Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 7. vydání

Trestní právo procesní, 7. vydání

Sedmé vydání učebnice Trestní právo procesní reaguje na nejnovější legislativu a judikaturu v oblasti trestního práva. Reflektuje i úpravu mimo trestní řád a trestní zákoník, zejména v reakci na přijetí velké novely zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (provedené zák. č. 178/2018 Sb.), zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (provedené zák. č. 183/2016 Sb.) a zákona o obětech trestných činů (provedené zák. č. 56/2017 Sb.). Výklad tak reaguje na aktuální vývoj českého trestního procesu i na jeho pokračující europeizaci a užší mezinárodní spolupráci.

Učebnice obsahuje řadu názorných příkladů a odkazů na judikaturu. Je určena především studentům právnických fakult jako základní studijní pomůcka pro výuku v kurzech trestního práva.

Autory učebnice jsou pedagogové všech čtyř právnických fakult, Policejní akademie a zástupci odborné praxe. Tím je dosaženo potřebného spojení teoretických informací a praktických zkušeností.

autoři: Jaroslav Fenyk, Dagmar Císařová, Tomáš Gřivna a kolektiv; vydal: Wolters Kluwer ČR, a.s., podle stavu k 25. 10. 2021, 952 stran
ISBN: 978-80-7598-306-0

Cena: 1 215 Kč
osvobozeno od DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam autorů - str. 5
Seznam použitých zkratek - str. 21
Předmluva - str. 24
Hlava I: Úvodní výklady - str. 25
§ 1 Pojem trestního práva, trestního řízení a trestního práva procesního - str. 25
§ 2 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního 
řízení a předběžné otázky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
§ 3 Poměr českého trestního práva procesního k jiným odvětvím českého práva - str. 32
§ 4 Trestní právo procesní a související obory - str. 34
Hlava II: Trestněprocesní zákony - str. 36
§ 1 Prameny trestního řízení - str. 36
§ 2 Výklad trestního řádu - str. 40
§ 3 Působnost trestního řádu - str. 44
A. Působnost časová - str. 44
B. Působnost místní - str. 47
C. Působnost věcná - str. 47
D. Působnost osobní - str. 48
Hlava III: Ochrana ústavně zaručených základních práv a svobod - str.55
§ 1 Konstitucionalizace trestního řízení - str. 55
§ 2 Vztah Listiny, popř. Ústavy, a Evropské úmluvy - str. 60
§ 3 Vztah mezinárodních smluv a trestního řádu - str. 64
§ 4 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem - str. 67
§ 5 Ochrana práv a svobod Evropským soudem pro lidská práva - str. 69
§ 6 Listina základních práv Evropské unie - str. 89
Hlava IV: Základní zásady trestního řízení - str. 92
§ 1 Pojem, význam a systém základních zásad českého trestního řízení - str. 92
§ 2 Zásada stíhání jen ze zákonných důvodů - str. 96
§ 3 Zásada přiměřenosti a zdrženlivosti - str. 96
§ 4 Zásada rychlého procesu (rychlosti řízení) - str. 97
§ 5 Zásada spolupráce orgánů trestního řízení se zájmovými sdruženími občanů - str. 98
§ 6 Zásada zajištění práva na obhajobu - str. 100
§ 7 Zásada zajištění práv poškozeného - str. 102
§ 8 Zásada oficiality - str. 103
§ 9 Zásada legality - str. 104
§ 10 Zásada obžalovací - str. 104
§ 11 Zásada veřejnosti - str. 107
§ 12 Zásada vyhledávací - str. 109
§ 13 Zásada bezprostřednosti a zásada ústnosti - str. 110
§ 14 Zásada presumpce neviny - str. 113
§ 15 Zásada volného hodnocení důkazů - str. 116
§ 16 Zásada materiální pravdy - str. 117
Hlava V: Subjekty trestního řízení - str.120
§ 1 Subjekty a strany v trestním řízení - str. 120
