Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Znění účinné od 15. 2. 2019 do 10. 7. 2020.

Pouze změny   Přehled účinností
ZÁKON č. 561/2004 Sb., O PŘEDŠKOLNÍM, ZÁKLADNÍM, STŘEDNÍM, VYŠŠÍM ODBORNÉM A JINÉM VZDĚLÁVÁNÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON)Záhlaví předpisuČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ [§ 1 - § 32a]§ 1 Předmět úpravy § 2 Zásady a cíle vzděláváníVzdělávací programy § 3 Systém vzdělávacích programů§ 4 Rámcové vzdělávací programy§ 5 Školní vzdělávací programy§ 6 Vzdělávací program pro vyšší odborné vzděláváníVzdělávací soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení§ 8 Právní postavení škol a školských zařízení§ 8a Název právnické osoby a organizační složky státuDlouhodobé záměry a výroční zprávy § 9 Dlouhodobé záměry§ 10 Výroční zprávy§ 11 § 12 Hodnocení škol, školských zařízení a vzdělávací soustavy Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin § 13 Vyučovací jazyk§ 14 Vzdělávání příslušníků národnostních menšin§ 15 Vyučování náboženství Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů nadaných § 16 Podpora vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami§ 16a Poradenská pomoc školského poradenského zařízení§ 16b Revize§ 17 Vzdělávání nadaných dětí, žáků a studentů§ 18 Individuální vzdělávací plán § 19 § 20 Vzdělávání cizinců a osob pobývajících dlouhodobě v zahraničíPráva a povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků§ 22 Povinnosti žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žákůPráva a povinnosti pedagogických pracovníků § 22a Práva pedagogických pracovníků§ 22b Povinnosti pedagogických pracovníkůOrganizace vzdělávání ve školách § 23 Organizace škol§ 24 Školní rok§ 25 Formy vzdělávání§ 26 Vyučovací hodina§ 27 Učebnice, učební texty, školní potřeby§ 28 Dokumentace škol a školských zařízení § 29 Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních § 30 Školní řád, vnitřní řád a stipendijní řád § 31 Výchovná opatření § 32 Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy § 32aČÁST DRUHÁ - PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 33 - § 35]§ 33 Cíle předškolního vzdělávání § 34 Organizace předškolního vzdělávání§ 34a Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění§ 34b Individuální vzdělávání dítěte§ 35ČÁST TŘETÍ - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY A ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 36 - § 56]HLAVA I - POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY [§ 36 - § 43]§ 36 Plnění povinnosti školní docházky§ 37 Odklad povinné školní docházky§ 38 Plnění povinné školní docházky v zahraničí, v zahraniční škole na území České republiky nebo v evropské škole§ 38a Povolení plnění povinné školní docházky v zahraniční škole§ 38b§ 39 Plnění povinné školní docházky ve střední školeJiný způsob plnění povinné školní docházky § 40 Druhy jiného způsobu plnění povinné školní docházky Jiným způsobem plnění povinné školní docházky se rozumí§ 41 Individuální vzdělávání žáka§ 42 Vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením § 43 Splnění povinné školní docházky HLAVA II - ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 44 - § 56]§ 44 Cíle základního vzdělávání § 45 Stupně vzdělání§ 46 Organizace základního vzdělávání§ 47 Přípravné třídy základní školy§ 48 Vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a s autismem§ 48a§ 49 Průběh základního vzdělávání § 50§ 51Hodnocení výsledků vzdělávání žáků § 52§ 53§ 54 Ukončení základního vzdělávání § 55§ 56 ČÁST ČTVRTÁ - STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 57 - § 85]HLAVA I - CÍLE A STUPNĚ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, - JEHO ORGANIZACE A PRŮBĚH [§ 57 - § 71]§ 57 Cíle středního vzdělávání § 58 Stupně středního vzděláníPřijímání ke vzdělávání ve střední škole § 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole§ 60 Organizace přijímacího řízení§ 60a Přihláška§ 60b Obsah a forma přijímacích zkoušek§ 60c Organizace přijímacích zkoušek§ 60d Hodnocení výsledků přijímacího řízení§ 60e Rozhodnutí o přijetí a doručování rozhodnutí§ 60f Další kola přijímacího řízení§ 60g Zápisový lístek§ 61 Přijímání do prvního ročníku nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia§ 62 Přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou§ 63 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole § 64 § 65 Organizace středního vzdělávání § 66 Průběh středního vzdělávání § 67§ 68§ 69 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků§ 70 Uznávání dosaženého vzdělání § 71HLAVA II - UKONČOVÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ [§ 72 - § 82]§ 72 Způsoby ukončování středního vzdělávání § 73 § 74 Závěrečná zkouška § 75§ 76 § 77 Maturitní zkouška§ 78 Společná část maturitní zkoušky§ 78a§ 79 Profilová část maturitní zkoušky§ 80 Orgány zajišťující maturitní zkoušku§ 80a§ 80b Informace veřejně nepřístupné a povinnost zachovávat mlčenlivost§ 81 Další podmínky konání maturitní zkoušky§ 82 Přezkoumání průběhu a výsledků závěrečné a maturitní zkoušky HLAVA III - NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A ZKRÁCENÉ STUDIUM PRO ZÍSKÁNÍ STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM A STŘEDNÍHO VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU [§ 83 - § 85]§ 83 Nástavbové studium§ 84 Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem§ 85 Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškouČÁST PÁTÁ - VZDĚLÁVÁNÍ V KONZERVATOŘI [§ 86 - § 91]§ 86 Cíle vzdělávání v konzervatoři § 87 Stupně vzdělání v konzervatoři§ 88 Přijímání ke vzdělávání v konzervatoři§ 89 Ukončování vzdělávání v konzervatoři§ 90 Absolutorium v konzervatoři§ 91ČÁST ŠESTÁ - VYŠŠÍ ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 