Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  Předpisy

Informace GFŘ čj. 107611/19/7100-20118-050432, k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

Znění účinné od 25. 2. 2020 dosud.Přehled účinností

INFORMACE GFŘ
čj. 107611/19/7100-20118-050432,
k vymezení způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží při vracení daně z přidané hodnoty fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží

1. Úvod

Cílem této informace je vymezení možných způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží za účelem vracení DPH fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu jimi nakoupeného zboží z Evropské unie, po jejichž předložení je plátce povinen vrátit daň zahraniční fyzické osobě ve smyslu ustanovení § 84 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Podmínky uvedené v této Informaci se vztahují pouze na případy uplatnění nároku na vrácení daně zahraničním fyzickým osobám při vývozu zboží, které je nakoupeno v České republice.

S účinností od 1. července 2017 je v ustanovení § 84 odst. 5 zákona o DPH uvedeno, že celní úřad potvrdí splnění podmínek podle odst. 2 na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Dále podle odst. 6 zákona o DPH je plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, povinen daň vrátit zahraniční fyzické osobě nebo jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby, pokud předloží potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo první vyhotovení dokladu o prodeji zboží a potvrzení o tom, že splnění podmínek podle odstavce 2 bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky.

V této souvislosti byl Celní správou ČR již do praxe zaveden elektronický systém potvrzování dokladů o prodeji zboží zahraničním fyzickým osobám při výstupu zboží z území Evropské unie přes tuzemské celní úřady výstupu ve smyslu ustanovení § 84 zákona o DPH. Hlavními důvody zavedení tohoto elektronického systému potvrzování při vracení daně z přidané hodnoty je snížení administrativní zátěže celních orgánů, rychlejší, modernější a sofistikovanější možnost odbavení pro cestující.

Nový elektronický systém tak rozšiřuje doposud používaný způsob potvrzování mechanickým razítkem celního orgánu uvedeným na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží označeného VAT Refund1).

Další informace vztahující se k elektronickému systému potvrzování dokladů o prodeji zboží zahraničním fyzickým osobám při výstupu zboží z území Evropské unie přes tuzemské celní úřady výstupu ve smyslu § 84 zákona o DPH je možné nalézt adrese Celní správy ČR: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/informace-pro-fyzicke-osoby/Stranky/refund_VAT.aspx.

Obdobné elektronické systémy potvrzování dokladů o prodeji zboží zahraničním fyzickým osobám při výstupu zboží z území Evropské unie přes tuzemské celní úřady výstupu jsou zavedeny také v jiných členských státech EU (např. v Rakousku, Francii a Španělsku).

2. Vymezení možných způsobů potvrzování dokladů o prodeji zboží

V případě splnění všech podmínek pro uplatnění nároku na vrácení daně a v návaznosti na § 84 odst. 6 zákona o DPH musí plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, vrátit daň zahraniční fyzické osobě nebo jiné osobě na základě jejího prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby po předložení potvrzeného prvního vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo prvního vyhotovení dokladu o prodeji zboží a potvrzení o tom, že splnění podmínek pro uplatnění nároku na vrácení daně bylo celním úřadem potvrzeno elektronicky.

Podmínku předložení potvrzení lze splnit jedním z následujících způsobů, které jsou v souladu s § 84 zákona o DPH a budou též akceptovány ze strany Finanční správy ČR, resp. konkrétně se předkládá:

I. Potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží – celní úřad potvrdí první vyhotovení dokladu o prodeji zboží označeného VAT Refund mechanickým razítkem, nebo

II. První vyhotovení dokladu o prodeji zboží a

a)datová zpráva (.xml) v případě potvrzení prostřednictvím elektronického systému Celní správy ČR. Tato datová zpráva představující elektronické potvrzení je zasílána elektronicky plátci a mimo jiné obsahuje elektronický podpis celního úřadu; nebo
b)termální otisk digitálního (elektronického) razítka, které představuje také elektronické potvrzení, avšak vytištěné ze samoobslužného kiosku či celníkem z elektronického systému – tzv. lístek s QR kódem.

