Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností, 3. vydání

Publikace ve svém třetím aktualizovaném vydání přináší jedinečný ucelený pohled na provázanost obchodněprávní úpravy s účetnictvím společností a daňovou stránkou přeměn obchodních společností.

Výklad představuje přínosný odborný základ k oblasti přeměn společností, a to nejen pro odborníky v účetní, auditorské a daňové praxi, ale i pro studenty ekonomických oborů vysokých škol. V neposlední řadě publikace poskytuje i zajímavé informace důležité pro vlastníky společností uvažující o některé z forem přeměny.

autor: Jana Skálová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 6. 12. 2019, 228 stran
ISBN: 978-80-7598-570-5

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Seznam zkratek - str. 11
Seznam použitých obrázků  - str. 13
Seznam použitých tabulek a grafů  - str. 14
Předmluva  - str. 15
Část I Úvod do problematiky akvizic a fúzí - str. 17
Kapitola 1 Akvizice a fúze – základní vymezení  - str. 17
1.1 Akvizice - str. 17
1.2 Podniková kombinace - str. 18
1.3 Přeměny - str. 18
1.4 Fúze  - str. 19
1.5 Vlastnická změna či organizační změna skupiny  - str. 20
1.6 Kapitálové akvizice nebo majetkové akvizice - str. 20
1.7 Účetní zobrazení akvizic, fúzí a spojování podniků  - str. 21
1.8 Stanovení ceny akvizice - str. 23
1.9 Členění akvizic dle záměru a cíle nabyvatele  - str. 24
1.10 Členění akvizic dle právní formy  - str. 24
1.11 Důvody pro fúze a akvizice - str. 25
Kapitola 2 Právní úprava přeměn v České republice - str. 27
2.1 Směrnice EU upravující obchodní právo  - str. 27
2.2 Směrnice EU upravující daně  - str. 28
2.3 Směrnice EU upravující účetnictví  - str. 29
2.4 Historický vývoj právní úpravy přeměn v českém právu  - str. 29
2.5 Současná právní úprava  - str. 30
Kapitola 3 Druhy přeměn v České republice  - str. 31
3.1  Fúze  - str. 31
3.2 Převod jmění na společníka - str. 32
3.3 Rozdělení - str. 32
3.4  Změna právní formy  - str. 34
3.5  Přeshraniční přemístění sídla - str. 34
Část II Společné právní a účetní souvislosti přeměn  - str. 35
Kapitola 4 Příprava přeměny - str. 35
4.1 Projekt - str. 35
4.2 Základní pojmy pro účetní řešení  - str. 38
4.3 Regulace v účetních předpisech - str. 39
4.4 Vzájemné souvislosti účetních povinností - str. 40
Kapitola 5 Rozhodný den - str. 42
5.1 Ustanovení zákona o přeměnách o rozhodném dni - str. 42
5.2 Ekonomické souvislosti rozhodného dne - str. 43
5.3 Vazba účetního období a rozhodného dne  - str. 43
Kapitola 6 Časový průběh přeměny  - str. 45
6.1 Rozhodný den předchází vypracování a schválení projektu - str. 45
6.2 Možnosti spojení účetních období dle zákona o účetnictví  - str. 47
6.3 Rozhodný den následuje po vypracování a schválení projektu fúze - str. 48
Kapitola 7 Účetní závěrky v procesu fúze - str. 50
7.1 Konečná účetní závěrka - str. 50
7.2 Mezitímní účetní závěrka - str. 50
7.3 Audit účetních závěrek - str. 51
7.4 Změna kategorie účetní jednotky - str. 52
Kapitola 8 Ocenění jmění - str. 54
8.1 Okamžik ocenění - str. 54
8.2 Metody ocenění - str. 55
8.3 Zákonná struktura znaleckého posudku - str. 56
8.4 Důsledky ocenění jmění - str. 58
Kapitola 9 Zobrazení ocenění jmění do účetnictví - str. 59
9.1 Okamžik zobrazení do účetnictví  - str. 59
9.1.1 Rozhodný den navazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 59
