Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou

Sedmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 1. 10. 2017, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu napomáhají k rychlé orientaci v obsahu a smyslu příslušného ustanovení.

Uváděné judikáty jsou vybrány především ze sbírek Nejvyššího a Ústavního soudu. Pro uživatelské pohodlí byla starší judikatura tam, kde to bylo možné, podřazena k novým, často jen přečíslovaným ustanovením nového trestního zákoníku, a čísla paragrafů byla až na výjimky opravena tak, aby odpovídala novému trestnímu zákoníku.

Součástí publikace jsou i předpisy souvisící - zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a advokátní tarif, vše ve znění k 1. 10. 2017.

Publikace je oceňovanou pomůckou pro práci soudců, přísedících, státních zástupců, policistů, kriminalistů, advokátů, firemních právníků a ostatních pracovníků právní praxe.

autor: Jiří Jelínek a kolektiv vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 1. 10. 2017, 1312 stran
ISBN: 978-80-7502-230-1

Titul není v nabídce knihkupectví a nelze jej objednat.
 

Obsah publikace

Úvod - str. 11
Seznam zkratek - str. 13
TRESTNÍ ZÁKONÍK - str. 15
ČÁST PRVNÍ  OBECNÁ ČÁST (§ 1–139) - str. 17
HLAVA I  PŮSOBNOST TRESTNÍCH ZÁKONŮ (§ 1–11) - str. 17
Díl 1  Žádný trestný čin bez zákona (§ 1) - str. 17
Díl 2  Časová působnost (§ 2–3) - str. 17
Díl 3  Místní působnost (§ 4–11) - str. 21
HLAVA II  TRESTNÍ ODPOVĚDNOST (§ 12–27) - str. 26
Díl 1  Základy trestní odpovědnosti (§ 12–14) - str. 26
Díl 2  Zavinění (§ 15–19) - str. 34
Díl 3  Příprava a pokus trestného činu (§ 20–21) - str. 45
Díl 4  Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu (§ 22–27) - str. 50
HLAVA III  OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST ČINU (§ 28–32)  - str. 62
HLAVA IV  ZÁNIK TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI (§ 33–35)  - str. 68
Díl 1  Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí (§ 33) - str. 68
Díl 2  Promlčení trestní odpovědnosti (§ 34–35) - str. 70
HLAVA V  TRESTNÍ SANKCE (§ 36–104) - str. 74
Díl 1  Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání (§ 36–38) ... 74
Díl 2  Tresty (§ 39–95) - str. 76
Oddíl 1  Obecné zásady pro ukládání trestů (§ 39–45) - str. 76
Oddíl 2  Upuštění od potrestání (§ 46–48) - str. 93
Oddíl 3  Dohled (§ 49–51) - str. 98
Oddíl 4  Druhy trestů a výjimečný trest (§ 52–54) - str. 100
Oddíl 5  Ukládání a výkon jednotlivých trestů (§ 55–80)  - str. 103
Oddíl 6  Podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody (§ 81–87) - str. 135
Oddíl 7  Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti, zákazu pobytu nebo zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce (§ 88–91)  - str. 144
Oddíl 8  Započítání vazby a trestu (§ 92–93)  - str. 152
Oddíl 9  Zánik výkonu trestu (§ 94–95) - str. 154
Díl 3  Ochranná opatření (§ 96–104) - str. 156
Oddíl 1  Obecné zásady pro ukládání ochranných opatření (§ 96–97) - str. 156
Oddíl 2  Ochranná opatření a jejich ukládání (§ 98–104) - str. 158
HLAVA VI  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 105–106)  - str. 173
HLAVA VII  ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PACHATELÍCH (§ 107–109) - str. 175
HLAVA VIII  VÝKLADOVÁ USTANOVENÍ (§ 110–139) - str. 177
 ČÁST DRUHÁ  ZVLÁŠTNÍ ČÁST (§ 140–418) - str. 206
HLAVA I  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTU A ZDRAVÍ (§ 140–167) - str. 206
