a dodavatele, v případě provedené změny dodavatele rovněž i provozovatele dotčené distribuční soustavy nebo provozovatele přenosové soustavy. Tuto informaci operátor trhu poskytne za každé odběrné místo, předávací místo výrobny pro TVS, předávací místo výrobny elektřiny určené pro dodávku do soustavy nebo místo určené na krytí ztrát provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, u kterého došlo ke změně subjektu zúčtování nebo změně dodavatele.

(7) Při hromadném převodu míst se ustanovení o změně dodavatele podle § 33 až 38 nepoužijí.

ČÁST DESÁTÁ
SKLADBA CEN, PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ, ÚČTOVÁNÍ A HRAZENÍ
REGULOVANÝCH CEN MEZI ÚČASTNÍKY TRHU

§ 48

Skladba cen

(1) Cenu služby přenosové soustavy tvoří

a)cena zajišťování přenosu elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji cena za
1. rezervovanou kapacitu v Kč/měsíc nebo Kč/MW/měsíc nebo za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc,
2. použití sítí přenosové soustavy v Kč/MWh,
3. překročení rezervovaného příkonu v Kč/MW/měsíc,
4. překročení rezervované kapacity v Kč/MW/měsíc a
5. překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,
b) cena za systémové služby v Kč/MWh,
c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1.  cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2.  cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3.  poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a
d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc nebo Kč/MWh.

(2) Cenu služby distribuční soustavy tvoří

a)cena zajišťování distribuce elektřiny, která je vícesložková a tvoří ji
1. cena za rezervovanou kapacitu v Kč/MW/měsíc nebo v Kč/měsíc nebo cena za naměřené čtvrthodinové maximum v Kč/MW/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v Kč/měsíc nebo v Kč/A/měsíc nebo cena za příkon v Kč/10 W/měsíc nebo stálá cena v Kč/odběrné místo/měsíc pro odběratele na napěťové hladině nízkého napětí,
2. cena za použití sítí distribuční soustavy v Kč/MWh na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí nebo cena za distribuované množství elektřiny v Kč/MWh na hladině nízkého napětí,
3. cena za překročení rezervované kapacity pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV v Kč/MW/měsíc,
4. cena za nedodržení účiníku v Kč/měsíc pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
5. cena za nevyžádanou dodávku jalové energie do distribuční soustavy v Kč/MVArh pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého a vysokého napětí,
6. cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení v Kč/MW/měsíc,
7.cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě v Kč/MW/měsíc a
8. cena za překročení rezervovaného výkonu v Kč/MW/měsíc nebo Kč/kW/měsíc,
b) cena za systémové služby v Kč/MWh,
c) cena za činnosti operátora trhu, která zahrnuje
1.  cenu za činnosti související se zúčtováním odchylek v Kč/odběrné místo/měsíc,
2.  cenu za činnosti související s výplatou a administrací podpory z podporovaných zdrojů v Kč/odběrné místo/měsíc a
3.  poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu v Kč/odběrné místo/měsíc a
d) složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie podle zákona o podporovaných zdrojích energie v Kč/MW/měsíc, Kč/A/měsíc nebo Kč/MWh.

(3) Ostatními regulovanými cenami jsou

a) cena za zúčtování operátora trhu, kterou tvoří
1.  cena za registraci subjektu zúčtování v Kč a
2.  cena za činnost zúčtování v Kč/měsíc,
b)cena za poskytování skutečných hodnot a jiné činnosti související s povinností uzavření smlouvy o přístupu do informačního systému operátora trhu účastníkům trhu s elektřinou v Kč/měsíc,
c)cena za činnost organizace trhu v Kč/MWh za množství elektřiny zobchodované na organizovaném denním trhu a vnitrodenním trhu,
d) cena za činnost poskytování údajů z evidence o obchodních transakcích v Kč/měsíc,
e) cena za vydání záruky původu v Kč/MWh,
f) cena za převody záruky původu v rámci České republiky v Kč/MWh,
g) cena za převod záruky původu vydané v jiném členském státě spojený s uznáním záruky původu v Kč/MWh,
h) cena za vedení účtu v evidenci záruk původu v Kč/měsíc,
i)cena pro zúčtování rozdílů mezi hodnotami skutečného odběru získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými na základě typových diagramů v Kč/MWh,
j) cena elektřiny pro zvláštní režim zúčtování ve stavech nouze v Kč/MWh,
k) zúčtovací cena odchylky nebo protiodchylky podle přílohy č. 8 k této vyhlášce v Kč/MWh,
l)cena za činnost povinně vykupujícího v Kč/MWh,
m)cena dodávky dodavatelem poslední instance v Kč/odběrné nebo předávací místo/měsíc nebo v Kč/MWh,
n)cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen pro účely stanovení zúčtovací ceny odchylky,
o)cena usměrňující výslednou hodnotu ceny pobídkové komponenty PVDT a
p)cena usměrňující výslednou hodnotu pobídkové komponenty PSO.

(4) Cena za rezervovanou kapacitu pro odběratele na napěťové hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí a cena za použití sítí distribuční soustavy na hladině velmi vysokého napětí a vysokého napětí může být nahrazena jednosložkovou cenou za službu sítí provozovatele distribuční soustavy v Kč/MWh.

§ 49

Předávání údajů mezi účastníky trhu

(1) Výrobce elektřiny předává operátorovi trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 9 k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce nebo do šestého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce podle toho, který den nastane později. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného místa zákazníka s výjimkou výroben připojených podle § 28 odst. 5 energetického zákona.

(2) Na základě údajů vykázaných výrobcem zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je výrobna připojena, výpočet plateb za systémové služby, činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce nejpozději následující kalendářní den po uplynutí lhůty pro předání údajů podle odstavce 1. Odběr elektřiny, který není uskutečňován pro krytí technologické vlastní spotřeby výrobce elektřiny, pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě, je pro účely fakturace ceny za činnosti operátora trhu považován za odběr zákazníka.

(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 11 k této vyhlášce údaje o jím vyúčtovaném množství systémových služeb, služeb za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů v uplynulém kalendářním měsíci, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce.

(4) Na základě údajů vykázaných provozovatelem lokální distribuční soustavy zpřístupní operátor trhu příslušnému provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je lokální distribuční soustava připojena, výpočet plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů stanovený způsobem uvedeným v příloze č. 12 k této vyhlášce do šestnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce a provozovatel distribuční soustavy hodnoty zpřístupněné operátorem trhu použije k vyúčtování plateb za systémové služby, za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů.

(5) Zákazník provozující zařízení drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle § 54 odst. 6, na kterého se nevztahuje odstavec 1 nebo 3, sdělí způsobem umožňujícím dálkový přístup provozovateli distribuční soustavy, ke které je odběrné elektrické zařízení elektrické trakce připojeno, množství trakční elektrické energie v MWh spotřebované při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové v uplynulém zúčtovacím období, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce.

(6) Provozovatel distribuční soustavy hodnoty poskytnuté zákazníkem provozujícím zařízení drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové a lanové podle odstavce 5 použije k vyúčtování plateb na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů.

(7) Jednotlivé předávací místo registrované podle § 16a odst. 8 má na základě informace podle § 15 odst. 4 pro účely předávání dat podle § 20 a zasílání údajů potřebných k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle § 41 v informačním systému operátora trhu uvedenu hodnotu alokace pro určení hodnoty rozsahu z dodávky předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4, o kterou provozovatel distribuční soustavy snižuje podle § 20a data předávaná podle § 20 odst. 5 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a podle § 41 odst. 1 věty poslední údaje zasílané podle § 41. Provozovatel distribuční soustavy uvede v systému operátora trhu hodnotu alokace podle věty první při registraci podle § 16a odst. 8. Změnu údajů v předávacím místě podle věty první provede provozovatel distribuční soustavy na základě předání informace podle § 15 odst. 4 k prvnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k předání informace podle § 15 odst. 4.

