Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2021

Účetní případy pro praxi 2021

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny nejen pomocí „téček“, ale i přehlednými tabulkami.  Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. Publikace je určena odborné veřejnosti, především studentům a účetním praktikům, kterým může posloužit při řešení konkrétních problémů v každodenní praxi. 
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, 240 stran
ISBN: 978-80-2713-105-1

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
1. Aktuální změny - str.  8
1.1 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR - str.  12
1.2 Informace GFŘ - str.  13
1.3 Interpretace NÚR - str.  13
2. Další důležité informace - str. 14
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu - str. 14 
2.2 Účetní závěrka - str. 15
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek - str. 22
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str.  22
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 25
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str.  31
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 33
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 34
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek - str. 34
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str.  37
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str.  38
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku - str.  51
4. Účtová třída 1 – zásoby - str.  52
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál - str. 52
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti - str.  61
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 74
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby - str.  81
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám - str.  83
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str.  85
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str.  85
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech - str.  88
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry - str.  93
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci - str.  94
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek - str.  95
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty - str.  112
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str.  113
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy - str.  114
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str.  114
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str.  117
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str.  120
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - str. 124
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str.  126
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům - str.  127
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky - str.  129
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv - str.  129
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 152  
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 154
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy - str.  154
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 156 
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření - str.  160
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy - str.  161
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str.  163
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str.  163
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str.  171
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel - str.  175
8. Účtová třída 5 – náklady - str.  177
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str.  177
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str.  179
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 183 
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 184
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 185
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období  a opravné položky v provozní oblasti - str. 188  
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 190
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 191 
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str.  192
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str.  193
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 195
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 195 
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str.  198
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 199 
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 200
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 201
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát  - str. 201
Přílohy - str. 212 
Směrná účtová osnova - str. 213 
Návrh účtového rozvrhu - str. 215 
Rozvaha v plném rozsahu - str. 223  
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá  povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str. 228
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  230 
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str. 231 
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str.  233
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění  - str. 234
Literatura - str.  235

Další nabídka k tématu

Meritum - Mzdy 2021

Meritum - Mzdy 2021

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

18. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2021. Novinky pro rok 2021, které vám díky publikaci neuniknou: •dovolená – zcela nová pravidla ve výpočtu dovolené, ...

Cena: 795 KčKOUPIT

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele 2021

Ing. Jana Pilátová - Anag, spol. s r. o.

Publikace ve svém 3. vydání obsahuje úplné znění právních předpisů platných pro účetní období započaté 1. 1. 2021 a dále v oblasti účetnictví podnikatelů, tj. České účetní standardy pro podnikatele, vyhlášku ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Účetnictví pro úplné začátečníky 2021

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 229 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2021

Abeceda mzdové účetní 2021

JUDr. Bořivoj ŠUbrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová,Ing. Antonín Daněk - Anag, spol. s r. o.

Jedinečná a nepostradatelná pomůcka všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Publikace je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování. Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je doplněn ...

Cena: 699 KčKOUPIT

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

ÚZ č. 1412 - Účetnictví podnikatelů, Audit, 2021

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje kompletní soubor aktuálních předpisů pro účetnictví podnikatelů – zákon o účetnictví, účetní vyhlášku a 23 Českých účetních standardů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o auditorech, který byl k 1. 1. 2021 významně novelizován. Poslední změny předpisů ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Základní principy a postupy v účetnictví

Základní principy a postupy v účetnictví

Miroslava Vlčková - Wolters Kluwer, a. s.

Cílem publikace „Základní principy a postupy v účetnictví“ je poskytnout čtenářům komplexní pohled na problematiku účetnictví z hlediska zákona o účetnictví, vyhlášky č. 500/2002 Sb. a Českých účetních standardů pro podnikatele. Předkládaná publikace se nesnaží pouze o strohý popis ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikale 2021

Ing. Jaroslav Jindrák - Anag, spol. s r. o.

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2021

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 21. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2021 a sestavováním účetní závěrky za rok 2020 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2021 ve všech právních a ...

Cena: 619 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer, a. s.

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, ...

Cena: 319 KčKOUPIT

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Rozumíme účetní závěrce podnikatelů, 4. vydání

Hana Březinová - Wolters Kluwer, a. s.

K účetní závěrce je v publikaci přistoupeno způsobem, jenž umožnil její plné přiblížení čtenáři, který nemusí být znalý účtování. Je seznámen s podstatou účetních výkazů, které jsou podloženy účetními zásadami a vytvořeny na základě aplikace účetních metod. Čtenáři se dostane ...

Cena: 369 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.