Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků od A do Z, 4. vydání

Publikace je určena účetním bytových družstev a společenství vlastníků, jejich statutárním orgánům a všem, kteří se účetní a daňovou problematikou právnických osob z oblasti vlastnictví bytových domů a bytového spoluvlastnictví zabývají.

Praktické účetní postupy

Uvedená řešení účetních a daňových případů vycházejí z právních předpisů platných k datu vydání publikace, tj. občanského zákoníku včetně prováděcích právních předpisů, zákona o obchodních korporacích, zákona o daních z příjmů a dalších souvisejících právních předpisů. Pro případy, jejichž řešení je vzhledem k charakteru právnických osob zcela specifické, publikace uvádí doporučené postupy odvozené ze základních právních předpisů. Publikace obsahuje praktické příklady účtování hospodaření a financování obou forem vlastnictví bytů, přípravy a sestavení účetní závěrky a zároveň na příkladech také objasňuje řešení z oblasti daňových i odvodových povinností těchto právnických osob.


autoři: Ing. Marta Neplechová, CSc., Ing. Bc. Martin Durec; vydal: Anag, spol. s r. o., podle stavu k 14. 4. 2020, 384 stran
ISBN: 978-80-7554-266-3

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Přehled použitých právních předpisů - str. 7
V textu použité zkratky - str. 8
Autoři - str. 8
Úvodem - str. 9
I. Z historie bytové problematiky - str. 12
1. Právní úprava privatizace bytového fondu - str. 12
2. Právnické osoby – noví vlastníci domů s byty - str. 13
2.1 Právní postavení vlastníků domů s byty a nebytovými prostory - str. 14
2.1.1 Bytové družstvo - str. 14
2.1.2 Společnost s ručením omezeným - str. 15
II. Účetnictví vlastníků bytových domů - str. 17
1. Účetní předpisy - str. 17
2. Účetní metody - str. 19
2.1 Založení a vznik právnické osoby - str. 19
2.2 Zřizovací výdaje - str. 19
3. Účtování vzniku bytového družstva (s. r. o.) - str. 20
4. Účtování změny základního kapitálu - str. 21
5. Pořízení domu, pozemku a ostatních nemovitých věcí - str. 21
6. Hospodaření vlastníka bytového domu - str. 23
6.1 Technicko-organizační stránka správy bytového domu - str. 23
6.2 Ekonomická stránka správy bytového domu - str. 24
6.3 K jednotlivým položkám nákladů - str. 25
7. Účtování nákladů a výnosů bytového družstva (s. r. o.) - str. 30
7.1 Náklady vlastníka bytového domu - str. 31
7.2 Výnosy vlastníka bytového domu - str. 33
7.2.1 Zálohové nájemné - str. 34
7.2.2 Věcná a časová souvislost nákladů a výnosů - str. 37
8. Financování oprav bytového domu - str. 40
9. Financování rekonstrukcí a modernizací - str. 43
III. Daňová problematika bytových družstev - str. 49
1. Registrace daňového subjektu - str. 49
2. Daň z příjmů právnických osob - str. 49
2.1 Nájemné v případě bytových družstev zřízených po roce 1958, na jejichž výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle zvláštních právních předpisů (tzv. stavební bytová družstva) - str. 51
2.2 Nájemné v případě ostatních typů bytových družstev (lidových bytových družstev a tzv. nových bytových družstev) a dále v případech společností s ručením omezeným (tzv. bytových s. r. o.) - str. 52
2.3 Daňové posouzení nákladů - str. 54
2.4 Poznámka k daňovým odpisům, rezervám a technickému zhodnocení - str. 59
3. Daň z přidané hodnoty - str. 60
4. Daň z nemovitých věcí - str. 62
IV. Účetní postupy v závěru účetního období - str. 64
1. Inventarizace - str. 64
2. Účetní postupy před konečným uzavřením účetních knih - str. 66
2.1 Uzavření účetních knih - str. 67
2.2 Účetní závěrka - str. 69
2.3 Výsledek hospodaření - str. 70
2.4 Zveřejnění účetní závěrky - str. 71
V. Účetnictví společenství vlastníků - str. 74
1. Právní postavení - str. 74
2. Vznik společenství vlastníků – právnické osoby - str. 74
3. Společenství vlastníků – účetní jednotka - str. 75
4. Účetní předpisy - str. 76
5. Účetní metody - str. 77
6. Základní princip účtování o hospodaření společenství vlastníků - str. 77
6.1 Náklady na správu společenství vlastníků (Účtová třída 5–Náklady) - str. 78
6.2 Výnosy společenství vlastníků (Účtová třída 6–Výnosy) - str. 80
6.2.1 Příspěvek na náklady vlastní správní činnosti - str. 81
6.2.2 Další výnosy společenství vlastníků - str. 82
6.2.3 Příjmy vlastníků jednotek - str. 83
6.3 Vyúčtování nákladů na vlastní správní činnost - str. 84
6.3.1 K výsledku hospodaření - str. 85
7. Majetek společenství vlastníků - str. 86
7.1 Pořízení drobného dlouhodobého majetku - str. 86
7.2 Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - str. 87
7.3 Technické zhodnocení společných částí domu - str. 89
7.4 Finanční majetek - str. 90
8. Účetní postupy v závěru účetního období - str. 91
VI. Daňová problematika společenství vlastníků - str. 95
1. Registrace daňového subjektu k dani z příjmů - str. 95
2. Daň z příjmů právnických osob - str. 95
3. Daň z přidané hodnoty - str. 107
4. Daň z nemovitých věcí - str. 109
VII. Společná problematika bytových družstev a společenství vlastníků - str. 110
1. Převody jednotek z majetku bytových družstev - str. 110
1.1 Převody jednotek z majetku stavebních bytových družstev - str. 110
1.1.1 Účtování- str. 111
1.1.2 Daňová problematika - str. 112
1.2 Převody jednotek z vlastnictví všech ostatních typů bytových družstev - str. 112
1.2.1 Daňová problematika – daň z příjmů právnických osob - str. 113
1.2.2 Daňová problematika – daň z nabytí nemovitých věcí - str. 115
2. Problematika odvodů z různých druhů odměn vyplácených bytovými družstvy, společnostmi s ručením omezeným a společenstvími vlastníků - str. 116
2.1 Dohody o provedení práce - str. 117
2.1.1 Odvody - str. 118
2.2 Pracovní smlouvy a dohody o pracovní činnosti - str. 124
2.2.1 Odvody - str. 125
2.3 Odměny vyplácené za činnost v orgánech právnických osob - str. 127
2.3.1 Odvody - str. 128
3. Bytové družstvo jako člen společenství vlastníků - str. 132
4. Daňové aspekty vzniku nové jednotky v budově formou nástavby, přístavby nebo stavební úpravy - str. 136
4.1 Vznik nové jednotky v budově formou nástavby, přístavby nebo stavební úpravy, kde nejsou dosud vymezeny jednotky - str. 136
4.2 Vznik nové jednotky v budově formou nástavby, přístavby nebo stavební úpravy, kde již jsou jednotky ve vlastnictví jednotlivých vlastníků - str. 138
5. Daňová problematika nájmu, pachtu a prodeje bytů ve vlastnictví fyzických osob - str. 141
5.1 Zdanění příjmů plynoucích z nájmu, pachtu a prodeje nemovitých věcí zařazených do obchodního majetku - str. 141
5.2 Zdanění příjmů plynoucích z nájmu či pachtu nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku - str. 143
5.3 Zdanění příjmů z prodeje nemovitých věcí nezařazených do obchodního majetku - str. 145
5.4 Zdanění příjmů plynoucích z podílového spoluvlastnictví nemovitých věcí - str. 151
6. Plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů v domech s byty - str. 152
Přílohová část - str. 157
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví - str. 158
Návrh účtového rozvrhu pro účetní jednotky, které jsou vlastníky bytových domů - str. 219
České účetní standardy pro podnikatele (vybrané standardy pro bytová družstva a společnosti s ručením omezeným) - str. 224
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání,
pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví - str. 304
Návrh účtového rozvrhu pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání - str. 349
České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (vybrané standardy pro společenství vlastníků) - str. 354

