Váš nákupní košík:  prázdný Přihlášení obchod@sagit.cz

Navigace:  Úvod  »  E-shop  »  Knihy

Trestní právo procesní, 6. vydání

Trestní právo procesní, 6. vydání

Vysokoškolská učebnice systematicky vykládá základní pojmy a instituty trestního řádu, zákona o soudnictví ve věcech mládeže a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Nové, již šesté aktualizované vydání reaguje na neustálý rozvoj trestněprocesní legislativy. V učebnici uvádíme také novou judikaturu a poznatky, ke kterým dospěla nauka i aplikační praxe.

Text vychází ze stavu právní úpravy platné ke dni 1. ledna 2022 a z judikatury k této úpravě.

Učebnici zpracoval renomovaný autorský kolektiv složený ze zkušených akademiků i významných představitelů justiční praxe. Vedoucím autorského kolektivu je legenda českého trestního práva, prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.

Učebnice je určena především vysokoškolským studentům, ocení ji však také praktikující právníci, kterým poskytne rychlou orientaci v neustále se měnící právní úpravě.
autor: Jiří Jelínek a kolektiv; vydal: Nakladatelství Leges, s. r. o., podle stavu k 14. 1. 2022, 944 stran
ISBN: 978-80-7502-550-0

Cena: 1 200 Kč
včetně 10% DPH

KOUPIT

Obsah publikace

Seznam zkratek  - str. 11
Předmluva - str. 13
Díl I. Obecná část  - str. 15
Kapitola I. Úvodní výklady  - str. 17
§ 1 Pojem trestního řízení a pojem trestního práva procesního - str. 17
§ 2 Účel trestního řízení a trestního práva procesního - str. 23
§ 3 Předmět trestního práva procesního, předmět trestního řízení  a předběžné otázky - str. 25
§ 4 Trestní právo procesní a jiná odvětví práva - str. 31
§ 5 Trestní právo procesní a související obory - str. 32
Kapitola II. Ochrana ústavně zaručených práv a svobod v trestním řízení  - str. 34
§ 1 Pojem základních práv a svobod a prameny právní úpravy - str. 34
§ 2 Ústavní limity trestního řízení - str. 43
§ 3 Ochrana základních práv a svobod Ústavním soudem - str. 50
§ 4 Ochrana základních práv a svobod Evropským soudem pro lidská práva - str. .. 55
Kapitola III. TRESTNĚPROCESNÍ NORMY, JEJICH VÝKLAD A PŮSOBNOST - str. 60
§ 1 Prameny trestního práva procesního - str.  60
§ 2 Výklad trestněprávních norem a analogie - str. 68
§ 3 Působnost trestního řádu - str. 76
Kapitola IV. TRESTNÍ PRÁVO EVROPSKÉ. JUSTIČNÍ A POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE V EVROPSKÉ UNII - str. 86
§ 1 Europeizace trestního práva - str. 86
§ 2 Trestní právo procesní v aktech Rady Evropy - str. 88
§ 3 Justiční a policejní spolupráce v EU - str. 90
§ 4 Předávání osob k trestnímu řízení v rámci EU - str. 107
§ 5 Významné instituty justiční a policejní spolupráce v EU - str. 110
Kapitola V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ - str. 127
§ 1 Pojem, význam a systém základních zásad trestního řízení - str. 127
§ 2 Jednotlivé základní zásady trestního řízení - str. 134
Kapitola VI. SUBJEKTY TRESTNÍHO ŘÍZENÍ - str. 201
§ 1 Subjekty trestního řízení a strany - str. 201
§ 2 Vyloučení osob z vykonávání úkonů trestního řízení - str. 205
Kapitola VII. SOUDY - str. 208
§ 1 Úkoly a soustava trestních soudů - str. 208
§ 2 Příslušnost trestních soudů - str. 209
§ 3 Obsazení trestních soudů - str. 226
Kapitola VIII. STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ, POLICIE A POMOCNÉ OSOBY ORGÁNŮ ČINNÝCH V TRESTNÍM 
ŘÍZENÍ
- str. 232
§ 1 Státní zastupitelství - str. 232
§ 2 Policejní orgán - str. 243
§ 3 Pomocné osoby orgánů činných v trestním řízení - str. 248
Kapitola IX. OSOBA, PROTI KTERÉ SE ŘÍZENÍ VEDE - str. 251