§ 2 Procesní způsobilost subjektů v trestním řízení - str. 124
Hlava VI: Soudy - str. 127
§ 1 Soudy a organizace soudnictví v České republice - str. 127
A. Poslání soudů - str. 127
B. Právní úprava postavení a činnosti soudů - str. 129
C. Základní struktura soudů v 131
§ 2 Úkoly a soustava soudů působících v trestních věcech - str. 132
§ 3 Pravomoc a příslušnost soudů v trestním řízení - str. 136
A. Obecné výklady o pravomoci soudů - str. 136
B. Obecné výklady o příslušnosti soudů - str. 137
C. Věcná a funkční příslušnost - str. 140
D. Místní příslušnost - str. 145
E. Příslušnost pro společné řízení - str. 151
F. Odnětí a přikázání věci - str. 156
§ 4 Obsazení soudů - str. 158
A. Soudci - str. 158
§ 5 Další úřední osoby - str. 161
A. Vyšší soudní úředník, justiční čekatel, asistent soudce - str. 161
B. Zapisovatel a protokolující úředník - str. 163
C. Tlumočník - str. 164
D. Probační úředník (úředník Probační a mediační služby) - str. 166
§ 6 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 171
Hlava VII: Státní zastupitelství - str. 174
§ 1 Obecné výklady o veřejné žalobě. Současná organizace a působnost státního zastupitelství - str. 174
A. Úloha státního zástupce v trestním řízení a jeho vztah k jiným orgánům a osobám - str. 180
B. Úloha státního zástupce v přípravném řízení trestním - str. 182
C. Úloha státního zástupce v řízení před soudem prvního stupně, v řízení o opravných prostředcích a při výkonu rozhodnutí - str. 185
Hlava VIII: Policejní orgán - str. 189
§ 1 Pojmy „policejní orgán“, „vyšetřovací orgán“ - str. 189
§ 2 Úkoly policejního orgánu v přípravném řízení - str. 192
§ 3 Úkoly policejního orgánu v řízení před soudem - str. 196
Hlava IX: Obviněný a obhájce - str. 197
§ 1 Obviněný - str. 197
A. Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený - str. 197
B. Způsobilost být obviněným, procesní způsobilost - str. 199
C. Práva obviněného – právo na obhajobu - str. 200
D. K jednotlivým právům osoby, proti níž se trestní řízení vede - str. 203
§ 2 Obhájce - str. 209
A. Postavení obhájce v trestním řízení - str. 209
B. Práva a povinnosti obhájce - str. 210
C. Obhájce zvolený a ustanovený - str. 212
I. Zvolený obhájce - str. 212
II. Ustanovený obhájce - str. 215
§ 3 Jiné osoby s obhajovacími právy v 217
Hlava X: Poškozený a zúčastněná osoba - str. 221
§ 1 Poškozený v trestním řízení - str. 221
A. Současná právní úprava postavení poškozeného - str. 221
B. Práva poškozeného v trestním řízení - str. 228
C. Rozhodování o nároku poškozeného - str. 235
D. Práva poškozeného podle zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, a zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim - str. 242
E. Práva oběti podle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů - str. 244
F. Právo na účinné vyšetřování - str. 251
§ 2 Zúčastněná osoba v trestním řízení - str. 254
A. Současná právní úprava postavení zúčastněné osoby - str. 254
B. Práva zúčastněné osoby v trestním řízení - str. 255
C. Rozhodování o zabrání věci nebo o zabrání části majetku - str. 255
§ 3 Zákonný zástupce, opatrovník a zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby - str. 256
A. Zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec a právní nástupce poškozeného - str. 256
Hlava XI: Obecné výklady o procesních úkonech - str. 261
§ 1 Pojem procesních úkonů - str. 261
§ 2 Obsah, forma, místo, čas a jazyk procesních úkonů - str. 263
A. Obsah procesních úkonů - str. 263