Zahraniční fyzická osoba (nebo jiná osoba na základě prohlášení, že jedná jménem a ve prospěch zahraniční fyzické osoby) může uplatnit nárok na vrácení daně pouze u plátce (prodávajícího), který uskutečnil zdanitelné plnění. Plátce je povinen vést v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty veškeré údaje vztahující se k jeho daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání (v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona o DPH). Prokázání nároku na vrácení daně je přitom vždy na plátci, který musí být schopen doložit splnění podmínek tím způsobem, že bude mít k dispozici jak první vyhotovení dokladu o prodeji zboží, tak potvrzení celního úřadu, a to buď na prvním vyhotovení dokladu o prodeji zboží, nebo elektronicky. Elektronické potvrzení (datová zpráva nebo termální otisk digitálního razítka) celního úřadu musí zároveň obsahovat jednoznačnou a dohledatelnou vazbu na konkrétní doklad o prodeji zboží (např. podle evidenčního čísla dokladu). V případě elektronického potvrzení ve formě termálního otisku digitálního razítka (lístek s QR kódem) by také mělo být samozřejmostí, že si plátce (prodávající) po jeho obdržení ověří prostřednictvím přihlášení se do příslušného elektronického systému, že obdržel skutečně potvrzený lístek s QR kódem týkající se předmětného dokladu o prodeji zboží.

Plátce může uplatnit nárok na vrácení daně nejdříve v daňovém přiznání (na řádku 61) za zdaňovací období, ve kterém se vrácení daně uskutečnilo, a nejpozději do 3 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo. Zároveň je plátce povinen uchovávat prodejní doklad spolu s potvrzením o výstupu zboží do třetí země po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (v souladu s ustanovením § 35 odst. 2 zákona o DPH). Pro účely institutu vracení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží by měla být do konce doby stanovené pro uchování zajištěna věrohodnost jeho původu, neporušenost obsahu a jeho čitelnost ve smyslu ustanovení § 34 odst. 1 a násl. zákona o DPH (blíže viz Informace k pravidlům fakturace dostupná na internetových stránkách Finanční správy ČR).

Nárok na vrácení daně nelze uplatnit, pokud prodávající nemá k dispozici potvrzené první vyhotovení dokladu o prodeji zboží nebo první vyhotovení dokladu o prodeji zboží a elektronické potvrzení podle výše uvedeného.

1)Podle § 84 odst. 3 zákona o DPH je prodávající povinen na vyžádání zahraniční fyzické osoby vystavit doklad o prodeji zboží ve 2 vyhotoveních s tím, že na prvním uvede údaj „VAT Refund“ a na druhém údaj „COPY“; doklad o prodeji zboží musí dále obsahovat tyto údaje:
a)obchodní firmu nebo jméno, dodatek ke jménu a sídlo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
b)daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění,
c)rozsah a předmět zdanitelného plnění,
d)evidenční číslo dokladu,
e)den uskutečnění zdanitelného plnění,
f)sazbu daně a základě daně,
g)výši daně,
h)výše ceny včetně daně,
i)jméno a místo pobytu zahraniční fyzické osoby, která toto zboží vyveze.

 

Tento předpis je zobrazen bezplatně.

Jak začít...

Používání účetního průvodce MáDáti je zpoplatněno:

  • úhradou předplatného získáte na zvolenou dobu přístup k internetové i desktopové verzi průvodce MáDáti,
  • obě verze můžete používat současně.

 Další podmínky:

  • přístup k www se při platbě prostřednictvím platební brány otevře ihned po úhradě faktury; o otevření přístupu je uživatel informován e-mailovou zprávou,
  • daňový doklad obdrží uživatel poštou,
  • před uplynutím předplaceného období vám systém nabídne plynulé pokračování.

objednávka

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.