Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Účetnictví pro úplné začátečníky 2020

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování účetních souvislostí. Účetní případy z každodenní praxe účetního pracovníka pochopíte snadno, protože se nejprve seznámíte základy, účetní terminologií a metodickými postupy.

Takto získané znalosti si osvojíte na řadě praktických příkladů. Kniha obsahuje též postup k úspěšnému sestavení účetní závěrky a samozřejmě plně odpovídá současně platným účetním předpisům. 
autor: Pavel Novotný; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 16. 1. 2020, 208 stran
ISBN: 978-80-2711-037-7

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek  - str. 9
Úvodní slovo autora  - str. 11
1. Základy účetnictví - str. 13
1.1 Účetnictví, jeho vývoj, význam a funkce - str. 13
1.1.1 Vznik účetnictví  - str. 13
1.1.2 Historický vývoj účetnictví z pohledu forem jeho vedení - str. 13
1.1.3 Vliv informačních technologií na účetnictví  - str. 14
1.1.4 Význam a funkce účetnictví  - str. 16
Kontrolní otázky - str. 19
1.2 Účetnictví, jeho zásady a regulace  - str. 19
1.2.1 Všeobecné účetní zásady - str. 19
1.2.2 Harmonizace účetnictví  - str. 20
1.2.3 Regulace českého účetnictví  - str. 20
Kontrolní otázky  - str. 23
1.3 Aktiva a pasiva  - str. 23
1.3.1 Majetek účetní jednotky a jeho krytí  - str. 23
1.3.2 Rozvaha, její funkce, obsah a členění  - str. 25
Kontrolní otázky    - str. 32
1.4 Náklady, výnosy, výsledek hospodaření  - str. 32
1.4.1 Osamostatnění nákladů a výnosů  - str. 33
1.4.2 Základní struktura výkazu zisku a ztráty  - str. 35
1.4.3 Struktura druhového členění výkazu zisku a ztráty  - str. 36
1.4.4 Struktura účelového členění výkazu zisku a ztráty  - str. 37
Kontrolní otázky    - str. 41
1.5 Metodické prvky v účetnictví  - str. 41
1.5.1 Účet, jeho podstata, funkce a forma  - str. 42
1.5.2 Princip podvojnosti, souvztažnost účtů  - str. 51
1.5.3 Účetní zápisy  - str. 51
1.5.4 Účetní knihy  - str. 53
Kontrolní otázky   - str. 56
1.6 Nástroje průkaznosti účetnictví - str. 56
1.6.1 Účetní doklady  - str. 57
1.6.2 Inventarizace majetku a závazků  - str. 62
1.6.3 Vnitřní kontrolní systém  - str. 64
Kontrolní otázky    - str. 66
1.7 Oceňování aktiv a dluhů - str. 66
1.7.1 Regulace oceňování majetku a závazků  - str. 67
1.7.2 Princip opatrnosti  - str. 67
1.7.3 Oceňování majetku a závazků v České republice  - str. 67
1.7.4 Cizí měna v účetnictví - str. 68
Kontrolní otázky    - str. 70
1.8 Odpisování, tvorba a použití opravných položek a rezervy - str. 70
1.8.1 Odpisování dlouhodobého majetku  - str. 71
1.8.2 Tvorba a použití opravných položek  - str. 72
1.8.3 Podstata, význam a funkce rezerv  - str. 73
Kontrolní otázky - str. 74
2. Základy účtování na účtech - str. 75
2.1 Dlouhodobý majetek - str. 84
2.1.1 Dlouhodobý nehmotný majetek - str.  85
2.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek - str. 87
2.1.3 Oceňování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  - str. 89
2.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku a jeho zařazení do užívání  - str. 91
2.1.5 Poskytování záloh na pořízení dlouhodobého majetku  - str. 96
2.1.6 Technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku   - str. 98
2.1.7 Odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  - str. 100
2.1.8 Účtování odpisů dlouhodobého majetku  - str. 104
2.1.9 Vyřazení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  - str. 105
2.1.10 Dlouhodobý finanční majetek  - str. 109
Kontrolní otázky  - str. 112
2.2 Zásoby  - str. 113
2.2.1 Oceňování zásob  - str. 113
2.2.2 Účtování zásob  - str. 115
2.2.3 Aktivace materiálu, zboží a služeb  - str. 123
2.2.4 Účtování zásob přímo do spotřeby - str. 124
2.2.5 Stanovení normy přirozených úbytků  - str. 124
2.2.6 Analytické a podrozvahové účty  - str. 124
2.2.7 Kontrola korunou  - str. 124
2.2.8 Význam zásob pro likviditu účetní jednotky  - str. 125
Kontrolní otázky    - str. 132
2.3 Krátkodobý finanční majetek  - str. 132
2.3.1 Peněžní prostředky v pokladně a ceniny  - str. 133
2.3.2 Peněžní prostředky na účtech  - str. 134
2.3.3 Krátkodobé úvěry  - str. 134
2.3.4 Krátkodobé finanční výpomoci  - str. 135
2.3.5 Krátkodobý finanční majetek  - str. 135
2.3.6 Převody mezi finančními účty  - str. 135
Kontrolní otázky   - str. 143
2.4 Zúčtovací vztahy  - str. 143
2.4.1 Zobrazení pohledávek ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce  - str. 143
2.4.2 Zobrazení závazků ve finančním účetnictví a vykázání v účetní závěrce  - str. 147
2.4.3 Inventarizace pohledávek a závazků  - str. 151
2.4.4 Promlčení a zánik pohledávek a závazků  - str. 152
2.4.5 Odpis pohledávek  - str. 152
2.4.6 Opravné položky k pohledávkám  - str. 152
2.4.7 Pohledávky a závazky v cizí měně - str. 153
2.4.8 Účtování dobropisů z reklamací, poskytování různých druhů slev    - str. 155
Kontrolní otázky   - str. 155
2.5 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky  - str. 156
2.5.1 Vlastní kapitál  - str. 156
2.5.2 Rezervy  - str. 160
Kontrolní otázky   - str. 162
2.5.3 Dlouhodobé závazky - str. 162
Kontrolní otázky    - str. 164
2.6 Náklady a výnosy  - str. 164
2.6.1 Podstata nákladů a výnosů  - str. 164
2.6.2 Členění nákladů a výnosů - str. 165
2.6.3 Základní charakteristika nákladů zaúčtovaných v účtové třídě 5 – Náklady  - str. 165
2.6.4 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin nákladů v účtové třídě 5 – Náklady   - str. 166
2.6.5 Základní charakteristika výnosů zaúčtovaných v účtové třídě 6 – Výnosy  - str. 173
2.6.6 Obsahové vymezení jednotlivých účtových skupin výnosů v účtové třídě 6 – Výnosy - str. 173
Kontrolní otázky   - str. 177
2.7 Účetní závěrka  - str. 177
2.7.1 Účetní uzávěrka  - str. 177
2.7.2 Účetní závěrka - str. 181
Použité zdroje    - str. 185
Seznam příloh    - str. 186

Další nabídka k tématu

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Nemovité věci v podnikání, 5 vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Nové vydání této publikace je opět určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní (případně i cizí) nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním nemovitých věcí při ...

Cena: 525 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.