Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě

Znění účinné od 1. 7. 2020 do 30. 9. 2020.Pouze změny   Přehled účinností
VYHLÁŠKA č. 478/2000 Sb., KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON O SILNIČNÍ DOPRAVĚZáhlaví předpisu§ 1 Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se vztahuje mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu§ 1a Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie§ 1b Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku§ 2 Způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu§ 3§ 4 až 6 zrušenyOdborná způsobilost § 8 Postup skládání zkoušky§ 9 Hodnocení zkoušky§ 10 Opakování zkouškyTaxislužba § 11 Evidenční nálepka vozidla taxislužby § 12 Náležitosti záznamu o přepravě, dokladu o přepravě a potvrzení o přepravě§ 13 Náležitosti knihy taxametru§ 14 Způsob řádné obsluhy taxametru§ 15 Průkaz řidiče taxislužby§ 15a Náležitosti záznamu objednávky§ 16 Přeprava nebezpečných věcí§ 17 Bezpečnostní poradci pro přepravu nebezpečných věcí§ 17a Školení bezpečnostních poradců§ 17b Zkoušky bezpečnostních poradců§ 17c Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce§ 17d Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci§ 17e Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci§ 17f Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci§ 17g Osvědčení o školení řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci§ 18 zrušen§ 19 Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení§ 20§ 21§ 22§ 23§ 23a§ 24 zrušen§ 24a Společné ustanovení§ 25§ 26Účinnost novelPříl.1Příl.2

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
VYHLÁŠKY
č. 478/2000 Sb.,
kterou se provádí zákon o silniční dopravě,

jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 55/2003 Sb., č. 281/2007 Sb., č. 269/2012 Sb., č. 106/2013 Sb., č. 307/2017 Sb. a č. 304/2020 Sb.

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 41 odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. a zákona č. 150/2000 Sb., (dále jen „zákon”):

§ 1

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav,
na něž se vztahuje mezinárodní smlouva,
která je součástí právního řádu2)

(K § 3 zákona)

(1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen u vozidel vybavených záznamovým zařízením podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) o záznamovém zařízení v silniční dopravě jako výstup z tohoto zařízení.

(2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznamové listy z období stanoveného v mezinárodní smlouvě, která je součástí právního řádu2), a paměťovou kartu řidiče2a), pokud mu byla vydána.

(3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:

a)v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy I nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "analogový tachograf") uvedl:
  1.jméno a příjmení řidiče vozidla,
  2.místo a datum založení záznamového listu,
  3.místo a datum vyjmutí záznamového listu,
  4.státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,
  5.stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,
  6.stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,
  7.dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky,
  8.důvody prodloužené doby řízení,
b)v případě vedení záznamu záznamovým zařízením podle přílohy IB nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 (dále jen "digitální tachograf") zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud nebyly zaznamenány automaticky.

(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po ukončení jízdy.

§ 1a

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku u přeprav,
na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3)
ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu
2),
a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1
a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3)

(K § 3 zákona)

(1) Dopravce zajistí, aby záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku byl pořízen jako výstup z analogového nebo digitálního tachografu, nebo zajistí, aby jej řidič vedl ručně nebo formou výstupu ze záznamového zařízení.

(2) Řidič vozidla musí mít s sebou ve vozidle záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku z právě probíhajícího a z předchozího dne, pokud řídil, a paměťovou kartu řidiče2a), pokud mu byla vydána.

(3) Dopravce zajistí, aby řidič jím provozovaného vozidla v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku:

a)v případě vedení záznamu analogovým tachografem uvedl:
  1.jméno a příjmení řidiče vozidla,
  2.místo a datum založení záznamového listu,
  3.místo a datum vyjmutí záznamového listu,
  4.státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,
  5.stav počítadla kilometrů v době vložení záznamového listu do analogového tachografu,
  6.stav počítadla kilometrů v době vyjmutí záznamového listu z analogového tachografu,
  7.dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku, pokud nebyly zaznamenány automaticky,
  8.důvody prodloužené doby řízení,
b)v případě vedení záznamu digitálním tachografem zaznamenal ručně nebo automaticky, jestliže je digitální tachograf napojen na satelitní vyhledávací systém, symboly zemí, ve kterých začíná a končí jejich denní pracovní doba, a údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1 až 4, 7 a 8, pokud nebyly zaznamenány automaticky,
c)v případě vedení záznamu ručně nebo jiným záznamovým zařízením uvedl:
  1.evidenční číslo záznamu,
  2.jméno a příjmení řidiče vozidla,
  3.státní poznávací značku vozidla, popř. vozidel, ke kterým byl řidič přidělen po dobu používání záznamového listu,
  4.místo, datum a stav počítadla kilometrů na počátku záznamu,
  5.místo, datum a stav počítadla kilometrů na konci záznamu,
  6.dobu řízení, bezpečnostní přestávky a dobu odpočinku každého řidiče zvlášť, pokud nebyly zaznamenány automaticky,
  7.důvody prodloužené doby řízení.

