Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Úmluva o právech dítěte, Komentář

Úmluva o právech dítěte, kterou v českých právních předpisech nalezneme pod č. 41/2010 Sb. m. s., je stěžejním mezinárodním předpisem v oblasti ochrany dětí. Specifikem předloženého komentáře je jeho česko-slovenský charakter. Autorky reflektovaly ve svém výkladu jak české právní předpisy, tak i slovenské, z judikatury je hojně využita nejen judikatura ESLP, ale i rozhodnutí organizací podílející se na ochraně práv dětí a samozřejmě rozhodnutí českých a slovenských soudů. Přidanou hodnotou je i judikatura dalších států – evropských i mimoevropských.

Společně s komentářem jsou okomentovány i všechny tři Protokoly k Úmluvě o právech dítěte.

Komentář je určen všem, kteří se zabývají ochranou dětí, jejich právy a nejlepšími zájmy a to jak laikům, tak i odborné veřejnosti.


autoři: Šárka Dušková, Anna Hofschneiderová, Kamila Kouřilová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 16. 7. 2021, 744 stran
ISBN: 978-80-7598-683-2

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. XI
Seznam předpisů a norem citovaných v komentáři - str. XVII
Předmluva - str. XXV
Úvod - str. XXVI
Úmluva o právech dítěte - str. 1
Část I - str. 3
Článek 1 Vymezení osobní působnosti CRC - str. 3
Článek 2 Obecný zákaz diskriminace při realizaci práv garantovaných CRC [1], Zákaz diskriminace na základě statusu rodičů, zákonných zástupcůči členů rodiny [2]  - str. 16
Článek 3 Nejlepší zájem dítěte jako přední hledisko [1], Blaho dítěte [2], Standardy pro služby péče o děti [3] - str. 41
Článek 4 Implementace závazků - str. 74
Článek 5 Ochrana autonomie rodiny i dítěte - str. 84
Článek 6 Přirozené právo každého dítěte na život [1], Právo na zachování života a rozvoj dítěte [2] - str. 108
Článek 7 Právo na jméno, státní příslušnost, právo znát své rodiče a právo na jejich péči [1], Závazek, aby dítě nezůstalo bez státní příslušnosti [2] - str. 119
Článek 8 Právo dítěte na respektování jeho totožnosti [1], Urychlené obnovení totožnosti dítěte [2] - str. 131
Článek 9 Právo dítěte nebýt oddělen od svých rodičů [1], Procesní práva v řízení o oddělení dítěte od rodičů [2], Právo dítěte na styk se svými rodiči [3], Právo dítěte na informace o nepřítomných členech své rodiny ve zvláštních případech [4] - str. 135
Článek 10 Sloučení rodiny v případech s přeshraničním prvkem [1], Právo dítěte na styk s rodičem v případech s přeshraničním prvkem [2] - str. 168
Článek 11 Práva dítěte v případě jeho nezákonného přemístění do zahraničí - str. 191
Článek 12 Právo na participaci - str. 201
Článek 13 Svoboda projevu [1], Možnosti omezení svobody projevu [2] - str. 220
Článek 14 Svoboda myšlení, svědomí a náboženství [1], Role rodiče [2], Omezení náboženských projevů [3] - str. 229
Článek 15 Svoboda sdružování a shromažďování [1], Možnosti omezení [2] - str. 239 
Článek 16 Právo na soukromý a rodinný život [1], Ochrana před zásahy a útoky [2] - str. 246
Článek 17 Přístup k vhodným informacím [1], Pozitivní závazky státu [2] - str. 260
Článek 18 Primární a společná odpovědnost rodičů za výchovu svých dětí a péči o ně [1], Pomoc rodině při péči o děti [2], Právo pracujících rodičů na služby a zařízení péče o děti [3] - str. 270
Článek 19 Právo dítěte na svobodu od všech forem násilí  - str. 291
Článek 20 Zvláštní ochrana dětí zbavených péče své přirozené rodiny - str. 312
Článek 21 Osvojení - str. 342
Článek 22 Děti – uprchlíci a žadatelé o azyl [1], Děti bez doprovodu [2] - str. 360
Článek 23 Práva dětí s postižením [1], Sociální péče a pomoc [2], Účel poskytované podpory [3] - str. 369