§ 1 Osoba, proti které se řízení vede, označení této osoby - str. 251
§ 2 Práva osoby, proti které se řízení vede - str. 253
§ 3 Povinnosti osoby, proti které se řízení vede, v trestním řízení - str. 261
Kapitola X. OBHÁJCE - str. 262
§ 1 Pojem, právní postavení, úkoly a činnost obhájce - str. 262
§ 2 Práva a povinnosti obhájce - str. 266
§ 3 Nutná obhajoba, obhájce zvolený, obhájce ustanovený,  obhájce určený - str. 280
§ 4 Jiné osoby s obhajovacími právy - str. 281
Kapitola XI. POŠKOZENÝ A ZÚČASTNĚNÁ OSOBA - str. 283
§ 1 Poškozený - str. 283
§ 2 Zúčastněná osoba - str. 303
§ 3 Zastupování poškozeného a zúčastněné osoby - str. 304
Kapitola XII. PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA - str. 306
§ 1 Postavení a funkce Probační a mediační služby - str. 306
§ 2 Probační činnost - str. 308
§ 3 Mediační činnost - str. 317
§ 4 Úkoly v řízení ve věcech mládeže - str. 319
§ 5 Práce s oběťmi trestných činů - str. 321
Kapitola XIII. OBECNÝ VÝKLAD O PROCESNÍCH ÚKONECH - str. 323
§ 1 Pojem, obsah, forma, místo a čas procesních úkonů - str. 323
§ 2 Dožádání - str. 325
§ 3 Protokolování - str. 326
§ 4 Podání - str. 330
§ 5 Lhůty - str. 331
§ 6 Doručování - str. 334
§ 7 Nahlížení do spisů - str. 336
§ 8 Pořádková pokuta - str. 337
Kapitola XIV. Zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení - str. 339
§ 1 Obecný výklad - str. 339
§ 2 Zajištění osoby obviněného a podezřelého - str. 341
§ 3 Opatření jiných osob - str. 378
§ 4 Zajištění a opatření věcí - str. 380
Kapitola XV. Obecné výklady o důkazech  - str. 397
§ 1 Úvodní výklad - str. 397
§ 2 Základní pojmy a základní zásady dokazování - str. 400
§ 3 Předmět a rozsah dokazování - str. 417
§ 4 Důkazní prostředek - str. 421
§ 5 Rozdělení důkazů - str. 422
§ 6 Průběh dokazování - str. 427
Kapitola XVI. Jednotlivé důkazní prostředky  - str. 432
§ 1 Výpověď obviněného a obžalovaného - str. 433
§ 2 Výpověď svědka - str. 440
§ 3 Konfrontace, rekognice, vyšetřovací pokus, rekonstrukce,  prověrka na místě - str. 461
§ 4 Odborné vyjádření a znalecký posudek - str. 469
§ 5 Ohledání osoby a věci - str. 482
§ 6 Důkaz listinný - str. 486
§ 7 Operativně pátrací prostředky - str. 488
Kapitola XVII. Rozhodnutí- str. 492
§ 1 Rozhodnutí podle trestního řádu – pojem, formy,  struktura rozhodnutí - str. 492
§ 2 Usnášení, vyhlašování, vyhotovení a oznamování rozhodnutí - str. 501
§ 3 Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí - str. 505
Kapitola XVIII. Náklady trestního řízení - str. 511
§ 1 Pojem nákladů trestního řízení - str. 511
§ 2 Náklady trestního řízení, které nese stát - str. 512
§ 3 Povinnost k náhradě nákladů trestního řízení - str. 513
§ 4 Náhrada nákladů poškozenému - str. 515
§ 5 Rozhodnutí o nákladech řízení - str. 516
Díl II. Průběh trestního řízení - str. 521
Kapitola XIX. Stádia trestního řízení - str. 523
Kapitola XX. Přípravné řízení - str. 528
§ 1 Přípravné řízení obecně - str. 528
§ 2 Formy přípravného řízení - str. 536
§ 3 Orgány přípravného řízení - str. 537
§ 4 Postavení státního zástupce - str. 539
§ 5 Rozhodování soudu v přípravném řízení - str. 546
§ 6 Průběh přípravného řízení - str. 548
Kapitola XXI. Přezkoumání a předběžné projednání obžaloby  - str. 598
§ 1 Přezkoumání obžaloby - str. 598
§ 2 Podstata předběžného projednání obžaloby a důvody  pro jeho nařízení - str. 601
§ 3 Způsob předběžného projednání obžaloby - str. 604
§ 4 Rozhodnutí v předběžném projednání obžaloby - str. 606
Kapitola XXII. Hlavní líčení - str. 612
