Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění). Součástí publikace je rovněž praktický příklad zaměřený na sestavení účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách ve vlastním kapitálu).
autor: Jiří Strouhal; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 14. 2. 2022, 276 stran
ISBN: 978-80-7676-281-7

Cena: 399 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů - str. IX
Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek - str. X
Předmluva - str. XII
O autorovi - str. XIII
1 Legislativní úprava problematiky - str. 1
1.1 Zákon o účetnictví - str. 1
1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500 - str. 8
1.2.1 Rozvaha - str. 8
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 13
1.2.3 Příloha - str. 16
1.2.4 Přehled o peněžních tocích - str. 18
1.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 19
1.2.6 Shrnutí požadavků na sestavení a zveřejnění účetní závěrky - str. 20
2 Účtová třída 0 – stálá aktiva - str. 21
2.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 21
2.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 26
2.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 33
2.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 36
2.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 39
2.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek - str. 41
2.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 49
2.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 52
2.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky ke stálým aktivům - str. 60
3 Účtová třída 1 – Zásoby - str. 65
3.1 Účtová skupina 11 – Materiál - str. 65
3.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti - str. 70
3.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 74
3.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 81
3.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám - str. 83
4 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str. 87
4.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 87
4.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech - str. 91
4.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry - str. 94
4.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci - str. 97
4.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek - str. 99
4.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty - str. 106
4.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 107
5 Účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy - str. 109
5.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str. 109
5.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str. 115
5.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 119
5.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - str. 122
5.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 127
5.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům - str. 132
5.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky - str. 136
5.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 143
5.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 147
6 Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 151
6.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 151
6.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 157
6.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření - str. 160
6.4 Účtová skupina 45 – Rezervy - str. 162
6.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 169
6.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 171
6.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 176
6.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel - str. 178
7 Účtová třída 5 – Náklady - str. 181
7.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str. 181
7.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 183
7.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186
7.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 188
7.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 190
7.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti - str. 194
7.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 198
7.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 201
7.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 203
7.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str. 206
8 Účtová třída 6 – Výnosy v 211
8.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 211
8.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 213
8.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 215
8.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 219
9 Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty - str. 221
9.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné - str. 221
9.2 Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát - str. 223
9.3 Účtové skupiny 75 až 79 – Podrozvahové účty - str. 224
10 Komplexní příklad - str.  225
10.1 Rozvaha - str. 231
10.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 236
10.3 Příloha v účetní závěrce - str. 238
A Obecné informace - str. 238
B Předpoklady pro vypracování účetní závěrky - str. 239
10.4 Přehled o peněžních tocích - str. 248
10.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 251
Příloha – typový účtový rozvrh - str. 252

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2022

Podvojné účetnictví 2022

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.