9.1.2 Rozhodný den nenavazuje na rozvahový den ocenění jmění  - str. 60
9.2 Přecenění v oblasti aktiv  - str. 61
9.3 Zobrazení v oblasti pasiv - str. 62
9.4 Problémy při zastarání ocenění jmění  - str. 63
9.4.1 Metoda s goodwillem  - str. 63
9.4.2 Metoda s oceňovacím rozdílem k nabytému majetku - str. 64
9.4.3 Příklad zobrazení poklesu hodnoty jmění - str. 64
Kapitola 10 Zahajovací rozvaha  - str. 68
10.1 Sestavení zahajovací rozvahy  - str. 68
10.2 Komentář k zahajovací rozvaze  - str. 71
10.3 Rozdělení položky Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací - str. 72
10.4 Vznik a rozdělení položky Rozdíly z přeměn obchodních korporací - str. 73
10.4.1 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky v rozdílné hodnotě - str. 75
10.4.2 Příklad na vzájemné pohledávky a závazky s opravnými položkami  - str. 78
Část III Společné daňové souvislosti přeměn - str. 81
Kapitola 11 Daňové povinnosti na dani z příjmů právnických osob - str. 81
11.1 Termíny pro podání daňových přiznání k dani z příjmů  - str. 81
11.2 Odpisování hmotného majetku  - str. 84
11.3 Vliv znaleckého přecenění majetku  - str. 88
11.4 Daňová ztráta  - str. 91
11.5 Zálohy na daň z příjmů právnických osob - str. 91
11.6 Daňové souvislosti přeměn související s implementací směrnic EU - str. 92
11.7 Ekonomické důvody pro fúzi - str. 95
11.8 Možnost odepření výhod na jiné dani  - str. 97
Kapitola 12 Odložená daň  - str. 99
12.1 Co je to odložená daň? - str. 99
12.2 Kdo účtuje o odložené dani - str. 101
12.3 Odložená daň při přeměnách - str. 101
12.4 Vliv přecenění aktiv na odloženou daň - str. 103
12.5 Odložená daňová pohledávka dříve nevykázaná - str. 104
12.6 Goodwill - str. 105
12.7 Oceňovací rozdíl  - str. 106
12.8 Souhrnný příklad na zaúčtování odložené daně při fúzi  - str. 106
12.9 Nutnost zaúčtovat odloženou daň po přeměně - str. 108
Kapitola 13 Výplata vlastního kapitálu po přeměně - str. 109
13.1 Obecné principy zdanění výplaty vlastního kapitálu - str. 109
13.2  Zdanění výplaty vlastního kapitálu vzniklého přeceněním při fúzi - str. 110
13.3 Příklad zdanění výplaty po fúzi - str. 112
Kapitola 14 Dopad přeměny na společníky - str. 115
14.1 Výměna podílů - str. 116
14.2 Zvýšení nebo snížení hodnoty původního podílu - str. 117
14.3 Doplatky společníkům - str. 118
14.4 Získání nových podílů vedle původních podílů - str. 119
Kapitola 15 Daňový řád a přeměny  - str. 121
15.1 Souhlas správce daně  - str. 121
15.2 Registrační povinnost - str. 121
15.3 Přechod daňové povinnosti - str. 122
Kapitola 16 Daň z přidané hodnoty - str. 123
16.1 Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty  - str. 123
16.2 Registrace a vznik plátce DPH - str. 124
16.3 Vypořádání koeficientu  - str. 124
Kapitola 17 Daň z nabytí nemovitých věcí - str. 125
Část IV Fúze - str. 126
Kapitola 18 Fúze sloučením - str. 126
18.1 Zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikající společnosti - str. 126
18.2 Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nástupnické společnosti  - str. 128
18.3 Snížení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 130 1
8.4 Kombinované snížení a zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti  - str. 131
Kapitola 19 Fúze dceřiné a mateřské společnosti - str. 133
19.1 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti - str. 133
