Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Účetní a daňové případy řešené v s. r. o. , 6. vydání

Kniha si klade za cíl poradit účetním, daňovým odborníkům i ekonomům s účetním provedením a daňovým řešením běžných situací, které se ve společnostech s ručením omezeným vyskytují. Jednotlivá témata jsou v knize řešena z hlediska zákona o obchodních korporacích, účetnictví a daně z příjmů, a to jak ze strany společnosti s ručením omezeným, tak i z pohledu jejích společníků. Kniha je zaměřena prakticky, vyhýbá se citacím zákonů, stejně jako zbytečné účetní teorii. Rozsáhlá a komplikovaná témata jsou zpracována formou rad, jakých chyb se vyvarovat, a tipů na daňovou optimalizaci. Méně zažitá témata jsou naopak zpracována formou návodu, jak přesně postupovat. Ke všem tématům je uvedeno velké množství příkladů, ze kterých je patrné účetní i daňové řešení.
autor: Ivana Pilařová vydal: Wolters Kluwer, a. s., podle stavu k 27. 6. 2018, 212 stran
ISBN: 978-80-7598-022-9

Cena: 295 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

O autorce - str. IX
Seznam použitých zkratek - str. XI
Úvod - str. XIII
1 Vklady do společnosti - str. 1
1.1 Definice a rozdělení vkladů - str. 1
1.2 Peněžní vklady do s. r. o. - str. 2
1.3 Kapitalizace pohledávky - str. 3
1.4 Nepeněžní vklady do obchodních společností - str. 6
1.5 Složitější případy vkladů do základního kapitálu - str. 8
1.6 Další operace s vlastním kapitálem - str. 11
1.6.1 Operace s rezervním fondem - str. 11
1.6.2 Výplata prostředků z vkladového ážia - str. 13
1.6.3 Výplata prostředků z příplatku mimo základní kapitál - str. 15
1.7 Vklad tichého společníka - str. 18
2 Vztah účetního výsledku hospodaření a základu daně - str. 21
2.1 Účetní výsledek hospodaření - str. 21
2.2 Transformace výsledku hospodaření na základ daně - str. 23
2.3 Základy posouzení daňově účinných a daňově neúčinných nákladů - str. 25
2.4 Opravy účetních chyb minulých let - str. 26
3 Bezúplatné příjmy - str. 29
3.1 Inkorporace bezúplatných příjmů do základu daně z příjmů - str. 29
3.2 Příjmy z dědictví a odkazu - str. 29
3.3 Příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění - str. 30
3.4 Příjmy z majetkového prospěchu - str. 32
3.5 Bezúročné zápůjčky poskytnuté zaměstnavatelem zaměstnanci - str. 37
4 Půjčování peněžních prostředků v s. r. o. - str. 39
4.1 Poskytování úvěrových finančních nástrojů  - str. 40
4.1.1 Pojem „úvěrový finanční nástroj“ - str. 40
4.1.2 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi nespojenými osobami  - str. 40
4.1.3 Úročené úvěrové finanční nástroje mezi spojenými osobami - str. 41
4.2 Finanční náklady spojené s úvěrovými finančními nástroji  - str. 43
4.2.1 Pojem finančních nákladů a přehled testů - str. 43
4.2.2 Test na zahrnutí úroků do nákladů či do ceny aktiva - str. 45
4.2.3 Test na časové rozlišení  - str. 45
4.2.4 Test na zaplacení úroků věřiteli - str. 45
4.2.5 Test na úroky vázané na zisk poplatníka - str. 46
4.2.6 Test na obvyklou úrokovou míru - str. 46
4.2.7 Test na náklady mateřské společnosti související s držbou dceřiné společnosti - str. 47
4.2.8 Test na vztah úroků k nezdanitelným výnosům - str. 47
4.2.9 Test nízké kapitalizace - str. 47
4.3 Kombinace úvěrových finančních nástrojů s operacemi ve vlastním kapitálu - str. 51
4.4 Poskytnutí finanční asistence - str. 54
5 Spojené osoby - str. 55
5.1 Spojené osoby na dani z příjmů - str. 55
5.2 Spojené osoby na dani z přidané hodnoty - str. 58
6 Daňové a účetní souvislosti pohledávek - str. 63
6.1 Vznik a rozdělení pohledávek - str. 63
6.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám - str. 64
6.3 Odpis pohledávek - str. 69
6.3.1 Základní pravidla odpisu pohledávek - str. 69
6.3.2 Ocenění pohledávek a jejich vlastnosti potřebné k odpisu - str. 71
6.3.3 Důvody odpisu pohledávky - str. 72
7 Polhůtní závazky  - str. 77
7.1 Možnosti nakládání s polhůtními závazky - str. 77
7.2 Nakládání se závazkem před uplynutím lhůty - str. 78
7.3 Následné operace s polhůtními závazky - str. 82
8 Plnění poskytovaná zaměstnancům  - str. 85