(4) Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 1, 2, 4 a 5 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 1 až 4 musí být v záznamu vyplněny před zahájením jízdy. Údaje podle odstavce 3 písm. a) bodů 3, 6 až 8 a podle odstavce 3 písm. c) bodů 5 až 7 musí být v záznamu vyplněny neodkladně po skončení jízdy.

(5) Ve vnitrostátní veřejné linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, může dopravce vést zjednodušený záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, ve kterém řidič uvede odchylky skutečného dopravního výkonu od vzorového záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, zpracovaného ve vnitrostátní veřejné linkové dopravě v návaznosti na schválený jízdní řád. V případě vedení zjednodušeného záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku je ve vozidle k dispozici i příslušný vzorový záznam o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, na který se ve zjednodušeném záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku řidič odkazuje.

§ 1b

Způsob vedení záznamu o době řízení vozidla,
bezpečnostních přestávkách a době odpočinku
(K § 3 zákona)

(1) Ve vozidle, pro které je předepsáno vedení záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, musí mít řidič s sebou kromě záznamů o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a paměťové karty řidiče, pokud mu byla vydána, též potvrzení podle článku 1 Rozhodnutí Komise (ES) ze dne 12. dubna 2007 č. 230/2007 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě, vystavené dopravcem o době, kdy v kontrolovaném období neřídil vozidlo včetně uvedení důvodů, nebo jiný doklad prokazující, že vozidlo v tomto období neřídil.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije u přeprav, na něž se nevztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3) ani mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2), a u přeprav uvedených v článku 13 odst. 1 a článku 14 přímo použitelného předpisu Evropské unie3) o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

§ 2

Způsob vedení záznamu o době výkonu činností u přeprav,
na něž se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie3)
nebo mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu2)

(K § 9b odst. 4 zákona)

Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly vede záznamy o době výkonu činností uvedených v § 9b odst. 1 zákona způsobem stanoveným v § 1 této vyhlášky.

§ 3

[K § 3 odst. 1 písm. b) zákona]

(1) V silniční dopravě prováděné vozidly používanými pro přepravu cestujících v linkové osobní dopravě, u které délka žádného ze spojů nepřesahuje 50 km, dopravce zajistí při práci osádek vozidel dodržování doby řízení stanovené v odstavcích 3 a 4 a dodržování bezpečnostních přestávek a doby odpočinku stanovené zvláštním právním předpisem4).

(2) Při provozování silniční dopravy na území České republiky při přepravách uvedených v článku 13 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 dopravce namísto podmínek uvedených v článcích 5 až 9 uvedeného nařízení zajistí dodržování doby bezpečnostních přestávek stanovené v odstavci 5.

(3) Denní doba řízení nesmí přesáhnout 10 hodin. Celková doba řízení nesmí překročit 100 hodin v období 2 po sobě následujících kalendářních týdnů.

(4) Doby řízení stanovené v odstavci 3 mohou být prodlouženy v nezbytném rozsahu za účelem dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby byla zajištěna bezpečnost osob, vozidla nebo jeho nákladu, pokud nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Důvody prodloužení stanovené doby řízení řidič uvede v záznamu o době řízení vozidla, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.

(5) Doba řízení musí být nejdéle po uplynutí 4,5 hodiny přerušena bezpečnostní přestávkou v trvání nejméně 45 minut, nenásleduje-li nepřetržitý odpočinek mezi 2 směnami nebo nepřetržitý odpočinek v týdnu. Bezpečnostní přestávka může být rozdělena do několika přestávek v trvání nejméně 15 minut zařazených mezi jednotlivé části doby řízení. Dopravce zajistí, aby během bezpečnostní přestávky, která je určená výhradně k odpočinku řidiče, řidič nevykonával žádnou činnost vyplývající z jeho pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní směny.