B. Forma procesních úkonů - str. 264
C. Místo a čas procesních úkonů - str. 266
D. Jazyk procesního úkonu - str. 267
§ 3 Podání - str. 269
§ 4 Lhůty - str. 270
§ 5 Doručování - str. 274
§ 6 Nahlížení do spisů - str. 277
§ 7 Pořádková pokuta - str. 279
Hlava XII: Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení - str. 283
§ 1 Obecné výklady - str. 283
§ 2 Zajištění osoby obviněného - str. 284
A. Předvolání - str. 285
B. Pořádková pokuta - str. 286
C. Předvedení .- str. 287
D. Zadržení, příkaz k zadržení - str. 288
E. Příkaz k zatčení - str. 291
F. Zákaz vycestování do zahraničí - str. 292
G. Vazba - str. 293
I. Obecně - str. 293
II. Obecné podmínky pro vzetí obviněného do vazby - str. 295
III. Zákonné důvody vazby - str. 297
IV. Trvání vazby a její přípustná délka - str. 301
V. Rozhodování o vazbě - str. 304
VI. Nahrazení vazby mírnějším zajišťovacím opatřením - str. 308
VII. Omezení obviněného ve výkonu trestu odnětí svobody - str. 312
VIII. Vazba mimo rámec trestního stíhání - str. 312
IX. Výkon vazby - str. 313
X. Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě - str. 314
§ 3 Zvláštnosti zajištění osoby mladistvého - str. 315
§ 4 Opatření jiných osob - str. 318
§ 5 Opatření věcí důležitých pro trestní řízení - str. 319
A. Obecně - str. 319
B. Zajištění věcí pro důkazní účely – vydání a odnětí věci - str. 321
C. Zajištění nástrojů trestné činnosti a výnosů z trestné činnosti a náhradní hodnoty - str. 322
D. Vrácení, vydání a další nakládání s věcmi důležitými pro trestní řízení - str. 324
E. Domovní a osobní prohlídka a prohlídka jiných prostor a pozemků - str. 325
F. Vstup do obydlí, jiných prostor a na pozemek - str. 328
G. Provádění důkazů v bytě, obydlí, jiných prostorách a na pozemku - str. 328
H. Zadržení a otevření zásilek - str. 329
CH. Záměna zásilky - str. 329
I. Sledovaná zásilka - str. 330
J. Odposlech a záznam telekomunikačního provozu - str. 331
§ 6 Předběžná opatření - str. 335
A. Obecně - str. 335
B. Jednotlivé druhy předběžných opatření - str. 336
C. Rozhodování o předběžných opatřeních - str. 338
D. Trvání předběžných opatření - str. 339
E. Důsledky neplnění uloženého předběžného opatření - str. 340
§ 7 Zajišťovací opatření v řízení proti právnické osobě - str. 340
Hlava XIII: Obecné výklady o důkazech - str. 343
§ 1 Dokazování v trestním procesu - str. 343
§ 2 Základní zásady a základní pojmy důkazního práva - str. 345
§ 3 Předmět a rozsah dokazování - str. 350
§ 4 Rozdělení důkazů - str. 358
§ 5 Proces dokazování a důsledky porušení předpisů o dokazování - str. 361
§ 6 Rozvržení dokazování do různých stadií trestního řízení - str. 362
A. Dokazování v přípravném řízení - str. 362
B. Dokazování v řízení před soudem - str. 367
Hlava XIV: Jednotlivé důkazní prostředky - str. 376
§ 1 Úvod - str. 376
§ 2 Výpověď obviněného - str. 377
§ 3 Výpověď svědka - str. 384
A. Pojem svědka - str. 384
B. Způsobilost být svědkem a povinnost svědčit - str. 386
C. Provádění důkazu výslechem svědka - str. 391
D. Hodnocení svědecké výpovědi - str. 397
§ 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 400
A. Odborné vyjádření - str. 400
B. Znalecký posudek - str. 402
I. Způsobilost být znalcem - str. 403
C. Provádění důkazu znalcem- str. 406
§ 5 Ohledání - str. 411
A. Společné zásady - str. 411
B. Prohlídka těla a jiné podobné úkony - str. 412
C. Prohlídka a pitva mrtvoly a její exhumace - str. 413
E. Vyšetření duševního stavu - str. 415
§ 6 Důkaz věcný a listinný - str. 417