8.1 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci - str. 85
8.2 Vzdělávání a rekvalifikace  - str. 88
8.3 Stravování zaměstnanců - str. 90
8.4 Doprava zaměstnanců do a ze zaměstnání, cestovní náhrady - str. 91
8.5 Pojištění zaměstnanců - str. 92
8.6 Přechodné ubytování a příspěvky na bydlení - str. 93
8.7 Kulturní, rekreační a tělovýchovné potřeby - str. 94
8.8 Dary a sociální výpomoci - str. 95
8.9 Odstupné, dovolená, odměny - str. 96
8.10 Poskytování automobilů, prodej vlastních výrobků a zboží, poskytování služeb se slevou  - str. 96
8.11 Využití předškolního zařízení - str. 97
8.12 Benefity rodinných příslušníků - str. 98
9 Daňové a účetní souvislosti technického zhodnocení - str. 99
9.1 Technické zhodnocení pro účely účetnictví  - str. 99
9.2 Technické zhodnocení pro účely daně z příjmů - str. 101
9.3 Technické zhodnocení majetku provedené nájemcem či jiným uživatelem - str. 105
9.3.1 Kdo je a není osobou uplatňující daňové odpisy - str. 105
9.3.2 Daňové následky technického zhodnocení cizího majetku z hlediska nájemce či podnájemce či jiného uživatele - str. 107
9.3.3 Hledisko pronajímatele v případě (pod)nájemní smlouvy - str. 110
9.3.4 Cese nájemní smlouvy na straně nájemců - str. 113
9.3.5 Souhrnný příklad na odpisy technického zhodnocení a ukončení smlouvy - str. 114
9.4 Technické zhodnocení pro účely DPH - str. 116
10 Problémy v oblasti daňových odpisů - str. 119
10.1 Vybrané případy odpisů hmotného a nehmotného majetku - str. 119
10.2 Nejčastější chyby v daňových odpisech - str. 127
10.3 Novinky v daňových odpisech roku 2018 - str. 129
10.3.1 Pokračování v odpisech dosavadního vlastníka - str. 129
10.3.2 Odpisování majetku obmyšleným - str.  131
10.3.3 Ocenění nové stavby po likvidaci stavby původní - str. 131
10.3.4 Daň z nabytí nemovité věci jako součást ocenění majetku - str. 132
10.3.5 Daňový režim odpisování spoluvlastnických podílů na hmotném majetku  - str. 133
10.3.6 Odpisování nehmotného majetku - str. 135
10.3.7 Změny ve finančním leasingu - str. 138
11 Majetkové účasti s. r. o. na jiných společnostech - str. 139
11.1 Nabytí a ocenění majetkových účastí  - str. 139
11.2 Náklady spojené s držbou majetkových účastí - str. 141
12 Rozdělení zisku, výplata a zúčtování zálohy na podíly na zisku - str. 147
12.1 Právní podstata rozdělení zisku - str. 147
12.1.1 Možnosti naložení s účetním výsledkem hospodaření - str. 147
12.1.2 Valná hromada a rozhodnutí o podílech na zisku - str. 148
12.1.3 Právní omezení pro výplaty podílu na zisku z hlediska ZOK a ZÚ - str. 149
12.2 Záloha na podíly z rozdělení zisku - str. 150
12.2.1 Právní podstata záloh na podíly na zisku - str. 150
12.2.2 Účetní hledisko  - str. 152
12.2.3 Hledisko daně z příjmů  - str. 153
12.3 Daňové a účetní souvislosti výplaty podílů na zisku - str. 158
12.3.1 Daňové následky podílů na zisku vyplacených společníkům - str. 158
12.3.2 Daňové následky podílů na zisku vyplacených „nespolečníkům“  - str. 159
12.3.3 Sražení a odvedení daně - str. 160
13 Daňová a účetní ztráta v s. r. o.  - str. 163
13.1 Daňová ztráta a její použití - str. 163
13.2 Účetní ztráta a její úhrada - str. 167
14 Ukončení účasti společníků v s. r. o.  - str. 171
14.1 Ukončení účasti společníka v s. r. o. jinak než převodem podílu - str. 171
14.1.1 Právní pohled na ukončení účasti společníka - str. 171
14.1.2 Zdanění a zaúčtování vypořádacího podílu - str. 174
14.2 Prodej podílu - str.  179
14.2.1 Právní pohled na prodej podílu - str. 179
14.2.2 Zaúčtování prodeje podílu - str. 181
14.2.3 Daňové dopady prodeje podílu - str. 182
14.2.3.1 Daňové dopady u fyzické osoby s podílem mimo obchodní majetek - str. 182
14.2.3.2 Daňové dopady u dědiců prodávajících zděděný podíl  - str. 187
14.2.3.3 Daňové dopady u fyzických osob – podnikatelů - str. 188
14.2.3.4 Daňové dopady u společníků – právnických osob - str. 189
14.3 Nabývací cena podílu - str. 191
Rejstřík - str. 195

Další nabídka k tématu

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

Cizí měny a kurzové rozdíly, výklad a vyřešené příklady, 8. vydání

RNDr. Petr Beránek - Anag, spol. s r. o.

