Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Pokyn D-253, uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

Znění účinné od 22. 10. 2003 do 31. 12. 2016.Přehled účinností

POKYN D-253
Ministerstva financí
čj. 181/79 421/2003,
Uplatňování daně z přidané hodnoty po zrušení platnosti 10 haléřových a 20 haléřových mincí

Ministerstvo financí v zájmu zajištění jednotného uplatňování zákona č. 588/1992 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), vydává tento pokyn, který řeší uplatňování DPH při zaokrouhlování cen za zboží a služby po zrušení 10 a 20 haléřových mincí. Tento metodický pokyn se nijak nedotýká principu sjednávání cen podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

1.Česká národní banka vydala vyhlášku č. 79/2003 Sb. ze dne 10. března 2003 s účinností od 1.4.2003 o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů č. 32/2003. V § 1 této vyhlášky je stanoveno, že dnem 31. října 2003 se ukončuje platnost mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993. Dále jsou vyhláškou stanoveny lhůty a podmínky pro výměnu těchto mincí.
2.Schválena byla novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to zákonem č. 277/2003 Sb. ze 6. srpna 2003 (publikován ve Sbírce zákonů č. 93/2003). V § 3 písm. c) byl novelou doplněn text podle kterého "se při konečném účtování prodávaných výrobků a poskytovaných služeb v hotovosti bude zaokrouhlovat celková částka vždy k nejbližší platné nominální hodnotě zákonných peněz v oběhu", tj. na celé koruny nebo na 50 haléře. Účinnost této změny je dnem vyhlášení, tj. dnem 28.8.2003.
3.Uplatňování DPH ve vztahu k výše uvedené úpravě uvedené v bodě 2 tohoto pokynu, a to podle jednotlivých paragrafů ZDPH:
 a)Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při bezhotovostní úhradě:
   Zrušení 10 a 20 haléřových mincí se týká platidel, tedy úhrady v hotovosti, nemá žádný vliv na bezhotovostní úhradu a na výpočet částky daně a vystavování daňových dokladů v případech bezhotovostních plateb. Základem daně je u bezhotovostních úhrad cena bez daně a částka daně se vypočte podle § 17 odst. 2 a vypočtená daň se zaokrouhlí na desetihaléře nahoru nebo se uvede v haléřích a takto se uvede i na daňových dokladech. Cena včetně daně se pro účely zákona o DPH dopočte jako součet ceny bez daně a vypočtené daně po případném zaokrouhlení.
 b)Výpočet částky daně, její zaokrouhlení a uvedení na daňových dokladech při úhradě v hotovosti:
  -§ 14 - Základ daně a jeho výpočet, § 17 - Výpočet daně, § 18 - Stanovení daňové povinnosti u plátců, kteří nakupují zboží za účelem jeho dalšího prodeje v nezměněném stavu
   Základem daně bude vždy cena po zaokrouhlení, z toho vyplývá, že rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti je součástí ceny včetně daně a je tedy i součástí základu pro výpočet DPH podle § 17 odst. 3 ZDPH (z ceny vč. daně po zaokrouhlení). V žádném případě nelze vzniklý rozdíl považovat pouze za finanční vypořádání, které není předmětem daně. Výpočet částky daně podle § 17 odst. 3, tj. z ceny vč. daně se použije proto, že se jedná o úhradu v hotovosti a cena je v tomto případě cenou vč. daně.
   Pokud se jedná o zdanitelné plnění podléhající pouze jedné sazbě daně, plátce vypočte částku daně z konečné ceny po zaokrouhlení s využitím koeficientu, který vyjadřuje sazbu daně přepočtenou z ceny vč, daně, tj. sazbě 5 % z ceny bez daně odpovídá koeficient 0, 0476 a sazbě 22 % z ceny bez daně koeficient 0, 1803.
   V případě, že nákup zboží a služeb bude obsahovat více zdanitelných plnění s různými sazbami daně, je možno při zaokrouhlení celkové částky za zboží a služby při úhradě v hotovosti rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celé částky přiřadit pouze k základu daně k jedné z použitých sazeb daně, popř. rozdělit rozdíl vzniklý ze zaokrouhlení celkové částky do jednotlivých základů daně v členění podle sazby daně.
   Bude-li při výpočtu částky daně vycházet plátce daně z ceny bez daně a dopočte cenu s daní jako součet ceny bez daně a vypočtené částky daně v haléřích nebo zaokrouhlené na 10 haléře a tuto cenu s daní zaokrouhlí dodatečně na koruny nebo 50 haléře, je povinen provést výpočet daně z této konečné, zaokrouhlené ceny vč. daně.
  -§ 12 - Daňové doklady
   Zrušení některých mincí nemá žádný dopad na zaokrouhlování částky daně na daňových dokladech a dokladech o použití podle § 12 odst. 2 a 5, kde se bude daň nadále uvádět v haléřích nebo desítkách haléřů, jako platných jednotkách české měny. Částka daně uváděná na daňových dokladech, je součástí ceny včetně daně, není v praxi samostatně placena v hotovosti (s výjimkou vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží podle § 45e ZDPH - viz dále), je pouze vedena v účetní a daňové evidenci plátce
   U zjednodušených daňových dokladů podle § 12 odst. 9, popř. dokladů o zaplacení podle § 12 odst. 7 postupují plátci, pro které je zdanitelné plnění určeno, při výpočtu částky daně stejným způsobem, který je uveden v bodě 3 písm. b) prvním odstavci tohoto pokynu.
  -§ 11 Vedení záznamů pro daňové účely
   Jak již vyplývá z bodu 3 písm. b) tohoto pokynu, zrušení některých mincí nemá vliv na vedení záznamů pro daňové účely podle § 11 zákona o DPH, údaje mohou být nadále uváděny v platných jednotkách české měny, tj. v haléřích popř. zaokrouhlené na desetihaléře. Připomínáme, že na daňových přiznáních, na jejichž základě je přiznávána a placena daň, se daň uvádí v celých korunách.
  -§ 45e - Vracení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží
   S účinností od 1. října 2003 vstoupil v platnost zákon č. 322/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů (publikován ve Sbírce zákonů částka 107). Součástí této novely ZDPH jsou i změny v § 45e, m.j. zaokrouhlení částky daně. Podle § 45e odst. 4 písm. g) je prodávající povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji zboží, na kterém musí uvést m.j. výši daně celkem zaokrouhlenou na celé koruny nahoru. Plátce (prodávající) vrácenou daň uvádí v daňovém přiznání.

(pozn. redakce: tento pokyn byl uveřejněn v Cenovém věstníku č. 11/2003)

 

Tato informace je poskytnuta bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.