Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin.

Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní charakteristiky, navrhované syntetické účty, nejčastější souvztažné operace a názorné postupy řešení účetních případů. Při řešení případů se vychází ze vzorového účtového rozvrhu pro aktuální účetní období. 
autor: Vladimír Hruška; vydal: GRADA Publishing, a. s., podle stavu k 19. 2. 2020, 232 stran
ISBN: 978-80-2711-033-9

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Předmluva - str. 7
1. Aktuální změny - str. 8
1.1 Vybrané legislativní změny - str. 8
1.2 Příspěvky Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR- str. 13
1.3 Informace GFŘ - str. 13
1.4 Interpretace NÚR - str. 14
2. Další důležité informace - str. 16
2.1 Kategorie účetních jednotek a povinnost auditu - str. 16
2.2 Účetní závěrka - str. 17
3. Účtová třída 0 – dlouhodobý majetek - str. 24
3.1 Účtová skupina 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek- str. 24
3.2 Účtová skupina 02 – Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný - str. 27
3.3 Účtová skupina 03 – Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný - str. 34
3.4 Účtová skupina 04 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - str. 36
3.5 Účtová skupina 05 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek - str. 37
3.6 Účtová skupina 06 – Dlouhodobý finanční majetek - str. 37
3.7 Účtová skupina 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - str. 40
3.8 Účtová skupina 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - str. 41
3.9 Účtová skupina 09 – Opravné položky k dlouhodobému majetku - str. 54
4. Účtová třída 1 – zásoby - str. 55
4.1 Účtová skupina 11 – Materiál - str. 55
4.2 Účtová skupina 12 – Zásoby vlastní činnosti - str. 64
4.3 Účtová skupina 13 – Zboží - str. 77
4.4 Účtová skupina 15 – Poskytnuté zálohy na zásoby - str. 84
4.5 Účtová skupina 19 – Opravné položky k zásobám - str. 86
5. Účtová třída 2 – krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky - str. 88
5.1 Účtová skupina 21 – Peněžní prostředky v pokladně - str. 88
5.2 Účtová skupina 22 – Peněžní prostředky na účtech - str. 91
5.3 Účtová skupina 23 – Krátkodobé úvěry - str. 96
5.4 Účtová skupina 24 – Krátkodobé finanční výpomoci - str. 97
5.5 Účtová skupina 25 – Krátkodobý finanční majetek - str. 98
5.6 Účtová skupina 26 – Převody mezi finančními účty - str. 115
5.7 Účtová skupina 29 – Opravné položky ke krátkodobému finančnímu majetku - str. 116
6. Účtová třída 3 – zúčtovací vztahy - str. 117
6.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé i dlouhodobé) - str. 117
6.2 Účtová skupina 32 – Závazky (krátkodobé) - str. 120
6.3 Účtová skupina 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi - str. 123
6.4 Účtová skupina 34 – Zúčtování daní a dotací - str. 127
6.5 Účtová skupina 35 – Pohledávky za společníky - str. 129
6.6 Účtová skupina 36 – Závazky ke společníkům - str. 130
6.7 Účtová skupina 37 – Jiné pohledávky a závazky - str. 132
6.8 Účtová skupina 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv - str. 132
6.9 Účtová skupina 39 – Opravná položka k zúčtovacím vztahům a vnitřní zúčtování  - str. 155
7. Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky - str. 157
7.1 Účtová skupina 41 – Základní kapitál a kapitálové fondy - str. 157
7.2 Účtová skupina 42 – Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření - str. 159
7.3 Účtová skupina 43 – Výsledek hospodaření - str. 163
7.4 Účtová skupina 45 – Rezervy - str. 164
7.5 Účtová skupina 46 – Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím - str. 166
7.6 Účtová skupina 47 – Dlouhodobé závazky - str. 166
7.7 Účtová skupina 48 – Odložený daňový závazek a pohledávka - str. 174
7.8 Účtová skupina 49 – Individuální podnikatel - str. 178
8. Účtová třída 5 – náklady - str. 180
8.1 Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy - str. 180
8.2 Účtová skupina 51 – Služby - str. 182
8.3 Účtová skupina 52 – Osobní náklady - str. 186
8.4 Účtová skupina 53 – Daně a poplatky - str. 187
8.5 Účtová skupina 54 – Jiné provozní náklady - str. 188
8.6 Účtová skupina 55 – Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti  - str. 191
8.7 Účtová skupina 56 – Finanční náklady - str. 193
8.8 Účtová skupina 57 – Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti - str. 194
8.9 Účtová skupina 58 – Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace- str. 195
8.10 Účtová skupina 59 – Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů  - str. 196
9. Účtová třída 6 – výnosy - str. 198
9.1 Účtová skupina 60 – Tržby za vlastní výkony a zboží - str. 198
9.2 Účtová skupina 64 – Jiné provozní výnosy - str. 201
9.3 Účtová skupina 66 – Finanční výnosy - str. 202
9.4 Účtová skupina 69 – Převodové účty - str. 203
10. Účtová třída 7 – závěrkové a podrozvahové účty - str. 204
10.1 Účtová skupina 70 – Účty rozvažné a účtová skupina 71 – Účet zisků a ztrát   - str. 204
Přílohy   - str. 209
Směrná účtová osnova  - str. 210
Návrh účtového rozvrhu - str. 212
Rozvaha v plném rozsahu  - str. 220
Rozvaha ve zkráceném rozsahu I. – malá účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem  - str. 225
Rozvaha ve zkráceném rozsahu II. – mikro účetní jednotka, která nemá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem   - str. 227
Výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu – druhové členění - str. 228
Výkazu zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu – druhové členění - str. 230
Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu – účelové členění - str. 231
Literatura - str. 232