§ 4 až 7 

(zrušeny)

Odborná způsobilost
(K § 8a zákona)

§ 8

Postup skládání zkoušky

(1) Termíny konání zkoušek stanoví dopravní úřad.

(2) Zkušební komise rozhoduje hlasováním. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj většina členů zkušební komise.

(3) Před zahájením zkoušky člen zkušební komise ověří totožnost zkoušeného podle jeho dokladu totožnosti. Neprokáže-li zkoušený svoji totožnost, nemůže zkoušku vykonat.

(4) V průběhu zkoušky nelze používat takové věci, jejichž používání během zkoušky by bylo v rozporu s jejím účelem. Zkoušeného, který takové věci použil nebo narušoval průběh zkoušky, zkušební komise ze zkoušky vyloučí a učiní o tom záznam do protokolu o průběhu zkoušky.

(5) Součástí protokolu o průběhu zkoušky jsou

a)jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu, případně obvyklého bydliště každého zkoušeného,
b)čas zahájení a ukončení zkoušky u každého zkoušeného,
c)odevzdané písemné testy a případové studie včetně jejich bodového ohodnocení,
d)výsledek zkoušky u každého zkoušeného a
e)jména, příjmení a podpisy všech členů zkušební komise.

§ 9

Hodnocení zkoušky

(1) Zkouška se skládá ze 2 částí, kterými jsou test a případová studie.

(2) Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru uvedeného v příloze I bodě I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů musí test obsahovat celkem 20 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem. Celkem lze u testu dosáhnout nejvýše 100 bodů, k úspěšnému složení testu je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(3) U případové studie hodnotí zkušební komise správnost a úplnost jejího zpracování přidělením bodů v rozmezí 0 až 100 bodů. K úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50 % z celkového možného počtu bodů.

(4) Výsledek celé zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60 % z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii. Zkoušený vyloučený ze zkoušky podle § 8 odst. 4 se hodnotí stupněm „neprospěl“.

§ 10

Opakování zkoušky

(1) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, může celou zkoušku opakovat v kterémkoliv termínu.

(2) V případě, že zkoušený u zkoušky neprospěl, avšak u části zkoušky dosáhl alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, opakuje pouze zbývající část zkoušky, avšak nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

(3) Zkoušený, který dosáhl u obou částí zkoušky alespoň 50 % z celkového možného počtu bodů, avšak nedosáhl 60 % z celkového možného počtu bodů za obě části zkoušky, opakuje zkoušku tak, že sám zvolí, kterou část zkoušky bude opakovat. Takto lze opakovat zkoušku nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy zkoušený takto neúspěšně skládal zkoušku. Po uplynutí této doby lze opakovat pouze celou zkoušku.

Taxislužba
(K § 21 odst. 8 a k § 21c odst. 2 zákona)

§ 11

Evidenční nálepka vozidla taxislužby
(K § 21a odst. 8 zákona)

(1) Evidenční nálepka vozidla taxislužby (dále jen „evidenční nálepka“) má tvar kruhu o průměru 90 mm žluté barvy s černým ohraničením. Nálepka je opatřena celoplošným ochranným násekem.

(2) Na přední straně evidenční nálepky viditelné z vnější strany vozidla jsou tyto prvky

a)logo Ministerstva dopravy (dále jen „ministerstvo“) tištěné opticky variabilní barvou,
b)symbol vozidla taxislužby,
c)sériové číslo evidenční nálepky v čirém obdélníkovém poli,
d)ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,
e)nápis „VOZIDLO TAXISLUŽBY“.

(3) Na zadní straně evidenční nálepky viditelné z vnitřní strany vozidla jsou tyto prvky

a)symbol vozidla taxislužby,
b)sériové číslo evidenční nálepky viditelné zrcadlové obráceně,
c)ohraničený dvouřadý šachovnicový pruh tvořený černými čtverci o velikosti 8 x 8 mm,
d)rámeček pro zápis státní poznávací značky vozidla dopravním úřadem,
e)rámeček pro zápis identifikačního čísla osoby dopravce dopravním úřadem.