(8) Hodnota rozsahu z dodávky předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 v daném vyhodnocovacím intervalu, o kterou se na základě alokace hodnoty podle odstavce 7 snižují podle § 20a data předávaná podle § 20 odst. 5 písm. a) bodů 1, 2 a 4 a podle § 41 odst. 1 věty poslední údaje zasílané podle § 41, nesmí přesáhnout výši skutečné hodnoty odběru v předávacím místě v daném vyhodnocovacím intervalu a výši skutečné hodnoty dodávky z předávacího místa v daném vyhodnocovacím intervalu.

(9) Postup podle § 20a a § 41 odst. 1 věty poslední provozovatel distribuční soustavy poprvé realizuje od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo k registraci podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4, do posledního dne měsíce včetně, v němž došlo ke zrušení registrace podle § 16a odst. 7 nebo 8 nebo § 16b odst. 4. Postup podle § 20a a § 41 odst. 1 věty poslední provozovatel distribuční soustavy nerealizuje ode dne následujícího po dni ukončení přiřazení subjektu zúčtování k předávacímu místu registrovanému podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 do posledního dne měsíce, v němž došlo k přiřazení předávacího místa podle § 16a odst. 7 nebo § 16b odst. 4 k subjektu zúčtování.

§ 50

Účtování a hrazení regulovaných cen mezi účastníky trhu

(1) Účastník trhu s elektřinou hradí platby za související služby v elektroenergetice provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno přímo nebo prostřednictvím svého dodavatele. Provozovatel distribuční soustavy, která není připojena k přenosové soustavě nebo k jiné distribuční soustavě v České republice, hradí cenu za činnosti operátora trhu a složku ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie uhrazené jinými účastníky trhu s elektřinou provozovateli regionální distribuční soustavy, v jehož distribučním území se tato soustava nachází.

(2) Platbu ceny za systémové služby odvádí provozovatel lokální distribuční soustavy provozovateli nadřazené distribuční soustavy za množství elektřiny odebrané pro konečnou spotřebu elektřiny z této lokální distribuční soustavy a dále za systémové služby vyúčtované provozovateli distribuční soustavy, která je připojena k této lokální distribuční soustavě.

(3) Cena za činnost operátora trhu se neúčtuje za předávací místo pro záložní vedení odběrného místa. Uskutečňuje-li odběr elektřiny z přenosové nebo distribuční soustavy provozovatel této soustavy pro své vlastní užití s výjimkou ztrát v přenosové a distribuční soustavě, je na místo odběru pohlíženo jako na odběrné místo zákazníka.

(4) Ostatní regulované ceny účtuje operátor trhu účastníkům trhu s elektřinou, s výjimkou ceny podle § 48 odst. 3 písm. n), kterou účtuje povinně vykupující operátorovi trhu a ceny podle § 48 odst. 3 písm. o), kterou účtuje dodavatel poslední instance zákazníkovi.

Předávání údajů, účtování a hrazení regulovaných cen
mezi operátorem trhu a provozovateli soustav

§ 51

(1) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování systémových služeb, činností operátora trhu a podpory elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc a výši odhadu za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby, činnosti operátora trhu a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou systémové služby, činnosti operátora trhu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce. Pokud během lhůty podle věty první připadne svátek10) na pracovní den, může provozovatel regionální distribuční soustavy po dohodě s operátorem trhu předat data pro vyúčtování v pozdějším termínu, nejpozději však čtrnáctý kalendářní den.

(2) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu nejpozději do dvanáctého dne kalendářního měsíce údaje o vyúčtování služeb za činnost operátora trhu a podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za předchozí měsíc, za který jsou činnosti operátora trhu a podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtovány podle přílohy č. 16 k této vyhlášce.

(3) Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu za systémové služby za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního vyúčtovaného množství systémových služeb týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou systémové služby vyúčtovány. Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu za činnosti operátora trhu za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního počtu všech dosud nevyúčtovaných odběrných míst připojených k 31. prosinci předcházejícího roku a kumulativního počtu skutečně vyúčtovaných odběrných míst za období od 1. ledna kalendářního roku, za který jsou platby za činnosti operátora trhu vyúčtovány. Odhad za dosud nevyúčtovanou platbu na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů za zákazníky na hladině nízkého napětí se stanoví ve výši sto procent meziměsíční změny rozdílu kumulativního objemu zbytkového diagramu a kumulativního vyúčtovaného množství podpory elektřiny z podporovaných zdrojů týkajícího se stejného rozsahu zákazníků za období od 1. ledna kalendářního roku, za který je podpora elektřiny z podporovaných zdrojů vyúčtována.

(4) Na základě předaných údajů podle odstavců 1 a 2 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za činnosti operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů. Na základě předaných údajů podle odstavce 1 účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy do patnáctého dne téhož měsíce cenu za systémové služby se zohledněním již zaplacených záloh podle § 52 odst. 4.

(5) Nejpozději do dvacátého osmého dne následujícího kalendářního měsíce předává operátorovi trhu provozovatel regionální distribuční soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle příloh č. 13 až 15 k této vyhlášce za předcházející měsíc a provozovatel přenosové soustavy zpřesněné údaje ve výkazu podle přílohy č. 16 k této vyhlášce za předcházející měsíc. Případné odchylky týkající se předcházejících období předá provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy neprodleně po zjištění.

§ 52

(1) Na základě údajů podle § 51 odst. 5 účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy a provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za činnost operátora trhu a na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1, 2 a 5.

(2) Na základě předaných údajů podle § 51 odst. 5 účtuje provozovatel přenosové soustavy provozovateli regionální distribuční soustavy rozdíl v platbách za systémové služby vzniklý na základě údajů předaných podle § 51 odst. 1 a 5.

(3) Provozovatel přenosové soustavy a provozovatel regionální distribuční soustavy hradí operátorovi trhu částku podle § 51 odst. 4 a případné doplatky podle § 51 odst. 5 do 5 pracovních dnů od doručení vyúčtovacího dokladu. Operátor trhu vrátí provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy případný přeplatek podle § 51 odst. 5 ve stejném termínu.

(4) Údaje podle § 51 odst. 1 a 5 pro výpočet plateb za systémové služby od jednotlivých provozovatelů regionálních distribučních soustav zpřístupní operátor trhu podle výkazu uvedeného v příloze č. 15 k této vyhlášce provozovateli přenosové soustavy pro vyúčtování ceny za systémové služby. V průběhu daného kalendářního měsíce provozovatel regionální distribuční soustavy hradí provozovateli přenosové soustavy čtyři stejné časově rovnoměrně rozložené zálohové platby stanovené ze sta procent provozovatelem distribuční soustavy odhadovaného množství měsíčního odběru zákazníků připojených k regionální distribuční soustavě vynásobeného cenou za systémové služby platnou pro daný rok.

Rezervace kapacity

§ 53

(1) Pro účely této vyhlášky se za výrobce první kategorie považuje výrobce elektřiny, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň osmdesát procent ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy; do technologické vlastní spotřeby se nepočítá odběr elektřiny pro čerpání vody pro úschovu energie a následnou výrobu elektřiny. Ostatní výrobci jsou výrobci druhé kategorie.

(2) Výrobce elektřiny sjednává rezervovanou kapacitu zvlášť pro každé předávací místo odběrného místa a předávací místo distribuční soustavy pro napětí od 1 kV a vyšší.

(3) Rezervovaná kapacita sjednaná ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu předávacího místa sjednaná ve smlouvě o připojení nebo stanovená podle jiného právního předpisu9). Hodnota rezervované kapacity se sjednává na období jednoho nebo více kalendářních měsíců. Rezervovanou kapacitu s provozovatelem regionální distribuční soustavy sjednává účastník trhu nejpozději do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít. Rezervovanou kapacitu s provozovatelem lokální distribuční soustavy sjednává účastník trhu nejpozději do 12.00 hodin posledního pracovního dne kalendářního měsíce, který předchází měsíci, od kterého se má nová hodnota rezervované kapacity použít.

(4) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců v této lhůtě, platí, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.

