Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Úvod do mezinárodního práva soukromého

Učebnice autorského kolektivu z katedry mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity poskytuje studentům právnických fakult a dalším zájemcům o právo komplexní výklad problematiky mezinárodního práva soukromého a procesního.

Učebnice začíná úvodním vstupem do problematiky včetně historického vývoje a dále podává potřebný výklad pojmů a přehled pramenů mezinárodního práva soukromého a procesního. Čtenářům učebnice dále poskytne nejprve obecný výklad kolizního práva a poté se zaměřuje na konkrétní oblasti – subjekty soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem, právní jednání a zastoupení, závazky ze smluv a mimosmluvní závazky, věcná práva, právo duševního vlastnictví, dědické právní poměry, rodinné právo, uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí a končí kapitolou o právní pomoci.
autor: Naděžda Rozehnalová, Klára Drličková, Tereza Kyselovská, Jiří Valdhans vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 25. 10. 2017, 304 stran
ISBN: 978-80-7552-699-1

Cena: 372 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 15
Kapitola I. Vstup do problematiky - str. 19
I.1 Pojem, předmět a funkce mezinárodního práva soukromého a procesního - str. 20
I.2 Mezinárodní právo soukromé v širším smyslu, vazby k jiným disciplínám - str. 25
I.3 Metody a normy užité mezinárodním právem soukromým - str. 29
I.4 Mezioblastní, mezipersonální a interporální kolize - str. 31
I.5 Stručný přehled dějin mezinárodního práva soukromého a procesního - str. 34
I.5.1 Starověké společnosti, antika, kmenové právo - str. 34
I.5.2 Statutární teorie - prvý myšlenkový základ mezinárodního práva soukromého - str. 35
I.5.3 Odmítnutí statutární teorie a základ novodobého uvažování - počátek 19. století - str. 37
I.5.4 Teorie 20. století a svébytný vývoj v USA spolu s odmítnutím kolizního přístupu - str. 38
Kapitola II. Metoda kolizní a kolizní normy - str. 39
II.1 Úvod - str. 39
II.2 Účel a struktura kolizních norem - str. 40
II.3 Druhy kolizních norem - str. 43
II.4 Hraniční určovatele - str. 46
II.5 Uchopení hraničních určovatelů - str. 53
Kapitola III. Úvod do mezinárodního práva procesního - str. 55
III.1 Vymezení mezinárodního práva procesního, mezinárodní prvek - str. 56
III.2 Základní principy mezinárodního práva procesního - str. 57
III.3 Koncepce mezinárodní pravomoci/příslušnosti - str. 59
III.4 Pravidla pro mezinárodní pravomoc/příslušnost - str. 62
III.5 Postavení cizinců v řízení před českým soudem  - str. 63
Kapitola IV. Prameny mezinárodního práva soukromého a procesního - str. 65
IV.1 Úvod - unifikace, kodifikace, harmonizace - str. 66
IV.2 Předpisy vnitrostátního původu - str. 68
IV.3 Předpisy unijního původu - str. 69
IV.4 Mezinárodní smlouvy jako zdroje právní úpravy - str. 74
IV.5 Aplikační vazby jednotlivých zdrojů právní úpravy - str. 74
Kapitola V. Obecná část kolizního práva - zacházení a kolizní formou - str. 81
V.1 Určování práva - str. 82
V.2 Kvalifikace - str. 86
V.3 Zpětný a další odkaz - str. 95
V.4 Předběžná otázka - str. 102
V.5 Obcházení a simulace - str. 107
V.6 Adaptace a jiné obdobné procesy - str. 112
Kapitola VI. Obecná část kolizního práva - zacházení s cizím právem - str. 119
VI.1 Obecně - str. 120
VI.2 Aplikace hmotného práva na základě kolizní normy - str. 121
VI.3 Ochrana zájmů tuzemského práva - str. 126
Kapitola VII. Subjekty soukromoprávních poměrů s mezinárodním prvkem - str. 140
VII.1 Úvod - str. 141
VII.2 Fyzické osoby - str. 142
VII.3 Právnické osoby - str. 149
Kapitola VIII. Právní jednání, zastoupení - str. 154
VIII.1 Úvod - str. 155
VIII.2 Kolizní úprava právního jednání v ZMPS - str. 156
VIII.3 Úprava v unijních předpisech - str. 158
VIII.4 Úprava v mezinárodních smlouvách - str. 159
VIII.5 Právní jednání činěné zástupcem, zastoupení - str. 159
Kapitola IX. Závazky ze smluv - str. 164
IX.1 Úvod - str. 165
IX.2 Pravomoc/příslušnost pro řešení sporů ze smluv - str. 168
IX.3 Přímá metoda a přímé normy v úpravě smluv - str. 171
IX.4 Kolizní metoda a kolizní normy v úpravě smluv - str.174
Kapitola X. Mimosmluvní závazky - str. 180
X.1 Úvod - vymezení pojmů mimosmluvní závazek, deliktní jednání, delikt - str. 181
X.2 Obecně k propojení mimosmluvního závazku na teritorium určitého státu - str. 186
X.3 Příslušnost ve věcech mimosmluvních závazků - str. 188
X.4 Rozhodné právo pro mimosmluvní závazky - str. 191
Kapitola XI. Věcná práva - str. 198
XI.1 Úvod - str. 199
XI.2 Mezinárodní příslušnost soudů - str. 201
XI.3 Právo rozhodné pro věcná práva - str. 202
XI.4 Svěřenský fond - str.210
XI.5 Cenné papíry - str. 211
Kapitola XII. Právo duševního vlastnictví - str. 212
XII.1 Úvod - str. 212
XII.2 Mezinárodní a unijní ochrana duševního vlastnictví - str. 216
XII.3 Mezinárodní právo soukromé a právo duševního vlastnictví - str. 219
Kapitola XIII. Dědické právní poměry - str. 224
XIII.1 Úvod - str. 225
XIII.2 Prameny úpravy  a jejich vzájemný vztah - str. 226
XIII.3 Mezinárodní příslušnost - str. 229
XIII.4 Rozhodné právo - str. 234
XIII.5 Uznání rozhodnutí a veřejných listin v dědických věcech - str. 240
Kapitola XIV. Rodinné právo - str. 244
XIV.1 Úvod - str. 245
XIV.2 Přehled pramenů úpravy - str. 246
XIV.3 Poměry mezi manžely - str. 248
XIV.4 Poměry mezi rodiči a dětmi a některé jiné poměry - str. 257
XIV.5 Práva neprovdané matky - str. 262
XIV.6 Osvojení - str.263
XIV.7 Poručenství a opatrovnictví nad nezletilými - str. 265
XIV.8 Registrované partnerství a obdobné poměry - str. 265
Kapitola XV. Uznání a výkon cizích soudních rozhodnutí - str. 267
XV.1 Teritorialita jako předpoklad procesu uznání - str. 268
XV.2 Metody nakládání s cizím soudním rozhodnutím - str. 270
XV.3 Pojem "cizí soudní rozhodnutí"- str. 270
XV.4 Instituty "uznání" a "výkon"- str. 272
XV.5 Uznání - str. 274
XV.6 Výkon cizího soudního rozhodnutí - str. 281
Kapitola XVI. Právní pomoc - str. 283
XVI.1 Vymezení pojmu, prameny - str. 283
XVI.2 Dokazování - str. 286
XVI.3 Doručování - str. 290
XVI.4 Poskytování informací o právu - str. 293
O autorech - str. 296
Věcný rejstřík - str. 297
 

