Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.

Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace poskytuje i zajímavé informace důležité pro vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.

autor: Jana Skálová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-570-5

Cena: 365 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Seznam použitých obrázků  - str. 13
Seznam použitých tabulek a grafů  - str. 14
Předmluva  - str. 15
Část I Úvod do problematiky akvizic a fúzí - str. 17
Kapitola 1 Akvizice a fúze – základní vymezení  - str. 17
1.1 Akvizice - str. 17
1.2 Podniková kombinace - str. 18
1.3 Přeměny - str. 18
1.4 Fúze  - str. 19
1.5 Vlastnická změna či organizační změna skupiny  - str. 20
1.6 Kapitálové akvizice nebo majetkové akvizice - str. 20
1.7 Účetní zobrazení akvizic, fúzí a spojování podniků  - str. 21
1.8 Stanovení ceny akvizice - str. 23
1.9 Členění akvizic dle záměru a cíle nabyvatele  - str. 24
1.10 Členění akvizic dle právní formy  - str. 24
1.11 Důvody pro fúze a akvizice - str. 25
Kapitola 2 Právní úprava přeměn v České republice - str. 27
2.1 Směrnice EU upravující obchodní právo  - str. 27
2.2 Směrnice EU upravující daně  - str. 28
2.3 Směrnice EU upravující účetnictví  - str. 29
2.4 Historický vývoj právní úpravy přeměn v českém právu  - str. 29
2.5 Současná právní úprava  - str. 30
Kapitola 3 Druhy přeměn v České republice  - str. 31
3.1  Fúze  - str. 31
3.2 Převod jmění na společníka - str. 32
3.3 Rozdělení - str. 32
3.4  Změna právní formy  - str. 34
3.5  Přeshraniční přemístění sídla - str. 34
Část II Společné právní a účetní souvislosti přeměn  - str. 35
Kapitola 4 Příprava přeměny - str. 35
4.1 Projekt - str. 35
4.2 Základní pojmy pro účetní řešení  - str. 38
4.3 Regulace v účetních předpisech - str. 39
4.4 Vzájemné souvislosti účetních povinností - str. 40
Kapitola 5 Rozhodný den - str. 42
5.1 Ustanovení zákona o přeměnách o rozhodném dni - str. 42
5.2 Ekonomické souvislosti rozhodného dne - str. 43
5.3 Vazba účetního období a rozhodného dne  - str. 43
Kapitola 6 Časový průběh přeměny  - str. 45
6.1 Rozhodný den předchází vypracování a schválení projektu - str. 45
6.2 Možnosti spojení účetních období dle zákona o účetnictví  - str. 47
6.3 Rozhodný den následuje po vypracování a schválení projektu fúze - str. 48
Kapitola 7 Účetní závěrky v procesu fúze - str. 50
7.1 Konečná účetní závěrka - str. 50
7.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 50
7.3 Audit účetních závěrek - str. 51
7.4 Změna kategorie účetní jednotky - str. 52
Kapitola 8 Ocenění jmění - str. 54
8.1 Okamžik ocenění - str. 54
8.2 Metody ocenění - str. 55
8.3 Zákonná struktura znaleckého posudku - str. 56
8.4 Důsledky ocenění jmění - str. 58
Kapitola 9 Zobrazení ocenění jmění do účetnictví - str. 59
9.1 Okamžik zobrazení do účetnictví  - str. 59
9.1.1 Rozhodný den navazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 59
9.1.2 Rozhodný den nenavazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 60
9.2 Přecenění v oblasti aktiv  - str. 61
9.3 Zobrazení v oblasti pasiv - str. 62
9.4 Problémy při zastarání ocenění jmění  - str. 63
9.4.1 Metoda s goodwillem  - str. 63
9.4.2 Metoda s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku - str. 64
9.4.3 Příklad zobrazení poklesu hodnoty jmění - str. 64
Kapitola 10 Zahajovací rozvaha  - str. 68
10.1 Sestavení zahajovací rozvahy  - str. 68
10.2 Komentář k zahajovací rozvaze  - str. 71
10.3 Rozdělení položky Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací - str. 72
10.4 Vznik a rozdělení položky Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 73
10.4.1 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky v rozdílné hodnotě - str. 75
10.4.2 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky s opravnými položkami  - str. 78
Část III Společné daňové souvislosti přeměn - str. 81
Kapitola 11 Daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob - str. 81
11.1 Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů  - str. 81
11.2 Odpisování hmotného majetku  - str. 84
11.3 Vliv znaleckého přecenění majetku  - str. 88
11.4 Daňová ztráta  - str. 91
11.5 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 91
11.6 Daňové souvislosti přeměn související s implementací směrnic EU - str. 92
11.7 Ekonomické důvody pro fúzi - str. 95
11.8 Možnost odepření výhod na jiné dani  - str. 97
Kapitola 12 Odložená daň  - str. 99
12.1 Co je to odložená daň? - str. 99
12.2 Kdo účtuje o odložené dani - str. 101
12.3 Odložená daň při přeměnách - str. 101
12.4 Vliv přecenění aktiv na odloženou daň - str. 103
12.5 Odložená daňová pohledávka dříve nevykázaná - str. 104
12.6 Goodwill - str. 105
12.7 Oceňovací rozdíl  - str. 106
12.8 Souhrnný příklad na zaúčtování odložené daně při fúzi  - str. 106