(5) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem dané výrobny. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a součtem rezervovaných příkonů v odběrném místě a předávacím místě výrobny pro TVS v dané výrobně rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zařadí výrobce do první nebo druhé kategorie na další období podle odstavce 4. Ustanovení pro výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku se při provozu pro ověření technologie použijí obdobně.

(6) Zařazení do kategorie výrobců použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.

§ 54

(1) Výrobce první kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro předávací místo odběrného místa a předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce první kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, nehradí platbu za příkon pro odběrné místo a předávací místo výrobny pro TVS. Věty první a druhá se neuplatní v případě, že výrobce elektřiny odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při odstávce výrobny, která je delší než 30 dnů (dále jen „dlouhodobá odstávka“). Do dlouhodobé odstávky se nezahrnuje odběr pro uvedení výrobny do klidového režimu, maximálně však v délce 72 hodin po odfázování generátoru od soustavy, a dále odběr pro účely opětovného najetí výrobny elektřiny z klidového režimu při ukončení dlouhodobé odstávky, maximálně však odběr v délce trvání 72 hodin před přifázováním generátoru k soustavě.

(2) Při dlouhodobé odstávce podle odstavce 1 výrobce první kategorie oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, k níž je výrobna připojena, termín zahájení dlouhodobé odstávky nejpozději do 5 pracovních dnů po odfázování generátoru od soustavy, nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se z odstávky stala dlouhodobá odstávka, a termín ukončení dlouhodobé odstávky do 5 pracovních dnů po přifázování generátoru k soustavě.

(3) V rámci dlouhodobé odstávky provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy vyhodnocuje a účtuje výrobci platbu za sjednanou rezervovanou kapacitu, nebo pokud není rezervovaná kapacita sjednána, platbu za rezervovanou kapacitu podle maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného v jednotlivých kalendářních měsících výrobcem první kategorie. Provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy neúčtuje platbu za rezervaci kapacity za prvních 30 dnů dlouhodobé odstávky.

(4) Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině 1 kV a vyšší, nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pouze pro předávací místo výrobny pro TVS. Výrobce druhé kategorie, jehož výrobna elektřiny je připojena na napěťové hladině nižší než 1 kV, nehradí platbu za rezervovaný příkon pouze pro předávací místo výrobny pro TVS.

(5) Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho provozovatele distribuční soustavy více míst připojení s průběhovým měřením typu A nebo B, jejichž odběr je propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce, pro účely vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu provozovatel distribuční soustavy stanoví skutečnou hodnotu výkonu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů naměřených v odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.

(6) Napájením dopravních prostředků elektrické trakce se rozumí odběr elektřiny v odběrném místě, jehož měsíční podíl odběru elektřiny v dopravních prostředcích elektrické trakce při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové, včetně odběru pomocných provozů elektrické trakce, které jsou technologickou součástí napájecích bodů elektrické trakce a přímo souvisejí se zajištěním provozu elektrické trakce, činí alespoň osmdesát pět procent z celkového odběru elektřiny.

ČÁST JEDENÁCTÁ
ZVEŘEJŇOVÁNÍ OPERÁTOREM TRHU

§ 55

(1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice. Zpráva obsahuje zejména

a)statistiku cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na krátkodobém trhu s elektřinou,
b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,
c)množství zobchodované elektřiny z denního trhu a vnitrodenního trhu,
d) informace o reklamacích uplatněných registrovanými účastníky trhu s elektřinou vůči operátorovi trhu,
e)počet změn dodavatele v odběrných místech zákazníků a v předávacích místech výroben elektřiny,
f) časový průběh velikosti systémové odchylky,
g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky a
h) statistiku hodinových zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(2) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou. Tento seznam obsahuje

a) obchodní firmu registrovaného účastníka trhu s elektřinou; pokud podnikající fyzická osoba nemá obchodní firmu, potom její jméno, příjmení a případný dodatek, v případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku její název,
b)identifikační číslo registrovaného účastníka trhu s elektřinou,
c) přidělené registrační číslo,
d) označení, zda se jedná o subjekt zúčtování, a
e) dobu trvání smluvního vztahu o zúčtování odchylek uzavřeného se subjektem zúčtování.

(3) Zveřejněné údaje prokazují, že registrovaný účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.

(4) Operátor trhu na základě smlouvy poskytne registrovaným účastníkům trhu s elektřinou údaje uvedené v přílohách č. 18 a 19 k této vyhlášce prostřednictvím informačního systému operátora trhu.

(5) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy

a) v den předcházející dni dodávky pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování a
b)v den následující po dni dodávky pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom vyhodnocovacím intervalu.

(6) Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu vypočtené rozdíly mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.

(7) Operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o provádění zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování. Informace vymezuje vyhodnocovací intervaly, pro které má být zvláštní způsob zúčtování proveden.

(8) Operátor trhu do 30. dubna příslušného kalendářního roku zveřejňuje vážený průměr ceny kladné regulační energie a vážený průměr ceny záporné regulační energie za předchozí kalendářní rok.

(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výsledné hodnoty hodinových zelených bonusů pro jednotlivé obnovitelné zdroje energie pro každou hodinu podle příloh č. 22 a 22a k této vyhlášce.

(10) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup po ukončení vyhodnocení odchylek cenu komponenty pro stanovení zúčtovací ceny odchylky (dále jen „cena pobídkové komponenty“) pro každý vyhodnocovací interval, ve kterém byla pobídková komponenta použita.

ČÁST DVANÁCTÁ
PŘERUŠENÍ, OMEZENÍ A OBNOVENÍ DODÁVKY
PŘI NEOPRÁVNĚNÉM ODBĚRU, NEOPRÁVNĚNÉ DISTRIBUCI
A NEOPRÁVNĚNÉM PŘENOSU

§ 56

Postup při přerušení, omezení a obnovení
dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné
distribuci a neoprávněném přenosu

(1) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou připojena odběrná místa, u kterých je požadováno přerušení dodávek elektřiny, žádost o přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní přede dnem přerušení dodávek elektřiny.

(2) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy informuje po obdržení žádosti podle odstavce 1 nebo v případě neoprávněného přenosu nebo distribuce elektřiny prostřednictvím operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před požadovaným dnem přerušení dodávek elektřiny.

(3) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 2 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny ve lhůtě podle věty první, informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprovede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny v případě, že je v informačním systému operátora trhu registrována změna dodavatele se začátkem účinnosti do 5 pracovních dnů včetně po požadovaném termínu přerušení dodávek elektřiny.

(4) V případě přerušení dodávek elektřiny na základě žádosti podle odstavce 1 nebo z důvodu neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu nebo neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den po přerušení dodávek elektřiny prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě. V případě, že při přerušení dodávek elektřiny rovněž dochází k demontáži měřicího zařízení, zasílá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, operátorovi trhu rovněž odečet odběru ke dni přerušení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet je v případě odběrných míst s měřením typu A nebo B zasílán v termínech uvedených v § 19 až 22 a v případě odběrných míst s měřením typu C v termínech uvedených v § 41 odst. 2.

(5) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru žádá účastník trhu s elektřinou provozovatele přenosové soustavy nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.

(6) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny, neoprávněného přenosu nebo neoprávněné distribuce informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím informačního systému operátora trhu registrované účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávek elektřiny, nejpozději následující pracovní den po obnovení dodávek elektřiny.

§ 57

Postup operátora trhu při řešení nenavazující dodávky

(1) Pokud je k odběrnému místu zákazníka u operátora trhu přiřazen nový dodavatel a subjekt zúčtování na základě žádosti o změnu dodavatele nebo žádosti podle § 40 odst. 3 v případě odběru podle § 51 odst. 4 energetického zákona, podané u operátora trhu, je tento subjekt zúčtování a nový dodavatel operátorem trhu přiřazen k odběrnému místu zákazníka v den účinnosti změny dodavatele i na období bezprostředně předcházející dni přiřazení nového dodavatele a subjektu zúčtování, kdy je odběrné místo zákazníka u operátora trhu registrováno bez přiřazeného subjektu zúčtování, a to v případě, že v tomto období je odběrné místo zákazníka registrováno u operátora trhu bez přiřazeného subjektu zúčtování po dobu kratší než 10 pracovních dnů a k odběrnému místu není přiřazen status neaktivní nebo status bez elektroměru podle § 17 odst. 2. Operátor trhu o tomto přiřazení informuje dotčeného nového dodavatele, subjekt zúčtování, provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy.