Díl 1  Trestné činy proti životu (§ 140–144) - str. 206
Díl 2  Trestné činy proti zdraví (§ 145–148) - str. 220
Díl 3  Trestné činy ohrožující život nebo zdraví (§ 149–158) - str. 231
Díl 4  Trestné činy proti těhotenství ženy (§ 159–163) - str. 241
Díl 5  Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem (§ 164–167) - str. 244
HLAVA II  TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ (§ 168–184)  - str. 250
Díl 1  Trestné činy proti svobodě (§ 168–179)  - str. 250
Díl 2  Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství (§ 180–184)  - str. 273
HLAVA III  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKÉ DŮSTOJNOSTI V SEXUÁLNÍ OBLASTI (§ 185–193b)  - str. 280
HLAVA IV  TRESTNÉ ČINY PROTI RODINĚ A DĚTEM (§ 194–204)  - str. 296
HLAVA V  TRESTNÉ ČINY PROTI MAJETKU (§ 205–232)  - str. 311
HLAVA VI  TRESTNÉ ČINY HOSPODÁŘSKÉ (§ 233–271)  - str. 366
Díl 1  Trestné činy proti měně a platebním prostředkům (§ 233–239)  - str. 366
Díl 2  Trestné činy daňové, poplatkové a devizové (§ 240–247)  - str. 374
Díl 3  Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou (§ 248–267)  - str. 384
Díl 4  Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu (§ 268–271)  - str. 405
HLAVA VII  TRESTNÉ ČINY OBECNĚ NEBEZPEČNÉ (§ 272–292)  - str. 409
Díl 1  Trestné činy obecně ohrožující (§ 272–289)  - str. 409
Díl 2  Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu (§ 290–292)  - str. 438
HLAVA VIII  TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ (§ 293–308)  - str. 440
HLAVA IX  TRESTNÉ ČINY PROTI ČESKÉ REPUBLICE, CIZÍMU STÁTU A MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI (§ 309–322)  - str. 455
Díl 1  Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 309–315)  - str. 455
Díl 2  Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace (§ 316–318)  - str. 470
Díl 3  Trestné činy proti obraně státu (§ 319–322)  - str. 473
HLAVA X  TRESTNÉ ČINY PROTI POŘÁDKU VE VĚCECH VEŘEJNÝCH (§ 323–368)  - str. 475
Díl 1  Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby (§ 323–328)  - str. 475
Díl 2  Trestné činy úředních osob (§ 329–330)  - str. 481
Díl 3  Úplatkářství (§ 331–334)  - str. 486
Díl 4  Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci (§ 335–351)  - str. 492
Díl 5  Trestné činy narušující soužití lidí (§ 352–356)  - str. 524
Díl 6  Jiná rušení veřejného pořádku (§ 357–360)  - str. 529
Díl 7  Organizovaná zločinecká skupina (§ 361–363)  - str. 535
Díl 8  Některé další formy trestné součinnosti (§ 364–368)  - str. 537
HLAVA XI  TRESTNÉ ČINY PROTI BRANNÉ POVINNOSTI (§ 369–374)  - str. 543
HLAVA XII  TRESTNÉ ČINY VOJENSKÉ (§ 375–399)  - str. 547
Díl 1  Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti (§ 375–383)  - str. 547
Díl 2  Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu (§ 384–387)  - str. 553
Díl 3  Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby (§ 388–391)  - str. 555
Díl 4  Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil (§ 392–397)  - str. 557
Díl 5  Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů (§ 398–399)  - str. 561
HLAVA XIII  TRESTNÉ ČINY PROTI LIDSKOSTI, PROTI MÍRU A VÁLEČNÉ TRESTNÉ ČINY (§ 400–418)  - str. 562
Díl 1  Trestné činy proti lidskosti (§ 400–405)  - str. 562
Díl 2  Trestné činy proti míru a válečné trestné činy (§ 406–417)  - str. 568
Díl 3  Společné ustanovení (§ 418)  - str. 576
ČÁST TŘETÍ  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 419–421)  - str. 577