Článek 24 Právo na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu a na využívání rehabilitačních a léčebných zařízení a přístup k nim [1], Opatření, k naplnění práva dítěte na zdraví [2], Závazek odstranit všechny tradiční praktiky škodící zdraví dítěte [3] Mezinárodní spolupráce pro dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního stavu každého dítěte [4] - str. 381
Článek 25 Právo dítěte umístěného v zařízení na pravidelné hodnocení zacházení s ním - str. 394
Článek 26 Právo dítěte na výhody sociálního zabezpečení [1], Poskytování výhod sociálního zabezpečení [2] - str. 399
Článek 27 Právo dítěte na nezbytnou životní úroveň [1], Role rodiče [2], Pomoc rodičům a jiným osobám [3], Obnova péče o dítě ze strany rodičů a výživné [4] - str. 403
Článek 28 Právo na rovný přístup ke vzdělání a svoboda zvolit si vzdělávání [1], Kázeň slučitelná s lidskou důstojností dítěte [2], Mezinárodní spolupráce [3] - str. 409
Článek 29 Cíle výchovy dítěte [1], Právo zřizovat vzdělávací instituce [2]  - str. 428
Článek 30 Práva dětí příslušících k menšinám - str. 437
Článek 31 Právo dítěte na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti [1] Závazek zabezpečit účast dítěte na kulturním a uměleckém životě [2]  - str. 442
Článek 32 Ochrana dítěte před hospodářským vykořisťováním a nebezpečnou prací [1], Závazky států vyplývající z ochrany dítěte před hospodářským vykořisťováním [2] - str. 447
Článek 33 Ochrana před nezákonným užíváním narkotických a psychotropních látek - str. 454
Článek 34 Ochrana dětí před všemi formami sexuálního vykořisťování a sexuálního zneužívání - str. 480
Článek 35 Ochrana před únosy, prodáváním a obchodováním s dětmi - str. 491
Článek 36 Ochrana dítěte před všemi ostatními formami vykořisťování  - str. 496
Článek 37 Zákaz mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, uložení trestu smrti a trestu odnětí svobody na doživotí [a], Zákaz nezákonného a svévolného zbavení svobody [b], Zacházení s dítětem zbaveným osobní svobody [c], Práva dítěte zbaveného osobní svobody [d]  - str. 498
Článek 38 Závazek uznávat a zabezpečovat dodržování norem mezinárodního humanitárního práva [1], Přímá účast dětí v bojových akcích [2], Povolávání dětí do ozbrojených sil [3], Ochrana dětí postižených konfliktem [4]  - str. 541
Článek 39 Podpora zotavení a reintegrace dítěte, vystaveného špatnému zacházení či válečnému konfliktu - str. 548
Článek 40 Systém spravedlnosti pro děti  - str. 552
Článek 41 Převažující standard ochrany práv - str. 587
Část II - str. 591
Článek 42 Osvěta - str. 591
Článek 43 Výbor pro práva dítěte - str. 592
Článek 44 Pravidelné zprávy - str. 595
Článek 45 Spolupráce s dalšími agenturami  - str. 597
Část III - str. 599
Článek 46 Podpis úmluvy - str. 599
Článek 47 Ratifikace úmluvy - str. 599
Článek 48 Přistoupení k úmluvě  - str. 599
Článek 49 Vstup v platnost - str. 600
Článek 50 Změny úmluvy - str. 602
Článek 51 Výhrady - str. 602
Článek 52 Vypovězení úmluvy - str. 604
Článek 53 Uložení úmluvy - str. 604
Článek 54 Uložení a jazykové verze úmluvy - str. 605
Opční protokoly k úmluvě o právech dítěte - str. 607
Opční protokol o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu - str. 609
Článek 1 Zákaz přímé účasti dětí v bojových akcích  - str. 611
Článek 2 Povinné povolávání dětí do ozbrojených sil - str. 612
Článek 3 Dobrovolné povolávání dětí do ozbrojených sil - str. 613
Článek 4 Ozbrojené skupiny odlišné od ozbrojených sil státu - str. 615
Článek 5 Klauzule zajišťující vyšší ochranu práv dítěte - str. 616
Článek 6 Provádění Opčního protokolu o zapojování dětí ozbrojených konfliktů a zajištění celkového zotavení dětí, účastnících se bojových akcí v rozporu s Opčním protokolem o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů - str. 616