§ 1 Účel a význam hlavního líčení - str. 612
§ 2 Příprava hlavního líčení - str. 615
§ 3 Průběh hlavního líčení - str. 623
Kapitola XXIII. Veřejné a neveřejné jednání - str. 652
§ 1 Účel a význam jednotlivých typů zasedání soudu - str. 652
§ 2 Veřejné zasedání - str. 653
§ 3 Neveřejné zasedání - str. 655
Kapitola XXIV. Obecné výklady o přezkoumávání rozhodnutí - str. 658
§ 1 Podstata a účel opravného řízení v trestním řízení - str. 658
§ 2 Opravné prostředky v českém trestním řízení, jejich rozdělení  a základní rysy - str. 660
Kapitola XXV. Odvolání - str. 667
§ 1 Základní rysy právní úpravy odvolání v českém trestním  řízení - str. 667
§ 2 Osoby oprávněné podat odvolání - str. 672
§ 3 Předmět odvolání - str. 674
§ 4 Důvody odvolání - str. 678
§ 5 Podání, obsah, vzdání se a zpětvzetí odvolání. Řízení u soudu  prvního stupně - str. 680
§ 6 Řízení u odvolacího soudu a jeho rozhodnutí - str. 687
§ 7 Řízení u soudu prvního stupně po vrácení věci - str. 712
Kapitola XXVI. Stížnost - str. 715
§ 1 Základní charakteristika, přípustnost a důvody stížnosti - str. 715
§ 2 Oprávněné osoby, lhůta a účinky podání stížnosti - str. 717
§ 3 Řízení o stížnosti - str. 722
§ 4 Rozhodnutí o stížnosti - str. 727
Kapitola XXVII. Opravné prostředky mimořádné - str. 730
Kapitola XXVIII. Dovolání - str. 732
§ 1 Obecné výklady - str. 732
§ 2 Podání, obsah, zpětvzetí dovolání a řízení u soudu prvního  stupně - str. 741
§ 3 Řízení před dovolacím soudem a jeho rozhodnutí - str. 746
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 756
Kapitola XXIX. Stížnost pro porušení zákona - str. 758
§ 1 Obecné výklady - str. 758
§ 2 Řízení o stížnosti pro porušení zákona - str. 764
§ 3 Rozhodnutí o stížnosti pro porušení zákona - str. 767
§ 4 Nové projednání a rozhodnutí věci - str. 771
Kapitola XXX. Obnova řízení - str. 773
§ 1 Obecné výklady - str. 773
§ 2 Řízení o návrhu na povolení obnovy - str. 782
§ 3 Řízení po povolení obnovy - str. 787
Kapitola XXXI. Zvláštní způsoby řízení - str. 791
§ 1 Úvod - str. 791
§ 2 Podmíněné zastavení trestního stíhání - str. 794
§ 3 Narovnání - str. 797
§ 4 Řízení o schválení dohody o vině a trestu - str. 799
§ 5 Řízení před samosoudcem - str. 804
§ 6 Řízení ve věcech mladistvých - str. 807
§ 7 Řízení proti uprchlému - str. 816
§ 8 Řízení po zrušení nálezem Ústavního soudu - str. 818
§ 9 Řízení o přezkumu příkazu k odposlechu a záznamu  telekomunikačního provozu a příkazu k zjištění údajů  o telekomunikačním provozu - str. 820
Kapitola XXXII. Trestní řízení proti právnickým osobám - str. 823
§ 1 Charakteristika řízení proti právnickým osobám - str. 823
§ 2 Zvláštnosti trestního řízení proti právnické osobě - str. 827
Kapitola XXXIII. Vykonávací řízení - str. 836
§ 1 Obecné výklady - str. 836
§ 2 Výkon trestů a ochranných opatření - str. 839
§ 3 Výkon některých jiných rozhodnutí - str. 854
§ 4 Zahlazení odsouzení - str. 857
§ 5 Udělení milosti a použití amnestie - str. 859
§ 6 Náhrada škody způsobené trestním stíháním a v jeho  průběhu vydanými rozhodnutími - str. 861
Kapitola XXXIV. Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních - str. 870
§ 1 Úvodem - str. 870
§ 2 Jednotlivé formy mezinárodní justiční spolupráce - str. 876
§ 3 Spolupráce s mezinárodními trestními soudy a tribunály - str. 894
Seznam literatury - str. 901
Věcný rejstřík - str. 914
Příloha: Odkazy kapitol učebnice na kauzy řešené v Praktiku z trestního práva – Klauzurní práce s řešením, Praha: Leges, 2016 - str. 924
Inhaltsverzeichnis - str. 931
Contents - str. 937