(2) Po obdržení informace podle odstavce 1 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu hodnoty odběrů elektřiny za období, v němž byl k odběrnému místu zákazníka operátorem trhu přiřazen subjekt zúčtování podle odstavce 1, a to způsobem a v termínu uvedeném v § 19, 20 a 22. Pokud již termín podle § 19, 20 a 22 uplynul, předává provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy tyto hodnoty nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení informace podle odstavce 1. V případě smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy předává operátorovi trhu k odběrnému místu zákazníka údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny v termínu podle § 41 samostatně za období, kdy je odběrné místo zákazníka registrováno u operátora trhu se subjektem zúčtování přiřazeným podle odstavce 1, operátor trhu následně tyto údaje předává dotčenému dodavateli a subjektu zúčtování.

(3) V případě, že nový dodavatel má uzavřenou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny, vyúčtuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy novému dodavateli ceny za službu přenosové nebo distribuční soustavy za období, kdy byl k odběrnému místu zákazníka operátorem trhu přiřazen nový dodavatel podle odstavce 1. U odběrného místa na hladině vysokého a velmi vysokého napětí účtuje provozovatel distribuční soustavy platbu za rezervaci kapacity ve výši součinu čtvrthodinového maximálního odebraného výkonu v daném období a ceny měsíční rezervované kapacity. U odběrného místa na hladině nízkého napětí účtuje provozovatel distribuční soustavy platbu za rezervaci kapacity podle proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem v daném období a dosavadní sazby za zajištění distribuce elektřiny.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy není povinen zasílat operátorovi trhu údaje potřebné pro vyúčtování dodávky elektřiny za období, kdy u operátora trhu není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování.

ČÁST TŘINÁCTÁ
POSTUP PŘI ZAJIŠTĚNÍ DODÁVKY DODAVATELEM
POSLEDNÍ INSTANCE

§ 58

(1) Pokud je dodavateli rozhodnutím Úřadu zrušena licence na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, Úřad informuje o této skutečnosti do 10.00 hodin téhož dne operátora trhu. V případě, že je informace operátorovi trhu doručena po 10.00 hodině, považuje se informace za doručenou následující pracovní den. Je-li tento dodavatel zároveň subjektem zúčtování, je dotčenému registrovanému účastníkovi trhu s elektřinou ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence, nebo pokud toto rozhodnutí již nabylo právní moci, ode dne následujícího po dni, kdy se operátor trhu o takové skutečnosti dozvěděl, znemožněna v informačním systému operátora trhu registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na operátorem trhu organizovaných trzích s elektřinou. Obdobně postupuje operátor trhu v případě, pokud dodavatel pozbyl možnost dodávat elektřinu, nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. V případě, že dodavatel nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je součástí informace zaslané operátorovi trhu výčet předávacích míst a míst určených ke krytí ztrát distribuční soustavy, u nichž nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. V případě, že dodavatel nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, operátor trhu koná nezávisle na tom, zda obdržel informaci o této skutečnosti.

(2) Odstupuje-li provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy od smlouvy o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy, na základě které má dodavatel zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy, informuje operátora trhu o odstoupení od této smlouvy do 10.00 hodin posledního pracovního dne před dnem účinnosti odstoupení. Součástí této informace je identifikační kód dodavatele, datum ukončení smlouvy a výčet identifikačních číselných kódů odběrných míst s jejich předávacími místy, kterých se tato skutečnost týká. Má-li dojít k zániku závazku založeného smlouvou o zajištění služby přenosové nebo distribuční soustavy v důsledku jiné právní skutečnosti, použije se postup podle věty první přiměřeně.

(3) Pokud dojde v odběrném místě nebo předávacím místě výrobny elektřiny nebo místě určeném na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy k ukončení zajištění odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování a dodavatel se zavázal zajistit v odběrném místě odpovědnost za odchylku, přenese dodavatel bezodkladně odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného místa nebo předávacího místa výrobny elektřiny nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy na jiný subjekt zúčtování nebo se sám stane subjektem zúčtování odpovědným za odchylku u dotčeného odběrného místa, předávacího místa výrobny elektřiny, nebo místa určeného ke krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy.

(4) V případech, kdy se operátor trhu dozví, že dodavatel, který dodává elektřinu zákazníkovi nebo místu určenému na krytí ztrát, pozbyl oprávnění nebo možnost dodávat elektřinu, nebo nemá zajištěnu službu přenosové nebo distribuční soustavy v případě dodávky elektřiny na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny, nebo nesplňuje finanční podmínky zúčtování odchylek nebo nepřenesl odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele příslušné přenosové nebo distribuční soustavy, dotčené dodavatele a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci, včetně dne, kdy by měla být zahájena dodávka elektřiny nebo převzata odpovědnost za odchylku předávacího místa výrobny elektřiny dodavatelem poslední instance, a výčtu identifikačních číselných kódů odběrných míst s jejich předávacími místy, předávacích míst výroben elektřiny a míst určených na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy, jichž se daná skutečnost týká, zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor trhu dále vyhodnotí žádosti, ve kterých je dodavatel podle věty první uveden jako nový dodavatel nebo nový subjekt zúčtování, a o vyhodnocení informuje dotčené dodavatele, subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy.

§ 59

(1) Na základě informace mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.

(2) Na základě informace mohou registrovaní účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a výrobci, do 24.00 hodin dne předcházejícího dni, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.

(3) Je-li podána žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 2 a provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin dne, v němž má být zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, pak tato změna nabývá účinnosti od 00.00 hodin tohoto dne. Pokud se provozovatel distribuční soustavy k žádosti o zrychlenou změnu dodavatele podané podle odstavce 2 nevyjádří ve lhůtě podle věty první, nebo pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku na základě zrychlené změny dodavatele vedlo k nedostatečnému finančnímu zajištění plateb subjektu zúčtování, který přebírá odpovědnost za odchylku, operátor trhu zamítne žádost o zrychlenou změnu dodavatele.

(4) Nedojde-li k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 1 nebo ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 3, poskytne operátor trhu dodavateli poslední instance a provozovateli příslušné distribuční soustavy identifikační číselné kódy odběrných míst zákazníků s jejich předávacími místy a míst určených na krytí ztrát v distribuční soustavě, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, a předávacích míst výroben elektřiny, v nichž dodavatel poslední instance přebírá odpovědnost za odchylku. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému odběrnému místu s jeho předávacími místy a místu určenému na krytí ztrát v distribuční soustavě od 00.00 hodin dne, kdy došlo k zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance, do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejdéle však po dobu 3 měsíců. Dodavatel poslední instance je v informačním systému operátora trhu přiřazen k dotčenému předávacímu místu výrobny elektřiny od 00.00 hodin dne, od kterého dodavatel poslední instance odpovídá za odchylku předávacího místa výrobce, do dne převzetí odpovědnosti za odchylku předávacího místa výrobce novým subjektem zúčtování, nejdéle však po dobu 1 měsíce. Ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance do dne zahájení dodávky novým dodavatelem, nejpozději do uplynutí doby podle vět druhé a třetí, jsou dodavateli poslední instance zpřístupněny informace o probíhajících změnách dodavatele v předávacím místě odběrného místa.