(4) Evidenční nálepka se nalepuje přímo na vnitřní stranu čirého skla předního okna vozidla na pravém dolním okraji tak, aby výhled řidiče z vozidla byl co nejméně omezen a evidenční nálepka byla dobře viditelná z vnější strany vozidla. 

(5) V případě, že vozidlo není vybaveno předním sklem, se evidenční nálepka nalepuje přímo na pravou přední část vozidla pevně spojenou s jeho nosnými částmi. Evidenční nálepka musí být umístěna tak, aby byla kontrolovatelná a aby byla chráněna před přímým ostřikem způsobeným koly vozidla.

(6) Vzor evidenční nálepky je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 12

Náležitosti záznamu o přepravě,
dokladu o přepravě a potvrzení o přepravě

(1) Záznam o přepravě obsahuje

a)pořadové číslo záznamu o přepravě,
b)typ a výrobní číslo taxametru,
c)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d)státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,
e)datum přepravy,
f)čas zahájení a čas ukončení přepravy,
g)výchozí a cílové místo přepravy,
h)počet kilometrů ujetých při přepravě,
i)čísla použitých sazeb včetně všech dílčích položek, z nichž jsou sazby složeny,
j)cenu účtovanou za poskytnutou přepravu včetně uvedení všech složek, z nichž se tato cena sestává,
k)jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče a
l)podpis řidiče.

(2) Doklad o přepravě obsahuje náležitosti podle odstavce 1. V případě provozování taxislužby vozidlem cestujícího doklad o přepravě obsahuje pořadové číslo dokladu a náležitosti podle odstavce 1 písm. c) až g) a j) až l).

(3) Údaje podle odstavce 1 písm. g), pokud nebyly vytištěny tiskárnou taxametru, doplní řidič na záznam o přepravě a doklad o přepravě ručně.

(4) Potvrzení o přepravě obsahuje

a)evidenční číslo potvrzení o přepravě,
b)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby zprostředkovatele taxislužby a označení, že jde o zprostředkovatele, je-li přeprava zprostředkována zprostředkovatelem taxislužby,
c)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
d)státní poznávací značku vozidla, jímž je poskytována přeprava,
e)datum přepravy,
f)čas zahájení a ukončení přepravy,
g)výchozí a cílové místo přepravy,
h)konečnou cenu za přepravu,
i)jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče.

§ 13

Náležitosti knihy taxametru

Kniha taxametru obsahuje

a)jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, a identifikační číslo osoby dopravce,
b)státní poznávací značku vozidla taxislužby,
c)typ a výrobní číslo taxametru,
d)záznamy o nastavených sazbách a konstantách,
e)záznamy o vstupech do taxametru,
f)záznamy o stavech odečtu registru taxametru subjektem registrovaným podle zvláštního zákona6), který provedl opravu nebo montáž taxametru,
g)záznamy o ověření taxametru podle zvláštního zákona6) a
h)záznamy o stavech odečtu registru taxametru při jeho ověření podle zvláštního zákona6).

§ 14

Způsob řádné obsluhy taxametru

(1) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k provozování taxislužby, nejedná-li se o taxislužbu podle § 21 odst. 5 a 6 zákona, řidič zajistí, aby taxametr byl zapnutý v pracovní poloze „VOLNÝ“. Při zahájení přepravy řidič přepne taxametr z pracovní polohy „VOLNÝ“ do pracovní polohy „OBSAZENO“ a při ukončení přepravy přepne taxametr z pracovní polohy „OBSAZENO“ do pracovní polohy „JÍZDNÉ“ a neprodleně vytiskne záznam o přepravě. Po vytištění záznamu o přepravě a dokladu o přepravě, pokud o něj cestující požádal, řidič přepne taxametr z pracovní polohy „JÍZDNÉ“ do pracovní polohy „VOLNÝ“.

(2) V době, kdy je vozidlo taxislužby užito k jinému účelu než k provozování taxislužby, dopravce zajistí, aby taxametr nebyl v pracovní poloze „VOLNÝ“, „OBSAZENO“ ani „JÍZDNÉ“.

§ 15

Průkaz řidiče taxislužby

(1) Průkaz řidiče taxislužby má žlutou barvu, rozměry 68 x 99 mm a je zataven do průhledné laminační fólie o rozměrech 75 x 105 mm.