TRESTNÍ ŘÁD  - str. 583
ČÁST PRVNÍ  SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (§ 1–156)  - str. 585
HLAVA PRVNÍ  OBECNÁ USTANOVENÍ (§ 1–12)  - str. 585
HLAVA DRUHÁ  SOUD A OSOBY NA ŘÍZENÍ ZÚČASTNĚNÉ (§ 13–51b)  - str. 624
Oddíl 1  Pravomoc a příslušnost soudů (§ 13–26)  - str. 624
Oddíl 2  Pomocné osoby (§ 27–29)  - str. 637
Oddíl 3  Vyloučení orgánů činných v trestním řízení (§ 30–31a)  - str. 641
Oddíl 4  Obviněný (§ 32–34)  - str. 646
Oddíl 5  Obhájce (§ 35–41)  - str. 651
Oddíl 6  Zúčastněná osoba (§ 42)  - str. 664
Oddíl 7  Poškozený (§ 43–49)  - str. 665
Oddíl 8  Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného (§ 50–51a).  - str. 681
Oddíl 9  Přístup k utajovaným informacím (§ 51b)  - str. 685
HLAVA TŘETÍ  OBECNÁ USTANOVENÍ O ÚKONECH TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 52–66)  - str. 686
Způsob provádění úkonů trestního řízení (§ 52)  - str. 686
Oddíl 1  Dožádání (§ 53–54)  - str. 687
Oddíl 2  Protokol (§ 55–58)  - str. 688
Oddíl 3  Podání (§ 59 - str. 694
Oddíl 4  Lhůty (§ 60–61)  - str. 695
Oddíl 5  Doručování (§ 62–64a)  - str. 697
Oddíl 6  Nahlížení do spisů (§ 65)  - str. 702
Oddíl 7  Pořádková pokuta (§ 66)  - str. 704
HLAVA ČTVRTÁ  ZAJIŠTĚNÍ OSOB, VĚCÍ A JINÝCH MAJETKOVÝCH HODNOT (§ 67–88a)  - str. 706
Oddíl 1  Vazba (§ 67–74a)  - str. 706
Oddíl 2  Zadržení (§ 75–77)  - str. 734
Oddíl 3  Zákaz vycestování do zahraničí  - str. 739
Oddíl 4  Vydání a odnětí věci, zajištění peněžních prostředků na účtu, zaknihovaných cenných papírů, nemovitosti (§ 78–81b)  - str. 740
Oddíl 5  Domovní a osobní prohlídka, prohlídka jiných prostor a pozemků, vstup do obydlí, jiných prostor a pozemků (§ 82–85c)  - str. 752
Oddíl 6  Zadržení a otevření zásilek, jejich záměna a sledování (§ 86–87c) 763
Oddíl 7  Odposlech a záznam telekomunikačního provozu (§ 88–88a)  - str. 765
Oddíl 8  Předběžná opatření (§ 88b–88o)  - str. 774
HLAVA PÁTÁ  DOKAZOVÁNÍ (§ 89–118)  - str. 783
Obecná ustanovení (§ 89)  - str. 783
Oddíl 1  Výpověď obviněného (§ 90–96)  - str. 790
Oddíl 2  Svědci (§ 97–104)  - str. 795
Oddíl 3  Některé zvláštní způsoby dokazování (§ 104a–104e)  - str. 806
Oddíl 4  Znalci (§ 105–111)  - str. 811
Oddíl 5  Provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení (§ 111a)  - str. 822
Oddíl 6  Věcné a listinné důkazy (§ 112)  - str. 823
Oddíl 7  Ohledání (§ 113–118)  - str. 824
HLAVA ŠESTÁ  ROZHODNUTÍ (§ 119–140)  - str. 830
Způsob rozhodování (§ 119)  - str. 830
Oddíl 1  Rozsudek (§ 120–133)  - str. 830
Oddíl 2  Usnesení (§ 134–138)  - str. 841
Oddíl 3  Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí (§ 139–140)  - str. 845
HLAVA SEDMÁ  STÍŽNOST A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 141–150)  - str. 849
HLAVA OSMÁ  NÁKLADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ (§ 151–156)  - str. 862
ČÁST DRUHÁ  PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 157–179h)  - str. 872
Obecné ustanovení (§ 157)  - str. 872
Žádost o přezkoumání postupu policejního orgánu a státního zástupce  (§ 157a)  - str. 873
HLAVA DEVÁTÁ  POSTUP PŘED ZAHÁJENÍM TRESTNÍHO STÍHÁNÍ  (§ 158–158f)  - str. 874
HLAVA DESÁTÁ  ZAHÁJENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ, DALŠÍ POSTUP V NĚM A ZKRÁCENÉ PŘÍPRAVNÉ ŘÍZENÍ (§ 160–171)  - str. 892
Oddíl 1  Zahájení trestního stíhání (§ 160)  - str. 892
Oddíl 2  Vyšetřování (§ 161–167)  - str. 897
Oddíl 3  Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů (§ 168–170)  - str. 909