Další nabídka k tématu

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2023

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2023 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Abeceda účetnictví pro podnikatele 2023

Ing. Rostislav Chalupa, Ing. Jiří Kadlec, Ing. Jana Pilátová, Ing. Dagmar Procházková, - Anag, spol. s r. o.

Již 19. vydání populární publikace, která vychází opět po roční odmlce v novém, aktualizovaném vydání, zachycuje základní účetní předpisy a rozpracovává je do konkrétních účetních postupů. Přestože v posledních letech nebyla v oblasti účetnictví přijata žádná významná legislativní ...

Cena: 799 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2023 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 539 KčKOUPIT

Abeceda mzdové účetní 2023

Abeceda mzdové účetní 2023

JUDr. Bořivoj Šubrt, Mgr. Eva Svěrčinová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, -

Publikace, která je naprosto ojedinělá svým rozsahem a způsobem zpracování, je jedinečnou a nepostradatelnou pomůckou všech mzdových účetních. Mzdové účetnictví od A do Z, prakticky a v příkladech Srozumitelný výklad mzdové problematiky, zpracovaný špičkovým týmem autorů, je ...

Cena: 839 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví 2023

Podvojné účetnictví 2023

Jana Skálová, Anna Suková a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Pro všechny, kteří mají zájem dobře se naučit podvojně účtovat, je zde tato kniha! Zaměřuje se na nejčastější účetní operace, které nastávají v praxi podnikatele. Vhodné i pro současnou obtížnou praxi – rozebíráme změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku, zejména zrušení ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2023

Účetní případy pro praxi 2023

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 389 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Účetnictví pro úplné začátečníky 2023

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

K získání komplexního přehledu v účetnictví vám poslouží publikace, kterou držíte v rukou. Je psána srozumitelně a logicky, aby skutečně pomohla úplnému začátečníkovi, stejně tak studentovi či absolventovi rekvalifikačního kurzu. Stejně tak poslouží účetním pro opakování účetních ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Podvojné účetnictví a účetní závěrka 2023

Ing. Petr Ryneš - Anag, spol. s r. o.

Již 23. vydání této jedinečné a pro každého účetního nezbytné publikace se zabývá problematikou vedení podvojného účetnictví pro podnikatele v roce 2023 a sestavováním účetní závěrky za rok 2022 a předkládá rovněž přehled případných změn v účetnictví od 1. 1. 2023 ve všech právních a ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy pro podnikatele s opravami pro rok 2023

Ing. Jaroslav Jindrák -

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného ...

Cena: 499 KčKOUPIT

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Manažerské účetnictví, nástroje a metody, 3. vydání

Jana Fibírová, Libuše Šoljaková, Jaroslav Wagner, Petr Petera - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace ve třetím upraveném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a závazků, ...

Cena: 635 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.