Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.

Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace poskytuje i zajímavé informace důležité pro vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.


autor: Jana Skálová; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 6. 12. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-570-5

Cena: 365 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Seznam použitých obrázků  - str. 13
Seznam použitých tabulek a grafů  - str. 14
Předmluva  - str. 15
Část I Úvod do problematiky akvizic a fúzí - str. 17
Kapitola 1 Akvizice a fúze – základní vymezení  - str. 17
1.1 Akvizice - str. 17
1.2 Podniková kombinace - str. 18
1.3 Přeměny - str. 18
1.4 Fúze  - str. 19
1.5 Vlastnická změna či organizační změna skupiny  - str. 20
1.6 Kapitálové akvizice nebo majetkové akvizice - str. 20
1.7 Účetní zobrazení akvizic, fúzí a spojování podniků  - str. 21
1.8 Stanovení ceny akvizice - str. 23
1.9 Členění akvizic dle záměru a cíle nabyvatele  - str. 24
1.10 Členění akvizic dle právní formy  - str. 24
1.11 Důvody pro fúze a akvizice - str. 25
Kapitola 2 Právní úprava přeměn v České republice - str. 27
2.1 Směrnice EU upravující obchodní právo  - str. 27
2.2 Směrnice EU upravující daně  - str. 28
2.3 Směrnice EU upravující účetnictví  - str. 29
2.4 Historický vývoj právní úpravy přeměn v českém právu  - str. 29
2.5 Současná právní úprava  - str. 30
Kapitola 3 Druhy přeměn v České republice  - str. 31
3.1  Fúze  - str. 31
3.2 Převod jmění na společníka - str. 32
3.3 Rozdělení - str. 32
3.4  Změna právní formy  - str. 34
3.5  Přeshraniční přemístění sídla - str. 34
Část II Společné právní a účetní souvislosti přeměn  - str. 35
Kapitola 4 Příprava přeměny - str. 35
4.1 Projekt - str. 35
4.2 Základní pojmy pro účetní řešení  - str. 38
4.3 Regulace v účetních předpisech - str. 39
4.4 Vzájemné souvislosti účetních povinností - str. 40
Kapitola 5 Rozhodný den - str. 42
5.1 Ustanovení zákona o přeměnách o rozhodném dni - str. 42
5.2 Ekonomické souvislosti rozhodného dne - str. 43
5.3 Vazba účetního období a rozhodného dne  - str. 43
Kapitola 6 Časový průběh přeměny  - str. 45
6.1 Rozhodný den předchází vypracování a schválení projektu - str. 45
6.2 Možnosti spojení účetních období dle zákona o účetnictví  - str. 47
6.3 Rozhodný den následuje po vypracování a schválení projektu fúze - str. 48
Kapitola 7 Účetní závěrky v procesu fúze - str. 50
7.1 Konečná účetní závěrka - str. 50
7.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 50
7.3 Audit účetních závěrek - str. 51
7.4 Změna kategorie účetní jednotky - str. 52
Kapitola 8 Ocenění jmění - str. 54
8.1 Okamžik ocenění - str. 54
8.2 Metody ocenění - str. 55
8.3 Zákonná struktura znaleckého posudku - str. 56
8.4 Důsledky ocenění jmění - str. 58
Kapitola 9 Zobrazení ocenění jmění do účetnictví - str. 59
9.1 Okamžik zobrazení do účetnictví  - str. 59
9.1.1 Rozhodný den navazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 59
9.1.2 Rozhodný den nenavazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 60
9.2 Přecenění v oblasti aktiv  - str. 61
9.3 Zobrazení v oblasti pasiv - str. 62
9.4 Problémy při zastarání ocenění jmění  - str. 63
9.4.1 Metoda s goodwillem  - str. 63
9.4.2 Metoda s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku - str. 64
9.4.3 Příklad zobrazení poklesu hodnoty jmění - str. 64
Kapitola 10 Zahajovací rozvaha  - str. 68
10.1 Sestavení zahajovací rozvahy  - str. 68
10.2 Komentář k zahajovací rozvaze  - str. 71
10.3 Rozdělení položky Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací - str. 72
10.4 Vznik a rozdělení položky Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 73
10.4.1 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky v rozdílné hodnotě - str. 75
10.4.2 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky s opravnými položkami  - str. 78
Část III Společné daňové souvislosti přeměn - str. 81
Kapitola 11 Daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob - str. 81
11.1 Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů  - str. 81
11.2 Odpisování hmotného majetku  - str. 84
11.3 Vliv znaleckého přecenění majetku  - str. 88
11.4 Daňová ztráta  - str. 91
11.5 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 91
11.6 Daňové souvislosti přeměn související s implementací směrnic EU - str. 92
11.7 Ekonomické důvody pro fúzi - str. 95
11.8 Možnost odepření výhod na jiné dani  - str. 97
Kapitola 12 Odložená daň  - str. 99
12.1 Co je to odložená daň? - str. 99
12.2 Kdo účtuje o odložené dani - str. 101
12.3 Odložená daň při přeměnách - str. 101
12.4 Vliv přecenění aktiv na odloženou daň - str. 103
12.5 Odložená daňová pohledávka dříve nevykázaná - str. 104
12.6 Goodwill - str. 105
12.7 Oceňovací rozdíl  - str. 106
12.8 Souhrnný příklad na zaúčtování odložené daně při fúzi  - str. 106
