Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o., 7. vydání

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných i složitějších situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Kniha je zaměřena prakticky, vyhýbá se citacím zákonů, stejně jako zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Méně zažité oblasti jsou naopak zpracovány formou návodu, jak přesně postupovat. Ve všech kapitolách je uvedeno velké množství příkladů, ze kterých je patrné účetní i daňové řešení.

Kniha je zpracovaná podle legislativy platné k 1. 7. 2020.

autor: Ivana Pilařová; vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 26. 10. 2020, 220 stran
ISBN: 978-80-7598-731-0

Cena: 355 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek  - str. XI
Úvod - str. XIII
1 Vklady do společnosti - str. 1
1.1 Definice a rozdělení vkladů - str. 1
1.2 Peněžní vklady do s. r. o.  - str. 2
1.3 Kapitalizace pohledávky  - str. 3
1.4 Nepeněžní vklady do obchodních společností - str. 6
1.5 Složitější případy vkladů do základního kapitálu - str. 8
1.6 Další operace s vlastním kapitálem - str. 11
1.6.1 Operace s rezervním fondem - str. 11
1.6.2 Výplata prostředků z vkladového ážia  - str. 13
1.6.3 Výplata prostředků z příplatku mimo základní kapitál - str. 15
1.7 Vklad tichého společníka - str. 18
2 Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně - str. 21
2.1 Účetní výsledek hospodaření  - str. 21
2.2 Transformace výsledku hospodaření na základ daně - str. 23
2.3 Základy posouzení daňově účinných a daňově neúčinných nákladů - str. 25
2.4 Opravy účetních chyb minulých let - str. 27
3 Bezúplatné příjmy - str. 29
3.1 Bezúplatné příjmy a jejich vztah k základu daně z příjmů - str. 29
3.2 Příjmy z dědictví a odkazu - str. 29
3.3 Příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění - str. 30
3.4 Příjmy z majetkového prospěchu - str. 32
3.5 Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci - str. 37
4 Půjčování peněžních prostředků v s. r. o. - str. 39
4.1 Poskytování úvěrových finančních nástrojů - str. 40
4.1.1 Pojem „úvěrový finanční nástroj“  - str. 40
4.1.2 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi nespojenými osobami - str. 40
4.1.3 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi spojenými osobami - str. 41
4.2 Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji - str. 43
4.2.1 Pojem finančních nákladů a přehled testů  - str. 43
4.2.2 Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva - str. 45
4.2.3 Test na časové rozlišení - str. 45
4.2.4 Test na zaplacení úroků věřiteli  - str. 45
4.2.5 Test na úroky vázané na zisk poplatníka - str. 46
4.2.6 Test na obvyklou úrokovou míru - str. 46
4.2.7 Test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti  - str. 47
4.2.8 Test na vztah úroků k nezdanitelným výnosům - str.  47
4.2.9 Test nízké kapitalizace - str. 48
4.2.10 Test nadměrných výpůjčních výdajů  - str. 51
4.3 Kombinace úvěrových finančních nástrojů s operacemi ve vlastním kapitálu - str. 56
4.4 Poskytnutí finanční asistence - str. 59
5 Spojené osoby  - str. 61
5.1 Spojené osoby na dani z příjmů  - str. 61
5.2 Spojené osoby na dani z přidané hodnoty - str. 64
6 Daňové a účetní souvislosti pohledávek - str. 69
6.1 Vznik a rozdělení pohledávek - str. 69
6.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 70
6.3 Odpis pohledávek - str. 73
6.3.1 Základní pravidla odpisu pohledávek - str. 74
6.3.2 Ocenění pohledávek a jejich vlastnosti potřebné k odpisu - str. 75
6.3.3 Důvody odpisu pohledávky - str. 76
7 Polhůtní závazky - str.  81
7.1 Možnosti nakládání s polhůtními závazky - str. 81
7.2 Nakládání se závazkem před uplynutím lhůty - str. 82
7.3 Následné operace s polhůtními závazky - str. 86
8 Plnění poskytovaná zaměstnancům - str. 89
8.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  - str. 89
8.2 Vzdělávání a rekvalifikace - str. 92
8.3 Stravování zaměstnanců  - str. 94
8.4 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání, cestovní náhrady - str.  95