Další nabídka k tématu

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky, 4. vydání

Anna Pelikánová - GRADA Publishing, a. s.

Kniha je jedinečným uceleným přehledem poznatků v oblasti financování, účetnictví, daní a práva pro nestátní (soukromé) neziskové organizace. Autorka se zabývá vybranými problémy, s nimiž se neziskovky ... pokračování

Cena: 389 KčKOUPIT

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Sbírka souvztažností pro nestátní neziskovky, 2. vydání

Anna Pelikánová -

Bez této knižní pomůcky se neobejdete, jste-li účetním či ekonomickým pracovníkem v nestátní neziskové organizaci. Aktuální účetní souvztažnosti pro nestátní neziskovky promítají legislativní změny zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhlášky č. 504/2002 Sb. Publikace je uceleným ... pokračování

Cena: 259 KčKOUPIT

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

ÚZ č. 1575 - Účetnictví nevýdělečných organizací 2024

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje všechny právní předpisy se změnami od 1. 1. 2024, a to pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, tj. politické strany, spolky, církve, obecně prospěšné společnosti, nadace, společenství vlastníků jednotek aj. V publikaci najdete ... pokračování

Cena: 99 KčKOUPIT

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Nestátní neziskové organizace - právní úprava, účetnictví, audit, daně, 2 vydání

Šárka Kryšková - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace poskytuje komplexní pohled na nestátní neziskové organizace, mezi které patří především spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, obecně prospěšné společnosti, církve a náboženské společnosti, politické ... pokračování

Cena: 460 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.