12.9 Nutnost zaúčtovat odloženou daň po přeměně - str. 108
Kapitola 13 Výplata vlastního kapitálu po přeměně - str. 109
13.1 Obecné principy zdanění výplaty vlastního kapitálu - str. 109
13.2  Zdanění výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi - str. 110
13.3 Příklad zdanění výplaty po fúzi - str. 112
Kapitola 14 Dopad přeměny na společníky - str. 115
14.1 Výměna podílů - str. 116
14.2 Zvýšení nebo snížení hodnoty původního podílu - str. 117
14.3 Doplatky společníkům - str. 118
14.4 Získání nových podílů vedle původních podílů - str. 119
Kapitola 15 Daňový řád a přeměny  - str. 121
15.1 Souhlas správce daně  - str. 121
15.2 Registrační povinnost - str. 121
15.3 Přechod daňové povinnosti - str. 122
Kapitola 16 Daň z přidané hodnoty - str. 123
16.1 Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty  - str. 123
16.2 Registrace a vznik plátce DPH - str. 124
16.3 Vypořádání koeficientu  - str. 124
Kapitola 17 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 125
Část IV Fúze - str. 126
Kapitola 18 Fúze sloučením - str. 126
18.1 Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti - str. 126
18.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti  - str. 128
18.3 Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 130 1
8.4 Kombinované snížení a zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 131
Kapitola 19 Fúze dceřiné a mateřské společnosti - str. 133
19.1 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti - str. 133
19.2 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti  - str. 137
19.3 Test vlastního kapitálu ze zahajovací rozvahy - str. 138
Část V Rozdělení - str. 141
Kapitola 20 Rozdělení  - str. 141
20.1 Varianty rozdělení – rozštěpení a odštěpení  - str. 141
20.2 Povinnost ocenění jmění při rozdělení - str. 143
20.3 Informace o rozdělení pro společníky  - str. 144
20.4 Účetní souvislosti rozdělení  - str. 145
20.5 Příklady rozdělení  - str. 148
Část VI Převzetí jmění jedním společníkem - str. 153
Kapitola 21 Převzetí jmění společníkem - str. 153
21.1 Vymezení převzetí jmění - str. 153
21.2 Příprava převzetí jmění - str. .154
21.3 Přejímající společník je účetní jednotkou - str. 155
21.4 Přejímající společník není účetní jednotkou - str. 157
Část VII Změna právní formy  - str. 159
Kapitola 22 Změna právní formy - str. 159
22.1 Vymezení změny právní formy - str. 159
22.2 Účetní povinnosti při změně právní formy  - str. 161
22.3 Ocenění jmění  - str. 161
22.4 Lhůty při změně právní formy  - str. 162
22.5 Změna právní formy mezi kapitálovými společnostmi  - str. 162
22.5.1 Příklad změny právní formy s. r. o. na a. s.  - str. 163
22.6 Změna právní formy z osobní na kapitálovou společnost  - str. 165
22.7 Nesouhlasící společník - str. 167
Část VIII Přeshraniční přeměny  - str. 171
Kapitola 23 Právní úprava přeshraničních fúzí v ČR  - str. 171
23.1 Obecná právní úprava - str. 171
23.2 Projekt přeshraniční fúze - str. 172
23.3 Účetní účinky - str. 172
23.4 Den účetní závěrky použité pro stanovení podmínek - str. 173
23.5 Údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou společnost  - str. 173
23.6 Další dokumenty připravované v procesu přeshraniční fúze  - str. 176
23.7 Notářská osvědčení  - str. 177
23.8 Právní účinky přeshraniční fúze  - str. 178
Kapitola 24 Účetní řešení přeshraniční fúze - str. 179
24.1 Vybraná ustanovení právních předpisů pro přeshraniční fúze  - str. 179
24.2 Nástupnická společnost – ocenění nabytého majetku a závazků - str. 180
24.2.1 Přecenění majetku přebíraného ze zahraničí  - str. 182
24.2.2 Rozdíly z přeměn společností - str. 183
Kapitola 25  Realizované přeshraniční fúze od roku 2008 do roku 2018 v České republice - str. 184
Kapitola 26 Přemístění sídla společnosti  - str. 188
26.1 Přemístění sídla dle českých předpisů - str. 188
26.2 Přemístění sídla do zahraničí - str. 188
26.3 Přemístění sídla do ČR   - str. 190
26.4 Očekávaný vývoj regulace přeshraničních přeměn v EU - str. 191
Kapitola 27  Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví  - str. 194
Část IX IFRS - str. 197
Kapitola 28  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 197
28.1 Používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii  - str. 197
28.2 Používání IFRS českými subjekty - str. 197
28.3 Podnikové kombinace v IFRS - str. 199
28.4 Základní pojmy IFRS 3 - str. 199
28.5 Poskytovaná protihodnota  - str. 201
28.6 Nekontrolní podíly  - str. 201
28.7 Výpočet goodwillu   - str. 202
28.8 Vliv metod ocenění nekontrolních podílů  - str. 202
28.9 Přínos z výhodné koupě (záporný goodwill) . . . . . .205
28.10 Nehmotná aktiva - str. 206
28.11 Použití postupu dle IFRS v českých podmínkách - str. 206
Abstrakt / Summary - str. 208
Seznam použité literatury  - str. 211
Příloha č. 1 – Účtový rozvrh používaný v publikaci  - str. 215
Rejstřík - str. 223

