Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a zákon o účetnictví.

Úplné aktuální znění právních předpisů, komentář, příklady

Jednotlivé účetní předpisy jsou doplněny komentářem k novinkám, které nastaly v průběhu posledních let, praktickými příklady, účetními souvztažnostmi a upozorněními, na co si dát v praxi pozor. Kniha je obohacena o přehledné tabulky, ve kterých se čtenář rychle zorientuje, dále o minimální zákonem stanovené povinnosti, jež mají jednotlivé kategorie účetních jednotek, tematicky zpracované účetní souvztažnosti pro účtování o dlouhodobém majetku, zásobách, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, složkách vlastního kapitálu, nákladech a výnosech a také o informaci, kdy vzniká povinnost ověření účetní závěrky auditorem a jaké jsou povinnosti z titulu povinně zveřejňovaných informací z účetnictví.

Oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost

Pozornost je rovněž věnovaná problematice podrozvahových účtů. V této publikaci naleznete také upozornění, kterým oblastem je třeba věnovat pozornost při tvorbě či aktualizaci vnitřních předpisů (vnitropodnikových směrnic) .

autor: Ing. Jana Pilátová vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 16. 2. 2021, 416 stran
ISBN: 978-80-7554-310-3

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Úvod - str. 7
Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů - str. 9
Část první (§ 1 až § 2) - str. 10
Část druhá (§ 3 až § 44) - str. 11
Část třetí (§ 45 až § 46) - str. 39
Část čtvrtá (§ 47 až § 61c) - str. 40
Část pátá (§ 62 až § 68) - str. 56
Část šestá (§ 69 až § 70) - str. 61
Příloha č. 1 - str. 70
Příloha č. 2 - str. 74
Příloha č. 3 - str. 76
Příloha č. 4 - str. 78
Komentář k vyhlášce č. 500/2002 Sb. - str. 81
Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele s vazbou na položky účetních výkazů - str. 117
Komentář k účtovému rozvrhu pro podnikatele - str. 138
České účetní standardy č. 001 až č. 024 - str. 139
001 Účty a zásady účtování na účtech - str. 141
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 001 - str. 144
002 Otevírání a uzavírání účetních knih - str. 146
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 002 - str. 149
003 Odložená daň - str. 152
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 003 - str. 155
004 Rezervy - str. 156
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 004- str. 158
005 Opravné položky v161
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 005 - str. 164
006 Kursové rozdíly - str. 169
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 006 - str. 171
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob - str. 173
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 007 - str. 176
008 Operace s cennými papíry a podíly - str. 180
108 Cenné papíry - str. 183
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 008 - str. 189
009 Deriváty - str. 193
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 009 - str. 193
010 Zrušen - str. 194
011 Operace s obchodním závodem - str. 194
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 011 - str. 200
012 Změny vlastního kapitálu - str. 202
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 012 - str. 205
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 206
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 013 - str. 214
014 Dlouhodobý finanční majetek - str. 220
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 014 - str. 223
015 Zásoby - str. 224
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 015 - str. 228
016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 242
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 016 - str. 246
017 Zúčtovací vztahy - str. 250
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 017 - str. 260
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 267
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 018 - str. 273
019 Náklady a výnosy - str. 284
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 019 - str. 295
020 Konsolidovaná účetní závěrka - str. 299
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 020 - str. 307
021 Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci - str. 308
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 021 - str. 311
022 Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby - str. 313
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 022 - str. 316
023 Přehled o peněžních tocích- str. 317
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 023 - str. 322
024 Zrušen - str. 333
Komentář k Českému účetnímu standardu č. 024 - str. 333
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů - str. 335
Část první (§ 1 až § 8) - str. 336
Část druhá (§ 9 až § 17) - str. 349
Část třetí (§ 18 až § 23b) - str. 356
Část čtvrtá (§ 24 až § 28) - str. 369
Část pátá (§ 29 až § 30) - str. 376
Část šestá (§ 31 až § 32) - str. 378
Část sedmá (§ 32a až § 32e) - str. 380
Část osmá (§ 32f až § 32i) - str. 383
Část devátá (§ 33 až § 40) - str. 385
Komentář k zákonu č. 563/1991 Sb. - str. 405

Další nabídka k tématu

Základy účetnictví, 3. vydání

Základy účetnictví, 3. vydání

Dana Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi ...

Cena: 459 KčKOUPIT

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.