(2) V průkazu řidiče taxislužby se údaje vyplňují strojově, tučně zvýrazněným bezpatkovým písmem (v textovém editoru písmo Arial). Jméno, popřípadě jména, a příjmení řidiče se vyplňují velkými písmeny (verzálkami) o výšce 4,5 mm (v textovém editoru velikost písma 18 bodů). Datum konce platnosti oprávnění a název dopravního úřadu se vyplňují písmeny o výšce 2,5 mm (v textovém editoru velikost písma 10 bodů). Číslo průkazu řidiče taxislužby je šestimístné a je předtištěno číslicemi o velikosti 5 mm (v textovém editoru velikost písma 20 bodů). Na průkaz se nalepí ochranný prvek (hologram) přes pravý dolní roh fotografie řidiče tak, aby nezakrýval část obličeje řidiče nebo část textu vytištěného na průkazu. Otisk úředního razítka (průměr 25 mm) má červenou barvu a otiskne se tak, aby část otisku razítka byla otištěna přes spodní část fotografie řidiče taxislužby; otisk úředního razítka může být otištěn i přes ochranný prvek.

(3) Vzor průkazu řidiče taxislužby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Náležitosti záznamu objednávky

§ 15a

(K § 21e odst. 1 zákona)

Záznam objednávky obsahuje

a)jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu nebo název, místo podnikání, popřípadě sídlo, a identifikační číslo osoby dopravce v příležitostné osobní silniční dopravě,
b)evidenční číslo objednávky,
c)datum a čas přijetí objednávky,
d)jméno, příjmení a podpis osoby, která objednávku přijala,
e)jméno a příjmení, adresu pobytu a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě název, sídlo a identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, je-li objednatelem právnická osoba,
f)datum a čas přepravy,
g)výchozí a cílové místo přepravy a
h)jména a příjmení, popřípadě jiné vymezení přepravovaných osob.

Přeprava nebezpečných věcí
(K § 22 odst. 5 zákona)

§ 16

(1) Pověření právnickým nebo fyzickým osobám k činnostem souvisejícím s prováděním Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)8) (dále jen "dohoda"), uděluje ministerstvo na základě žádosti, jejíž součástí je doklad o splnění podmínek pro danou činnost určených dohodou a též podmínek určených ministerstvem.

(2) Pověření se vydává na dobu určitou, nejdéle však na dobu 5 let a stanoví se v něm podmínky pro výkon činnosti. Před uplynutím platnosti pověření je lze prodloužit, nejvýše však na dobu 5 let.

(3) Ministerstvo vykonává nad činnostmi, kterými pověřilo osoby, dohled. Tento dohled vykonává vůči osobám pověřeným stejnou činností jednotně, a to formou, kterou v pověření určí.

(4) Ministerstvo může pověření odebrat, pokud pověřená osoba nedodržuje podmínky v pověření nebo dohodě stanovené.

§ 17

Bezpečnostní poradci pro přepravu
nebezpečných věcí

(1) Povinnosti právnických a fyzických osob týkající se bezpečnostních poradců pro přepravu nebezpečných věcí silniční dopravou (dále jen "bezpečnostní poradci"), jak jsou uvedeny v dohodě, se nevztahují na osoby, jejichž činnost se týká přepravovaných množství nebezpečných věcí, která jsou v každé dopravní jednotce menší než limity uvedené v dohodě, příloze A, části 1 kapitole 1.1 pododdílu 1.1.3.6, kapitole 1.7 pododdílu 1.7.1.4, části 3 kapitolách 3.3, 3.4 a 3.5.

(2) Činnost bezpečnostního poradce může v souladu s dohodou vykonávat pouze fyzická osoba, která má platné osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce vydané v České republice nebo některém ze států Evropské unie. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení podle § 17a a úspěšné složení zkoušky podle § 17b.

§ 17a

Školení bezpečnostních poradců

Školení bezpečnostních poradců musí splňovat obsah daný přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdílem 1.8.3.9 dohody. Toto školení musí zahrnovat všeobecnou část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny bezpečnostní poradce, a jednu nebo více zvláštních částí podle druhů nebezpečných věcí, pro které bude bezpečnostní poradce ustanoven. Těmito zvláštními částmi jsou:

a) třídy 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 a 9 nebezpečných věcí,
b) třída 1 nebezpečných věcí,
c) třída 7 nebezpečných věcí.