92 - § 107]HLAVA I - CÍLE A STUPEŇ VYŠŠÍHO ODBORNÉHO VZDĚLÁNÍ, PŘIJÍMÁNÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ, - JEHO ORGANIZACE, PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ [§ 92 - § 103]§ 92 Cíle vyššího odborného vzdělávání a stupeň vzděláníPřijímání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole § 93 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole§ 94 Přijímání do prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole§ 95 Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole§ 96 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělávání§ 97§ 98§ 99 Hodnocení výsledků vzdělávání studentů§ 100 Uznávání dosaženého vzdělání § 101 Ukončování vyššího odborného vzdělávání § 102§ 103 HLAVA II - AKREDITACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU [§ 104 - § 107]§ 104§ 105§ 106§ 107 Akreditační komiseČÁST SEDMÁ - UZNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VZDĚLÁNÍ [§ 108 - § 108a]§ 108§ 108aČÁST OSMÁ - ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ, JAZYKOVÉ A ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 109 - § 112]§ 109 Základní umělecké vzdělávání§ 110 Jazykové vzdělávání§ 111 Zájmové vzdělávání§ 111a Organizace činnosti školských zařízení pro zájmové vzdělávání§ 112 ČÁST DEVÁTÁ - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ [§ 113 - § 114]§ 113 Jednotlivá zkouška§ 113a§ 113b Uznávání dalšího vzdělání a částečného vzdělání§ 113c Vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři§ 113d§ 114 Odborné kursy, kursy jednotlivých předmětů, pomaturitní specializační kursyČÁST DESÁTÁ - ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY [§ 115 - § 121]§ 115 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků § 116 Školská poradenská zařízení § 117 Školská výchovná a ubytovací zařízení§ 118 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání § 119 Zařízení školního stravování § 120 Školská účelová zařízení § 121ČÁST JEDENÁCTÁ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ, ODMĚNY ZA PRODUKTIVNÍ ČINNOST - A ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY [§ 122 - § 123]§ 122 Hmotné zabezpečení a odměny za produktivní činnost§ 123 Úplata za vzdělávání a školské službyČÁST DVANÁCTÁ - ŠKOLSKÁ PRÁVNICKÁ OSOBA [§ 124 - § 140]§ 124 Hlavní činnost a zřizovatel školské právnické osoby§ 125 Zřízení a vznik školské právnické osoby§ 126 Zrušení a zánik školské právnické osoby§ 127 Rozdělení, sloučení a splynutí školské právnické osoby§ 128 Likvidace školské právnické osoby§ 129 Působnost zřizovatele školské právnické osoby§ 130 Orgány školské právnické osoby§ 131 Ředitel§ 132 RadaHospodaření školské právnické osoby § 133 Příjmy školské právnické osoby§ 134 Základní pravidla hospodaření školské právnické osoby§ 135 Doplňková činnost§ 136 Další pravidla hospodaření školské právnické osoby§ 137 Peněžní fondy školské právnické osoby§ 138 Fond kulturních a sociálních potřeb§ 139 Účetnictví§ 140 Vztah školské právnické osoby k majetku ČÁST TŘINÁCTÁ - ŠKOLSKÝ REJSTŘÍK [§ 141 - § 159a]§ 141 Obsah školského rejstříkuRejstřík škol a školských zařízení § 142 Účinky zápisu do rejstříku škol a školských zařízení§ 143 Vedení rejstříku škol a školských zařízení§ 144 Údaje v rejstříku škol a školských zařízení§ 145 Účastníci řízení§ 146 Podání žádosti o zápis školy nebo školského zařízení§ 147 Náležitosti žádosti o zápis školy nebo školského zařízení§ 148 Posouzení žádosti o zápis školy nebo školského zařízení§ 149 Zápis změny v údajích§ 150 Výmaz z rejstříku škol a školských zařízení§ 151§ 152 Řízení ve věci zápisu škol a školských zařízení zřizovaných Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti a Ministerstvem obrany§ 153 Rejstřík školských právnických osob § 154§ 155§ 156§ 157§ 158 § 159§ 159aČÁST ČTRNÁCTÁ - FINANCOVÁNÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU [§ 160 - § 163]§ 160§ 161 Financování mateřských škol, základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol, základních uměleckých škol a školních družin zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí§ 161a Financování školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou péči a školských výchovných a ubytovacích zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí§ 161b Financování ostatních školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí§ 161c Společná ustanovení pro financování škol a školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky nebo svazky obcí§ 162 Financování škol a školských zařízení, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí§ 162a§ 163 Další výdaje státního rozpočtu pro školy a školská zařízení zapsaná ve školském rejstříkuČÁST PATNÁCTÁ - ŘEDITEL ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ŠKOLSKÁ RADA [§ 164 - § 168]§ 164 Ředitel školy a školského zařízení § 165§ 166§ 167 Školská rada § 168ČÁST ŠESTNÁCTÁ - MINISTERSTVA A ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE [§ 169 - § 176]§ 169 Ministerstvo § 169a§ 169b§ 169c§ 170 Ministerstvo§ 171§ 172 Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí § 173 Česká školní inspekce § 174§ 175§ 176ČÁST SEDMNÁCTÁ - PŮSOBNOST ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VE ŠKOLSTVÍ [§ 177 - § 182]§ 177§ 178 Obec § 179§ 180§ 180a§ 181 Kraj § 182ČÁST OSMNÁCTÁ - PŘESTUPKY [§ 182a]§ 182aČÁST DEVATENÁCTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ, ZRUŠOVACÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ [§ 183 - § 191]§ 183 Společná ustanovení § 183a§ 183b§ 183c§ 184§ 185 Přechodná ustanovení § 186§ 187 Změna právní formy na školskou právnickou osobu § 188§ 189§ 190§ 191 Zrušovací ustanovení ČÁST DVACÁTÁ - ÚČINNOST [§ 192]§ 192 Účinnost novel