12.9 Nutnost zaúčtovat odloženou daň po přeměně - str. 108
Kapitola 13 Výplata vlastního kapitálu po přeměně - str. 109
13.1 Obecné principy zdanění výplaty vlastního kapitálu - str. 109
13.2  Zdanění výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi - str. 110
13.3 Příklad zdanění výplaty po fúzi - str. 112
Kapitola 14 Dopad přeměny na společníky - str. 115
14.1 Výměna podílů - str. 116
14.2 Zvýšení nebo snížení hodnoty původního podílu - str. 117
14.3 Doplatky společníkům - str. 118
14.4 Získání nových podílů vedle původních podílů - str. 119
Kapitola 15 Daňový řád a přeměny  - str. 121
15.1 Souhlas správce daně  - str. 121
15.2 Registrační povinnost - str. 121
15.3 Přechod daňové povinnosti - str. 122
Kapitola 16 Daň z přidané hodnoty - str. 123
16.1 Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty  - str. 123
16.2 Registrace a vznik plátce DPH - str. 124
16.3 Vypořádání koeficientu  - str. 124
Kapitola 17 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 125
Část IV Fúze - str. 126
Kapitola 18 Fúze sloučením - str. 126
18.1 Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti - str. 126
18.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti  - str. 128
18.3 Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 130 1
8.4 Kombinované snížení a zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 131
Kapitola 19 Fúze dceřiné a mateřské společnosti - str. 133
19.1 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti - str. 133
19.2 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti  - str. 137
19.3 Test vlastního kapitálu ze zahajovací rozvahy - str. 138
Část V Rozdělení - str. 141
Kapitola 20 Rozdělení  - str. 141
20.1 Varianty rozdělení – rozštěpení a odštěpení  - str. 141
20.2 Povinnost ocenění jmění při rozdělení - str. 143
20.3 Informace o rozdělení pro společníky  - str. 144
20.4 Účetní souvislosti rozdělení  - str. 145
20.5 Příklady rozdělení  - str. 148
Část VI Převzetí jmění jedním společníkem - str. 153
Kapitola 21 Převzetí jmění společníkem - str. 153
21.1 Vymezení převzetí jmění - str. 153
21.2 Příprava převzetí jmění - str. .154
21.3 Přejímající společník je účetní jednotkou - str. 155
21.4 Přejímající společník není účetní jednotkou - str. 157
Část VII Změna právní formy  - str. 159
Kapitola 22 Změna právní formy - str. 159
22.1 Vymezení změny právní formy - str. 159
22.2 Účetní povinnosti při změně právní formy  - str. 161
22.3 Ocenění jmění  - str. 161
22.4 Lhůty při změně právní formy  - str. 162
22.5 Změna právní formy mezi kapitálovými společnostmi  - str. 162
22.5.1 Příklad změny právní formy s. r. o. na a. s.  - str. 163
22.6 Změna právní formy z osobní na kapitálovou společnost  - str. 165
22.7 Nesouhlasící společník - str. 167
Část VIII Přeshraniční přeměny  - str. 171
Kapitola 23 Právní úprava přeshraničních fúzí v ČR  - str. 171
23.1 Obecná právní úprava - str. 171
23.2 Projekt přeshraniční fúze - str. 172
23.3 Účetní účinky - str. 172
23.4 Den účetní závěrky použité pro stanovení podmínek - str. 173
23.5 Údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou společnost  - str. 173
23.6 Další dokumenty připravované v procesu přeshraniční fúze  - str. 176
23.7 Notářská osvědčení  - str. 177
23.8 Právní účinky přeshraniční fúze  - str. 178
Kapitola 24 Účetní řešení přeshraniční fúze - str. 179
24.1 Vybraná ustanovení právních předpisů pro přeshraniční fúze  - str. 179
24.2 Nástupnická společnost – ocenění nabytého majetku a závazků - str. 180
24.2.1 Přecenění majetku přebíraného ze zahraničí  - str. 182
24.2.2 Rozdíly z přeměn společností - str. 183
Kapitola 25  Realizované přeshraniční fúze od roku 2008 do roku 2018 v České republice - str. 184
Kapitola 26 Přemístění sídla společnosti  - str. 188
26.1 Přemístění sídla dle českých předpisů - str. 188
26.2 Přemístění sídla do zahraničí - str. 188
26.3 Přemístění sídla do ČR   - str. 190
26.4 Očekávaný vývoj regulace přeshraničních přeměn v EU - str. 191
Kapitola 27  Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví  - str. 194
Část IX IFRS - str. 197
Kapitola 28  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 197
28.1 Používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii  - str. 197
28.2 Používání IFRS českými subjekty - str. 197
28.3 Podnikové kombinace v IFRS - str. 199
28.4 Základní pojmy IFRS 3 - str. 199
28.5 Poskytovaná protihodnota  - str. 201
28.6 Nekontrolní podíly  - str. 201
28.7 Výpočet goodwillu   - str. 202
28.8 Vliv metod ocenění nekontrolních podílů  - str. 202
28.9 Přínos z výhodné koupě (záporný goodwill) . . . . . .205
28.10 Nehmotná aktiva - str. 206
28.11 Použití postupu dle IFRS v českých podmínkách - str. 206
Abstrakt / Summary - str. 208
Seznam použité literatury  - str. 211
Příloha č. 1 – Účtový rozvrh používaný v publikaci  - str. 215
Rejstřík - str. 223