Článek 7 Mezinárodní spolupráce - str. 616
Článek 8 Podávání zpráv o naplňování Opčního protokolu o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů - str. 617
Článek 9 Podpis, ratifikace a přístup - str. 618
Článek 10 Vstup v platnost - str. 618
Článek 11 Vypovězení - str. 619
Článek 12 Změny - str. 619
Článek 13 Jazyková znění - str. 620
Opční protokol týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie  - str. 621
Článek 1 Zákaz prodeje dětí a jejich sexuálního vykořisťování či zneužívání v prostituci a pornografické produkci a materiálech – věcný rozsah a obsah Opčního protokolu o prodeji dětí  - str. 623
Článek 2 Vymezení pojmů prodej dětí a jejich sexuální vykořisťování či zneužívání v prostituci či pornografické produkci a materiálech  - str. 628
Článek 3 Obsah závazku k trestnímu postihu prodeje dětí a sexuálního vykořisťování dětí - str. 634
Článek 4 Vymezení jurisdikce národních států - str. 637
Článek 5 Závazky vztahující se ke zjednodušení vydávacího řízení mezi smluvními státy - str. 639
Článek 6 Vzájemné poskytování právní pomoci mezi smluvními státy - str. 640
Článek 7 Konfiskace věcí nebo výnosů z prodeje dětí a jejich sexuálního vykořisťování či zneužívání v prostituci či pornografické produkci a materiálech a uzavření prostor užívaných k páchání takových trestných činů - str. 641
Článek 8 Práva dítěte – oběti v trestním řízení - str. 642 
Článek 9 Prevence prodeje dětí a jejich sexuálního vykořisťování či zneužívání v prostituci či pornografické produkci a materiálech - str. 648
Článek 10 Obecný závazek k mezinárodní spolupráci  - str. 654
Článek 11 Nejvýše dosažený standard ochrany práv dítěte - str. 656
Článek 12 Monitoring naplňování Opčního protokolu o prodeji dětí - str. 657
Článek 13 Podpis a ratifikace - str. 657
Článek 14 Platnost - str. 658
Článek 15 Možnost vypovězení  - str. 658
Článek 16 Možnost změny - str. 660
Článek 17 Autentická znění - str. 661
Opční protokol zavádějící postup předkládání oznámení Výboru OSN pro práva dítěte  - str. 665
Část I Obecná ustanovení - str. 666
Článek 1 Pravomoc Výboru pro práva dítěte - str. 666
Článek 2 Obecné zásady výkonu funkcí Výboru - str. 667
Článek 3 Jednací řád  - str. 668
Článek 4 Ochranná opatření - str. 668
Část II Postup předkládání oznámení - str. 669
Článek 5 Individuální oznámení  - str. 669
Článek 6 Předběžná opatření - str. 670
Článek 7 Přijatelnost  - str. 671
Článek 8 Sdělení oznámení - str. 673
Článek 9 Smírné řešení - str. 673
Článek 10 Projednání oznámení - str. 674
Článek 11 Následná opatření - str. 675
Článek 12 Mezistátní oznámení - str. 676
Část III - str. 678
Článek 13 Vyšetřovací řízení - str. 678
Článek 14 Následná opatření k vyšetřovacímu řízení - str. 679
Část IV Závěrečná ustanovení - str. 680
Článek 15 Mezinárodní pomoc a spolupráce - str. 680
Článek 16 Zpráva Valnému shromáždění - str. 680
Článek 17 Šíření Opčního protokolu a informací o něm - str. 681
Článek 18 Podpis, ratifikace a přístup  - str. 681
Článek 19 Vstup v platnost - str. 682
Článek 20 Porušení po vstupu v platnost - str. 682
Článek 21 Změny - str. 682
Článek 22 Vypovězení - str. 683
Článek 23 Depozitář a oznámení generálního tajemníka  - str. 683
Článek 24 Jazyky - str. 683
Literatura - str. 685
O autorkách - str. 705


Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

ÚZ č. 1481 - Rodinné právo, ochrana dítěte a rodiny, registrované partnerství

Sagit, a. s.

Ve srovnání s minulým vydáním obsahuje tato publikace novelizovanou prováděcí vyhlášku k zákonu o sociálně-právní ochraně dětí, která nabyla účinnosti v lednu 2022. Tato vyhláška navazuje na zásadní novelu ... pokračování

Cena: 125 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.