(5) V den vzniku povinností dodavatele poslední instance poskytne provozovatel příslušné distribuční soustavy dodavateli poslední instance údaje o odběrném místě, v němž je zahájena dodávka dodavatelem poslední instance, a to ve struktuře podle přílohy č. 17 k této vyhlášce, a dále informace o předávacím místě výrobny, v němž je dodavatelem poslední instance převzata odpovědnost za odchylku. Pokud následně dojde ke změně dodavatele nebo převzetí odpovědnosti za odchylku zahrnující období, kdy je v informačním systému operátora trhu k odběrnému místu, předávacímu místu výrobny elektřiny nebo místu na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy přiřazen dodavatel poslední instance, postupuje se podle § 40 odst. 2 a operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší přiřazení předávacích míst odběrného místa. Nedojde-li u výrobce k přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování, je od 00.00 hodin dne následujícího po dni uplynutí doby podle odstavce 4 dodávka do elektrizační soustavy považována za neoprávněnou podle § 52 energetického zákona. Pokud po uplynutí doby podle odstavce 4 ode dne zahájení dodávky dodavatelem poslední instance není u odběrného místa s jeho předávacími místy nebo místa určeného na krytí ztrát provozovatele distribuční soustavy přiřazen dodavatel na základě žádosti o změnu dodavatele podle § 33 nebo na základě postupu podle § 40, postupuje se podle § 56.

§ 60

Postup pro uskutečnění změny dodavatele
za dodavatele poslední instance

(1) V případě původně uzavřené smlouvy podle § 50 odst. 2 energetického zákona uzavírá dodavatel poslední instance s provozovatelem distribuční soustavy novou smlouvu o zajištění služby distribuční soustavy.

(2) K datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A nebo B, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3 a zjištěné údaje zašle operátorovi trhu; operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu zašle předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli poslední instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením dodávky poslední instance; po nabytí účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance předává operátor trhu údaje o skutečných množstvích elektřiny dodavateli poslední instance.

(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a posledního aktuálního předpokládaného ročního odběru elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední instance nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance a dodaným provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od data zahájení dodávek dodavatelem poslední instance; takto stanovené hodnoty předává operátorovi trhu do 15 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance.

ČÁST ČTRNÁCTÁ
TECHNICKÉ POŽADAVKY NA PROVOZ PRO OVĚŘENÍ TECHNOLOGIE

§ 61

Provoz pro ověření technologie výrobce

Maximální hodnota čtvrthodinového elektrického výkonu dodávky a odběru naměřená v předávacím místě výrobny v průběhu provozu pro ověření technologie nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného výkonu a příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.

§ 62

Provoz pro ověření technologie zákazníka

(1) Zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka je zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.

(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně deset procent hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW.

(3) Žádost o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo příslušné distribuční soustavy nejméně 5 pracovních dní před požadovaným termínem zahájení služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka, a to pro každé předávací místo odběrného místa. Náležitosti žádosti o poskytnutí služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou uvedeny v přílohách č. 2 a 4 k této vyhlášce.

(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy na základě uzavřené smlouvy o zajištění služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy zahájí poskytování služby přenosové soustavy nebo služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka u odběratele k požadovanému termínu uvedenému v žádosti a ukončí poskytování této služby k požadovanému datu uvedenému v žádosti, podle které byla služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka zahájena.

(5) Při vyhodnocování a fakturaci plateb za zajištění služby přenosové soustavy nebo distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka jsou provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy účtovány ceny podle § 48. Platba za rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy se stanoví jako součet

a) platby podle výše sjednané rezervované kapacity a
b) platby stanovené jako součin ceny za měsíční rezervaci kapacity přenosové soustavy nebo distribuční soustavy a rozdílu mezi maximální naměřenou hodnotou čtvrthodinového elektrického výkonu odebraného účastníkem trhu s elektřinou v provozu pro ověření technologie zákazníka a sjednanou rezervovanou kapacitou.

(6) V případě, že má služba přenosové soustavy nebo služba distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka pokračovat službou přenosové soustavy nebo službou distribuční soustavy, může v průběhu provozu pro ověření technologie zákazníka žadatel požádat o přidělení rezervované kapacity, a to nejpozději 10 pracovních dnů před ukončením služby přenosové soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka nebo nejpozději 1 pracovní den před ukončením služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka.

(7) Žádá-li zákazník o provoz pro ověření technologie zákazníka ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon odběrného elektrického zařízení v provozu pro ověření technologie zákazníka je vyšší než dvacet procent sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava připojena, na žádost provozovatele lokální distribuční soustavy poskytne provozovateli lokální distribuční soustavy služby distribuční soustavy v provozu pro ověření technologie zákazníka v rozsahu požadovaném zákazníkem.

ČÁST PATNÁCTÁ
PODPOROVANÉ ZDROJE ENERGIE

§ 63

Informace o dosažení záporné ceny a o situaci, kdy nedojde
k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny

Povinně vykupující nebo vykupující informuje výrobce o dosažení záporné ceny nebo o tom, že nedošlo k sesouhlasení nabídky a poptávky elektřiny na denním trhu, a to v den, kdy taková situace nastala, způsobem umožňujícím dálkový přístup uvedením odkazu na informace zveřejňované operátorem trhu o obchodování na denním trhu s elektřinou.

§ 64

Stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou,
referenční výkupní cenou nebo referenční aukční cenou a jeho úhrada

(1) Při stanovení rozdílu mezi hodinovou cenou a výkupní cenou se vychází z cen dosažených na denním trhu organizovaném operátorem trhu.

(2) Povinně vykupující hradí operátorovi trhu platbu vyplývající z rozdílů mezi hodinovými cenami a výkupní cenou za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení vyšší hodinové ceny, než je výkupní cena stanovená Úřadem, stanovenou postupem podle přílohy č. 21 k této vyhlášce.

(3) Výrobce elektřiny s podporou v hodinovém zeleném bonusu, jehož výrobna byla uvedena do provozu nebo modernizována v období od 1. ledna 2022, hradí operátorovi trhu platbu ve výši rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční výkupní cenou za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení vyšší hodinové ceny, než je referenční výkupní cena, stanovenou postupem podle přílohy č. 21a k této vyhlášce.

(4) Výrobce elektřiny s podporou v hodinovém aukčním bonusu hradí operátorovi trhu platbu ve výši rozdílu mezi hodinovou cenou a referenční aukční cenou za obchodní intervaly, ve kterých došlo k dosažení vyšší hodinové ceny, než je referenční aukční cena, stanovenou postupem podle přílohy č. 21b k této vyhlášce.

§ 65

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu
a hodinového aukčního bonusu na elektřinu

(1) Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu je stanoven v příloze č. 22 k této vyhlášce.

(2) Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu z referenční výkupní ceny je stanoven v příloze č. 23 k této vyhlášce.

(3) Způsob stanovení hodinového aukčního bonusu je stanoven v příloze č. 24 k této vyhlášce.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ
PŘECHODNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ

§ 66

Přechodné ustanovení

Podklady pro fakturaci distribučních služeb za odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B, s výjimkou odběrného místa zákazníka s měřením typu B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí, vztahující se k referenčnímu období 1. 12. 2015 – 31. 12. 2015 nebo starší, zasílá provozovatel distribuční soustavy do 31. 1. 2016 ve struktuře podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 67

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
2. Vyhláška č. 552/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona.
3. Vyhláška č. 365/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
4. Vyhláška č. 454/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 468/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 400/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 371/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
8. Vyhláška č. 438/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů.
9. Vyhláška č. 193/2014 Sb., o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie.