19.2 Fúze mateřské společnosti do nástupnické dceřiné společnosti  - str. 137
19.3 Test vlastního kapitálu ze zahajovací rozvahy - str. 138
Část V Rozdělení - str. 141
Kapitola 20 Rozdělení  - str. 141
20.1 Varianty rozdělení – rozštěpení a odštěpení  - str. 141
20.2 Povinnost ocenění jmění při rozdělení - str. 143
20.3 Informace o rozdělení pro společníky  - str. 144
20.4 Účetní souvislosti rozdělení  - str. 145
20.5 Příklady rozdělení  - str. 148
Část VI Převzetí jmění jedním společníkem - str. 153
Kapitola 21 Převzetí jmění společníkem - str. 153
21.1 Vymezení převzetí jmění - str. 153
21.2 Příprava převzetí jmění - str. .154
21.3 Přejímající společník je účetní jednotkou - str. 155
21.4 Přejímající společník není účetní jednotkou - str. 157
Část VII Změna právní formy  - str. 159
Kapitola 22 Změna právní formy - str. 159
22.1 Vymezení změny právní formy - str. 159
22.2 Účetní povinnosti při změně právní formy  - str. 161
22.3 Ocenění jmění  - str. 161
22.4 Lhůty při změně právní formy  - str. 162
22.5 Změna právní formy mezi kapitálovými společnostmi  - str. 162
22.5.1 Příklad změny právní formy s. r. o. na a. s.  - str. 163
22.6 Změna právní formy z osobní na kapitálovou společnost  - str. 165
22.7 Nesouhlasící společník - str. 167
Část VIII Přeshraniční přeměny  - str. 171
Kapitola 23 Právní úprava přeshraničních fúzí v ČR  - str. 171
23.1 Obecná právní úprava - str. 171
23.2 Projekt přeshraniční fúze - str. 172
23.3 Účetní účinky - str. 172
23.4 Den účetní závěrky použité pro stanovení podmínek - str. 173
23.5 Údaje o ocenění aktiv a pasiv převáděných na nástupnickou společnost  - str. 173
23.6 Další dokumenty připravované v procesu přeshraniční fúze  - str. 176
23.7 Notářská osvědčení  - str. 177
23.8 Právní účinky přeshraniční fúze  - str. 178
Kapitola 24 Účetní řešení přeshraniční fúze - str. 179
24.1 Vybraná ustanovení právních předpisů pro přeshraniční fúze  - str. 179
24.2 Nástupnická společnost – ocenění nabytého majetku a závazků - str. 180
24.2.1 Přecenění majetku přebíraného ze zahraničí  - str. 182
24.2.2 Rozdíly z přeměn společností - str. 183
Kapitola 25  Realizované přeshraniční fúze od roku 2008 do roku 2018 v České republice - str. 184
Kapitola 26 Přemístění sídla společnosti  - str. 188
26.1 Přemístění sídla dle českých předpisů - str. 188
26.2 Přemístění sídla do zahraničí - str. 188
26.3 Přemístění sídla do ČR   - str. 190
26.4 Očekávaný vývoj regulace přeshraničních přeměn v EU - str. 191
Kapitola 27  Zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví  - str. 194
Část IX IFRS - str. 197
Kapitola 28  Mezinárodní standardy účetního výkaznictví - str. 197
28.1 Používání mezinárodních standardů účetního výkaznictví v Evropské unii  - str. 197
28.2 Používání IFRS českými subjekty - str. 197
28.3 Podnikové kombinace v IFRS - str. 199
28.4 Základní pojmy IFRS 3 - str. 199
28.5 Poskytovaná protihodnota  - str. 201
28.6 Nekontrolní podíly  - str. 201
28.7 Výpočet goodwillu   - str. 202
28.8 Vliv metod ocenění nekontrolních podílů  - str. 202
28.9 Přínos z výhodné koupě (záporný goodwill) . . . . . .205
28.10 Nehmotná aktiva - str. 206
28.11 Použití postupu dle IFRS v českých podmínkách - str. 206
Abstrakt / Summary - str. 208
Seznam použité literatury  - str. 211
Příloha č. 1 – Účtový rozvrh používaný v publikaci  - str. 215
Rejstřík - str. 223