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2023

Daňové zákony 2023

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2023 – daně z příjmů, DPH, daňový řád, daň silniční, daň z nemovitých věcí a další. Publikace obsahuje celkem 10 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami. V této publikaci jsou obsaženy ...

Cena: 159 KčKOUPIT

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

ÚZ č. 1518 - Daně z příjmů, 2023

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývají účinnosti další změny zákona o daních z příjmů; od ledna rovněž platí zcela nový pokyn GFŘ D-59, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona o daních z příjmů, který nahrazuje dosud platný pokyn D-22; pokyn obsahuje podrobnosti k většině ...

Cena: 179 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, 2. vydání

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková -

Přinášíme druhé, doplněné a aktualizované vydání publikace Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací, jež se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje ...

Cena: 820 KčKOUPIT

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 8. vydání

Ivana Pilařová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Již osmé vydání populární odborné publikace Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. ...

Cena: 459 KčKOUPIT

ESG a účetní souvislosti

ESG a účetní souvislosti

Hana Březinová - Wolters Kluwer ČR, a.s.

ESG a účetní souvislosti je kniha, která přináší prvního uceleného průvodce v účetním výkaznictví v ESG oblasti. Monografie je rozdělena do dvaceti kapitol, ve kterých jsou systematicky rozčleněné informace k účetním závěrkám/konsolidovaným účetním závěrkám, a to v oblasti ...

Cena: 495 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023

Ivan Chalups, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k s. r. o. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se ke společnosti s ručením omezeným. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 320 KčKOUPIT

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Komentovaná judikatura k a. s. 2023

Ivan Chalupa, David Reiterman - Wolters Kluwer ČR, a.s.

Komentovaná judikatura k a. s. 2023 přináší čtenářům rozbor aktuálních rozhodnutí vztahujících se k akciové společnosti. Opětovně tak můžete nalézt řešení konkrétních otázek korporátní praxe na základě analýzy soudních rozhodnutí od autorské dvojice Ivan Chalupa, David ...

Cena: 330 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Hmotný a nehmotný majetek v praxi 2023

Ing. Pavel Prudký, Ing. Milan Lošťák - Anag, spol. s r. o.

Publikace o hmotném majetku nakladatelství ANAG se pro rok 2023 dočkala již 19. vydání, čímž objektivně potvrzuje svoji oblibu a vysokou užitnou hodnotu. Je k vidění nejen na pultech knihkupectví a v nabídkách prospektů a letáků prodejců odborné literatury, ale především v knihovnách ...

Cena: 489 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Společnost s ručením omezeným prakticky včetně účetnictví a daní 2023

Ing. Pavel Běhounek - Anag, spol. s r. o.

Tato publikace obsahuje praktické řešení situací běžně se vyskytujících v s. r. o., např. rozdělování zisku, odměňování společníků a jednatelů, povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví, poskytování zápůjček ...

Cena: 559 KčKOUPIT

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Vnitřní směrnice pro podnikatele 2023

Hana Koválíková - Anag, spol. s r. o.

Povinností každé účetní jednotky je nejen tvorba vnitřních směrnic, ale také jejich úprava na základě legislativních změn. Provedené změny pro rok 2023 jsou v publikaci zpřehledněny do tabulek. Každá směrnice je doplněna krátkým, jasným komentářem. Blíže k obsahu publikace V ...

Cena: 729 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.