Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. 

Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního řízení.  Problematiku institutu trestního příkazu zasazuje do historického a mezinárodního kontextu, aby čtenář chápal dynamiku jeho vývoje odrážející vývoj společnosti směrem k vládě práva a právního státu.

Autor porovnává institut trestního příkazu s odklony a s jinými druhy rozhodnutí, a meziodvětvově porovnává příkazní řízení. Ze shromážděných poznatků se pak snaží předpovědět další vývoj tohoto institutu.

Monografie je určena nejen pro praktikující právníky – soudce, státní zástupce, advokáty, ale i pro studenty právnických fakult, kteří pomýšlí na kariéru v oboru trestního práva.


autor: Petr Novák; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 16. 4. 2021, 140 stran
ISBN: 978-80-7502-495-4

Cena: 280 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam použitých zkratek  - str. 9
Předmluva  - str. 11
1. Právní úprava trestního příkazu v systematice trestního řádu  - str. 13
1.1 Vztah institutu trestního příkazu a řízení proti uprchlému  - str. 13
2. Podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 15
2.1 Pozitivní podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 15
2.2 Negativní podmínky pro vydání trestního příkazu  - str. 20
3. Tresty, které lze trestním příkazem uložit  - str. 23
3.1 Trest odnětí svobody do jednoho roku s podmíněným odkladem jeho výkonu  - str. 25
3.2 Domácí vězení do jednoho roku  - str. 26
3.3 Trest obecně prospěšných prací  - str. 27
3.4 Trest zákazu činnosti do pěti let  - str. 29
3.5 Trest zákazu držení a chovu zvířat  - str. 29
3.6 Peněžitý trest  - str. 30
3.7 Trest propadnutí věci  - str. 32
3.8 Vyhoštění do pěti let  - str. 32
3.9 Zákaz pobytu do pěti let  - str. 34
3.10 Trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce do pěti let  - str. 34
4. Vyhotovení trestního příkazu  - str. 36
5. Doručování trestního příkazu  - str. 40
6. Účinky doručení trestního příkazu  - str. 44
7. Odpor proti trestnímu příkazu  - str. 46
8. Účinky podaného odporu  - str. 52
9. Právní moc a vykonatelnost trestního příkazu  - str. 55
10. Hlavní líčení po oprávněnou osobou ve lhůtě podaném odporu  - str. 60
11. Procesní postavení poškozeného v řízení o vydání trestního příkazu  - str. 64
12. Vydání trestního příkazu v řízení proti právnickým osobám  - str. 68
13. Trestní příkaz v jiných ustanoveních trestního řádu  - str. 71
14. Vztah základních zásad trestního řízení a trestního příkazu  - str. 74
14.1 Vztah trestního příkazu a zásady stíhání jen ze zákonných důvodů  - str. 75
14.2 Vztah trestního příkazu a zásady presumpce neviny  - str. 76
14.3 Vztah trestního příkazu a zásad zahájení řízení  - str. 77
14.4 Vztah trestního příkazu a zásady rychlosti a hospodárnosti řízení  - str. 79
14.5 Vztah trestního příkazu a zásady přiměřenosti (zdrženlivosti)  - str. 81
14.6 Vztah trestního příkazu a zásady materiální pravdy  - str. 82
14.7 Vztah trestního příkazu a zásady vyhledávací  - str. 83
14.8 Vztah trestního příkazu a zásady volného hodnocení důkazů  - str. 84
14.9 Vztah trestního příkazu a zásady spolupráce se zájmovými sdruženími občanů  - str. 85
14.10 Vztah trestního příkazu a zásady veřejnosti  - str. 85
14.11 Vztah trestního příkazu a zásady ústnosti  - str. 87
14.12 Vztah trestního příkazu a zásady bezprostřednosti  - str. 88
14.13 Vztah trestního příkazu a zásady zajištění práva na obhajobu  - str. 89
14.14 Vztah trestního příkazu a zásady zajištění práv poškozeného  - str. 90
14.15 Zhodnocení vztahu základních zásad trestního řízení a trestního příkazu  - str. 91
15. Vztah trestního příkazu a práva na spravedlivý proces  - str. 93
16. Historický vývoj trestního příkazu  - str. 95
17. Trestní příkaz v okolních státech  - str. 97
18. Trestní příkaz jako odklon v trestním řízení  - str. 101
19. Porovnání trestního příkazu s jinými druhy rozhodnutí  - str. 107
19.1 Srovnání trestního příkazu a rozsudku  - str. 107
19.2 Srovnání trestního příkazu a usnesení  - str. 110
19.3 Srovnání trestního příkazu a rozhodnutí svého druhu  - str. 112
19.4 Zhodnocení základních druhů rozhodnutí  - str. 113
20. Meziodvětvové srovnání příkazních řízení  - str. 115
21. Popis statistických údajů týkajících se trestního příkazu  - str. 117
22. Předpověď dalšího vývoje institutu trestního příkazu a návrhy de lege ferenda  - str. 121
22.1 Návrhy de lege ferenda týkající se trestního příkazu nepřímo  - str. 122
22.2 Návrhy de lege ferenda, které se týkají trestního příkazu bezprostředně  - str. 128
Seznam použitých zdrojů  - str. 137
1. Seznam použité literatury  - str. 137
2. Seznam použitých internetových zdrojů  - str. 139
3. Seznam ostatních zdrojů  - str. 140

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1538 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Publikace obsahuje aktuální znění dvou základních zákonů, a to zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Dále jsou zde všechny vyhlášky k oběma zákonům včetně novelizované vyhlášky o znalečném a ...

Cena: 99 KčKOUPIT

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní ...

Cena: 1 200 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.