Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění). Součástí publikace je rovněž praktický příklad zaměřený na sestavení účetní závěrky v plném rozsahu (rozvaha, výkaz zisku a ztráty v druhovém členění, příloha, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách ve vlastním kapitálu).
autor: Jiří Strouhal; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 2. 2020, 280 stran
ISBN: 978-80-7598-642-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. IX
Předmluva - str. XI
O autorovi - str. XIII
1 LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA PROBLEMATIKY - str. 1
1.1 Zákon o účetnictví - str. 1
1.2 Struktura účetních výkazů dle vyhlášky 500 - str. 9
1.2.1 Rozvaha - str. 9
1.2.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 14
1.2.3 Příloha - str. 16
1.2.4 Přehled o peněžních tocích - str. 18
1.2.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 19
1.2.6 Shrnutí požadavků na sestavení a zveřejnění účetní závěrky - str. 20
2 ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 – STÁLÁ AKTIVA - str. 21
2.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str. 21
2.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 26
2.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 33
2.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 36
2.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 39
2.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek - str. 41
2.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku- str. 49
2.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 53
2.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky ke stálým aktivům - str. 61
3 ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 – ZÁSOBY - str. 66
3.1 Účtová skupina 11 – Materiál - str. 66
3.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti - str. 71
3.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 75
3.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 82
3.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám - str. 84
4 ÚČTOVÁ TŘÍDA 2 – KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY - str. 89
4.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 89
4.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech - str. 93
4.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry - str. 97
4.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci - str. 99
4.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek - str. 101
4.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty - str. 108
4.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 109
5 ÚČTOVÁ TŘÍDA 3 – ZÚČTOVACÍ VZTAHY - str. 111
5.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str. 111
5.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str. 117
5.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 121
5.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - str. 124
5.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 129
5.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům - str. 133
5.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky - str. 138
5.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 144
5.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 149
6 ÚČTOVÁ TŘÍDA 4 – KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY - str. 152
6.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 152
6.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 158
6.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření - str. 161
6.4 Účtová skupina 45 – Rezervy - str. 164
6.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 171
6.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 173
6.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 177
6.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel - str. 180
7 ÚČTOVÁ TŘÍDA 5 – NÁKLADY - str. 182
7.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str. 182
7.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 184
7.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 187
7.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 189
7.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 191
7.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti - str. 195
7.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady- str. 199
7.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 203
7.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str. 204
7.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str. 208
8 ÚČTOVÁ TŘÍDA 6 – VÝNOSY - str. 212
8.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 212
8.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 214
8.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 216
8.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 220
9 ÚČTOVÁ TŘÍDA 7 – ZÁVĚRKOVÉ A PODROZVAHOVÉ ÚČTY - str. 222
9.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné - str. 222
9.2 Účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát - str. 224
9.3 Účtové skupiny 75 až 79 – Podrozvahové účty - str. 225
10 KOMPLEXNÍ PŘÍKLAD - str. 227
10.1 Rozvaha - str. 234
10.2 Výkaz zisku a ztráty - str. 238
10.3 Příloha v účetní závěrce - str. 240
10.4 Přehled o peněžních tocích - str. 251
10.5 Přehled o změnách vlastního kapitálu - str. 254
Příloha – Typový účtový rozvrh- str. 255

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.