Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Pokyn D-266, sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

Znění účinné od 23. 2. 2005 do 31. 12. 2006.Přehled účinností

Pokyn D-266
Ministerstva financí
čj. 52/92 697/2004-522,
Sdělení o příloze k žádosti o prominutí příslušenství daně

Ministerstvo financí v souvislosti se změnami v evidování poskytnuté veřejné podpory podle zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, upozorňuje podnikatelské daňové subjekty, fyzické a právnické osoby , které žádají o prominutí příslušenství daně podle ustanovení § 55a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, na nutnost předkládání Čestného prohlášení z důvodů kumulace a evidence již poskytnuté veřejné podpory.

Toto prohlášení slouží správci daně, který je při promíjení příslušenství daně v postavení poskytovatele veřejné podpory, k evidenci poskytovaných veřejných podpor. Zároveň je podkladem pro rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, bez něhož nelze příslušenství daně prominout a to s ohledem na povinnost správce daně, zajistit evidenci poskytovaných veřejných podpor.

V tomto prohlášení podnikatelské daňové subjekty uvádějí informace o výši poskytnuté veřejné podpory v režimu "de minimis", tj. do částky odpovídající ekvivalentu 100 000 EUR podle Nařízení komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001, o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES u podpory de minimis z prostředků veřejných rozpočtů v předchozích třech letech. Pro účely výpočtu výše veřejné podpory "de minimis" se sčítají všechny veřejné podpory poskytnuté jednomu příjemci, byť od různých poskytovatelů. Test tří předchozích let pro posouzení výše již poskytnuté veřejné podpory se předběžně vypočítává ke dni podání žádosti o prominutí příslušenství daně. Pokud do doby obdržení rozhodnutí o prominutí příslušenství daně dojde ke změně ve výši obdržené veřejné podpory v režimu "de minimis", poplatník tuto skutečnost neprodleně písemně oznámí místně příslušnému finančnímu úřadu.

V ustanovení § 7 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, je stanoven postup při navracení veřejné podpory. Pokud Komise rozhodne o vrácení veřejné podpory, je příjemce povinen poskytnutou podporu vrátit včetně úroků. Ke splnění této povinnosti poskytovatel příjemce vyzve a pokud není Komisí stanovena lhůta na vrácení, poskytovatel ji určí. Pokud marně uplyne stanovená lhůta, poskytovatel podá proti příjemci žalobu u soudu.

Podle čl. 1 se Nařízení Komise (ES) č. 69/2001 ze dne 12. ledna 2001 vztahuje na podporu poskytnutou podnikatelským daňovým subjektům ve všech odvětvích, s výjimkou oboru dopravy a činností, týkající se výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků, uvedených v příloze 1 Smlouvy (viz příloha).

Pokud podnikatelské daňové subjekty podnikají v oborech, které jsou uvedeny v příloze Pokynu D-266, uvedou tuto informaci v Čestném prohlášení.

Uvedené právní předpisy Evropské unie lze nalézt v Úředním věstníku EU, který se dnem vstupu ČR do EU stal závazným pramenem práva také na území ČR (viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 56/2004 Sb.m.s.). Elektronická verze Úředního věstníku EU je k dispozici na internetových stránkách: http://europa.eu.int/eur-lex/lex/en/index nebo http://europa.eu.int/eur-lex/cs/indexl.

Dále lze informaci o dokumentech Evropské unie nalézt na internetových stránkách www.euroskop.cz, nebo www.vlada.cz.

(pozn. redakce: tento pokyn byl uveřejněn ve Finančním zpravodaji č. 2/2005)

Příloha č. 1 k pokynu D-266

Vymezení sektoru dopravy
(acquis v oblasti dopravy, rozsudek Soudu "Arret de la Cour du 26. 9. 2002 AffC-35 1/98
Espagne contre Commission on the Commission’s RENOVE decision")

Odvětví dopravy je pro účely aplikace pravidel o veřejné podpoře reprezentováno podnikatelskými subjekty nebo ekonomickými činnosti podnikatelských subjektů, které nabízejí dopravní služby třetím subjektům.

Uvedený výklad se týká rovněž doplňkových (vedlejších) dopravních činností za nájemné a úplatu v rámci podniku. Pro účely pravidel veřejné podpory, které zakazují podporu ve prospěch odvětví dopravy, je třeba zajistit, aby z poskytnuté podpory nebyly financovány činnosti spadající do odvětví dopravy.

