Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2021

Účetní případy pro praxi 2021

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Vybrané účetní příklady jsou pro větší názornost řešeny nejen pomocí „téček“, ale i přehlednými tabulkami.  Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. Publikace je určena odborné veřejnosti, především studentům a účetním praktikům, kterým může posloužit při řešení konkrétních problémů v každodenní praxi. 
autor: Vladimír Hruška vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 26. 1. 2021, 240 stran
ISBN: 978-80-2713-105-1

Cena: 329 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
1. Aktuální změny - str.  8
1.1 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR - str.  12
1.2 Informace GFŘ - str.  13
1.3 Interpretace NÚR - str.  13
2. Další důležité informace - str. 14
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu - str. 14 
2.2 Účetní závěrka - str. 15
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek - str. 22
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek - str.  22
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 25
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str.  31
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 33
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 34
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek - str. 34
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str.  37
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str.  38
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku - str.  51
4. Účtová třída 1 – zásoby - str.  52
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál - str. 52
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti - str.  61
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 74
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby - str.  81
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám - str.  83
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str.  85
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str.  85
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech - str.  88
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry - str.  93
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci - str.  94
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek - str.  95
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty - str.  112
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str.  113
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy - str.  114
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str.  114
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str.  117
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str.  120
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - str. 124
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str.  126
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům - str.  127
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky - str.  129
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv - str.  129
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování - str. 152  
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 154
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy - str.  154
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 156 
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření - str.  160
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy - str.  161
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str.  163
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str.  163
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str.  171
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel - str.  175
8. Účtová třída 5 – náklady - str.  177
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str.  177
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str.  179
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 183 
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 184
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 185
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období  a opravné položky v provozní oblasti - str. 188  
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 190
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 191 
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace - str.  192
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů - str.  193
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 195
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 195 
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str.  198
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 199 
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 200
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 201
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát  - str. 201
Přílohy - str. 212 
Směrná účtová osnova - str. 213 
Návrh účtového rozvrhu - str. 215 
Rozvaha v plném rozsahu - str. 223  
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá  povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str. 228
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem - str.  230 
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str. 231 
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str.  233
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění  - str. 234
Literatura - str.  235

Další nabídka k tématu

Personalistka, 6. vydání

Personalistka, 6. vydání

Alena Chládková, Petr Bukovjan - Wolters Kluwer, a. s.

Praktický průvodce vedením personální agendy podle zákoníku práce a dalších právních předpisů k 1. 1. 2021. Včetně nové úpravy dovolené! Autoři se netradičním, ale zároveň přehledným způsobem zaměřují na nejdůležitější otázky praxe, týkající se pracovněprávních vztahů od vzniku ...

Cena: 985 KčKOUPIT

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Neptejte se účetních, jak řídit náklady, 2. vydání

Tomáš Nekvapil - Wolters Kluwer, a. s.

Knížka pojednávající zajímavou, čtivou a pochopitelnou formou o účetnictví, finančních rozvahách, ukazatelích, analýzách a jejich vlivu na rozhodování manažerů. Deset prostých příběhů odhaluje, co vše může nebo by mělo ovlivnit váš podnikatelský úsudek. "...Tato kniha vznikla jako ...

Cena: 240 KčKOUPIT

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Nejčastější chyby a omyly účetních, 3. vydání

Lenka Dvořáková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace je užitečnou praktickou pomůckou každého účetního. Nabízí přehled nejčastějších případů účetních chyb spolu s návodem na jejich odstranění a uvedením správného řešení. Pro snadnou orientaci je publikace rozdělena do jednotlivých kapitol podle účetních oblastí. Nejedná se o ...

Cena: 435 KčKOUPIT

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2021

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2021. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 339 KčKOUPIT

Účetnictví v obchodní činnosti

Účetnictví v obchodní činnosti

Miroslava Vlčková, Jindřiška Kouřilová, Jarmila Rybová, Hana Hlaváčková - Wolters Kluwer, a. s.

Obchodní činnost nabízí mnoho příležitostí, ale zároveň vyžaduje i četné znalosti včetně povědomí o obchodních rizicích. Tato kniha se nejprve na začátku zabývá daňovou evidencí v obchodních firmách a v dalších kapitolách začíná účetnictví tématem platebních vztahů, a to včetně ...

Cena: 369 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2021

Hana Kovalíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Publikace je upravena podle legislativy platné pro rok 2021. Blíže k obsahu publikace Poslední publikace byla vydaná pro rok 2018. Protože v dalších dvou ...

Cena: 599 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2021

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 18. vydání populární publikace zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Velké množství praktických příkladů a podrobných postupů Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijatá žádná významná legislativní změna, ...

Cena: 669 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2021, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2021

Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2021 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 659 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2021

Podvojné účetnictví 2021

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi - vypichujeme změny v oblasti hmotného majetku a nehmotného majetku, možnost  ...

Cena: 239 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2021 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.