Další nabídka k tématu

Daňové zákony -  aktualizované vydání červen 2022

Daňové zákony - aktualizované vydání červen 2022

Sagit, a. s.

Aktualizovaný soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou kompletně promítnuty změny, ke kterým došlo v první polovině roku 2022 – změnil se zákon o daních z příjmů, o DPH, o spotřebních daních, o dani silniční a nově byl zařazen zákon o daňových opatřeních ve vztahu k ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

ÚZ č. 1463 - Daně z příjmů, Evidence tržeb, 2022

Sagit, a. s.

Od ledna 2022 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů. Publikace dále obsahuje aktuální znění zákona o rezervách, zákona o evidenci tržeb, vyhlášky, pokyny a sdělení Ministerstva financí. Nově je zařazen zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022. Publikace obsahuje ...

Cena: 167 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu, 5. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Páté vydání publikace je zaměřeno na řešení konkrétních případů z praxe s. r. o., od jejího založení až po zánik. Za tím účelem bylo do publikace zařazeno celkem 225 nejčastějších a nejzajímavějších dotazů ...

Cena: 450 KčKOUPIT

Převody obchodních podílů a akcií

Převody obchodních podílů a akcií

Bohumil Havel, Zuzana Nevolná a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.

Autoři a autorky publikace se pokouší podívat na téma převodu podílu, akcií či účasti v právnické osobě jak z úhlu čistě teoretického, tak z pohledu práva korporačního, spolkového, soutěžního, exekučního či daňového. Ambicí autorů není vyřešit vše, snaží se však s využitím doktríny, ...

Cena: 605 KčKOUPIT

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Obchodní společnosti a družstva, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Jan Lasák, Josef Kotásek a kolektiv - C. H. Beck

Nové vydání učebnice si klade za cíl podat výklad právní úpravy obchodních korporací s odstupem téměř deseti let po reformě soukromého práva. Zachycuje také poslední rozsáhlou a významnou novelizaci zákona o obchodních korporacích i vývoj, kterým prošla rozhodovací praxe vyšších ...

Cena: 990 KčKOUPIT

Daně v účetnictví, 2. vydání

Daně v účetnictví, 2. vydání

Jana Skálová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace Daně v účetnictví se věnuje vlivu zákona o daních z příjmů na účetnictví podnikatelských subjektů. Obsahuje nezbytný teoretický podklad i navazující praktické příklady. Úvod knihy je věnován konstrukci základu daně z příjmů právnických osob, tedy úpravě výsledku ...

Cena: 349 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 110 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Komentovaná judikatura k a. s. 2021

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer, a. s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2021 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 1 220 KčKOUPIT

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Základní kapitál a ochrana věřitelů při jeho rozdělování

Kamil Kovaříček - C. H. Beck

Základní kapitál se pod tíhou kritiky postupně stává přehlíženým tématem tuzemského právního diskurzu. Paradoxně se tak děje navzdory tomu, že značná část rekodifikované úpravy obchodních korporací je věnována právě dispozicím se základním kapitálem v obou právních formách ...

Cena: 290 KčKOUPIT

Zastoupení podnikatele

Zastoupení podnikatele

Kateřina Eichlerová - Wolters Kluwer, a. s.

Předkládaná monografie velmi zevrubně zpracovává téma zastoupení podnikatele. Je zaměřena na tzv. výlučné zástupce podnikatele (prokuristu, vedoucího odštěpného závodu a obecného obchodního zmocněnce), tedy zástupce, kteří mají úzkou vazbu na obchodní závod a které jiná osoba než ...

Cena: 990 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.