Další nabídka k tématu

Daňové zákony 2020

Daňové zákony 2020

Sagit, a. s.

Soubor všech českých daňových zákonů, do kterých jsou promítnuty všechny změny k 1. 1. 2020. Publikace obsahuje celkem 12 zákonů v úplném znění s tučně vyznačenými změnami; nově byl zařazen zákon o evidenci tržeb, který v průběhu roku 2020 dopadne na další skupiny plátců daně z ...

Cena: 139 KčKOUPIT

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

ÚZ č. 1346 - Daně z příjmů, evidence tržeb 2020

Sagit, a. s.

Do textu zákona o daních z příjmů je zapracováno 22 změn a doplnění účinných od 1. 1. 2020; dále je zde významně novelizovaný zákon o evidenci tržeb (celkem 49 změn) a zákon o rezervách, kde se mění pravidla pro zdaňování rezerv pojišťoven. V publikaci dále najdete pokyn GFŘ k ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

Zákon o obchodních korporacích s aktualizovanou důvodovou zprávou

doc. JUDr. Bohumil Havel, Ph.D., Mgr. Kateřina Smolíková (rejstřík) - Sagit, a. s.

Zákon o obchodních korporacích prošel složitým vývojem, na jehož konci bylo předložení návrhu do Poslanecké sněmovny včetně podrobné důvodové zprávy. Tato důvodová zpráva je sama o sobě cenným průvodcem novým ...

Cena: 340 KčKOUPIT

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

ÚZ č. 1382 - Zákon o obchodních korporacích 2021

Sagit, a. s.

Text zákona o obchodních korporacích obsahuje nejen zásadní novelu ZOK od ledna 2021, ale také velkou „družstevní novelu“ účinnou již od července 2020. Od ledna 2021 se změní téměř celá dosavadní úprava obchodních korporací – od společných ustanovení přes jednotlivé typy obchodních ...

Cena: 111 KčKOUPIT

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

ÚZ č. 1381 - Obchodní korporace 2020

Sagit, a. s.

Tato publikace obsahuje zákon o obchodních korporacích ve znění od 1. července 2020, kdy dochází k rozsáhlé novelizaci v oblasti družstev – celkem 57 změn a doplnění; v této souvislosti byl aktualizován také věcný rejstřík. Publikace obsahuje aktuální soubor dalších předpisů ...

Cena: 135 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Zrušení a zánik obchodní korporace s likvidací

Jarmila Pokorná, Ivan Fučík, Michal Janovec, Jitka Pešičková, Eva Tomášková - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace se věnuje poslední fázi životního cyklu korporace a poskytuje komplexní pohled na tuto etapu z hlediska práva i ekonomických disciplín. Úvodní část publikace mapuje jednotlivé životní fáze korporace a popisuje vnější a vnitřní příčiny, které ohrožují její existenci, ...

Cena: 650 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

Společnost s ručením omezeným, 2. vydání

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., JUDr. Libor Finger, Mgr. Martin Prosser, LL.M., Mgr. Nina Svobodová - Anag, spol. s r. o.

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji zakládaným typem obchodní společnosti v České republice. V právní úpravě společnosti s ručením omezeným došlo s nabytím účinnosti zákona o obchodních korporacích k zásadním změnám, jejichž smyslem je umožnit společnosti i společníkům ...

Cena: 429 KčKOUPIT

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Druhy podílů v kapitálových společnostech

Daniel Lála - C. H. Beck

Publikace má povahu příručky pro právní teorii a praxi. Zaměřuje se na analýzu možností, které při tvorbě druhů podílů (akcií) zákon o obchodních korporacích poskytuje. Autor posuzuje, které odlišnosti v právním postavení společníků založí samostatný druh podílu (akcie), rozebírá ...

Cena: 450 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.