§ 17b

Zkoušky bezpečnostních poradců

(1) Zkoušky bezpečnostních poradců, a to jak pro získání osvědčení, tak i pro prodloužení jeho platnosti, organizuje v souladu s přílohou A, částí 1 kapitolou 1.8 pododdíly 1.8.3.10, 1.8.3.11, 1.8.3.12 a 1.8.3.16 dohody ministerstvo nebo jím pověřená osoba. Ministerstvo jmenuje a odvolává tříčlennou zkušební komisi, která se usnáší většinou hlasů, dále ministerstvo schvaluje zkušební řád, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zkušební řád stanoví zejména případy, kdy písemná zkouška musí být doplněna ústní zkouškou, a způsob hodnocení celé zkoušky.

(2) Uchazeč podá přihlášku ke zkoušce bezpečnostních poradců ministerstvu nebo osobě pověřené ministerstvem, jejíž jméno a příjmení, obchodní firmu, nebo název právnické osoby ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zároveň zveřejní též adresu, na které budou přihlášky přijímány.

(3) Po obdržení přihlášky ministerstvo nebo osoba pověřená ministerstvem vyrozumí uchazeče o termínu a místě konání zkoušky a určí způsob úhrady nákladů za zkoušky bezpečnostních poradců.

(4) Náklady spojené s organizací zkoušek hradí uchazeč o získání osvědčení bezpečnostního poradce. Úhrada nákladů za zkoušku bezpečnostních poradců bude stanovena podle účelně vynaložených nákladů spojených s organizací těchto zkoušek.

(5) Podmínkou připuštění ke zkoušce bezpečnostních poradců je absolvování školení podle § 17a a prokázání totožnosti uchazeče.

(6) V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději však do data skončení platnosti osvědčení.

§ 17c

Osvědčení o odborné způsobilosti
bezpečnostního poradce

(1) Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. V tomto osvědčení, vydaném podle vzoru v příloze A, části 1 kapitole 1.8 pododdílu 1.8.3.18 dohody, se vyznačí druh dopravy a druhy nebezpečných věcí, pro které je bezpečnostní poradce odborně způsobilý.

(2) Ministerstvo na základě žádosti prodlouží platnost osvědčení o 5 let, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17b.

§ 17d

Řidiči vozidel přepravujících nebezpečné věci

Řidičem vozidla přepravujícího nebezpečné věci může být pouze držitel platného osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci. Podmínkou získání tohoto osvědčení je absolvování školení podle § 17e a úspěšné složení zkoušky podle § 17f.

§ 17e

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

Školení řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci musí splňovat požadavky uvedené v příloze B, části 8 kapitole 8.2 dohody. Toto školení musí zahrnovat základní část, která obsahuje znalosti nutné pro všechny řidiče vozidel přepravujících nebezpečné věci, a může obsahovat jednu nebo více specializačních částí podle druhů nebezpečných věcí, které bude řidič přepravovat. Těmito specializačními částmi jsou:

a)přeprava nebezpečných věcí v cisternách,
b)přeprava látek a předmětů třídy 1 nebezpečných věcí,
c)přeprava radioaktivních látek třídy 7 nebezpečných věcí.

§ 17f

Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci

(1) Zkoušky řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci, a to jak pro získání osvědčení, tak i pro prodloužení jeho platnosti, organizuje v souladu s přílohou B, částí 8 kapitolou 8.2 pododdílem 8.2.2.7 dohody ministerstvo nebo jím pověřená osoba. Ministerstvo jmenuje zkušební komisaře a schvaluje zkušební řád, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(2) Uchazeč podá přihlášku ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci ministerstvu nebo osobě pověřené ministerstvem, jejíž jméno a příjmení, obchodní firmu, nebo název ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Ministerstvo zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup též adresu, na které budou přihlášky přijímány.

(3) Po obdržení přihlášky ministerstvo nebo osoba pověřená ministerstvem vyrozumí uchazeče o termínu a místě konání zkoušky.

(4) Podmínkou připuštění ke zkoušce řidičů vozidel přepravujících nebezpečné věci je absolvování školení podle § 17e a prokázání totožnosti uchazeče.