§ 68

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 127/2017 Sb.1. června 2017,
Vyhláška č. 302/2020 Sb.1. července 2020.
Vyhláška č. 125/2021 Sb.1. dubna 2021,
část 1. ledna 2022,
Vyhláška č. 490/2021 Sb.1. ledna 2022,
část 1. dubna 2022,
Vyhláška č. 404/2022 Sb.1. ledna 2023.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha 8

Způsob zúčtování regulační energie

(1) Cena za dodanou regulační energii, která je zúčtována operátorem trhu s poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy podle

a) § 10 odst. 2 písm. a), je v příslušném směru a v příslušném intervalu produktu stanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5) rovna marginální ceně, nebo v případě deaktivace standardního produktu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, pokud je v příslušném intervalu absolutní hodnota nabídkové ceny vyšší než absolutní hodnota marginální ceny, je rovna nabídkové ceně deaktivované nabídky; pokud dodávka regulační energie nebo její část nesplňuje požadavky na kvalitu průběhu dodávky regulační energie stanovené provozovatelem přenosové soustavy, je cena rovna nule,

b)  § 10 odst. 2 písm. a) pro účely ověření schopností poskytovatele podpůrných služeb, je rovna nabídkové ceně,

c) § 10 odst. 2 písm. b), je v příslušném směru a v příslušném intervalu produktu stanoveného podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5) rovna marginální ceně, nebo v případě deaktivace standardního produktu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, pokud je v příslušném intervalu absolutní hodnota nabídkové ceny vyšší než absolutní hodnota marginální ceny, je rovna nabídkové ceně deaktivované nabídky; pokud dodávka regulační energie nebo její část nesplňuje požadavky na kvalitu průběhu dodávky regulační energie stanovené provozovatelem přenosové soustavy, je cena rovna nule,

d)  § 10 odst. 2 písm. c) pro dodávku regulační energie ze zahraničí, je rovna nabídkové ceně regulační energie v příslušném směru,

e)  § 10 odst. 2 písm. c) pro proces vzájemné výměny systémových odchylek, je v případě dostupných přeshraničních kapacit rovna 15minutovému váženému průměru marginálních cen z Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací, nebo v případě nedostupných přeshraničních kapacit nebo nezapojení do Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací je rovna 15minutovému váženému průměru marginálních cen z lokálního žebříčku nabídek regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací. Nebyla-li v rámci procesu vzájemné výměny systémových odchylek aktivována regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací v příslušném směru, je cena stanovená postupem podle odstavce 11.

(2) Není-li možné podle odstavce 1 určit cenu regulační energie pro produkt stanovený podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice5) nebo pro regulační energii z důvodu, že ve vyhodnocovacím intervalu nebyla dodána žádná regulační energie proti směru systémové odchylky, je cena regulační energie rovna nule.

(3)  Cena regulační energie podle odstavce 1 nebo 2 vstupuje pro stanovení zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky při

a) standardním produktu regulační energie ze záloh pro náhradu5) podle § 10 odst. 2 písm. a) a

b) v příslušném směru za 15minutový interval,

b)  standardním produktu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací5) podle § 10 odst. 2 písm. a) a b) v příslušném směru za 15minutový interval,

c)  standardním produktu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací5) podle § 10 odst. 2 písm. a) a b) jako vážený průměr marginálních cen dodané regulační energie v příslušném směru za 15minutový interval,

d)  specifickém produktu5) podle § 10 odst. 2 písm. a) v příslušném směru za vyhodnocovací interval,

e) regulační energii podle § 10 odst. 2 písm. c) v příslušném směru za vyhodnocovací interval,

f) procesu vzájemné výměny systémových odchylek podle § 10 odst. 2 písm. c) v příslušném směru za 15minutový interval.

(4)  Na základě cen regulační energie podle odstavců 1 až 3, které jsou zúčtovány a následně vypořádány mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo provozovatelem přenosové soustavy, nebo na základě ceny pobídkové komponenty podle odstavce 9, stanoví operátor trhu pro každý vyhodnocovací interval zúčtovací cenu odchylky takto:

a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule a zároveň nejvyšší cena dodané kladné regulační energie stanovená podle odstavce 3

1. je rovna nebo nižší než mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší cena kladné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu; je-li takto stanovená zúčtovací cena nižší než cena pobídkové komponenty podle odstavce 7 písm. a) a b), je zúčtovací cenou odchylky nejvyšší cena pobídkové komponenty,

2. je vyšší než mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, je zúčtovací cena odchylky ve směru systémové odchylky stanovena postupem pro výpočet poměrných celkových nákladů na odchylku podle vzorce; je-li takto stanovená zúčtovací cena vyšší, než je cena stanovená postupem podle písmene a) bodu 1, neuplatní se hodnota mezní ceny a zúčtovací cena odchylky se stanoví podle písmene a) bodu 1

 Σ NRe + vážený průměr z cen RE proti směru SO * Σ odchylek SZ proti směru SO
ZCO =  
 – Σ odchylek SZ ve směru SO

kde

ZCOje zúčtovací cena odchylky,
NReje náklad na zajištění regulační energie,
SZje subjekt zúčtování,
SOje systémová odchylka,
REje regulační energie;

je-li takto stanovená zúčtovací cena nižší než cena pobídkové komponenty podle odstavce 7 písm. a), je zúčtovací cenou odchylky cena této pobídkové komponenty,

b) je-li systémová odchylka kladná a zároveň nejnižší cena dodané záporné regulační energie stanovená podle odstavce 3

1.  je rovna nebo vyšší než mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejnižší cena záporné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu; je-li takto stanovená zúčtovací cena vyšší než cena pobídkové komponenty podle odstavce 7 písm. a) a b), je zúčtovací cenou odchylky nejnižší cena pobídkové komponenty podle odstavce 7 písm. a) a b),

2. je nižší než mezní cena určující přechod na systém výpočtu pomocí průměrných cen podle cenového rozhodnutí Úřadu, je zúčtovací cena odchylky ve směru systémové odchylky stanovena postupem pro výpočet poměrných celkových nákladů na odchylku podle vzorce

 Σ NRe + vážený průměr z cen RE proti směru SO * Σ odchylek SZ proti směru SO
ZCO =  
 – Σ odchylek SZ ve směru SO

kde

ZCOje zúčtovací cena odchylky,
NReje náklad na zajištění regulační energie,
SZje subjekt zúčtování,
SOje systémová odchylka,
REje regulační energie;

je-li takto stanovená cena vyšší než cena pobídkové komponenty podle odstavce 7 písm. a), je zúčtovací cenou odchylky cena této pobídkové komponenty.

(5) (nabývá účiinnosti dnem 1. května 2023)

(6) Na základě cen regulační energie podle odstavců 1 až 3, které jsou zúčtovány a následně vypořádány mezi operátorem trhu a poskytovatelem podpůrné služby nebo

provozovatelem přenosové soustavy, stanoví operátor trhu pro každý vyhodnocovací interval zúčtovací cenu protiodchylky takto:

a)  je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr z cen kladné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu,

b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr z cen záporné regulační energie dodané ve vyhodnocovacím intervalu.

(7) Pro vyhodnocovací interval, ve kterém byla aktivována opatření v rámci předcházení stavu nouze podle jiného právního předpisu15), je zúčtovací cena protiodchylky rovna nule.

(8) Při stanovení zúčtovací ceny odchylky a protiodchylky operátor trhu nepřihlíží k cenám podle § 10 odst. 3.

(9) Cena pobídkové komponenty je stanovena

a) váženým průměrem cen krátkodobého trhu ve vyhodnocovacím intervalu, kde

l.  SO ≤ 0;                  PVDT = CVDT + k,

2. SO > 0;                  PVDT = CVDT - k,

kde

SOje systémová odchylka,
k (Kč)je cena usměrňující výslednou hodnotu ceny pobídkové komponenty Pvdt; cena k je stanovena cenovým rozhodnutím Úřadu,
PVDT (Kč/MWh)je pobídková komponenta vstupující do výpočtu zúčtovací ceny odchylky,
CVDT (Kč/MWh)je vážený průměr cen zobchodovaných hodinových nabídek uzavřených pro vyhodnocovací interval na vnitrodenním trhu s elektřinou. V případě, že na vnitrodenním trhu s elektřinou bylo pro vyhodnocovací interval zobchodováno množství menší než 100 MWh, stanoví se Cvdt jako vážený průměr z váženého průměru cen zobchodovaných nabídek uzavřených pro vyhodnocovací interval na vnitrodenním trhu s elektřinou a ceny dosažené na denním trhu s elektřinou ve vyhodnocovacím intervalu. Váhou je množství energie zobchodované na vnitrodenním trhu s elektřinou a množství energie zobchodované na denním trhu s elektřinou, které je doplněno do 100 MWh, je-li zobchodované množství na vnitrodenním trhu menší než 100 MWh. V případě, že na vnitrodenním trhu s elektřinou nebylo zobchodováno žádné množství energie pro vyhodnocovací interval, je Cvdt rovna ceně dosažené na denním trhu s elektřinou ve vyhodnocovacím intervalu. Do výpočtu Cvdt se nezahrnují blokové kontrakty uzavřené na vnitrodenním trhu s elektřinou. Ceny z vnitrodenního trhu a denního trhu se pro účely zúčtování odchylek přepočtou z EUR/MWh na Kč/MWh denním kurzem, který je stanoven Českou národní bankou na den, za který se zúčtovávají odchylky, nebo denním kurzem posledního předcházejícího pracovního dne, pokud den, za který se zúčtovávají odchylky, není pracovním dnem,