§ 7 Některé zvláštní způsoby dokazování - str. 419
A. Konfrontace (§ 104a) - str. 420
B. Rekognice (§ 104b) - str. 422
C. Vyšetřovací pokus (§ 104c) - str. 426
D. Rekonstrukce (§ 104d) - str. 428
E. Prověrka na místě (§ 104e) - str. 429
Hlava XV: Rozhodnutí - str. 432
§ 1 Obsah a forma rozhodnutí - str. 432
§ 2 Rozsudek - str. 434
A. Pojem, význam a obsah rozsudku - str. 434
B. Usnášení, vyhlašování, vyhotovování a oznamování rozsudku - str. 441
§ 3 Trestní příkaz - str. 446
A. Pojem, význam a obsah trestního příkazu - str.446
B. Vyhotovování a oznamování trestního příkazu - str.448
§ 4 Usnesení - str. 448
A. Pojem, význam a obsah usnesení - str. 448
B. Usnášení, vyhlašování, vyhotovování a oznamování usnesení - str. 450
§ 5 Rozhodnutí svého druhu - str. 452
§ 6 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 453
§ 7 Opatření jako procesní úkon - str. 459
Hlava XVI: Náklady trestního řízení a jejich náhrada - str. 461
§ 1 Obecně k nákladům trestního řízení - str. 461
§ 2 Náhrada nákladů, jež nese stát - str. 463
§ 3 Náhrada odměny a hotových výdajů obhájce - str. 471
§ 4 Náhrada nákladů poškozeného - str. 473
Hlava XVII: Stadia trestního řízení - str. 477
Hlava XVIII: Přípravné řízení trestní - str. 480
§ 1 Formy přípravného řízení - str. 480
A. Postup před zahájením trestního stíhání - str. 483
I. Povaha úkonů prováděných v řízení před zahájením trestního stíhání - str. 483
II. Rozhodnutí v rámci postupu před zahájením trestního stíhání - str. 489
B. Zahájení trestního stíhání, vyšetřování - str. 492
I. Zahájení trestního stíhání a postup při vyšetřování - str. 492
II. Povaha úkonů prováděných v rámci vyšetřování - str. 498
III. Zvláštní ustanovení o vyšetřování některých trestných činů - str. 499
IV. Rozhodnutí v rámci vyšetřování - str. 500
V. Dohoda o vině a trestu - str. 505
C. Zkrácené přípravné řízení - str. 506
I. Postup při provádění zkráceného řízení - str. 506
II. Povaha úkonů prováděných při zkráceném řízení - str. 508
III. Rozhodnutí ve zkráceném řízení - str. 509
§ 2 Orgány přípravného řízení - str. 510
Hlava XIX: Předběžné projednání obžaloby - str. 514
§ 1 Charakteristika, účel a podstata předběžného projednání obžaloby - str. 514
§ 2 Rozsah a důvody předběžného projednání obžaloby - str.516
§ 3 Další postup po nařízení předběžného projednání  obžaloby - str. 517
§ 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 518
A. Způsoby rozhodnutí - str. 518
B. Forma a obsah rozhodnutí - str. 521
C. Opravné prostředky v 521
D. Účinky pravomocného rozhodnutí, nové předběžné projednání obžaloby - str. 521
Hlava XX: Hlavní líčení - str. 523
§ 1 Účel a význam hlavního líčení. Charakteristické rysy hlavního líčení - str. 523
§ 2 Příprava hlavního líčení - str. 527
§ 3 Účast osob u hlavního líčení - str. 532
§ 4 Průběh hlavního líčení - str. 538
A. Počátek hlavního líčení - str. 538
B. Dokazování v hlavním líčení - str. 540
C. Závěr hlavního líčení - str. 546
D. Odročení hlavního líčení - str. 548
§ 5 Rozhodnutí v hlavním líčení - str. 550
A. Podklad pro rozhodnutí, typy a formy rozhodnutí - str. 550
B. Totožnost skutku - str. 552
C. Rozsudek - str. 556
D. Zastavení trestního stíhání - str. 559
E. Podmíněné zastavení trestního stíhání, schválení narovnání, odstoupení od trestního stíhání mladistvého - str. 560
F. Přerušení trestního stíhání - str. 561
G. Předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti, postoupení věci jinému orgánu - str. 562