(5) V případě, že uchazeč u zkoušky neuspěl, může celou zkoušku nebo specializační část, ve které neuspěl, opakovat pouze jednou, bez absolvování nového školení. Další opakování zkoušky je možné až po absolvování nového školení. V případě, že uchazeč neuspěl u zkoušky pro prodloužení platnosti osvědčení, může ji opakovat pouze jednou, nejpozději do data skončení platnosti osvědčení.

§ 17g

Osvědčení o školení řidiče vozidel
přepravujících nebezpečné věci

(1) Na základě úspěšného složení zkoušky vydá ministerstvo osvědčení o školení řidiče vozidla přepravujícího nebezpečné věci, jehož platnost je 5 let ode dne vydání. V tomto osvědčení, vydaném podle vzoru v příloze B, části 8 kapitole 8.2 pododdílu 8.2.2.8 odstavce 8.2.2.8.5 dohody, se uvede druh a způsob přepravy nebezpečných věcí, pro které je řidič vozidla přepravujícího nebezpečné věci odborně způsobilý.

(2) Ministerstvo prodlouží platnost osvědčení o 5 let od konce jeho platnosti, pokud jeho držitel během posledního roku před uplynutím jeho platnosti složil zkoušku podle § 17f.

§ 18

(zrušen)

Podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení
(K § 30 odst. 2 zákona)

§ 19

(1) Zahraniční vstupní povolení předaná hromadně a neadresně pro dopravce přiděluje ministerstvo nebo jím pověřená právnická osoba (dále jen "výdejní místo") na základě žádosti dopravce.

(2) Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení musí obsahovat

a)obchodní firmu, popřípadě název, sídlo, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s adresou sídla, a identifikační číslo dopravce, pokud bylo přiděleno, je-li dopravcem právnická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jméno a příjmení, případně odlišující dodatek, adresu místa trvalého pobytu, popřípadě též adresu pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu, a adresu místa podnikání, liší-li se od trvalého pobytu, a identifikační číslo fyzické osoby, pokud bylo přiděleno, je-li dopravcem fyzická osoba,
b)druh a počet požadovaných zahraničních vstupních povolení do jednotlivých států,
c)v případě osobní dopravy též důvod žádosti.

(3) Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení musí být doložena

a)kopií platné koncese k provozování mezinárodní silniční dopravy nebo povolení podle § 7 zákona, pokud je dopravce jejich držitelem,
b)kopií technického průkazu silničního motorového vozidla podle zvláštního právního předpisu4a); v případě, že dopravce není vlastníkem vozidla, též dokladem o tom, že je oprávněn vozidlo užívat.

§ 20

Žádost o přidělení zahraničního vstupního povolení se předkládá výdejnímu místu v termínu

a) nejpozději 25 dní před prvním dnem čtvrtletí, jedná-li se o žádost o přidělení jednorázového zahraničního vstupního povolení,
b) do 30. listopadu předchozího kalendářního roku, jedná-li se o žádost o přidělení trvalého zahraničního vstupního povolení,
c) vyhlášeném výdejním místem, jedná-li se o přidělení zahraničního vstupního povolení v průběhu kalendářního roku.

§ 21

(1) Jednorázové zahraniční vstupní povolení se přiděluje dopravci čtvrtletně. Výdej těchto povolení musí být zahájen nejpozději první pracovní den příslušného čtvrtletí a ukončen poslední pracovní den prvního měsíce čtvrtletí.

(2) V případě nedostatečného počtu zahraničních vstupních povolení pro jednotlivé státy se zahraniční vstupní povolení přednostně přidělí dopravcům pro přepravy

a)vozidly, která z hlediska ochrany životního prostředí a bezpečnosti provozu splňují nejpřísnější požadavky stanovené zvláštními předpisy a mezinárodními dohodami,
b)prováděné v režimu kombinované dopravy, nebo
c)sloužící k humanitárním účelům.

(3) S ohledem na výsledky mezinárodních jednání a vývoj požadavků dopravního trhu stanoví ministerstvo podrobné podmínky přidělování zahraničních vstupních povolení do jednotlivých států. Změny ve stanovených podmínkách se zveřejňují ve Věstníku dopravy.

(4) Přidělené vstupní povolení dopravce řádně vyplní.