Oddíl 4  Rozhodnutí v přípravném řízení (§ 171–173a)  - str. 910
Oddíl 5  Dozor státního zástupce (§ 174–175)  - str. 917
Oddíl 6  Dohoda o vině a trestu (§v 175a–175b)  - str. 920
Oddíl 7  Obžaloba (§ 176–179)  - str. 924
Oddíl 8  Zkrácené přípravné řízení (§ 179a–179h)  - str. 929
ČÁST TŘETÍ  ŘÍZENÍ PŘED SOUDEM (§ 180–365)  - str. 937
HLAVA JEDENÁCTÁ  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (§ 180–184)  - str. 937
HLAVA DVANÁCTÁ  PŘEDBĚŽNÉ PROJEDNÁNÍ OBŽALOBY (§ 185–195)  - str. 941
HLAVA TŘINÁCTÁ  HLAVNÍ LÍČENÍ (§ 196–231)  - str. 955
Oddíl 1  Příprava hlavního líčení (§ 196–198a)  - str. 955
Oddíl 2  Veřejnost hlavního líčení (§ 199–201)  - str. 958
Oddíl 3  Zahájení hlavního líčení (§ 202–206)  - str. 960
Oddíl 4  Dokazování (§ 207–215)  - str. 966
Oddíl 5  Závěr hlavního líčení (§ 216–218)  - str. 977
Oddíl 6  Odročení hlavního líčení (§ 219)  - str. 978
Oddíl 7  Rozhodnutí soudu v hlavním líčení (§ 220–230)  - str. 979
Oddíl 8  Rozhodnutí soudu mimo hlavní líčení (§ 231)  - str. 999
HLAVA ČTRNÁCTÁ  VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 232–239a)  - str. 1000
HLAVA PATNÁCTÁ  NEVEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ (§ 240–244)  - str. 1004
HLAVA ŠESTNÁCTÁ  ODVOLÁNÍ A ŘÍZENÍ O NĚM (§ 245–265)  - str. 1005
HLAVA SEDMNÁCTÁ  DOVOLÁNÍ (§ 265a–265s)  - str. 1054
HLAVA OSMNÁCTÁ  STÍŽNOST PRO PORUŠENÍ ZÁKONA A ŘÍZENÍ O NÍ (§ 266–276)  - str. 1095 HLAVA DEVATENÁCTÁ  OBNOVA ŘÍZENÍ (§ 277–289)  - str. 1109
HLAVA DVACÁTÁ  ZVLÁŠTNÍ ZPŮSOBY ŘÍZENÍ (§ 290–314n)  - str. 1126
Obecné ustanovení (§ 290)  - str. 1126
Oddíl 1  Řízení ve věcech mladistvých (§ 291–301)  - str. 1127
Oddíl 2  Řízení proti uprchlému (§ 302–306a)  - str. 1127
Oddíl 3  Podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307–308)  - str. 1133
Oddíl 4  Narovnání (§ 309–314)  - str. 1139
Oddíl 5  Řízení před samosoudcem (§ 314a–314g)  - str. 1142
Oddíl 6  Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu (§ 314h–314k)  - str. 1154
Oddíl 7  Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu apříkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu (§ 314l–314n)  - str. 1156
Oddíl 8  Řízení o schválení dohody o vině a trestu (§ 314o–314s)  - str. 1157
HLAVA DVACÁTÁ PRVNÍ  VYKONÁVACÍ ŘÍZENÍ (§ 315–362)  - str. 1162
Příslušnost ve vykonávacím řízení (§ 315)  - str. 1162
Oddíl 1  (§ 316–319)  - str. 1163
Oddíl 2  Výkon trestu odnětí svobody (§ 320–334)  - str. 1163
Oddíl 3  Výkon trestu domácího vězení (§ 334a–334g)  - str. 1181
Oddíl 4  Výkon trestu obecně prospěšných prací (§ 335–340b)  - str. 1185
Oddíl 5  Výkon některých dalších trestů (§ 341–350j)  - str. 1190
Oddíl 6  Promlčení výkonu trestu (§ 350k)  - str. 1207
Oddíl 7  Výkon ochranného léčení a zabezpečovací detence (§ 351–358)  - str. 1208
Oddíl 8  Výkon některých jiných rozhodnutí (§ 359–362)  - str. 1215
HLAVA DVACÁTÁ DRUHÁ  ZAHLAZENÍ ODSOUZENÍ (§ 363–365)  - str. 1218
ČÁST ČTVRTÁ  NĚKTERÉ ÚKONY SOUVISÍCÍ S TRESTNÍM ŘÍZENÍM  (§ 366–460zp)  - str. 1221 HLAVA DVACÁTÁ TŘETÍ  UDĚLENÍ MILOSTI A POUŽITÍ AMNESTIE  (§ 366–370a)  - str. 1221
ČÁST PÁTÁ  PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ (§ 461–471)  - str. 1227
ZÁKON O SOUDNICTVÍ VE VĚCECH MLÁDEŽE  - str. 1231
ZÁKON O TRESTNÍ ODPOVĚDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSOB  A ŘÍZENÍ PROTI NIM  - str. 1273 ADVOKÁTNÍ TARIF  - str. 1289
VĚCNÝ REJSTŘÍK  - str. 1299