H. Vrácení věci státnímu zástupci k došetření - str. 563
I. Rozhodnutí mimo hlavní líčení - str. 564
§ 6 Skutek a změny v jeho koncepci po novele účinné od 1. 1. 2002 - str. 564
Hlava XXI: Veřejné, neveřejné a vazební zasedání - str. 571
§ 1 Obecné výklady - str. 571
§ 2 Veřejné zasedání - str. 572
A. O čem se v něm rozhoduje - str. 572
B. Příprava veřejného zasedání a účast osob v něm - str. 573
C. Průběh veřejného zasedání a rozhodnutí soudu - str. 577
§ 3 Neveřejné zasedání - str. 578
A. O čem se v něm rozhoduje - str. 578
B. Příprava neveřejného zasedání a účast osob v něm - str. 579
C. Průběh neveřejného zasedání a rozhodnutí soudu - str. 579
§ 4 Vazební zasedání - str. 580
A. O čem se v něm rozhoduje - str. 580
B. Příprava vazebního zasedání a účast osob v něm - str. 581
C. Průběh vazebního zasedání a rozhodnutí soudu - str. 582
Hlava XXII: Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 583
§ 1 Podstata opravného řízení a jeho účel v trestním řízení - str. 583
§ 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení - str. 588
§ 3 Principy opravného řízení - str. 590
A. Obecné principy - str. 590
B. Specifické principy opravného řízení - str. 591
§ 4 Rozdělení opravných prostředků a principy, které se u nich uplatňují - str. 597
Hlava XXIII: Odvolání - str. 606
§ 1 Podstata, význam a charakteristické rysy odvolání - str. 606
§ 2 Předmět, rozsah a důvody odvolání - str. 610
§ 3 Osoby oprávněné podat odvolání a rozsah jejich odvolacích práv - str. 615
§ 4 Podání odvolání a jeho účinky, vzdání se odvolání a jeho zpětvzetí - str. 619
A. Podání odvolání a jeho účinky - str. 619
B. Vzdání se a zpětvzetí odvolání - str. 622
§ 5 Řízení u soudu prvního stupně po podání odvolání - str. 625
§ 6 Řízení u odvolacího soudu - str. 628
A. Odvolací soud - str. 628
B. Typy jednání odvolacího soudu - str. 629
C. Rozsah přezkumné činnosti odvolacího soudu - str. 635
§ 7 Rozhodnutí odvolacího soudu - str. 642
A. Obecně o rozhodování odvolacího soudu - str. 642
B. Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podaném odvolání - str. 647
§ 8 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 662
Hlava XXIV: Stížnost - str.. 668
§ 1 Základní charakteristika stížnosti - str. 668
§ 2 Předmět stížnosti - str. 670
A. Usnesení policejního orgánu a usnesení státního zástupce učiněné podle § 174 odst. 2 písm. c), e) - str. 671
B. Usnesení státního zástupce a soudu - str. 672
§ 3 Osoby oprávněné podat stížnost. Vzdání se a zpětvzetí stížnosti - str. 675
§ 4 Řízení o stížnosti - str. 679
§ 5 Rozhodnutí o stížnosti - str. 683
Hlava XXV: Dovolání - str. 685
§ 1 Podstata a charakteristické rysy dovolání - str. 685
§ 2 Předmět a důvody dovolání - str. 687
§ 3 Podání dovolání a jeho účinky. Řízení u soudu prvního stupně - str. 699
§ 4 Osoby oprávněné podat dovolání, vzdání se dovolání a jeho zpětvzetí - str. 704
§ 5 Řízení u dovolacího soudu - str. 706
A. Dovolací soud - str. 706
B. Typy jednání dovolacího soudu - str. 706
C. Rozsah přezkumné činnosti dovolacího soudu - str. 710
§ 6 Rozhodnutí dovolacího soudu - str. 714
A. Obecně o rozhodování dovolacího soudu - str. 714
B. Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podaném dovolání - str. 718
§ 7 Další řízení po rozhodnutí o dovolání - str. 726
Hlava XXVI: Stížnost pro porušení zákona - str. 730
§ 1 Podstata a charakteristické rysy stížnosti pro porušení zákona - str. 730
§ 2 Podání stížnosti pro porušení zákona a její účinky. 