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Nabídka k tématu

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Majetek školské příspěvkové organizace, kontrola a hospodaření, 4. vydání

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Čtvrté vydání bylo aktualizováno zejména v souvislosti s legislativními změnami provedenými v rámci tzv. konsolidačního balíčku. Jedná se především o změnu pravidel pro hospodaření s fondem kulturních a ... pokračování

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

ÚZ č. 1555 - Regionální školství, Pedagogičtí pracovníci

Sagit, a. s.

Od září 2023 platí velká novela zákona o pedagogických pracovnících (125 změn a doplnění), která mj. mění uznávání odborné kvalifikace učitelů, redukuje akreditované programy dalšího vzdělávání, zavádí novou pozici provázejícího učitele a uvádějícího učitele (podpora v adaptačním ... pokračování

Cena: 279 KčKOUPIT

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem 2022/2023

JUDr. PhDr. Jiří Valenta - Anag, spol. s r. o.

Již 8. vydání praktické publikace Školské zákony obsahuje vše potřebné z legislativy týkající se oblasti regionálního školství, tj. aktuální komentovaná znění všech důležitých právních předpisů souvisejících s řízením škol a školských zařízení. Důležité legislativní novinky ve ... pokračování

Cena: 819 KčKOUPIT

Zákoník práce ve školské praxi

Zákoník práce ve školské praxi

Jiří Valenta - Nakladatelství PARIS

Od posledního vydání této publikace zasáhla zákoník práce celá řada podstatných změn. Jako vždy mají provedené změny velký vliv i na řízení škol a školských zařízení. Je proto na místě posoudit pojetí novelizovaných oblastí pracovního práva také z pohledu potřeb školské praxe. Stejně ... pokračování

Cena: 660 KčKOUPIT

Ředitel školy

Ředitel školy

Václav Trojan - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Přijměte upřímné pozvání do tajů ředitelské práce. Nová kniha Václava Trojana Ředitel školy – Uvažování o vyvažování života ředitelů škol je psána především pro ředitelky a ředitele škol. Stejně tak bude užitečná pro všechny, které zajímá školství, počínaje zřizovateli a konče ... pokračování

Cena: 385 KčKOUPIT

Spisová služba ve školství

Spisová služba ve školství

Irena Hajzlerová - Nakladatelství PARIS

•Nevíte si rady s administrativou? •Vedete listinnou spisovou službu a nevíte, co dělat s digitálními dokumenty? •Nevíte, zda máte skutečně elektronickou spisovou službu nebo jen její část? •Máte mnoho dokumentů v elektronickém podacím deníku … ale nevíte co s nimi? •Nevíte, jak ... pokračování

Cena: 335 KčKOUPIT

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Cestovní náhrady ve školách a dalších příspěvkových organizacích v otázkách a odpovědích

Petr Sikora - Nakladatelství PARIS

Publikace je určena vedoucím zaměstnancům a účetním příspěvkových organizacích – státních i těch zřizovaných územními samosprávnými celky. Úvodní část obsahuje výtah z legislativy, která upravuje pracovní ... pokračování

Cena: 270 KčKOUPIT

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.