8.5 Pojištění zaměstnanců - str. 96
8.6 Přechodné ubytování a příspěvky na bydlení  - str. 97
8.7 Kulturní, rekreační a tělovýchovné potřeby - str. 98
8.8 Dary a sociální výpomoci  - str. 99
8.9 Odstupné, dovolená, odměny - str. 100
8.10 Poskytování automobilů, prodej vlastních výrobků a zboží, poskytování služeb se slevou - str. 100
8.11 Využití předškolního zařízení - str. 101
8.12 Benefity rodinných příslušníků - str. 102
9 Daňové a účetní souvislosti technického zhodnocení  - str. 103
9.1 Technické zhodnocení pro účely účetnictví - str. 103
9.2 Technické zhodnocení pro účely daně z příjmů - str. 105
9.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem či jiným uživatelem  - str. 109
9.3.1 Kdo je a není osobou uplatňující daňové odpisy - str. 109
9.3.2 Daňové následky technického zhodnocení cizího majetku z hlediska nájemce či podnájemce či jiného uživatele - str. 111
9.3.3 Hledisko pronajímatele v případě (pod)nájemní smlouvy - str. 113
9.3.4 Cese nájemní smlouvy na straně nájemců - str. 117
9.3.5 Souhrnný příklad na odpisy technického zhodnocení a ukončení smlouvy - str. 118
9.4 Technické zhodnocení pro účely DPH  - str. 120
10 Problémy v oblasti daňových odpisů  - str. 123
10.1 Vybrané případy odpisů hmotného a nehmotného majetku  - str. 123
10.2 Nejčastější chyby v daňových odpisech  - str. 131
10.3 Další případy daňových odpisů - str. 134
10.3.1 Pokračování v odpisech dosavadního vlastníka  - str. 134
10.3.2 Odpisování majetku obmyšleným - str. 134
10.3.3 Ocenění nové stavby po likvidaci stavby původní - str. 135
10.3.4 Daň z nabytí nemovité věci jako součást ocenění majetku - str. 136
10.3.5 Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku - str. 137
10.3.6 Odpisování nehmotného majetku - str. 138
10.3.7 Změny ve finančním leasingu - str. 140
11 Majetkové účasti s. r. o. na jiných společnostech - str. 141
11.1 Nabytí a ocenění majetkových účastí - str. 141
11.2 Náklady spojené s držbou majetkových účastí - str. 143
12 Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku - str. 149
12.1 Právní podstata rozdělení zisku - str. 149
12.1.1 Možnosti naložení s účetním výsledkem hospodaření - str. 149
12.1.2 Valná hromada a rozhodnutí o podílech na zisku - str. 150
12.1.3 Právní omezení pro výplaty podílu na zisku z hlediska ZOK a ZÚ - str. 151
12.2 Záloha na podíly z rozdělení zisku - str. 152
12.2.1 Právní podstata záloh na podíly na zisku - str. 152
12.2.2 Účetní hledisko  - str. 154
12.2.3 Hledisko daně z příjmů - str. 155
12.3 Daňové a účetní souvislosti výplaty podílů na zisku  - str. 160
12.3.1 Daňové následky podílů na zisku vyplacených společníkům - str. 160
12.3.2 Daňové následky podílů na zisku vyplacených „nespolečníkům“  - str. 161
12.3.3 Sražení a odvedení daně - str. 162
13 Daňová a účetní ztráta v s. r. o. - str. 165
13.1 Daňová ztráta a její použití - str. 165
13.2 Zpětné uplatnění daňové ztráty - str. 169
13.2.1 Základní pravidla pro zpětné uplatnění daňové ztráty - str. 169
13.2.2 Zpětná ztráta ve specifických situacích - str. 172
13.2.3 Lhůta pro stanovení daně - str. 172
13.2.4 Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty - str. 174
13.3 Účetní ztráta a její úhrada - str. 175
14 Ukončení účasti společníků v s. r. o.  - str. 179
14.1 Ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu  - str. 179
14.1.1 Právní pohled na ukončení účasti společníka  - str. 179
14.1.2 Zdanění a zaúčtování vypořádacího podílu - str. 182
14.2 Prodej podílu - str. 187
14.2.1 Právní pohled na prodej podílu - str. 187
14.2.2 Zaúčtování prodeje podílu  - str. 189
14.2.3 Daňové dopady prodeje podílu - str. 190
14.2.3.1 Daňové dopady u fyzické osoby s podílem mimo obchodní majetek - str. 190
14.2.3.2 Daňové dopady u dědiců prodávajících zděděný podíl - str. 192
14.2.3.3 Daňové dopady u fyzických osob – podnikatelů  - str. 193
14.2.3.4 Daňové dopady u společníků – právnických osob - str. 194
14.3 Nabývací cena podílu - str. 196
Rejstřík  - str. 201