Předmět a důvody stížnosti pro porušení zákona - str. 732
§ 3 Řízení u Nejvyššího soudu - str. 738
A. Typy jednání Nejvyššího soudu - str. 739
B. Rozsah přezkumné činnosti Nejvyššího soudu - str. 741
§ 4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu - str. 744
A. Obecně o rozhodování Nejvyššího soudu - str. 744
B. Jednotlivé způsoby rozhodnutí o podané stížnosti pro porušení zákona - str. 746
§ 5 Další řízení po rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 750
Hlava XXVII: Obnova řízení - str. 753
§ 1 Podstata a charakteristické rysy obnovy řízení - str. 753
§ 2 Předmět a důvody obnovy řízení - str. 755
§ 3 Podání návrhu na obnovu řízení. Osoby oprávněné podat návrh na obnovu řízení - str. 762
§ 4 Řízení o návrhu na povolení obnovy a rozhodnutí o něm - str. 767
A. Řízení obnovovací - str. 767
B. Rozhodnutí soudu o návrhu na povolení obnovy řízení - str. 770
§ 5 Řízení po povolení obnovy - str. 774
Hlava XXVIII: Zvláštní způsoby řízení - str. 778
§ 1 Obecné výklady - str. 778
§ 2 Řízení ve věcech mladistvých - str. 780
§ 3 Řízení proti uprchlému - str. 792
§ 4 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 795
§ 5 Narovnání - str. 801
§ 6 Řízení před samosoudcem - str. 803
§ 7 Řízení po zrušení rozhodnutí nálezem Ústavního soudu - str. 809
§ 8 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů o telekomunikačním provozu - str. 810
§ 9 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 812
Hlava XXIX: Vykonávací řízení - str. 816
§ 1 Účel a význam výkonu rozhodnutí, příslušnost soudu a jiných orgánů, právní úprava vykonávacího řízení - str. 816
§ 2 Předpoklady k výkonu rozhodnutí a společné zásady - str. 822
§ 3 Výkon trestů - str. 827
A. Výkon trestu odnětí svobody - str. 827
B. Podmíněné odsouzení a podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s dohledem - str. 831
C. Výkon ostatních trestů - str. 832
§ 4 Výkon ochranných opatření - str. 837
§ 5 Výkon opatření uložených mladistvému - str. 838
§ 6 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 841
§ 7 Výkon rozhodnutí o zajištění majetku a věcí v trestním řízení - str. 844
§ 8 Zahlazení odsouzení - str. 845
§ 9 Udělení milosti a použití amnestie - str. 847
§ 10 Náhrada škody způsobené rozhodnutím o vazbě, o trestu a o ochranném opatření - str. 849
Hlava XXX: Mezinárodní justiční spolupráce v trestním řízení - str. 852
§ 1 Obecné výklady k mezinárodní justiční spolupráci - str. 852
§ 2 Obecné výklady k justiční spolupráci mezi členskými státy Evropské unie - str. 856
A. Období do vzniku Evropské unie - str. 857
B. Období od vzniku Evropské unie do přijetí Amsterdamské smlouvy - str. 859
C. Období od Amsterdamské smlouvy do Lisabonské smlouvy - str. 860
D. Období od účinnosti Lisabonské smlouvy - str. 865
§ 3 Vydání k trestnímu stíhání nebo k výkonu trestu - str. 871
A. Obecné výklady, mezinárodní soudy - str. 871
I. Vydání na základě mnohostranné smlouvy nebo na základě kombinace dvou a více mnohostranných smluv - str. 873
II. Vydání na základě dvoustranné smlouvy - str. 875
B. Vnitrostátní úprava vydávacího řízení - str. 875
C. „Předání“ na místo „vydání“ v Evropské unii – evropský zatýkací rozkaz - str. 880
§ 4 Právní pomoc v užším smyslu - str. 882
A. Obecné výklady, mezinárodní smlouvy - str. 882
B. Vnitrostátní úprava - str. 886
C. Spolupráce v rámci Evropské unie - str. 886
§ 5 Předání a převzetí trestního řízení - str. 892
A. Obecné výklady, mezinárodní smlouvy - str. 892
B. Vnitrostátní úprava předání trestního řízení - str. 896
§ 6 Problematika vlivu cizozemských trestních rozhodnutí na trestní řízení v České republice - str. 897
A. Vliv cizozemských trestních rozhodnutí na probíhající trestní řízení v České republice - str. 898
B. Uznávání a výkon trestních rozsudků cizozemských soudů - str. 901
§ 7 Mezinárodní soudy a tribunály - str. 906
Hlava XXXI: Základní charakteristika trestního řízení v systémech common law - str. 909
§ 1 Obecné výklady - str. 909
§ 2 Anglie a Wales - str. 910
A. Organizace trestní žaloby, policie a soudů - str. 910
B. Průběh trestního řízení - str. 912
§ 3 Spojené státy americké - str. 916
A. Úvodní poznámka - str. 916
B. Organizace a působnost orgánů činných v trestním řízení - str. 917
C. Průběh trestního řízení - str. 918
Použité latinské termíny a právní obraty - str. 922
Seznam doporučené literatury - str. 924
Rejstřík - str. 93

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1592 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od posledního vydání publikace došlo k dalším změnám trestních předpisů, zejména trestního řádu k 1. 1. a k 1. 4. 2024. Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, ... pokračování

Cena: 287 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2024 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.