Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Pokyn D-183 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Znění účinné od 1. 1. 1998 dosud.Přehled účinností

POKYN D-183
Ministerstva financí
čj. 15/52 040/1998,
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(pozn. redakce: tento pokyn byl zrušen s účinností od 1. 1. 1998 pokynem D-190)

Ministerstvo financí České republiky vydává k usměrnění jednotného postupu podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona"), při uplatňování nároku na odpočet úroků z úvěrů na financování bytových potřeb ze základu daně z příjmů fyzických osob a při zdaňování příjmů z výher a cen z reklamních slosování a reklamních soutěží tento pokyn:

K § 15 odst. 10 a 11 zákona

Hypotéčním úvěrem je podle § 14 odst. 2 zákona č. 530/1990 Sb., dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, úvěr, bez ohledu na název použitý v úvěrové smlouvě, který je poskytnut na investice do nemovitosti na území České republiky nebo na její výstavbu či pořízení a jehož splacení je zajištěno zástavním právem k této i rozestavěné nebo jiné nemovitosti na území České republiky.

Za jiné úvěry poskytnuté stavební spořitelnou podle § 15 odst. 10 zákona v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření se považují např. tzv. překlenovací úvěry (meziúvěry). Za jiné úvěry podle § 15 odst. 10 zákona poskytnuté v souvislosti s hypotečním úvěrem lze považovat takové úvěry, které jsou poskytnuty na bytové potřeby, a to bez ohledu, zda jsou poskytnuty před poskytnutím hypotečního úvěru (tzv. předhypoteční úvěry) nebo současně, příp. následně s hypotečním úvěrem (tzv. doplňkové úvěry k hypotečním úvěrům). Vždy však musí být z uzavřených smluv zřejmá souvislost s hypotečním úvěrem a předmětnou bytovou potřebou.

Za údržbu a modernizaci rodinného domu nebo bytu se podle odst. 10 písm. e) zákona považuje též údržba a modernizace rodinného domu nebo bytu provedená na vlastní náklad jejich nájemcem.

Bytem ve vlastnictví [odst. 10 písm. e) zákona] podle zvláštního předpisu se rozumí byt k němuž se právní vztahy řídí zákonem č. 72/1994 Sb.

Poplatník může uplatnit nárok na odpočet úroků ze základu daně z příjmů fyzických osob nebo ze základu pro výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za předpokladu, že je účastníkem smlouvy o úvěru a v případě bytové potřeby uvedené v odst. 10 písm. a) až c) zákona též jejím vlastníkem (spoluvlastníkem). Za účastníky smlouvy o úvěru se považují osoby, které jako dlužníci přejímají práva a povinnosti uvedené ve smlouvě o úvěru jakož i osoby, které i když nejsou uvedeny ve smlouvě o úvěru, před vyčerpáním úvěru dluh z úvěru převzaly nebo k závazku z úvěru přistoupily na základě následně uzavřené smlouvy o převzetí dluhu nebo o přistoupení k závazku. Ve smluvní praxi jsou dlužníci jako strany v úvěrové smlouvě označováni např. též jako spoludlužníci nebo klienti. Nepatří sem ručitelé.

K § 38h odst. 1 písm. d) zákona

Za kalendářní měsíce, za které poplatník s příjmy ze závislé činnosti nebo funkčními požitky neplatil splátky úvěru v předpokládané výši stanovené stavební spořitelnou nebo bankou, může nárok na odpočet skutečně zaplacených úroků ze základu daně uplatnit po uplynutí zdaňovacího období u plátce daně nebo v souvislosti s podáním přiznání k dani u příslušného správce daně.

K § 38l odst. 2 zákona

Za nutné náležitosti potvrzení stavební spořitelny nebo banky o předpokládané nebo skutečné částce úroků z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru popř. z jiného úvěru poskytnutého stavební spořitelnou nebo bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem podle § 38l odst. 2 zákona se nepovažuje originál razítka banky a podpisu, pokud se jedná o písemnost, z které lze vyvodit, že byla vyhotovena stavební spořitelnou nebo bankou pro určitého poplatníka.

K § 36 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona

Příjmy z výher a cen z reklamních soutěží a reklamního slosování [§ 10 odst. 1 písm. h) zákona], s výjimkou příjmů z výher a cen ze spotřebitelské soutěže podle § 1 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. a zákona č. 149/1998 Sb., se pro účely zdanění posuzují za příjmy z jiných podobných her podle § 36 odst. 2 písm. b) bod 1 zákona. Znamená to, že se uplatňuje zdanění podle zvláštní sazby daně v souladu s § 10 odst. 8 zákona. Příjmy z výher a cen z uvedené spotřebitelské soutěže povolené podle cit. zákona o loteriích a jiných podobných hrách jsou ve smyslu § 10 odst. 3 písm. b) zákona od daně osvobozeny. Tímto způsobem jsou zdaňovány jak příjmy z her, které nemusí mít povolení podle cit. zákona (např. hry, které nesplňují všechny požadované znaky pro "spotřebitelské soutěže"), tak z her, které jsou provozovány bez takového povolení, přestože by takové povolení měly mít.

(pozn. redakce: tento pokyn byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 10/1998)

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.