§ 22

(1) Podmínkou přidělení trvalého zahraničního vstupního povolení je řádné využití takového povolení přiděleného v minulém období.

(2) Řádným využitím trvalého zahraničního vstupního povolení se rozumí provedení nejméně 3 jízd měsíčně.

(3) Využití trvalého zahraničního vstupního povolení dopravce dokládá záznamovým sešitem tak, že doloží kopie vyplněných záznamových stránek z tohoto sešitu v průběhu 2 týdnů po skončení každého kalendářního měsíce u ročních povolení nebo v průběhu 2 týdnů po skončení doby platnosti u měsíčních povolení.

(4) Výdejní místo je oprávněno do nákladů spojených s přidělením zahraničních vstupních povolení zahrnout

a)přímé náklady spojené s přidělením zahraničních vstupních povolení včetně nákladů na přípravu a tisk dokumentů a nákladů spojených s převzetím a předáním zahraničních vstupních povolení mezi Českou republikou a ostatními státy,
b)nepřímé náklady zahrnující provozní a správní režii a přiměřené náklady na další rozvoj přidělovacího systému.

(5) Náklady spojené s přidělením zahraničních vstupních povolení rozpočte výdejní místo na jednotlivé druhy zahraničních vstupních povolení v závislosti na počtu rozdělovaných povolení. Stanovenou úhradu nákladů hradí dopravci, kterým byla zahraniční vstupní povolení přidělena, a to při jejich výdeji.

§ 23

(1) Dopravcům, kteří

a) použili padělané, neoprávněně pozměňované zahraniční vstupní povolení či jeho kopii, nebo použili bez souhlasu ministerstva nebo výdejního místa zahraniční vstupní povolení, které jim nebylo přiděleno,
b) opakovaně porušují mezivládní dohody v oblasti silniční dopravy,
c) poskytli jinému zahraniční vstupní povolení, které jim bylo přiděleno,

se další zahraniční vstupní povolení opravňující ke vstupu do příslušného státu v následujícím rozdělovacím období nepřidělí.

(2) Dopravcům, kteří nevrátili na výzvu ministerstva trvalé zahraniční vstupní povolení nebo trvalé mnohostranné zahraniční vstupní povolení, se další zahraniční vstupní povolení v následujícím rozdělovacím období nepřidělí. Shodně se postupuje i v případě, že dopravce nedoloží řádné využití trvalého zahraničního vstupního povolení.

(3) Ustanovení § 19, § 21 odst. 2 až 4, § 22 odst. 4 a 5 a § 23 se vztahují rovněž na mezinárodní osobní dopravu.

§ 23a

(K § 34d odst. 6 zákona)

(1) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny přímo v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě formou elektronického zápisu údajů nebo jejich změn.

(2) Dopravní úřad zapisuje údaje a jejich změny v Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy se o povinnosti zápisu nebo aktualizace údajů dozví.

§ 24

(zrušen)

§ 24a

Společné ustanovení

Pro účely této vyhlášky se užitečnou hmotností rozumí rozdíl mezi největší povolenou hmotností a provozní hmotností vozidla.

§ 25

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.
2. Vyhláška č. 48/1998 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě.

 

§ 26

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení. (pozn. redakce: tj. dnem 29. prosince 2000)


Účinnost novel a přechodná ustanovení:

předpis účinnosti nabyl
dnem
  přechodná
ustanovení
Vyhláška č. 55/2003 Sb. 28. února 2003,
Vyhláška č. 281/2007 Sb.1. ledna 2008,
část 1. dubna 2008,
Vyhláška č. 269/2012 Sb.23. srpna 2012,
část 1. října 2012,
Vyhláška č. 106/2013 Sb.1. května 2013,
Vyhláška č. 307/2017 Sb.4. října 2017,
Vyhláška č. 304/2020 Sb.1. července 2020.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 478/2000 Sb.

2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
1) Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.
2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
2a)Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985.
2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985.
2a)Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985.
2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985.
3) Nařízení EP a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/1998 a o zrušení nařízení (EHS) č. 3820/1985.
2) Vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů.
4) § 17 až 19 nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
8) Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), ve znění pozdějších předpisů, a aktuální znění příloh uveřejňovaných ve Sbírce mezinárodních smluv.
4a)Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.