Příloha č. 2 k pokynu D-266

Seznam podle článku 38 Smlouvy (zemědělství, rybolov)

Číslo bruselské nomenklatury
Popis zboží
Kapitola 1
Živá zvířata
Kapitola 2
Maso a poživatelné droby
Kapitola 3
Ryby, korýši a měkkýši
Kapitola 4
Mléko a mléčné výrobky; ptačí vejce; přírodní med
Kapitola 5
05.04
Střeva, měchýře a žaludky ze zvířat (jiných než ryb), celé a jejich části
05.15
Produkty živočišného původu jinde neuvedené ani nezahrnuté; mrtvá zvířata kapitol 1 nebo 3, nevhodná k lidské spotřebě
Kapitola 6
Živé rostliny a květinářské produkty
Kapitola 7
Jedlá zelenina, rostliny, kořeny a hlízy
Kapitola 8
Jedlé ovoce; slupky citrusových plodů a melounů
Kapitola 9
Káva, čaj, kořeni, kromě maté (čísla 09.03)
Kapitola 10
Obiloviny
Kapitola 11
Mlýnské výrobky; slad; škroby; lepek; inulin
Kapitola 12
Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna a plody, průmyslové a léčivé rostliny; sláma a pícniny
Kapitola 13
ex 13.03
Pektin
Kapitola 15
15.01
Vepřové sádlo a jiný lisovaný nebo tavený vepřový tuk; lisovaný nebo tavený drůbeží tuk
15.02
Hovězí, ovčí nebo kozí lůj, surový nebo tavený, též "premier jus"
15.03
Stearin z vepřového sádla, olein z vepřového sádla, oleostearin a oleomargarin, neemulgované, nesmíchané ani jinak neupravené
15.04
Tuky a oleje z ryb a z mořských savců, též rafinované
15.07
Ztužené rostlinné oleje, tekuté nebo pevné, surové, čištěné nebo rafinované
15.12
Tuky a oleje živočišné nebo rostlinné, hydrogenované, též rafinované, ale jinak neupravené
15.13
Margarin, umělé vepřové sádlo a jiné upravené potravinové tuky
15.17
Zbytky po zpracování živočišných tuků nebo živočišných nebo rostlinných vosků
Kapitola 16
Přípravky z masa, ryb, korýšů nebo měkkýšů
Kapitola 17
17.01
Řepný a třtinový cukr, v pevném stavu
17.02
Ostatní cukry; cukerné sirupy; umělý med (též smíšený s přírodním medem); karamel
17.03
Melasa, též odbarvená
17.05
Aromatizované nebo barvené cukry, sirupy a melasy (včetně vanilkového cukru nebo vanilínu), vyjma ovocných šťáv s přísadou cukru v jakémkoli poměru
Kapitola 18
18.01
Kakaové boby, též ve zlomcích, surové nebo pražené
18.02
Kakaové skořápky, slupky a ostatní kakaové odpady.
Kapitola 20
Přípravky ze zeleniny, poživatelných rostlin, ovoce nebo z jiných rostlin nebo částí rostlin
Kapitola 22
22.04
Hroznový mošt částečně zkvašený nebo hroznový mošt, jehož kvašení bylo zastaveno jinak než přidáním alkoholu
22.05
Víno z čerstvých hroznů; hroznový mošt z čerstvých hromů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu
22.07
Ostatní kvašené nápoje (jablečné, hruškové, medovina)
ex 22.08
ex 22.09
Ethylalkohol denaturovaný či nedenaturovaný, o jakémkoli obsahu alkoholu, získávaný ze
zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy, vyjma destilátů, likérů a jiných lihových
nápojů a složených lihových přípravků (tzv. koncentrované extrakty) pro výrobu alkoholických nápojů
22.10
Stolní ocet a jeho náhražky
Kapitola 23
Zbytky a odpady v potravinářském průmyslu; připravené krmivo
Kapitola 24
24.01
Nezpracovaný tabák, tabákový odpad
Kapitola 45
45.01
Surový přírodní korek; korkový odpad; granulovaný nebo na prach rozemletý
Kapitola 54
54.01
Len surový, máčený, třený, vochlovaný nebo jinak zpracovaný, avšak, nespředený, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)
Kapitola 57
57.01
Pravé konopí (Cannabis sativa) surové, máčené, třené, vochlované nebo jinak zpracované, avšak nespředené, koudel a odpad (včetně rozvlákněného materiálu)

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

ÚZ č. 1410 - Daňový řád 2021, Finanční správa, Daňové poradenství, Platby v hotovosti

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zásadní novela daňového řádu, které je největší novelou za celou dobu jeho existence. Mění se také zákon o daňovém poradenství (v souvislosti se zpřísňováním regulace v oblasti ...

Cena: 175 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.