Další nabídka k tématu

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou, 8. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Osmé, aktualizované vydání oblíbené publikace, zpracované podle stavu platného k 13. březnu 2020, reaguje na přijaté novelizace a nově publikovanou judikaturu. Poznámky k trestnímu zákoníku a trestnímu řádu ...

Cena: 1 490 KčKOUPIT

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1342 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Odklony v trestním řízení

Odklony v trestním řízení

Jan Zůbek - Wolters Kluwer, a. s.

Monografie Odklony v trestním řízení se zabývá problematikou institutů, jež jsou (mimo trestní příkaz) výsledkem polistopadového importu z jiných, zahraničních právních úprav. Autor sám se dlouhodobě snaží o prosazení tzv. konsenzuálních prvků trestní justice i do praxe soudů a ...

Cena: 440 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů,  4. vydání

Rozhodnutí ve věcech trestních se vzory rozhodnutí soudů a podání advokátů, 4. vydání

Jiří Jelínek, Jiří Říha, Zdeněk Sovák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Publikace podrobně vykládá otázky, které souvisejí s rozhodnutími vydávanými orgány činnými v trestním řízení. Čtvrté, aktualizované vydání reaguje především na změny v trestní legislativě (např. trestního ...

Cena: 700 KčKOUPIT

Rekognice

Rekognice

Kateřina Janulková - Wolters Kluwer, a. s.

Institut rekognice představuje frekventovaný procesní úkon a zároveň jednu ze základních kriminalisticko-taktických metod. Cílem publikace je proto rekognici představit jako velmi významný důkazní prostředek, a to nejen z pohledu trestního práva procesního, nýbrž i z pohledu ...

Cena: 199 KčKOUPIT

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kolektivní monografie teoreticky rozebírá a objasňuje základní otázky dokazování v trestním řízení. Autoři z České i Slovenské republiky ve třiceti třech kapitolách pojednávají o některých problémech, se ...

Cena: 790 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2020 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.