Další nabídka k tématu

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

ÚZ č. 1516 - Trestní předpisy

Sagit, a. s.

Od ledna 2023 nabývá účinnosti novela trestního řádu a trestního zákoníku; dále se také mění zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí, zákon o výkonu zajištění majetku a zákon o soudnictví ve věcech mládeže. Celkově publikace obsahuje aktuální znění 26 ...

Cena: 259 KčKOUPIT

Rekognice osob v trestním řízení

Rekognice osob v trestním řízení

Marek Dvořák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Kniha se věnuje rekognici osob v trestním řízení, která představuje komplexní a multidisciplinární problematiku velmi náročnou a procesně křehkou z hlediska řádné realizace. Zahraniční výzkumy přitom prokazují, nakolik nebezpečným až fatálním se může stát i dílčí pochybení pro ...

Cena: 580 KčKOUPIT

Trestní příkaz

Trestní příkaz

Petr Novák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie podrobně pojednává o nejčastějším druhu rozhodnutí v trestních věcech, kterým je trestní příkaz. Autor rozebírá právní úpravu tohoto právního institutu, zejména podmínky pro jeho vydání, druhy trestů, které jím mohou být uloženy, či vztah k základním zásadám trestního ...

Cena: 280 KčKOUPIT

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

ÚZ č. 1404 - Znalci a tlumočníci

Sagit, a. s.

Od ledna 2021 nabývá účinnosti zcela nová právní úprava činnosti soudních znalců, znaleckých kanceláří, znaleckých ústavů, soudních tlumočníků a soudních překladatelů. To, co bylo dosud upraveno jedním společným zákonem, je nyní upraveno 2 samostatnými zákony a 6 vyhláškami. Pro ...

Cena: 99 KčKOUPIT

Vazba v trestním řízení

Vazba v trestním řízení

Ingrid Galovcová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Vazba je tradičním institutem trestního práva procesního. Představuje procesní institut, který výrazně zasahuje do osobní svobody obviněného, přičemž k tomuto zásahu dochází v době, kdy o jeho vině ještě nebylo rozhodnuto. Vazba je tak realizována vůči osobě, jíž svědčí presumpce ...

Cena: 360 KčKOUPIT

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení

Jiří Jelínek a kolektiv - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Mezinárodní vědecká víceoborová kolektivní monografie usiluje nejen o rozbor platné právní úpravy v České republice a ve Slovenské republice, ale obsahuje také četné náměty ke zdokonalení současné české právní úpravy. To je důležité z pohledu budoucí rekodifikace českého trestního ...

Cena: 790 KčKOUPIT

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Základní zásady trestního řízení a právo na spravedlivý proces

Jiří Mulák - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se věnuje základním zásadám trestního řízení z pohledu práva na spravedlivý proces. Význam základních zásad spočívá především v tom, že vymezují rámec, ve kterém bude probíhat trestní řízení. Jde ...

Cena: 480 KčKOUPIT

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Trestní řízení z pohledu obhajoby, 2. vydání

Pavel Vantuch - C. H. Beck

Publikace si i ve svém druhém vydání klade za cíl přispět ke zkvalitnění obhajoby obviněného po zahájení trestního stíhání, stejně jako zadrženého podezřelého před zahájením trestního stíhání. Autor, který se přes 40 let věnuje trestněprocesní teorii a praxi, reaguje na situace, ...

Cena: 1 890 KčKOUPIT

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Procesní použitelnost důkazů v trestním řízení a její meze

Petra Zaoralová - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Monografie se zabývá důkazy a jejich použitelností v trestním řízení. V první části knihy je provedena analýza právní úpravy a judikatury k použitelnosti důkazů v trestním řízení. Autorka se věnuje zejména praktickým aspektům nepoužitelnosti důkazů v trestním řízení, zejména ...

Cena: 420 KčKOUPIT

Praktikum z právní metodologie

Praktikum z právní metodologie

Olga Rosnekranzová, Filip Melzer, Lukáš Hlouch, Martin Hapla, Ondřej Horák, Petr Osina - Nakladatelství Leges, s. r. o.

Praktikum z právní metodologie je určeno primárně pro studenty právnických fakult k rozvoji právního myšlení, kterým se jednou budou odlišovat od neprávníků, k nácviku interpretačních a argumentačních schopností a dovedností. Praktikum se zaměřuje výhradně na metodologické aspekty ...

Cena: 190 KčKOUPIT

ZPRAVODAJSTVÍ

Zpravodajství vás každý týden seznámí s novými právními předpisy a publikacemi z vašeho oboru.
Přihlaste se k bezplatnému odběru.

Provozovatel

Nakladatelství Sagit, a. s.
Horní 457/1, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném KS v Ostravě,
oddíl B, vložka 3086.
IČ: 277 76 981
DIČ: CZ27776981

Telefony


Zásilkový obchod: 558 944 614
Předplatné ÚZ: 558 944 615
Software: 558 944 629
Knihkupci: 558 944 621
Inzerce: 558 944 634

E-maily


Zásilkový obchod: obchod@sagit.cz
Předplatné ÚZ: predplatne@sagit.cz
Software: software@sagit.cz
Knihkupci: knihkupci@sagit.cz
Inzerce: inzerce@sagit.cz

© 1996–2023 Nakladatelství Sagit, a. s. Všechna práva vyhrazena.