Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování účetních souvislostí.

Účetní případy z každodenní praxe účetního pracovníka pochopíte snadno, protože se nejprve seznámíte základy, účetní terminologií a metodickými postupy. Takto získané znalosti si osvojíte na řadě praktických příkladů.

Kniha obsahuje též postup k úspěšnému sestavení účetní závěrky a samozřejmě plně odpovídá současně platným účetním předpisům. 
autor: Pavel Novotný vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 9. 2. 2021, 208 stran
ISBN: 978-80-2713-104-4

Cena: 229 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek  - str. 9
Úvodní slovo autora  - str. 11
1. Základy účetnictví  - str. 13
1.1 Účetnictví, jeho vývoj, význam a funkce  - str. 13
1.1.1 Vznik účetnictví  - str. 13
1.1.2 Historický vývoj účetnictví z pohledu forem jeho vedení  - str. 13
1.1.3 Vliv informačních technologií na účetnictví - str. 14
1.1.4 Význam a funkce účetnictví  - str. 16
Kontrolní otázky   - str. 19
1.2 Účetnictví, jeho zásady a regulace  - str. 19
1.2.1 Všeobecné účetní zásady - str. 19
1.2.2 Harmonizace účetnictví  - str. 20
1.2.3 Regulace českého účetnictví  - str. 20
Kontrolní otázky - str. 23
1.3 Aktiva a pasiva - str. 23
1.3.1 Majetek účetní jednotky a jeho krytí  - str. 23
1.3.2 Rozvaha, její funkce, obsah a členění  - str. 25
Kontrolní otázky  - str. 32
1.4 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření  - str. 32
1.4.1 Osamostatnění nákladů a výnosů  - str. 33
1.4.2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty  - str. 35
1.4.3 Struktura druhového členění výkazu zisku a ztráty - str. 36
1.4.4 Struktura účelového členění výkazu zisku a ztráty  - str. 37
Kontrolní otázky  - str. 41
1.5 Metodické prvky v účetnictví - str. 41
1.5.1 Účet, jeho podstata, funkce a forma  - str. 42
1.5.2 Princip podvojnosti, souvztažnost účtů  - str. 51
1.5.3 Účetní zápisy  - str. 51
1.5.4 Účetní knihy  - str. 53
Kontrolní otázky - str. 56
1.6 Nástroje průkaznosti účetnictví - str. 57
1.6.1 Účetní doklady - str. 57
1.6.2 Inventarizace majetku a závazků  - str. 62
1.6.3 Vnitřní kontrolní systém  - str. 64
Kontrolní otázky  - str. 66
1.7 Oceňování aktiv a dluhů  - str. 66
1.7.1 Regulace oceňování majetku a závazků  - str. 67
1.7.2 Princip opatrnosti  - str. 67
1.7.3 Oceňování majetku a závazků v České republice  - str. 68
1.7.4 Cizí měna v účetnictví  - str. 68
Kontrolní otázky  - str. 70
1.8 Odpisování, tvorba a použití opravných položek a rezervy  - str. 71
1.8.1 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 71
1.8.2 Tvorba a použití opravných položek  - str. 72
1.8.3 Podstata, význam a funkce rezerv - str. 73
Kontrolní otázky - str. 74
2. Základy účtování na účtech - str. 75
2.1 Dlouhodobý majetek - str. 84
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 85
2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 87
2.1.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 89
2.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku a jeho zařazení do užívání - str.  91
2.1.5 Poskytování záloh na pořízení dlouhodobého majetku - str. 96
2.1.6 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str.  98
2.1.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str.  100
2.1.8 Účtování odpisů dlouhodobého majetku - str. 103
2.1.9 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str.  103
2.1.10 Dlouhodobý finanční majetek - str.  108
2.1.11 Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů - str.  111
Kontrolní otázky - str.  114
2.2 Zásoby - str.  114
2.2.1 Oceňování zásob - str.  114
2.2.2 Účtování zásob - str.  116
2.2.3 Aktivace materiálu, zboží a služeb - str. 125
2.2.4 Účtování zásob přímo do spotřeby - str. 126
2.2.5 Stanovení normy přirozených úbytků - str.  126
2.2.6 Analytické a podrozvahové účty - str. 126
2.2.7 Kontrola korunou - str.  126
2.2.8 Význam zásob pro likviditu účetní jednotky - str.  127
Kontrolní otázky - str. 134
2.3 Krátkodobý finanční majetek - str. 134
2.3.1 Peněžní prostředky v pokladně a ceniny - str.  135
2.3.2 Peněžní prostředky na účtech - str.  136
2.3.3 Krátkodobé úvěry - str.  136
2.3.4 Krátkodobé finanční výpomoci - str.  137
2.3.5 Krátkodobý finanční majetek - str. 137
2.3.6 Převody mezi finančními účty - str.  137
Kontrolní otázky - str. 145
2.4 Zúčtovací vztahy  - str. 145
2.4.1 Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce - str. 145
2.4.2 Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce - str.  149
2.4.3 Inventarizace pohledávek a závazků - str.  154
2.4.4 Promlčení a zánik pohledávek a závazků - str.  154
2.4.5 Odpis pohledávek - str.  154
2.4.6 Opravné položky k pohledávkám - str.  154
2.4.7 Pohledávky a závazky v cizí měně - str.  156
2.4.8 Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev - str. 157
Kontrolní otázky - str. 158
2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 158
2.5.1 Vlastní kapitál - str.  163
2.5.2 Rezervy - str.  165
Kontrolní otázky - str.  165
2.5.3 Dlouhodobé závazky - str. 167
Kontrolní otázky - str. 168
2.6 Náklady a výnosy - str. 168 
2.6.1 Podstata nákladů a výnosů - str. 168  
2.6.2 Členění nákladů a výnosů - str. 169
2.6.3 Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 – Náklady - str. 169
2.6.4 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové třídě 5 – Náklady - str. 177 
2.6.5 Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 – Výnosy - str. 177   
2.6.6 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové třídě 6 – Výnosy - str.  181
Kontrolní otázky - str.  181  
2.7 Účetní závěrka - str. 181 
2.7.1 Účetní uzávěrka - str.  181
2.7.2 Účetní závěrka - str. 184 
Použité zdroje - str. 189   
Seznam příloh - str. 190

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2021

Abeceda mzdové účetní 2021

JUDr. Bořivoj ŠUbrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,Ing. Antonín Daněk - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ...

Cena: 699 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2021

Účetní případy pro praxi 2021

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.