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

ÚZ č. 1434 - Občanský zákoník

Sagit, a. s.

Od července 2021 došlo k další větší novele občanského zákoníku, která řeší vznik, trvání a zánik dětských dluhů tak, aby děti nevstupovaly do života s dluhy – vedle posílení ochrany dětí se rovněž posiluje role jejich zákonných zástupců. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro ...

Cena: 149 KčKOUPIT

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

ÚZ č. 1454 - Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních, Státní zastupitelství

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální texty zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a zákona o státním zastupitelství po menších novelách k 1. 1. 2022. Vedle těchto zákonů jsou zde také příslušné ...

Cena: 111 KčKOUPIT

Meritum - Obchodní závazky

Meritum - Obchodní závazky

Petr Liška, Karel Marek, Martin Janků, Karel Dřevínek, Štefan Elek, Daniel Patěk - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Meritum Obchodní závazky reaguje na nové uspořádání úpravy závazků po rekodifikaci soukromého práva, která právní úpravu závazkového práva sjednotila v občanském zákoníku, a soustředí se především na zvláštnosti vztahů, kterých se účastní podnikatelé. V rámci oblíbené ...

Cena: 1 300 KčKOUPIT

Péče o jmění nezletilého dítěte

Péče o jmění nezletilého dítěte

Jindřich Psutka - C. H. Beck

Majetkovým poměrům nezletilých dětí se stále častěji dostává pozornosti odborné literatury i právní praxe. Tento zájem je odůvodněn jednak poměrně výraznými změnami, které tato právní úprava doznala, ale též postupně se měnícími ekonomickými poměry ve společnosti, jež se promítají i ...

Cena: 890 KčKOUPIT

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Objektivní odpovědnost v českém deliktním právu

Vojtěch Lovětínský - C. H. Beck

Tématem publikace je objektivní odpovědnost, na základě které je odpovědné osobě bez ohledu na její zavinění ukládána povinnost nahradit škodu za určité rizikové věci nebo činnosti. Kniha je rozdělena do dvou základních částí. Předmětem obecné části je analýza pojmu a ideálního ...

Cena: 390 KčKOUPIT

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1451 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabude účinnosti rozsáhlá novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která mění pravidla a podmínky pěstounské péče (mj. odměna pěstouna, příspěvek), financování, kompetence obcí s rozšířenou ...

Cena: 125 KčKOUPIT

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky

Alena Bányaiová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se zabývá tématem prodlení s plněním peněžitého dluhu a jeho následky, jež je tématem živým a aktuálním. Jde o jev, s nímž se ve svém životě setkal snad každý a jehož právní dopad do majetkové sféry dlužníka může být v řadě případů fatální. Autorka zaměřila publikaci ...

Cena: 638 KčKOUPIT

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Občanský zákoník § 2716-2893. Velký komentář

Filip Melzer, Petr Tégl a kolektiv - C. H. Beck

Aktuální svazek nového velkého komentáře k občanskému zákoníku je nejpodrobnějším komentářem, který v české civilistice vznikl. Výklad se orientuje na problémy, vyhledává je a snaží se nabídnout jejich co nejracionálnější a nejhlouběji odůvodněné řešení. Tento svazek komentuje ...

Cena: 2 790 KčKOUPIT

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Mezinárodní právo soukromé a procesní, 2. vydání

Michal Malacka, Lukáš Ryšavý - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace přibližuje základní aspekty mezinárodního práva soukromého jak z pohledu rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem, tak i z pohledu mezinárodního práva civilního procesu. V současném světě ekonomické, hospodářské, kulturní a sociální ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu

Anežka Janoušková - Wolters Kluwer, a. s.

Občanský zákoník z roku 2012 poprvé v českých právních dějinách důsledně oddělil režim smluvní a mimosmluvní odpovědnosti. Sedm let po účinnosti nového soukromoprávního kodexu představuje tato monografie první ...

Cena: 495 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.