Publikace se věnuje účtování cizích měn v účetnictví podnikatelů a nestátních neziskových organizací a je vlastně jedinou ucelenou knihou, která tuto problematiku řeší. Velké množství praktických příkladů ...

Cena: 419 KčKOUPIT

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Hmotný a nehmotný majetek v podnikání

Jiří Nigrin - Wolters Kluwer, a. s.

Tato publikace je určena zejména podnikajícím fyzickým a právnickým osobám, ekonomickým pracovníkům, účetním a dalším pracovníkům v podnikatelské sféře. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na oblast pořizování hmotného majetku, jeho zařazení do evidence, odpisování a používání ...

Cena: 295 KčKOUPIT

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Nemovité věci v podnikání, 4. vydání

Jiří Vychopeň - Wolters Kluwer, a. s.

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání této publikace je určeno zejména fyzickým a právnickým osobám, které při svém podnikání využívají nebo zamýšlejí využívat vlastní, případně i cizí nemovité věci, anebo se přímo či nepřímo podílejí na činnostech souvisejících s používáním ...

Cena: 385 KčKOUPIT

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Účetní průvodce MáDáti, předplatné na 12 měsíců

Sagit, a. s.

Účetní průvodce MáDáti vědomosti pro každodenní praxi www.madati.cz

Cena: 3 993 KčKOUPIT

Meritum - Mzdy 2020

Meritum - Mzdy 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

17. aktualizované vydání přináší komplexní, přehledný a srozumitelný výklad z oblasti mzdové a personální praxe aktualizovaný podle platné legislativy pro rok 2020. Novinky pro rok 2020, které vám díky publikaci neuniknou: •zvýšení důchodů •zvýšení redukčních hranic a náhrady ...

Cena: 749 KčKOUPIT

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

Meritum - Účetnictví podnikatelů 2020

kolektiv autorů - Wolters Kluwer, a. s.

MERITUM Účetnictví podnikatelů 2020 je praktická každodenní pomůcka pro účetní a pro všechny, kteří se chtějí v oblasti účetnictví orientovat. Publikace je zpracována jednoduše, přehledně a je doplněna četnými názornými příklady pro snadné pochopení problematiky. Obsahuje všechny ...

Cena: 640 KčKOUPIT

Účetní případy pro praxi 2020

Účetní případy pro praxi 2020

Vladimír Hruška - GRADA Publishing, a. s.

Potřebujete si zopakovat nebo připomenou nejvíce používané účetní případy, se kterými se můžete setkat? Kniha umožňuje vyhledat konkrétní příklady z praxe podnikatelského subjektu podle jednotlivých účtových skupin. Čtenáři se nabízí informace o všech účtových skupinách: základní ...

Cena: 299 KčKOUPIT

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Zákon o účetnictví s komentářem s účinností od 1. 1. 2020

Magdalena Králová, Miloslav Hejret - GRADA Publishing, a. s.

Zákon o účetnictví prochází standardními novelizacemi, v této publikaci naleznete úplné znění zákona účinné od 1. 1. 2020, doplněné úvodním komentářem prezidentky Svazu účetních ČR Magdaleny Králové a viceprezidenta Svazu účetních ČR Miloslava Hejreta. Oba autoři zastupují účetní ...

Cena: 149 KčKOUPIT

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Mzdové účetnictví 2020, praktický průvodce

Václav Vybíhal a kolektiv - GRADA Publishing, a. s.

Nepostradatelná kniha pro všechny mzdové účetní, ekonomy, personalisty, podnikatele, studenty a další! Řeší ohromné množství odborných otázek, které si každodenně klade mzdová praxe. Předností knihy je přehledné zpracování a velké množství příkladů, tabulek, přehledů a vyplněných ...

Cena: 449 KčKOUPIT

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů, 3. vydání

Jiří Strouhal - Wolters Kluwer, a. s.

Publikace reflektuje změny v účetní legislativě platné od 1. 1. 2020 a zaobírá se účetními souvztažnostmi všech syntetických účtů. Souvztažnosti jsou bohatě doplněny praktickými příklady. Veškeré syntetické účty jsou vždy zobrazeny v konkrétních účetních výkazech, jichž se týkají ...

Cena: 350 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.