b) velikostí systémové odchylky ve vyhodnocovacím intervalu, kde

SO ≤ 0;           PSO = REaFRR - α * SO,

SO > 0;           PSO = REaFRR - β * SO,

kde

SOje systémová odchylka,
PSO (Kč/MWh) je pobídková komponenta vstupující do výpočtu zúčtovací ceny odchylky,
REaFRR (Kč/MWh) je marginální cena standardního produktu regulační energie dodané proti směru systémové odchylky stanovená podle odstavce 3 písm. c) v daném vyhodnocovacím intervalu,
α , β (Kč/MWh2)je cena usměrňující výslednou hodnotu pobídkové komponenty Pso; cena a a p je stanovena cenovým rozhodnutím Úřadu.

 (10) Pro určení směru platby za odchylku v závislosti na systémové odchylce, zúčtovací ceně odchylky a pozici subjektu zúčtování platí

Systémová odchylkaZúčtovací cena odchylkyPozice subjektu zúčtováníSměr plateb
< 0> 0v odchylcesubjekt zúčtování platí operátorovi trhu
v protiodchylceoperátor trhu platí subjektu zúčtování
< 0v odchylceoperátor trhu platí subjektu zúčtování
v protiodchylcesubjekt zúčtování platí operátorovi trhu
> 0> 0v odchylceoperátor trhu platí subjektu zúčtování
v protiodchylcesubjekt zúčtování platí operátorovi trhu
< 0v odchylcesubjekt zúčtování platí operátorovi trhu
v protiodchylceoperátor trhu platí subjektu zúčtování

V případě, že je systémová odchylka rovna nule, platí stav odpovídající stavu, kdy je systémová odchylka záporná.

(11) Nebyla-li ve vyhodnocovacím intervalu dodána žádná regulační energie pro řešení stavů nerovnováhy v České republice podle § 10 odst. 2, stanoví operátor trhu zúčtovací cenu odchylky a protiodchylky hodnotou neuskutečněné aktivace regulační energie. Cena neuskutečněné aktivace regulační energie je určena jako průměr cen sestávající z první nabídky s nejvyšší cenou záporné regulační energie v lokálním žebříčku pro zápornou regulační energii ze záloh pro automatickou regulaci frekvence a výkonové rovnováhy a první nabídky s nejnižší cenou kladné regulační energie v lokálním žebříčku pro kladnou regulační energii ze záloh pro automatickou regulaci frekvence a výkonové rovnováhy. Výsledná cena je zúčtována v absolutní hodnotě. Směr plateb se určí podle systémové odchylky rovnající se nule podle odstavce 10.

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 17 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 18 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 19 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 20 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Struktura dat zasílaných provozovatelem distribuční soustavy pro účely vyúčtování služby distribuce elektřiny

A. Identifikační údaje

1. Číselný kód provozovatele regionální nebo lokální distribuční soustavy EAN(13),

2. Číselný kód předávacího místa odběrného místa EAN(18),

3. Fakturační období,

4. Typ fakturace (podle číselníku operátora trhu),

5. Identifikátor faktury,

6. Typ smlouvy.

B. Údaje z měření a platby celkem

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí*

i. Celkový odběr z distribuční soustavy (kWh),

ii. Naměřené čtvrthodinové maximum (kW),

iii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

iv. Celkový odběr z distribuční soustavy - vysoký tarif (kWh); (volitelná položka),

v. Celkový odběr z distribuční soustavy - nízký tarif (kWh); (volitelná položka),

vi. Naměřené čtvrthodinové maximum v nízkém tarifu (kW); (volitelnápoložka),

vii. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima v nízkém tarifu (kW); (volitelná položka),

viii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh),

ix. Tg Ji,

x. Částka faktury za regulované služby v Kč bez DPH.

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí**

i. Celkový odběr z distribuční soustavy - vysoký tarif (kWh),

ii. Celkový odběr z distribuční soustavy - nízký tarif (kWh),

iii. Vysoký tarif celkem Kč,

iv. Nízký tarif celkem Kč,

v. Hlavní jistič platba celkem za příkon Kč,

vi. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů energie platba celkem Kč,

vii. Systémové služby platba celkem Kč,

viii. Činnosti operátora trhu platba celkem Kč,

ix. Distribuční služby celkem Kč,

x. Poplatek za odečet celkem Kč (pokudje účtován),

xi. Snížení odběru – vysoký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední),

xii. Snížení odběru – nízký tarif (kWh); (množství odečtené po realizaci § 41 odst. 1 věty poslední).

C. Údaje z přístroje

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měřeníBpřipojeného z napěťové hladiny nízkého napětí***

i. Identifikace měřicího místa,

ii. Název měřicího místa,

iii. Naměřené čtvrthodinové maximum vztažené k měřicímu místu (kW),

iv. Datum a čas naměřeného čtvrthodinového maxima,

v. Celkový odběr z distribuční soustavy naměřený v měřicím místě (kWh),

vi. Tg Ji,

vii. Nevyžádaná dodávka jalové energie (kVArh).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí

i. Počátek období,

ii. Konec období,

iii. Důvod odečtu,

iv. Číslo elektroměru,

v. Násobitel,

vi. Počáteční stav - vysoký tarif,

vii. Konečný stav - vysoký tarif

viii. Celkový odběr z distribuční soustavy ve vysokém tarifu za dané období (kWh),

ix. Počáteční stav - nízký tarif (v případě 2T měření),

x. Konečný stav - nízký tarif (v případě 2T měření),

xi. Celkový odběr z distribuční soustavy v nízkém tarifu za dané období (kWh); (v případě 2T měření),

xii. Doúčtování práce - vysoký tarif (kWh); (pokud bylo provedeno),

xiii. Doúčtování práce - nízký tarif (kWh); (pokud bylo provedeno).

D. Údaje o dílčích platbách a jednotkových cenách****

1. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu A nebo B vyjma měření B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí

i. Jednosložková cena za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za jednosložkovou cenu použití sítí (Kč). ii. Roční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná roční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané roční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou roční rezervovanou kapacitu (Kč). iii. Měsíční rezervovaná kapacita

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaná měsíční rezervovaná kapacita (MW),

4. Jednotková cena sjednané měsíční rezervované kapacity (Kč/MW),

5. Celková cena za sjednanou měsíční rezervovanou kapacitu (Kč). iv. Platba za překročení rezervované kapacity

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervované kapacity (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervované kapacity (Kč/MWh),

5. Celková cena za překročení rezervované kapacity (Kč). v. Platba za nevyžádanou dodávku jalové energie

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek nevyžádané dodávky jalové energie (MVArh),

4. Jednotková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč/MVArh),

5. Celková cena za nevyžádanou dodávku jalové energie (Kč). vi. Platba za nedodržení účiníku

1. Počátek období,

2. Konec období, 3- Tg Ji,

4. Přirážka za nedodržení účiníku (-),

5. Celková cena za nedodržení účiníku (Kč). vii. Platba za použití sítí

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za použití sítí (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí (Kč). viii. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh),

5. Celková cena za systémové služby (Kč).

ix. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z distribuční soustavy)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek (MWh),

4. Jednotková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

x. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle rezervovaného příkonu)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Sjednaný rezervovaný příkon (MW),