Další nabídka k tématu

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Tabulky a informace pro daně a podnikání 2022

Wolters Kluwer, a. s.

V praktickém kapesním formátu najdete přehled nejdůležitějších pojmů, sazeb, postupů a údajů z daňových zákonů pro rok 2022. Tabulky a další přehledy jsou určeny všem, kdo potřebují snadný a rychlý přístup k důležitým údajům, především účetním, auditorům, podnikatelům a vedoucím ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Finanční účetnictví pro manažery

Finanční účetnictví pro manažery

Irena Stejskalová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace „Účetnictví“ je určena studentům 2. ročníku studia na Fakultě managementu VŠE v Praze v Jindřichově Hradci, kteří studují modul Účetnictví a základy daní nebo předmět Základy finančního účetnictví. Může být užitečná také pro studenty účetnictví na jiných vysokých školách ...

Cena: 545 KčKOUPIT

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Účetnictví a daně kapitálových obchodních společností pro všechny s. r. o. a a. s.

Michal Šindelář, Libuše Müllerová - GRADA Publishing, a. s.

Publikace poskytne uživateli komplexní přehled toho, jakým způsobem v praxi promítnout daňové dopady do účetnictví. Zahrnuje aktuální účetní, daňové a právní změny. Autoři se zaměřují na účetnictví a daně ...

Cena: 289 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2022

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace meritum Účetnictví podnikatelů 2022 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje ...

Cena: 775 KčKOUPIT

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Finanční účetnictví podnikatelského sektoru, pohled teorie a praxe

Břetislav Andrlík, Lucie Formanová, Kristina Dvoříková, Veronika Bastlová - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace přináší vymezení problematiky účetnictví podnikatelských subjektů ve vazbě na další právní předpisy například z oblasti daní. Kromě stěžejního teoretického výkladu jednotlivých účtových tříd a s nimi ...

Cena: 439 KčKOUPIT

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Účetnictví pro úplné začátečníky 2022

Pavel Novotný - GRADA Publishing, a. s.

Po přečtení této knihy získáte komplexní přehled o účetnictví. Je vhodná především pro úplného začátečníka díky skutečně srozumitelné formě psaní. Poslouží studentovi ke studiu účetnictví, stejně pomůže i absolventovi rekvalifikačního kurzu nebo praktikujícímu účetnímu pro zopakování ...

Cena: 249 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 4. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2022 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 399 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2022 - praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 469 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2022

Účetní případy pro praxi 2022

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenout nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 329 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Zákon o účetnictví s komentářem 2022

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 169 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2022 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.