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MW),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč). xi. Platba za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (Kč/MW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu v místě připojení (Kč). xii. Platba za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (MW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (Kč/MW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného příkonu v předávacím místě (Kč). xiii. Platba za činnosti operátora trhu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet odběrných míst pro určení platby operátorovi trhu (ks),

4. Jednotková cena za činnosti operátora trhu (Kč/O M/mě sic),

5. Celková cena za činnosti operátora trhu (Kč).

xiv. Ostatní platby provozovatele distribuční soustavy

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počáteční období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

2. Za předávací místa odběrného místa zákazníka s měřením typu C nebo B připojeného z napěťové hladiny nízkého napětí*****

i. Distribuční sazba podle ceníku Úřadu

ii. Velikost hlavního jističe (A)

iii. Počet fází

iv. Počátek období

v. Konec období

vi. Platba za použití sítí - vysoký tarif

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Vysoký tarif- odběr z distribuční soustavy (MWh),

4. Jednotková cena za vysoký tarif (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí - vysoký tarif (Kč).

vii. Platba za použití sítí - nízký tarif (v případě 2T měření)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Nízký tarif- odběr z distribuční soustavy (MWh),

4. Jednotková cena za nízký tarif (Kč/MWh),

5. Celková cena za použití sítí - nízký tarif (Kč). viii. Paušální platba za hlavní jistič

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za paušál (Kč/velikost hlavního jističe/měsíc),

5. Celková cena za hlavní jistič (Kč).

ix. Platba za hlavní jistič podle velikosti (A)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za A (Kč),

5. Celková cena za jistič (Kč). x. Platba za systémové služby

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z distribuční soustavy (MWh),

4. Jednotková cena za systémové služby (Kč/MWh),

5. Celková cena za systémové služby (Kč). xi. Platba za činnosti operátora trhu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková cena za činnosti operátora trhu (Kč/O M/mě sic),

5. Celková cena za činnosti operátora trhu (Kč).

xii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle odběru z distribuční soustavy)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Odběr z distribuční soustavy (MWh),

4. Jednotková cena na na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/MWh),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč).

xiii. Platba na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (podle hlavního jističe)

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet stálých platů za období,

4. Jednotková na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč/velikost hlavního jističe/měsíc),

5. Celková cena na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (Kč). xiv. Ostatní platby provozovatele distribuční soustavy

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Počet jednotek,

4. Jednotková cena za ostatní platby (Kč),

5. Celková cena za ostatní platby (Kč).

xv. Platba za překročení rezervovaného výkonu

1. Počátek období,

2. Konec období,

3. Překročení rezervovaného výkonu (kW),

4. Jednotková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč/kW),

5. Celková cena za překročení rezervovaného výkonu (Kč).

Pravidla pro vyplňování

1. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb jsou výsledky výpočtu složky ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z odběru z distribuční soustavy a z hodnoty hlavního jističe nebo rezervovaného příkonu. Složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie z hodnoty hlavního jističe bude vypočítána součinem počtu fází, jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe v A a ceny podle cenového rozhodnutí.

2. Podklad pro fakturaci distribučních služeb obsahuje účtované položky. V rámci fakturace vypočítané, ale neúčtované položky jsou označeny jako účetně nerelevantní. Součástí podkladu pro fakturaci distribučních služeb nemusí být položky, které nejsou součástí výpočtu pro fakturaci.

3. Pokud dojde k doúčtování práce, pak do podkladu pro fakturaci distribučních služeb na úrovni bloku obsahujícího celkový odběr z distribuční soustavy, distributor vyplní do položky odběr z distribuční soustavy vysoký tarifa nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce a na úrovni bloku elektroměr distributor vyplní také do položky vysoký tarif a nízký tarif odběr navýšený o doúčtování práce, přičemž údaje o doúčtování práce v položkách doúčtování práce - vysoký tarifa doúčtování práce - nízký tarif jsou informativní.

4. V podkladu pro fakturaci distribučních služeb u zákazníků s měřením typu C nebo B připojeného na napěťové hladině nízkého napětí je provedeno členění v relevantních částech do samostatných intervalů podle toho, kdy dochází ke změně jednotkové ceny, fakturovaného jističe, počtu fází, distribuční sazby nebo odečtu.

5. Podklad pro fakturaci distribučních služeb za spotřební část výrobny má snížený celkový odběr z distribuční soustavy o výrobcem udanou technologickou vlastní spotřebu v položkách za systémové služby a v složce ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie v případě, že snížení je součástí vyúčtování.

6. V případě samostatné smlouvy na dodávku neposkytuje provozovatel distribuční soustavy v podkladu pro fakturaci distribučních služeb údaje týkající se distribučních plateb a sjednaných údajů.

7. Technické detaily podkladu pro fakturaci distribučních služeb stanoví operátor trhu ve své dokumentaci ve standardu používaném pro komunikaci prostřednictvím jeho systému.

*položky ii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny
**položky iii. až x. nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny
***je uváděno pouze v případě více míst připojení
****položky nejsou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny
*****položky vi. až xv. nebudou uváděny v případě samostatné smlouvy na dodávku elektřiny.

Příloha č. 21 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 21a k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 21b k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 22 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu na elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje

Výše hodinového zeleného bonusu z výkupní ceny v Kč/MWh pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena vzorcem

ZBHs = VCst - HCh + Ors,     je-li 0 < HCh < VCst,
ZBHs = VCst + Ors,     je-li HCh < 0,

ZBHs = 0,     je-li HCh > VCst,

kde

ZBHsje výše hodinového zeleného bonusu obnovitelného zdroje s v Kč/MWh,
VCst je výše výkupní ceny t obnovitelného zdroje s v Kč/MWh stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu,
HCh je hodinová cena elektřiny v Kč/MWh dosažená na denním trhu v hodině h a zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
Ors je výše průměrné předpokládané ceny odchylky obnovitelného zdroje s v Kč/MWh stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu.

Příloha č. 23 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Způsob stanovení hodinového zeleného bonusu z referenční výkupní ceny na elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje

Výše hodinového zeleného bonusu z referenční výkupní ceny v Kč/MWh pro elektřinu vyrobenou z obnovitelného zdroje v hodině h, kterou operátor trhu hradí výrobci, je stanovena vzorcem

ZBHs = RVCst - HCh + Ors,     je-li 0 < HCh < RVCst,
ZBHs = RVCst + Ors,     je-li HCh < 0,
ZBHs = 0,     je-li HCh > RVCst,

kde

ZBHsje výše hodinového zeleného bonusu obnovitelného zdroje s v Kč/MWh,
RVCstje výše referenční výkupní ceny t obnovitelného zdroje s v Kč/MWh stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu,
HChje hodinová cena elektřiny v Kč/MWh dosažená na denním trhu v hodině h a zveřejněná operátorem trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup,
Orsje výše průměrné předpokládané ceny odchylky obnovitelného zdroje s v Kč/MWh stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu.

Příloha č. 24 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 25 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

Příloha č. 26 k vyhlášce č. 408/2015 Sb.

2)Nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.
5)Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.
11)Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.
1)Čl. 2 bod 23 nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.
2)Nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.
4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.
5)Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.
2)Nařízení (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení.
11)Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy.
4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.
6)Čl. 3 odst. 2 bod 10 nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav.
3)Vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění pozdějších předpisů.
4)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/943 ze dne 5. června 2019 o vnitřním trhu s elektřinou.
7)Vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny.8)*Vyhláška č. 9/2016 Sb., o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška).
14)§ 12a odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů.
9)Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10)§ 1 a 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
9)Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

ÚZ č. 1590 - Energetický zákon (komunitní energetika), Zákon o podporovaných zdrojích energie, Zákon o hospodaření energií

Sagit, a. s.

Od roku 2024 dochází k přelomové změně energetického zákona, která umožní vyrábět a sdílet vyrobenou elektřinu v rámci skupiny až deseti osob (aktivní zákazník) anebo v rámci energetických společenství ... pokračování

Cena: 297 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.